Certificaatopleiding Economie (COE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificaatopleiding Economie (COE)"

Transcriptie

1 Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) INFORMATIEBROCHURE Certificaatopleiding Economie (COE) Driejarig bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business Administration (BBA) Erkenning door MINOV/NOVA Competentiegericht onderwijssysteem Hoor bij de Pro s Studeer bij de SOOS Derde versie, januari 2013

2 Wat doet de SOOS? De SOOS is in april 2003 begonnen met haar activiteiten en heeft zich sindsdien beziggehouden met onderwijsgerelateerde activiteiten die onderverdeeld zijn in de volgende projecten: Certificaatopleiding Economie De certificaatopleiding, die in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) vanaf april 2003 wordt aangeboden, bestaat uit vier deelopleidingen te weten Bedrijfseconomie, Marketing, Boekhouden en Algemene Economie, met in totaal 27 modules en een totale studiebelasting van 68 studiepunten. De modules worden aangeboden in de vorm van een training. Deze certificaatopleiding is de basis voor de bacheloropleiding die nu wordt aangeboden. DLGP-project In opdracht van de Project Implementaition Unit (PIU) van het Decentralization and Local Goverment Strengthening Program (DLGP) verzorgt de SOOS in het kader van het decentralisatie Programma van de Surinaamse Regering de trainingen basiskennisboekhouden voor het financieel administratief districtspersoneel en budget and financial management voor zowel het financieel administratief districtspersoneel als leden van de Districts- en Ressortraad. NC-pjoject In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) is de SOOS bezig met een tweejarig project genaamd Capaciteitsversterking Nucleuscentra Albina & Brokopondo. De medewerkers van de centra worden getraind en gecoacht in communicaie, (financieel)management, ict en projectmanagement. HBO opleidingen Vanaf maart 2008 heeft de SOOS een aanvang gemaakt met de voorbereidingen op de HBO bacheloropleiding Marketing en Management (MeM) die in oktober 2010 van start is gegaan. De certificaatopleiding Economie (COE) is de tweede HBO opleiding die de SOOS aanbiedt. Overige projecten Overige projecten van de SOOS zijn onder meer geweest het Leren leren project, CDFS projecten in Saramacca en Nickerie, het SPMU project (training van medewerkers van rijstbedrijven in het opstellen van een ondernemingsplan), bedrijfstrainingen bij BOG in competent leidinggeven en functionerings- en beoordelingsgesprekken, de training notuleren voor de secretaresses van de Stichting Medische Zending. Waar leidt de COE opleiding voor op? De certificaatopleiding Economie is een HBO bacheloropleiding en leidt op tot het beroep van financieel analist. De functie van financieel analist is gepositioneerd op (midden) managementniveau. De financieel analist onderzoekt de financieel-economische situatie van een bedrijf en kijkt daarbij niet alleen naar het bedrijf, maar ook naar de omgeving. Met deze certificaatopleiding komen wij tegemoet aan de behoefte van twee groepen. De eerste groep die de gehele bacheloropleiding economie wilt doen en de tweede groep die een deelgebied daaruit wilt doen. Vandaar de naam certificaatopleiding. Studenten die een deelopleiding volgen, krijgen daarvoor een certificaat en de studenten die de gehele opleiding volgen krijgen daarvoor een diploma met daaraan gekoppeld de titel Bachelor of Business Administration (BBA). Informatiebrochure Certificaat Opleiding Economie 2

3 Is de COE opleiding een erkende opleiding? Ja, de COE opleiding is erkend door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA), dat een onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Het NOVA kenmerk is NE001/ Wie kan zich inschrijven voor de CEO bacheloropleiding? Een ieder met een afgeronde middelbare opleiding en die werkzaam is in een aan de opleiding gerelateerd beroep kan zich inschrijven voor de certificaatopleiding. Personen met een afgeronde middelbare opleiding die niet werkzaam zijn in een aan de opleiding gerelateerd beroep en personen die werkzaam zijn in een aan de opleiding gerelateerd beroep, maar niet beschikken over een afgeronde middelbare opleiding kunnen zich onder bepaalde voorwaarden ook inschrijven. Wat voor onderwijssysteem wordt er gehanteerd? Er is gekozen voor het competentiegericht onderwijssysteem, waarbij centraal staat dat je als afgestudeerde moet kunnen denken (kennis en inzicht), doen (vaardigheden), willen (motivatie) en zijn (attitude en persoonskenmerken). Enkele algemene en beroepsgerichte competenties zijn hieronder aangegeven. Macro-economische gegevens, bedrijfstakgegevens en financiële gegevens van het bedrijf analyseren en op basis daarvan ontwikkelingen binnen de interne en externe omgeving van het bedrijf monitoren en voorspellen. Analytisch, onafhankelijk en abstract denken en tot nieuwe inzichten komen door diverse (financiële) gegevens te combineren. Communicatieve vaardigheden demonstreren bij het verzamelen van benodigde gegevens en zowel schriftelijk als mondeling overbrengen van de bevindingen aan personen die niet altijd financieel onderlegd zijn. Assertief zijn indien benodigde informatie van mensen in en buiten het bedrijf moet worden verkregen. De computer gebruiken als hulpmiddel bij het maken van financieel-economische analyses en scenario s. Eigen scholingsbehoeften waarnemen en effectief toegang zoeken tot de scholingsen begeleidingsmogelijkheden. Hoe zwaar is de studie? Het leertraject dat de student dient af te leggen is door de SOOS uitgezet in een nominale studieduur van drie jaar. Deze nominale duur geldt indien de student zich inschrijft voor het door de SOOS vastgestelde leertraject. Een student kan zich namelijk ook inschrijven per module of per fase. De onderwijsactiviteiten die tijdens een module plaatsvinden zijn uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS), waarbij één studiepunt een totale studiebelasting van 28 klokuren voor de individuele student omvat. In totaal heeft de certificaatopleiding economie 240 studiepunten. Per collegeweek zijn er twee collegedagen van 17.30u tot 21.30u, met daartussen een pauze van 15 minuten. Op een collegedag wordt er aandacht besteed aan één module. De overige dagen kun je dan gebruiken voor groepswerk of zelfstudie. Informatiebrochure Certificaat Opleiding Economie 3

4 Bij de modules waarbij het reflecteren centraal staat, zijn er meerdere contactmomenten in de vorm van individuele gesprekken. Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit? De certificaatopleiding economie is onderverdeeld in zes fasen, waarbij elke fase weer is onderverdeeld in een aantal modulen. De zes fasen zijn: 1. Financieel analist als persoon; 2. Marketing; 3. Bedrijfseconomie; 4. Bedrijfsadministratie; 5. Algemene economie; 6. Startbekwaam financieel analist. Het door de SOOS vastgestelde leertraject vangt altijd aan met de fase financieel analist als persoon en wordt altijd afgesloten met de fase startbekwaam financieel analist. De marketing-, bedrijfseconomie-, bedrijfsadministratie- en algemene economiefase kunnen in willekeurige volgorde worden aangeboden. Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende onderwerpen per fase. Financieel analist als persoon Deze eerste fase is vergelijkbaar met een beroepsoriëntatie, maar dan meer gefocust op de interpersoonlijke, organisatorische en samenwerkingscompetenties die je bij jouw toekomstig beroep nodig zult hebben. Tijdens deze fase komen ook de verschillende inleidende modules die nodig zijn voor de fasen marketing, bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en algemeen economie aan bod. Deze fase wordt afgesloten met een reflectiemodule, gericht op de eerder genoemde competenties. Marketing Tijdens de marketingfase wordt voortgeborduurd op de module consumentenmarketing die reeds is gedaan in de fase financieel analist als persoon. Deze fase vangt aan met het marktonderzoek en de combinatiemodule business-, diensten- en non-profitmarketing. De fase wordt afgesloten met een reflectiemodule, waarbij er met name op de vakspecifieke competenties die nodig zijn in het beroep van financieel analist gereflecteerd wordt. Bedrijfseconomie Tijdens de bedrijfseconomiefase wordt dieper ingegaan op de verschillende deelgebieden van de bedrijfseconomie (management accounting, financiering en externe verslaggeving). Ook wordt ingegaan op andere aanverwante modules zoals competent leidinggeven projectmanagement, balanced scorecard, beslissingscalutaties en bedrijfsstatistiek. Ook deze fase wordt afgesloten met een reflectie op vakspecifieke competenties gerelateerd aan het beroep van financieel analist. Bedrijfsadministratie In de fase financieel analist als persoon is de boekhouding van een handelsonderneming reeds aan de orde gesteld. In deze fase wordt dan verder gegaan met de boekhouding van een industriële onderneming, consolidatie, fiscale jaarrekening en bestuurlijke Informatiebrochure Certificaat Opleiding Economie 4

5 informatievoorziening. Ook deze fase wordt afgesloten met een reflectie op vakspecifieke competenties gerelateerd aan het beroep van financieel analist. Algemene economie Tijdens de fase algemene economie wordt ingegaan op de verschillende deelgebieden van de algemeen economie. De deelgebieden micro- en macro-economie zijn verplichte modules. Uit de deelgebieden monetaire economie, internationale economie en overheidsfinanciën kan er een keuze worden gemaakt. Ook deze fase wordt afgesloten met een reflectie op vakspecifieke competenties gerelateerd aan het beroep van financieel analist. Startbekwaam financieel analist Tijdens deze laatste fase wordt planmatig gewerkt om het gat dat er nog is tussen wat het beroep vraagt en wat je zelf in huis hebt aan capaciteiten, interesses en motivatie te overbruggen. Hierbij zul je naast een verslag over uitgevoerde werkzaamheden in de beroepspraktijk ook een afstudeerscriptie schrijven waarin oplossingen worden voorgedragen over een probleem uit de praktijksituatie. Deze fase wordt afgesloten met een reflectiemodule, waarbij de focus gelegd wordt op de beroepsspecifieke competenties van een financieel analist. Doordat de opleiding volledig modulair is, is er een zekere mate van flexibiliteit in de programmering, hetgeen tot uiting komt in het aanbod van individuele modules. Zodra er minimaal 12 personen zich voor één module inschrijven, kan de SOOS dit aanbieden. Hierbij geldt wel dat de studenten bij bepaalde modules aan de verplichte voorkennis moeten voldoen indien zij zich hiervoor willen inschrijven. Zoals eerder aangegeven, komt de SOOS bij de certificaatopleiding Economie ook tegemoet aan studenten die zich slechts willen verdiepen in een bepaalde fase. In dit geval is het mogelijk dat een persoon zich inschrijft voor één van de volgende fasen: 1. Marketing; 2. Bedrijfseconomie; 3. Bedrijfsadministratie; 4. Algemene economie. Een student die zich voor een fase inschrijft, krijgt dezelfde modules zoals hierboven vermeld, aangevuld met enkele modules uit de fase financieel analist als persoon. Hoe zit het met de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding? Bij de opleidingen van de SOOS staat de kwaliteit centraal. Dat is trouwens ook een belangrijk aandachtspunt van het NOVA. Binnen de SOOS is er kwaliteitszorgcoördinator die verantwoordelijk is voor het kwaliteitszorgsysteem. Enkele instrumenten die hierbij gehanteerd worden zijn de studenten- en docentenevaluaties en de klachtenprocedure. Naast het kwaliteitszorgsysteem, wordt er ook gebruik gemaakt van commissies. De opleidings- en de examencommissie bewaken de uitvoering van respectievelijk het opleidingsprogramma en het examenreglement. De beroepenveldcommissie bewaakt de afstemming tussen de opleiding en het beroepenveld. Wat kost de opleiding? Het inschrijfgeld bedraagt SRD 200,00 per studiejaar. Dit bedrag is ondermeer bestemd ter Informatiebrochure Certificaat Opleiding Economie 5

6 dekking van de kosten van de studiegids, studentenpasjes, introductiedagen, en verklaringen en lijsten die gedurende het studiejaar worden verstrekt. Studenten die zich voor een fase inschrijven betalen het inschrijfgeld à SRD 200,00 per fase. Het collegegeld bedraagt SRD ,00 voor de gehele opleiding. Dit bedrag mag per fase worden voldaan. De prijs per fase is hieronder opgenomen. Studenten die zich alleen voor de marketing-, bedrijfseconomie-, bedrijfsadministratie- of algemene economiefase inschrijven dienen voorafgaand aan de betreffende fase eerst één of meerdere inleidende modules te volgen die momenteel in de fase Financieel analist als persoon worden verzorgd. De prijs van deze inleidende modules is tevens in onderstaande tabel opgenomen. Daarnaast wordt dezelfde faseprijs betaald als de studenten die de hele opleiding volgen. Fase Studeren gehele opleiding Studeren per fase Faseprijs (SRD) Inleidende modules Aantal Prijs (SRD) Financieel analist als persoon 4.500,- nvt Marketing 1.500, ,- Bedrijfseconomie 4.500, ,- Bedrijfsadministratie 2.500, ,- Algemene economie 2.500, ,- Startbekwaam financieel analist 3.000,- nvt Totaal ,- nvt Het collegegeld is exclusief boeken en inclusief het aanvullend studiemateriaal dat door de SOOS wordt ontwikkeld. Dit aanvullend studiemateriaal wordt digitaal verstrekt. Het boekengeld bedraagt ongeveer 950,00 en kan per studiejaar worden betaald. Bij de inschrijving ontvangt u een boekenlijst. Waar worden de lessen gegeven? De lessen worden per 01 april 2013 gegeven in ons eigen gebouw aan de Verlengde Gemenelandsweg. Wanneer start de opleiding? De opleiding start bij voldoende belangstelling in de eerste week van april IS DE CERTIFICAATOPLEIDING ECONOMIE IETS VOOR JOUW? Kom dan langs bij de SOOS voor de inschrijving. De SOOS is momenteel nog gevestigd aan de Veldhuizenlaan 28 (beneden) en is open van maandag tot en met vrijdag van tot 18.00u. WIL JE MEER WETEN? Mail dan naar surf op of bel naar / Je mag ook langslopen om het studiemateriaal in te kijken. Informatiebrochure Certificaat Opleiding Economie 6

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2007-2008 Stichting Opleidingen en

Nadere informatie

jouw financiële partner bij elke stap De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière

jouw financiële partner bij elke stap De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière 1 De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière 2 De StudiePL jouw droomcarrière binnen handbereik. De StudiePL Studeren kost geld en de meeste studenten kunnen bij de financiering van hun studie

Nadere informatie

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingsstatuut Associate degree programma Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) Associate degree programma Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2014 2015 Deel 1 Onderwijs aan

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie