Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent"

Transcriptie

1 Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht DPB Gent

2 Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische visie Functioneren als lid van een team binnen een organisatie In eenvoudige zorg- en opvangsituaties (onder verwijderd toezicht) In complexe zorg- en opvangsituaties (directe begeleiding) DPB Gent

3 Vorming vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld: Jongeren helpen uitgroeien tot mensen die als persoon, én als toekomstig beroepsbeoefenaar in verbondenheid en op een verantwoordelijke wijze in het leven staan Totaalvisie op zorg en begeleiding vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie Dpb Gent

4 Als verzorgende, binnen het kader van zorgen bijstandsverlening, Als voorbereiding op oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie DPB Gent

5 Aandacht voor de groei van de leerling Aandacht voor leren in samenhang Aandacht voor het cyclisch leren Handelen staat centraal Dpb Gent

6 Leren in samenhang: In functie van ontwikkelen van competenties: Geen vakken Samenhang tussen leerlijnen Neerschrijven van componentoverschrijdende doelstellingen Geen afzonderlijke doelstellingen voor stage Theorie en praktijk worden als geheel ervaren Dpb Gent

7 Van competenties, naar leerlijnen, naar leerplandoelstellingen: - Competenties op niveau 7de jaren - Uitgewerkte leerlijnen: geven stappen weer van groei in competentie - Cesuur 2-3de graad - Leerlijn wordt geconcretiseerd door het formuleren van leerplandoelstellingen Dpb Gent

8 Zorgkundige Begeleider in de kinderopvang (specialisatiejaar) (specialisatiejaar) C2.2 Als voorbereiding en oriëntering op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen vanuit een totaalvisie begeleiden C2.1 Als voorbereiding tot zorgkundige zorg verlenen vanuit een totaalvisie* C1 Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- of loopbaan AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn AD 3 Binnen een welomschreven opdracht, in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen DPB Gent

9 Iedere competentie geeft in algemene termen weer wat we van leerlingen verwachten op het einde van het 7de jaar. De algemene doelstellingen geven in algemene termen weer wat we van leerlingen verwachten op het einde van het zesde jaar. De leerplandoelstellingen zijn een concretisering van een competentie/algemene doelstelling en vormen de bouwstenen van de leerlijn. Dpb Gent

10 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 Binnen een welomschreven opdracht ondersteuninen bij (ped)agogische activiteiten 6 Binnen een welomschreven opdracht een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 7 Binnen een welomschreven Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen 9 Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze 3 Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen Dpb Gent

11 Context: leerlingen bereiken de competenties/algemene doelen Doelgroepen: gezonde kinderen van 2maand tot 12 jaar Volwassenen gebruikers die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij ADL (totaalzorg) llr functioneren in eenvoudige situaties (verwijderd toezicht) llr functioneren in complexe situaties (directe begeleiding) Dpb Gent

12 1 ste leerjaar 2 de leerjaar Algemene doelstellingen Tweede graad Derde graad Derde graad leerplandoelstelling en 1 ste leerjaar 2 de leerjaar leerplandoelstelling en Algemene doelstellingen Competenties 3 de leerjaar leerplandoel -stellingen Competenties Dpb Gent

13 Trajecten: Voorbeeld leerlijn: Context wooncentrum/ gezinszorg/kinderopvang.. Mate van begeleiding/toezicht Directe begeleiding Groei van directe begeleiding naar verwijderd toezicht Niveau 1: handelingen Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Eenvoudige situaties Complexe situaties Dpb Gent

14 Didactische werkvorm om aan te tonen dat competenties en onderliggende leerplandoelstellingen ( kennis vaardigheden, attitudes) binnen een bepaalde setting bereikt worden Oriënterende functie naar de verschillende doelgroepen (specialisatiejaar) DPB Gent

15 Geen aparte leerplandoelstellingen Advies : blokstages DPB Gent

16 Dpb Gent

17 Competentie Algemene doelstelling - context - toelichting Leerplandoelstelling concretisering Mogelijke onderliggende doelen toelichting Samenhang met andere leerplandoelstellingen beroepsgericht gedeelte Dpb Gent

18 Aandacht voor: - Algemene begrippen - Werkwoorden in leerplan - Vakterminologie - Zie pag 86 Dpb Gent

19 Visie: We staan stil bij het kwaliteitshandboek van de zorginstelling/organisatie In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is het belangrijk om in de 3 de graad telkens de koppeling te maken tussen deze mensvisie en de verschillende gezondheidspatronen (AD4) Dpb Gent

20 Respectvol handelen Respectvol omgaan met zichzelf Respectvol omgaan met anderen met aandacht voor diversiteit Respectvol omgaan met materialen en benodigdheden Loyaal zijn aan medeleerlingen, klas, school, team, zorginstelling/organisatie Dpb Gent

21 Methodisch handelen - Llr appelleren op reeds verworven kennis, vaardigheden en attitudes. - werken met dezelfde werkmodellen als in de 2 de graad. - llr mogen groeien in het op een meer zelfstandige wijze omgaan met werkmodellen. Dpb Gent

22 Methodisch handelen = cyclisch gebeuren het is belangrijk dat leerlingen in de 3 de graad leren dat men vanuit de fase van de evaluatie, of vanuit andere bijkomende vragen/wensen/behoeften van de gebruiker, men het proces opnieuw vanaf de fase van het informeren doorloopt. Dpb Gent

23 Milieubewust handelen Concreter begrip dan duurzaamheid Kaderen binnen visies rond duurzame ontwikkeling (totaalvisie) Dpb Gent

24 Veilig handelen Volgens geldende richtlijnen Aandacht voor belang van preventie en bescherming op het werk Zich informeren maar ook toepassen In de context van de AD plaatsen Dpb Gent

25 Ergonomisch handelen Hygiënisch handelen Economisch handelen Dpb Gent

26 Observeren, interpreteren, rapporteren - In de derde graad wordt er gewerkt rond het verschil tussen observeren en interpreteren en werken de llr rond deze doelstelling in concrete beroepssituaties. Het betreft nu de totale beroepscontext: menselijk gedrag, materiële omgeving, Het is belangrijk dat leerlingen leren groeien in het handelen vanuit observaties en dat ze de samenhang leren zien met de cyclus van het methodische handelen (observeren = vorm van informatie verwerven). Dpb Gent

27 Reflecteren - Op situaties en het handelen tijdens les- en klasgebeuren - Op situaties en het handelen tijdens stages - Vanuit reflectie op het handelen, werkpunten formuleren, leren llr de samenhang zien met de cyclus van het methodisch handelen Dpb Gent

28 appelleren op reeds verworven kennis, vaardigheden en attitudes Een leerlijn opbouwen van communiceren in een 1-1 relatie naar communiceren met meerdere personen en in de context van setting ( als beroepsbeoefenaar) bv.- gesprek met stagebegeleider en mentor - gesprek met ZV en familielid - gesprek met meerdere zorgvragers in de leefruimte Dpb Gent

29 Communicatieve vaardigheden uitbreiden en verdiepen Context : tijdens zorgsituaties, begeleiding, contactmomenten Gebruiker informeren over het eigen handelen met een link naar respectvol handelen Aangeven wat de eigen taak is Durven doorverwijzen Dpb Gent

30 aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen, o.a. gebruik van intranet binnen organisaties, het gebruik van nieuwe media door gebruikers, Leerlingen maken gebruik van sociale netwerken. Het is belangrijk hen er op te wijzen dat rekening houden met het beroepsgeheim ook hier noodzakelijk is. Dpb Gent

31 in een organisatie werken communiceren in team en deelnemen aan teamoverleg vergaderen binnen de eigen klasgroep samenwerken met andere zorgverleners/begeleiders DPB Gent

32 Teamleden informeren over het eigen handelen en over taak/opdracht. DPB Gent

33 Het uitvoeren van logistieke opdrachten/taken is een eerste groeifase in de leerlijn van zorg en begeleiding Zie Beroepsfiche uit beroepsprofiel Logistiek assistent in ziekenhuizen en rusthuizen van de SERV (april 2007)en link met leerplandoelstellingen DPB Gent

34 Zorg dragen voor het menselijk functioneren van gebruikers; ondersteunen bij activiteiten van het dagelijks leven vanuit een totaalvisie; conform richtlijnen (protocol, KB 78, decreet zorg- en bijstandsverlening); gezondheid en welzijn van gebruikers bevorderen en in stand houden; veranderingen/tekens op fysiek, psychisch en sociaal vlak observeren en signaleren aan een verantwoordelijke. DPB Gent

35 In concrete situaties (vanuit stage-ervaringen, actualiteit) relevante informatie m.b.t. aandoeningen en ziektes vinden, selecteren en aanwenden bij gebruikers

36 Keuze van rubrieken: Gebaseerd op systemen classificaties uit de gezondheidszorg leerlingen hebben de leerstof van de tweede graad leren ordenen op een zelfde wijze als in de derde graad (nieuw leerplan) en op dezelfde wijze als bv. observatie- en zorgvrager-gegevens worden geordend op stage (zorgdossier) Ordening past binnen de visie van een holistisch dynamisch mensbeeld en totaalzorg

37 ICF-schema: Ziekte of aandoening Functies En anatomische eigenschappen Activiteiten Participatie Persoonlijke factoren Externe factoren

38 Zie toelichting en duiding pag

39 EHBO - noodsituaties herkennen binnen een professionele situaties - Omwille van de professionele situatie is het belangrijk dat leerlingen weten dat ze een verantwoordelijke moeten raadplegen - deze doelstelling uit werken in relatie tot de verschillende gezondheidspatronen

40 Gezondheidsbeleving - aandacht besteden aan de gezondheidsdoelstellingen van de overheid en de bijhorende preventieacties voor burgers

41 Per patroon zelfde indeling : - Het functioneren van de gezonde gebruiker m.b.t - Zorg dragen voor.. - Veranderingen/tekens m.b.t. observeren en signaleren - In concrete situaties, relevante informatie m.b.t. aandoeningen en ziektes i.v.m. vinden, selecteren en aanwenden - Zorg dragen voor het menselijk functioneren i.v.m

42 - zorg dragen voor het menselijk functioneren i.v.m. waarneming en cognitie in samenhang met AD 5 - aandacht voor het agogische

43 Aanwenden van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Zelfde kader gebruiken als in tweede graad Trainen en oefenen vanuit setting plaats van de gebruiker/ plaats teamlid/ plaats verantwoordelijke / medeleerling DPB Gent

44 Agogisch omgaan met gebruikers: Zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid De normale ontwikkeling van kinderen/het verouderingsproces van volwassenen verduidelijken en toelichten Ontwikkelingsstimulerend/belevingsgericht handelen tijdens het zorg dragen voor het menselijk functioneren DPB Gent

45 Agogisch omgaan met gebruikers in groep: Begeleiden van een activiteit met een kleine groep kinderen Participeren aan een groepsactiviteit bij gebruikers Exploreren van het sociaal netwerk van gebruikers DPB Gent

46 In de derde graad ligt de focus op het begeleiden van een kleine groep (2 à 3) kinderen. Naar het einde van het specialisatiejaar toe verwachten we dat leerlingen een groep van 7 kinderen begeleiden. Het is belangrijk om leerlingen hiertoe voldoende leerkansen te bieden (belang van leren uit herhaling). DPB Gent

47 De verzorgende begeleidt geen groepsactiviteiten, maar werkt steeds op vraag, volgens de instructies en onder begeleiding van een animator/ergotherapeute, DPB Gent

48 In de derde graad is het omwille van het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker zeker nodig ook de aandacht te vestigen op het lichamelijk welbevinden en dus te streven naar integratie met AD4. Zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen kan niet zonder de link te leggen met de ontwikkeling van het kind. DPB Gent

49 Werken met het ICF-schema (AD4) geeft heel wat mogelijkheden naar integratie tussen AD4 en AD5. We kozen daarom voor de termen persoonlijke en externe factoren DPB Gent

50 1 algemene doelstelling m.b.t. het indirecte zorg verlenen. De onderliggende leerplandoelstellingen in samenhang uit werken Sinnercirkel ( kader 2 de graad) toepassen DPB Gent

51 groei naar meer zelfstandigheid (zelfstandig werkmodellen hanteren, routinehandelingen uitvoeren zonder werkmodellen) onder directe begeleiding omgaan met nieuwe eenvoudige situaties (bv. er is ander materiaal aanwezig dan men had verwacht, men krijgt de opdracht iets te bereiden wat men nog niet leerde klaarmaken, ) DPB Gent

52 aandacht aan samenstellen van dagvoeding, weekplanning, in overleg met de gebruiker. DPB Gent

53 Bij indirect zorg verlenen zijn het combineren van huishoudelijke taken en de organisatie van indirecte zorg binnen een bepaald tijdsbestek belangrijke aandachtspunten. ( llr moeten daarin ook mogen groeien) DPB Gent

54 Het is belangrijk dat leerlingen weten en ontdekken dat - binnen de gezinszorg - op een professionele wijze huishoudelijke taken uitvoeren belangrijk is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de gebruiker. DPB Gent

55 Het is belangrijk om in samenhang met het vak PAV/wiskunde rekenvaardigheden in te oefenen in functie van het herleiden van hoeveelheden, maten en gewichten DPB Gent

56 Een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden: vertrekt vanuit de noden/wensen van de gebruikers DPB Gent

57 Volgens de grenzen van de eigen deskundigheid handelen samenhang met de rubriek Ik als verzorgende/begeleider (AD5) en AD1 (houding van de verzorgende/begeleider, belang van kwaliteitsbewust handelen). DPB Gent

58 De arbeids- en (stage)voorwaarden voor de verzorgende (in opleiding) verduidelijken, toelichten en aanwenden Samenwerken met PAV DPB Gent

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten Inhoudsopgave R Inleiding 2 1 R Ontwikkelstadia LOB: drie modellen 6 2 R Rollen en taken 16 3 R Competenties 26 4 R Professionaliseren 36 LOB

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie