NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: Nummer: 15A.00154

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: Nummer: 15A Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: R. de Jongh, B. Weda N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: contractmanagement Wmo hulpmiddelen Advies: 1. Het beheer voor nieuw af te sluiten contracten voor de Wmo-hulpmiddelen onder te brengen bij Interpactum per 1 april De offerte van Interpactum door de gemeente Ouder-Amstel als penvoerder van de 8 deelnemende gemeenten te laten ondertekenen. 3. De Wmo-raad van uw besluit in kennis te stellen. Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: wethouder Koster

2 Inleiding: Op 29 juli 2014 is het college akkoord gegaan met de uitgangspunten voor de aanbesteding Wmohulpmiddelen zoals vastgelegd in de Startnotitie Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. De aanbesteding is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 8 gemeenten (Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen, De Ronde Venen, Woerden, Oudewater en Montfoort) onder begeleiding van inkoopbureau Interpactum. In december 2014 heeft het college ingestemd met het sluiten van contracten met Meyra en Beenhakker voor de levering van de Wmo-hulpmiddelen. De nieuwe contracten gaan in op 1 april Goed beheer en managen van deze gezamenlijke contracten is één van de gezamenlijke doelstellingen binnen dit nieuwe contract. Met dit advies wordt u voorgesteld om dit contractbeheer onder te brengen bij Interpacturm, per 1 april 2015, voor de duur van 1 jaar met een mogelijke verlenging van nog een jaar. De bevoegdheid van het college komt voort uit de volgende wet - en/of regelgeving: De bevoegdheid van B&W om overeenkomsten aan te gaan is geregeld in artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet. Beoogd effect: In de door het college vastgestelde Startnotitie zijn de verbeterpunten ten opzichte van het huidige contract opgenomen. Onder deze verbeterpunten valt ook het contractbeheer. In het huidige contract wordt gestuurd op naleving van de contractafspraken door middel van een boeteclausule. Deze sturing is voor de gemeenten een arbeidsintensief proces (monitoren en innen van boetes) waarbij geen verbetering van de contractafspraken werd gerealiseerd. Uitgangspunt voor het nieuwe contract is de sturing op prestatieindicatoren in plaats van sturing op een boeteclausule. Sturing op deze prestatie-indicatoren is alleen mogelijk als één partij zich inzet voor alle deelnemende gemeenten. Bij de beoordeling van de offertes van inkooporganisaties is ook het onderdeel contractbeheer uitgevraagd. De intensiteit van het contractbeheer bepaalt de prijs. Een goede vergelijking van kosten en noodzakelijke inzet kan pas plaatsvinden nadat de aanbestedingsdocumenten (bestek en programma van eisen) zijn vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst met de betrokken wethouders van de deelnemende gemeenten en de Wmo-raden is de noodzaak van goed contractbeheer benadrukt. Er is een verschil tussen contractbeheer en contractmanagement. Onder contractbeheer wordt het administratieve proces van het beheren van het contract binnen de gemeente verstaan. Hierbij wordt onder andere de looptijd van het contract bewaakt. Dit blijft een taak van de gemeente. Contractmanagement is het proces waarbij op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd en beheer. Er wordt bewaakt of alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de doelstellingen van de gemeente. Dit contractmanagement sluit nauw aan bij de inhoud en doelstellingen van de nieuwe contracten. Interpactum is vakspecialist nauw betrokken bij de het tot stand komen van deze nieuwe contracten voor Wmo-hulpmiddelen. Huidige methodiek contractmanagement In het huidige contract treedt IBMN als contractbeheerder op namens de 8 deelnemende gemeenten. Taak van IBMN is om bij de drie gecontracteerde leveranciers input op te vragen op basis waarvan bewaakt kan worden of de leveranciers voldoen aan de verplichtingen. IBMN stuurt aan het eind van ieder jaar een overzicht aan iedere gemeente waaruit de overschrijdingen in verplichtingen duidelijk worden. Op basis hiervan kan de gemeente over het afgelopen jaar een boete opleggen. De beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten gaan ieder afzonderlijk in gesprek met de gecontracteerde aanbieders over de hoogte van deze boetes. Ervaring leert dat in een aantal gevallen de boetes onterecht of onjuist zijn berekend. Doordat de boetes pas na een jaar worden opgelegd dragen deze niet bij aan een verbetering van de naleving van de verplichtingen. Het beoordelen en opleggen van boetes is een arbeidsintensief proces voor betrokken gemeenten en levert geen verbetering van de resultaten. Voor de gecontracteerde leveranciers is

3 het opleggen van deze boetes (na één jaar) geen stimulans om tot verbetering te komen. Gewenste nieuwe methodiek contractmanagement In het nieuwe contract worden prestatie-indicatoren opgenomen zodat opdrachtgever de leverancier op objectieve en heldere onderwerpen uit het contract kan beoordelen. De prestatie-indicatoren zijn onderwerpen uit het contract die belangrijk zijn voor de uitvoering maar die ook te meten zijn. De beoordeling van prestatie-indicatoren wordt vanaf 1 april 2015 centraal voor alle 8 gemeenten door een vakspecialist uitgevoerd (eis 57 uit het door het college vastgestelde Programma van Eisen). Vanaf 1 juli 2015 wordt op basis van deze prestatie-indicatoren de leverancier beloond of gesanctioneerd bij goed dan wel ondermaats presteren. Hierdoor is geen sprake meer van contractbeheer maar contractmanagement. Als de leverancier gedurende 2 kwartalen onvoldoende scoort, zal de contractmanager gedurende 2 kwartalen 5% van de te leveren hulpmiddelen (zowel nieuw als vervanging van hulpmiddelen) aan de andere inschrijver toekennen. De 5% is op basis van alle te leveren hulpmiddelen voor alle acht gemeenten. Als gedurende de 2 kwartalen de leverancier voldoet aan de norm krijgt de leverancier de 5% leveringen weer terug. Als de leverancier nog steeds niet voldoet wordt door de contractmanager nogmaals 5% (dus in totaal 10%) van de leveringen afgenomen en toegekend aan de andere inschrijver. De leverancier presteert onvoldoende als van alle prestatie-indicatoren bij elkaar opgeteld 15% niet volgens contractuele afspraken zijn uitgevoerd. Op deze wijze kan maximaal 30% van de te leveren hulpmiddelen aan de andere leverancier worden toegekend. Als 30% wordt overschreden wordt de raamovereenkomst met deze leverancier beëindigd vanwege wanprestatie. De contractmanager gaat namens de 8 gemeenten verder met de derde inschrijver (wachtkamer) met wie een raamovereenkomst is afgesloten. Door deze prestatie-indicatoren kan de dienstverlening van de leverancier direct worden beoordeeld, beloond of bestraft. De gesprekken met de leveranciers over de verschuiving van omzet wordt door de contractmanager gedaan en dus niet meer door de beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten. Interpactum maakt periodiek inhoudelijke rapportages over de resultaten van het contractmanagement, die met de betrokken gemeenten besproken worden. Argumenten: 1.1 Goed contractmanagement verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel. De doelgroep van het contract Wmo-hulpmiddelen is kwetsbaar en veelal afhankelijk van een hulpmiddel. Het beheersen van contracten en contacten met externe leveranciers moet leiden tot het duurzaam waarborgen van de kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening. Een contractmanager moet de nodige kennis om de uitvoering het best te kunnen monitoren bezitten (en dus een vakspecialist zijn). Voordelen contractmanagement: - beter benutten van kwaliteiten en capaciteiten van de leveranciers - meer inzicht in prestaties van een leverancier in zijn geheel in plaats van per contract (per gemeente) - meer gestroomlijnde samenwerking, harmonie en tevredenheid tussen leverancier en gemeenten - meer innovatiekracht door samenwerking en bundeling van gemeenten - meer inzicht in risico s door centraal contractmanagement - betere interne en externe communicatie - kostenbesparing door efficiency - verkrijgen van betere meet- en sturingsmogelijkheden - vergroting van kennismacht naar leveranciers toe In het huidige contract lag de nadruk op het opleggen van boetes en niet in de verbetering van de prestaties waardoor naast de administratieve rompslomp bij gemeenten, cliënten de dupe zijn van slechte prestaties van de leverancier. Dit willen we in het nieuwe contract voorkomen. De keuze voor de methodiek van prestatie-indicatoren en verplaatsing van de omzet bij onvoldoende presteren biedt daarvoor de oplossing. Het is wel van belang dat dit contractmanagement centraal wordt opgepakt door een partij die daar ervaring mee heeft en de nodige vakkennis heeft. Alleen dan heeft de in het contract opgenomen monitoring van prestatie-indicatoren en de verplaatsing van de omzet bij onvoldoende presteren effect. Interpactum heeft ervaring met de in het Programma van Eisen opgenomen methodiek van beoordeling en managen van prestatie-indicatoren.

4 2.1 De gemeente Ouder-Amstel is penvoerder namens de 8 gemeenten. Omdat gemeente Ouder-Amstel namens alle 8 betrokken gemeenten opdrachtgever is, ligt de bevoegdheid van het ondertekenen van de offerte ook bij de gemeente Ouder-Amstel. Pas nadat alle 8 betrokken colleges een besluit hebben genomen, wordt formeel opdracht gegeven aan Interpactum. 3.1 Het is zorgvuldig om de Wmo-raad te infomeren. De Wmo-raad heeft meegedacht in het aanbestedingstraject voor de Wmo-hulpmiddelen. Het is zorgvuldig om deze raad te informeren over de voortgang van dit besluitvormingstraject. Kanttekening: Het contract wordt in eerste instantie aangegaan voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar. Hierdoor loopt het contractmanagement gelijk met contract Wmo-hulpmiddelen. Aan het eind van het eerste jaar (eind 2015) vindt een evaluatie moment plaats waarin een go/no go moment wordt vastgelegd voor de dienstverlening van Interpactum in Dit geeft de gemeente Woerden ook de flexibiliteit om ook dit contractmanagement onder te brengen bij het Inkoop & Monitoring Utrecht West, dat uiteindelijk een integraal inkoopbureau zou kunnen worden ( ). Financiën: Bij het opvragen van offertes voor de begeleiding tijdens dit inkoopproces (april 2014) is ook het contractmanagement meegenomen. De kosten die door de verschillende inschrijvers voor het contractmanagement zijn opgenomen zijn uiteenlopend. Dit heeft vooral te maken met het verschil tussen contractbeheer en contractmanagement. Alleen in de offerte van Interpactum, aan wie de begeleiding van de inkoop is gegund (op 21 mei 2014), is in de offerte uitgegaan van een prijs van intensief contractmanagement op basis van prestatie-indicatoren. Alle andere partijen zijn in hun offerte uitgegaan van eenvoudig contractbeheer (vergelijkbaar met het contractbeheer van het huidige contract). Omdat het in april 2014 voor de deelnemende gemeenten nog niet helder was in welke vorm contractbeheer/management noodzakelijk/gewenst is, is de keuze voor een vorm van contractbeheer/management uitgesteld. Een inventarisatie van de kosten van contractbeheer en contractmanagement zijn echter wel in kaart gebracht doordat in de offertes van de verschillende inkoopbureaus deze kosten zijn meegenomen. Deze kosten zijn gebaseerd op een contractperiode van 4 jaar. De hieronder genoemde kosten zijn een indicatie en zijn een totaal van de kosten voor alle 8 gemeenten! BMC voor 4 jaar (contractbeheer, vergelijkbaar met huidig beheer door IBMN) Het NIC voor 4 jaar (beperkt contractbeheer, grote rol van iedere gemeentelijke administratie) Interpactum voor 4 jaar (gebaseerd op intensief contractmanagement op basis van prestatieindicatoren) St. Rijk konden nog geen prijs gegeven, contractbeheer is nog in ontwikkeling Doordat Interpactum als inkoper en vakspecialist intensief betrokken is bij de totstandkoming van het Programma van Eisen en de innovatieve prestatie-indicatoren is Interpactum het beste in staat tot het managen van het contract Wmo-hulpmiddelen. Interpactum was de enige die bij de eerste offerte uitgegaan is van intensief contractmanagement, dit in tegenstelling tot de andere inkoopbureaus. Interpactum heeft veel vakinhoudelijke kennis en ervaring van het op deze wijze managen van Wmo-contracten (gemeente Amsterdam) en mede daarom de voorkeur het inkoopteam. De kosten worden verdeeld op basis van het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten en op jaarbasis voldaan. Hierdoor zijn de kosten voor contractmanagement beperkt. De kosten voor contractmanagement zijn sterk afhankelijk van de grootte van de gemeente, de keuze voor een systeem en de inbedding van het contractmanagement in de gemeente. De inspanning die geleverd moet worden moet minder zijn dan de opbrengst van het contractmanagement. De kosten voor contractmanagement zijn bij de vorige aanbesteding ook gelijkmatig verdeeld over de deelnemende gemeenten. De mate van contractmanagement in het nieuwe contract is van andere orde. Hierbij valt ook het monitoren en eventueel sanctioneren onder het contractmanagement. Voor een grotere gemeente (meer hulpmiddelen) werkt dit zeker intensiteit verhogend. Een verdeling van de kosten op basis van de inwoneraantallen is reëel.

5 Op 16 januari 2015 is een geactualiseerde offerte van Interpactum voor het contractmanagement ontvangen. De kosten voor het contractmanagement bedragen exclusief btw per jaar. Verdeelt over de 8 deelnemende gemeenten op basis van de inwoneraantallen bedragen de kosten per jaar: Gemeente Inwoneraantallen Kosten per jaar per Aalsmeer Diemen De Ronde Venen Montfoort Ouder-Amstel Oudewater Uithoorn Woerden Totaal Voorgesteld wordt deze kosten in 2015 ten laste te brengen van het budget (Advies/onderzoekskosten, team Wmo/ SHV)). Er is voldoende geraamd. Uitvoering: Uw besluit wordt ambtelijk meegedeeld aan de gemeente Ouder-Amstel. Na ondertekening van de offerte van Interpactum wordt gestart met de implementatie van het contractmanagement. Na ontvangst van de factuur van Interpactum worden de kosten door de gemeente Ouder-Amstel in rekening gebracht bij de andere 7 deelnemende gemeenten. Communicatie / Website: Nvt Ondernemingsraad: Nvt Samenhang met eerdere besluitvorming: 14A.00595: Uitgangspunten Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. 14A.00721: Aanbesteding WMO hulpmiddelen Bijlagen: : Gunningsadvies met betrekking tot de Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen van het Samenwerkingsverband Midden Nederland versie i.00429: Offerte van Interpactum

6

7 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 Gunningsadvies Met betrekking tot de Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen van het Samenwerkingsverband Midden Nederland Auteur Mark Kamminga Telefoon:

8 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING ORGANISATIE EN PLANNING VAN DE EVALUATIE EVALUATIE VAN DE OFFERTES ORGANISATIE PLANNING DE GUNNING ECONOMISCH MEEST VOORDELIGE INSCHRIJVING BEOORDELING GESCHIKTHEIDSEISEN EN PROGRAMMA VAN EISEN BEOORDELING INSCHRIJVINGEN CONCLUSIE ADVIES... 7

9 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 Inleiding Inleiding Op 8 oktober 2014 is de aanbesteding van het Samenwerkingsverband Midden Nederland ten behoeve van de huur Wmo-hulpmiddelen gepubliceerd. De aan de opdracht gestelde eisen en gunningcriteria zijn door de acht samenwerkende gemeentes vastgesteld in de startnotitie aanbesteding Wmo-hulpmiddelen (zie bijlage 1). Voor de uitvoering van de opdracht worden twee raamovereenkomsten afgesloten met gecontracteerde partijen. Elk van de twee partijen mag die categorie hulpmiddelen leveren waarvoor deze in zijn inschrijving op de Europese aanbesteding de laagste prijs heeft ingediend. De aanbesteding is uitgevoerd conform de openbare procedure van de Aanbestedingswet Dit betekent dat de selectie en gunningsfase in één procedure worden beoordeeld. Inschrijvers zelf moeten voldoen aan vooraf vastgestelde selectiecriteria. Daarnaast moet de te leveren dienstverlening minimaal voldoen aan het programma van eisen. De twee inschrijvers worden geselecteerd op basis van de behaalde punten op prijs en kwaliteit.

10 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 1 Organisatie en planning van de evaluatie 1.1 Evaluatie van de offertes Op woensdag 19 november 2014 vóór uur dienden de offertes te zijn ingeleverd bij de gemeente Oudewater. De offertes zijn 19 november 2014 geopend zonder aanwezigheid van de Inschrijvers. Hiervan is een proces verbaal van opening opgesteld. In totaal hebben vier (4) partijen een inschrijving ingediend (zie bijlage 2). Inschrijvers op deze Europese aanbesteding zijn in alfabetische volgorde: - Beenhakker - Harting-Bank - Meyra - Welzorg De evaluatie van de inschrijvingen door de beoordelingscommissie heeft op plaatsgevonden op 25 november 2014 conform de volgende beoordelingsstappen: - Het volledig en zonder voorbehoud kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de uitnodiging tot inschrijving; - Instemming met de bij de uitnodiging tot inschrijving gevoegde contractvoorwaarden; - Prijs; - Beoordeling kwalitatieve criteria (wensen) zoals aangegeven in de uitnodiging tot inschrijving. 1.2 Organisatie Betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen zijn: Naam functionaris Ben Schroevers Judith Ottenheym Frans de Jong Michelle Bohan Stefan de Weerdt Marije Willems Jeroen Göttgens Mark Kamminga (InterPactum) Functie in aanbestedingsprocedure Materiedeskundige gemeente Diemen Materiedeskundige gemeente Aalsmeer Materiedeskundige gemeente De Ronde venen Materiedeskundige gemeente Ouder-Amstel Materiedeskundige gemeente Uithoorn Materiedeskundige gemeente Montfoort Materiedeskundige gemeente Woerden en Oude- Water Procesbegeleider

11 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / Planning De Europese aanbesteding wordt uitgevoerd conform onderstaande planning. Actie Deadline Offerteaanvraag publiceren Indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen , uur CET Versturen Nota van Inlichtingen Sluitingsdatum indienen inschrijving , uur CET Voorlopige gunningsbeslissing Definitieve gunning Ondertekening raamovereenkomsten Medio januari 2015 Start looptijd raamovereenkomst 1 april 2015

12 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 2 De gunning 2.1 Economisch meest voordelige inschrijving De vier ingediende inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van het gunningcriterium Economisch meest voordelige inschrijving. Dit betekent dat wordt gegund op het voldoen aan de geschiktheidseisen, het programma van eisen, de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening. 2.2 Beoordeling geschiktheidseisen en programma van eisen De beoordeling van de geschiktheidseisen is uitgevoerd door Mark Kamminga. Alle inschrijvingen en inschrijvers voldoen aan de in de uitnodiging tot inschrijving gestelde eisen. 2.3 Beoordeling inschrijvingen De beoordeling van de geldige inschrijvingen heeft niet geleid tot onregelmatigheden. De uitkomst van de beoordeling resulteert in het volgende beeld: Overall score Deze tabel geeft de overall score weer die bestaat uit de punten voor de prijs en de kwaliteit van de vier inschrijvers. aantal punten kwaliteit aantal punten prijs totaal ranking Inschrijver Beenhakker 30 60,00 90,00 1 Harting-Bank 30 50,30 80,30 3 Meyra 28 60,00 87,50 2 Welzorg 20 60,00 80,00 4 Score op kwaliteit Deze tabel geeft de scores weer die de vier inschrijvers op het onderdeel kwaliteit hebben gescoord. De kwaliteit bestaat uit vier gunningcriteria (wensen). Voor elke wens kon maximaal 10 punten gescoord worden. De scores zijn door de beoordelingscommissie bepaald op 25 november De beoordeling is uitgevoerd conform de methodiek zoals deze ook aan de inschrijvers bekend is gemaakt in de Uitnodiging tot inschrijving. Digitale communicatie (10 punten) Communicatie cliënten (10 punten) Sociaal Domein (10 punten) Totaal puntenaantal kwaliteit Optimalisatie Inschrijver (10 punten) Beenhakker 7,5 7,5 7,5 7,5 30 Harting-Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 30 Meyra 7,5 7,5 7,5 5 27,5 Welzorg

13 Gunningsadvies Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen / 7 Score op prijs Deze tabel geeft de scores voor de prijs weer zoals die door de vier inschrijvers zijn behaald. Om er voor te zorgen dat de aanbesteding niet gekocht kon worden is aan de inschrijvers een minimum inschrijfsom meegegeven. Uit onderstaande tabel blijkt dat 3 inschrijvers dezelfde inschrijfsom hebben ingediend. Deze inschrijfsom is de opgelegde minimale inschrijfsom. Inschrijvers inschrijfsom Ranking Verschil laagste prijs Percentage verschil puntenaantal prijs Beenhakker ,00 1-0% 60,00 Harting-Bank , ,23 16% 50,30 Meyra ,00 1-0% 60,00 Welzorg ,00 1-0% 60, Conclusie Uit het overall overzicht in paragraaf 2.3 blijkt dat Beenhakker de hoogste totaalscore heeft met 90 punten. Op tweede plaats is de inschrijving van Meyra geëindigd met 87,5 punten. Op derde plaats Harting-Bank met 80,3 punten. En op de vierde plaats Welzorg met 80,0 punten. 2.5 Advies Gelet op bovenstaande wordt geadviseerd een overeenkomst te sluiten met Beenhakker en Meyra voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen. Naast deze twee raamovereenkomsten wordt geadviseerd een overeenkomst te sluiten met Harting-Bank in het kader van de wachtkamerconstructie. Mocht, om wat voor reden dan ook, één van de eerste twee leveranciers niet meer aan zijn verplichtingen na kunnen komen dan kan Harting-Bank onder dezelfde voorwaarden de taken van deze leverancier overnemen. Na goedkeuring van dit advies door de colleges worden de vier inschrijvers geïnformeerd middels een brief met daarin ons voornemen tot gunnen aan Beenhakker en Meyra. Na dit voornemen tot gunning dient de standstill-termijn (periode van 20 kalenderdagen) in acht te worden genomen. Gedurende deze periode hebben afgewezen inschrijvers, die zich niet kunnen vinden in het voornemen, de mogelijkheid nadere informatie te vragen en in het uiterste geval ons voor de rechter dagvaarden om daar het gelijk te halen. Om dit te voorkomen zijn in de beoordelingscommissie helder de plus- en minpunten per wens vastgelegd en wordt deze motivatie in het voornemen tot gunnen aan de inschrijvers meegegeven. De gunning is pas definitief indien er een definitieve gunningsbeslissing is verzonden aan de winnende partijen (aanvaarding aanbod). De aanvaarding van het aanbod zal bestaan uit de ondertekening van de raamovereenkomsten.

14 Voorstel dienstverlening InterPactum voor het samenwerkingsverband van de gemeenten: Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Montfoort, Oudewater, Ouder-Amstel, Uithoorn en Woerden Inrichting contractmanagement aanbesteding WMO-hulpmiddelen Geachte mevrouw Bohan, Amsterdam, 23 januari 2015 U heeft ons verzocht om een voorstel aan te leveren voor de inrichting en uitvoering van het contractmanagement voor de raamovereenkomst volgend uit de aanbesteding Inkoopondersteuning WMOhulpmiddelen voor de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Montfoort, Oudewater, Ouder- Amstel, Uithoorn en Woerden. In dit voorstel wordt een visie en aanpak omschreven inclusief de uitwerking van het contractmanagement. Ons voorstel heeft betrekking op de contractjaren 2015 en 2016 om zo aan te sluiten bij de gesloten raamovereenkomsten. Tussentijdse evaluaties met u als opdrachtgever, per kwartaal, dienen als basis om verwachtingen te management en eventuele aanpassingen tijdig door te voeren. In december 2015 zullen we op basis van een evaluatie met u als opdrachtgever een go/no go moment inplannen voor de door InterPactum voorgestelde werkzaamheden in deze offerte voor Het voorstel is als volgt opgebouwd: Deel I Deel II Deel III Visie op contractmanagement Professioneel opdrachtgeverschap Uit te voeren werkzaamheden contractmanagement binnen het samenwerkingsverband op De raamovereenkomst volgend uit de aanbesteding WMO Hulpmiddelen Inzet, planning en kosten InterPactum Bijlage I Bijlage II Referenties InterPactum CV Eeke Jagers Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen dan wel opmerkingen hebben dan kunt u ons uiteraard bereiken via de bekende gegevens. Met vriendelijke groet, Norbert van Sinderen Partner en adviseur InterPactum InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

15 Inleiding De gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen, Woerden, Oude-water, Ronde Venen en Montfort hebben onlangs gezamenlijk de aanbesteding Wmo-Hulpmiddelen afgerond. Meer concreet betreft het de huur van onder meer (elektrische) rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen, roerende woonvoorzieningen en individuele aanpassingen. De gemeenten hebben afspraken gemaakt met aanbieders van de WMO-hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat er per 1 januari 2015 ondersteuning beschikbaar is waarbij de volgende speerpunten zijn nagestreefd: - Zo veel mogelijk dicht bij de burger organiseren - Zo veel mogelijk ruimte voor de professional - Zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij de inkoop - Beste prijs/kwaliteit garantie InterPactum heeft de aanbesteding begeleid welke onlangs is afgerond. Er zijn 2 leveranciers gegund en er is een wachtkamerconstructie gesloten. In totaal zijn er 16 overeenkomsten gesloten tussen de 2 leveranciers en 8 gemeenten. Nu de contracten getekend zijn en er door de leveranciers geleverd wordt is het van belang om te monitoren of de dienstverlening aan de gemaakte afspraken voldoet. Het contractmanagement zal ingericht en uitgevoerd moeten worden. In het inkoop en contractmanagement proces ziet dat er als volgt uit: Inkoop Contractmanagement Specificeren Selecteren Evalueren Contracteren Bestellen Controleren InterPactum zal bij de inrichting van het contractmanagement aansturen op toekomstig partnerschap. Dit alles met het oog op beoogde resultaten: efficiënte samenwerkingsvormen, het bieden van maatwerk en optimale ruimte voor innovatie. InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

16 Deel I Visie op contractmanagement en Professioneel Opdrachtgeverschap Vanuit het perspectief van inkoop is opdrachtgeverschap vaak synoniem met goed inkopen, professioneel contractmanagement en bewaking van de afgesproken kwaliteit en prestatie indicatoren. De opdrachtgeverrol van de gemeente kent verschillende niveaus. Strategisch en tactisch/uitvoerend, waarbij het bij strategie over de hoofdlijnen, kaders en budgetten gaat en de bij tactiek en uitvoering veel meer over de prestaties en kwaliteit van de dienstverlening richting de klant gaat. InterPactum richt zich in deze offerte met name op het uitvoerende aspect. Aan de hand van de verschillende stadia van het proces van aanbesteden en contractmanagement tot en met de evaluatie van resultaten is dit hieronder weergegeven. Contractmanagement is het verbindende element tussen primair proces en ondersteunend proces. Het is een middel en geen doel op zich. De functie van contractmanagement komt optimaal tot stand wanneer het tussen verschillende disciplines, afdelingen, opdrachtgever, -nemers, primaire en ondersteunende processen gepositioneerd is. Een gedegen contractmanagement is noodzakelijk om de processen te beheersen. Daarnaast is het van belang om een goede samenwerking aan te gaan met de verschillende leveranciers. In een optimale situatie komen de doelstellingen en behoefte van de leverancier samen met het maatschappelijk belang van de opdrachtgever en klanten. In het model hieronder ligt de focus van InterPactum op effectiviteit. Communiceren met de leveranciers (de externe oriëntatie) in combinatie met een goed ingerichte bedrijfsvoering (interne beheersing) zijn daarvoor noodzakelijk. Intern zal ook periodiek geëvalueerd moeten worden om te bepalen hoe groot de effectiviteit is. De belangrijkste vraag daarbij is of de beoogde resultaten worden behaald en of geformuleerde vraagstelling wordt beantwoord. Zodra blijkt dat aanpak en werkwijze effectief is, kan de focus verlegd worden naar efficiency. Dit betekent dat naast het optimaliseren van de externe oriëntatie, er energie wordt gestoken in het optimaliseren van interne processen. InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

17 Deel II Uit te voeren werkzaamheden contractmanagement binnen het samenwerkingsverband op de aanbesteding WMO Hulpmiddelen Gedurende de doorlooptijden van de (raam)contracten monitort, , controleert en evalueert InterPactum de geleverde dienstverlening. De gemaakte prestatieafspraken met de leveranciers worden gemonitord om zo te controleren, en waar nodig in te grijpen, of contractuele verplichtingen worden nagekomen. De contractbeheerder neemt hierin een rapporterende, signalerende en adviserende rol aan richting bestuur, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het startpunt voor contractmanagement vanuit InterPactum vormen de raamovereenkomsten met de daarbij behorende inschrijvingen, de uitnodiging tot inschrijving inclusief bijlagen en de nota van inlichtingen. Dit vormt de caseload en is het fundament van het in te richten contractmanagement. Conform het programma van Eisen, eis 10 en 11, dienen de leveranciers een plan van aanpak op m.b.t. uitvoering van het contract. Op basis van deze plannen worden de contractuele afspraken en Kritieke Prestatie Indicatoren aangescherpt, opgesteld en vastgelegd in werkafspraken. Deze KPI s worden voortdurend gecontroleerd en bewaakt waarbij prestaties en nakomingen worden besproken en gedeeld gedurende een evaluatiecyclus. De dienstverlening is rondom onderstaande 3 onderwerpen opgebouwd: - Kwaliteit: waaronder technische waarde en functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid voor alle gebruikers, sociale kenmerken en innovatief karakter; - Doelmatigheid: de prijs/kwaliteit verhouding van de levering, gegeven de beperkte beschikbaarheid van middelen; - Klant- en vraaggerichtheid, waaronder tijdigheid, service, technische bijstand, leveringsperiode en termijn voor voltooiing. Vanuit het contractmanagement oogpunt zal InterPactum zowel een controlerende als faciliterende rol vervullen. In de controlerende rol wordt vanuit het opdrachtgeverschap bekeken of de leverancier de beoogde kwaliteit levert tegen de juiste vergoeding zonder daarbij de termijnen te overschrijden. In de faciliterende rol fungeert de contractbeheerder als aanspreekpunt voor de opdrachtnemer, lost knelpunten op en voert eventuele aanpassingen in de afspraken door. De opdrachtnemer zal op basis van de prestatieafspraken periodiek rapporteren over de voortgang. Bij het uitblijven of niet voldoen van de rapportages onderneemt de contractmanager actie. Ook wanneer blijkt dat er een onvoldoende wordt gescoord door leverancier treedt de contractmanager op. Het gaat bijvoorbeeld om een van de prestatieafspraken die niet gehaald wordt zoals doorlooptijden, bereikbaarheid, administratie, klachtenafhandeling, facturatie etc. InterPactum zal, indien nodig, verbeterplannen opstellen en met voorstellen komen over de 5% verdeling van hulpmiddelen bij niet nakoming van de gemaakte afspraken. De nakoming van de gemaakte afspraken wordt gemonitord en minimaal per kwartaal besproken met de leveranciers. Op haar beurt zal de leverancier tijdig worden bericht door de contractmanager over de behaalde prestaties en eventuele beleidswijzigingen. InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

18 Samenvatting werkzaamheden InterPactum: Definieert kwaliteit en stelt werkafspraken op in overleg met de leveranciers. Monitort de gemaakte prestatieafspraken en nakoming van de contractuele verplichtingen Genereert en levert per kwartaal managementrapportages en stuurinformatie Vormt het verzamelpunt van de door de leveranciers toe te zenden rapportages Voert op basis van kwaliteit en kwantiteit per kwartaal namens het samenwerkingsverband contractevaluaties met de leveranciers. Adviseert en doet voorstellen met betrekking tot verbeterplannen, sancties en de 5% verdeling van hulpmiddelen Stelt evaluatieverslagen op en communiceert deze Is eerste aanspreek punt wat betreft contractuele zaken, klachten en verzoeken en vervult hierbij intern een coördinerende rol. Contractmanager treedt in overleg met o.a. afdelingen Beleid en Bedrijfsvoering om namens de betreffende gemeente een inhoudelijke evaluatie op te kunnen stellen. Archiveert en verzorgt de dossieropbouw Verricht indien nodig of gevraagd servicebezoeken en metingen (op locatie, digitaal, enquêtes, interviews en steekproeven). Resultaat: Inzicht in budgetuitputting en kwaliteit en optimalisatie van het rendement van de geleverde dienstverlening Ondanks de volledige marktwerking en gesloten contracten houdt InterPactum in het bijzonder rekening met continuïteit van de zorg, om bijvoorbeeld het omvallen van kritieke partners te voorkomen of soepel te begeleiden. InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

19 Inzet en Planning InterPactum Jaar 2015 Kwartaal 1 (febrmaart) Kwartaal 2 (apriljuni) Kwartaal 3 (Juli-sept) Werkzaamheden contractmanager 1. Inventariseren plannen van aanpak van leveranciers en synchroniseren in werkafspraken 2. Verzamelen rapportages en andere relevante informatie 3. Monitort en handhaaft prestatieafspraken 4. Opstellen 8 tussentijdse managementrapportages (per gemeente over de 2 leveranciers) 5. Voorstellen doen aan management m.b.t. sancties zoals bijvoorbeeld verdeling van de 5% te leveren hulpmiddelen 6. Voeren 2 tussentijdse evaluatiegesprekken (namens alle gemeenten met de leveranciers ) 7. Opstellen en communiceren evaluatieverslagen 8. Archivering en dossieropbouw Tussentijdse evaluatie tussen opdrachtgever met InterPactum 1. Verzamelen rapportages en andere relevante informatie 2. Monitort en handhaaft prestatieafspraken 3. Opstellen 8 tussentijdse managementrapportages (per gemeente over de 2 leveranciers) 4. Voorstellen doen aan management m.b.t. sancties zoals bijvoorbeeld verdeling van de 5% te leveren hulpmiddelen 5. Voeren 2 tussentijdse evaluatiegesprekken (namens alle gemeenten met de leveranciers) 6. Opstellen en communiceren evaluatieverslagen 7. Archivering en dossieropbouw Tussentijdse evaluatie tussen opdrachtgever met InterPactum 1. Verzamelen rapportages en andere relevante informatie 2. Monitort en handhaaft prestatieafspraken 3. Opstellen 8 tussentijdse managementrapportages (per gemeente over de 2 leveranciers) 4. Voorstellen doen aan management m.b.t. sancties zoals bijvoorbeeld verdeling van de 5% te leveren hulpmiddelen 5. Voeren 2 tussentijdse evaluatiegesprekken (namens alle gemeenten met de leveranciers) 6. Opstellen en communiceren evaluatieverslagen Benodigde uren per kwartaal Deadline 48 Eind april 36 Eind juli 36 Eind oktober InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

20 Kwartaal 4 ( okt-dec) 7. Archivering en dossieropbouw Tussentijdse evaluatie tussen opdrachtgever met InterPactum 1. Verzamelen rapportages en andere relevante informatie 2. Monitoring en handhaving prestatieafspraken 3. Opstellen 8 tussentijdse managementrapportages (per gemeente over de 2 leveranciers) 4. Voorstellen doen aan management m.b.t. verdeling van de te leveren hulpmiddelen voor Voeren 2 Jaarlijkse evaluatiegesprekken (namens alle gemeenten met de leveranciers) 6. Adviseren gemeenten met betrekking tot contractuele zaken zoals bijvoorbeeld verlenging, herziening werkafspraken, indexatieverzoeken, wijzigingen KvK etc. 7. Opstellen en communiceren evaluatieverslagen 8. Archivering en dossieropbouw 36 Eind december 2015 Kwartaal Go/No go moment voor inzet InterPactum 2016, vast te stellen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever besluit de dienstverlening van InterPactum te continueren worden afspraken gemaakt over: Verwachtingen voor 2016, focus werkzaamheden, planning en ureninzet. In onderstaande conceptplanning voor 2016 is de lijn van 2015 doorgezet. 1. Herijken werkafspraken voor Voorstellen doen met betrekking tot verdeling hulpmiddelen voor Eventueel initiëren overleg met Inkoop aangaande in te kopen dienstverlening 2017 en verder 4. Verzamelen rapportage en andere relevantie informatie 5. Monitoring en handhaving prestatieafspraken 6. Opstellen 8 tussentijdse managementrapportages (per gemeente over de 2 leveranciers) 36 Eind april 7. Voorstellen doen aan management m.b.t. sancties zoals bijvoorbeeld verdeling van de 5% te leveren hulpmiddelen 8. Voeren 2 tussentijdse evaluatiegesprekken (namens alle gemeenten met de leveranciers ) 9. Opstellen en communiceren evaluatieverslagen 10. Archivering en dossieropbouw InterPactum is hèt inkoop- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. InterPactum Gele Rijdersplein AP Arnhem en NL28INGB K.v.K. nr

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Aanbestedende dienst: Gemeente Apeldoorn Opgesteld door: Gert Jan Logtenberg, Jean-Paul Roegies Datum: 27-10-2016

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

AANBESTEDING HULPMIDDELEN Evaluatie gemeente Hattem

AANBESTEDING HULPMIDDELEN Evaluatie gemeente Hattem AANBESTEDING HULPMIDDELEN 2018 Evaluatie gemeente Hattem 2015-2017 Samenvatting In dit document blikt de gemeente Hattem terug op haar aanbesteding Wmo-hulpmiddelen die zij in 2015 samen met de gemeente

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo.

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo. Voorstel ~atwijk Aan Status Afdeling Medewerk(st)er Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) : Burgemeester en Wethouders :Openbaar : Sociale Zaken : R.F.J.M. van Hest : 071 406 5341 : Duijn van W.

Nadere informatie

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Aanleiding Huidige bekostiging niet ideaal Meer samenhang gewenst in hulpverlening Integratie met Wmo wens van aantal gemeenten

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Venlo Garnizoenweg 3 5928NA Venlo Contactpersoon

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop Regionale Inkoop Jeugdhulp De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de regionale jeugdhulp voor hen in te kopen en om met een concreet voorstel te komen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Inhoud Context / terugblik Doelen en uitgangspunten Keuze regiemodel Proces en planning Verwervingsstrategie en bestek Specifieke

Nadere informatie

Evaluatie Opdracht: Contractnummer:

Evaluatie Opdracht: Contractnummer: Evaluatie Opdracht: Contractnummer: A. Algemene informatie 1 Dienst / Bedrijf 2 3 Sector en afdeling Contactpersoon Opdrachtgever 4 Contactpersoon: Gegevens Opdrachtnemer Naam Bedrijf: KVK-nummer: Adres:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Prof.dr. Jan Telgen 1, Niels Uenk MSc 2 De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre 3 (PPRC) hebben de mate van innovatie in recente

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12R R.00299

RAADSVOORSTEL 12R R.00299 ^ RAADSVOORSTEL 12R.00299 gemeente WOERDEN Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 14 augustus 2012 Portefeuillehouder(s): wethouder mevrouw L. Ypma Portefeuille(s):

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM 2014 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder G.A.J. Adams Zaak- \ Documentnummer \ INT/G/13/02669 Beslispunten

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Wmo basistarieven Hulp bij het Huishouden Registratienummer: 00521095 Op voorstel B&W d.d.: 22 april 2014 Datum vergadering: 02 juli 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein?

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Bent u bereid om samen met zorgaanbieders en cliënten invulling te geven aan transformatiedoelen? Wilt

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Accountmanager jeugd Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Venlo Garnizoenweg 3 5928NA Venlo Contactpersoon HR Desk Waarde

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving hm Gemeente Delft Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhomaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : YJijken en voolzieningen, Postbus 78,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 9 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden Datum 28 mei 2014 1. Samenvatting In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Zeldert Tel nr: 8378 Nummer: 16A.00633 Datum: 30 juni 2016 Team: Financiën Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: V. Griessler,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet.

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet. Onderwerp: Gemeentelijk vaste Telefonie en internet Rapport aan B&W d.d. 28 juni 2016 secretaris Jan Koopman Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving

Nadere informatie

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return!

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return! De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement systeem voor Social Return! GriP op social return dienstverlening social return wordt steeds vaker door de overheid ingezet voor het realiseren van

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van der Marel Tel nr: 8328 Nummer: 17A.01248 Datum: 21 november 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie