Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm"

Transcriptie

1 Nederlandse NEN 2658 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels Briefs for buildings. General rules 2e druk, juli 1993 UDC 69 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Inleiding Van voornorm naar norm NEN 2658 is eerder als voornorm (NVN 2658) gepubliceerd, omdat de tijd nog niet rijp was om het onderwerp programma s van eisen en bijbehorende projectprocedure in een norm te behandelen. Gedurende ruim 3 jaar is de voornorm, samen met NPR 3401 t.m. NPR 3405, onderhevig geweest aan experimentele toepassing, opdat op grond van ervaringen kon worden geëvalueerd of NVN 2658 tot NEN 2658 kon worden verheven. De reacties uit de praktijk waren voldoende positief om de periode van 3 jaar niet te verlengen. Er zijn ook geen suggesties voor wijzigingen ontvangen die aanleiding hebben gegeven tot ongrijpende veranderingen. Op grond van het advies van de normcommissie, die de voornorm heeft opgesteld, is overgegaan tot de publikatie van NEN Opzet De toepassing van NEN 2658 kan leiden tot een of meer documenten, die onderdelen zullen zijn van het programma van eisen voor een of meer gebouwen en van de hierbij behorende projectprocedure. Het begrip programma van eisen is in hoofdstuk 2 omschreven als een geordende verzameling van gegevens die de huisvestingsbehoefte weergeven en op basis waarvan een of meer gebouwen worden geëvalueerd of het ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw wordt gemaakt en getoetst en het project wordt uitgevoerd totdat het desbetreffende bestek wordt gevolgd. Het begrip projectprocedure is in hoofdstuk 3 omschreven als een vast te leggen procesvoering met betrekking tot het, op basis van het programma van eisen, uit te voeren project. Het programma van eisen bestaat uit de onderdelen randvoorwaarden, karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) en eisen aan het object. Deze onderdelen hebben uitsluitend betrekking op gegevens over het object, dat wil zeggen het gebouw of de gebouwen en eventueel terrein, behorend bij één project. De projectprocedure bestaat uit de onderdelen identificatie van het project en taakomschrijving, procesbeschrijving en tijdplanning. Deze onderdelen hebben betrekking op gegevens over het project. Een project omvat het gehele proces van voorbereiding en totstandbrenging van een of meer nieuwe gebouwen, dan wel van de aanpassing van de huidige huisvesting. Alhoewel ramingen en begrotingen van kosten afzonderlijk worden gemaakt, neemt het niet weg dat in bepaalde onderdelen, zoals randvoorwaarden, identificatie van het project, eisen aan het object, gegevens omtrent de financiële aspecten (met verwijzing naar kostenramingen en kostenbegrotingen) kunnen worden opgenomen. De volgorde van de paragrafen van de norm suggereert geen volgorde bij de opstelling van het programma van eisen of van de projectprocedure. Sommige aspecten kunnen eerder of later de aandacht krijgen dan andere aspecten. Naar mate het ontwerpproces voortgaat, wordt het programma van eisen concreter en wordt aan de projectprocedure steeds meer voldaan. Tijdens het gehele proces kan het programma van eisen worden bijgesteld, waarbij de wijzigingen worden geregistreerd. Relatie met de ISO 1) NEN 2658 is in hoofdlijnen in overeenstemming met het normontwerp ISO/DIS Performance standards in building. Checklist for briefing. Contents of brief for building design. Het Engelse begrip brief houdt meer in dan het begrip programma van eisen in NEN 2658, namelijk ook de projectprocedure. Nalooplijsten in praktijkrichtlijnen Bij de toepassing van de norm kunnen een of meer van de volgende praktijkrichtlijnen worden gebruikt: NPR 3401 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene nalooplijst; NPR 3402 Programma s van eisen voor scholen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst; NPR 3403 Programma s van eisen voor woningen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst; NPR 3404 Programma s van eisen voor algemene ziekenhuizen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst; 1) ISO: International Organization for Standardization Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB Delft, Telefoon (015) , Fax (015)

2 NEN 2658 Blz. 2 NPR 3405 Programma s van eisen voor gebouwen. Indeling en aspecten van gebouwdelen en van voorzieningen op het terrein. Dit zijn los van elkaar staande documenten die uitsluitend informatief zijn. De bedoeling daarvan is om de toepassing van de norm te vergemakkelijken. NPR 3402 t.m. NPR 3404 beperken zich tot drie gebouwtypen. Voor het opstellen van programma s van eisen van een bepaald gebouw, dat niet direct valt onder de in de praktijkrichtlijnen behandelde gebouwtypen, kan NPR 3401 worden gebruikt. Specifieke aandachtspunten met betrekking tot het object in kwestie kunnen erbij worden gevoegd. NPR 3405 is bedoeld voor het opstellen van de laatste gedeelten van Eisen aan het object, namelijk Gebouwdelen en Voorzieningen op het terrein (zie 2.3, sub 4 en 5). Er wordt van uitgegaan dat delen van verschillende soorten gebouwen volgens een uniforme elementenindeling kunnen worden geclassificeerd en gecodeerd. Over de aspecten, die zowel op de gebouwdelen als op de voorzieningen op het terrein betrekking hebben, is een nalooplijst in NPR 3405 opgenomen. Deze lijst is in overeenstemming met de lijst die voor produktinformatie in NPR 2656 wordt gegeven. Mede hierdoor kunnen gegevens over de kwaliteit van de gebouwdelen in het programma van eisen makkelijk worden vergeleken met de elementenbegroting. Indien het project bestaat uit twee of meer gebouwen of bouwblokken kan NPR 3405 per gebouw of bouwblok worden gebruikt. Ook wanneer het gebouw is onder te verdelen in gebouwsegmenten kan NPR 3405 per gebouwsegment worden gebruikt. Voor de indeling en codering van een project in bouwblokken, gebouwsegmenten, bouwlagen, ruimten en gebouwdelen, zie NPR Deze praktijkrichtlijn is bedoeld voor de coördinatie van gegevens op tekeningen voor gebouwen. Titels van ter informatie in de inleiding van de norm vermelde praktijkrichtlijnen: NPR 2570 Tekeningen in de bouw. Coördinatie van gegevens op tekeningen voor gebouwen NPR 2656 Documentatie van gegevens voor informatie over produkten en diensten in de bouw NPR 3401 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene nalooplijst NPR 3402 Programma s van eisen voor scholen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst NPR 3403 Programma s van eisen voor woningen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst NPR 3404 Programma s van eisen voor algemene ziekenhuizen en bijbehorende projectprocedure. Nalooplijst NPR 3405 Programma s van eisen voor gebouwen. Indeling en aspecten van gebouwdelen en van voorzieningen op het terrein. Niet vermelde, maar eventueel te raadplegen publikatie: SBR 258 Programma van eisen. Instrument voor kwaliteitsbeheersing, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1992

3 NEN 2658 Blz. 3 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm geeft algemene regels voor het opstellen van programma s van eisen voor gebouwen en het vastleggen van de bijbehorende projectprocedure. De norm is bedoeld om te worden toegepast vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van de gerealiseerde huisvesting, alsmede in verschillende situaties. De toepassing is altijd mogelijk vanaf de initiatieffase, wanneer een bepaald initiatief wordt genomen, bijv. om een vooronderzoek in te stellen of om direct te beginnen met de opstelling van een programma van eisen (zie hoofdstuk 2). Een vooronderzoek ook vaak haalbaarheidsstudie genoemd kan leiden tot het voorstellen van een aantal mogelijkheden, waaruit een keuze kan worden gemaakt, zoals: nieuwbouw; aanpassing en/of uitbreiding van de huidige huisvesting; het in gebruik nemen van een bestaand gebouw, waarbij aanpassing en/of uitbreiding kan plaatsvinden. Maar het kan ook zijn dat bij het initiatief fundamentele uitgangspunten worden geformuleerd, die onderdelen zullen zijn van een programma van eisen of zelfs in een structuurontwerp of voorlopig ontwerp zullen worden uitgewerkt. Een programma van eisen, dat wordt opgesteld met het oog op een eventuele keuze voor de aanpassing en/of uitbreiding van de huidige huisvesting of van een in gebruik te nemen bestaand gebouw, hoeft in eerste instantie niet gedetailleerd te zijn. Het programma van eisen hoeft pas te worden uitgewerkt op het moment dat een concrete keuze is gemaakt. Afhankelijk van de omstandigheden, het gebouwtype, het soort project, kan het programma van eisen globaal of gedetailleerd worden opgesteld. Dit kan gebeuren in verschillende, door de betrokkenen overeen te komen fasen en volgorde. Volgens hoofdstuk 3 dienen partijen daarover afspraken te maken. 2 Programma van eisen Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens, die de huisvestingbehoefte weergeven en op basis waarvan: een of meer gebouwen worden geëvalueerd of het ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw wordt gemaakt en getoetst en het project wordt uitgevoerd totdat het desbetreffende bestek wordt gevolgd. Het programma van eisen moet de volgende onderdelen bevatten, waarin de gegevens moeten worden opgenomen: randvoorwaarden (zie 2.1) karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) (zie 2.2) eisen aan het object (zie 2.3). Het programma van eisen wordt tijdens het proces, vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering, ontwikkeld en bijgehouden. Het programma van eisen bevat noodzakelijke gegevens, afhankelijk van de aard van het object en de fase van het bouwproces. Het programma van eisen kan fungeren: voor het overdragen van informatie over het object, alsmede voor de communicatie tussen participanten; als onderdeel van een contract. 2.1 Randvoorwaarden Er moet worden aangegeven welke de op het object betrekking hebbende randvoorwaarden zijn, wat betreft: 1. van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving; 2. technische aspecten; 3. financiële aspecten; Het is vaak niet nodig om alle randvoorwaarden opnieuw te beschrijven. In veel gevallen kan worden volstaan met verwijzing naar andere informatie, waarin de randvoorwaarden zijn omschreven. Onder randvoorwaarden worden niet verstaan de door de opdrachtgever zelf te stellen eisen, maar de voorwaarden die van buitenaf worden gesteld. Eisen aan financiële aspecten die door de opdrachtgever zelf worden gesteld, komen in aanmerking voor omschrijving in de onderdelen 2.2 en 2.3.

4 NEN 2658 Blz Karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) Ten aanzien van het bedrijf, de organisatie of de instelling moet worden omschreven: 1. wat de doelstellingen zijn in verband met de te realiseren huisvesting; 2. welke de gebruikers en hun activiteiten zijn, alsmede hun relaties zowel onderling als met andere doelgroep(en); 3. welke de diensten zijn die worden geleverd en/of welke de produkten zijn, die worden vervaardigd, samengesteld en/of geleverd,alsmede de produktiemiddelen, produktieprocessen, te verwerken materialen en afvalprodukten; 4. de organisatorische, economische, functionele en ecologische aspecten, voorzover ze niet volgens 1, 2 en 3 zijn te omschrijven; 5. de verwachtingen op lange termijn, met het oog op onder andere uitbreiding of inkrimping, van het bedrijf, de organisatie of de instelling, alsmede verandering van bestemming van het gebouw of de gebouwen. De karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) vormt de uitgangspunten voor de eisen aan het object (2.3). Deze uitgangspunten worden van de zijde van de opdrachtgever geformuleerd. Dit onderdeel kan ook de bijzondere sociale en psychologische aspecten bevatten, met betrekking tot de activiteiten en werkomstandigheden van het bedrijf, de organisatie of de instelling. Daarbij behoren conclusies en aanwijzingen waarmee bij het formuleren van eisen rekening moet worden gehouden. Bepaalde aspecten omtrent een reorganisatie of noodzakelijke verhuizing van het bedrijf, de organisatie of de instelling kunnen doorslaggevend zijn voor de uitgangspunten voor de eisen aan het object. In deze omschrijving wordt nog niet ingegaan op uitgesproken wensen inzake de opzet van het gebouw of de gebouwen, alsmede verbouwing. Dit gebeurt pas in het onderdeel eisen aan het object (zie 2.3). Hooguit kan worden verwacht dat onder 2.2, sub 1 suggesties worden gedaan, die onder andere aangeven de identiteit, de te scheppen sfeer, de al dan niet te bereiken verschijningsvorm en specifieke structurele aspecten. 2.3 Eisen aan het object Er moet worden vastgelegd aan welke eisen het object moet voldoen. De eisen moeten worden ingedeeld in de volgende rubrieken: 1. locatie; 2. gebouw of gebouwen als geheel; 3. ruimtedelen; 4. gebouwdelen; 5. voorzieningen op het terrein. Onder object wordt hier zowel het gebouw of de gebouwen als het eventueel bijbehorende terrein verstaan. Het onderdeel eisen aan het object betreft eisen en wensen, die van de zijde van de opdrachtgever worden geformuleerd. Een ruimtedeel, zoals een kamer, trappenhuis, bouwlaag, gebouwsegment, is een ruimte of groep van ruimten van een gebouw, omhuld door gebouwdelen. Een gebouwdeel zoals een deur, wand, vloer, het dak is een materieel deel van een gebouw. De onder 2.3 sub 4 en 5 te stellen eisen aan gebouwdelen en aan voorzieningen op het terrein worden afgeleid uit de eisen onder 2.3 sub 1 (locatie), sub 2 (gebouw of gebouwdelen als geheel) en sub 3 (ruimtedelen). Het verdient aanbeveling de eisen te formuleren als een omschrijving van vereiste prestaties. Het is niet de bedoeling daaraan ontwerpoplossingen toe te voegen. Wat betreft het formuleren van de eisen is het van belang om aan te geven aan welke eisen altijd moet worden voldaan en welke zaken meer tot de wensen moeten worden gerekend. Eisen omtrent te handhaven elementen (stedebouwkundige elementen, bouwkundige elementen, groenvoorzieningen) moeten eveneens worden gesteld, voorzover ze niet onder de randvoorwaarden (2.1, sub 3 technische aspecten) vallen. De eisen kunnen globaal of gedetailleerd zijn, afhankelijk van het soort project en al naar gelang de fasering in de procesbeschrijving (zie 3.2).

5 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 2658:1993 nl Programma's van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure - Algemene regels Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. UDC 666.15:631.234:728.98:620.11:535.345.1 Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN 2674

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings. UDC 628.2:621.644.2:696.13 Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse NEN Inhoud

Nederlandse NEN Inhoud Nederlandse NEN 2660 Ordeningsregels voor gegevens in de bouw. Termen, definities en algemene regels Informationsystem for the building field. Terminology, definitions and general rules 1e druk, maart

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied UDC 539.16.08:628.111.620.118 nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5628 1e druk, januari 1993 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van de depositie Radioactivity measurements Sampling of the deposition

Nadere informatie

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 690 390 Telefax (015) 690 190 Telex 38 144 nni nl Toelichting bij ontwerppraktijkrichtlijn oktober 1991 NPR 5798

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen Nederlandse Technische productdocumentatie. Titelblok NEN 5308 Technical product documentation. Title block 2e druk, april 1996 ICS 01.100.10 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd.

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl)

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie