Jac deelt mee dat 4 februari jl. de Kascontrolecommissie de boeken heeft goedgekeurd en tijdens de ALV verslag zal uitbrengen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jac deelt mee dat 4 februari jl. de Kascontrolecommissie de boeken heeft goedgekeurd en tijdens de ALV verslag zal uitbrengen."

Transcriptie

1 TVV VOERENDAAL Vastgesteld verslag bestuursvergadering d.d. woensdag 6 maart 2013 Aanwezig: Harry van Dok, Guus Debets, Helma Consten (KC), Chantal Fouarge (JC), Anke Hanssen, Jac Nilwik, Jef Pijls en Eveline Vinken Afwezig: Theo Broekmans en Marianne Treur 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet allen van harte welkom en speciaal Anke Hanssen, Helma als vervangster van Theo en Chantal als vervangster van Marianne. Harry introduceert Anke en deelt mee dat zij een jaar lid is van onze vereniging en zitting wilt nemen in de Activiteitencommissie. In het verleden heeft zij bij haar vorige club ervaring met dit soort activiteiten opgedaan. Hij merkt op dat Anke kan aangeven welke naam zij voor de commissie het meest gepast vindt. Te denken valt aan: Activiteitencommissie, Recreatiecommissie of Evenementencommissie. Chantal neemt voor de eerste keer deel aan de bestuursvergadering en maakt sinds korte tijd deel uit van de JC. 2. Mededelingen Jac deelt mee dat 4 februari jl. de Kascontrolecommissie de boeken heeft goedgekeurd en tijdens de ALV verslag zal uitbrengen. 3. Conceptverslag vergadering 14 januari Agendapunt 3, 2e alinea: uur wijzigen in uur - Agendapunt 7, pagina 3, onder kopje Theo (KC) laatste regel: Theo stuurt een voorstel voor een toelichtende tekst die.. wijzigen in Theo heeft een toelichtende tekst beschikbaar die.. Het verslag wordt vastgesteld onder aanbrenging van bovengenoemde wijzigingen. Het vastgestelde verslag zal ter plaatsing op de website worden gezonden aan de webredacteur. 4. Actiepuntenlijsten openstaand en 2013 De openstaande actiepunten worden puntsgewijs doorgenomen, zo nodig van een nieuwe termijn voorzien of verplaatst naar de lijst van afgehandelde punten. Naar aanleiding van actiepuntenlijst 2012: 21) Fons van Binsbergen vragen om de foto van de commissie te maken. 41) De JC is bij de Gemeente geweest en heeft een gesprek gehad met Mirko Ensinck i.v.m. de subsidie. Jef merkt op dat voor de geplande uitwisseling met Simpelveld wellicht subsidie kan worden aangevraagd. Chantal deelt mee dat dit punt besproken is. 62) Het besluit wordt genomen dat het dak vervangen kan worden in de zomerperiode. Offertes zullen worden opgevraagd via A. Jacobs. Met de vervanging zal een bedrag gemoeid zijn van ,-/ ,- excl. btw. 65) De trainers belijnen de banen voor de velden rood-oranje-groen op dit moment met de veger. Er is nog geen oplossing voorhanden. M.i.v is voor de jeugdcompetitie deze indeling verplicht. 70) Brief is verzonden. Guus zal contact opnemen met Arcadis inzake het groot onderhoud. Gepland 1 x in de 2 jaar. Vorige onderhoud heeft plaatsgevonden in augustus Opgemerkt wordt om dit onderhoud over 2 jaar vóór de competitie te laten plaatsvinden in de maanden feb./mrt.

2 86) Guus deelt mee dat hij nadere info heeft opgevraagd bij de Gemeente. Naar aanleiding van actiepuntenlijst 2013: 2) Na 15 maart zal Jac een nieuw overzicht incl. redenen van opzegging vragen aan Paul en zenden aan Jef. 5) Voorlopig blijven de elektrische boilers gehuurd. Wel zal een kleinere gasmeter worden aangevraagd bij Enexis. 6) Bij dit punt wordt t Belke toegevoegd. 9) Chantal deelt mee dat Sandra hiermee bezig is. 12) Na bespreking JC/TC met trainers wordt het plan geagendeerd voor bespreking in de mei-vergadering. 14) Eveline zal de data aan Harry mailen. 15) Na de ALV gegevens aanpassen. 5. Ingekomen en uitgegane stukken januari /februari Nagekomen: t Belke: financiële overzicht redactionele jaar Jac licht toe dat de uitgaven in 2013 minder zullen bedragen omdat de commissie de opmaak zelf zal uitvoeren. Harry informeert naar het aantal Belkes dat per post verzonden wordt. Wellicht kan ook op deze portikosten worden bezuinigd. Een afspraak wordt gepland met Ludo van Rossum, Fons van Binsbergen, Jac en Harry zie actiepuntlijst nr. 6 om de financiën van t Belke te bespreken Enexis; brief inzake capaciteit van uw gasmeter op Cortenbach 10, Voerendaal. Opm. notulist: zie agendapunt 4: actiepuntenlijst 2013, punt KNLTB; inzake aankondiging onderzoek baansoorten (PC) 6. Voorbereiding ALV 3 april a.s. Eveline deelt mee dat de uitnodiging voor de ALV nog per aan de leden zal worden gezonden. Jac deelt mee dat een mogelijke kandidaat de functie van penningmeester nog in beraad heeft. Jac zal wel werkzaamheden o.a. enveloppen kantine blijven verrichten. Jef is voornemens een vervanger te zoeken als voorzitter van de TC. Binnen de TC is voor deze functie niemand beschikbaar. Tevens is Jef aftredend als toernooileider voor het Jeugdtoernooi. Een vervanger dient te beschikken over het vtl-certificaat. In de laatste vergadering tussen TC/JC is aangegeven dat er misschien bij de JC interesse is om dit toernooi te organiseren. Jef wil wel betrokken blijven maar niet eindverantwoordelijkheid hebben. Eveline zal enkele prints van de agenda meenemen naar de vergadering plus de presentielijst. Jac zal zorg dragen voor print van de financiële stukken. 7. Stand van zaken commissies plus info uit gesprek met Gemeente inzake evt. bijdrage voor 7 e baan Jef (TC) Jef deelt mee dat het schema: beschikbare banen en uren voor lessen is vastgesteld per en op de website zal worden geplaatst. Het aantal aanmeldingen door de jeugd voor het volgen van training valt tegen. Ook het aantal lessen voor senioren neemt af. Jac merkt op dat ieder jaar tussen maart en mei nog nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap volgen en ook het verzoek om les te kunnen nemen. Jef deelt verder mee dat de extra training voorafgaand aan de competitie geen doorgang zal kunnen vinden. De trainer krijgt wegens lesuitval deze extra training niet ingepland. Harry merkt op dat deze training aangeboden door de TVV ook gegeven kan worden door een andere trainer. Het bestuur hecht eraan dat deze training wordt aangeboden voor de competitie en wellicht tijdens de competitie. Ook competitiespelers die geen les nemen bij onze vereniging komen voor deze extra training in aanmerking. Desgevraagd deelt Harry mee dat de subsidie aan jeugdteams ongewijzigd blijft ook voor spelers die elders trainen. Evaluatie zal plaatsvinden eind Tevens zal in deze evaluatie de extra training betrokken worden.

3 Verder deelt Jef mee dat het Jeugdbeleidsplan in concept klaar is. Agendering zal plaatsvinden voor de meivergadering. Opm. notulist: zie agendapunt 4: actiepuntenlijst 2013, punt 12. Helma (KC) Helma deelt mee dat Corinne Cochin deel blijft uitmaken van de Kantinecommissie. De onderhandeling met een andere drankenhandel heeft niet geleid tot wijziging van onze leverancier. Helma deelt mee dat de KC graag een overzicht wenst te ontvangen van leden die hebben aangegeven vrijwilliger te zijn. Jac zal hiervoor zorgen. Verder deelt Helma mee dat de firma Admirror reclame - zij verzorgen spiegels met reclame geen interesse heeft om spiegels bij ons te plaatsen; we staan wel op de reservelijst. Er zijn 100 aanmeldingen ontvangen van leden voor het draaien van kantinedienst in het zomerseizoen april t/m oktober. Theo verzoekt in het jaarverslag KC ook de namen op te nemen van de leden van deze commissie. Opm. notulist: verslagen waren al op de website geplaatst. Guus (PC) Guus deelt mee dat de muren in de bestuursruimte geverfd zijn. Het resultaat wordt positief beoordeeld en er wordt besloten de gehele kantine van binnen in dezelfde kleur te verven. Verder deelt Guus mee dat naar aanleiding van de oproep voor vrijwilligers er nog twee ad hoc aanmeldingen bij de PC zijn ontvangen. De volgende punten hebben aandacht binnen de PC: de afrastering en een nieuwe zandbak. De wateroverlast in de technische ruimte wordt opgelost middels dompelpompjes. Chantal (JC) Chantal deelt mee dat met de trainers is gesproken over ideeën om de jeugd te enthousiasmeren. Het was een prettig gesprek met Wim, Boy was helaas verhinderd. De uitwisseling met Simpelveld is verplaatst van zaterdag 23 maart naar zondag 24 maart. Chantal licht toe dat het gemeente subsidiebeleid per activiteit subsidie kan toekennen. Jac merkt op dat de subsidie als basis 7.000,- bedraagt. Voor bepaalde/speciale activiteiten kan separaat subsidie worden aangevraagd. Te denken valt dan aan: een jeugdactiviteit die opengesteld wordt voor niet-leden; de clubkampioenschappen. Theo kan wellicht aangeven of het indienen van een verzoek bij de Gemeente Voerendaal aan de Adviescommissie Activiteitensubsidie binnen de gestelde kaders valt. Chantal deelt verder mee dat een afspraak tussen TC/JC/trainers gepland staat om te spreken over het Jeugdbeleidsplan. Anke (RC) Anke schets haar ideeën om invulling te geven aan deze nieuw te vormen commissie. Het doel is om een zo breed mogelijk programma op te zetten waarin voor alle leeftijden een activiteit wordt georganiseerd. Zij geeft in het kort aan welke activiteiten zij uitgaande van een activiteit per maand wenst te organiseren. Enkele activiteiten passen op dit moment qua timing niet in het programma van reeds geplande competities en toernooien. Harry bedankt Anke voor haar uiteenzetting. Voor de komende Algemene Ledenvergadering zal ter vergadering worden voorgesteld de agenda aan te passen met haar benoeming. Anke geeft aan de commissie te willen noemen: Recreatie- en evenementencommissie (opm. notulist: afgekort RC). Harry (voorzitter) Harry licht toe dat recent een gesprek heeft plaatsgevonden met de Gemeente over de financiering van de 7 e baan. In een eerdere fase is aangegeven dat deze 7 e baan zonder kosten voor de TVV aangelegd zou worden; de TVV zou wel het bruggetje voor haar rekening nemen. Het zal een smashcourtbaan worden met de voorbereiding voor toekomstige verlichting. De Gemeente zal worden verzocht in de toekomst de renovatie van ons clubhuis financieel te ondersteunen. 8. Activiteitenkalender 2013 Harry verzoekt allen data voor de activiteitenkalender door te geven aan Eveline zodat kalender en website bijgewerkt kunnen worden.

4

5 9. Genomen besluiten Ag.punt 4: vervanging dak: offertes opvragen (actie: Harry) Ag.punt 7: kantine verven conform kleur in bestuursruimte (actie: Guus) Ag.punt 7: Anke Hanssen benoemen in ALV in Recreatie- en evenementencommissie (actie: Harry) 10. W.v.t.t.k. -

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid.

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid. Verslag van algemene ledenvergadering van de Sneeker Mixed Hockey club op 6 oktober 2011 Aanwezig: Bestuur en 32 leden. Zie presentielijst Afwezig met kennisgeving: zie lijst 1. Opening De voorzitter Ton

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Verslag intern overleg WIN

Verslag intern overleg WIN Verslag intern overleg WIN 23 april 2013 Aanwezig: Afwezig: Ruud de Bruijn, Murielle Facon, Joke Kaptein (voorzitter), van Schadewijk (notulist), Jan van de Burgt, Liesbeth Roelse, Ani van der Winden Hans

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie