2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd."

Transcriptie

1 VERSLAG 23e Deelnemersraad Student Union d.d. 11 januari Locatie: Atrium, Bastille Aanwezigen Student Union Bestuur: Maarten Aertsen (vz.), Ellis Schrijen, Suzanne van Haagen, Laurens Eijking, Arnoud van Helden Afwezig: Martijn Driesprong Aanwezigen verenigingen: Jurgen Klein, Thijs Friefhoff, Marcella Claase(Apollo)Emilie Klaver (4 Happy Feet), Elise Davids (Abacus), Wessel Reijers (Aegee-Enschede), Carleen Boersma (Aiesec Twente), Kirsten Janssen (Arabesque), Jelmer Boter (Astatine), Joris van der Meer, Daan Diedorp (Audentis), Marijke Minke (Cabezota,), Bouke Pieters (Navigators Students Enschede), Elwin Reiming, Robert Maaskant (Centrale Bewonersraad), Thijs Teunissen, Floor Speet (sv ConcepT, Corina Jansen (Diok), Ernst Jan Grifts, Rogier Hafkenseleid (DRV Euros), Bas Ooms, Seakle Louwsema (DZ Euros), Tom van Vuren, Liesbeth Wijers (Harambee), Frank van Manen (Hardboard), Bas Stottelaar, Niels Witte (Inter-Actief), Rutger van de Meulen, Jeroen Koster (Messed Up), Hans de Man (Musica Silvestra Orkest), Steven Rosemaat, Osca Escobosa (Overleg Studieverenigingen), Sylvana Jutstra, Nicole Rommens (Piranha), Jan Willem Visser (sv Stress), Tom Kooyman (Stubiba), Jasper Versteegh (Thibats), Kjell Meershoek, Guido de Jong (Unipartners Twente), Giels Brouwer (Pkvv Fact) Steven Kuiper, Fabian de Vries (Slagvaardig), Diederik van Lit, Niels Platenkamp (Isaac Newton), Anneke Maaskant, (Sportraad), Romke Frits Veenstra, (RSK). Afwezig mk: Kronos 25 Publiek: Lukas de Sonnaville, Erik Hegeman, Mark Holtkamp Aanwezig Raad van Toezicht Student Union: Bas Haarman, Jelle Burger Notulist: Sandra Nienhuis Opening Maarten Aertsen (vz.) opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting op het organogram van de Student Union. Daarna stelt hij het bestuur van de Student Union voor. Martijn ontbreekt wegens ziekte. 2. Notulen Deelnemersraadvergadering d.d. 14 juni 2010 Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 3. Mededelingen Student Union: Aan het einde van der vergadering volgt een korte presentatie over de Kenniscrisis, een stavaza en de vervolgacties. Over het strategisch plan van de Student Union kunnen deelnemers meedebatteren op donderdag 10 februari. Deelnemers: Er zijn geen mededelingen. 4. Jaarplan Bij de totstandkoming van het jaarplan hebben deelnemers de mogelijkheid gehad om input en feedback te leveren. Voor deze bijeenkomsten was per sector een hoge opkomst, Maarten dankt iedereen voor deze input. Het jaarplan wordt per portefeuille doorgenomen, de portefeuillehouders zullen hierbij een toelichting geven. Beleid & Strategie Dit jaar zal het Strategisch Plan worden opgesteld. Ook hiervoor vraagt de Student Union graag de input vanuit de deelnemers. Binnenkort zullen de uitnodigingen voor de inspraakbijeenkomsten volgen. Daarnaast loopt ook de overeenkomst tussen de Student Union en de Universiteit Twente af. Vernieuwing van de overeenkomst zal raken aan het op te stellen Strategisch Plan. 1

2 60 Als laatste zal vanuit deze portefeuille gekeken worden naar mogelijke samenwerking voor het lustrum van de Universiteit Twente Sport & Cultuur Ook voor deze portefeuille geeft Maarten een toelichting In 2010 is de functie van campusmanager ingesteld. De Universiteit heeft bezuinigingen afgekondigd. Ook de sectoren Sport & Cultuur zullen hieraan niet ontkomen. De Student Union heeft ervoor gekozen over mogelijkheden tot bezuinigingen mee te denken, waarbij het brede aanbod van faciliteiten gehandhaafd blijft. Daarnaast was het doel in 2010 om de bekendheid van alle faciliteiten te vergroten. Voor wordt gekeken naar de organisatiestructuur, welke positie kan Sport & Cultuur innemen op de UT. Met name de rol van de koepels acht de Student Union van groot belang, immers bij minder financiële middelen is een goede vertegenwoordiging belangrijk. De regelingen voor topsport en top cultuur worden herzien. Ernst Jan (Euros): kunnen jullie een toelichting geven over de gewenste gedragsverandering voor externe inkomsten? Maarten: er komt minder geld beschikbaar en dit betekent dat ook voor de sectoren sport & cultuur bezuinigd moet worden. Wanneer we hetzelfde voorzieningenniveau willen handhaven is het een mogelijkheid om te kijken naar het genereren van externe inkomstenrutger (Messed Up): wat zijn de concrete plannen om de bekendheid te vergroten? Maarten: het gaat dan bijv. om de verbetering van de Xtracard website. Vergroting van het aantal momenten om de Xtra-card te promoten, bijv. tijdens de introductie. Gaat het dan om de Xtracard vrije week? Zijn er plannen om verder te gaan met de promotie binnen het Saxion? Op deze vragen zal Maarten terugkomen. Academische Vorming Suzanne geeft een toelichting op haar portefeuille. Uit het afgelopen jaar worden 3 hoogtepunten uitgelicht: Het Profileringsfonds is met terugwerkende kracht gehamerd. Invulling is gedaan in samenwerking met de koepels. Afhankelijk van de huidige kenniscrisis vraagt het wellicht aanpassing. Ook daarbij heeft het de aandacht van de Student Union om hier het maximale uit te halen. Project Study&Career Support: concreet wordt gewerkt aan een interne website, waarbij alle info wordt gebundeld van de UT, SU en verenigingen. Er is ook een externe website met Compas, deze bundelt alle informatie vanuit het bedrijfsleven Activisme. Erkenning: De pilot is ruimschoots geslaagd en het project wordt doorgezet. Kenniscrisis: het blijkt dat besluiten vanuit Den Haag grote invloed hebben. De SU merkt dat het van belang is dat zij landelijk meepraat. De functie van medewerker academische vorming is ingesteld voor de vele operationele taken. 4 e meting activismemonitor. Deze is vandaag van start gegaan. Verzoek aan alle verenigingen om deze in te vullen zodat mogelijke trends ontdekt kunnen worden. Bestuurstraingen worden voortgezet. Bijv. BIP. Wessel( Aegee): Is het een idee om een noodplan op te stellen voor het geval de regeringsvoorstellen doorgang vinden. Suzanne: het is prima om hierover na te denken. Maar liever niet direct pessimistisch benaderen. Mark Holtkamp (SPC kantine): Gezien aantal parttime besturen idee om de activisme erkenning uit te breiden, zeker gezien afname aantal fulltime besturen. Suzanne: dit idee wordt gedeeld door vele mensen, maar zal voorlopig niet ingezet worden. Het College van Bestuur heeft een aantal argumenten en de leerervaringen van fulltimebesturen zijn al lastig te controleren. Internationalisering Ellis begint met een terugblik op 2010 voor deze portefeuille. 6 e faculteit ITC heeft een kennismakingsdag gehad op de UT, mede gefaciliteerd door de SU 2

3 Een andere activiteit was UT Blend in oktober. Het doel was integratie bevorderen door internationale studenten bekend laten maken met sport & cultuur. In samenwerking met International Office is een Handbook for international associations opgesteld. Hierin zijn richtlijnen en alle praktische info opgenomen, project is in de afrondende fase. Visie studentenhuisvesting. Vanuit de Student Union is hierop kritische feedback gekomen, met name over de afschaffing van de coöptatie mogelijkheid. Komend jaar zal onderzoek worden gedaan naar de verschillende groepen, zodat faciliteiten beter aangeboden kunnen worden. Met behulp van dit onderzoek kan samenwerking met andere verenigingen gericht worden gestimuleerd. Een doel is ook om de internationale studenten te betrekken bij klein activisme. Door het geven van gerichte promotie en bijv. trainingen kan deze groep kennismaken met activisme. Mark Holtkamp (Kantine SPC): Wat is de visie van de Student Union op studentenhuisvesting. Ellis: Dat hierin rekening moet worden gehouden met de mening van de student en bijv. een cooptatieregeling niet zomaar kan worden afgeschaft. Messed up: UT blend in 2010 was gelijktijdig met een groot toernooi. Ellis: we hebben gemerkt dat de communicatie met het Sportcentrum niet optimaal verliep en zullen voor hieraan aandacht besteden. Messed up: De internationale studenten ervaren een drempel van ruim 100 euro om te kunnen sporten. Ellis: voor deelname is een Xtra-card vereist, de kosten zijn voor studenten erg laag. Bovendien is er de mogelijkheid een half jaar kaart aan te schaffen. Wessel (Aegee): wat is de mening van de Student Union over de voertaal bij vergaderingen? Ellis: dit kan iedere groep natuurlijk zelf beslissen, wel is het van belang dat mensen een taaltraining kunnen volgen, bijv. door Nederlands taalonderwijs. Centrale Bewonersraad: betreffende het onderzoek naar subgroepen, is er al een plan van aanpak bepaald? Ellis: Hiermee is nog niet begonnen. Het CBR geeft aan interesse te hebben. Vereniging wordt zeker betrokken bij het onderzoek. Sirius: goed initiatief om een handboek op te stellen. Kan er ook een handboek voor students komen, zoiets concreets is erg gewenst. Met name financiële zaken zijn van belang voor internationale studenten. Ellis: in het handboek is het onderwerp afstudeersteun ook opgenomen. Sirius: hoe maakt de Student Union zich hard voor meertaligheid, de uitreiking van de P-prijs was in het Nederlands. Ellis: bedankt voor deze tip. Dit wordt aangekaart bij de organiserende partij. Sirius: met betrekking tot UNITE/PITS: het valt op dat International Office enorme macht heeft in besluitvorming in deze vergaderingen. Kleinere verenigingen zijn afhankelijk van het International Office en kunnen niet anders dan instemmen. Dit schaadt de effectiviteit van UNITE. Niveau van vergadering is erg laag. Studieverenigingen zijn in dit stadium nog overbodig omdat Unite te professionaliseren. Ellis geeft aan bezig te zijn om het overleg op nieuw niveau te brengen. Van de invloed van het International Office is de SU zich bewust. Zij hebben wel veel informatie. Een idee is om 2 personen per vereniging in te zetten. De Student Union mist af en toe input van verenigingen. De vergadereffectiviteit is inmiddels al enorm verbeterd. Communicatie Ook dit is een portefeuille van Ellis Terugblikkend op 2010 waren er drie belangrijke punten: Verbetering in de samenwerking met Strategie & Communicatie De website van de Student Union is opnieuw gelanceerd Instelling van de functie communicatie medewerker, deze pilot is geslaagd. Er komt een nieuwe huisstijl voor de Student Union, dit zal echter geen geldverslindend gebeuren zijn, maar een soort facelift van de huidige communicatie-uitingen. Aan de website zullen verdere verbeteringen en mogelijke uitbreiding plaatsvinden. ICT Maarten geeft een toelichting op deze portefeuille 3

4 De activiteiten in 2010: Om de betrokkenheid van studenten te vergroten is het ICT-studentenoverleg opgericht. Dit overleg met alle ict gerelateerde organen is succesvol en zal worden voortgezet. Het geplande CRM systeem waar ook alle verenigingen aan deel konden nemen is wegens gebrek aan interesse stopgezet. Bij de daadwerkelijke start van het project bleken minder verenigingen geïnteresseerd dan aanvankelijk aangegeven. Voor zijn er de volgende doelstellingen: De betrokkenheid bij instellingssystemen vergroten, bijv Blackboard Opstellen van een ICT-studentenvisie. Het opstellen van een dergelijke visie is van belang om de mening van studenten te laten horen. Rolverdelingen tussen de studentenorganisaties vaststellen om zo meer continuïteit te krijgen. Audentis: wat is de visie van de SU betreffende internet in UT gebouwen? Voor studiedoeleinden is internettoegang gewenst. Maarten informeert of specifiek het internet in de Pakkerij wordt bedoeld? Dit is inderdaad het geval. De UT heeft vanwege de hoge kosten op jaarbasis besloten niet verder te gaan met een glasvezelverbinding. Pakkerijverenigingen worden gevraagd na te denken, maar het hoeft niet perse een UT dienst te worden. Audentis: De vraag is wie de kosten gaat dragen. De Pakkerijvereniging worden geconfronteerd met hogere kosten voor internetvoorzieningen. Arnoud geeft aan dit onderwerp op een ander tijdstip te bespreken en door te willen gaan met het jaarplan. Audentis (Daan) is hiermee akkoord. Studentondernemerschap Arnoud licht deze portefeuille toe In 2010 is een promotieplan opgesteld samen met Kennispark. Plannen voor De regelingen FAME en TOP worden samengevat tot één regeling. Daarnaast wordt een mogelijk nieuwe samenwerking onderzocht met Venture lab. Bedoeling is het stimuleren van ondernemerschap na je studie. Externe Betrekkingen Ook dit betreft een portefeuille van Arnoud. Terugblik op 2010: Er is een samenwerking met de gemeente Enschede gestart. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst. Met de plannen voor een Carriere portal is gestopt. Het bedrijf Compas heeft dit overgenomen. Het besluit tot stopzetting van het project is door het OS genomen. De contracten met de partners lopen dit jaar af en met deze partners zal over nieuwe invulling worden gesproken. Mark Holtkamp (Kantine SPC): Het ROC is betrokken bij de UT op het gebied van sport en cultuur. Is de SU hierin partner of aanspreekpunt? Arnoud: Nee, de aanspreekpunten hiervoor zijn de hoofden sport & cultuur. Bedrijfsmanagement Wederom een portefeuille van Arnoud en deze omvat de UnionShop en het Atrium. Het Atrium heeft in 2010 een nieuwe inrichting gekregen en in de UnionShop is een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd. In zal er een visie bedrijfsmanagement worden geschreven en wordt verder gewerkt aan een efficiënte bedrijfsvoering. CBR: hoe wil je de vraag onder studenten onderzoeken? Ideeën voor de Shop betreffende assortiment of anderszins kunnen in de shop worden aangereikt. 235 Accommodatie Laurens geeft een toelichting op één van zijn portefeuilles: Toelichting op 2010: De visie accommodatie is opgesteld De vloeren in de Pakkerij zijn vernieuwd En zijn de ruimten in de Bastille gevuld met uitzondering van de voormalige Mensa en de Unionbar. Hiervoor zoekt het FB nog naar nieuwe invulling. 4

5 : Een cateringonderdeel in de Bastille is gewenst en in samenspraak met het FB worden hier de mogelijkheden voor onderzocht. Daarnaast zal de beheersconstructie van de Pakkerij tegen het licht worden gehouden, deze is nl. al enige jaren oud. CBR: over de catering in Bastille, waarom wordt een nieuwe invulling gezocht wanneer de Stek er al is en de Vrijhof aan de overkant van het gebouw zit? Laurens: dit betreft een samenwerking met Sodexo. Het voornemen is om ook met het Theatercafé te gaan samenwerken. Er staat nog niets vast. Mark Holtkamp (Kantine SPC): het FB subsidieert m2 lasten, maar geeft geen indexatie van die kosten. Deze zijn wel gestegen en worden niet gecompenseerd. Laurens: daar heb ik nu niet direct een antwoord op, maar zal het navragen ap. Aegee: naar aanleiding van de beheersconstructie en huurcontracten? Is het tijdpad hiervoor bekend? Laurens: nee nog niet, wordt wel gecombineerd. Wat is eigen visie op beheersconstructie? Laurens: bijv. meer verantwoordelijkheid bij verenigingen, maar verder nog niets concreets. CBR: over verbeteringen voor het woon- en leefgebied, wat opgenomen is als actiepunt. Dit wordt al gedaan met FB en ACASA, wat is dan de rol van SU? Laurens: de SU wil graag aanschuiven bij deze gesprekken. CBR geeft hierop aan dat er al veel gaande is. Kick-In Dit onderdeel valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van Laurens: In het afgelopen jaar is er een nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd. Daarnaast werd gekeken waarom studenten niet deelnemen aan de Kick-In. Een veel gehoorde oorzaak is dat een groot deel dan nog met vakantie is. Voor zullen de goedlopende delen gecontinueerd worden. Daarnaast wordt geprobeerd de periode toegankelijker te maken voor internationale studenten Tot slot de periode van de Kick-In : 24 augustus t/m 1 september Begroting Laurens geeft een toelichting: Betreffende de posten voor de algemene organisatie van de Student Union, is hiernaar kritisch gekeken en is besloten het budget te verlagen. De activiteiten zoals de Kick-In, maar voor dit jaar ook Create Tomorrow zijn toegevoegd. De onderdelen atrium en shop zijn opgenomen in de begroting en vallen niet meer onder een aparte BV. Stud. Voorzieningen. Mark Holtkamp (Kantine SPC) Op pagina 22 staat doorbelasting sportkantine. Was is dit? Gaat om 20kE. Laurens noemt het een goede vraag en heeft hier niet direct een antwoord op. Hij zal hierop terugkomen ap Messed up: Enterprises en Studentenvoorzieningen is bij sector sport dubbel geboekt. Is dat bewust zo? Laurens: nee, dit betreft een drukfout, de tabel is gekopieerd van een andere pagina.. OS: kostenplaats ondersteuning SRC is k 54, bij onderbouwing is het bedrag verhoogd, graag een toelichting, de verhoging was nl. niet bekend bij het OS. Laurens: deze verhoging is vanuit het UFonds bekend gemaakt en deze zal hierover verder de partijen informeren. CBR: Op pagina 16 over de subsidies huisvestingslasten, k 275 was in 2010, nu gestegen naar k 400. Laurens: de huisvestingslasten van de UnionShop en het Atrium zijn er uitgehaald en deze worden nu budgetneutraal afgerekend. De uiteindelijke huursubsidie is verder gelijk gebleven. Laurens: over de sponsoring en subsidies: Vraag het aan! via de site is een overzicht van alle mogelijkheden te vinden. 5. Charge/decharge Raad van Toezicht De nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht worden voorgesteld. Vanuit de aanwezigen is er geen bezwaar tegen de chargering. Voor de volledigheid de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht: 5

6 Bas Haarman (vz) Studie Jelle Burger (nieuw) Gezelligheid Eva Kunst Cultuur Mark Holtkamp (nieuw) Sport Gilles Meijer(nieuw) Bedrijfsleven Jan Melief UT afgevaardigde Marc Venerius Bedrijfsleven Jelle Ferwerda Internationalisering. 6. Kenniscrisis In verband met de regeringsplannen en het door de SU geïnitieerde Kenniscrisis geeft Suzanne een toelichting op de landelijke manifestatie op 21 januari a.s. 7. Rondvraag Geen. 8. Sluiting Maarten bedankt iedereen voor hun tijd en de gegeven input en sluit de vergadering om uur en nodigt iedereen uit voor de afsluitende borrel. 6

2) Notulen Deelnemersraadvergadering 11-01-2011

2) Notulen Deelnemersraadvergadering 11-01-2011 Verslag Deelnemersraadvergadering Datum: Woensdag 29 juni 2011 Aanvang: 19.00 uur Locatie: Atrium, Bastille Aanwezigen Student Union Bestuur: Maarten Aertsen (vz.), Lianne Schmidt, Hanneke van der Horst,

Nadere informatie

Besluiten december 2009 Besluit 516.3 Besluit 514.2 Besluit 514.1 Besluiten november 2009 Besluit 513.1 Besluit 511.3 Besluit 511.

Besluiten december 2009 Besluit 516.3 Besluit 514.2 Besluit 514.1 Besluiten november 2009 Besluit 513.1 Besluit 511.3 Besluit 511. Besluitenlijst Student Union 2009 Besluiten december 2009 Besluit 516.3 Gehoord: - Hoofd Sportcentrum - Hoofd Cultuurcentrum - Saxion Hogescholen - Medewerkers SU - Oud-portefeuillehouder sport & cultuur

Nadere informatie

Notulen deelnemersraadvergadering Student Union

Notulen deelnemersraadvergadering Student Union Notulen deelnemersraadvergadering Student Union Datum 19-08-2013 Aanvang 15.00 uur Locatie Atrium, Bastille Aanwezigen Student Union Bestuur: Annemarie Huijink (vz), Berend Feldbrugge, Thomas Hommes, Rhodé

Nadere informatie

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 ANNUAL REPORT 2011

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 ANNUAL REPORT 2011 STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 ANNUAL REPORT 2011 Colofon colophon Financieel Jaarplan 2011 Student Union also available in english Oplage/ circulation Lay-out Anika Siepel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. hoofdstuk 1 Academische Vorming. hoofdstuk 2 Sport & Cultuur. hoofdstuk 3 Studentondernemerschap

Inhoudsopgave. Colofon. hoofdstuk 1 Academische Vorming. hoofdstuk 2 Sport & Cultuur. hoofdstuk 3 Studentondernemerschap Inhoudsopgave Colofon Jaarplan 2010 Student Union Oplage 400 exemplaren Layout M.W. Titulaer A.H. Peuscher Drukker VDA Groep, Enschede Adres Student Union Universiteit Twente Bastille, hèt studentengebouw,

Nadere informatie

Notulen deelnemersraadvergadering Student Union

Notulen deelnemersraadvergadering Student Union Notulen deelnemersraadvergadering Student Union Datum 21-05-2015 Aanvang 19.00 uur Locatie Bastille, Atrium Aanwezigen Student Union Bestuur: Jerom van Geffen (vz), Laura Koot, Sophie Ligtenstein, Lisette

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

STUDENT UNION UNIVERSITITY OF TWENTE BASTILLE, ROOM 332 MAILBOX 217 7500 AE ENSCHEDE T: +31 (0) 53-4898006 F: +31 (0) 53-4894433 E:

STUDENT UNION UNIVERSITITY OF TWENTE BASTILLE, ROOM 332 MAILBOX 217 7500 AE ENSCHEDE T: +31 (0) 53-4898006 F: +31 (0) 53-4894433 E: STUDENT UNION UNIVERSITITY OF TWENTE BASTILLE, ROOM 332 MAILBOX 217 7500 AE ENSCHEDE T: +31 (0) 53-4898006 F: +31 (0) 53-4894433 E: STUDENTUNION@UNION.UTWENTE.NL I: WWW.STUDENTUNION.UTWENTE.NL STUDENT

Nadere informatie

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INLEIDING Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Student Union van het boekjaar 2014. Het financieel jaarverslag is zo opgesteld dat

Nadere informatie

Algemeen bestuur Artikel 2. Lid 1. De volgende studentensportorganisaties zijn lid van het algemeen bestuur van de stichting Sportkoepel UT:

Algemeen bestuur Artikel 2. Lid 1. De volgende studentensportorganisaties zijn lid van het algemeen bestuur van de stichting Sportkoepel UT: Huishoudelijk Reglement der Sportkoepel UT. Studentensportorganisaties Artikel 1. De rechten van de studentensportorganisaties als omschreven in artikel 3 der statuten zijn: a. het recht om een afgevaardigde

Nadere informatie

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2011

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2011 STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2011 Colofon colophon Jaarverslag 2011 Student Union Oplage 400 Lay-out Anika Siepel Drukkerij Gildeprint Adres Student Union University Twente Bastille room

Nadere informatie

Besluiten Januari 2011

Besluiten Januari 2011 Besluiten Januari 2011 Besluit 567.1 Het bestuur van de Student Union besluit de aanvraag van D.B.V. Diok voor het ISBT uit het SFPO voor 250 toe te kennen. Besluit 567.2 Het bestuur van de Student Union

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post. 3. Vaststellen notulen. 4. Mededelingen

Agenda. 1. Opening. 2. Post. 3. Vaststellen notulen. 4. Mededelingen Spuistraat 0 VB Amsterdam (00) fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Aanwezig Afwezig Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw augustus 0 Lisa Koks, Tom Lotten, Susanne Schotanus, Anne Louise

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Notulen van de 297 e vergadering d.d. 16 juni 2003. Aanwezig: Laurens Blankers, Marko Boon (voorzitter), Michel Chaudron, Hans van Duijn, Luc Engelen, Hannie

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom.

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom. Verslag Vergadering Wmo adviesraad 14 oktober 2011 Van: 9:30 11:30 uur Plaats: Gemeentehuis Winsum Aanwezig: Muriël van der Spel (vz.), Jan de Groot, Gerda Boersma, Jacqueline Brons, Gerda Harssema, en

Nadere informatie

1. De UnionCard februari 2014

1. De UnionCard februari 2014 1. De UnionCard februari 2014 Door de Student Union en de Eenheid Campus. De Campus van de Universiteit Twente is dé plek waar studenten en medewerkers kunnen wonen, leven, werken, studeren en ontspannen.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk)

D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk) Notulen ledenvergadering C.O.V. D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk) Agenda: 1) Welkom. 2) Notulen ledenvergadering 28

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2012

Beleidsplan 2011-2012 Beleidsplan 2011-2012 Hanging Up, is not an option for Messed Up. Let s CONNECT! Eva Beltman Marjolein van Swinderen Tim Nuninga Sarah Eberl Sven van der Heide Marc Zaadnoordijk Thomas van Berkel Henk

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken.

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken. Notulen MR-vergadering 8 december 2014. Aanwezig: ouders en leerkrachten van de MR Afwezig: 2 ouders en 1 leerkracht Deel 1: met directie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus Notulen MR vergadering donderdag 27 november 2012 Locatie: WOC Tijd: 19:30 tot 21:30 uur Aanwezig: Ine, Ed, Kim, Tess, Alma, Roland, Barbara, Paul Merks, José en Ellen Afwezig: Cindy, Marc en Marijke 1.

Nadere informatie

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Aanwezig: Anne Joustra, Marloes Berkers, Mark Claassen, Ank Tielrooij, Ton van Baal, Jan Ernest, Marleen van Aartijk, Armando

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Verslag van de 2 e MR vergadering van de Hoeksteen van het schooljaar 2010-2011, gehhouden op 16 november 2010 van 19:30 tot 21:30 te Barendrecht

Verslag van de 2 e MR vergadering van de Hoeksteen van het schooljaar 2010-2011, gehhouden op 16 november 2010 van 19:30 tot 21:30 te Barendrecht Verslag van de 2 e MR vergadering van de Hoeksteen van het schooljaar 2010-2011, gehhouden op 16 november 2010 van 19:30 tot 21:30 te Barendrecht Aanwezig: Oudergeleding Erik van Dilst (vz) (notulist),

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2014

STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2014 STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE JAARVERSLAG 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Student Union Opmaak Myrthe Lamme Adres Student Union University Twente Bastille room 332 P.O. Box 217 7500AE Enschede T: +31

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening. 2. Vaststellen notulen Spuistraat 0 VB Amsterdam (00) fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Aanwezig Afwezig Conceptnotulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw september 0 Gunnar de Haan, Susanne Schotanus, Anne Louise

Nadere informatie

TEKST VAN DE REGELING

TEKST VAN DE REGELING Opbouw Regelingen: als onderdeel van het Profileringsfonds ex art. 7.51 WHW Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Regeling Tegemoetkoming Overmacht Hoofdstuk 3: Regeling Activismebeurzen Hoofdstuk 4: Regeling

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 25 juni 2014 Vergaderdatum 21 mei 2014 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: dames Bakhuizen, Van den Dorpel, Van Haasteren,

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Student Union

Jaarverslag 2005 Student Union Jaarverslag 2005 Student Union Jaarverslag 2005 Student Union Mei 2006 Colofon Jaarverslag 2005 Student Union Uitgave Stichting Student Union Universiteit Twente Bastille, hèt studentengebouw, kamer 332

Nadere informatie

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst.

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst. DP Den Haag ledenvergadering 11 januari 2013 Locatie: Koninklijke Schouwburg, aanvang 15.00 uur Aanwezig: Jacqueline Meijer, Erik Pals, Cees Debets, Gerrit Dijkstra, Walter Ligthart, Hedwig Verhoeven,

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Notulen GMR 17 november 2014

Notulen GMR 17 november 2014 Voorzitter: Jeroen Boxsem Notulen: Martijn van Iersel Aanwezig: Leon van der Veen, Nico van der Hoeven, Laurens van Tilburg, Dorina van den Berg, André van der Velden, Hans Teegelbeckers, Patrick Berends,

Nadere informatie

Sports Centre UT. Pagina 1 van 7. Visie Sporten op de Universiteit Twente

Sports Centre UT. Pagina 1 van 7. Visie Sporten op de Universiteit Twente Visie Sporten op de Universiteit Twente Sports Centre UT Leeswijzer Voor u ligt de visie Sporten op de Universiteit Twente van het Sportcentrum, de Sportkoepel en de Student Union. Dit document bevat de

Nadere informatie

Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014

Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014 Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014 Aanwezig: Robert-Jan Beun (voorzitter), Jan-Martijn van der Werf, Robert van Langerak (vice-voorzitter), Lisa Pruijn, Laurens Duijvesteijn (notulen)

Nadere informatie

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop Welkom Algemene vergadering 12-10-2015 Dorpsraad Maria Hoop Opening en huishoudelijke mededelingen Interactief Gebruik Microfoon Opname en publicatie Formulieren Eindtijd en agendapunten Telefoon graag

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

NOTITIE HUISVESTING UNIVERSITEIT TWENTE. November 2010

NOTITIE HUISVESTING UNIVERSITEIT TWENTE. November 2010 NOTITIE HUISVESTING UNIVERSITEIT TWENTE November 2010 1 Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst Hoofdstuk 1. Inleiding Achtergrond Knelpunten Doelstelling en belang van nota Werkwijze en structuur van nota

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren.

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren. Verslag : Vergadering ouderraad KSH Datum : 25 november 2014 Aanwezig : Hans Nijhuis (voorzitter) Wim Velthuis (penningmeester) Joyce van Dijk (notulist) Esther van der Linden Arenda Doets Petra Bouterse

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

1. Afspraken rondom bemiddeling Huisvesting

1. Afspraken rondom bemiddeling Huisvesting Centre for Educational support Student affairs/international Office dd. mei 2014 1. Afspraken rondom bemiddeling huisvesting 2. Uitgangspunten bemiddeling huisvesting 3. Bijlage # 1: IO/h stand van zaken

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

Sabine opent eerste vergadering van schooljaar 2014-2015 om 19:37 uur. De financiële verantwoording wordt in de volgende vergadering besproken.

Sabine opent eerste vergadering van schooljaar 2014-2015 om 19:37 uur. De financiële verantwoording wordt in de volgende vergadering besproken. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD p/a Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze Notulen MR 15-09-2014 Aanwezigen: Sabine Swaans (voorzitter), Cor Diepstraten, Michelle e-mail: mr@debolstergilze.nl Willemse, Jacco Graumans, Daniëlle

Nadere informatie

NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur

NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur Aanwezig: Maartje Oudbier, Maria Ramselaar, Sarah Reintjes, Pamela Hoogenveen, Babette Hofstede, Merel van Galen, Emmeline Bijlsma,

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

Notulen MR Vergadering 25 november 2015 Aanwezig: Afwezig: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 4. Begroting 2016

Notulen MR Vergadering 25 november 2015 Aanwezig: Afwezig: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 4. Begroting 2016 Notulen MR Vergadering 25 november 2015 Aanwezig: Bert Boelens (vz), Bart van Riessen, Harm Denissen, Carl Matser, Carla van Gruijthuijsen, Toon Verploegen, Mark Eggink, Mark Dijksma, Wilma Derksen, Sander

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER Aanwezig: Afwezig: Agenda: Sandra Obbink, Annemiek Orthel, Oudejans (voorzitter), Evelien Prot, Bas Bronneberg Saskia Lekkerkerker, Moerkamp, Aafke

Nadere informatie

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd.

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Vergaderdatum Aanwezig : 7 januari 2015-VLOC om 20:00 uur : Nadine Groot (NG) Rinus van Arnhem (RA) Diane Timmer (DT) Ansjeliek Buskermolen Afwezig : Melanie Witte (MW) Frida Bos (FB) 1. Notulen/Actielijst

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Eric Geraerts (pen); Hans van Duren; Mien van

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Eric Geraerts (pen); Hans van Duren; Mien van NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: Mien van Kollenburg, Stoelenmatter

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Student Union Investments 2013-2018

Student Union Investments 2013-2018 Student Union Investments 2013-2018 Student Union juni 2013 Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 2. Kaders & doelen... 4 2.1 Doel... 4 3. Projecten... 5 3.1 Activisme binnen het TOM... 5 3.2 Sport & cultuur transitie...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema Notulen 12-11-2014 Aanwezig: Fenna, Zoë, Sjoerd, Sarah, Annelies, Anneke, Peter, André V, Rinke, André K, Anne-Jan, Gepke, Sybolt en Jan Steven Afmelding: Pim, Leo, Gepke Afwezig: Punt 1. Opening door

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie