Ad [1]: de observator is op de hoogte van zijn eigen (on-) moge- lijkheden ten aanzien van waarnemen en het interpreteren van de waarnemingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ad [1]: de observator is op de hoogte van zijn eigen (on-) moge- lijkheden ten aanzien van waarnemen en het interpreteren van de waarnemingen."

Transcriptie

1 Onder observeren versta ik het waarnemen van een of meerdere personen, met de bedoeling om uit de waarnemingen conclusies te trekken t.a.v. gedragingen, en/of handelwijzen, en/of interactiemomenten, en/of interpersoonlijke relaties, en/of de waargenomen lichaamstaal binnen het kader van de observatieopdracht. 1. De randvoorwaarden en het verloop van de observatie 1. Uit de definitie kun je een aantal randvoorwaarden en stappen van de observatie destilleren. Laat ik deze eens formuleren. 2. De observator is op de hoogte van zijn eigen (on-)mogelijkheden ten aanzien van waarnemen en het interpreteren van de waarnemingen. 3. De observator bezit kennis van de lichaamstaal en enkele belangrijke (communicatieve-)processen. 4. De observator heeft een heldere observatieopdracht gekregen of zelf geformuleerd. 5. De observator houdt rekening met de gegeven omstandigheden die zowel op hem, als op de geobserveerde personen, invloed hebben. 6. De observator bepaalt wie hij observeert en hoe lang. 7. De observator legt zijn observaties vast. 8. De observator neemt alle verzamelde gegevens door en toets de gegevens aan de observatieopdracht. 9. De observator probeert aan de hand van de observatiegegevens en de observatieopdracht, zijn waarnemingen te interpreteren. 10. De observator formuleert zijn conclusies en bespreek de hele opdracht met de opdrachtgever en/of de werkgroep, en/of de geobserveerde persoon, en/of de geobserveerde groep.

2 Ad [1]: de observator is op de hoogte van zijn eigen (on-) mogelijkheden ten aanzien van waarnemen en het interpreteren van de waarnemingen. Als observator heb je te maken met een instrument dat soms wispelturig is, en soms nauwgezet te werk gaat, namelijk: jezelf. Wanneer je met een instrument werkt, wil je graag weten hoe het instrument werkt. Soms zit er een gebruiksaanwijzing bij. Een dergelijke gebruiksaanwijzing heb jij ook, zij het dat deze niet op schrift staat. Daarom dien je jezelf goed onder de loep te nemen. Ten aanzien van het observeren zijn de volgende punten van zelfkennis belangrijk: Selectief waarnemen: Jij neemt sommige dingen waar, die een ander niet ziet. Dit wordt ook wel selectief waarnemen genoemd. Anders gezegd: Onder invloed van vroegere ervaringen, en je referentiekader, neem je sneller die gedragingen en/of gebeurtenissen en/of handelingen waar die herkenbaar zijn, die je kunt identificeren en op waarde kunt schatten. Subjectief waarnemen: Observeren is altijd een subjectieve activiteit. Hoe graag je ook objectief wilt zijn, is alleen het kijken objectief. Het herkennen, identificeren en op waarde schatten van beelden is per definitie subjectief omdat het hier een verwerking en interpretatie van de hersenen betreft. Desondanks bestaan er verschillende degradaties van subjectiviteit. Zo kun je een observatie omschrijven als:"de jongen gedroeg zich tamelijk agressief", of als:"de jongen sloeg de begeleider twee keer, waarvan een keer op de neus en een keer op de borstkas". Het verschil tussen beide omschrijvingen is dat de eerste omschrijving een gevoelsbeleving van de observator beschrijft, en de tweede omschrijving de gebeurtenissen zelf beschrijft. Beide beschrijvingen kunnen deugdelijk zijn binnen de observatieopdracht. Beide kunnen echter ook ontoereikend zijn! Wees als observator alert op de mate van subjectiviteit die je van nature hanteert. Individueel waarnemen: Een derde gebied waar je als observator rekening mee dient te houden is jouw persoonlijke manier van waarnemen. Laat ik de belangrijkste aspecten eens belichten.

3 Constantie: Hoe reëel is je waarneming zover het de afstand tussen de objecten van de observatie betreft. Hoe reëel zijn de vorm en de grootte van de objecten die je waarneemt. Voorbeeld: wanneer jij een ongeluk waarneemt, dan hangt het ondermeer van de positie af die je inneemt of je met zekerheid kunt zeggen wie de verkeersovertreding heeft begaan. Voor jou was het rode stoplicht misschien wel zichtbaar, maar voor de vrachtwagenchauffeur niet omdat hij te ver was doorgereden. Met andere woorden: de constantie die jij waarneemt, hoeft helemaal niet van toepassing te zijn voor degene die je observeert. Let dus goed op dat je dus niet jouw positie van waarnemen gaat projecteren op de personen die je waarneemt. Voor hen geldt een andere constantie. Overlappingen: Overlappingen in waarnemingen komen frequent voor. Je denkt iets gezien te hebben, terwijl de feitelijke handeling geheel of gedeelte aan het oog was onttrokken. Voorbeeld: Laat ik nog even bij het verkeersongeluk blijven. Je ziet hoe de vrachtauto door rood rijdt en vrijwel gelijktijdig op zijn rem gaat staan. Je hoort het geluid van piepende banden en een 'doffe klap'. Je gaat er vanuit dat de vrachtauto een fietser of een voetganger heeft aangereden. Toch heb je het ongeluk niet zien gebeuren, omdat de vrachtauto een goed overzicht onmogelijk maakte. Figuur en grond: Als observator ben je ook met handen en voeten gebonden aan het figuur en grondprincipe. Dit wil niets anders zeggen dan dat je alle aandacht richt op een figuur, waardoor de achtergrond van secundair belang wordt. In een waarneming van tien seconden kun je al tientallen figuren hebben waargenomen! Desondanks ben je niet bij machte geweest om deze figuren allemaal tegelijkertijd met dezelfde aandacht waar te nemen. Samenvoegen op basis van nabijheid en gelijkheid: Bij het herkennen, identificeren en op waarde schatten ben je geneigd om personen, objecten, gedragingen, handelingen en dergelijke, samen te voegen op basis van nabijheid en gelijkheid. Deze regel gaat zeker op wanneer je onbekende personen, objecten of situaties observeert. Voorbeeld: je loopt, hartje zomer, over het strand. Tatoeages vind je lelijk, iets dat hoort bij personen die stoer willen overkomen. Je ziet vele mannen en vrouwen met één of meerdere tatoeages. Je beschouwt hen als een 'groep', zonder dat de personen onderling zelf ook maar iets met elkaar te maken hoeven te hebben.

4 Lotgemeenschap: Stel je voor dat je voor een groot warenhuis personen staat te observeren die naar binnen gaan. Je bekijkt, selectief, alleen maar de mensen die het warenhuis betreden. Deze mensen worden samen tot dezelfde categorie gerekend, omdat ze met ongeveer dezelfde snelheid een kant opgaan. Het streven naar sluiting: Soms neem je als observator een gebeurtenis of een situatie waar, die dusdanig interessant is dat je precies denkt te weten hoe de vork in de steel zit. Je hebt de neiging om bewegingen in gedachten af te maken. Je hebt de neiging om situaties in gedachten af te ronden. Wanneer je alert bent op dit streven, ben je ook in staat om de onvermijdelijke subjectiviteit voor een deel te verminderen. Beeldinterpretatie wordt aangepast aan het eigen referentiekader: Als observator kun je altijd alleen maar je observaties binnen je eigen referentiekader interpreteren. Soms kan dit geweld aandoen aan de feitelijke gebeurende werkelijkheid, toch is dit niet anders. Voorbeeld: stel je voor dat je net een Greyhound hebt aangeschaft. Wanneer je over straat loopt valt het je ineens op hoeveel Greyhounds er zijn, terwijl je van te voren 'zelden of nooit' een Greyhound hebt gezien. Je hebt ze wel gezien, maar niet waargenomen omdat een Greyhound voor jou van te voren nog geen bijzondere betekenis had. Een beeld kan alleen binnen een context worden begrepen: Een afzonderlijke handeling zegt weinig tot niets over de context waar binnen deze handeling plaats vindt. Als observator dien je daarom ook de context, waar binnen de observatie plaatsvindt, in je verwerking van de gegevens te betrekken. Voorbeeld: Je observeert een enquêteur die mensen in een drukke winkelstraat probeert te interviewen. Het valt je op dat de meeste mensen doorlopen. De reden hiervoor ontbreekt, tenzij je de context vermeld. Bijvoorbeeld het vroor twintig graden of de enquêteur stelde een beledigende vraag, of het was bijna sluitingstijd van de winkels, of de enquêteur was ongemotiveerd zodat hij amper iemand aansprak.

5 Een waarneming is opgebouwd uit vele beeldfragmenten: Een videocamera registreert alle gebeurtenissen met grote nauwkeurigheid, toch betreft het hier niets anders dan een registratie die een aaneenschakeling van handelingen laat zien. Om de beeldfragmenten te kunnen interpreteren is het noodzaak om verbanden tussen de verschillende handelingen te ontdekken, te herkennen, te benomen en op waarde te schatten. Ad [2]: de observator bezit kennis van de lichaamstaal en enkele belangrijke (communicatieve-)processen Aangezien het waarnemen en interpreteren van de lichaamstaal twee van de belangrijkste onderdelen van het observeren zijn, is het van belang dat de observator de taal van het lichaam goed beheerst. Enkele belangrijke (communicatieve- )processen waarop je als observator dient te letten zijn: Feedback, feed forward, conflicthantering, het polarisatieproces, de rolverdeling, het groepsproces, de interpersoonlijke contacten en relaties, de hiërarchische structuur en de manieren van communiceren. Wanneer je over deze onderwerpen iets meer te weten wil komen, verwijs ik je graag naar het boek:'de beginnende groepsleider'. Ad [3]: de observator heeft een heldere observatieopdracht gekregen of zelf geformuleerd Een observatieopdracht bestaat uit zes onderdelen. Ieder onderdeel dient ingevuld te worden, voordat je aan de realisatie van de observatieopdracht kunt beginnen. De onderzoeksvraag of hypothese: Wat wil je onderzoeken? Of wat wil je toetsen in het geval van een hypothese? Probeer de onderzoeksvraag of de hypothese zo eenvoudig mogelijk te houden. Anders gezegd: probeer niet om in een hypothese of onderzoeksvraag meerdere observatieopdrachten te verwerken. Dus niet: De groep functioneert niet naar behoren. Ik wil achterhalen waarom niet en wie hier voor verantwoordelijk is. Maar: Wie zijn de leiderstypen in deze groep? Hoe zijn de groepsrollen verdeeld? Hoe ziet het polarisatieschema eruit? Wie voelt zich niet met de andere groepsleden verbonden?

6 Mate van subjectiviteit: Welke mate van subjectiviteit streef je na? Interpreteer je tijdens het observeren het gedrag van de personen of leg je het gedrag vast zonder er enige invulling aan te geven? Bijvoorbeeld: je kunt constateren dat Jos zijn neus ophaalt omdat hij een vieze geur ruikt. Je kunt echter ook vastleggen dat Jos zijn neus ophaalt. Misschien blijkt wel uit de verdere observaties dat Jos verkouden is en dus geen vieze geur heeft geroken, maar zijn neus ophaalde om te voorkomen dat het neusvocht over zijn bovenlip liep. In sommige gevallen kan het juist zijn om een subjectief observatieverslag te maken, bijvoorbeeld wanneer tijdens een hulpverleningsgesprek blijkt dat je observatie aansluit bij je gevoel of intuitie en eerdere gesprekken. In andere situaties is juist een zo'n objectief mogelijke waarneming noodzakelijk, bijvoorbeeld als je wilt vaststellen hoe vaak het 'hoornteken' binnen een groep wordt gebruikt. Met andere woorden: de bepaling van de mate van subjectiviteit geeft aan welke positie jij, als observator, inneemt binnen situatie of de gebeurtenis. Wanneer je een objectieve observatie nastreeft, zul je je ook zo min mogelijk betrokken wensen te voelen met de personen of objecten die je observeert. Wanneer je echter deel uitmaakt van de groep die je observeert, bijvoorbeeld als notulist van een vergadering, is het beschrijvende karakter van een observatie wenselijk (en vaak ook onoverkomelijk). De gewenste gegevens: Als je weet wat je wilt observeren en welke positie je (subjectief) inneemt, wordt het tijd om te bepalen welke gegevens je wilt inwinnen tijdens de observatie. Welke soorten gegevens kun je zoal inwinnen? 1. Gegevens over de frequentie van gedrag. Bijvoorbeeld: hoe vaak gaat een persoon in een 'gesloten' houding zitten? 2. Gegevens over de duur van gedrag. Bijvoorbeeld: hoe lang blijft een persoon in een 'gesloten' houding zitten? 3. Gegevens over de intensiteit van gedrag. Bijvoorbeeld: hoe sterk is de 'gesloten' houding? Zijn zowel de armen, als ook de benen gekruist? Of alleen de armen? 4. Gegevens over de richting van gedrag. bijvoorbeeld: neemt de persoon een 'gesloten' houding aan wanneer hij door een bepaalde persoon wordt aangesproken? 5. Gegevens over de afwisseling van gedrag. Bijvoorbeeld: neemt een persoon meerdere en welke houdingen aan? Waaruit bestaat de vocabulaire van de lichaamstaal van een persoon?

7 De registratie: Hoe en wat leg je vast naar aanleiding van je observatie? Voordat je aan de observatieopdracht gaat beginnen, dien je een keuze te maken ten aanzien van de registratie. Hoe leg je de ingewonnen gegevens vast? Je kunt dit doen door gebruik te maken van transcripties (=zuivere registratie methoden) zoals audio en/of video-opnamen, filmopnamen, foto's, dia's of een letterlijk schriftelijke weergave van wat er is gezegd. Of door gebruik te maken van protocollen (=beschrijving van een gebeurtenis en/of een situatie en/of een handeling) zoals notulen, verslagen of rapportages. Lichaamstaal: Op welke aspecten van de lichaamstaal wil je tijdens de observatie alert zijn? Let je in het bijzonder op de oogbewegingen? Of op het territoriumgedrag? Het voetenwerk? De gebaren? De mimiek? Of tussen de relatie van de verbale en non-verbale communicatie? Verwerking van de gegevens: Hoe wil je de observatiegegevens verwerken, met als doel het interpreteren en het trekken van conclusies te vergemakkelijken? Je kunt de ingewonnen gegevens verwerken in een of meerder sociogrammen, schema's, turflijsten of het vergelijken en/of samenvoegen van bepaalde handelingen, gedragingen, of gebeurtenissen. Ten aanzien van sociometrie verwijs ik je naar het boek: 'De beginnende groepsleider'. Interpretaties en conclusies: Wanneer je de gegevens hebt verwerkt in een of meerdere sociogrammen, schema's, turflijsten of in een verslagvorm, probeer je om aan de hand van de observatieopdracht de niet ter zake doende gegevens te verwijderen. Anders gezegd: de gegevens die niets met de opdracht hebben uit te staan worden buiten de interpretaties en de conclusies gehouden. Vervolgens ga je de resterende gegevens benoemen, vergelijken en/of samenvoegen en op waarde schatten. Met andere woorden: Iedere Waarneming voorzie je van een etiket, dat duidelijk aangeeft wat de kern van deze waarneming is. De waarnemingen ga je met elkaar vergelijken. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten? Gelijksoortige waarnemingen die met elkaar in verband staan ga je samenvoegen, dan wel scheiden van minder relevante waarnemingen. Je gaat aan de verworven waarnemingen een betekenis toekennen. Anders gezegd: Je geeft aan welke waarde deze waarnemingen bezitten ten aanzien van de observatieopdracht.

8 Een interpretatie van een waarneming formuleer je in een krachtige stelling. Vervolgens ga je de stellingen relateren aan de onderzoeksvraag of de hypothese. Hieruit trek je je conclusies. Ad [4]: de observator houdt rekening met de gegeven omstandigheden die zowel op hem, als op de geobserveerde persoon, invloed hebben Onder de 'gegeven omstandigheden' versta ik alle invloeden van binnen- en buitenuit die het gedrag, de houdingen, de uitdrukkingswijze of de gemoedstoestand beïnvloeden zodat er een wijziging of aanpassing van het gedrag nodig is. Waar dien je zoal rekening mee te houden? De fysieke gesteldheid van jou, als ook die van de geobserveerde personen. Heb je hoofdpijn? Kan een persoon niet goed lopen vanwege een handicap? Zie je wel goed? Ben je zenuwachtig? Is de geobserveerde persoon zenuwachtig? De omgevingsfactoren. Is het koud? Te warm? Regent het? Welk jaargetijde? Waar sta je te observeren? In een winkelstraat? Op het strand? Is er voldoende licht om te observeren? Is de stoep opengebroken? Praten mensen zachtjes omdat ze in een kerk zijn? De gemoedstoestand. Als het mooi weer is hebben meer mensen de goede zin, dan wanneer het hagelt en waait. Op een begrafenis heerst er een andere gemoedstoestand dan in een ziekenhuis of op het gemeentehuis of in een winkelstraat. Hoe voel je jezelf? De beperkingen. Staan er obstakels in de weg zodat je moeilijk kunt observeren? Ervaar je tijdsdruk? Gedraagt de persoon zich anders omdat hij weet dat hij wordt geobserveerd? Weet je hoe je een videocamera moet bedienen? Weet je hoe je een verslag moet schrijven? Weet je voldoende af van de lichaamstaal? Praat de persoon in een andere, voor jou een onbegrijpelijke, taal.

9 Ad [5]: de observator bepaalt wie hij observeert en hoe lang Aangezien je sterk beperkt bent in je opname- en verwerkingscapaciteit van alle waarnemingsgegevens, moet je een keuze maken wie je wilt observeren en hoe lang. Je kunt bijvoorbeeld een persoon uit een gesprekskring tien minuten lang observeren, maar je kunt bijvoorbeeld ook een groep een half uur observeren om te achterhalen hoe vaak een bepaalde handeling voorkomt. Ad [6]: de observator legt zijn observaties vast Je past in de praktijk toe wat je tijdens de voorbereiding (het formuleren van de observatieopdracht) hebt gepland. Zonodig pas je de registratie aan de gegeven omstandigheden aan. Ad [7]: de observator neemt alle verzamelde gegevens door en toetst de gegevens aan de observatieopdracht. Ad [8]: de observator probeert aan de hand van de observatie gegevens, en de observatieopdracht, zijn waarnemingen te interpreteren Ad [9]: de observator formuleert zijn conclusies en bespreek de hele opdracht met de opdrachtgever en/of de werkgroep, en/of de geobserveerde persoon, en/of de geobserveerde groep 2. Het observatieformulier Op de volgende bladzijden tref je een observatieformulier aan, dat je bij toekomstige observaties kunt gebruiken.

10 Datum: Training: Begintijd van de observatie: Eindtijd van de observatie: Trainer: Trainingsgroep: (1) Observatieopdracht: (2) De aard van de verslaglegging: Een letterlijk verslag Een beschrijvend verslag Een functioneel verslag Een audio-opname Een video-opname. (3) Wat voor soort gegevens wil je inwinnen? Gegevens over de frequentie van gedrag Gegevens over de duur van gedrag Gegevens over de intensiteit van gedrag Gegevens over de richting van gedrag Gegevens over de afwisseling van gedrag. Copyright Gert van Veen 1997/2003

11 (4) Wat heb je geobserveerd? (situatieschets) (5) Hoeveel personen waren het onderwerp van observatie? (6) Waarom heb je juist voor deze personen voor je observatie gekozen? (7) Wat is de relatie tussen de geobserveerde personen? Copyright Gert van Veen 1997/2003

12 (8) Observatieverslag: Copyright Gert van Veen 1997/2003

13 (9) Benoem de essentiële waarnemingen uit het voorgaande observatieverslag. De mate van belangrijkheid hangt mede af van de antwoorden op vraag 1 tot en met 3. (10) Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen de waarnemingen? Copyright Gert van Veen 1997/2003

14 (11) Welke waarde hecht je aan de afzonderlijke waarnemingen? (12) Formuleer de interpretaties uit vraag 11 in krachtige stellingen. Copyright Gert van Veen 1997/2003

15 (13) Relateer je stellingen aan de observatie-opdracht en trek je conclusies. PsychoWerk, praktijk voor psychosociale counseling en management toepassingen. Jan Smitzlaan LD Eindhoven Telefoon: / Website: - KvK nr: Copyright Gert van Veen 1997/2003

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

De beginnende groepsleider

De beginnende groepsleider De beginnende groepsleider G e s c h r e v e n d o o r G e r t v a n V e e n Woord vooraf Het werken met groepen lijkt eenvoudig, omdat het iedereen het doet. Maar voldoet iedereen ook? Wanneer je als

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Gesprekscommunicatie

Gesprekscommunicatie Gesprekscommunicatie Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s Adri van den Brand uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Interreligieuze communicatie

Interreligieuze communicatie Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims Cursusmap Verantwoording VERANTWOORDING Dit cursusmateriaal is ontwikkeld door mw. drs. Mijke Jetten, onder begeleiding van prof. dr. Chris Hermans,

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Participerende observatie Documentanalyse Interviewen Dictaat kwalitatief onderzoek College 23 november 2005 Niek Reulink Leonie Lindeman Overal waar hij, onderzoeker, etc. staat,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket Competentie SAMENWERKEN Lessenpakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Rode draad... 1 3 Opwarmer... 8 4 Eigen definitie en inschatting van SAMENWERKEN... 8 4.1 Brainstorm... 8 4.2 Eigen inschatting van

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Noordhoff Uitgevers bv Serie Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Mirjam Groen Henk Jongman Adriënne van Meggelen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

De VrijBaan Empowerment Methode - Oefeningen. O Impact O Betekenis O Positief identiteitsgevoel

De VrijBaan Empowerment Methode - Oefeningen. O Impact O Betekenis O Positief identiteitsgevoel Persoonlijk netwerk Component(en): X Competentie X Zelfbeschikking O Impact O Betekenis O Positief identiteitsgevoel X Groepsoriëntatie Vaardigheden oefenen Bewustwording Samenwerking Doelen 1. De deelnemer

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's)

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) HR voor ZO's, DEEL1: een aanpak voor rekrutering & selectie HR voor ZO's Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) INHOUD 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids'

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' - Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' Hans Sluijter en Jos Paulusse Syllabus City Guides Presentatietechniek m.m.v. Hans Sluijter en Jos Paulusse 1 INHOUDSOPGAVE 1. Presentatietechniek Algemeen...

Nadere informatie