2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd."

Transcriptie

1 VERSLAG 23e Deelnemersraad Student Union d.d. 11 januari Locatie: Atrium, Bastille Aanwezigen Student Union Bestuur: Maarten Aertsen (vz.), Ellis Schrijen, Suzanne van Haagen, Laurens Eijking, Arnoud van Helden Afwezig: Martijn Driesprong Aanwezigen verenigingen: Jurgen Klein, Thijs Friefhoff, Marcella Claase(Apollo)Emilie Klaver (4 Happy Feet), Elise Davids (Abacus), Wessel Reijers (Aegee-Enschede), Carleen Boersma (Aiesec Twente), Kirsten Janssen (Arabesque), Jelmer Boter (Astatine), Joris van der Meer, Daan Diedorp (Audentis), Marijke Minke (Cabezota,), Bouke Pieters (Navigators Students Enschede), Elwin Reiming, Robert Maaskant (Centrale Bewonersraad), Thijs Teunissen, Floor Speet (sv ConcepT, Corina Jansen (Diok), Ernst Jan Grifts, Rogier Hafkenseleid (DRV Euros), Bas Ooms, Seakle Louwsema (DZ Euros), Tom van Vuren, Liesbeth Wijers (Harambee), Frank van Manen (Hardboard), Bas Stottelaar, Niels Witte (Inter-Actief), Rutger van de Meulen, Jeroen Koster (Messed Up), Hans de Man (Musica Silvestra Orkest), Steven Rosemaat, Osca Escobosa (Overleg Studieverenigingen), Sylvana Jutstra, Nicole Rommens (Piranha), Jan Willem Visser (sv Stress), Tom Kooyman (Stubiba), Jasper Versteegh (Thibats), Kjell Meershoek, Guido de Jong (Unipartners Twente), Giels Brouwer (Pkvv Fact) Steven Kuiper, Fabian de Vries (Slagvaardig), Diederik van Lit, Niels Platenkamp (Isaac Newton), Anneke Maaskant, (Sportraad), Romke Frits Veenstra, (RSK). Afwezig mk: Kronos 25 Publiek: Lukas de Sonnaville, Erik Hegeman, Mark Holtkamp Aanwezig Raad van Toezicht Student Union: Bas Haarman, Jelle Burger Notulist: Sandra Nienhuis Opening Maarten Aertsen (vz.) opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting op het organogram van de Student Union. Daarna stelt hij het bestuur van de Student Union voor. Martijn ontbreekt wegens ziekte. 2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 3. Mededelingen Student Union: Aan het einde van der vergadering volgt een korte presentatie over de Kenniscrisis, een stavaza en de vervolgacties. Over het strategisch plan van de Student Union kunnen deelnemers meedebatteren op donderdag 10 februari. Deelnemers: Er zijn geen mededelingen. 4. Jaarplan Bij de totstandkoming van het jaarplan hebben deelnemers de mogelijkheid gehad om input en feedback te leveren. Voor deze bijeenkomsten was per sector een hoge opkomst, Maarten dankt iedereen voor deze input. Het jaarplan wordt per portefeuille doorgenomen, de portefeuillehouders zullen hierbij een toelichting geven. Beleid & Strategie Dit jaar zal het Strategisch Plan worden opgesteld. Ook hiervoor vraagt de Student Union graag de input vanuit de deelnemers. Binnenkort zullen de uitnodigingen voor de inspraakbijeenkomsten volgen. Daarnaast loopt ook de overeenkomst tussen de Student Union en de Universiteit Twente af. Vernieuwing van de overeenkomst zal raken aan het op te stellen Strategisch Plan. 1

2 60 Als laatste zal vanuit deze portefeuille gekeken worden naar mogelijke samenwerking voor het lustrum van de Universiteit Twente Sport & Cultuur Ook voor deze portefeuille geeft Maarten een toelichting In 2010 is de functie van campusmanager ingesteld. De Universiteit heeft bezuinigingen afgekondigd. Ook de sectoren Sport & Cultuur zullen hieraan niet ontkomen. De Student Union heeft ervoor gekozen over mogelijkheden tot bezuinigingen mee te denken, waarbij het brede aanbod van faciliteiten gehandhaafd blijft. Daarnaast was het doel in 2010 om de bekendheid van alle faciliteiten te vergroten. Voor wordt gekeken naar de organisatiestructuur, welke positie kan Sport & Cultuur innemen op de UT. Met name de rol van de koepels acht de Student Union van groot belang, immers bij minder financiële middelen is een goede vertegenwoordiging belangrijk. De regelingen voor topsport en top cultuur worden herzien. Ernst Jan (Euros): kunnen jullie een toelichting geven over de gewenste gedragsverandering voor externe inkomsten? Maarten: er komt minder geld beschikbaar en dit betekent dat ook voor de sectoren sport & cultuur bezuinigd moet worden. Wanneer we hetzelfde voorzieningenniveau willen handhaven is het een mogelijkheid om te kijken naar het genereren van externe inkomstenrutger (Messed Up): wat zijn de concrete plannen om de bekendheid te vergroten? Maarten: het gaat dan bijv. om de verbetering van de Xtracard website. Vergroting van het aantal momenten om de Xtra-card te promoten, bijv. tijdens de introductie. Gaat het dan om de Xtracard vrije week? Zijn er plannen om verder te gaan met de promotie binnen het Saxion? Op deze vragen zal Maarten terugkomen. Academische Vorming Suzanne geeft een toelichting op haar portefeuille. Uit het afgelopen jaar worden 3 hoogtepunten uitgelicht: Het Profileringsfonds is met terugwerkende kracht gehamerd. Invulling is gedaan in samenwerking met de koepels. Afhankelijk van de huidige kenniscrisis vraagt het wellicht aanpassing. Ook daarbij heeft het de aandacht van de Student Union om hier het maximale uit te halen. Project Study&Career Support: concreet wordt gewerkt aan een interne website, waarbij alle info wordt gebundeld van de UT, SU en verenigingen. Er is ook een externe website met Compas, deze bundelt alle informatie vanuit het bedrijfsleven Activisme. Erkenning: De pilot is ruimschoots geslaagd en het project wordt doorgezet. Kenniscrisis: het blijkt dat besluiten vanuit Den Haag grote invloed hebben. De SU merkt dat het van belang is dat zij landelijk meepraat. De functie van medewerker academische vorming is ingesteld voor de vele operationele taken. 4 e meting activismemonitor. Deze is vandaag van start gegaan. Verzoek aan alle verenigingen om deze in te vullen zodat mogelijke trends ontdekt kunnen worden. Bestuurstraingen worden voortgezet. Bijv. BIP. Wessel( Aegee): Is het een idee om een noodplan op te stellen voor het geval de regeringsvoorstellen doorgang vinden. Suzanne: het is prima om hierover na te denken. Maar liever niet direct pessimistisch benaderen. Mark Holtkamp (SPC kantine): Gezien aantal parttime besturen idee om de activisme erkenning uit te breiden, zeker gezien afname aantal fulltime besturen. Suzanne: dit idee wordt gedeeld door vele mensen, maar zal voorlopig niet ingezet worden. Het College van Bestuur heeft een aantal argumenten en de leerervaringen van fulltimebesturen zijn al lastig te controleren. Internationalisering Ellis begint met een terugblik op 2010 voor deze portefeuille. 6 e faculteit ITC heeft een kennismakingsdag gehad op de UT, mede gefaciliteerd door de SU 2

3 Een andere activiteit was UT Blend in oktober. Het doel was integratie bevorderen door internationale studenten bekend laten maken met sport & cultuur. In samenwerking met International Office is een Handbook for international associations opgesteld. Hierin zijn richtlijnen en alle praktische info opgenomen, project is in de afrondende fase. Visie studentenhuisvesting. Vanuit de Student Union is hierop kritische feedback gekomen, met name over de afschaffing van de coöptatie mogelijkheid. Komend jaar zal onderzoek worden gedaan naar de verschillende groepen, zodat faciliteiten beter aangeboden kunnen worden. Met behulp van dit onderzoek kan samenwerking met andere verenigingen gericht worden gestimuleerd. Een doel is ook om de internationale studenten te betrekken bij klein activisme. Door het geven van gerichte promotie en bijv. trainingen kan deze groep kennismaken met activisme. Mark Holtkamp (Kantine SPC): Wat is de visie van de Student Union op studentenhuisvesting. Ellis: Dat hierin rekening moet worden gehouden met de mening van de student en bijv. een cooptatieregeling niet zomaar kan worden afgeschaft. Messed up: UT blend in 2010 was gelijktijdig met een groot toernooi. Ellis: we hebben gemerkt dat de communicatie met het Sportcentrum niet optimaal verliep en zullen voor hieraan aandacht besteden. Messed up: De internationale studenten ervaren een drempel van ruim 100 euro om te kunnen sporten. Ellis: voor deelname is een Xtra-card vereist, de kosten zijn voor studenten erg laag. Bovendien is er de mogelijkheid een half jaar kaart aan te schaffen. Wessel (Aegee): wat is de mening van de Student Union over de voertaal bij vergaderingen? Ellis: dit kan iedere groep natuurlijk zelf beslissen, wel is het van belang dat mensen een taaltraining kunnen volgen, bijv. door Nederlands taalonderwijs. Centrale Bewonersraad: betreffende het onderzoek naar subgroepen, is er al een plan van aanpak bepaald? Ellis: Hiermee is nog niet begonnen. Het CBR geeft aan interesse te hebben. Vereniging wordt zeker betrokken bij het onderzoek. Sirius: goed initiatief om een handboek op te stellen. Kan er ook een handboek voor students komen, zoiets concreets is erg gewenst. Met name financiële zaken zijn van belang voor internationale studenten. Ellis: in het handboek is het onderwerp afstudeersteun ook opgenomen. Sirius: hoe maakt de Student Union zich hard voor meertaligheid, de uitreiking van de P-prijs was in het Nederlands. Ellis: bedankt voor deze tip. Dit wordt aangekaart bij de organiserende partij. Sirius: met betrekking tot UNITE/PITS: het valt op dat International Office enorme macht heeft in besluitvorming in deze vergaderingen. Kleinere verenigingen zijn afhankelijk van het International Office en kunnen niet anders dan instemmen. Dit schaadt de effectiviteit van UNITE. Niveau van vergadering is erg laag. Studieverenigingen zijn in dit stadium nog overbodig omdat Unite te professionaliseren. Ellis geeft aan bezig te zijn om het overleg op nieuw niveau te brengen. Van de invloed van het International Office is de SU zich bewust. Zij hebben wel veel informatie. Een idee is om 2 personen per vereniging in te zetten. De Student Union mist af en toe input van verenigingen. De vergadereffectiviteit is inmiddels al enorm verbeterd. Communicatie Ook dit is een portefeuille van Ellis Terugblikkend op 2010 waren er drie belangrijke punten: Verbetering in de samenwerking met Strategie & Communicatie De website van de Student Union is opnieuw gelanceerd Instelling van de functie communicatie medewerker, deze pilot is geslaagd. Er komt een nieuwe huisstijl voor de Student Union, dit zal echter geen geldverslindend gebeuren zijn, maar een soort facelift van de huidige communicatie-uitingen. Aan de website zullen verdere verbeteringen en mogelijke uitbreiding plaatsvinden. ICT Maarten geeft een toelichting op deze portefeuille 3

4 De activiteiten in 2010: Om de betrokkenheid van studenten te vergroten is het ICT-studentenoverleg opgericht. Dit overleg met alle ict gerelateerde organen is succesvol en zal worden voortgezet. Het geplande CRM systeem waar ook alle verenigingen aan deel konden nemen is wegens gebrek aan interesse stopgezet. Bij de daadwerkelijke start van het project bleken minder verenigingen geïnteresseerd dan aanvankelijk aangegeven. Voor zijn er de volgende doelstellingen: De betrokkenheid bij instellingssystemen vergroten, bijv Blackboard Opstellen van een ICT-studentenvisie. Het opstellen van een dergelijke visie is van belang om de mening van studenten te laten horen. Rolverdelingen tussen de studentenorganisaties vaststellen om zo meer continuïteit te krijgen. Audentis: wat is de visie van de SU betreffende internet in UT gebouwen? Voor studiedoeleinden is internettoegang gewenst. Maarten informeert of specifiek het internet in de Pakkerij wordt bedoeld? Dit is inderdaad het geval. De UT heeft vanwege de hoge kosten op jaarbasis besloten niet verder te gaan met een glasvezelverbinding. Pakkerijverenigingen worden gevraagd na te denken, maar het hoeft niet perse een UT dienst te worden. Audentis: De vraag is wie de kosten gaat dragen. De Pakkerijvereniging worden geconfronteerd met hogere kosten voor internetvoorzieningen. Arnoud geeft aan dit onderwerp op een ander tijdstip te bespreken en door te willen gaan met het jaarplan. Audentis (Daan) is hiermee akkoord. Studentondernemerschap Arnoud licht deze portefeuille toe In 2010 is een promotieplan opgesteld samen met Kennispark. Plannen voor De regelingen FAME en TOP worden samengevat tot één regeling. Daarnaast wordt een mogelijk nieuwe samenwerking onderzocht met Venture lab. Bedoeling is het stimuleren van ondernemerschap na je studie. Externe Betrekkingen Ook dit betreft een portefeuille van Arnoud. Terugblik op 2010: Er is een samenwerking met de gemeente Enschede gestart. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst. Met de plannen voor een Carriere portal is gestopt. Het bedrijf Compas heeft dit overgenomen. Het besluit tot stopzetting van het project is door het OS genomen. De contracten met de partners lopen dit jaar af en met deze partners zal over nieuwe invulling worden gesproken. Mark Holtkamp (Kantine SPC): Het ROC is betrokken bij de UT op het gebied van sport en cultuur. Is de SU hierin partner of aanspreekpunt? Arnoud: Nee, de aanspreekpunten hiervoor zijn de hoofden sport & cultuur. Bedrijfsmanagement Wederom een portefeuille van Arnoud en deze omvat de UnionShop en het Atrium. Het Atrium heeft in 2010 een nieuwe inrichting gekregen en in de UnionShop is een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd. In zal er een visie bedrijfsmanagement worden geschreven en wordt verder gewerkt aan een efficiënte bedrijfsvoering. CBR: hoe wil je de vraag onder studenten onderzoeken? Ideeën voor de Shop betreffende assortiment of anderszins kunnen in de shop worden aangereikt. 235 Accommodatie Laurens geeft een toelichting op één van zijn portefeuilles: Toelichting op 2010: De visie accommodatie is opgesteld De vloeren in de Pakkerij zijn vernieuwd En zijn de ruimten in de Bastille gevuld met uitzondering van de voormalige Mensa en de Unionbar. Hiervoor zoekt het FB nog naar nieuwe invulling. 4

5 : Een cateringonderdeel in de Bastille is gewenst en in samenspraak met het FB worden hier de mogelijkheden voor onderzocht. Daarnaast zal de beheersconstructie van de Pakkerij tegen het licht worden gehouden, deze is nl. al enige jaren oud. CBR: over de catering in Bastille, waarom wordt een nieuwe invulling gezocht wanneer de Stek er al is en de Vrijhof aan de overkant van het gebouw zit? Laurens: dit betreft een samenwerking met Sodexo. Het voornemen is om ook met het Theatercafé te gaan samenwerken. Er staat nog niets vast. Mark Holtkamp (Kantine SPC): het FB subsidieert m2 lasten, maar geeft geen indexatie van die kosten. Deze zijn wel gestegen en worden niet gecompenseerd. Laurens: daar heb ik nu niet direct een antwoord op, maar zal het navragen ap. Aegee: naar aanleiding van de beheersconstructie en huurcontracten? Is het tijdpad hiervoor bekend? Laurens: nee nog niet, wordt wel gecombineerd. Wat is eigen visie op beheersconstructie? Laurens: bijv. meer verantwoordelijkheid bij verenigingen, maar verder nog niets concreets. CBR: over verbeteringen voor het woon- en leefgebied, wat opgenomen is als actiepunt. Dit wordt al gedaan met FB en ACASA, wat is dan de rol van SU? Laurens: de SU wil graag aanschuiven bij deze gesprekken. CBR geeft hierop aan dat er al veel gaande is. Kick-In Dit onderdeel valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van Laurens: In het afgelopen jaar is er een nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd. Daarnaast werd gekeken waarom studenten niet deelnemen aan de Kick-In. Een veel gehoorde oorzaak is dat een groot deel dan nog met vakantie is. Voor zullen de goedlopende delen gecontinueerd worden. Daarnaast wordt geprobeerd de periode toegankelijker te maken voor internationale studenten Tot slot de periode van de Kick-In : 24 augustus t/m 1 september Begroting Laurens geeft een toelichting: Betreffende de posten voor de algemene organisatie van de Student Union, is hiernaar kritisch gekeken en is besloten het budget te verlagen. De activiteiten zoals de Kick-In, maar voor dit jaar ook Create Tomorrow zijn toegevoegd. De onderdelen atrium en shop zijn opgenomen in de begroting en vallen niet meer onder een aparte BV. Stud. Voorzieningen. Mark Holtkamp (Kantine SPC) Op pagina 22 staat doorbelasting sportkantine. Was is dit? Gaat om 20kE. Laurens noemt het een goede vraag en heeft hier niet direct een antwoord op. Hij zal hierop terugkomen ap Messed up: Enterprises en Studentenvoorzieningen is bij sector sport dubbel geboekt. Is dat bewust zo? Laurens: nee, dit betreft een drukfout, de tabel is gekopieerd van een andere pagina.. OS: kostenplaats ondersteuning SRC is k 54, bij onderbouwing is het bedrag verhoogd, graag een toelichting, de verhoging was nl. niet bekend bij het OS. Laurens: deze verhoging is vanuit het UFonds bekend gemaakt en deze zal hierover verder de partijen informeren. CBR: Op pagina 16 over de subsidies huisvestingslasten, k 275 was in 2010, nu gestegen naar k 400. Laurens: de huisvestingslasten van de UnionShop en het Atrium zijn er uitgehaald en deze worden nu budgetneutraal afgerekend. De uiteindelijke huursubsidie is verder gelijk gebleven. Laurens: over de sponsoring en subsidies: Vraag het aan! via de site is een overzicht van alle mogelijkheden te vinden. 5. Charge/decharge Raad van Toezicht De nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht worden voorgesteld. Vanuit de aanwezigen is er geen bezwaar tegen de chargering. Voor de volledigheid de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht: 5

6 Bas Haarman (vz) Studie Jelle Burger (nieuw) Gezelligheid Eva Kunst Cultuur Mark Holtkamp (nieuw) Sport Gilles Meijer(nieuw) Bedrijfsleven Jan Melief UT afgevaardigde Marc Venerius Bedrijfsleven Jelle Ferwerda Internationalisering. 6. Kenniscrisis In verband met de regeringsplannen en het door de SU geïnitieerde Kenniscrisis geeft Suzanne een toelichting op de landelijke manifestatie op 21 januari a.s. 7. Rondvraag Geen. 8. Sluiting Maarten bedankt iedereen voor hun tijd en de gegeven input en sluit de vergadering om uur en nodigt iedereen uit voor de afsluitende borrel. 6

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie