Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties"

Transcriptie

1 Association whitepaper Inleiding Het onderwerp contentmarketing staat volop in de belangstelling en is ook zeer relevant. Verenigingen deden al aan contentmarketing voordat het begrip werd geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan het op inhoud onder de aandacht brengen van standpunten. Misschien zijn verenigingen en belangenorganisaties wel de uitvinders van contentmarketing! Die gedachte werpt ook vervolgvragen op. Hoe staat het vandaag de dag met de inzet van contentmarketing in verenigingsland? Hebben we nog steeds een echte voorsprong op dit onderwerp of hebben we door onze vroege ervaring juist een remmende voorsprong? Met de exponentiële groei van met name online media groeit het belang en is het zinvol om de aanpak hernieuwd voor uw organisatie vorm te geven. Deze whitepaper bevat, naast een definitie van het onderwerp, een beschouwing over de praktische inzetbaarheid van contentmarketing voor een aantal doelstellingen van branche- en beroepsorganisaties en aandachtspunten om succesvol met contentmarketing aan de slag te gaan. Wij hopen dat deze whitepaper u als bestuurder of professional bij een branche- of beroepsorganisatie inspireert en van nuttige informatie voorziet. Voor feedback of verdere gedachtewisseling over dit onderwerp zijn wij graag bereikbaar via of LEJEUNE.NL

2 , het begrip verder gedefinieerd Het begrip contentmarketing omvat alle communicatieactiviteiten die een organisatie in kan zetten om haar doelgroep te voorzien van waardevolle en relevante informatie (content) en zo communicatiedoelen te bereiken. Door op deze manier informatie en expertise te delen kan een organisatie (of persoon) bij haar doelgroep(en) bijvoorbeeld haar zichtbaarheid vergroten, één of meer specifieke boodschappen over het voetlicht brengen of de positie van opinieleider en kennisexpert verwerven. Door het proces van contentmarketing structureel en gericht in te zetten kan een vaste en trouwe achterban worden opgebouwd. Dit dient vervolgens als basis om concrete doelstellingen bij een doelgroep te realiseren. De essentiële gedachte bij contentmarketing is dat de doelgroep in het kader van een oriëntatie rondom een aankoop of een andere behoefte op zoek gaat naar informatie. Qua timing, plaats van informatieverzameling en gezochte soort content is de beoogde ontvanger de initiatiefnemer. Dit is een groot verschil met reclame waarbij juist de afzender het initiatief neemt om een boodschap, door met name herhaling en inkoop van mediabereik, bij de doelgroep over te brengen. Marketingexpert Seth Godin noemt reclame zelfs interruption marketing en heeft als tegenhanger het begrip permission marketing geïntroduceerd. Hij ziet door verandering in consumentengedrag de inzetbaarheid van reclame afnemen waardoor marketingcommunicatiedoelstellingen vooral via contentmarketing moeten worden bereikt. Zijn stelling is Content Marketing is all the marketing that s left. heeft nog een tweede belangrijk doel. Om in de resultaten van zoekmachines een hoge ranking te verwerven, is het noodzakelijk om regelmatig content te publiceren over onderwerpen waarmee u uw organisatie wilt profileren. Google weegt de mate waarin deze op social media gezien en gedeeld wordt ook zwaar mee. kan met alle mediasoorten (zoals print, online, en persoonlijke communicatie) worden ingezet. Het effect van online contentmarketing is goed meetbaar, waardoor gericht aan de effectiviteit kan worden gewerkt. Vergeleken met de budgetten die met adverteren gemoeid zijn, kan contentmarketing relatief goedkoop ontwikkeld worden. De organisatorische inspanning is echter niet gering en vraagt discipline en structuur. Met reclame kan door inkoop van bereik sneller effect worden bereikt, terwijl contentmarketing juist vooral effect op de middellange en langere termijn heeft. Deelresultaten op korte termijn kunnen echter ook zeker worden bereikt. is voor de meeste organisaties minimaal een kans en misschien zelfs een noodzaak. En dit geldt zeker voor branche- en beroepsorganisaties. Pagina 2

3 voor verenigingen Zoals bij de inleiding omschreven, is contentmarketing eigenlijk al langer bekend terrein voor branche- en beroepsorganisaties. Op het ASAE congres 2012 in Dallas werd het onderwerp ook nadrukkelijk op de kaart gezet om de nieuwe mogelijkheden die contentmarketing het verenigingsvak vandaag kan bieden, verder te verkennen. Wat het meest in het oog springt is dat er de laatste jaren heel veel communicatiekanalen bij zijn gekomen. De social media. Twitter, LinkedIn en Facebook worden het meest genoemd, maar er zijn veel meer vergelijkbare kanalen beschikbaar om de doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld presentatieplatform SlideShare waar voor vrijwel elk onderwerp informatie van experts te vinden is. Of videoplatform YouTube wat naast entertainment ook steeds meer How To filmpjes biedt en ook voor opinie een krachtig medium is. Of het opkomend beeldenprikbord Pinterest, waar zowel consumenten als professionals zich graag laten inspireren. Kortom, er zijn veel nieuwe digitale dorpspompen waar een doelgroep zich graag over relevante onderwerpen laat informeren. Deze communicatiekanalen zijn inzetbaar voor bijvoorbeeld lobby, public engagement, collectieve promotie of ledenwerving en -behoud. En via deze kanalen kan bezoek aan uw eigen online verenigingshuis worden gegenereerd. Veel verenigingen zijn al met deze optie bezig. De sleutelvraag is Hoe vindt de doelgroep ons en onze website op die social media? Het antwoord is: Via relevante en goede content! Dit betekent dat er voor de contentstrategie een heldere keus moet worden gemaakt. Immers, om op al die nieuwe kanalen een gewaardeerde gesprekspartner te zijn en zo een achterban op te bouwen moet er permanent content gevoed worden. En deze content moet consistent passen bij de positionering en communicatiedoelen van de vereniging. Het karakter dat een branche- of beroepsvereniging heeft, biedt unieke kansen om deze contentstrategie met succes te realiseren. Enerzijds is er binnen de vereniging veel kennis (en dus content) aanwezig. Anderzijds heeft de vereniging vaak een rol van autoriteit binnen en voor de sector die zij vertegenwoordigt, waardoor de gepubliceerde content met groot vertrouwen ontvangen wordt. Deze beide aspecten zijn essentieel om op inhoud een relatie met de doelgroep op te bouwen en voor veel organisaties ies juist het knelpunt. Hoe kan een branche- of beroepsorganisatie deze kans dan grijpen? Deze vraag wordt hierna uitgewerkt aan de hand van de volgende onderdelen. Op welke kernactiviteiten van een vereniging contentmarketing specifiek inzetbaar is. Aandachtspunten bij het intern organiseren van contentmarketing binnen een vereniging. Pagina 3

4 en kernactiviteiten verenigingen Om de inzetbaarheid van contentmarketing bij specifieke kernactiviteiten van verenigingen te beschrijven, is het handig om aan te sluiten op in het vak gehanteerde modellen. In dit geval hanteren wij daarvoor het propellermodel van Tack en Beusmans (2002). Dit bekende model onderscheidt de driedeling (1) strategisch positioneren van de branchebelangen, (2) collectief organiseren van de sector en (3) individueel profiteren door de leden. kan bij veel kernactiviteiten van verenigingen een rol spelen. Er zijn echter wel verschillen per blad van het propellermodel. Strategische belangen positioneren Bij het strategisch positioneren van de belangen van de sector staat communicatie centraal. Vanuit de communicatiestrategie zijn de standpunten en prioriteiten vastgesteld. De doelgroepen zijn benoemd. Het zenden kan beginnen In lijn met de centrale gedachte achter contentmarketing zijn er twee belangrijke kanttekeningen bij dat zenden; Mensen worden steeds moeilijker bereikbaar met klassieke vormen van interruption marketing Als je online (op social media of via je je eigen online media) de doelgroepen wilt bereiken moet je reeds eerder een inhoudelijke relatie met de doelgroep via die kanalen hebben opgebouwd. In de praktijk betekent dit dat er permanent vanuit de vereniging moet worden gecommuniceerd. Niet alleen op het moment dat een issue over het voetlicht gebracht moet worden, maar juist ook op elk ander moment. En niet alleen over die issues, maar ook in breder perspectief over de sector die de vereniging vertegenwoordigt op een manier die de doelgroep aanspreekt. Zo wordt zichtbaarheid bereikt, de positie van opinieleider verworven en kan met dit bereik en vertrouwen ook voor nieuwe issues effectief aandacht worden gevraagd. Pagina 4

5 Deze essentiële gedachte achter contentmarketing wordt in de Engelstalige literatuur krachtig samengevat met de oneliner Stop Selling, Start Telling. Als je kunt bereiken dat mensen naar jou luisteren en daardoor ook naar jouw verhaal, kun je effectief extern communiceren. Het is waarschijnlijk overbodig om te benadrukken dat er geen sprake van is, dat contentmarketing alle bestaande, klassieke, marketingcommunicatie nu in één keer kan vervangen. is een communicatiemethodiek die inspeelt op de actuele en komende ontwikkelingen in (online) consumentengedrag. Echter niet alle mensen die je wilt bereiken zijn via online media op deze manier te bereiken. Daarnaast is als vanouds de juiste mix van communicatiemiddelen het meest effectief. Een persoonlijk contact met een toonaangevende journalist vervang je niet door de inzet van contentmarketing. Maar omgekeerd bouw je met contentmarketing juist wel weer een relatie op met de snel groeiende doelgroep online bloggers en hun lezers. Eigenlijk is contentmarketing voor veel verenigingen een natuurlijke doorontwikkeling van reeds ingezet inhoudgericht communicatiebeleid. Voor het bedrijfsleven, waar klassieke communicatie meestal sterk op (Business-to-Business) adverteren is gestoeld, is de stap naar contentmarketing veel groter. Collectief organiseren van de sector Het tweede blad van de propeller is gericht op het collectief organiseren. kan een bijdrage leveren bij het bepalen van hoe en wat er georganiseerd wordt en bij het vervolgens weer zichtbaar maken van de uitkomst om vervolgens draagvlak onder de leden en participatiegraad binnen de sector te maximaliseren. Het organiseren van het collectief gaat in het algemeen gepaard met discussie, informeren en gedachtewisseling. Zeker wanneer leden van een vereniging actieve online gebruikers zijn, is content een effectief middel om intensief en flexibel met de leden de dialoog aan te gaan. De band met de leden kan worden versterkt, men kan vaker de leden informeren en leden kunnen onderling informatie uitwisselen in het verlengde van door de vereniging als collectief gepubliceerde content. functioneert hier in feite als procesversneller. Daar waar voor het organiseren (kader bepalen, besluiten, projecten opstarten) van het collectief de diverse vergadervormen als belangrijkste middel functioneerden, kan nu permanent gecommuniceerd en geïnformeerd worden. Daarnaast biedt contentmarketing de mogelijkheid om potentiële leden in bepaalde mate te informeren en zo te werken aan ledenwerving en een verhoging van de participatiegraad in de sector. Pagina 5

6 Individueel profiteren De communicatiecomponent bij het propellerblad individueel profiteren lijkt vooral twee rollen te vervullen. Relevantie zichtbaar maken Marketing van individuele voordelen Samen dragen deze bij aan ledenbehoud én werving. Als een (potentieel) lid bij zijn eigen informatievoorziening regelmatig ziet welke individuele voordelen de vereniging biedt heeft dit een aantal effecten: De waardering voor de vereniging zal hoger zijn De kans neemt toe dat het lid daadwerkelijk van de voordelen gebruik maakt. Dit heeft zowel effect op waardering als mogelijk op het business model van de vereniging. De kans word groter dat leden actief suggesties doen over uitbreiding van het aanbod individuele voordelen. Het lijkt mogelijk dat dit alleen relevant is als de vereniging een positionering heeft gekozen waarbij individuele à la carte belangen een belangrijke rol spelen. Maar er lijkt ook een pleidooi te houden dat door het steeds weer zichtbaar maken van de individuele e voordelen van de collectieve belangenbehartiging, de waarde van het lidmaatschap bekender en betekenisvoller zal zijn. Zeker daar waar kennis en netwerken met collega s van grote waarde is, is contentmarketing een belangrijk instrument. Conclusies en vertaling naar de praktijk kan dienstbaar zijn aan de drie doelen uit het propellermodel. De inzetbaarheid voor positionering lijkt het meest kansrijk en makkelijkst te concretiseren. Voor de twee andere doelen is de toepasbaarheid en het effect mogelijk wat geringer. De drie onderdelen zijn echter niet los van elkaar te zien en worden verbonden door het thema communicatie. Om aan de slag te gaan met contentmarketing zal vaak de keus als eerste vallen op het onderdeel positioneren van de belangen van de sector. En zelfs binnen dat aandachtsveld zijn nog deelgebieden te definiëren waarmee in eerste instantie aan de slag kan worden gegaan. Dit past goed bij één van de vaak door praktijkbeoefenaars genoemde randvoorwaarden voor succes bij contentmarketing: Think big, but start small. Het is belangrijk om bij het vaststellen van de ambitie ook de cultuur van de vereniging en sociaal-technografische aspecten van interne en externe doelgroepen mee te wegen. Om de kerngedachte achter contentmarketing door te voeren in de praktische aanpak moet er toch wel één en ander worden georganiseerd. Want hoe zorg je voor permanente content? En wie maakt die? En hoe houden we dat consistent? Wij werken enkele aandachtspunten andachtspunten bij het intern organiseren van contentmarketing binnen een vereniging voor u uit. Pagina 6

7 Organisatie van contentmarketing Bij recent onderzoek van het Amerikaans Content Marketing Institute (CMI) is aan marketeers en communicatieprofessionals gevraagd wat hun grootste praktijkuitdagingen bij contentmarketing zijn. De grootste uitdaging blijkt het produceren van voldoende content. Iedereen die weleens verantwoordelijk is geweest voor het regelmatig laten verschijnen van de nieuwsbrief van een vereniging zal dit knelpunt herkennen. Bij de definitie van het begrip contentmarketing is al gesteld dat voor zichtbaarheid bij de doelgroep, het opbouwen van een achterban en de vindbaarheid in zoekmachines, er veel en aansprekende content moet worden gepubliceerd. Uit het onderzoek dat CMI samen met Marketingprofs heeft uitgevoerd blijkt dat het aansprekend maken van content de tweede uitdaging is. De klassieke nieuwsbriefmaker zal op basis van eerdere ervaring misschien niet staan te trappelen om als vrijwilliger contentmarketing binnen uw vereniging op te gaan zetten. De paradox is echter dat hoe meer en hoe intensiever je content produceert, hoe makkelijker het gaat. Om dit te organiseren zijn veel aspecten belangrijk. Wij lichten er in deze whitepaper enkele uit: Visie en contentstrategie Mandaat Planning en formattering Pagina 7

8 Visie als voorwaarde De visie op contentmarketing is het fundament waarop de gehele aanpak rust. De kwaliteit van deze visie en contentstrategie is sterk bepalend voor de mate van succes. In eerste instantie bevat die visie al het besluit dat de vereniging met contentmarketing aan de slag gaat. Zoals altijd met een nieuwe uitdaging, is backing vanuit de eindbeslissers essentieel. Dit reikt verder dan alleen de sectie marketing of communicatie maar moet door het algemeen bestuur en de directie volmondig worden gesteund. Ten tweede moet bepaald zijn voor welke doelen contentmarketing wordt ingezet. Think big, act small. Hierdoor wordt de ambitie organisatorisch behapbaar en kan er gekozen worden voor een doel dat op afzienbare termijn gerealiseerd kan worden, zodat de werking van contentmarketing getoetst en hopelijk aangetoond kan worden. Bij het SMART maken van de doelen is het essentieel om ook te benoemen welke waardes als graadmeter voor succes zullen worden gehanteerd. Ten derde moet in de visie en strategie bepaald zijn met welke boodschap en met welke aanwezige content gewerkt mag of moet worden. Dit borgt merkconsistentie en vermijdt dat er zonder regie met gevoelige onderwerpen geëxperimenteerd wordt. Mandaat Als de kaders geschetst zijn kunnen we aan de slag. Maar wie gaat dat doen? Wie hakt waar nodig de knopen door? Wie heeft de bevoegdheid om collega s of zelfs leden aan te spreken op hun inbreng van content? Alles valt of staat met het mandaat dat de projectleider krijgt. Als dat onvoldoende is of onvoldoende gecommuniceerd is, is het project gedoemd te falen. Dit mandaat omvat een groot aantal elementen. Belangrijke zijn: Mandaat op eindredactie. Wat en hoe er gecommuniceerd wordt. Samenhang met andere communicatie-uitingen. Mandaat op het inzetten van collega s en leden. Mandaat op budget. Daarnaast wordt veelal een uitvoeringsmandaat gegeven op basis van een concreet plan van aanpak of inhoudelijk voorstel. Bij mandaat hoort ook het verantwoording afleggen en de collegiale afstemming. Dit betekent dat er afgesproken moet worden op welke wijze, met welke frequentie en aan wie de inzet en resultaten worden teruggekoppeld. Daarnaast moet worden afgesproken hoe en wanneer deze resultaten worden geëvalueerd met directie en bestuur, waarna eventuele bijstelling van visie en strategie mogelijk is. Naast het publiceren van informatie is het aangaan van een dialoog met de doelgroep ook onderdeel en zelfs een doel van contentmarketing. De dialoog kan door de vereniging geïnitieerd worden, maar ook door andere betrokkenen zoals leden of andere stakeholders. Dit is een apart punt van aandacht bij mandatering en organisatorische afspraken. Pagina 8

9 Mandaat bij dialoog Wat er bij met name social media als rode draad uitspringt is het aspect van snelheid. De snelheid waarmee, gevraagd en ongevraagd, discussies ontstaan. Maar ook de snelheid waarmee een dialoog, die met veel moeite is opgestart, weer wegebt. Dit raakt ook één van de 5 thema s uit Harrison Coerver s boek Race for Relevance, namelijk het onderwerp Overhauling the governance model and committee operations. Bij een hoge communicatiesnelheid is een modern bestuursmodel met groot mandaat en heldere rolverdeling cruciaal. Lang vergaderen over een standpunt in een verhitte discussie op social media is funest. Als we in de praktijk zien hoeveel moeite bedrijven, ondanks hun heldere directie- en organisatiestructuur, hebben om een vorm van communication governance op te tuigen is het een nog veel forsere uitdaging om dit binnen de bestuursstructuur van een vereniging goed en werkbaar vorm te geven. Een tweede thema van Coerver Empowering the CEO and enhancing staff competence is hierbij direct van toepassing. Planning en formattering We gaven het al eerder aan. Als je meer en vaker content gaat publiceren wordt het alleen maar makkelijker. Er is beter te plannen, er is meer sprake van een permanent proces en op het niveau van vaardigheden wordt er veel ervaring opgedaan. Als de kernboodschap en doelen zijn vastgelegd, kunnen we aan de slag. Alvorens met de content zelf te beginnen is het van belang een goed doelgroepprofiel te hebben. Wat voor mensen zijn het, zowel persoonlijk als professioneel? Op welke kanalen zijn zij bereikbaar? En op welke tijdstippen? Wat is hun interessegebied en hoe kijken ze naar onderwerpen? Zo n doelgroepprofiel kan als hulpmiddel uitgewerkt worden tot een persona.. Deze dient als representant van de doelgroep waartoe zij of hij behoort. Deze persona wordt zeer concreet uitgewerkt, vaak inclusief een (stock)foto, en zichtbaar geplaatst rondom de werkplekken van de contentmakers binnen de organisatie. Hoewel er voor- en tegenstanders van deze aanpak zijn, kan het zeker bijdragen tot het publiceren van effectievere content. Als we weten wat we aan wie en via welke kanalen willen overbrengen, kunnen we overgaan tot het plannen en formatteren van content. Content kan in allerlei formats worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan: Tekst Beeld Video Audio Om tekst en beeld als verder uitgewerkt voorbeeld te nemen. Deze content kan op tientallen manieren worden aangeboden. Een blogpost, een discussie op LinkedIn, een boek, een whitepaper of flyer, een e-book of een PowerPoint presentatie. Pagina 9

10 De formatkeus wordt ondermeer bepaald door hetgeen we van de doelgroep weten en wat bij de doelgroep het beste aanslaat. Ook wordt het bepaald door het specifieke doel van de communicatie. Is het bijvoorbeeld gericht op een eerste kennismaking met een onderwerp of is het een uitgebreide factfile? Content hergebruiken Uit het eerder geciteerde onderzoek blijkt dat het maken van voldoende content vaak een zorg is. De ervaring leert dat dit vooral is, omdat de aanbieder van content denkt dat een onderwerp in één keer volledig en compleet is afgehandeld en dat daarmee de communicatie rond is. Met de informatie die je over een specifiek onderwerp hebt, kunnen enerzijds heel veel soorten content gemaakt worden (formats). Anderzijds kan zolang het onderwerp relevant is, ook met hetzelfde format een nieuwe insteek worden gekozen waardoor er meer content ontstaat. En het hoeft niet altijd nieuws te zijn. Bijvoorbeeld: een branche-expert expert schrijft een boek, presenteert dezelfde inhoud op een andere manier op een congres en vult deze aan met laatste inzichten of voorbeelden, die niet in het boek zijn gekomen. Van het boek kan een samenvattend artikel worden gepubliceerd. Er kunnen tien stellingen of conclusies worden gedestilleerd, welke op Twitter of LinkedIn een plaats krijgen. Enzovoort, enzovoorts. Uitgevers benutten deze techniek commercieel: losse columns van een cabaretier of sportjournalist in het dagblad, daarna gebundeld in een boekje in de winkel, na 5 jaar nog een best of selectie en de gebundelde cassette met het gehele oeuvre. Elke nieuwe publicatie betekent een extra kans op doelgroepcontact, bijvoorbeeld doordat de timing nu beter past of de lezer actiever op zoek is. Herhaling versterkt de boodschap zolang het maar niet vervelend wordt. Al die online publicaties dragen bij aan verbetering van de zoekmachineresultaten. Kortom, veel en veelzijdig publiceren levert communicatiewaarde op. Het inplannen van verschijnmomenten in een redactionele kalender is vervolgens een eenvoudige taak. Voor het produceren van de content is het effectief om voldoende voorraad te produceren. Het is efficiënter om twee dagen content te produceren dan over 8 weken verspreid elke week een uur of twee. Naast de voorraad kan er altijd ad hoc worden ingespeeld op nieuwe onderwerpen of andere ontwikkelingen. Pagina 10

11 LEJEUNE association whitepaper voor branchebranche en beroepsorganisaties Samenvatting en besluit Met contentmarketing informeer informeert u uw doelgroep op het moment dat die dat zelf wenst (permission permission marketing marketing), in plaats van door het gepast en ongepast toeschreeuwen van de boodschap (interruption marketing). Deze eze vorm van marketingcommunicatie sluit aan bij hedendaagse medi media- en informatieconsumptie en is een effectief, meetbaar tbaar middel om communicatiedoelen te bereiken. Deze aanpak past uitstekend bij branche- en beroepsorganisaties, omdat deze al gewend zijn om zich op inhoud te profileren. Het is wel noodzakelijk om de bestaande visie en aanpak aan te passen aan het centrale uitgangspunt van content marketing dat de doelgroep geen ontvanger meer is, maar een verzamelaar van informatie is die zelf het initiatief neemt. is in veel kernfuncties van branche branche- en beroepsorganisaties inzetbaar voor bijvoorbeeld branding, lobbygerelateerde teerde activiteiten of ledenwerving en -behoud. De meest voor de hand liggende inzet is bij het strategisch positioneren van de belangen van de sector sector, zoals gedefinieerd in het propellermodel van Tack en Beusmans (2002) (2002). Om contentmarketing effectief ectief in te zetten is het van belang dat het in het verlengde van de strategie van de vereniging met een geïntegreerde communicatie--aanpak wordt uitgewerkt. Dit vraagt ondermeer draagvlak binnen alle gremia van de vereniging, een expliciete visie en een praktische operatione operationele organisatie die binnen een duidelijke mandaat kan handelen. Pagina 11

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS En waarom ze slaagden WHITEPAPER 2015 HET CONTENTPLATFORM Een eigen contentplatform wordt een steeds bekender begrip in de marketing van bedrijven. Een

Nadere informatie

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever!

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! Of het nu gaat om een organisatie met een in- of externe communicatiebehoefte, of een nieuw project, het begint allemaal met het in beeld brengen van je stakehols. Wat

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Visie op social media en crisiscommunicatie

Visie op social media en crisiscommunicatie Visie op social media en crisiscommunicatie 1. Waarom een visie op social media en crisiscommunicatie? Social media staan volop in de belangstelling van communicatieprofessionals en crisisprofessionals.

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Training Kom hoger in Google (SEO)

Training Kom hoger in Google (SEO) Training Kom hoger in Google (SEO) Meer klanten en omzet door een beter vindbare website Waarom is hoger scoren in Google belangrijk? Zoekmachines als Google spelen een essentiële rol op internet. Ze helpen

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Content marketing. Uw uitdaging: relevante en waardevolle content creëren en onder de aandacht te brengen van uw doelgroep.

Content marketing. Uw uitdaging: relevante en waardevolle content creëren en onder de aandacht te brengen van uw doelgroep. Content marketing In het huidige medialandschap worden we steeds beter geïnformeerd. Continu wordt, ook door uw doelgroep, gezocht naar informatie en bepaald wat wel of niet relevant en nuttig is. Ook

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Hoe videoclips bijdragen aan: BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Watch things happen or make things happen? Online Marketing In 2009 leerde het bedrijfsleven dat Social

Nadere informatie

Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013. Nieuwe markten ontwikkelen

Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013. Nieuwe markten ontwikkelen Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013 Nieuwe markten ontwikkelen think Holland Leden helpen met kredieten? Spagaat tussen beleid en

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders.

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders. YOUNG PROFESSIONALS Automotive Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites:

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders.

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders. YOUNG PROFESSIONALS Automotive Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites:

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen Communicatietraining Jenneke Blanken en Amanda Minkema 08.10.2014 Amersfoort Dia 2 Programma 1. Kennismaking en doel van de training 2. Wat is een communicatieplan

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread

Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread 1. CASE GEGEVENS Categorienaam Deelbekroning print: beste longread Naam inzending: UWV Magazine, hoofdartikel: Editie: Arm Europa (juni 2016)

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN COLOFON Een socialemediastrategie in 7 stappen Auteur: Marc van Daele Brussel, 2015 D/2015/8132/137 ISBN 978-2-509-02462-6 ISSN 1374-0873 NUR 810 De publicaties uit

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 augustus 2013 Kenmerk N023-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads?

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Maliestraat 3 3581 SH Utrecht Telefoon: 030 256 75 90 Fax: 030 256 75 91 Website: www.chainconnection.com Inhoud 3

Nadere informatie