Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors"

Transcriptie

1 Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors Programma-eigenaar : Peter de Vlugt Manager Procurement Vrijgegeven d.d. : Versienummer : 2.0 Documentcode : INK-PRO-002 Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 1 van 8

2 1. Doel Toepassing Definities Taken en verantwoordelijkheden Vereisten voor contractors Standaard HSEQ-contractvoorwaarden voor contractors HSEQ-beleid en Gedragscode van Aluchemie Verzekeringsdekking Naleving HSEQ wettelijke voorschriften en voorschriften van Aluchemie HSEQ-oriëntering HSEQ-risicomanagement en -controle Beheer onderaannemers Opleidingen en certificaten Eerste hulp en medische zorg Noodprocedures en reactie Verslaglegging en registratie Evaluatie prestaties/controles Vertrouwelijke informatie Selectie en goedkeuring van contractors HSEQ-profiel contractors Intrekking goedgekeurde status Contractors op locatie Toegangscontrole en identificatie Bijeenkomst voorafgaand aan project Bijeenkomst na afloop van project Communicatie Naleving Verslaglegging en registratie HSEQ Opleidingen Geheimhouding... 8 Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 2 van 8

3 1. Doel Doel van dit handvest is toelichten van de eisen en regelgeving van HSEQ management element 7 van de RioTinto standaard, om het milieu, gezondheid, veiligheid en de kwaliteit van alle personen die werkzaam zijn op het terrein bij Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. (hierna te noemen Aluchemie) te borgen en beschermen. In dit handvest worden de verwachte HSEQ praktijken en -procedures vastgelegd, onder andere op het vlak van communicatie en van coördinatie van en naar contractors, ter identificatie en controle van HSEQ risico's aannemers. 2. Toepassing Dit handvest is van toepassing op het managen van alle contractors, subcontractors die werkzaamheden uitvoeren bij Aluchemie en is niet van toepassing op bezoekers. Het handvest bevat de volgende elementen: Taken en verantwoordelijkheden Selectie en goedkeuringsprocedures voor contractors Standaard contractvoorwaarden Bewijs van verzekering Toegangscontrole en identificatie Risicomanagement en controle Eerste hulp en medische zorg Noodprocedures Opleidingen Communicatie Naleving Registratie Geheimhouding 3. Definities Contractor firma of onderneming die een getekende overeenkomst heeft met Aluchemie om specifieke service te leveren. Contractormedewerker individu die beloond wordt door en onder toezicht staat van de contractor of de onderaannemer voor het uitvoeren van het contractuele werk. Contractormedewerker Type 1 elke persoon die voor redenen gerelateerd aan zijn baan werkt voor een externe organisatie dat een rol, werk, positie uitvoert op een reguliere of doorlopende basis onder supervisie van Aluchemie medewerkers. Contractormedewerker Type 2 elke persoon die voor redenen gerelateerd aan zijn baan werkt voor een externe organisatie dat een rol, werk, positie uitvoert op basis van een project (CAPEX) en niet valt onder de reguliere productie organisatie (OPEX). Contractormedewerker Type 3 elke persoon die voor redenen gerelateerd aan zijn baan werkt voor een externe organisatie dat een rol, werk, positie uitvoert op een reguliere of doorlopende basis op het terrein van Aluchemie maar niet onder supervisie staan van Aluchemie medewerkers, maar werken onder een specifieke opdracht. (bijv. beveiligingsbeambten, catering personeel, langdurig onderhoudspersoneel, etc.) Opdrachteigenaar een functionaris van Aluchemie of een contractor met schriftelijke bevoegdheid van de Managing Director van Aluchemie, die eigenaar en aanspreekpunt is van de overeenkomst voor zowel Aluchemie als voor de contractor. Onderaannemer contractor ingehuurd door de hoofd contractor of een onderaannemer voor het uitvoeren van een deel van het gehele werk dat inbegrepen is in de (hoofd)overeenkomst. Bezoeker Ieder persoon dat de Aluchemie locatie betreedt en geen medewerker van Aluchemie is of contractormedewerker die werkzaam is op de Aluchemie locatie. Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 3 van 8

4 4. Taken en verantwoordelijkheden Hieronder volgt een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de contractor Onmiddellijk beëindigen van duidelijk gevaarlijke en/of in milieutechnisch opzicht risicovolle omstandigheden en/of praktijken. Verlenen van samenwerking in onderzoeken, controles en conformiteitsbeoordelingen in verband met het HSEQ-Contractor Management programma. Bevorderen dat aan de benodigde opleiding wordt voldaan. Bevorderen van her opleiding / her diplomering indien noodzakelijk. Ontwikkeling van een opleidingstraject dat voldoet aan de wettelijke voorschriften en aan de eisen van dit programma. Leveren van een lijst aan de leidinggevende van de kandidaten die de opleiding met succes hebben afgerond. Naleving van alle aspecten van het HSEQ-Contractor Management programma bij werkzaamheden op locatie of bij werkzaamheden waarbij de contractor buiten de locatie Aluchemie vertegenwoordigt. Op verzoek leveren van bewijzen van opleiding en diplomering van alle terzake relevante contractormedewerkers voordat de werkzaamheden een aanvang nemen. Garanderen dat alle milieugebeurtenissen, ongelukken en incidenten die op de locatie plaatsvinden voor onderzoek worden gemeld bij Aluchemie. 5. Vereisten voor contractors Om werkzaamheden voor of bij Aluchemie te verrichten dienen contractors minimaal aan te tonen dat zij: in staat zijn de gewenste werkzaamheden te verrichten; over het vermogen beschikken om de HSEQ -praktijken en -procedures op effectieve wijze over te nemen en ten uitvoer te brengen; voor een organisatie van goede naam werken of een dergelijke organisatie vertegenwoordigen; en in staat zijn aan alle vereisten te voldoen die zijn uiteengezet in de overeenkomst Standaard HSEQ-contractvoorwaarden voor contractors Contractors dienen te voldoen aan alle (ver)eis(t)en m.b.t.: HSEQ-beleid en -gedragscode van Aluchemie; Oriëntering in verband met het HSEQ-programma, met onder andere de geldende HSEQ-richtlijnen, -procedures en -regels van Aluchemie; Risicomanagement en -controle; Beheer van onderaannemers; Opleidingen en certificaten; Eerste hulp en medische zorg; Noodprocedures en reactie; Verslaglegging en registratie; Evaluatie/ controle resultaten; en Vertrouwelijke informatie HSEQ-beleid en Gedragscode van Aluchemie Contractors dienen zich aan het HSEQ-beleid en de Gedragscode van Aluchemie te houden en toezien op de naleving ervan door hun medewerkers en onderaannemers die werkzaam zijn bij Aluchemie Verzekeringsdekking Contractors dienen op verzoek van Aluchemie geldige verzekeringsbewijzen te overleggen met betrekking tot: Autoverzekeringen, met dekking van voertuigen en bestuurders die op de locatie aanwezig zijn of reizen in naam van Aluchemie; en Alle andere polissen of verzekeringsbewijzen die van belang zijn voor de specifieke werkzaamheden welke worden uitbesteed (bijv. verzekering van vervoer van gevaarlijke stoffen), of die bij wet verplicht zijn. Verzekeringsbewijzen dienen, op verzoek, voorafgaand aan de verstrekking van iedere overeenkomst te worden overgelegd, en nogmaals bij aanvang Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 4 van 8

5 van de werkzaamheden indien er een periode van langer dan twee maanden is verstreken sinds het tijdstip waarop de overeenkomst is verleend. De verzekeringsbewijzen dienen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geldig te zijn. Voor langlopende contracten dient de contractor nieuwe bewijzen te overleggen aan zijn opdrachteigenaar, voordat de oude bewijzen zijn verlopen Naleving HSEQ wettelijke voorschriften en voorschriften van Aluchemie Contractors, onderaannemers en contractormedewerkers dienen te voldoen aan de geldende wettelijke HSEQ-voorschriften en overeenkomstig de Aluchemie HSEQ-programma's, -procedures en -regels te werk te gaan. Bij in gebreke blijven van de contractor of contractormedewerker zullen er corrigerende en/of preventieve maatregelen in gang worden gezet om de tekortkoming te verhelpen. Aluchemie behoudt zich het recht voor om de "goedgekeurde" status van een contractor naar aanleiding van de nietnaleving in te trekken HSEQ-oriëntering Algemeen geldende en taakspecifieke HSEQ-programma's, -procedures en -praktijken worden aan contractors medegedeeld tijdens de veiligheidsinstructie zoals uiteengezet in de meest recente toegangsregeling Toegang contractors en hun medewerkers (A&B-B413 en A&B-B523) HSEQ-risicomanagement en -controle Contractors moeten beschikken over een gedocumenteerd functionerend mechanisme waarmee HSEQ-gevaren/aspecten kunnen worden geïdentificeerd en aan alle betrokken partijen, bijvoorbeeld Aluchemie, contractormedewerkers, onderaannemers, etc, kunnen worden medegedeeld. De contractor dient toepasselijke controlemechanismen te formuleren die in overeenstemming zijn met het HSEQ-managementproces van Aluchemie en deze uit te voeren; men moet hierbij denken aan techniek, administratie, arbeidspraktijken, opleidingen, preventie van lekkage van gevaarlijke stoffen/olie, afvalverwerking, persoonlijke veiligheidsuitrusting, etc. In het proces van identificatie, controle en communicatie van gevaren/aspecten dient ook rekening te worden gehouden met de specifieke gevaren/aspecten die verband houden met het specifieke project van de contractor, alsmede met algemene kwesties inzake de locatie. Het systeem van Aluchemie voor Algemene Werkvergunningen (procedure Werkvergunningen ARBO 400) moet worden toegepast op alle werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. Contractormedewerkers op reguliere basis worden geacht deel te nemen aan de HSEQ-activiteiten van Aluchemie die rechtstreeks verband houden met de risicobeoordeling van hun werkterrein. Indien van toepassing kunnen zij deelnemen in HSEQ-activiteiten zoals: Relevante activiteiten van de HSEQ-commissie; Mededelingen; en/of Werkgroepen voor de oplossing van problemen Beheer onderaannemers Onderaannemers zijn gehouden dezelfde normen te hanteren als contractors. Contractors die zijn ingeschakeld door Aluchemie zijn verantwoordelijk voor het toetsen van de geschiktheid van de onderaannemers die zij inhuren. Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 5 van 8

6 Contractors dienen in staat te zijn op verzoek bewijs te kunnen overleggen dat onderaannemers voldoen aan dezelfde (HSEQ-)voorwaarden inzake contractors Opleidingen en certificaten De geldende voorschriften in verband met dit onderwerp staan vermeld in de meest recente versie van het toegangsreglement Toegang contractors en hun medewerkers (A&B-B413 en A&B-B523). Opleidingen en certificaten moeten gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geldig zijn, anders dienen er nieuwe certificaten te worden overgelegd voordat de bestaande certificaten zijn verlopen Eerste hulp en medische zorg De geldende voorschriften op dit terrein worden vermeld in de meest recente uitgave van de huisregels van Aluchemie Noodprocedures en reactie Contractormedewerkers zijn gebonden aan dezelfde nood- en reactieprocedures die zijn vastgelegd voor Aluchemie waaronder Bedrijfshulpverleningplan A&B-N380 en A&B-N382. Contractors voor bepaalde door de directie van Aluchemie aangewezen projecten (bijvoorbeeld projecten voor de uitbreiding of sluiting van een complex) dienen noodplannen te formuleren en overleggen welke specifiek zijn toegesneden op de werkzaamheden die zij zullen ondernemen. Aluchemie en contractors zijn beide verantwoordelijk voor een gegarandeerd volledige coördinatie van de betreffende noodplannen, -activiteiten en -oefeningen Verslaglegging en registratie Contractormedewerkers dienen Aluchemie op de hoogte brengen van gebeurtenissen, incidenten of bijna-ongelukken op het vlak van HSEQ. De contractor dient dossiers bij te houden inzake de opleiding, certificaten en oriëntering van zijn medewerkers en verslagen te bewaren van de vergaderingen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden en naar aanleiding van de evaluaties, controles en de afsluiting van het project, en dit gedurende de looptijd van de overeenkomst of ten minste één jaar Evaluatie prestaties/controles De contractor dient er in samenwerking met de opdrachteigenaar en het toezichthoudend personeel van Aluchemie zorg voor te dragen dat de bouwlocaties en werkplaatsen van de contractormedewerkers regelmatig en op adequate wijze worden geïnspecteerd Vertrouwelijke informatie Contractors zijn gehouden aan de geheimhoudingsclausule zoals opgenomen in de Algemene inkoopvoorwaarden van Aluchemie. 6. Selectie en goedkeuring van contractors Contractors die diensten leveren aan Aluchemie worden geselecteerd op basis van hun vermogen om hun activiteiten overeenkomstig de HSEQ-voorschriften van Aluchemie en de contractspecificaties uit te voeren alsmede op basis van hun HSEQ-prestaties in het verleden. Kandidaat-contractors worden getoetst op: Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 6 van 8

7 toepasselijke en geldige kwalificaties en certificaten voor de te verrichten werkzaamheden; hun vermogen om op doeltreffende wijze HSEQ-procedures en -programma's ten uitvoer te brengen; bewijzen van geldige verzekeringsdekkingen (bijv. aansprakelijkheid, voertuigen) welke aansluiten bij de te verrichten werkzaamheden; en basis van het pre-kwalificatieformulier van de contractor. Contractors die door Aluchemie zijn ingehuurd dienen te kunnen bewijzen dat een onderaannemer die op een terrein van Aluchemie wordt gebracht aan dezelfde HSEQprestatienormen voldoet. Een contractor kan worden gediskwalificeerd voor werk voor Aluchemie indien deze een onderaannemer op locatie brengt die niet aan de (HSEQ- )wensen van Aluchemie voldoet HSEQ-profiel contractors Alle (potentiële) contractors dienen een "pre-kwalificatieformulier contractor" waaronder het HSEQ-profiel voor evaluatie in te vullen en op te sturen voordat er een overeenkomst is afgesloten of bestelling is geplaatst. Contractors die een langlopende overeenkomst hebben dienen het formulier "HSEQ-profiel contractor t.b.v. evaluatie kwalificatie" jaarlijks tijdens de evaluatie opnieuw op te sturen. Aluchemie zal bij de eventuele goedkeuring van contractors rekening houden met de gegevens in het prekwalificatieformulier van contractors Intrekking goedgekeurde status De goedgekeurde status van een contractor of onderaannemer kan op ieder moment worden ingetrokken, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. Omstandigheden en handelingen welke leiden tot intrekking van de status: Nalaten om de overeenkomst zoals opgesteld na te komen; Nalaten om te werken volgens de (HSEQ-)voorschriften van Aluchemie; Nalaten om zich te houden aan de Gedragscode van Aluchemie; en/of Het leveren van valse/frauduleuze verklaringen, documenten, certificaten, verslagen, etc. 7. Contractors op locatie Aluchemie heeft de volgende voorschriften geformuleerd voor het management van contractors bij werkzaamheden op locatie: 7.1. Toegangscontrole en identificatie De geldende voorschriften in verband met dit onderwerp staan vermeld in de meest recente versie van het toegangsreglement Toegang contractors en hun medewerkers (A&B-B413 en A&B-B523). In een noodsituatie of evacuatie zullen de registratielogs van de contractors worden gebruikt om de personeelsbezetting van de contractor te bepalen en/of te verifiëren Bijeenkomst voorafgaand aan project De geldende voorschriften in verband met dit onderwerp staan vermeld in de meest recente procedure Werkvergunningen ARBO 400 (op te vragen bij de afdeling Arbo & Beveiliging) Bijeenkomst na afloop van project De geldende voorschriften in verband met dit onderwerp staan vermeld in de meest recente procedure Werkvergunningen ARBO 400 (op te vragen bij de afdeling Arbo & Beveiliging). 8. Communicatie Aluchemie zal een overzicht van alle voorwaarden van het HSEQ-Contractor Management, relevant voor contractors, verstrekken aan de contractor. Contractor dient zijn medewerkers bewust te maken van het handvest en de betreffende voorschriften door middel van de normale communicatiekanalen, zoals routinematige training, safety-meetings, voorlichtingsgesprekken, teamoverleg, toolbox-meetings, etc. Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 7 van 8

8 Milieugebeurtenissen, ongelukken, incidenten en gevallen van schade aan eigendommen waarbij een contractor betrokken is, zullen onmiddellijk worden medegedeeld aan het relevante Aluchemie- en contractor(s)personeel. 9. Naleving Aluchemie hanteert de volgende praktijken om er zeker van te zijn dat het handvest HSEQ- Contractor Management voor contractors wordt nageleefd: Periodieke controles worden uitgevoerd om de conformiteitsstatus vast te stellen; Lijnpersoneel zal routinecontroles met betrekking tot HSEQ uitvoeren teneinde de mate van naleving vast te stellen; Toezichthoudend personeel zal de medewerkers observeren teneinde de mate van naleving vast te stellen. Indien aan de hand van deze methodes omstandigheden en praktijken aan het licht komen welke wijzen op niet-naleving van de normen, zal er een onderzoek naar de onderliggende oorzaken in gang worden gezet. Er zullen ook corrigerende en/of preventieve maatregelen worden genomen om het gebrek te verhelpen. Indien wordt vastgesteld dat de niet-naleving van de contractor of de contractormedewerker(s) exclusief het gevolg is van persoonlijke veronachtzaming van HSEQ-regels en/of de verwachtingen van Aluchemie, kunnen de contractor en/of de contractormedewerker(s) van de locatie worden verwijderd. De status "goedgekeurd" van de contractor en of contractormedewerker kan in het onderhavige geval ook worden ingetrokken. 10. Verslaglegging en registratie HSEQ Contractormedewerkers dienen Aluchemie op de hoogte brengen van gebeurtenissen, incidenten of bijna-ongelukken op het vlak van HSEQ. Contractors worden geacht gegevens met betrekking tot letsel/ziekte en blootstellingsduur op verzoek te overleggen. Contractors dienen, gedurende de looptijd van de overeenkomst of ten minste één jaar, dossiers inzake HSEQ-oriëntering en opleiding te bewaren. 11. Opleidingen Er worden opleidingen gedaan om er zeker van te zijn dat doel en functie van het HSEQ- Contractor Management programma bekend zijn en begrepen worden. Contractormedewerkers op reguliere basis die contractors op de locatie brengen, dienen te zijn opgeleid inzake de voorschriften en uitvoering van het op de locatie geldende HSEQ- Contractor Management programma. 12. Geheimhouding Documenten die verband houden met het HSEQ-Contractor Management programma, mogen niet worden verspreid onder personeel of organisaties welke geen deel uitmaken van Aluchemie of Alcan, zonder voorafgaande toestemming van de Finance Manager. Contractors en hun mederwerkers zijn gehouden aan de geheimhouding clausule zoals is opgenomen in de Algemene inkoopvoorwaarden van Aluchemie. Bestand: INK-PRO-002_HandvestHSEQContractorManagement.doc Blad 8 van 8

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

inzake kredietwaardigheidsbeoordeling

inzake kredietwaardigheidsbeoordeling EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA richtsnoeren inzake kredietwaardigheidsbeoordeling 1 Inhoudsopgave Afdeling 1 Verplichtingen ten aanzien van naleving en rapportage 3 Afdeling 2 Onderwerp, toepassingsgebied

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Toegang contractors en haar medewerkers

Toegang contractors en haar medewerkers Toegang contractors en haar medewerkers 1. Algemeen Contractors die opdracht hebben gekregen bij Aluchemie werkzaamheden te verrichten mogen dit, in verband met de "Wet Ketenaansprakelijkheid", slechts

Nadere informatie

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien.

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per  , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien. 1 ALGEMEEN Dit is het Certificate Practice Statement (hierna: CPS) van Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). Dit CPS zet de procedures uiteen die GTS en medebeheerder N.V. Nederlandse Gasunie (hierna:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG MUZIEK ORGANISATIE NOORD Dit zijn de Algemene Voorwaarden Zorg van. Versie: 09-12-2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

(bewerkersovereenkomst) 1

(bewerkersovereenkomst) 1 Bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens van de gemeente Gennep met de Westerbeek Consultancy Opleidingen Detacheringen B.V. Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen.

Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen. aan Contractaannemers Enexis cc van telefoon e-mail versienummer 1.4 datum 30 maart 2011 ons kenmerk 10HSE028 Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen. Inhoud

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Artikel 1: Definities Andersopvoeden: De onderneming Praktijk Andersopvoeden zoals dat is ingeschreven

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, kantoorhoudende en gevestigd te (3817BA) Amersfoort aan de Stadsring 159, vertegenwoordigd door dhr. Drs.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 De ondergetekenden 1 COÖPERATIE HOOM U.A. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1033 SB Amsterdam aan de NDSM-straat 8, ingeschreven in het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling Documenteigenaar Adviseur SHEQ evisie 09-09-15 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 8 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en)

Nadere informatie

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV invullen preventiemedewerker Invullen door EEW inkoop Leverancier: (Naam, EEW leverancier / crediteur Nummer Afkomstig van: EEW Delfzijl BV EEW contactpersoon Inkoop (Naam / telefoonnummer) Contactpersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen.

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen. 1. Servicebepalingen 1.1 SIMACT onderscheidt verschillende niveaus van service. De service wordt onderverdeeld in diensten met een ondersteunend karakter en diensten met een resultaatgericht karakter.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Privacyregeling van Implacement Projecten BV.

Privacyregeling van Implacement Projecten BV. Privacyregeling van Implacement Projecten BV. Geldt voor het bestand persoonsgegevens inzake klanten Implacement Artikel 1 Begrippen. a. Implacement Projecten BV. b. De directie van Implacement Projecten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB.

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB. Opgesteld door Alfons Sprengers evisie 21-06-11 Pagina: 1 van 7 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie