Het management contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het management contract"

Transcriptie

1 Het management contract Check-list voor het onderhandelen over een management contract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen over contracten moet stellen. Onderhandelen over contracten gaat immers over het bereiken van een akkoord over een geheel van elementen, die vervolgens in een contract worden vastgelegd. Het is van essentieel belang dat u elk van de elementen die deel uitmaken van het akkoord goed begrijpt. De check-lists zijn dus een hulpmiddel waarvan u gebruik kunt maken. Ze kunnen echter onmogelijk elke situatie dekken en het advies van een specialist volledig vervangen, onder andere om na te gaan of de verschillende punten van uw akkoord werkelijk opgenomen zijn in het vastgelegde contract dat u uiteindelijk wordt voorgelegd. Wie sluit een managementcontract af? Het managementcontract wordt afgesloten tussen een manager en een uitvoerend kunstenaar. De naam van het contract (managementcontract, agentcontract, enz.) of de functietitel van de tussenpersoon (manager, agent, impresario, enz.) hebben weinig belang. Wat wel belangrijk is, is dat u nagaat wat de bestaansreden en de draagwijdte is van het contract dat u afsluit met deze tussenpersoon. Waarom een managementcontract afsluiten? Er zijn twee mogelijke redenen, elk met duidelijk te onderscheiden (met name financiële) gevolgen: - u kunt een managementcontract afsluiten met de bedoeling dat een persoon (de manager) voor u contracten vindt en bespreekt voor publieke prestaties (bijv. optredens). - u kunt ook een managementcontract afsluiten met de bedoeling dat een persoon (de manager) uw carrière beheert, u vertegenwoordigt en uw promotie en die van uw uitvoeringen verzorgt. Wat is de rol van de manager en waartoe verbindt hij zich? De rol van de manager en de verbintenissen die hij aangaat, hangen af van de gekozen aanpak (zie Waarom een managementcontract afsluiten? ) en de omvang van zijn opdracht.

2 In het algemeen moet in het contract de omvang van de opdracht van de manager goed worden afgebakend. Deze precieze omschrijving van de bevoegdheid van de manager is van essentieel belang, met name vanwege de gevolgen die zij kan hebben voor de vergoeding van de manager (zie Hoeveel bedraagt de vergoeding van de manager? ). Omvat het management al uw activiteiten (muziek, film, televisie, publiciteit, enz.) of alleen sommige ervan? Verbindt de manager zich alleen tot het vinden van contracten voor publieke prestaties van de kunstenaar (optredens, opvoeringen, interviews), en houdt hij zich bezig met de nodige stappen hiervoor (meer bepaald, de nodige contacten voor het contracteren van de kunstenaar en de opvolging, de adviezen i.v.m. de contractvoorwaarden, de persrelaties, de promotie en de belangenverdediging van de kunstenaar, de administratieve stappen i.v.m. de verplaatsingen, de maaltijden, het verblijf en de reserveringen, het controleren van de betalingen)? Verbindt de manager zich ook tot het beheren van de carrière van de kunstenaar en tot het bespreken van de productie- of artiestencontracten? In dat geval, moet u nagaan welke weerslag die functies hebben op de vergoeding van de manager (zie Hoeveel bedraagt de vergoeding van de manager? ). Hoe dan ook, moet het managementcontract voorzien in een procedure voor de aanvaarding door de kunstenaar van de contractvoorstellen die hem worden voorgelegd via zijn manager (bijv.: de kunstenaar is slechts gebonden door een prestatie als hij hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, door het ondertekenen van het voorgestelde contract). Het is immers beter dat u voorkomt dat de manager zondermeer de kunstenaar juridisch kan verbinden door contracten te ondertekenen. In elk geval, moet u erop letten dat de verbintenissen en verplichtingen van de manager voldoende precies zijn, zodat u de goede uitvoering ervan kunt meten en controleren (zie Wat zijn uw rechten als de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen? ). daarom is het zeer belangrijk dat de manager verplicht wordt om verslag uit te brengen over zijn activiteiten. Overigens kunt u ook vragen dat de manager zich slechts over een beperkt aantal kunstenaars ontfermt, zodat hij zijn opdracht optimaal kan vervullen. Hij moet immers beschikken over de nodige fysieke tijd om zijn opdracht uit te voeren. Het gaat erom dat hij beschikbaar is. Natuurlijk kan het eisen van een dergelijke beschikbaarheid gevolgen hebben voor de vergoeding van de manager (de manager moet op een realistische manier kunnen leven van zijn vak). Waartoe verbindt u zich? U verbindt zich ertoe geen andere manager te hebben (door hem de exclusiviteit te geven). Als u zelf wilt kunnen blijven zoeken naar optredens of opvoeringen, moet dit vermeld worden in het contract en moet u, vooral, preciseren of de manager recht heeft op een vergoeding voor de prestaties die niet rechtstreeks door hem zijn aangebracht (zie Hoeveel bedraagt de vergoeding van de manager? ). 2

3 U verbindt zich ertoe de vergoeding (het commissieloon) van de manager te betalen (zie Hoeveel bedraagt de vergoeding van de manager? ). Wat is de duur van het contract? Over de duur van het contract moet u onderhandelen met de manager. Vaak bedraagt de duur van het managementcontract tussen 3 en 5 jaar. De partijen kunnen echter het contract verlengen als zij dat willen. U kunt ook voorzien in een eerste periode van korte duur, om vervolgens op basis van deze eerste ervaring opnieuw te onderhandelen over het contract. Welk territorium bestrijkt het contract? Over het contractuele territorium moet u onderhandelen met de manager. Het contract kan worden afgesloten voor de hele wereld of voor een of meerdere landen. U moet zich afvragen of de manager wel degelijk beschikt over de relaties, de materiële en financiële middelen om zijn opdrachten te vervullen in de hele wereld of in de contractueel vastgelegde territoria. Als de manager een beroep doet op een ondermanager om het management te verzorgen in een of meer landen, moet u, enerzijds, goed letten op de keuze van deze persoon (de kunstenaar zou zich hierover moeten kunnen uitspreken) en, anderzijds, op de vergoeding van deze persoon (wie betaalt zijn commissieloon en met welk geld?). Hoeveel bedraagt de vergoeding van de manager? Het commissieloon van de manager De manager ontvangt gewoonlijk een commissieloon (een percentage) op de beroepsinkomsten van de kunstenaar die rechtstreeks afkomstig zijn van prestaties (optredens, opvoeringen, enz.) die werden afgesproken en/of georganiseerd door de manager, overeenkomstig het managementcontract. Er zijn twee zaken waarop u moet letten: het percentage van het commissieloon (dit percentage wordt bepaald aan de hand van een hele reeks elementen) en de basis (of grondslag) waarop dit percentage zal worden toegepast (het is dus zaak om de inkomsten waarop de manager zijn commissieloon ontvangt goed te berekenen). 3

4 1. Het percentage van het commissieloon Het percentage van het commissieloon van de manager kan sterk variëren (15%, 20%, 25%, 40%, enz.) omdat het afhangt van een hele reeks elementen die de hoogte ervan bepalen, zoals: - de basis (of grondslag) waarop dit percentage wordt toegepast (het percentage verschilt naargelang de basis overeenstemt met alle inkomsten van de kunstenaar of uitsluitend met de inkomsten die rechtstreeks voortvloeien uit de publieke prestaties, naargelang het bruto of netto inkomsten betreft, naargelang de potentiële inkomsten zeer hoog of zeer laag zijn, naargelang ze al dan niet de naburige rechten omvatten, enz.) (zie De basis van het commissieloon); - het aantal kunstenaars om wie de manager zich bekommert en de tijd die hij aan zijn opdracht besteedt; - de hoogte van de kosten en wie ze betaalt (de kunstenaar of de manager, of een gemengde oplossing). Het is belangrijk dat een realistisch akkoord (win-winsituatie) wordt bereikt, met een correct loon voor het werk van de manager, zonder dat de inkomsten van de kunstenaar onrechtvaardig worden beknot. Gelet op de het grote aantal variabelen die het bepalen van een rechtvaardig en evenwichtig percentage beïnvloeden, kan het nuttig zijn om een percentage vast te leggen voor een relatief korte eerste periode, om vervolgens opnieuw te onderhandelen over een aanpassing aan de realiteit (heeft de actie van de manager geleid tot bijkomende inkomsten voor de kunstenaar? Zijn de potentiële inkomsten daadwerkelijk bereikt? Hoe hoog zijn deze inkomsten binnen de referentieperiode? enz.). 2. De basis van het commissieloon Duidelijk en gedetailleerd bepalen op welke inkomsten de manager zijn commissieloon zal innen, is van essentieel belang. Gewoonlijk int de manager zijn commissieloon op de beroepsinkomsten van de kunstenaar die rechtstreeks voortvloeien uit de prestaties (optredens, opvoeringen, enz.) waarvoor de onderhandelingen en/of de organisatie werd verzorgd door de manager, in overeenstemming met het managementcontract. Meerdere vragen kunnen worden gesteld en moeten worden beantwoord in het managementcontract: - Gaat het bij deze inkomsten (gages, lonen) om de netto-inkomsten, netto vóór belastingen? - Worden de inkomsten uit activiteiten van de kunstenaar die niet behandeld zijn in het managementcontract ook meegerekend? - Krijgt de manager ook zijn commissieloon op de inkomsten uit prestaties van de kunstenaar die deze laatste zelf heeft aangebracht en afgesproken, zonder rechtstreekse tussenkomst of effectieve prestatie vanwege de manager (bijv. het zorgen voor de organisatie van het concert, het reserveren van een hotelkamer, enz.)? 4

5 - Wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de kunstenaar uit naburige rechten die voortvloeien uit zijn publieke voorstellingen (optredens)? Het lijkt ons verkieslijk dat de eventuele inkomsten van de kunstenaar uit auteursrechten (die geen betrekking hebben op de exploitatie van de uitvoering van een kunstenaar, maar wel op de creatie van werken door deze kunstenaar, bijv. het componeren van een muziekstuk) niet worden opgenomen in de basis voor de berekening van het commissieloon. Overigens menen wij dat, behoudens uitzonderingen, de vergoedingen die niet voortvloeien uit publieke prestaties, maar wel uit productie- of artiestencontracten (de royalty s), niet mogen worden opgenomen in de basis voor het commissieloon van de manager. Als de manager een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het afsluiten door de kunstenaar van een productie- of artiestencontract, is het echter altijd mogelijk om, in een bijlage bij het contract en met het akkoord van de producent of de platenfirma, te voorzien in de betaling aan de manager van een percentage van de aan de kunstenaar verschuldigde royalty s. 2. Wat gebeurt er met het commissieloon nadat het contract is afgelopen? In principe, ontvangt de manager na het einde van het contract geen commissieloon meer. Echter, als het managementcontract bepaalt dat het commissieloon ook wordt aangerekend op de royalty s die voortvloeien uit het productie- of artiestencontract, lijkt dit principe moeilijk houdbaar, gelet op de (vaak halfjaarlijkse) betalingstermijn van deze royalty s. De terugbetaling van de door de manager gemaakte onkosten voor het management In principe is de manager verantwoordelijk voor de uitgaven die hij doet met het oog op zijn managementopdracht (bijv. zijn kosten voor verplaatsingen, telefoon, kantoor, enz.). De kunstenaar moet deze kosten dan ook niet terugbetalen en ze worden niet afgetrokken van de inkomsten van de kunstenaar. De manager kan laten bepalen dat de kosten m.b.t. tot de prestatie worden betaald door de organisator van de opvoering. Uitzonderlijk, kan de manager de aangegane kosten willen verhalen op de inkomsten van de kunstenaar. In dat geval, moet hij een schriftelijk akkoord van de kunstenaar krijgen. Hij kan ook vragen dat de kunstenaar zijn akkoord geeft vóór hij bepaalde grote uitgaven doet die hij wil kunnen recupereren. De betaling van de vergoeding Het gemakkelijkste is om te bepalen dat de inkomsten worden geïnd door de kunstenaar, waarna de kunstenaar het verschuldigde commissieloon aan de manager betaalt. Het is ook mogelijk dat de inkomsten aan de manager worden betaald, die ze 5

6 doorstort aan de kunstenaar, na aftrek van zijn commissieloon. Deze laatste oplossing kan voor de kunstenaar leiden tot problemen, met name in verband met de controle. Wat zijn uw rechten als de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen? Het is belangrijk dat u uitstapclausules laat opnemen in het contract, voor het geval dat de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen. Hier blijkt duidelijk het belang van een precieze beschrijving van deze verplichtingen. Bijvoorbeeld: De opzegclausule: als een van de partijen de contractuele verplichtingen niet naleeft, kan de andere partij haar een aangetekende brief zenden om haar in gebreke te stellen. Als de in gebreke zijnde partij haar verplichtingen niet vervult binnen 30 dagen na de verzending van de ingebrekestelling, mag de andere partij het contract opzeggen door het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Er kan ook een clausule van onmiddellijke ontbinding worden ingevoegd. Begrijpt u alle bepalingen van het contract? Het is van essentieel belang dat u geen contract ondertekent als u niet alle onderdelen ervan begrijpt. AANVULLENDE INFO: 1. Op onze site, vindt u een sectie die gewijd is aan de hoofdprincipes van het auteursrecht en de naburige rechten (sectie alles weten over ). 2. Wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u eerstelijns juridisch advies te geven. Deze dienst is gratis. 3. Voor een grondiger advies, werken wij samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materies. Zij kunnen u raad geven als men u een contract voorstelt, u helpen met het opstellen van contracten of bijzondere clausules, u bijstaan in een geschil, enz. In tegenstelling met de andere diensten, is dit een betalende dienst. Wij hebben er echter voor gezorgd dat u zeer voordelige uurtarieven kunt genieten. U kunt een bestek vragen om de kosten voor een raadpleging beter te kunnen inschatten. 6

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST Inleiding Dit Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk is het resultaat van gezamenlijke onderhandelingen tussen de Vlaamse Auteursvereniging, de Vlaamse uitgevers (VUV) en de groep

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen.

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Opdrachtbrief De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Meestal gebruikt met de term opdrachtbrief, maar soms wordt dit document ook honorariumovereenkomst

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Surf niet in troe. Internetproviders IN DE KIJKER. ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen.

Surf niet in troe. Internetproviders IN DE KIJKER. ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen. IN DE KIJKER Internetproviders Surf niet in troe ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen. ) Sommige bepalingen of praktijken zijn op het randje

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie