Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III"

Transcriptie

1 Psychiatrie en Psychologie Klachtgerichte behandeling Unit III

2 Klachtgerichte behandeling Unit III In deze folder leest u meer over het intensieve klachtgerichte behandelprogramma voor mensen met matige tot ernstige psychische klachten (zoals depressieve klachten, angst, paniek en dergelijke) van de afdeling Psychiatrie en Psychologie van het St Antonius Ziekenhuis. De behandeling vindt plaats in een groep van maximaal negen personen. Voorafgaand aan het intensieve gedeelte kunt u deelnemen aan de zogeheten voorzorggroep en na afloop van de behandeling kunt u terecht bij de PAAZ-nazorggroep bij Altrecht. Ook hierover leest u meer in deze folder. Het intensieve gedeelte van de behandeling beslaat in principe een periode van vier maanden; eventuele verlenging in overleg. De behandeling vindt plaats in dagbehandeling, van maandag t/m vrijdag van uur. Er wordt gewerkt aan de hand van een individueel behandelplan, dat elke vier weken door het team samen met u als patiënt wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld. Wanneer u nog niet eerder hulp hebt gehad voor uw klachten, of uw klachten nog maar kort bestaan is deze behandeling wellicht niet geschikt voor u. Dan wordt meestal een poliklinische behandeling geadviseerd, bijvoorbeeld een wekelijkse depressiegroep of angst- en paniekgroep. Wanneer u ernstige of langdurige klachten heeft en eerdere poliklinische hulp onvoldoende effect heeft gehad, kan gedacht worden aan dit intensieve klachtgerichte behandelprogramma. Deze keuze wordt echter pas gemaakt na aanmelding en het intakegesprek. Voorzorggroep klachtgericht De voorzorggroep is voor mensen die op de wachtlijst staan voor de intensieve klachtgerichte behandeling. Die wachttijd varieert van enkele weken tot enkele maanden. In de voorzorggroep wordt een begin gemaakt met de behandeling, met het accent op het in kaart brengen van de behandeldoelen en het verhogen van de motivatie om te veranderen. In de groep kunt u zelf vertellen wat de problemen zijn, wat er gebeurd is de afgelopen week en welke problemen er zich voordeden. Het accent ligt op het stellen van kleine, haalbare doelen. De groep wordt begeleid door een van de vaste begeleiders van het klachtgerichte team. Op indicatie is er individuele medische begeleiding over opbouw of afbouw van psychofarmaca (medicijnen tegen psychische klachten). 1

3 De behandeling Doel van de behandeling Het belangrijkste doel is het anders leren omgaan met en het verminderen van de klachten. De therapie is vooral gericht op het veranderen van gedrag en gedachten. De behandeling is dus niet in eerste instantie gericht op het onderzoeken van iemands levensgeschiedenis of achtergronden. De totale behandeling duurt vier maanden. Werkwijze In het begin van de behandeling gaat het er om dat u begrip krijgt waarom u zo angstig of somber bent geworden. U krijgt uitleg over het ontstaan en voortbestaan van de klachten en u hoort hoe de behandeling eruit zal zien. De behandeling richt zich in deze fase op stabilisatie en op het leggen van een basis voor vertrouwen en het structureren van het dag- en nachtritme, het eetpatroon, het bewegingspatroon etc. De tweede fase van de behandeling richt zich op de combinatie van factoren die de klachten in stand lijken te houden. Vaak komt dit neer op het leren omgaan met de spanningen, conflicten, heftige gevoelens en problemen die spelen. In de laatste fase van de behandeling staat de terugkeer naar de maatschappij centraal. Het gaat dan over onderwerpen als werkhervatting, studiekeuze etc. Ook wordt stilgestaan bij het afscheid en het tijdig regelen van nazorg, met eventueel de deelname aan de PAAZnazorggroep. Behandelteam Uit de grote groep medewerkers die op de afdeling werken is een kleine groep verantwoordelijk voor de klachtgerichte behandeling. Dit kernteam bestaat uit: een psychiater, deze is eindverantwoordelijk voor de behandeling; een GZ-psycholoog, deze is verantwoordelijk voor de coördinatie van de behandeling; twee sociotherapeuten, deze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken; een psychomotore-therapeut. Behandelonderdelen Het behandelprogramma bestaat uit de volgende vaste modules: Plangroep Weekend- en doelenbespreking Sociale Vaardigheden Psychomotore therapie Depressiegroep of Angst- en paniekgroep Aandachtsgerichte training Daarnaast op indicatie een keuze uit de volgende onderdelen: Ontspanningsgroep Ik-versterkende groep Verliesgroep Maatschappelijke oriëntatiegroep Running Individuele gesprekken Relatie- of gezinsgesprekken Impulscontrolegroep Schemagroep Cognitieve Therapie 2

4 Eetstoornisgroep Meer uitgebreide informatie over deze modules is aanwezig op de afdeling en op de website Plangroep De plangroep komt dagelijks bij elkaar en wordt begeleid door een sociotherapeut. Met elkaar wordt een planning gemaakt van de doelen en van de activiteiten voor de behandeling. Daarnaast is er aandacht voor het vormgeven van vrije tijd, gezelligheid en het bieden van steun aan elkaar. Ook praktische zaken kunnen hier geregeld worden. Vanuit de plangroep wordt vaak aangeraden triaden te houden. Dit zijn gesprekken tussen twee patiënten, waarbij een derde notuleert. Een triade heeft altijd een thema en kan als doel hebben iets te spuien of met elkaar te delen, ergens dieper op in te gaan, iets te onderzoeken of te leren van een ander. Een verslag hiervan komt terug in de plangroep. Weekend- en doelenbespreking Op maandag is er de weekend- en doelenbespreking. Hier wordt doorgenomen hoe het weekeinde verlopen is en hoe de ervaringen zijn geweest met wat u zich had voorgenomen. Daarnaast worden er concrete doelen voor de komende week gemaakt, en er wordt besproken hoe u dit gaat aanpakken, bijvoorbeeld: wat wil ik gaan bespreken in de depressiegroep? wanneer plan ik triaden? wat wil ik inbrengen bij Sociale Vaardigheden? Op vrijdag tijdens de weekevaluatie worden de doelen geëvalueerd. Dan wordt ook een planning voor het weekeinde gemaakt en worden eventuele problemen besproken. Sociale Vaardigheden De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats en zijn bedoeld om bepaalde gedragingen of gewoontes te onderzoeken of veranderen. Er is geen vast programma; er wordt elke keer gekeken naar wat de groepsleden zelf inbrengen aan onderwerpen of situaties. Het is daarom van belang dat u vooraf nagedacht hebt over wat u wilt inbrengen. Vaak is het hier: hoe concreter, hoe beter. Rollenspellen, groeps- of individuele oefeningen en feedback van de anderen worden als middel gebruikt om het probleem helder te krijgen of om nieuw gedrag te oefenen. Psychomotore therapiegroep (PMT) Twee maal per week wordt PMT gegeven. In de PMT is het lichaam focus van de therapie, met als uitgangspunt dat lichaam en geest één zijn. Op dinsdag ligt de nadruk meer op sport en spelactiviteiten, op donderdag komen thema s aan de orde die de deelnemers zelf inbrengen. Uitgangspunten zijn: Dat u zich bewust wordt van uw lichaam en van de manier waarop u uzelf vorm geeft en laat zien aan de omgeving; Te leren hoe u zelf invloed kunt hebben op het omgaan met spanningen en gevoelens van angst, agressie, pijn, warmte, kwetsbaarheid, afhankelijkheid etc.; Te oefenen met gewenste manieren om vorm en uitdrukking te geven aan uzelf. 3

5 Depressiegroep De depressiegroep wordt gegeven voor mensen die last hebben van depressieve klachten zoals lusteloosheid, somberheid of allerlei zeer negatieve gevoelens over zichzelf en de toekomst. Wat de deelnemers verenigt, is dat zij last hebben van depressieve klachten. De depressiegroep is een gesloten groep. Dit betekent dat een groep deelnemers gelijktijdig start en dat er in principe later geen mensen meer bij kunnen komen. De depressiegroep lijkt het meest op een cursus, waarin u veel informatie krijgt over hoe een depressie kan ontstaan, en mogelijkheden krijgt om er meer invloed op uit te oefenen. De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten. De methode die we in de groep gebruiken is de cognitieve gedragstherapie. Dit is een benadering van depressie waarin vooral de nadruk wordt gelegd op de dingen die mensen denken en doen en hoe ze naar dingen kijken. Er wordt vooral naar de situatie nu gekeken. Dingen uit het verleden kunnen wel aan de orde komen, maar staan niet centraal. Er wordt gewerkt met een vast programma. Tijdens de cursus komen er bepaalde aspecten aan de orde die aansluiten bij de verschillende problemen die bij depressie een rol spelen. Angst- en paniekgroep Deze groep wordt gegeven voor mensen die op een bepaalde manier last hebben van angst- en paniekklachten. Het kan gaan om de angst voor een bepaalde situatie of gebeurtenis, de angst om in paniek te raken of om een meer algemeen angstig gevoel. De therapeutische achtergrond voor de angstgroep is de zogenaamde cognitieve gedragstherapie. Dit is een benadering van angst en paniek, waarin vooral de nadruk wordt gelegd op wat mensen in het heden voelen, denken en doen. Dingen uit het verleden mogen wel aan de orde komen maar staan niet centraal. De angst- en paniekgroep is een cursus en bestaat voor een groot deel uit voorlichting over wat angst is en wat je er zelf aan kunt doen. Er wordt gewerkt met een vast programma en de deelnemers krijgen ook huiswerk mee. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om een overzicht te maken van situaties en voorwerpen die angstig maken. Ook worden er in de groep zelf oefeningen gedaan. De angst- en paniekgroep is een gesloten groep. Dit betekent dat een groep deelnemers gelijktijdig start en dat er in principe geen mensen meer later bij kunnen komen. De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten van anderhalf uur. Patiënten Medewerkers Overleg Drie maal in de week is er overleg tussen de vertegenwoordigers van alle plangroepen, één sociotherapeut/ plangroepbegeleider en het hoofd van de Unit. De bedoeling van dit overleg is de gang van zaken op de afdeling positief te beïnvloeden aan de hand van een vaste agenda. Voorbeelden van onderwerpen: samenwerking tussen patiënten en medewerkers, sfeer op de afdeling enzovoort. Individuele gesprekken Wekelijks hebt u een kort individueel gesprek met de sociotherapeut als aanvulling op het groepsprogramma. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om een duwtje in de goede richting te krijgen. Duidelijk krijgen wat ook al weer de doelen waren of een begin maken met praten over iets wat 4

6 u (nog) niet in de groep durft te bespreken. Voor sommige klachten, bijvoorbeeld dwangklachten of een posttraumatische stressstoornis, kan extra individuele psychotherapie geboden worden (EMDR of exposuretherapie). Relatie- en/of gezinsgesprekken In principe maken wij in het begin van de therapie altijd kennis met uw partner of andere belangrijke mensen uit uw leefomgeving. Als u of wij van mening zijn dat gesprekken met uw partner of gezin een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de behandeling, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. De frequentie van zulke gesprekken is per situatie verschillend. Vrije tijd De behandeling is een periode in uw leven waarin u totaal met uzelf bezig bent in relatie tot anderen. U kunt de tijd tussen therapieën besteden aan activiteiten die op de behandeling aansluiten, bijvoorbeeld: verder praten met anderen, huiswerk maken voor de angst- en paniekgroep etc. Daarnaast is het ook belangrijk te ontspannen en vrije tijd te nemen. Dag- en weekindeling Het behandelprogramma vindt overdag plaats van maandag tot en met vrijdag. De programmaonderdelen zijn gepland tussen en uur. In het opnamegesprek wordt afgesproken aan welke onderdelen u deelneemt. Om uur ontmoeten alle patiënten en medewerkers elkaar bij de dagopening. Hier kan worden teruggekeken op de voorbije avond en nacht en belangrijke zaken voor de komende dag kunnen besproken worden. Vanaf uur zijn er verschillende therapieën en therapeutische (gespreks)groepen gepland. Er zijn koffie- en theepauzes tussen en uur en tussen en uur. Tussen de middag is er voor alle patiënten een broodmaaltijd. In de middag is een aantal spreektijden gepland waarin het mogelijk is om met de psychiater te overleggen over lichamelijke aspecten en medicatie. Praktische zaken Op de afdeling is een voedingsassistente werkzaam. Zij verzorgt de huishoudelijke zaken, zoals eten en drinken, bedtoewijzing en sleuteluitgifte. De voedingsassistente werkt nauw samen met de patiëntengroep, bijvoorbeeld in de corveetaken. Het is belangrijk dat u haar op de hoogte stelt van geplande aan- en afwezigheid. Iedere patiënt kan de beschikking krijgen over een afsluitbare kast. Desondanks wordt dringend geadviseerd waardevolle zaken en kostbaarheden niet naar de afdeling mee te nemen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing of schade. PAAZ-nazorggroep (Altrecht, Afdeling psychiatrie en psychotherapie) De PAAZ-nazorggroep is bedoeld voor mensen die hebben deelgenomen aan een van de intensieve behandelprogramma s van het St Antonius Ziekenhuis. De groep wordt verzorgd door Altrecht. Doel is om het veranderingsproces, dat op onze afdeling in gang is gezet, voort te zetten. Ook kunnen problemen die zich in de dagelijkse situatie voordoen worden besproken. 5

7 De groep bestaat uit maximaal acht mannen en vrouwen. Er is één bijeenkomst per twee weken op dinsdagavond van tot uur. De folder en een aanmeldingsformulier zijn aanwezig op de PAAZafdeling. Overige informatie Op de afdeling zijn folders en brochures over: de verschillende therapieprogramma s de afdelingsregels uw rechten klachtenbehandeling diverse psychiatrische ziektebeelden. naast betrokkenen (echtgenoot/partner/ ouder/kind) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhelderen van de problemen. Voor het maken van een intake-afspraak en/ of vragen kunt u contact opnemen met de intake-coördinator. De tekst van deze brochure vindt u ook op internet: Meer informatie over de Unit is te vinden op de 12e bouwlaag in de map Patiënteninformatie. Misschien wilt u na de aanmelding een bezoek brengen aan de afdeling. Een afspraak hiervoor kunt u maken bij de groepscoördinator. Voor vragen en/ of klachten over de behandeling kunt u in eerste instantie contact opnemen met het afdelingshoofd van de Unit. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de onafhankelijke klachtencommissie en de eveneens onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon. Aanmelding en intake Een huisarts, medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg kan u verwijzen naar onze afdeling Psychiatrie. Na de aanmelding vindt eerst een poliklinisch contact plaats, het zogeheten intakegesprek, met één van de psychiaters en/of de coördinerend psycholoog. De aanwezigheid en deelname van 6

8 St Antonius Ziekenhuis Telefoon Spoedeisende Hulp Psychiatrie Locaties St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein Koekoekslaan 1 Utrecht Oudenrijn Van Heuven Goedhartlaan 1 Utrecht Overvecht Paranadreef 2 Utrecht Veldhuizen (Kaakchirurgie) Van Lawick van Pabstlaan 12 De Meern Utrecht Vleuterweide Utrechtse Heuvelrug Vleuten Houten Hollandsspoor 5 7

9 Meer weten? Ga naar Dit is een uitgave van Patiëntenvoorlichting 1702/05-06

Overeetstoornissen (OES)

Overeetstoornissen (OES) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Overeetstoornissen (OES) Behandelprogramma s BEHANDELING Inhoudsopgave Inleiding 3 Behandelprogramma BMI 40+ 5 Behandelprogramma Eetstoornis met 8 overgewicht (EMO) Algemene informatie

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers Sophia Kinderziekenhuis De kinderpsychiatrische kliniek Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers De kinderpsychiatrische kliniek Wanneer een kind wordt opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. Deze vindt plaats op locatie UCCZ Dekkerswald. In deze folder leest u meer over dit programma.

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten Behandeling bij Human Concern 1 Wie naar buiten kijkt, droomt Wie naar binnen

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Hartrevalidatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Hartrevalidatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Hartrevalidatie z 1 Een nieuwe start! Beste mevrouw, meneer, Helaas hebt u te maken gehad met een hartaandoening. Het is wetenschappelijk

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass locatie nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie