Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer."

Transcriptie

1 Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad Tijd : uur Locatie: Burgerzaal Voorzitter : J.K. Jellema Griffier : mw. M.E.A. Knook Aanwezig : raadsleden: R.S. de Geest (PvdA), C.J. Verhaar (GL), P.T.A. Sonneveldt (D66), J. Oggel (CDA), W. de Jong (CU), M.W.H. Elferink (APB), E.G. Schonewille* (Trots op NL), E.H. van Brink (SP), D.A. Ledeboer (VVD) en A. Emens (ADB) college: mw. M.J.G. de Jager-Stegeman, M.P. Swart en M.J. Ahne ambtelijke ondersteuning: insprekers: dhr. Osinga (nms. Stichting Oud Deventer); dhr. S. Huis in t Veld; dhr. J.K. Muntinga, (o.a. nms. Actiegroep stop nieuwbouwplan stadskantoor ); mw. Voute; dhr. A. van Wezenbeek (nms. Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en VCOD); dhr. B. Duimel (nms. Bond Heemschut); mw. I. Kalischewski; mw. Dijk; dhr. B. van Roessel (nms. Fietsersbond Deventer); dhr. G. Naeff (nms. Studiegroep 13); dhr. Teussink; mw. A. Bekking (nms. werkgroep Verkeer en Parkeren Raambuurtvereniging); dhr. M. Ebben (nms. Taakgroep Volop de Hoven): dhr. G. van Elk (nms. SIED); dhr. J. van der Graaf (nms. Stichting Stadshaven Deventer); dhr. W. Odé; dhr. Geltink (nms. de Deventer Sportraad). De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De hoorzitting heeft als doel om informatie te verzamelen voor de kaderstelling van diverse plannen. Er is een aantal insprekers. Sommige insprekers spreken namens meerdere organisaties en over meerdere onderwerpen. De heer Velthuis heeft zijn bijdrage opgestuurd, omdat hij verhinderd is. De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers. De heer Osinga is secretaris van de Stichting Oud Deventer. Hij spreekt in over de drie onderwerpen van deze avond. De stichting is het in grote lijnen eens met de plannen van de gemeente en is zeer ingenomen met de open manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen. De stichting wil echter nog enkele opmerkingen maken. Er heerst grote onzekerheid over het lot van de gevel van de oude schouwburg van architect Postma. Er is in het verleden aangegeven dat er nog zou worden gesproken over de gevelwand aan het Grote Kerkhof. Het is nu niet duidelijk of de gevelwand vervangen wordt. De stichting pleit voor een geheel gesloten gevelwand en vindt het niet aanvaardbaar dat daar een palazzo wordt gebouwd. De stichting kan zich niet voorstellen dat het Rijk deze verandering van het aanzien van het gebouw zal toestaan en stelt met genoegen vast dat het college evenmin voorstander is van een dergelijk palazzo. De stichting

2 2 pleit ervoor dat de huidige gevel van de schouwburg behouden blijft. Mocht de toegang van het nieuwe stadskantoor aan de kant van het Grote Kerkhof komen, dan biedt deze gevel mogelijkheden voor een doorgang. De oude schouwburg is een van de zeldzaam fraaie voorbeelden van gebouwen in Deventer in de belangrijke periode van wederopbouw, aldus spreker. Als het gebouw toch moet worden gesloopt, kan herbouw overwogen worden van het Huis De Schuur. De bouwstijl is vergelijkbaar met die van het Landshuis. De gevel van het gebouw is in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt, maar deze zou ooit weer worden herbouwd. Daarvoor is het gebouw ooit opgetekend. Tussen dat huis en het Landhuis zou een nieuw poortgebouw kunnen worden gebouwd. Een doorbraak in de gevelwand van het Grote Kerkhof ten behoeve van het nieuwe stadskantoor is voor de stichting onaanvaardbaar. Eerdere doorbraken hadden ook nooit mogen plaatsvinden, onder meer omdat de bebouwing al eeuwenlang besloten is geweest. De stichting heeft het college al eerder geïnformeerd over haar standpunt betreffende de situering van de raadzaal. De stichting pleit ervoor om de oude raadzaal te behouden en opnieuw in te richten. Mocht de foyer van de oude schouwburg worden behouden (waar de stichting voorstander van is) dan zou dit een alternatief kunnen zijn voor die nieuwe raadzaal. Voor de school in de Polstraat zijn meerdere opties: afbreken van het gebouw of het construeren van een poort (links, rechts of aan beide kanten). De stichting wil de gevel van dit markante gebouw behouden. Het pand is betrekkelijk eenvoudig aan te passen aan de nieuwe bestemming. Nieuwbouw is onnodig en ongewenst in deze historische omgeving. In de plannen wordt gesproken over een kroon als dak voor het nieuwe stadskantoor. De stichting pleit ervoor om hierbij uiterst terughoudend te zijn in verband met de hoogte van de omliggende bebouwing. Ook moet er terughoudend worden opgetreden op het gebied van licht. Dat mag niet gaan overheersen boven de bestaande historische bebouwing. Spreker vervolgt met zijn betoog over de Nieuwe Markt en het Lamme van Dieseplein. De stichting juicht de plannen toe om het SNS-bankgebouw om te vormen tot een bibliotheek. Er bestaan verder plannen voor een voetgangersverbinding tussen het filmhuistheater en het oude gymnasium en de bibliotheek aan het plein, maar de stichting vindt het praktisch nut hiervan twijfelachtig, omdat er geen functionele relatie bestaat tussen deze twee instellingen. Er bestaat al een verbinding tussen de Botermarkt en de bebouwing aan de Stromarkt. De stichting pleit voor een uiterst terughoudend beleid bij nieuwe doorbraken in de bestaande bebouwing, mede gezien de ervaringen uit het verleden, zoals de Proosdijpassage, de verbindingen tussen de Smedenstraat en de Korte Smedenstraat, tussen de Zandpoort en De Brink en de Treurnietsgang. De stichting heeft vernomen dat er plannen bestaan om voor de gevel van het oude gymnasium aan de Nieuwe Markt een heel nieuwe gevel te plaatsen. Het gebouw is een schoolvoorbeeld van de bouwstijl van de architect Knuttel tijdens de wederopbouw. Als een nieuwe gevel niet gerealiseerd kan worden, pleit de stichting voor een gelijke constructie als bij de aanpassingen aan het Concertgebouw in Amsterdam door architect Pi de Bruijn. Mochten de inzichten over de restauratie veranderen, en dat zal gebeuren aldus spreker, dan kan de aanbouw zonder schade van de oorspronkelijke constructie worden verwijderd. Spreker spreekt vervolgens over de bereikbaarheid van de binnenstad. De Stichting Oud Deventer pleit voor een grote mate van openheid tijdens het proces en is het eens met het grote belang van een goede verkeersstroom over de A1. De stichting is het ook eens met het autoluw maken van de Welle. Zij pleit echter voor een permanente status van autoluwte. De versterkte helling van de Wilhelminabrug van 4,5% naar het maaiveld biedt volgens de stichting te weinig soelaas voor het herstel van het contact tussen de oude binnenstad en de Raambuurt en tussen de stad aan de overkant van de IJssel. De brug zal altijd een fysiek obstakel blijven. Aanpassingen van de brug, bijvoorbeeld door een minder steile helling ten behoeve van fietsers, zijn erg gekunsteld. De stichting vindt ook dat de afgebogen aanlanding meer na- dan voordelen biedt. De stichting twijfelt niet aan de monumentaliteit van de brug, maar ziet de brug liever op een andere plek en verzoekt het college de mogelijkheden van verplaatsing te onderzoeken. In Deventer, een bericht aan de stad werd gezocht naar een permanente oplossing voor de tekortkomingen die in het verleden zijn ontstaan. Verplaatsing van de brug biedt betere kansen om de oude haven te reconstrueren en het achterliggende Sluiskwartier te revitaliseren. Het is een oplossing voor de komende eeuwen.

3 3 De stichting is het ermee eens dat het stationsgebied beter moet aansluiten op de binnenstad en dat het station weer in een groene omgeving komt te liggen. Er moet nog goed nagedacht worden over de verkeersproblemen in het gebied Brinkgreverweg, Handelskade, Singel en Churchillplein. Dat geldt zeker verband met de realisering van de stadscampus. We moeten waken voor het behoud van de karakter van de stadsgracht, aldus spreker. De stichting onderschrijft de doelstellingen uit de Pleinnota uit 2005 op het gebied van parkeren, onder andere het Park+Walk. Daarbij kunnen de mensen op een redelijke loopafstand van het centrum parkeren. De uitbreiding van de parkeergelegenheden ten noorden van de Lage Worp dient nog nader te worden bestudeerd. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het ontwikkelen van een half verdiepte parkeerkelder onder de Nieuwe Markt. De stichting is geen voorstander van een parkeergarage op die plek. De voorzitter bedankt de heer Osinga voor zijn bijdrage, constateert dat er geen aanvullende vragen zijn en geeft het woord aan de volgende inspreker. De heer Huis in t Veld heeft met veel plezier deelgenomen aan de Ateliergroep Stadhuis en Stadskantoor, maar wil nog enkele reacties geven op de uitkomsten van de beraadslagingen. Als de gemeente vasthoudt aan het huisvesten van alle functies en werkplekken op die locatie, dan is m 2 vloeroppervlakte vereist. Dat heeft grote nadelen. Dat volume is te groot voor de omgeving. Daarom moet het hoofdgebouw verdiept worden aangelegd. Dat vereist weer licht- en luchtschachten aan weerszijden van het gebouw en dat is niet wenselijk voor een aantrekkelijk woonklimaat in de Assenstraat en de Walstraat. Dat kun je de bewoners van deze straten niet aandoen. Als er niet in de diepte wordt gebouwd, wordt het gebouw een stuk hoger en te dominant voor de omgeving. De meerderheid van de Ateliergroep was tegen een fors gebouw en voorstander van een bescheiden gebouw met een beperkt aantal loketfuncties. De gesloten wand aan het Grote Kerkhof moet blijven bestaan vanwege de historie en de vormgeving. Het gat in een van de varianten is breder dan de Polstraat. De Ateliergroep heeft geadviseerd om een zeer smalle opening te realiseren. Spreker vindt persoonlijk dat het slopen van het voorhuis van de oude schouwburg niet gewenst is. Het gebouw kan een nieuwe functie krijgen. De huisvesting van Stichting Bouwkunde is te krap. Met een kleine investering kan deze ruimte geschikt gemaakt worden voor huisvesting. Want het duurt nog jaren voordat het plan Regius wordt gerealiseerd. Bovendien bespaar je dan nu op de sloopkosten. De bouw van het zogenaamde palazzo in plaats van de oude schouwburg kan altijd nog later worden gerealiseerd, temeer ook omdat het palazzo niet gebruikt wordt voor gemeentelijke functies. Waarom zou je dan juist nu, naast de nieuwbouw achter het stadhuis, het voorhuis afbreken? De doorgang kan ook gerealiseerd worden in het bestaande voorhuis van de oude schouwburg. Kijk ook eens goed naar de openbare ruimte van de begane grond naar de overkapping in het nieuwe stadskantoor. Daar is ruimte te verdienen. De Ateliergroep vond het niet nodig om een nieuwe raadzaal te bouwen. De huidige raadzaal kan aangepast worden. Het is spreker een raadsel waarom een twintig jaar oud gebouw voor 80% afgebroken moet worden. Dan blijft er niets over van de karakteristiek van het gebouw. Spreker vindt dat geldverspilling. De heer Huis in t Veld is het niet eens met het voornemen om alle functies op één plek te concentreren, zodat bestuur, medewerkers en bezoekers er elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en samen zaken kunnen doen, zo staat geschreven. Verdeling over andere locaties zou inefficiënt zijn. Maar een op de toekomst gerichte dynamische gemeentelijke organisatie hoeft niet centraal gehuisvest te worden. Bovendien moeten bestuur en ambtenaren zo dicht mogelijk bij de burgers opereren. In deze notitie wordt met deze plannen afstand genomen van dat uitgangspunt. De heer Coenen heeft een aantal dislocaties onderzocht. Er was echter geen gelegenheid om daar indringend over te discussiëren, bijvoorbeeld over de argumentatie om de stationslocatie en het Sluiskwartier af te wijzen. De Notitie Aanbesteding Stadskantoor is op 18 november 2010 opgesteld door BBN-adviseurs. De notitie gaat uit van een oppervlakte van m 2. Spreker denkt dat de keuze van het college al van tevoren vaststond, nog voor het conclaaf op 11 november. Het college zou dit onderwerp volgens planning op 24 november behandelen. De Ateliergroep kiest voor een beduidend minder aantal vierkante meters, terwijl een notitie van BBN op 8 november gewoon uitgaat van m 2.

4 4 In de bibliotheek op De Brink is geen goed functionerende indeling mogelijk, die uitvoering van moderne functies mogelijk maakt. Spreker hoopt dan ook dat het plan voor een locatie aan de Stromarkt op korte termijn gerealiseerd kan worden, temeer omdat hij ook tegen een gezamenlijke huisvesting van stadhuis en bibliotheek is. Asselbergs en Brouwer constateren dat het noordelijk deel meer een woonkarakter heeft en dat het zuidelijk deel meer gericht is op detailhandel en horeca. Dat betekent echter niet dat in het zuidelijk deel minder inwoners zijn. Bovendien vinden er ook veel dienstverlenende activiteiten plaats in het noordelijke deel. Ook concluderen de architecten dat de hele binnenstad voorzien moet worden van parkeerplaatsen voor zowel lang- als kortparkeerders. Het vestigen van een grote organisatie als de gemeente in de binnenstad levert dan parkeerproblemen op. In de eerste analyse van Asselbergs en Coenen werd de Wilhelminabrug als een belangrijk obstakel gezien voor het ontwikkelen van activiteiten. Zij stelden voor om de brug naar het zuiden te verplaatsen. Dat blijkt nu niet meer nodig te zijn. Spreker is daar verbaasd over. Nu ligt de brug wel weer goed en hoeft deze historische vergissing niet meer ongedaan te worden gemaakt. Er wordt nu gekozen voor een duikaanlanding op de huidige plek. De revitalisering van de binnenstad is in 1975 begonnen door de haven haar plek weer terug te gegeven en het water meer allure te geven. Door dit advies wordt die ontwikkeling weer tenietgedaan. Spreker stelt voor dat de gemeente zich richt op de lange termijn door de brug iets schuiner aan te leggen, waardoor aanlanding geen obstakel meer is. Voor de rest vindt hij het een goed rapport. In het voorliggende plan wordt Film&Theater gevestigd in een voormalige school. Dat is ambitieus en de realisatie zal de nodige tijd vergen. In de tussentijd blijft de Stichting Bouwkunde klem zitten. Maar met een kleine investering kan het voorhuis van de oude schouwburg een uitstekende plek voor de stichting zijn, waardoor ook de gesloten wand aan het Grote Kerkhof kan blijven bestaan. Daardoor blijft het plein ook levendig. Het Palazzo van Riedijk kan altijd, als het er al moet komen, later gerealiseerd worden. Want dat staat geheel los van nieuwbouw van het stadskantoor achter het stadhuis. De heer Ledeboer wil enkele verhelderende vragen stellen. Het Atelier moest onderzoeken of de huisvesting van het stadskantoor past op de geplande locatie. De heer Huis in t Veld vindt van niet, maar zegt wel weer dat Bouwkunde zich er kan huisvesten. De heer Huis in t Veld beaamt dat er een ontwikkeling van m 2 mogelijk is. Dat is echter ongewenst, omdat het gebouw dan veel te fors wordt. Hij zegt toe dat hij dat op verzoek op een ander tijdstip verder wil toelichten. De heer Van Brink meldt dat zaken waar de heer Huis in t Veld over sprak, zoals de gesloten wand aan het Grote Kerkhof, niet terug te vinden zijn in het eindverslag van de Ateliers. De heer Huis in t Veld zegt de reden daarvan niet te weten. Het verslag is naderhand opgesteld. Spreker heeft daar geen inzage in gehad. De heer Emens wil weten namens wie de heer Huis in t Veld spreekt. De heer Huis in t Veld vertegenwoordigt een groep mensen die graag ziet dat culturele activiteiten aan het Grote Kerkhof behouden blijven. De voorzitter bedankt de heer Huis in t Veld. Hij deelt mee dat de politieke markt naar aanleiding van deze hoorzitting zal plaatsvinden op 22 december. Vervolgens zal de raad in januari 2011 tot besluitvorming overgaan. Hij geeft vervolgens het woord aan de volgende inspreker. (De bijdrage is nagenoeg integraal op genomen) De heer Muntinga spreekt namens de groepering Actiegroep Stop Nieuwbouwplan Stadskantoor. De plannen voor een nieuw stadskantoor zijn zo ver gevorderd, dat nauwelijks kan worden gesproken over Stop, maar over Hoe wordt het stadskantoor. We zijn het eens met het slopen van de oude schouwburg en de oude school en het voorste deel van het Rademaker-kantoor. De gevelwand aan het Grote Kerkhof is al eeuwen een gesloten wand. Het kantoorgebouw met een poort is de enige variant. De toegangspoort dient deze wand zo weinig mogelijk te verstoren.

5 5 Het kantoor met maximaal vier lagen en de binnenhoven worden uitsluitend bovengronds gerealiseerd. En er komt een ondergrondse parkeergarage voor omwonenden. Er is al jaren, zo niet eeuwen, een bestuurscentrum voor B en W en de raad, het stadhuis. En daarnaast komt er een stadskantoor voor ambtenaren en mensen met publieksfuncties. Er is al veel vergaderruimte in het stadhuis en het Landshuis. Waar nodig, kan dat aangepast worden aan moderne eisen. We hebben veel waardering voor de raadsleden, die realistische schetsontwerpen en programma s van eisen hebben opgesteld voor het behoud van de huidige raadzaal met aanpassingen om aan de moderne eisen te voldoen. Zij tonen historisch besef. Tussen 1978 en1982 is het stadhuis grondig gerestaureerd. De inwoners hebben hiervoor extra ozb betaald. Sinds 1981 vergadert de raad in de oude Boekenzaal van de Stads- en Atheneumbibliotheek. De raadzaal en de koffiekamer hebben historische allure. Als de raadzaal wordt verplaatst naar het nieuwe stadskantoor, dan is er geen sprake meer van een nieuw stadskantoor maar van een nieuw stadhuis. Dat willen we niet. Wij steunen dus het behoud van de raadzaal en zijn niet voor een raadzaal vooraan in de oude schouwburg volgens een model Maastricht, Delft of Leeuwarden. Door de genoemde sloop en het renoveren van de raadzaal zijn voor het stadskantoor minder vierkante meters en een kleiner volume nodig en zijn er dus minder kosten. Het voorlopig ontwerp zal daaraan aangepast moeten worden. De gebouwen mogen niet hoger zijn dan de bestaande daklijsten in de omgeving. Het is immers een beschermd stadsgezicht. Een eventuele stadskroon op het hoofdgebouw mag niet te veel, nee beslist niet, domineren. Het mag dus niet te omvangrijk zijn en geen lichtuitstraling naar boven hebben. Over stadskroon gesproken, het stadhuis is immers al eeuwen de bekroning van het stadsbestuur. Zo ontstaat een functioneel, bescheiden en duurzaam gebouw. En u hoeft het gereserveerde geld echt niet op te maken. De heer Muntinga vervolgt zijn betoog op persoonlijke titel. 1. Bibliotheek aan de Stromarkt. Een politieke keuze? Het doel is te komen tot een papieren en digitale doelgroepenbibliotheek met bescheiden ambities en met een bescheiden gebouw en inrichting zonder een overdaad aan voorzieningen en ruimten. Maar er is slechts een zeer summier program van eisen overlegd. Naast de openbare bibliotheek in de binnenstad zijn er goed uitgeruste bibliotheken in wijken en dorpen. Saxion en ROC hebben een eigen bibliotheek. De studenten zijn vooral treinstudenten, zonder stadsbinding, en komen nauwelijks in de openbare bibliotheek. Deventernaren en studenten raadplegen thuis Google en andere bronnen. Het hele internet is immers een digitale bibliotheek. E-boek is in opkomst. Andere technieken zullen volgen. Kortom, wie digitaal aan informatie wil komen, kan dat het best thuis of op het werk of studieplek doen. Waarom dan 400 zitplaatsen en 200 internetaansluitingen? Dat is veel te veel bij bezoekers per jaar. Dit aantal zitplaatsen en aansluitingen staat niet in verhouding tot de faciliteiten in de internationale hoofdstad Amsterdam met veel onderwijsvoorzieningen. De openbare bibliotheek Amsterdam heeft meer dan 1000 zitplaatsen, waarvan de helft met internetaansluiting. De bibliotheek heeft miljoenen bezoekers. Dan kom ik bij het gebouw. Met een kelder, begane grond, twee verdiepingen en een zolder aan de Stromarkt, La Fontana, de eerste etage van Schräder. Dat is overdaad. Dat kan ook zonder Schräder en La Fontana. Het belang van het Bergkwartier lijkt mij dominant. Er is een doorlooppoort cq. overloop van de Stromarkt naar de eerste etage van Schräder voorzien. En een Gaanderij /Arcade tussen de bibliotheek en La Fontana. Dat is allemaal zeer kostbaar. Wie betaalt die investeringen van 20 miljoen euro en de exploitatiekosten? Er is nu al een investeringstekort van 4 miljoen euro. Ik heb op 27 oktober met de directeur van de bibliotheek gesproken over de bibliotheekplannen. Op zijn slotvraag wat mijn visie is over de toekomst van de bibliotheek, heb ik geantwoord Library left the building. Met andere woorden de bibliotheek heeft het gebouw verlaten. De directeur bevestigde deze toekomstgerichte visie. Gemeenteraad, laat deze uitspraak leidraad zijn bij uw beslissing. 2. Filmhuis&Theater. In maart 2008 is er een plan geïntroduceerd voor een Filmhuis&Theater aan de Nieuwe Markt. De haalbaarheid is op 11 november 2010 in een zeer summier plan gepresenteerd. Niet bescheiden, zoals

6 6 ook al in Is het doel een breed film- en theateraanbod zonder te concurreren met de schouwburg en andere culturele organisaties? Gemeenteraad, sla niet op hol door het begrip Cultuurdriehoek. Het gaat niet om gebouwen, maar om culturele functies. Het gaat om een investeringsbedrag van 18 miljoen euro met een tekort van 8 miljoen euro. Over de exploitatie van Filmhuis&Theater wordt niets vermeld. Er komt een keuken met restaurant. Maar er is toch voldoende horeca in de omgeving? Er is een passage voorzien voor een rechtstreekse overdekte verbinding tussen Filmhuis&Theater richting Stromarkt en bibliotheek. Het is dus een extra voetgangersverbinding naast de Hofstraat, Kleine Poot en Stromarkt. De kosten bedragen 2,5 miljoen euro. Dat lijkt mij zeer kostbaar en weinig zinvol. Dan de uitgaven voor een parkeervoorziening voor de projecten bibliotheek en Film&Theater. In het raadsvoorstel staat terecht als een mogelijke oplossingsrichting voor beide kostbare projecten: beperken van de kosten door aanpassen van het programma. Daar hoort volgens mij ook een businessplan of een cultureel ondernemingsplan bij om de financiers te overtuigen. Investeringen met kapitaalslasten en exploitaties en de dekking ervan, moeten vooraf gewaarborgd zijn. Tot slot een punt van zeer grote zorg. De financiële en economische crisis en de Rijks- en gemeentelijke bezuinigingen treffen langdurig onze burgers, voorzieningen en organisaties. De gemeente dient dan ook eerst een financiële afweging te maken tussen de vier kostbare binnenstadsprojecten (de vier kostbare renpaarden), de bezuinigingen en de behoeften in de gemeente. Die vier renpaarden staan bijvoorbeeld niet in verhouding tot de wensen van bewoners in oudere buurten, die hun kanariepiet, hondje, poes of Nijntje koesteren. Kortom, wees zuinig, denk ook aan de mensen die het moeilijk hebben. Denk aan het draagvlak. De heer Emens wil weten of de heer Muntinga het met de keuze voor de locatie van de bibliotheek eens is. De heer Muntinga heeft geen moeite met de gekozen locatie, maar vermoedt dat het aantal vierkante meters kunstmatig is opgehoogd, zodat men niet op de Brink hoefde te blijven. De heer De Jong vraagt om meer informatie over de actiegroep namens wie de heer Muntinga spreekt en vraagt of ook de naam van de groep gewijzigd kan worden, nu de plannen in een nieuwe fase terechtkomen. De heer Muntinga antwoordt dat de actiegroep een groepering is van ex-raadsleden, die zich zeer intensief met de stad bemoeien omdat de stad hen lief is. Spreker heeft continu overleg met deze mensen. Spreker benadrukt dat de naam gehandhaafd blijft, omdat nog niet duidelijk is waar de raad voor gaat kiezen. Spreker hoopt niet dat de actiegroep het besluit van de raad gaat betreuren, want we moeten besluitvorming natuurlijk niet bij de Raad van State leggen, zo besluit de heer Muntinga. De voorzitter bedankt de heer Muntinga en geeft vervolgens het woord aan de volgende inspreker. Mevrouw Voute spreekt namens zichzelf, omdat ze hierover de laatste tijd geen contact heeft gehad met de Vrienden van de Binnenstad. De Vrienden van de Binnenstad wilden destijds niet dat de nieuwe bibliotheek in het stadskantoor gehuisvest zou worden. De bibliotheek moest op de Brink blijven. Mevrouw Voute deelt mee dat zij gelukkig is dat een belangrijke groep stedenbouwkundigen het stokje nu overneemt. Zij geeft aan dat ze heel tevreden is met de plannen voor het stadskantoor en voor de keuze van de locatie. Als je kiest voor een architect als Coenen, moet je niet al van tevoren veel kritiek hebben, vindt zij. Zo moet je de keuze van de voorgevel ook aan de architect overlaten. Het is belangrijk dat er een goed en mooi stadskantoor komt. Spreekster is verder ook tevreden met alle geplande doorgangen en doorkijkjes. Die maken het stadskantoor zichtbaar. Mevrouw Voute vindt het goed dat er nu eindelijk gewerkt wordt aan de bereikbaarheid van de stad. Zij vindt dat je dat moet overlaten aan deskundigen, maar zij merkt op dat er niets over de Zandpoort, de entree van Deventer, wordt gezegd. Zij vindt dat de garage op die plek afgebroken moet worden. Spreekster vindt dat een bibliotheek een plek is waar mensen elkaar ontmoeten. Het is belangrijk om een keuze te maken tussen de locaties op de Stromarkt en de Nieuwe Markt. De bibliotheek kan ook op De Brink komen, maar dat is niet onderzocht, omdat die plek al belangrijk genoeg is. Spreekster vindt zelf dat er wel wat nieuws mag komen. Dat zou de horeca op die plek heel goed doen.

7 7 De heer De Jong wil weten wat mevrouw Voute vindt van het proces dat gevolgd is voor de keuze van de locatie van de bibliotheek. Mevrouw Voute antwoordt dat de plannen voor de locatiekeuze al van tevoren helemaal klaar waren. Zij beaamt dat zij destijds een fout heeft gemaakt door niet zelf met een plan te komen. De heer Sonneveldt merkt op dat mevrouw Voute de deskundigheid van de architect waardeert. Hij wil weten of zij er geen bezwaar tegen heeft om alle gemeentelijke functies op deze plek onder te brengen. Mevrouw Voute antwoordt dat zij daar inderdaad geen bezwaar tegen heeft. Ook het plan voor een ondergrondse parkeergarage bij de Wilhelminabrug ten behoeve van het parkeren door ambtenaren, vindt zij geen probleem. Het is goed voor de binnenstad als deze ambtenaren de stad dagelijks bezoeken. Dat is goed voor de detailhandel en de horeca in de stad. De heer Schonewille merkt op dat mevrouw Voute eerder gezegd heeft dat de parkeergarage onder de Wilhelminabrug moest verdwijnen. Mevrouw Voute antwoordt dat de parkeergarage volgens planning in 2012 wordt afgebroken. Dat is belangrijk, want dat verbetert de entree van de binnenstad. Een nieuwe parkeergarage kan er vervolgens voor zorgen dat alle rommel op het gebied van parkeren in de stad wordt opgeruimd. De voorzitter bedankt mevrouw Voute en geeft vervolgens het woord aan de volgende inspreker. De heer Van Wezenbeek spreekt namens Deventer Binnenstad Management, de afdeling Koninklijke Horeca de ondernemersvereniging MKB, de vereniging van binnenstedelijke vastgoedeigenaren de VCOD, de VVV, de ambtelijke handel, het Lebuinusconvent, de overkoepeling van erfgoed bewakers, de culturele instellingen verenigd in het DOC, de directeuren van de culturele instellingen en de vertegenwoordiging van de binnenstadbewoners vanuit het wijkteam. Deze partijen spannen zich in om de binnenstad van Deventer aantrekkelijk te maken en te houden voor wonen, winkelen, werken en recreëren. Daarbij zoeken de partijen zo veel mogelijk de samenwerking met de gemeente. De partijen zijn de afgelopen periode betrokken geweest bij het proces en hebben de gemeente vooraf aan het proces een visie op hoofdlijnen aangeboden over een integrale aanpak van de binnenstad. Bij de consultatie door de architecten Asselbergs en Coenen hebben de partijen deze leidraad aangehouden. Ook de voorliggende resultaten worden getoetst aan deze visie. De partijen zijn enthousiast over het resultaat. Vele plannen zijn in het verleden gesneuveld. De huidige plannen bevatten goede bouwstenen om nu de schop in de grond te steken, onder andere ten behoeve van de revitalisering van de noordwestzijde van de binnenstad. Anders pakken de ontwikkelingen desastreus uit voor de winkeliers in het kernwinkelgebied, een trekker voor het recreatief winkelend publiek. Spreker is dan ook blij met de vestiging van twee culturele instellingen in de stad. Dat komt ten goede, net als een monumentale omgeving, zoals uit onderzoek blijkt, aan de leefbaarheid in de binnenstad. Investeren in cultuur is een voorwaarde voor een gezonde toekomst van Deventer. Dat moet tegenwicht bieden aan het internetwinkelen. De stad moet de voordelen van fysiek winkelen nog beter benutten. Daarvoor is een goede bereikbaarheid nodig. Asselbergs noemde het zelfs een absolute voorwaarde voor het slagen van welke ontwikkeling dan ook. Spreker is echter teleurgesteld over de resultaten van het conclaaf bereikbaarheid en parkeren. Het concept kent een aantal belangrijke omissies. Bovendien zijn de aanbevelingen van de partijen namens wie de heer Wezenbeek spreekt, niet overgenomen. Alleen het uitgangspunt (de volgorde van belangrijkheid: bezoekers, bewoners, werkenden) is overgenomen. Het college heeft de aanbeveling van de partijen wel overgenomen. Spreker vervolgt met het voorleggen van enkele bedenkingen van de genoemde partijen. Asselbergs geeft aan dat er in Deventer geen problemen zijn wat betreft het aantal parkeerplaatsen. Dat komt volgens spreker echter omdat er steeds minder bezoekers naar Deventer komen. Als dat contigent aan bezoekers weer teruggewonnen wordt, dan zijn er wel te weinig parkeerplaatsen. Dat is vooral het geval in de Cultuurdriehoek. Volgens Coenen moeten alle publieksfuncties en balies in het nieuwe stadskantoor gesitueerd worden. Verder komen er vijf filmzalen en onder andere een theater in het filmhuis Bouwkunde. Daardoor

8 8 verdwijnt een aantal parkeerplaatsen. De nieuwe bibliotheek trekt straks, volgens zeggen, dagelijks duizenden bezoekers naar de nieuwe locatie aan de Stromarkt, terwijl de parkeerplaatsen op die plek verdwijnen. Onder het nieuwe stadskantoor komt geen publieke parkeermogelijkheid. Spreker begrijpt daar niets van. Volgens Asselbergs moet het doorgaande verkeer van de Welle en de Wilhelminabrug worden geweerd. Spreker is het daarmee eens. Dat komt het verblijfsklimaat ten goede. Maar daarvoor moet de A1 uitgebreid worden of moet er een derde brug komen, anders ontstaat er een verkeersindigestie. Spreker is het eens met Asselbergs over de gewenste faciliteiten voor fietsers met bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad. Maar het valt op dat fietsenrekken in de Keizerstraat niet verplaatst worden. Daardoor blijft de straat onaantrekkelijk. Spreker verwijst daarvoor naar de notitie Binnenstadentrees. Onder andere in de Nieuwstraat worden straks fietsen toegestaan, omdat fietsers zich in voetgangersgebieden zullen aanpassen aan voetgangers, zo wordt gezegd. Maar dat geldt niet voor scooters. Bovendien verdwijnt daarmee het karakter van een specifieke winkelstraat. Dat bedreigt het voortbestaan van dit deel van het kernwinkelgebied. Spreker stelt dan voor om duidelijke fietsroutes te creëren in onder andere de Smedenstraat, de Botermarkt en het Lamme van Dieseplein. Met deze plannen wordt optimalisatie van het winkelcircuit, onderdeel van de Structuurvisie Detailhandel niet bereikt. Dat is ook slecht voor de ontwikkeling van de aangrenzende Cultuurdriehoek Spreker meldt dat de partijen vierkant achter de ambities van Asselbergs en Coenen staan. De binnenstad moet nu onder handen worden genomen, maar spreker pleit er daarbij voor om de genoemde kanttekeningen van alle bij het binnenstadmanagement behorende partijen, ter harte te nemen. De heer Verhaar vraagt of de heer Van Wezenbeek ook spreekt namens DOC en bijvoorbeeld het Lebuinusconvent. De heer Van Wezenbeek beaamt dat alle leden van het binnenstadsmanagement op de hoogte zijn van zijn bijdrage. DOC heeft spreker zelfs specifiek verzocht om de inspraak te verzorgen. Dat geldt ook voor MKB, Horeca en VCOD. Hij noemt het zelfs uniek dat al deze partijen unaniem achter deze bijdrage staan. De heer Elferink vraagt of de partijen ook bereid zijn om te participeren in cultuur, omdat er nog een tekort is van enkele miljoenen euro's. De heer Van Wezenbeek antwoordt bezig te zijn om met alle partijen (inclusief de freeriders) een fonds op te richten voor promotie en marketing van de binnenstad. Daarvoor worden nu de gesprekken gevoerd. Begin volgend jaar wordt daar via een symposium meer ruchtbaarheid aan gegeven. De heer Elferink wil weten of de heer Van Wezenbeek een oplossing weet voor de parkeerproblematiek in Deventer. De heer Van Wezenbeek antwoordt dat er eerder over gesproken is om een link te leggen met het gebied aan de overkant van de IJssel. Hij pleit er verder voor zo min mogelijk parkeerplekken te laten verdwijnen. Pleinen kunnen pas autovrij worden, als er alternatieven zijn voor parkeren. Zo stelt hij voor om de parkeergarage onder het stadhuis 's avonds open te stellen voor bezoekers van de cultuurinstellingen. De heer De Jong is onder de indruk van de bijdrage van de heer Van Wezenbeek. Hij vindt het vreemd dat de stem van de partijen niet gehoord is in het conclaaf, onder andere over het parkeren en de normen die in de Nieuwstraat. De heer Van Wezenbeek benadrukt dat hij dit in het conclaaf aan de orde heeft gesteld. Hij heeft gehamerd op het belang van de straten en op het tegengaan van de verloedering. Zo moet de Engestraat niet verkwanseld worden en moet de Nieuwstraat gerevitaliseerd worden. De Noorderberggarage kan gebruikt worden als Nieuwstraatgarage, zodat ook dat gebied geaccentueerd wordt. Spreker herhaalt dat hij het teleurstellend vindt dat deze zaken niet zijn opgenomen in het conclaaf en dat hij niet weet waarom het niet is opgenomen in de stukken.

9 9 De heer Emens wil weten of de heer Van Wezenbeek het eens is met de nieuwe locatie van het stadhuis als daarmee ook het parkeerprobleem wordt opgelost. De heer Van Wezenbeek benadrukt dat de bereikbaarheid van de stad een groot probleem is, met name bij de Wilhelminabrug. Uit de plannen kan niet voldoende opgemaakt worden dat een goede bereikbaarheid via die plek gewaarborgd is. Door initiatieven op cultureel vlak, zullen er meer mensen naar de stad komen. Bovendien is er de concurrentie met Apeldoorn. De heer Sonneveldt wil weten of de heer Wezenbeek wel gelooft in het autoluw maken van de Welle. De heer Van Wezenbeek merkt op dat autoluw maken onontkoombaar is gezien de politieke verhoudingen in de raad. Maar dat mag niet het gevolg hebben dat dit deel van de stad onbereikbaar wordt. Hij voorspelt dat mensen het niet prettig vinden om om te rijden, zoals in de plannen voor de WIlhelminabrug is voorzien. De voorzitter bedankt de heer Van Wezenbeek en geeft het woord aan de volgende inspreker. De heer Duimel spreekt namens de Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. De bond heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van de plannen voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat en met interesse kennisgenomen van de haalbaarheidsstudies betreffende bibliotheek, het theater en het bereikbaarheidsconclaaf. De Bond Heemschut mist echter een bovenliggend beleid op deze gebieden, onder andere op het gebied van behoud van monumenten, het hergebruik van gebouwen en monumenten en de opdracht om het zuinig aan te doen. De Bond Heemschut heeft eerder gevraagd om de voorgevel van de oude schouwburg van ir. Postma op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat komt echter niet voor in de voorliggende stukken. De gemeente heeft enkele jaren geleden het bureau SteenhuisMeurs opdracht gegeven om het schoolgebouw van de voormalige schouwburg en het stadskantoor cultuurhistorisch te beoordelen. Ook die studie maakt echter geen deel uit van de voorliggende stukken. Dat is zeer kwalijk. Spreker constateert dan ook dat er geen continuïteit van beleid is op dit gebied. De Bond Heemschut is actief in veel gemeenten in Overijssel. De bouw van het stadskantoor in Rijssen is destijds mislukt, omdat het beleid betreffende monumenten (MOMO) niet is gevolgd. Daarin staat onder andere dat je moet behouden en weer bruikbaar maken wat er is. Ook Deventer heeft het helaas met deze plannen niet gedaan. Het stadskantoor van Rademakers is van 1984, maar is nu al niet meer bruikbaar volgens de ambtenaren. Sloop van dat gebouw is een enorme verspilling van geld en toont geen enkel respect van wat in die periode is gebouwd. De heer Duimel benadrukt dat ir. Postma een architect is met kwaliteit. Zijn gebouw dient dan ook behouden te worden. Verder sluit spreker zich aan bij de woorden van de Stichting Oud Deventer voor behoud van enkele gebouwen. Hij stelt verder voor om geen voor Deventer wezensvreemde zaken toe te voegen aan de bibliotheek, zoals een loopbrug. Hij hoopt verder dat de raad het ingeslagen beleid op dit gebied consequent doorzet en raadt de raadsleden aan om nog eens stukken te lezen waar hij eerder over sprak. De voorzitter bedankt de heer Duimel, constateert dat er geen aanvullende vragen zijn en geeft het woord aan de volgende inspreker. Mevrouw Kalischewski spreekt in principe op persoonlijke titel, maar zij heeft de afgelopen dagen de meningen gepeild over het fietsen in de Nieuwstraat. Spreekster heeft een winkel in die straat en is het afgelopen jaar actief geweest bij allerlei activiteiten. Zij stelt voor om als woordvoerder van de straat gezien te worden. Spreekster merkt vooraf op dat veel huizen in Deventer niet de Deventer Post ontvangen en dus geen uitnodigingen ontvangen voor avonden als deze, waarin onder andere gesproken wordt over het fietsen in de Nieuwstraat. De Fietsersbond wil dat er in de Nieuwstraat weer gefietst mag worden, maar het is niet duidelijk wat de redenen daarvoor zijn. 20% van de winkeliers zou voorstander zijn van fietsen in de Nieuwstraat. Maar dat betekent ook dat 80% tegen is. Op een bijeenkomst over de binnenstadvernieuwing zei een

10 10 ambtenaar weer dat 80% van de winkeliers vóórstander is van fietsen in de Nieuwstraat. Dat staat nu ook in alle stukken. Echter, dat is niet zo. De Fietsersbond meldt verder dat zij 53 ingevulde enquêteformulieren heeft ontvangen. Spreekster heeft zelf onderzoek gedaan en geconstateerd dat 54 winkeliers in de straat tegen het fietsen in de straat zijn. Vier ondernemers zijn voor opheffing van het fietsverbod en drie ondernemers hebben er geen mening over. Verder heeft spreekster enkele winkeliers niet kunnen bereiken en staan enkele panden leeg. Zij benadrukt dat andere bewoners van de straat niet gevraagd zijn. Wellicht dat er nog meer weerstand is tegen het fietsen in de straat. Bij een groot deel van de parkeerhuizen in de binnenstad zijn fietsenstallingen gepland. Spreekster heeft eerder gezegd dat er geen fietsenstalling is bij de Noorderberg. Zij stelt voor om de fietsenstalling bij het Lamme van Dieseplein bij de Noorderberggarage te situeren. Daarmee wordt het onveilige gevoel op die plek weggenomen. Samen met wat meer aandacht voor parkeren op die plek zal het accent van het bezoek aan Deventer wat meer komen te liggen op het gebied rond de Nieuwstraat. De straat is geen fietsstraat, maar loopstraat. Dat moet zo blijven. De voorzitter bedankt mevrouw Kalischewski, constateert dat er geen aanvullende vragen zijn en geeft het woord aan de volgende inspreker. Mevrouw Dijk is ondernemer in de Nieuwstraat. In de Visie Binnenstad is opgenomen dat men fietsverkeer wil toestaan in die straat om de bereikbaarheid van de stad per fiets te vergroten. Spreekster en vele andere ondernemers in de stad zijn daar faliekant tegen. De straat hoort bij het kernwinkelgebied. Daar behoren geen auto's en fietsen te rijden. De Fietsersbond zegt zelf dat een meerderheid van de winkeliers achter het huidige fietsverbod staat (80%). Toch wil men fietsers toelaten in de straat. Spreekster bestrijdt de bewering dat voetgangers nauwelijks last hebben van fietsers. Voor het totaalbeeld van Deventer horen er geen fietsers in deze straat. Bovendien zijn er genoeg alternatieve routes voor fietsers om de binnenstad te bereiken. De smaakmakers van de Deventer binnenstad zijn de Nieuwstraat en onder andere de Engestraat, aldus mevrouw Dijk. Deventer moeten daar zuinig op zijn. De heer Sonneveldt vraagt of de winkeliers in de Nieuwstraat en omgeving zich gaan organiseren om het fietsen in de straat tegen te houden. Mevrouw Dijk herhaalt dat zij geen Deventer Post ontvangt en pas laat geïnformeerd is over dit voornemen. Zij herhaalt dat zelfs de Fietsersbond zegt dat 80% van de ondernemers tegen dit plan is. Zij benadrukt dat zelfs de gehele Engestraat op de kop staat. De voorzitter bedankt mevrouw Dijk en geeft het woord aan de volgende inspreker. (Deze bijdrage is nagenoeg integraal overgenomen) De heer Van Roessel spreekt namens de fietsersbond Deventer. Hij benadrukt dat er veel problemen opgelost zouden zijn als iedereen met de fiets naar Deventer zou komen. Graag willen wij als Fietsersbond Deventer de volgende kritische kanttekeningen plaatsen bij het beslisdocument Bericht aan de stad. Wij zijn sowieso verheugd dat een aantal zaken voor fietsers volgens de voorstellen zichtbaar zullen verbeteren, zoals het toelaten van fietsers in de Nieuwstraat- Engestraat en uitbreiding van stallingsmogelijkheden op de Boreel en Stromarkt / Lamme van Dieseplein. Echter, de fiets verdient ons inziens nog veel meer aandacht. De fiets is in een stedelijk milieu het beste vervoermiddel met de minste milieubelasting, het minste ruimtegebruik en de minste investeringen. Daarnaast zouden winkeliers veel meer kunnen verdienen als fietsers beter gefaciliteerd worden en komt het de toeristische aantrekkelijkheid nog meer ten goede. 1. Hoofdwegenstructuur en Wilhelminabrug Er wordt uitgebreid stilgestaan bij aanpassingen aan de hoofdwegenstructuur, maar wat heeft dit voor impact op ons fietsnetwerk? In de hoofdwegenstructuur zou integraal het fietsnetwerk moeten worden opgenomen. Welke consequenties hebben bijvoorbeeld het inkorten van de op- en afritten naar de Wilhelminabrug? De hellingbaan voor fietsers mag beslist niet korter worden, want de oprit vanuit de stad is al steil genoeg. 2. Aanrijdroutes Belangrijke aanrijdroutes naar de binnenstad dienen nog eens extra onder de loep te worden

11 11 genomen wat betreft comfort. Een belangrijke ondergewaardeerde verbinding is in dezen de Spoorbrug: te smal en te slecht van kwaliteit voor de groeiende stroom fietsers. In dit kader past opwaardering van het project Fiets Filevrij, de toekomstige fietssnelweg Deventer-Apeldoorn. Verder moet nu eindelijk eens de fietsknoop Churchillplein aangepakt worden, te beginnen met een betere fietsroutering over het Churchillplein naar de Gedempte Gracht. 3. Fietsers dienen tot ver in de binnenstad te kunnen doordringen en bij alle publieksvoorzieningen (zoals stadhuis, bibliotheek, theaters) ruimschoots en kwalitatief te kunnen stallen. Vandaar dat nu al bij het ontwerpen van de Cultuurdriehoek rekening moet worden gehouden met voldoende stallingscapaciteit en kwaliteit. Wij hebben hier helaas nog niets over gelezen. Een stalling met minimaal 400 plekken zou welkom zijn. Verder, toepassing en uitbreiding van eigentijdse fietsvoorzieningen zoals Lock & Go, OV-fietspunten (nu alleen nog onzichtbaar diep onder de grond bij het station) en oplaadpunten voor E-bikes. 4. Stadsbalkons op de Welle zijn leuk bedacht, maar is de fietsroute langs de IJssel nog wel gewaarborgd? 5. Verbinding Station Cultuurplein. Wij pleiten voor een duidelijke bewegwijzerde en vormgegeven fietsroute op dit traject, zoals ook alle stallingsmogelijkheden goed bewegwijzerd moeten zijn. Kortom, wij pleiten voor een grotere en betere bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers met diepere insteekmogelijkheden met voldoende kwalitatieve stallingen. Bij de aanpassing van de hoofdwegenstructuur om de binnenstad is het van belang vooral het bestaande en gewenste fietsnetwerk als uitgangspunt te nemen. De heer De Jong vraagt de heer Van Roessel om een reactie op de bijdragen van de ondernemers in de Nieuwstraat. De heer Van Roessel deelt mee dat de Fietsersbond een enquête heeft uitgevoerd in de Nieuwstraat. Daaruit bleek dat 20% van de winkeliers tegen het opheffen van het fietsverbod was. Ruim 30% was voor het opheffen van het fietsverbod onder een aantal voorwaarden, zoals een strengere handhaving en het weren van scooters. Hij benadrukt dat de Nieuwstraat een belangrijke aanrijdroute kan zijn voor de fietsenstalling op het Lamme van Dieseplein en dat ook fietsers potentiële klanten zijn voor de winkeliers in de Nieuwstraat. De heer Schonewille vraagt om meer inzicht in de uitkomsten van de enquête. De heer Van Roessel zegt toe die informatie te verstrekken. De heer De Geest vraagt om meer informatie over de fietsroutes langs de Welle. De heer Van Roessel antwoordt dat de kwaliteit van de huidige fietspaden langs de Welle zeer slecht is. Extra hindernissen op die plek om het gebied autoluw te maken zouden de situatie nog erger maken. De heer Sonneveldt wil weten of de heer Van Roessel het met hem eens is dat het opheffen van het fietsverbod in de Nieuwstraat er alleen maar voor zorgt dat de straat gebruikt wordt als doorgaande route en dat de straat niet gebruikt zal worden door fietsers die er ook winkelen. De heer Van Roessel weet dat niet. Hij stelt dat, hoe meer mensen in die straat komen, hoe aantrekkelijker het kan zijn voor de winkeliers. De heer Ledeboer vraagt of een vlakke vloer bij de Stadsbalkons voldoende is voor de Fietsersbond De heer Van Roessel antwoordt dat de Fietsersbond vreest voor een situatie zoals nu het geval is bij de Boreel. Daar is nu niet duidelijk waar de fietser moet fietsen. Hij pleit voor een goed vormgegeven fietspad, ook op de Boreel. De heer Emens wil weten of de heer Van Roessel weet hoe de Deventer bevolking denkt over de Nieuwstraat als fietsstraat. De heer Van Roessel antwoordt dat de fietsersbond dat niet heeft onderzocht.

12 12 De voorzitter bedankt de heer Van Roessel en geeft het woord aan de volgende inspreker. (Deze bijdrage is nagenoeg integraal overgenomen) De heer Naeff spreekt namens Studiegroep 13 over de bereikbaarheid van de stad. De korte tijd die ons toegemeten is, dwingt tot een duidelijke en harde stellingname. Het conclaaf van Asselbergs en Brouwer is in onze ogen mislukt. Studiegroep 13 is uitgebreid gehoord, maar haar advies is niet betrokken bij de conclusies. Het ontbreekt in het advies aan onderbouwing om het advies goed te kunnen volgen. Studiegroep 13 heeft op drie essentiële punten een alternatief. 1. A1/noordelijke brug De boodschap van Asselbergs en Brouwer is: alle ballen op de A1, met als voornaamste onderbouwing: dat is een politieke realiteit. Studiegroep 13 bouwt haar betoog echter op vanuit het standpunt van de stad Deventer en de regio. De verkeersstructuur van de stad is gebaat bij een brug aan de noordzijde. Dan is het mogelijk de Wilhelminabrug te ontlasten, de Welle autoluw te maken en dan raakt de stad niet op slot bij een calamiteit. Voor kleinere steden als Kampen lukt het wel om een extra brug te realiseren. Studiegroep 13 heeft uitgezocht dat het tracé van een noordelijke brug met verbinding naar de A50 mogelijk is. Onze oproep is drieledig: 1. Zet beide alternatieven (A1 en noordelijke brug) op een feitelijke manier naast elkaar. Haal evidente fouten uit de berekening en oordeel op basis van de uitkomsten. 2. Maak Deventer niet afhankelijk van een nationaal debat over de internationale hoofdwegen. De problemen in de stad Deventer zullen daarbij altijd als sluitpost fungeren. 3. Reserveer het tracé van de noordelijke brug en de weg naar de A50 nu in alle ruimtelijke plannen. 2. De Wilhelminabrug Over het uitgangspunt zijn wij het eens: bouw het verkeer over de Wilhelminabrug af. Over de aanpak staan twee meningen loodrecht tegenover elkaar. Studiegroep 13 vindt de oplossing van Asselbergs en Brouwer er één van zachte heelmeesters. Wij zien geen onderbouwing en cijfers voor hun stelling dat al het regionaal verkeer via de A1 zal gaan rijden. Het betoog blijft steken in de schatting dat de brug nog voertuigen per etmaal moet verwerken. Dat aantal voertuigen is volgens ons te groot om de aanlanding van de brug korter te maken en met een zwevende constructie uit te voeren. De Emmastraat wordt zeker geen prettige woonstraat bij deze hoge verkeersintensiteit en de hoogwaardige ontwikkeling van Stadshaven wordt geblokkeerd. Er is slechts ruimte voor een groenstrook met hooguit een kleine waterloop. Studiegroep 13 stelt voor om de Wilhelminabrug met een korte afbuiging naar het Pothoofd uit te voeren. Wij menen dat dat stedenbouwkundig goed is in te passen, met voordelen voor verkeer en het gebied zelf. Een volwaardige stadshaven is dan wel mogelijk. Wij roepen op om niet te blijven steken in welles-nietesspelletjes, maar beide alternatieven goed uit te werken in een werkatelier met ten minste SSD, SIED, S13 en OMA. Er volgt nog een uitwerking over deze plannen. 3. Het parkeren Het advies over parkeren is onnavolgbaar. Aan de ene kant mensen trekken naar bibliotheek, theater, filmhuis, stadskantoor en congrescentrum en aan de andere kant de parkeervoorzieningen ter plekke afbouwen. Van de 316 parkeerplekken nu (Lamme van Dieseplein, Nieuwe Markt, Grote Kerkhof) naar 175 in de toekomst. Vanuit de situatie in onder meer Deventer beveelt het CROW (het onafhankelijke instituut op dit gebied) een loopafstand aan van 300 m. De adviseurs gaan uit van 800 m. Ook al vindt u dat acceptabel, de praktijk leert dat de bezoekers dat niet vinden. Dat leidt tot minder bezoek en het wegvloeien van koopkracht naar plaatsen als Twello en Apeldoorn. Loopafstanden tot 800 meter kunnen acceptabel zijn bij metropolen, niet bij middelgrote steden. Bovendien is de investering in 40 nieuwe plekken op de Nieuwe Markt buiten proportie. Dat geldt vermoedelijk ook voor de 70 nieuwe plekken onder het stadskantoor. Het alternatief van Studiegroep 13 is een garage met een capaciteit van 700 plekken onder de Melksterweide aan de overzijde van de IJssel. De garage kan via een voetgangerstunnel met rolpaden, verbonden worden met het Grote Kerkhof ter hoogte van het stadhuis. Dit voorstel slaat een paar vliegen in één klap: geen aantasting van het fraaie parklandschap, noch overlast voor De Hoven en Steenenkamer; het parkeerprobleem in de binnenstad wordt ermee opgelost en de Wilhelminabrug en wegen in de binnenstad worden ontlast. Een meer uitgebreide en genuanceerde versie van onze stellingname is beschikbaar.

13 13 De heer Verhaar merkt op dat veel mensen hun auto in de Boreelgarage parkeren om naar de binnenstad te gaan. Dan is het ook nog meer dan 800 m om naar de binnenstad te lopen. Spreker wil weten wat het echte probleem is. De heer Naeff antwoordt dat de grens van 800 m voortkomt uit studies van het CROW. Het instituut heeft de stad Deventer zelfs als een van haar voorbeelden gebruikt. Iedereen kan daar een mening over hebben, maar de praktijk leert dat meer dan 800 m een te grote afstand is. De heer Sonneveldt denkt dat veel parkeergarages bij niet-deventenaren onbekend zijn. De oplossing ligt wellicht in een goed parkeerverwijssysteem. De heer Naeff denkt niet dat dat een oplossing is. Bovendien, zo denkt hij, de mensen weten heel goed waar parkeerplekken zijn. Verder worden er nu veel functies aan de stad toegevoegd, terwijl het aantal parkeerplekken wordt afgebouwd. Dat is onbegrijpelijk. De heer De Geest vraagt naar de mening van Studiegroep 13 over de bouw van een parkeergarage in het Sluiskwartier. De heer Naeff antwoordt dat Studiegroep 13 vindt dat onder de nieuwe stadshaven een parkeervoorziening moeten komen. Dat geldt ook voor de Melksterweide. Dat zijn goede oplossingen voor toekomstige parkeerproblemen. De heer Ledeboer merkt op dat de Melksterweide ook op een grote loopafstand van het centrum ligt. De heer Naeff beaamt dat het een grote afstand is, maar door de realisatie van een tunneltje onder de IJssel met een lopend tapijt wordt de afstand weer kleiner. De heer Brink wil weten hoeveel dat tunneltje kost en wie dat moet gaan betalen. Bovendien vindt hij in de stukken van Studiegroep 13 niets terug over fietsen en openbaar vervoer. Spreker vraagt om een reactie. De heer Naeff antwoordt dat de parkeervoorziening aan de Melksterweide relatief goedkoop is, zeker in relatie tot de parkeervoorziening aan de NieuwE markt. Daardoor ontstaat er ruimte om in een dergelijk tunneltje te investeren. De heer Naeff beaamt dat de studie van Studiegroep 13 niet gericht was op fietsen en openbaar vervoer, maar zegt dat ook de fietsvoorzieningen in Deventer op een hoger peil gebracht moeten worden. De heer Elferink vraagt advies aan de heer Naeff nu hij zegt dat het conclaaf mislukt is. De heer Naeff adviseert om de aanbevelingen van Studiegroep 13 over te nemen. Ook moeten feitelijke onderbouwingen van zaken beter geformuleerd worden en moeten er alternatieven (van Studiegroep 13) bestudeerd worden en doorgerekend worden. De heer Emens merkt op dat in de stedendriehoek afspraken zijn gemaakt over een noordelijke brug. Dat is de politieke realiteit. De politieke realiteit is ook dat de gemeenten aan de overkant van de IJssel daar niet aan mee willen werken en dat het moeilijk is om de A1 te verbreden. Met de voorstellen van Studiegroep 13 zet je de stad twintig jaar op slot. Spreker vindt het beter om in de tussentijd te werken aan zaken. Verder ligt de parkeergarage Melksterweide buitendijks. Dan is er geen ruimte voor een tunneltje. Ook dat is de realiteit. De heer Naeff vindt het onverstandig om je afhankelijk te maken van een rijksdiscussie over de hoofdwegenstructuur met internationale routes. Hij wil uitgaan van de oplossing voor de stad en daarop inzetten. Hij denkt dat de voorstellen van Studiegroep 13 gewoon gerealiseerd kunnen worden. Hij voegt eraan toe dat er best een tunneltje gemaakt kan worden dat niet onderstroomt.

14 14 De voorzitter bedankt de heer Naeff voor zijn bijdrage. Hij concludeert dat er nog acht insprekers zijn. Daar is nog voldoende tijd voor, mits de raadsleden zich houden aan het kort en krachtig formuleren van verduidelijkende vragen. Hij geeft het woord na een korte pauze aan de volgende inspreker. De heer Teussink woont aan de Singel en spreekt namens de bewoners van de Singel. Hij complimenteert de gemeente met de voorliggende plannen. Hij heeft deelgenomen aan de klankbordgroep voor de stationsomgeving. De heer Teussink wil spreken over het verkeersluw maken van de Welle. Dat heeft een toename van het verkeer tot gevolg op de Singel. Bovendien zou de buslijn ook over de Singel moeten gaan lopen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nu blijkt uit deze voorliggende stukken dat het wel doorgaat. De kern van Deventer kent twee ontsluitingswegen. De Welle wordt nu afgesloten. Dan is het logisch dat de andere ontsluitingsweg drukker gaat worden. Bovendien is becijferd dat er 20% meer reizigers komen. Dat leidt ongetwijfeld tot een verkeersinfarct. Spreker stelt dan ook voor om ook de Singel autoluw te maken en het vrachtverkeer te verplichten om om de stad heen te rijden. De Singel moet een 30 km/u-weg worden met tweerichtingsverkeer en verkeersluw gemaakt worden. De voorzitter bedankt de heer Teussink, concludeert dat er geen nadere vragen zijn en geeft het woord aan de volgende inspreker. Mevrouw Bekking is vertegenwoordigster van de Werkgroep Verkeer en Parkeren van de Raambuurtvereniging. De werkgroep richt zich op het beslisdocument van het bereikbaarheidsconclaaf, omdat dit grote invloed zal hebben op de buurt. Na gesprekken met belanghebbenden heeft de werkgroep een advies opgesteld. Uit het beslisdocument blijkt dat aanpassingen aan de Wilhelminabrug van grote invloed zullen zijn op de verkeersafwikkeling in de Raambuurt. Er wordt gesproken over afkoppelen van de Bokkingshang en Emmastraat en over een nieuwe aansluiting van de Raambuurt op Pothoofd. De werkgroep gaat ervan uit dat de bewoners niet in hun eigen wijk worden opgesloten en dat er minimaal twee goede ontsluitingen komen van de buurt naar de binnenstad en naar elders. De huidige twee ontsluitingen zijn de Kazernestraat (alleen rechtsaf) en de Sluisstraat. Bij filevorming in de Emmastraat blijft er nog slechts een ontsluiting over, de Kazernestraat. Ook in verband met doorgang voor hulpdiensten, is het van groot belang dat er een goede ontsluiting van de buurt komt. De werkgroep wil dan ook in een vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming en bij de realisatie van plannen die betrekking hebben op de Raambuurt. Spreekster gaat er verder van uit dat de Wilhelminagarage conform afspraak in 2012 wordt afgebroken en dat de garage niet ergens in de buurt van de Raambuurt weer wordt opgebouwd. Alle ontwikkelingen in de binnenstad vinden plaats rondom de Raambuurt. Daarom vindt de werkgroep het van zeer groot belang om de vinger aan de pols te houden. De werkgroep wil erop toezien dat de Raambuurt goed bereikbaar blijft. Spreekster nodigt iedereen uit om de situatie ter plekke te komen bekijken voordat de plannen uitgevoerd worden, zodat het ook voor Raambuurtbewoners fijn blijft om in Deventer te wonen. De heer Emens merkt op dat de plannen voor het Sluiskwartier nog ontwikkeld worden. Daar is onder andere sprake van een grote parkeergarage. Spreker wil weten of mevrouw Bekking ook tegen een dergelijk parkeergarage is. Mevrouw Bekking antwoordt dat de werkgroep vindt dat er eigenlijk voldoende parkeercapaciteit voor de binnenstad is, zeker nu ook de Boreelgarage erbij is gekomen. Zij merkt daarbij op dat er eventueel te praten valt over een uitstel van de sloop van de Wilhelminagarage, als de plannen voor het Sluiskwartier uitlopen. Zij stelt verder dat zij geen uitspraken doet over een parkeergarage op die plek. Het gaat per slot van rekening vanavond alleen maar over ontsluiting en bereikbaarheid. De heer Ledeboer wil weten hoe de buurtvereniging aankijkt tegen de doorgetrokken aanlanding aan de Wilhelminabrug.

15 15 Mevrouw Bekking vindt het op zich een goed plan, maar wil zich deze avond alleen maar richten op de ontsluiting en bereikbaarheid. Bovendien zijn de plannen nog vaag. Zij herhaalt dat de buurt graag serieus genomen wordt en betrokken wil worden bij planvorming en uitvoering. De heer Sonneveldt vraagt of de buurt tot nu toe voldoende betrokken is bij de planvorming. Mevrouw Bekking antwoordt dat zij bij de gesprekken aanwezig is geweest. Daar heeft zij aangegeven wat de belangen van de buurt waren op het gebied van ontsluiting en bereikbaarheid. De voorzitter bedankt mevrouw Bekking en geeft het woord aan de volgende inspreker. De heer Ebben spreekt namens de taakgroep Volop De Hoven. Onder de vlag van de wijkaanpak denkt de taakgroep na over de parkeerproblematiek in de wijk De Hoven en heeft in de zomer een rapport hierover aangeboden aan de gemeente. De taakgroep is blij met de uitkomst van het bereikbaarheidsconclaaf voor de binnenstad, maar ook voor eigen inwoners op de Hoven. Hij biedt aan om mee te denken aan de verdere planvorming De voorzitter bedankt de heer Ebben voor zijn bijdrage en concludeert dat er geen nadere vragen zijn. Hij meldt dat de heer Kroese niet aanwezig is, maar dat zijn bijdrage op de site wordt gezet. Hij geeft het woord aan de volgende inspreker. (Deze bijdrage is nagenoeg integraal overgenomen) De heer Van Elk spreekt namens Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED). 1. Wel medewerking voor uitstel sloop maar tegen voorstel tijdelijke parkeergarage aan de Sluisstraat. In de voorgestelde maatregelen in het bericht aan de raad wordt bij kwestie 5, het parkeren, het volgende gesteld: Er moet worden ingezet op een zo spoedig mogelijke realisatie van de parkeergarage Sluiskwartier ten behoeve van de bezoekersfunctie. Met het zicht daarop en tot die tijd moet in goed overleg met de partners de Wilhelminagarage enige tijd langer gebruikt kunnen worden. SIED is een van die partners. In het convenant dat de gemeente onder meer met vier organisaties (waaronder de SIED) en de heer Stoop heeft gesloten, staat dat de garage binnen acht jaar dat betekent eind 2012 afgebroken zal worden. De conclusie van de adviseurs heeft ons niet verrast. Wij hebben ons in het overleg met de heren Asselbergs en Brouwer bereid getoond over uitstel te praten, mits er dan ook uitzicht bestaat over het tijdstip waarop die garage wel kan worden gerealiseerd. Maar wat lezen wij nu op pagina 50 van het parkeeronderzoek van Haskoning? Daarover zijn wij verbaasd. Het advies wordt gegeven om de Wilhelminagarage af te breken en die in de Sluisstraat op het parkeerterrein achter het gebouwencomplex van het complex Ten Zijthoff (gebouw voormalig Automuseum) weer op te bouwen. Dat vinden wij een heel slechte oplossing. Daardoor zal het gebied nog verder verpauperen. Bovendien is het in strijd met de geest van een convenant. Tevens hebben wij gelezen dat de gemeente met uitstel van de sloop van de parkeergarage jaarlijks euro kan besparen. We willen best spreken over uitstel, als dat noodzakelijk is, maar we vinden het dan ook logisch dat het geld dat bespaard wordt, ingezet wordt voor de inrichting van het gebied. 2. Plan Pothoofdpark en plan Stadshaven kunnen worden geïntegreerd. De beide stichtingen, SIED en Stichting Sluiskwartier, hebben over hun plannen (burgerinitiatieven) overleg gevoerd. Wij zijn daarbij tot overeenstemming gekomen over de invulling van het gebied Sluiskwartier. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de beide plannen heel goed kunnen worden geïntegreerd en dat ze elkaar op onderdelen zelfs versterken. In ons plan kan de Stadshaven worden gerealiseerd en in het plan van de Stadshaven kan het plan Pothoofdpark worden gerealiseerd. De heer Van Brink wil weten hoe de andere partners in het eerder genoemde convenant aankijken tegen deze plannen, onder andere uitstel van sloop en verplaatsing. De heer Van Elk merkt op dat de partners op dezelfde lijn zitten. De Stichting Stadshaven, ook een van de partners, zit in ieder geval op dezelfde lijn, net als Stichting Oud Deventer. Van een derde partij, een particulier, weet spreker het standpunt niet.

16 16 De heer Ledeboer wil weten hoe de heer Van Elk aankijkt tegen de plannen voor een verlengde aanlanding en of de heer Van Elk de besparingen door uitstel van sloop alleen wil doen toekomen aan het gebied. De heer Van Elk vindt de verlengde aanlanding een goede oplossing. Op de tweede vraag kan de heer Van Elk bevestigend antwoorden. De heer Emens vraagt wanneer de parkeergarage dan wel gesloopt moet worden. De heer Van Elk beaamt dat sloop binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. De adviseurs hebben aangegeven om de termijn in goed overleg met de partners te bepalen. Daar heeft hij alle vertrouwen in. Spreker vindt het dan ook niet verstandig om nu al een termijn te noemen. De voorzitter bedankt de heer Van Elk voor zijn bijdrage en geeft het woord aan de volgende inspreker. (Deze bijdrage is nagenoeg integraal overgenomen) De heer Van der Graaf spreekt namens de Stichting Stadshaven Deventer over het bereikbaarheidsconclaaf. De stichting spreekt haar waardering uit voor de voortvarende aanpak, maar wil toch enkele kritische op- en aanmerkingen maken, onderverdeeld in enkele kwesties. 1. Slechts een kleine groep deskundigen heeft deelgenomen aan het proces. Aanwezige deskundigheid in de stad, bijvoorbeeld van Studiegroep 13 en Stichting Stadshaven, is slechts in beperkte mate gemobiliseerd. De uitkomst is dan ook precies dat wat de gemeente wil. 2. De studie aan de Wilhelminabrug, de afwaardering van de Wilhelminabrug, is een van de essentiële voorwaarden voor de realisatie van de stadshaven. Daarom heeft de stichting de afgelopen jaren diverse studies uitgevoerd, onder andere een quick-scan in augustus 2008, een studie stadshaven en brug in 2009 en een studie parkeren in relatie tot de stadshaven ook in Van deze studies is geen gebruik gemaakt. Ook van het aanbod van de stichting om mee te denken is slechts in beperkte mate gebruikgemaakt. 3. De stichting is het ermee eens dat de Wilhelminabrug afgewaardeerd moet worden, maar heeft de indruk dat dit van een te beperkte omvang is. Er is sprake van een reductie van 25%. Dat betekent dat er nog auto's per dag door de Emmastraat moeten. Studies van de stichting tonen aan dat een reductie van minstens 50% mogelijk moet zijn. 4. Voor de aanlanding van de Wilhelminabrug adviseert het conclaaf te kiezen voor de doorgetrokken variant en niet voor de afgebogen variant. Uit eerdere rapportages van het conclaaf blijkt dat een afgebogen variant wellicht voordelen biedt. Maar vanwege ruimtelijke en functionele argumenten heeft het conclaaf gekozen voor de doorgetrokken variant. Het is vreemd dat het verkeersconclaaf hier argumenten van stedenbouwkundigen hanteert. Dat is onterecht. 5. De stichting is voorstander van een succesvolle totstandkoming van het Werkatelier Sluiskwartier. Daarin moet een integrale totaaloplossing voor het gebied worden bedacht en uitgewerkt. Daar moet dus ook de keuze worden gemaakt voor de aanlanding van de Wilhelminabrug. Het werkatelier moet dus niet door het conclaaf worden opgezadeld met een voldongen feit. 6. Bij de afwaardering van de Welle worden de zogenaamde Stadsbalkons genoemd. Met name het Stadsbalkon bij de Zandpoort zou prima gecombineerd kunnen worden met het herstel van de toegang tot de stadshaven. De stichting heeft daar goede ideeën over. Kortom, er moeten knopen worden doorgehakt, maar wel de goede knopen en met de juiste partijen aan de juiste tafel. De heer Elferink concludeert dat de heer Van der Graaf de conclusie van Studiegroep 13 onderschrijft, namelijk dat het conclaaf is mislukt. De heer Van der Graaf beaamt dat. De voorzitter bedankt de heer Van der Graaf voor zijn bijdrage. De volgende twee insprekers zullen inspreken over het Hegiustheater en het Filmtheater. Hij geeft het woord aan de volgende inspreker.

17 17 (Deze bijdrage is nagenoeg integraal overgenomen) De heer Odé spreekt op persoonlijke titel. Maar hij is ook bestuurslid van de VVV. Hij wil drie overwegingen meegeven voor de beslissing over het Hegiustheater. 1. Cultuur is voor Deventer altijd een belangrijke voedingsbodem geweest voor haar welvaart. Daarbij is kenmerkend dat die cultuur haar kracht ontleende uit haar kritiek en verzet tegen de officieel geldende cultuur. Alleen de naam van Geert Grote als voorloper van de hervorming spreekt al voor zich. Maar zoals zijn werk destijds denkers en doeners aantrok, zo trekt nu het culturele klimaat in Deventer kunstenaars en cultuurminnaars. Het is niet voor niets dat in en om de stad het aantal kunstenaars op de totale bevolking verhoudingsgewijs het hoogste is in ons land na Amsterdam. En het is ook niet toevallig dat Theater Bouwkunde zo geliefd is bij jonge cabaretiers en andere theatermakers. Er moet in Deventer een podium voor dit soort tegencultuur blijven. 2. De kracht van dit soort culturele bewegingen is sterk gekoppeld aan hun potentie om vrijwilligers te mobiliseren. De binding van deze enthousiastelingen met hun cultuur is van grote invloed op het culturele klimaat in de stad. Zonder af te doen aan het belang van een professionele instelling als de Schouwburg, mag in Deventer zo n eigen theater c,q. cultuurgebouw niet ontbreken. Evenmin als een eigen poppodium zoals het Burgerweeshuis. Het Hegiustheater biedt de kans om het vrijwilligersbeleid van Filmhuis en Bouwkunde te combineren. Ook zou de samenwerking tussen de professionele organisatie van de schouwburg en de programmering en reserverings- en boekingsadministratie belangrijke voordelen kunnen opleveren. 3. Er is in Deventer grote behoefte aan accommodatie en activiteitenaanbod voor binnenrecreatie. Voor de verdere ontwikkeling van de toeristische potentie van Deventer is zo n mogelijkheid in de historische binnenstad essentieel. Het Hegiusplan kan daarin een rol gaan spelen als de programmering daarop ook deels wordt afgesteld en er wellicht ook expositiemogelijkheden worden meegenomen. Het gewenste aantal schermen van het Filmhuis kan daarop worden afgesteld c.q. daartegen worden afgewogen. De voorzitter bedankt de heer Odé voor zijn bijdrage, concludeert dat er geen aanvullende vragen zijn en geeft het woord aan de volgende inspreker. De heer Geltink spreekt namens de Deventer Sportraad. Dat is de overkoepelende organisatie van tachtig Deventer sportverenigingen met samen leden. De Deventer Sportraad behartigt de belangen van de sportverenigingen en heeft bijvoorbeeld het Sportgala georganiseerd is. De sportraad heeft zich recentelijk bemoeid met ontwikkelingen op het sportpark Zandweert. De heer Geltink legt uit waarom de sportraad op deze avond inspreekt, terwijl het om plannen voor de binnenstad gaat. Maar het gaat ook om veel geld, onder andere voor een bibliotheek en een filmtheater. Het filmtheater bijvoorbeeld trekt ongeveer bezoekers en Bouwkunde bezoekers per jaar. Dan is 18 miljoen euro wel erg veel, zeker omdat eerder sprake was van lagere bedragen: 9 en 13 miljoen euro. Dit terwijl sportinstellingen in Deventer euro moeten bezuinigen. Spreker vindt die zaken niet in verhouding staan en moeilijk te verkopen aan de burgers, die te maken krijgen met allerlei bezuinigingen. De heer Geltink vraagt de raadsleden dan ook zich nog eens te bezinnen over deze investering en het te investeren bedrag terug te brengen tot de oorspronkelijke 9 miljoen euro, voor deze in verhouding kleine doelgroep. De voorzitter bedankt de heer Geltink voor zijn bijdrage en concludeert dat er geen aanvullende vragen zijn. Hij meldt dat de fracties in de gemeenteraad zich de komende periode gaan beraden over de bijdragen van de insprekers. Op 22 december zal daarover in een politieke markt een debat gevoerd worden. Het finale besluit zal in de raadsvergadering van januari genomen worden. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie