KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014"

Transcriptie

1 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Managementverklaring Organisatie Organisatieschema Gloudemans: Functiebeschrijvingen Directie Directievertegenwoordiger Adviseur Bureaumanager Administrateur pachtbeheer en personeelszaken Financieel administrateur Secretarieel medewerker Receptioniste/telefoniste Administratief medewerker Kwaliteitscoördinator Systeembeheerder Bibliotheek beheerder Kwaliteitssysteem Algemeen Kwaliteitshandboek Beheersing van documentatie Beheersing van kwaliteitsregistraties Procedure documentatiebeheer en registratie kwaliteitssysteem Het logistieke basisproces Directieverantwoordelijkheid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Directievertegenwoordiger Interne communicatie Procedure Interne communicatie Directiebeoordeling Management van middelen Personeel en organisatie Procedure Opleiding en training Procedure Arbeidsvoorwaarden Procedure Nieuwe medewerker Beheer en onderhoud van de infrastructuur Procedure Automatisering Financieel management Procedure financieel management Uren- en facturatiesysteem, dossiervorming Realiseren van het product Beoordeling van offerteaanvragen en opdrachten Procedure Offerteaanvraag Procedure Opdrachtbehandeling en facturering Ontwerp en ontwikkeling Beoordeling van de producteisen Procedure Onafhankelijkheid van de taxateur Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 2

3 Procedure Informatie voorziening Pachtbeheer Procedure Pachtbeheer Inkoop Procedure Werk door derden Procedure Leveranciers Geldigverklaring van processen Identificatie en naspeurbaarheid Procedure Identificatie en naspeurbaarheid Eigendom van de klant Procedure ter beschikking gestelde goederen Instandhouding van het product Beheersing van monitorings- en meetuitrusting Meting, analyse en verbetering Bewaking en meting Procedure Beheersing van ons proces Nazorg Tevredenheidmeting bij opdrachtgevers Planning van het kwaliteitssysteem Interne audits Procedure Interne audits Externe audits Bewaking en meting van producten Beheersing van producten met een afwijking Procedure Klachten / interne tekortkomingen Procedure Corrigerende en preventieve maatregelen Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 3

4 1. Inleiding 1.1. Managementverklaring De directie verklaart hierbij dat Gloudemans een systeem van kwaliteitsborging hanteert dat voldoet aan de eisen vastgelegd in de internationale norm NEN-ISO 9001:2008. Met behulp van dit kwaliteitssysteem wordt inzichtelijk gemaakt hoe de dienstverlening is geregeld en worden interne kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot de geleverde dienst en de servicegraad van diensten duidelijk vastgesteld. Dit handboek is bedoeld als referentiekader zowel voor intern gebruik als voor externe aantoonbaarheid. Dit geldt voor allen, die belang hebben bij de kwaliteit van de door Gloudemans geleverde diensten. Het toepassingsgebied betreft het adviseren van onze opdrachtgevers op onder andere de volgende terreinen: - Taxatie - Onteigening - Gebiedsontwikkeling - Planschade - Nadeelcompensatie - Schadevergoedingsrecht - Vastgoed - Planeconomie - Voorkeursrecht - Beleid - Rentmeesterij Aldus opgemaakt en ondertekend te Rosmalen d.d. maart namens de directie van Gloudemans drs.ing. F.H. de Bruijne Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 4

5 1.2. Organisatie Gloudemans is in 1912 opgericht door Antonius Gloudemans. In de begintijden van ons kantoor waren de werkzaamheden met name gericht op het beheer van landerijen en landgoederen. In 1915 werden onze werkzaamheden uitgebreid met taxaties. In dat jaar maakte Antonius Gloudemans, als schatter voor Rijkswaterstaat, namelijk taxaties ten behoeve van de omlegging van de rivier de Maas bij 's- Hertogenbosch en Mook. Inmiddels bestaat de onderneming uit twee zusterbedrijven, te weten Gloudemans en Gloudemans Rentmeesters. Gloudemans is uitgegroeid tot een veelzijdig adviesbureau op het gebied van grondzaken met een brede organisatie van adviseurs, rentmeesters, juristen, bouwkundigen, planeconomen, administratief medewerkers en secretariaat. Gloudemans Rentmeesters is een modern, middelgroot rentmeesterkantoor en beheert onroerende zaken door het gehele land. De organisatie bestaat uit diverse beëdigde rentmeesters NVR, met elk hun eigen specialisatie. Om naar de (potentiële) opdrachtgever toe meer bekendheid te geven aan de verschillende expertises, die Gloudemans in huis heeft, is in 2010 gekozen voor een compleet nieuwe huisstijl, waarvan de website een belangrijk onderdeel is. De kleuren van het nieuwe logo symboliseren de verschillende vakgebieden van Gloudemans (groen voor landelijk gebied, rood voor stedelijk gebied, blauw voor het realiseren van water). Missie en statement: Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 5

6 Organisatieschema Gloudemans: Holding Th. Pruijn B.V. Van Heesbeen Holding B.V. 1 De Wilde Ketel B.V. Loeigoed B.V. Gloudemans Rentmeesters B.V. Berns B.V. Luiten Ambacht B.V: Gloudemans B.V. Administrateur: - pachtzaken Rentmeester: - beheer vastgoed Adviseurs: - taxatie - onteigening Kwaliteitscoördinatoren Bureaumanager Administrateurs: - financieel - personeel Systeembeheerder - gebiedsontwikkeling - planschade Administratief medewerker - nadeelcompensatie - schadevergoedingsrecht - vastgoed Secretaresses Administratief medewerker - planeconomie - voorkeursrecht - beleid Junior adviseur 1 Gloudemans Rentmeesters B.V. heeft een aparte entiteit omwille het gescheiden houden van aansprakelijkheid. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 6

7 Gloudemans is een platte organisatie, die momenteel bestaat uit circa 21 vaste medewerkers (16,9 fte), te weten (adviseurs, administrateurs, een bureaumanager, secretarieel medewerkers, een administratief medewerkster, kwaliteitscoördinatoren, een systeembeheerder en bibliotheek beheerder. Onder adviseurs vallen de volgende disciplines: adviseurs, rentmeesters, rentmeester-adviseurs, (vastgoed) juristen, bouwkundigen en planeconomen. De directie bestaat uit 6 vennoten, tezamen 5,2 fte. De functies kwaliteitscoördinator, systeembeheerder en bibliotheek beheerder worden door een door de directie aangewezen persoon of personen als deelfunctie uitgeoefend. Buiten de vaste medewerkers maakt de organisatie,hoofdzakelijk gebruik van diensten van op dit moment 2 derden. Door middel van functieprofielen wordt bij Gloudemans de aard en de globale inhoud van het werk van functionarissen vastgelegd. Dit wordt gedaan door het vastleggen van taakomschrijvingen met de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De functiebeschrijving is een soort checklist voor te verrichten werkzaamheden. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt minder gesproken over het takenpakket, maar meer antwoord gegeven op de vraag Wat moet worden bereikt. De steeds groter wordende behoefte aan flexibilisering kan leiden tot het dragen van meerdere petten. De verdeling van taken gebeurt in overleg met de medewerkers onder leiding van de directie. Bij het uitvoeren van taken heeft de individuele medewerker een eigen beslissingsgebied. Een bevoegdheid is: het verkregen (persoonsgebonden) recht om in de organisatie bepaalde beslissingen te nemen en om vastgestelde activiteiten te verrichten of te laten verrichten. Bevoegdheden kunnen en mogen worden toegekend aan iemand door een functionaris, die zelf de bevoegdheid heeft om dit te doen voor het betreffende werk. Dit is vastgelegd in functieprofielen of procedures Functiebeschrijvingen Door middel van een functiebeschrijving wordt de inhoud van een functie vastgelegd. Een functiebeschrijving hoort thuis in het personeelsdossier en bij de functiehouder, diegene die de functie vervult. Onderdelen van de functieomschrijving kunnen zijn: - Doel van de functie - Plaats in de organisatie - Verantwoordelijkheden - Bevoegdheden - Resultaatgebieden - Taken - Benodigde persoonlijke eigenschappen / competenties - Contacten - Kennis en vaardigheden / opleidingseisen, werkervaring - Complexiteit van de functie - Zelfstandigheid - Afbreukrisico - Arbeidsomstandigheden - Specifieke eisen Per adviseur staan zijn of haar speciale taken uitgewerkt in het personeelsdossier Directie De directie stelt als managementteam de strategie en het beleid met inbegrip van het kwaliteitsplan vast voor Gloudemans en is eindverantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Alle directieleden zijn tevens werkzaam als adviseur. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 7

8 Directievertegenwoordiger De directievertegenwoordiger is een directielid van Gloudemans en wordt in deeltijd uitgevoerd. Hij rapporteert aan de Directie Adviseur De adviseurs, verrichten alle voorkomende werkzaamheden binnen hun productgroep, zoals het maken van taxaties en rapportages voor waardebepaling, onteigening, nadeelcompensatie/ planschade, bodemverontreiniging, civiele geschillen en administratief recht, aankooponderhandelingen/grondverwerving, opmaken van contracten, beheer voor derden, voorbereiden en begeleiden van administratieve procedures, maken en voorbereiden van publiek/private samenwerkingsovereenkomsten, bemiddeling bij aan- en verkoop, taxaties voor fiscale aangelegenheden, zoals successierechten, grondexploitatie- en planeconomische berekeningen, het in opdracht van eigenaren (verpachters) beheren van gronden en eventueel daarop aanwezige onroerende zaken. Daarnaast behoort tot de taak van de adviseur het onderhouden van contacten met (potentiële) relaties, het maken van offertes en het verzamelen van (voor het vakgebied relevante) informatie Bureaumanager De bureaumanager werkt samen met de secretarieel medewerker en receptioniste/telefoniste op het secretariaat en geeft hier leiding aan. Deze afdeling bestaat uit vijf medewerkers. Haar taken bestaan naast het uitvoeren van receptionele, secretariële en organisatorische werkzaamheden, ook uit ondersteunende werkzaamheden voor de adviseur, het coördineren van en leidinggeven aan het secretariaat, beheren en onderhouden van standaardmodellen (in GUF) en documenten, het beheren en onderhouden van de website en overige nieuwe media en het bewaken van de huisstijl Administrateur pachtbeheer en personeelszaken De administrateur pachtbeheer en personeelszaken werkt samen met de financieel administrateur en administratief medewerker op de administratie en is verantwoordelijk voor pachtbeheer en personeelszaken. Daarnaast opereert de administrateur als directiesecretarieel medewerker, facilitair manager en wagenpark beheerder Financieel administrateur De financieel administrateur werkt samen met de administrateur pachtbeheer en personeelszaken en administratief medewerker op de administratie en is verantwoordelijk voor het uren- en facturatiesysteem (Guf), de financiële administratie en de verzekeringsportefeuille Secretarieel medewerker De secretarieel medewerker werkt samen met de bureaumanager en receptioniste/telefoniste op het secretariaat. Haar taken bestaan naast het uitvoeren van diverse secretariële werkzaamheden ook uit ondersteunende werkzaamheden voor de bureau manager en de adviseur Receptioniste/telefoniste De receptioniste/telefoniste werkt samen met de bureaumanager en secretarieel medewerker op het secretariaat. Haar taken bestaan voornamelijk uit ontvangen en begeleiden van bezoek (receptie), beantwoorden van telefoon en doorverbinden of noteren van gesprek, uitwerken van eenvoudige correspondentie, verzorgen in- en uitgaande post, bijhouden zakelijke digitale agenda s van adviseurs, opvragen van kadastrale gegevens en het archiveren van dossiers. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 8

9 Administratief medewerker De administratief medewerker werkt samen met de financieel administrateur en de administrateur pachtbeheer en personeelszaken op de administratie en verricht diverse ondersteunende werkzaamheden Kwaliteitscoördinator Twee medewerkers zijn door de directie aangewezen als kwaliteitscoördinatoren, die in deeltijd werkzaamheden verrichten op het gebied van kwaliteitsmanagementsysteem (onder andere het opzetten, invoeren, beheren en registreren). Hij/zij rapporteren aan de directie Systeembeheerder Eén van de medewerkers is door de directie aangewezen als intern systeembeheerder, die in deeltijd de coördinatie verricht op het gebied van beheer van het computernetwerk. Hij/zij rapporteert aan de directie Bibliotheek beheerder De bibliotheek beheerder, een door het directielid aan te wijzen medewerker, is die in deeltijd belast met het volledige beheer van de bibliotheek. De functieomschrijvingen bevatten de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Als de situatie het noodzakelijk maakt kunnen andere TFO s worden toegedeeld. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 9

10 2. Kwaliteitssysteem 2.1. Algemeen Om te bewerkstelligen dat onze diensten aan de gespecificeerde eisen voldoen, hebben wij een kwaliteitssysteem opgezet. Het kwaliteitssysteem omvat een kwaliteitshandboek en de daarbij horende Formulieren- en instructieboek. Kwaliteitshandboek (strategisch niveau) Hierin worden visie en missie, beleid, procesbeschrijving, organigram en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weergegeven. Het geeft een globale beschrijving van de belangrijkste uitvoerings- en borgingsactiviteiten. Autorisatie geschiedt door de directie. Functieomschrijvingen. De verschillende functieomschrijvingen zijn een onderdeel van het Kwaliteitshandboek Autorisatie geschiedt door de directie. Procedures (tactisch niveau) Procedures beschrijven wat er op het gebied van kwaliteit dient te gebeuren en regelen de samenwerking tussen personen/afdelingen. Het zijn duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen van processen en routinematige handelingen, die voor de hele organisatie of een gedeelte daarvan gelden. De procedures zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Autorisatie geschiedt door de directie. Formulieren en overige relevante documentatie. Formulieren leggen een format vast van verslaglegging of registratie in overzichten en zijn vastgelegd in het Formulieren- en instructieboek. Autorisatie geschiedt door de directie. Instructies (operationeel niveau) Instructies geven aan hoe een specifieke taak uitgevoerd dient te worden en zijn vastgelegd in het Formulieren- en instructieboek. Autorisatie geschiedt door de kwaliteit coördinator. Kwaliteitshandboek Strategisch niveau Functieomschrijvingen Procedures + Formulieren + Tactisch niveau Instructies Operationeel niveau Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 10

11 Invoeren, bekend maken en wijzigen van het kwaliteitsborgingsysteem: 1. Invoering van het kwaliteitssysteem vindt plaats door middel van introductie aan alle medewerkers via de diverse vormen van werkoverleg. Eventuele wijzigingen worden eveneens zo doorgevoerd. 2. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt aan de hand van procedure en het instructieboek, zodat zij bekend worden gemaakt met het totale kwaliteitssysteem. Gloudemans draagt er zorg voor, dat de schriftelijk vastgelegde procedures consistent zijn met de eisen van de internationale norm en het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Onder meer door het gestructureerde werkoverleg wordt bewerkstelligd dat de procedures worden doorgesproken en worden geïmplementeerd Kwaliteitshandboek Het doel van dit kwaliteitshandboek is: - het garanderen van een bepaald kwaliteitsniveau naar opdrachtgevers; - het bijdragen tot duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede door het vastleggen van procedures en werkwijzen; - het bevorderen van eenduidigheid in werken; - het voortdurend doorvoeren van verbeteringen aan de hand van onder meer resultaten van interne audits, klanttevredenheidsmetingen, klachten, interne afwijkingen en resultaten van gestructureerd overleg. Bij elk hoofdstuk zijn in de vorm van procedures beschrijvingen van de bijbehorende processen opgenomen. Procedurebeschrijvingen worden waar nodig ondersteund door instructies, welke op gedetailleerde wijze de werkzaamheden in de organisatie beschrijven. Hierin worden alle kritische afspraken vastgelegd. Tevens worden procedurebeschrijvingen ondersteund door documenten en formulieren. Hiermee worden de uitgevoerde werkzaamheden geregistreerd, zodat de kwaliteit traceerbaar is en kan worden getoetst. Bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van het kwaliteitssysteem is een procesbenadering gehanteerd. Allereerst zijn vele onderling verbonden activiteiten vastgesteld en in (deel)processen onderscheiden. Onder een proces wordt verstaan het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output. Vaak vormt de output van het ene proces de input voor het volgende proces. De toepassing van een systeem van identificeren van processen binnen een organisatie, het benoemen van interacties tussen deze processen en de besturing ervan, wordt een procesbenadering genoemd. Het model van een op processen gebaseerd kwaliteitssysteem illustreert de verbanden tussen de volgende belangrijke rubrieken: directieverantwoordelijkheid, management van middelen, dienstverleningsprocessen en meten, analyseren en verbeteren (figuur 1). Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 11

12 Continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem Klanten Directie - verantwoordelijkheid Klanten Management van middelen Meting, analyse en verbetering Tevre - denheid Eisen input Dienst - verlenings - proces output product Figuur 1. Model van een op processen gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem (Bron: NEN-EN-ISO 9001: 2000) 2.3. Beheersing van documentatie In procedure wordt vastgelegd hoe de documenten worden beheerd. Binnen onze organisatie onderscheiden wij naast het kwaliteitshandboek meerdere documenten. Onderstaand een inventarisatie van de documenten, die betrekking hebben op het kwaliteitssysteem, van waar ze worden bewaard en gearchiveerd en bij welke functionaris. Document Wie Waar Verbeterformulieren kwaliteitscoördinator digitaal Werk door derden te weten: - brief met condities - geheimhoudingsverklaring - evaluaties van derden Schriftelijke offertes/contracten administrateur administrateur kwaliteitscoördinator adviseur die de offerte heeft uitgebracht en administrateur administratie administratie administratie in dossier digitaal (GUF) Rapportages m.b.t. interne en externe audits kwaliteitscoördinator administratie Opleidingen administrateur administratie Kwaliteitstevredenheidsmetingen kwaliteitscoördinator administratie Management reviews kwaliteitscoördinator administratie Rapporten steekproefsgewijze controle kwaliteitscoördinator administratie Notulen diverse werkoverleg kwaliteitscoördinator digitaal Model standaarddocumenten bureaumanager digitaal (GUF) Dossiers met startformulier betreffende adviseur bij adviseur Door klant verstrekte documenten (rapporten, adviseur adviseur tekeningen) Startformulier kwaliteitscoördinator digitaal Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 12

13 Abonnementen, boeken, vakliteratuur bibliotheek beheerder bibliotheek Kwaliteitshandboek kwaliteitscoördinator administratie / digitaal Formulieren en instructies kwaliteitscoördinator administratie / digitaal De verantwoordelijkheden voor het beheer van deze documenten en gegevens liggen gespreid in de organisatie en zijn in procedures vastgelegd. Alles wordt minimaal 7 jaar (digitaal) bewaard. Daarna worden documenten met toestemming van de directie en in overleg met de adviseur onherkenbaar vernietigd. Alles is voor alle medewerkers toegankelijk, behalve de persoon gerelateerde gegevens, die vertrouwelijk worden behandeld. Inzage in documenten en gegevens met privacygevoelige informatie kan uitsluitend plaatsvinden na toestemming van een directielid met inachtneming van de privacy. Archief- en datavernietiging Voor het inzamelen en vervoeren van vertrouwelijk materiaal stelt Box B.V. afsluitbare archiefcontainers beschikbaar. Om een sluitend proces van inzameling, transport en vernietiging te kunnen waarborgen aan Gloudemans, is Box B.V. houder van het certificaat CA+ voor archief- en datavernietiging. De balen met het versnipperde papier worden rechtstreeks aan de papier verwerkende industrie geleverd en enkel ingezet voor het vervaardigen van nieuw papier. Van iedere lichting wordt een ontvangstbewijs c.q. vernietigingsverklaring g d inzake het aangeboden archiefmateriaal Beheersing van kwaliteitsregistraties Registraties hebben tot doel aan te tonen dat het systeem doeltreffend werkt en dat het gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt. De organisatie heeft bepaald waar, wanneer en op welke wijze registraties worden bijgehouden, hetgeen in vele procedures wordt beschreven. Middels deze registraties is de organisatie in staat om aan te tonen, dat zij voldoet aan de door de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm gestelde eisen. In het algemeen geldt dat registraties goed leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en naspeurbaar dienen te zijn. Kwaliteitsregistraties worden bijgehouden over onder meer de volgende onderwerpen: - verbeterformulieren - evaluatie werk door derden - interne controles - kwaliteitsboeken - interne audits - opleidingen - kwaliteitstevredenheidmeting - management reviews - overlegverslagen De bewaartermijn van alle documenten en registraties van het kwaliteitssysteem is maximaal drie jaar, met uitzondering van die procedures en hoofstukken, waarvan de inhoud van belang is om langer te bewaren. Zijn er van een bepaald document meerdere versies aanwezig, dan wordt naast de actuele versie de meest recente versie bewaard. Zie ordner Vervallen kwaliteitshandboek, procedures en instructies. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 13

14 Procedure documentatiebeheer en registratie kwaliteitssysteem Het kwaliteitshandboek geeft het beleid en de organisatie van de kwaliteitszorg in onze organisatie weer en wordt beheerd door de kwaliteitscoördinator. Tenminste eenmaal per jaar wordt het kwaliteitshandboek getoetst en eventueel herzien door de kwaliteitscoördinator. Herzieningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de directie. De operationele processen zijn in de vorm van procedures vastgelegd met bijbehorende formulieren. Nieuwe procedures en/of wijzigingen worden ingeleverd bij of gemaakt door de kwaliteitscoördinator. Deze zorgt voor de beoordeling van inhoud en vorm. Indien de beoordeling positief is verlopen, wordt het concept verwerkt tot een officieel document, voorzien van een code (ingeval van een nieuwe procedure) en ter goedkeuring aangeboden aan de directie. Doorgevoerde wijzigingen in procedures en formulieren worden in het eerstvolgend adviseursoverleg besproken. Hierbij wordt iedere adviseur in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie over de wijzigingen te geven, waarna de definitieve wijziging, al dan niet met aanvullingen wordt vastgesteld. Doordat de wijzigingen duidelijk worden aangegeven en besproken, is iedere adviseur op de hoogte van de laatste veranderingen van de procedure. Nadat de wijziging is verwerkt wordt aan de gehele procedure de actuele datum toegekend. De wijziging is definitief, zodra de directie in de voettekst voor akkoord heeft geparafeerd. Nieuwe instructies en/of wijzigingen worden besproken tijdens het betreffende werkoverleg en uitgewerkt door de kwaliteitscoördinator. Alle medewerkers kunnen wijzigingen voorstellen voor een nieuwe instructie, formulier of document. Ingeval van een nieuwe instructie, formulier of document wordt het concept verwerkt tot een officieel document, voorzien van een versiedatum. Tevens wordt de inhoudsopgave aangepast. Indien het gaat om een wijziging van een bestaande instructie wordt deze verwerkt en wordt de versiedatum aangepast. Nadat de instructie is goedgekeurd door de directie of bureaumanager (aangaande het secretariaat), worden eerdere versies vernietigd. Betreffende medewerkers worden van de wijziging op de hoogte gebracht. Het instructieboek kan ter inzage aan alle medewerkers worden voorgelegd. Tenminste eenmaal per jaar wordt het instructieboek getoetst op relevantie en up to date zijn en eventueel herzien door de kwaliteitscoördinator. Indien het gaat om een wijziging van een bestaande procedure, wordt deze vervolgens verwerkt. 1) Arceringen en doorhalingen van vorige wijzigingen worden verwijderd 2) De tekst kan worden aangepast. De wijziging markeren en de oude tekst doorhalen. Zowel op scherm als op de print zijn de wijzigingen zichtbaar. 3) De actuele datum (en van de vorige versie) in de voettekst van het betreffende document moet worden aangepast. 4) Bewaren van oude versies. Om inzichtelijk te houden wat er gedurende de tijd veranderd is, worden oude versies digitaal bewaard. 5) Van oude papieren versies wordt de laatste versie bewaard. Zie ordner Vervallen kwaliteitshandboek, procedures en instructies. Van het kwaliteitshandboek en het formulieren- en instructieboek is slechts één exemplaar aanwezig. Deze ligt voor alle medewerkers ter inzage op het kantoor van de administratie. De digitale versie, welke is beveiligd tegen wijzigingen, is voor iedereen toegankelijk. Op verzoek kan het boek ter inzage worden gegeven aan huidige en potentiële opdrachtgevers Verantwoordelijkheden Van de computerbestanden wordt dagelijks een back-up gemaakt. De bureaumanager zorg ervoor dat de back-up dagelijks mee naar huis wordt genomen. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het document- en gegevensbeheer van het kwaliteitssysteem Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 14

15 2.5. Het logistieke basisproces Acquisitie Opdrachtgever Offerte aanvraag Directie F 010 Startformulier Dossiervorming Opdracht zonder offerte Offerte Dossier vervallen / archiveren Opdracht gegund? Adviseur Opdrachtbevestiging Modellen Guf Ja Opdrachtverstrekking Overeenkomsten Rapportages Adviezen Pacht beheer E.a. 2 Secretariaat Financiële Secretariaat administratie Opdrachtbevestiging Declaratie voorstel Controleren en uitwerken Declaratie Controleren Verzenden Opdrachtgever I 460 Referenties voor archivering Archiveren Ja Concept akkoord? Nee 2 Het declaratiemoment is in overleg met de opdrachtgever maandelijks of bij einde opdracht Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 15

16 3. Directieverantwoordelijkheid 3.1. Algemeen beleid Iedere onderneming wordt in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving en met kritische klanten. De directie moet om het algemeen beleid en het kwaliteitsbeleid vast te kunnen stellen en de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen, inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de interne en externe omgeving en bepalen wat de behoeften en verwachtingen van klanten zijn en op welke wijze hieraan voldaan kan worden. De benodigde informatie wordt verzameld door de directie. Naar aanleiding van een sterkte-zwakte analyse kunnen een aantal kritische factoren worden vastgesteld waarop het te voeren beleid voor het komende jaar wordt gebaseerd. Hierbij gaat het vooral om twee combinaties: - kansen in de markt gekoppeld aan sterke kanten van de organisatie - bedreigingen in de markt gekoppeld aan zwakke kanten van de organisatie. Deze kansen en bedreigingen voor de organisatie en de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie worden in het management review in een concurrentieanalyse in kaart gebracht. Op basis van het algemeen beleid en het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks een management review opgesteld waarin de doelstellingen van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en waarin de visie, missie en het beleid van de organisatie voor het komende jaar worden vastgelegd. De actuele ontwikkelingen en de eisen van cliënten worden vertaald naar concrete, haalbare en meetbare kwaliteitsdoelstellingen. Zo kan de organisatie zowel de inrichting van de diverse processen in de organisatie als de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu verbeteren met als doel de tevredenheid van de klanten te verhogen Kwaliteitsbeleid Het doel van ons kwaliteitsbeleid is het bereiken van tevreden klanten, zodat het vaste klantenbestand wordt gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid. Dit willen wij bereiken door een hoog niveau van vakmanschap. Vakmanschap wil zeggen, het verlenen van toegevoegde waarde door het opstellen van heldere en complete rapporten, een goede communicatie naar de opdrachtgever, het maken van duidelijke en eenduidige contracten, het geven van goede adviezen en het zorgen voor een tijdige levering. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd door gekwalificeerde en betrokken medewerkers, waarbij constant aandacht wordt geschonken aan opleidingen en nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Wij streven er naar de dienstverlening op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren, door middel van aansturing op feiten. Basis hiervoor is het inspelen op de eisen en (toekomstige) wensen van klanten. De eisen en behoeften van klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden kenbaar gemaakt binnen de organisatie door een goede communicatie, zowel met de opdrachtgever als binnen de interne organisatie. Het kwaliteitsbeleid van ons bedrijf wordt opgesteld door de directie. Het dient als handleiding bij de werkzaamheden op alle niveaus van het bedrijf. Iedere medewerker heeft binnen zijn werkterrein kwaliteit borgende taken. Eenmaal per jaar vindt de directiebeoordeling plaats, waarbij de directie concrete, zoveel mogelijk meetbare, kwaliteitsdoelstellingen vaststelt en de doelstellingen van het vorige jaar evalueert. Tevens wordt de doeltreffendheid van het kwaliteitsbeleid en -systeem beoordeeld en bekeken welke verbeteringen in het kwaliteitsbeleid en systeem mogelijk zijn. Om het kwaliteitsbeleid met de doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om te zorgen voor een kwaliteitssysteem dat deze zekerheid waarborgt. Onder het kwaliteitssysteem verstaan wij het samenhangende geheel van alle werkafspraken. Het kwaliteitssysteem is beschreven in het voorliggende kwaliteitshandboek. Door middel van audits wordt voortdurend nagegaan of het systeem Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 16

17 zoals dat is beschreven ook werkt in de praktijk. Waar dit niet het geval is, nemen we passende maatregelen om de werkelijke en de gewenste toestand weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Tevens wordt nagegaan, welke verbeteringen in het proces mogelijk zijn. De directie draagt er zorg voor dat de middelen, die noodzakelijk zijn om het kwaliteitssysteem op te zetten, te documenteren, in te voeren, te onderhouden en continu te verbeteren, beschikbaar zijn. Zie hoofdstuk 4 De kwaliteitscoördinatoren zorgen voor de invoering en bewaking van het vastgelegde kwaliteitsbeleid in onze organisatie. Deze informeert de directie en medewerkers over het effect van het geïmplementeerde kwaliteitssysteem en of het voldoet aan de gestelde eisen Directievertegenwoordiger Binnen de directie is Frederik de Bruijne belast met het kwaliteitssysteem en aangewezen als directievertegenwoordiger. Als onze kwaliteitscoördinatoren zijn aangewezen Frank Schavemaker en Anjo Wijlhuizen. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: - ondersteuning bij de totstandkoming van procedures binnen het kwaliteitssysteem; - het bewerkstelligen dat nieuwe of gewijzigde, geautoriseerde procedures worden ingevoerd; - behandelen en beoordelen van voorstellen tot wijziging van procedures; - in voorkomende gevallen signaleren dat de invoering stagneert; - uitvoeren of laten uitvoeren van interne audits; - voorbereiden van beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie; - preventieve en corrigerende maatregelen treffen naar aanleiding van interne en externe audits; - contacten over kwaliteitsborging onderhouden met klanten en certificerende instellingen Interne communicatie Interne communicatie is het bewerkstelligen, dat geschikte communicatieprocessen binnen de organisatie plaatsvinden. Interne communicatie wordt mogelijk gemaakt door verschillende overlegvormen, maar ook via . Er vindt gestructureerd overleg plaats tussen de adviseurs, secretariaat en afdeling, waarin actuele onderwerpen en zaken, die betrekking hebben op de organisatie, worden besproken. Van daaruit worden, waar mogelijk en/of nodig, verbeteringen doorgevoerd. Een vaste notulist maakt een schriftelijk verslag in de vorm van notulen en beheert de agenda voor het volgende overleg. Via het overleg vindt eveneens de communicatie plaats met betrekking tot het kwaliteitssysteem, voor zover relevant Procedure Interne communicatie Het doel is manieren creëren om elkaar te informeren over vakinhoudelijke onderwerpen, onderwerpen op organisatorisch niveau en over het kwaliteitssysteem en haar effectiviteit. Het naar aanleiding hiervan maken van afspraken en het uitvoeren hiervan. Tijdens het werkoverleg behoort iedereen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij de directie. De onderwerpen, die tijdens het overleg zijn besproken, worden vastgelegd door een vaste notulist. Vervolgens worden de uitgewerkte notulen, tezamen met de actieen besluitenlijst, via verspreidt onder de medewerkers. Er zijn diverse soorten werkoverleg, te weten het secretariaats-, adviseurs- en directieoverleg en het jurisprudentieoverleg. De vergaderdata worden voor een heel jaar vastgelegd in de jaarplanner (Outlook agenda). Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 17

18 Overlegvorm Frequentie Aanwezig Agenda Directieoverleg 6x per jaar Directie Administrateur (=notulist) Adviseursoverleg Secretariaatsoverleg Jurisprudentieoverleg Afdelingsoverleg 4x per jaar 4x per jaar Directie Administrateurs Bureaumanager Kwaliteitscoördinator (= notulist) Diner: 18:30 19:30 uur Directie Administrateurs Bureaumanager (=notulist) Secretarieel en administratief medewerkers Aanvang 17:30 uur 1. Opening 2. Notulen vorig overleg + actiepunten 3. Gesprekspunten secretariaat / adm 4. Ons kwaliteitssysteem 5. Kantoor 6. Personeel) 7. Gloudemans Rentmeesters 10. Rondvraag / WVTTK 11. Afsluiting om ca uur Aanvang uur 1. Opening 2. Notulen vorig overleg + actiepunten 3. Gesprekspunten secretariaat/administratie 4. Ons kwaliteitssysteem 5. Kantoor 6. Personeel 8. Rondvraag / WVTTK 9. Afsluiting om ca uur 6x per jaar Leden van de productgroep Aanvang 17:30 19:30 uur. Periodiek De dagelijks gang van zaken wordt met elkaar besproken. Hiervan worden geen notulen gemaakt. De adviseurs zijn verplicht te participeren in de productgroepen (zie hierboven), waarmee 6-wekelijks een bijeenkomst wordt georganiseerd, waarbij de laatste ontwikkelingen van een bepaald vakgebied binnen grondzaken door een collega of een externe spreker worden behandeld. Er zijn zes productgroepen en iedere productgroep organiseert een jurisprudentieoverleg 3. Iedere medewerker wordt via geïnformeerd over zaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Daaronder vallen onder andere ziekmeldingen van collega s, uitnodigingen voor het werkoverleg, notulen, wijzigingen kwaliteitssysteem, externe nieuwsbrieven, informatie bibliotheek en tijdschriften. Daarnaast kan iedereen gebruik maken van de via beschikbare mailgroepen om informatie, waarvan hij/zij denkt dat deze mogelijk van belang kan zijn voor anderen, te verspreiden Verantwoordelijkheden De administrateur is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de jaarplanner. De notulist is verantwoordelijk voor het beheren van de agenda en de verspreiding van de notulen met bijbehorende actielijst. 3 Zie instructie 450-Vakgroepen Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 18

19 3.5. Directiebeoordeling Elk jaar wordt door de directie de werking van het kwaliteitssysteem beoordeeld aan de hand van de verslagen van interne audits en externe audits, de voortgang in de verbeterplannen, de ontwikkelingen van het aantal en de aard van de klachten, de eigen kwaliteitsresultaten en de actualiteit van het kwaliteitssysteem. Over het uitvoeren van deze formele beoordeling en over de resultaten daarvan zal een management review worden gemaakt, waarin de overwegingen en de acties voor verbetering of innovatie zijn aangegeven. Dit kan betrekking hebben zowel op het kwaliteitssysteem zelf als op de bedrijfsvoering (diensten, processen, organisatie) De voorbereiding van het management review is een taak van de kwaliteitscoördinator. Verder wordt er door de directie naar aanleiding van het management review en het gestructureerde overleg jaarlijks een kwaliteitsplan samengesteld, waarin een aantal te realiseren kwaliteitsdoelstellingen en/of verbeteringen zijn vastgelegd. Alvorens een nieuw kwaliteitsplan met doelstellingen wordt samengesteld, worden de doelstellingen van het vorige jaar geëvalueerd. De voorbereiding van het kwaliteitsplan geschiedt eveneens door de kwaliteitscoördinator. Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 19

20 4. Management van middelen Beschikbaar stellen van middelen De directie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van mensen en middelen, die van essentieel belang zijn voor de implementatie van de strategie en het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. De mensen en middelen worden ingezet om enerzijds de klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de eisen van klanten en anderzijds het kwaliteitssysteem in te voeren en te onderhouden en de doeltreffendheid ervan continu te bewaken. De zogenaamde ondersteunende processen, waaronder personeel, infrastructuur, werkomgeving, informatie, leveranciers en financiële middelen, worden in de organisatie door de directie ingericht. In dit hoofdstuk worden belangrijke elementen van de ondersteunende processen op procedureniveau nader uitgewerkt, waaronder personeel en organisatie, beheer en onderhoud van de infrastructuur, financieel management en het uren- en facturatiesysteem Personeel en organisatie Het motief om een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren is om gekwalificeerd personeel in dienst te krijgen en te houden. Dat wil zeggen dat het beleid er op gericht is dat gelet op de organisatie van werkzaamheden met bevoegdheden en verantwoordelijkheden er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en ambities van de medewerkers. Daarbij stoelt het personeelsbeleid op de volgende pijlers: de aanname van het juiste personeel, het stimuleren van de ontwikkeling van de mensen, zorgdragen voor passende arbeidsvoorwaarden, zorgdragen voor adequate arbeidsomstandigheden en een zorgvuldig verzuimbeleid, communicatieprocessen. Met medewerkers zijn individuele arbeidscontracten vastgelegd. De arbeidsvoorwaarden gelden voor alle medewerkers van Gloudemans. Eventuele aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Arbeidsomstandigheden Voor de werkomstandigheden geldt als uitgangspunt dat deze voldoen aan de wettelijke eisen, welke gericht zijn op het welzijn van de medewerker en zodanig zijn dat gezondheidsklachten waar mogelijk worden voorkomen. Uitgangspunt voor de arbeidsomstandigheden in de organisatie is de Arbeidsomstandighedenwet. In het kader van de arbeidsomstandigheden is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd in samenspraak met een bedrijfsarts. Hierin zijn de risico s vastgesteld, die het werk met zich meebrengt. Op basis van de RIE is een plan van aanpak opgesteld en wijzigingen c.q. aanpassingen doorgevoerd. De organisatie beschikt over het benodigde aantal bedrijfshulpverleners (BHV ers). Bedrijfshulpverleners gaan regelmatig op herhalingscursus om de kennis op peil te houden. Verzuimbeleid Met betrekking tot het verzuimbeleid zijn afspraken, regels en voorschriften vastgelegd in een verzuim protocol, teneinde het ziekteverzuim van de medewerkers te beheersen 4. Bij ziekte meldt zich de werknemer, zo veel mogelijk zelf, ziek middels een telefonische melding tussen acht en negen uur bij de direct leidinggevende en aan personeelszaken, die voor de melding bij de Arbo dienst zorgdraagt. De verzuimbegeleiding wordt ondersteund door Savelsberg Muurlings & van Heijst (bedrijfsartsen), waarmee Gloudemans een contract heeft. Medewerkers kunnen de bedrijfsarts ook consulteren voor vertrouwelijke zaken. 4 Zie formulier 050-Verzuimprotocol Datum vorige versie Paraaf directie: Blad 20

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitsborgingsaspecten

Kwaliteitsborgingsaspecten Kwaliteitsborgingsaspecten bij de vervaardiging van gelaste constructies vm 85 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008 deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit BRL 5019 d.d.?? Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen d.d.??

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging Herziene versie 1 (2012) Versiebeheer Herziene versie 1 (2012) Versie 1 (2010) Toelichting bij Herziene versie 1 (2012) Deze versie van het keurmerk is op één onderdeel

Nadere informatie