Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver mei 2009

2 Stichting Kenniscentrum CrossOver, Schouwstede 1A, 3431 JA Nieuwegein, Postadres: Postbus 210, 3430 AE Nieuwegein Tel Website: Weblog: KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

3 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1. Wet- en regelgeving 5 2. Ondernemers en werkgevers 6 3. Gemeenten en bestuurlijke regio s 9 4. Transities binnen onderwijs 9 5. Transitie school werk De politieke agenda Wajongeren De mensen die er wat aan doen Inspelen op de actualiteit van Informatie-afdeling Projectmanagement Website 18 KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

4 INLEIDING In dit verslag geven we een overzicht van de door ons uitgevoerde projecten en activiteiten in In ons werkplan Aan het werk in 2008 hebben we ervoor gekozen onze activiteiten te verdelen over een achttal arena s, namelijk: Wet- en regelgeving Ondernemers en werkgevers Gemeenten en bestuurlijke regio s Transities binnen onderwijs Transities school werk De politieke agenda Wajongeren De mensen die er wat aan doen Het jaarverslag is ook volgens deze indeling opgebouwd. Bij de beschrijving van de activiteiten per arena is ook aandacht besteed aan de vervolgacties in Naast de reguliere projecten heeft CrossOver veel aandacht besteed aan het inspelen op actualiteiten. In het verslagjaar, waarin onder andere nieuwe wetgeving voor Wajongeren is geïnitieerd, werd CrossOver met regelmaat gevraagd om haar bijdrage te leveren aan kennisverspreiding op het terrein van jong, handicap en werk. Ook deze activiteiten zijn in dit verslag opgenomen. De reguliere werkzaamheden, zoals de documentatiewerkzaamheden en projecten met als doel het projectmatig werken te bevorderen zijn aan het einde van dit jaarverslag weergegeven. Omdat de verzameling van kennis en de inzet van de website bij al onze activiteiten een grote rol speelt, zijn deze als apart item opgenomen. Ook zijn enkele grafieken opgenomen, waarin een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van het aantal bezoeken aan de website het afgelopen jaar. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

5 1. WET- EN REGELGEVING 1.1. BOTSBOEK Jongeren met een functiebeperking krijgen zeer regelmatig te maken met tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. In 2008 zijn deze botsingen door CrossOver gedetailleerd in kaart gebracht. Door middel van een zestiental voorbeeldcasussen zijn de botsingen zo concreet mogelijk weergegeven, gevolgd door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Niet alleen het probleem wordt uitgebreid beschreven; ook wordt aangegeven hoe de botsing zou kunnen worden opgelost. Het Botsboek wordt in het voorjaar van 2009 verstrekt aan de beleidsmakers en besluitvormers op dit terrein. Na het uitkomen zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin het oplossen van de bestaande botsingen centraal staan. Er is eveneens een publieksversie van het Botsboek gemaakt, die verspreid wordt onder een groot aantal belanghebbenden. Beide producten zullen via de website van CrossOver ook digitaal beschikbaar zijn ACTIVITEITEN W-TEAM In het verslagjaar heeft CrossOver een W-team opgericht. Dit team, dat volledig bestaat uit jongeren met een Wajong indicatie, kan onder andere worden ingezet bij informatieverstrekking aan jongeren, hun ouders, werkgevers en decanen. Het W-team heeft in 2008 concreet vorm gekregen door de formatie van een infopanel dat jongeren met een functiebeperking ervaringskennis biedt bij werkgerelateerde zaken. Het infopanel is in 2008 enkele keren benaderd voor informatie en steun. Daarnaast is een databank met ervaringsdeskundigen opgezet: de e-pool. De leden van dit team hebben in 2008 deelgenomen aan een lunchbijeenkomst met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zijn ervaringsdeskundigen actief geweest op de Support beurs en bij het project G-tour (zie pag.5). Ook heeft een aantal van hen meegewerkt aan de opening van een social firm. Er is een startdocument gemaakt waarin wordt beschreven op welke wijze de kennis van de deelnemers van de e-pool op effectieve wijze kan worden ingezet ten behoeve van de beoogde cultuurverandering. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

6 1.3. OPZETTEN HELPDESK CrossOver heeft sinds medio 2007 een kleinschalige helpdesk. Jongeren met een beperking, hun ouders, werkgevers en intermediairs kunnen met hun vragen over jongeren met een beperking in relatie tot school of werk terecht bij deze helpdesk. In 2008 heeft de helpdesk 135 vragen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een registratiesysteem. Op basis van de vragen die zijn gesteld, zijn 10 veelgestelde vragen ontwikkeld die op de website zijn gepubliceerd. Tenslotte is een protocol ontwikkeld voor de afwikkeling van vragen via de helpdesk. Er is besloten deze functie niet breed te promoten in verband met de kosten van een helpdesk, het beschikbaar zijn van andere kanalen en het tijdelijke bestaan van CrossOver. 2. ONDERNEMERS EN WERKGEVERS 2.1 VERHOGING STAGEPLAATSEN JONGEREN VAKOPLEIDINGEN In 2008 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met COLO, de verzamelde Kenniscentra voor Vakopleidingen. Tijdens deze bijeenkomsten vormde het tekort aan stageplaatsen onderwerp van aandacht, maar ook het gebrek aan deskundigheid van de praktijkopleiders over hoe om te gaan met de jongere met een beperking op de werkplek. Naar aanleiding hiervan zijn trainingen voor praktijkopleiders georganiseerd, waar deskundigheidsbevordering centraal stond. Tevens was er een bijeenkomst voor een aantal individuele kenniscentra (leden) van COLO, eveneens gericht op kennisoverdracht. Er is besloten om elkaar op de hoogte te blijven houden van verdere ontwikkelingen. Tenslotte is CrossOver door COLO gevraagd om deel te nemen aan een begeleidingscommissie voor de ontwikkeling van een kwalificatiesysteem voor jongeren binnen het MBO die zich binnen de huidige structuur niet kunnen kwalificeren. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

7 2.4 WERKGEVERS VINDEN BETER TOEGANG TOT ARBEIDSPOTENTIEEL WAJONGEREN Per 1 oktober 2008 kunnen werkgevers die op zoek zijn naar wajongeren terecht op de site Wajongwerkt.nl van UWV Werkbedrijf en CNV jongeren. Omgekeerd kunnen wajongeren die op zoek zijn werk hun profiel en CV achterlaten. CrossOver heeft geadviseerd over de inrichting van deze website. 2.5 ERVARINGEN INBRENGEN CrossOver heeft in 2008 op diverse wijzen invulling gegeven aan de mogelijkheid voor werkgevers, (potentiële) werknemers en intermediairs om hun ervaringen bij CrossOver in te brengen. Zo worden via de CrossOver website werkgevers gestimuleerd om hun ervaringen in te brengen. Eveneens heeft CrossOver op verzoek van het Ministerie van SZW meegewerkt aan de organisatie van een bijeeenkomst van werkgevers met de minister van SZW, waarbij punten van aandacht direct in het politieke en ambtelijke circuit terecht kwamen. CrossOver heeft er eveneens voor gezorgd dat werkgevers hun verhaal kwijt konden op de televisie. De activiteiten rond jongeren zelf, de (potentiële) werknemers, zijn beschreven vanaf pagina 10. Met betrekking tot de intermediairs rondom de (wa)jongere, heeft CrossOver, samen met het Wajong-team van UWV een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om elkaar op de hoogte te stellen van lopende activiteiten en kennis uit te wisselen. Er heeft een eerste oriënterend gesprek met MEE plaatsgevonden. Ook hebben kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met de Vereniging Arbeidskundige Compagnie (VAC), een van de organisaties die volgens de methode Job Carving werken. Het inbrengen van ervaringen door intermediairs zal in 2009 verder invulling krijgen.. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

8 2.6 TWO TICKS IN NEDERLAND INTRODUCEREN De Two Ticks aanpak is in 2008 aan een aantal partijen voorgelegd. die mogelijk deze methode in hun dagelijkse praktijk kunnen inpassen. Na een ronde langs een aantal geïnteresseerden, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het einde van 2008 besloten na te gaan of toepassing door de werkgever overheid realistisch is. CrossOver zal begin 2009, samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daartoe de nodige stappen zetten. De G-krachten, een groots opgezet initiatief door meerdere re-integratiebedrijven en in samenwerking met UWV, heeft eveneens aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de invoering er van in hun activiteiten. Zij hebben de opdracht om 1000 Wajongeren aan het werk te helpen. Ook andere re-integratiebedrijven en woningcorporaties hebben interesse getoond. 2.7 TOURNEE G-FACTOR CrossOver heeft in 2008 de G-tour van het project G-factor van Quintis gefinancierd. Volgens planning zou er een tour zijn langs 16 woningcorporaties. Vanwege tegenvallende belangstelling van de woningcorporaties zijn minder woningcorporaties (4) bezocht. Een eerste resultaat van de actie is dat er op in het schooljaar 2008/2009 vier jongeren met een verstandelijke beperking via een stage twee dagen per week aan de slag gaan bij de woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. Als onderdeel van het project G-factor is tevens een G-scan ontwikkeld; bedrijven kunnen zich zelf via een quick scan toetsen in hoeverre zij er klaar voor zijn om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. CrossOver heeft een adviserende rol gehad bij de ontwikkeling van de G-scan. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

9 3. GEMEENTEN EN BESTUURLIJKE REGIO S 3.1. REGIONAAL WAJONGLANDSCHAP IN KAART In samenwerking met de gemeente Helmond wordt het regionale wajonglandschap, zijnde alle instanties en professionals die de jongere, bedrijven en betrokkenen kunnen ondersteunen, in kaart gebracht. Hun rollen en taken zijn bekend, inclusief de mogelijke overlap, belangenverstrengeling en eventuele leemtes in de ondersteuning. Deze kennis wordt in een later stadium gebruikt voor verbetering van de ondersteuning en kennisdeling binnen andere gemeenten. Het draaiboek en het materiaal voor dit project zijn in de tweede helft van 2008 afgerond. In het voorjaar van 2009 zal de kick off meeting plaatsvinden. Als voorbereiding op de inventarisatie van het Wajong landschap in Helmond is een korte interview training ontwikkeld. 4. TRANSITIES BINNEN ONDERWIJS 4.1. TRANSITIES BINNEN ONDERWIJS In juli 2008 vond een bijeenkomst plaats, waaraan de belangrijkste onderwijskoepels uit het regulier onderwijs deelnamen. Centraal aandachtspunt vormde de soepele onderwijscarrière van de jongere met een functiebeperking. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om een gezamenlijke brief aan de ministers van de betrokken departementen uit te laten gaan, waarin de intentie wordt uitgesproken gezamenlijk te gaan werken aan de problematiek van jongeren met een functiebeperking. Naar aanleiding van deze brief is in november door CrossOver een netwerkbijeenkomst georganiseerd, voor beleidsmedewerkers van de onderwijskoepels (van het regulier onderwijs) die zich met Wajongeren bezighouden. Tijdens deze bijeenkomst is een overleg met de top van de betrokken departementen en de voorzitters van de onderwijsraden voorbesproken. Naast bovengenoemde acties op het terrein van het reguliere onderwijs hebben bilaterale gesprekken plaatsgevonden met de koepels van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het REA-College. De intensieve contacten met het onderwijsveld hebben tot gevolg dat CrossOver als gesprekspartner wordt betrokken bij alle Wajong activiteiten die door de koepels worden georganiseerd. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

10 4.2 VOORBEREIDING WERKCONFERENTIE De bij 4.1 beschreven activiteiten vormen de basis voor een geplande werkconferentie. De voorbereidingen voor deze werkconferentie zijn eind 2008 gestart, de werkconferentie vindt plaats in Doel van deze werkconferentie in de Rode Hoed is het samenstellen van een concrete verbeteragenda, waardoor de kansen op een vloeiende schoolcarrière, de mogelijkheden voor een passende kwalificatie én de kansen op duurzame arbeidsdeelname voor jongeren met een functiebeperking toenemen. 5. TRANSITIE SCHOOL-WERK 5.2 VERZAMELEN TRANSITIEPRAKTIJKEN In 2008 heeft CrossOver oriënterende gesprekken gevoerd met de WEC-raad inzake het in kaart brengen van goede transitiepraktijken van school naar werk. Belangrijk punt van gesprek was de mate waarin transitiepraktijken als goed kunnen worden beoordeeld. Hiervoor is in 2008 een vragenlijst ontwikkeld die via de WEC-raad aan alle REC 3 en REC 4 scholen wordt toegezonden. Eind 2008 was de vragenlijst in concept gereed. Begin 2009 zal een bijeenkomst worden georganiseerd met relevante betrokkenen waarin de vragenlijst op haar praktische waarde wordt beoordeeld. Vervolgens wordt de vragenlijst breed uitgezet. De vragenlijst vormt voor de WEC-raad tevens onderdeel van de monitoring van de voortgang van de transitie op de individuele scholen. De in samenwerking met de WEC-raad ontwikkelde vragenlijst wordt tevens ingebracht als meetinstrument in de commissie Passend Onderwijs, om de voortgang in transitie te kunnen meten. In een parallel traject is CrossOver betrokken bij een onderzoek van KPC, waarin literatuur over transitiepraktijken wordt verzameld en waar, op basis van de uitkomsten, moet worden vastgesteld wat goede transitiepraktijken zijn. Begin 2009 worden de eerste resultaten van deze inventarisatie verwacht. CrossOver heeft een eerste inventarisatie gemaakt van transitiepraktijken binnen onderwijs. Zo zijn gesprekken gevoerd met verschillende instellingen voor speciaal onderwijs als de Leo Kannerhuizen, de Rea-colleges en private opleidingen. Alle onderwijsinstellingen blijken problemen te ervaren bij de transitie naar de arbeidsmarkt, maar er zijn grote verschillen tussen de branches. Ervaringen van de onder diverse ministeries vallende bekostigde instellingen worden te weinig uitgewisseld. In het komend jaar zal op die kennisuitwisseling en versterking van de transitiepraktijken met reïntegratiebedrijven door CrossOver worden ingezet. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

11 6. DE POLITIEKE AGENDA 6.1. GESPREKKEN MET BEWINDSLIEDEN Bestuur en directie hebben in de loop van 2008 met verschillende bewindslieden van gedachten gewisseld over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking BEWUSTWORDING SOCIALE PARTNERS De Stichting van de Arbeid heeft dit thema in 2008 opgepakt door het uitbrengen van de Aanbeveling Wajong. In de toelichting bij de aanbeveling staat op welke wijze caopartijen, directies en ondernemingsraden afspraken kunnen maken om jonggehandicapten aan regulier werk, stageplekken of detacheringsplaatsen te helpen. CrossOver en UWV hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de toelichting. Wel is het van belang dat CrossOver nu monitort in hoeverre de voornemens in concrete daden worden omgezet AARD EN OMVANG ALLOCHTONE WAJONGEREN In de loop van 2008 verscheen een rapport van TNO/UWV waarin een indicatie werd gegeven van de omvang van het aantal allochtone jongeren met een wajong indicatie. Vervolgens is, in samenwerking met FORUM, in juni een expertmeeting met als doel de aard en omvang van de kwestie in beeld te brengen. De deelnemers waren afkomstig vanuit VSO-onderwijs, praktijkonderwijs, ROC s, reïntegratiebedrijven, SZW, UWV, MEE, Jobcoachorganisaties, CG-raad, Inspraakorgaan Turken, Jopla, CrossOver en Forum. Eén van de punten van discussie betrof de vraag in hoeverre er sprake is van specifieke problematiek bij allochtone jongeren, anders dan bij autochtone jongeren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De resultaten van deze oriënterende bijeenkomst zijn vertaald in een onderzoeksvoorstel, gericht op allochtone jongeren met een verstandelijke beperking. Voor de uitvoering van het onderzoek is onder andere subsidie aangevraagd bij Fonds voor Verstandelijk Gehandicapten. In 2009 zullen verdere gesprekken met Forum plaatsvinden over vervolgacties. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

12 7. WAJONGEREN 7.1. WAJONG.NL In 2008 is geëxploreerd of Wajong.nl wellicht een portal zou kunnen zijn voor Wajongeren en andere geïnteresseerden die hierop alle informatie zouden kunnen vinden, die ze zoeken. Besloten is om deze site niet actief te vullen met relevante informatie voor jongeren, maar eerder in te zetten als bron van informatie over helpdesks die hun diensten ter beschikking stellen aan eenieder die vragen heeft rondom de Wajong. Hiervoor is het van belang dat bestaande helpdesks gaan samenwerken om vragen op de meest adequate wijze te beantwoorden. Samenwerking bevordert een snelle afhandeling, het bevorderen van kennis en daarmee een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. CrossOver heeft eind 2008 hiertoe een voorstel beschreven, dat begin 2009 zal worden getoetst bij de bestaande helpdesks die geïnteresseerd zijn in samenwerking. 8. DE MENSEN DIE ER WAT AAN DOEN Met jongeren met een handicap hebben ouders en leerkrachten uit verschillende vormen van onderwijs dagelijks te doen. In die hoedanigheid zijn het ook partijen die er wat aan (kunnen) doen. Daarvoor is echter een grotere kennis van de aandoeningen, de mogelijkheden, de regels en de maatschappelijke omgeving nodig. CrossOver probeert die kennis te verschaffen op verschillende manieren VERGROTEN DESKUNDIGHEID OUDERS In het voorjaar van 2008 zijn NSGK en CrossOver overeen gekomen om een bijeenkomst voor ouders te organiseren met als thema de positie van de ouders en de onderwijs- en arbeidscarrière van jongeren met een functiebeperking. De bijeenkomst leverde veel informatie over de positie van de ouders op; duidelijk werd dat het onderwerp jongeren en de toekomstige arbeidscarrière grote belangstelling genoot onder ouders. Knelpunten en problemen op dit terrein zijn uitgebreid aan de orde geweest. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

13 Met de NSGK is afgesproken om in 2009 intensief samen te werken aan de vergroting van (onder meer) de deskundigheid van ouders INPASSEN KENNIS IN OPLEIDING OPLEIDERS In 2008 heeft CrossOver overleg gevoerd met de Stichting Perspectief (eigenaar van de Index voor Inclusie) op welke wijze CrossOver en de Stichting Perspectief samen kunnen werken aan de inpassing van kennis over de doelgroep binnen de lerarenopleidingen, de pabo s en sommige sociaal-agogische opleidingen. In eerste instantie is bedacht een speciale module te ontwikkelen. Aan het eind van 2008 is, op basis van voortschrijdend inzicht, gekozen voor een bredere en meer integrale benadering van kennisoverdracht over de doelgroep binnen de lerarenopleidingen. Kennis over de doelgroep moet in het gehele curriculum worden verwerkt en tot de standaarduitrusting van een beroepsbeoefenaar behoren. Hiervoor zijn inmiddels lijnen uitgezet. In 2009 zullen de ideeën hieromtrent meer concreet worden gemaakt en onderdeel uitmaken van de geplande acties binnen het thema onderwijs. 9. INSPELEN OP DE ACTUALITEIT VAN 2008 In 2008 heeft CrossOver op verschillende wijzen deelgenomen aan activiteiten die door belanghebbende partijen zijn georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de bijdragen van CrossOver. Op 28 februari vond een werklunch plaats op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). CrossOver werd gevraagd jongeren met een Wajong uitkering voor deze lunch uit te nodigen. De minister wilde inzicht krijgen in de problematiek en direct van jongeren horen waar zij tegenaan lopen. Elf jongeren namen deel aan deze lunch met minister en staatssecretaris. Namens CrossOver namen bestuursvoorzitter Hans Kamps, directeur Yolan Koster, projectleider Annemiek Scheijde en communicatieadviseur Arjan Keijzer deel. Zaterdag 1 maart is een artikel in Trouw verschenen over de werklunch met jongeren. Op 1 april was er een bijeenkomst op het Ministerie SZW met ongeveer 10 Werkgevers rondom Wajong. De bijeenkomst werd georganiseerd door CrossOver projectleider Dorien Verhoeven. Naast Dorien namen Hans Kamps en Yolan Koster deel. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

14 Op 2 april was er een derde bijeenkomst op het Ministerie SZW met professionals die zich bezig houden met Wajongeren. De organisatie werd wederom verzorgd door CrossOver projectleider Dorien Verhoeven. Hans Kamps en Yolan Koster namen eveneens deel. 3 April was CrossOver aanwezig op de Studiedag Route 23 in Dordrecht over jongeren en hield hier een presentatie. Op 3 april was CrossOver eveneens aanwezig op de landelijke studiedag van begeleiders Studie & Handicap van MBO-scholen. CrossOver hield een presentatie over haar activiteiten. Op 10 april organiseerden de CG-raad en Rea College Nederland een discussiebijeenkomst Onbeperkt de arbeidsmarkt op. Deelnemers waren onder meer Reni de Boer, Wim Kok, wajongers, ouders, politici, werkgevers, onderwijs- en belangenorganisaties. Namens CrossOver nam Yolan Koster deel. Op 11 april was er een lunchoverleg op het Ministerie van SWZ met cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij Wajongeren. CrossOver en de CG-raad organiseerden deze bijeenkomst. Hans Kamps en Yolan Koster namen deel. Van april vond de Support Beurs in Utrecht plaats. CrossOver had hier een stand. Veel bezoekers vonden onze stand en werden lid van de hier geïntroduceerde Hyves, vrienden van CrossOver. Op 17 april was de Themadag Wajong van UWV. Hans Kamps was vanuit CrossOver als spreker aanwezig. Yolan Koster nam eveneens deel aan de themadag. Begin mei vond een eerste gesprek plaats met ZonMw, een organisatie die onderzoek op het gebied van preventie, zorg en gezondheid financiert en stimuleert. ZonMw en CrossOver werken samen een programmavoorstel uit voor minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Dit betreft een onderzoek naar sleutelmomenten in het leven van kids met een makke, die van invloed zijn op hun verdere levensloop gerelateerd aan scholing/werk. Op 12 mei is Hans Kamps in RTL nieuws geweest over het thema Wajong. Op 15 mei is Yolan Koster geïnterviewd door BNR en Radio 1 Op 20 mei is Hans Kamps geïnterviewd door De Ochtenden (Radio 1) In de nieuwsbrief voor gemeenten, Sprank, komt een artikel van CrossOver. In mei is CrossOver benaderd door een aantal organisaties met een vraag voor expertise op het terrein van jong, gehandicapt en werk. Denk hierbij aan autisme vereniging, NLD-instituut, ROC-instelling, etc. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

15 Op 3 juni presenteerde minister Donner zijn beleidsnotitie over de Wajong. CrossOver was hiervoor uitgenodigd en aanwezig met Yolan Koster, Brigitte van Lierop en Marinka Traas. Op 9 juni organiseerde CNV jongeren i.s.m. Boaborea een informatief en creatief congres voor wajongers en professionals. Neeltje Huvenaars en Annemiek Scheijde namen deel namens CrossOver. Op 19 juni ontmoetten de wajong-teams van SZW, UWV en CrossOver elkaar in Beekbergen. Doel was een informele kennismaking en afstemming van agenda s. Op 26 juni is CrossOver vertegenwoordigd op de landelijke informatiedag van F.E.S., commissie van jongeren met fybromialgie. Thema was studeren/werken met fybromialgie. In het julinummer van het Maandblad Reïntegratie is een interview gepubliceerd met Jeanette Paul over het rapport Organisatienetwerken rond jongeren met een arbeidshandicap of beperking. Dit rapport heeft Paul in opdracht van CrossOver geschreven en is beschikbaar via de CrossOver website kcco.nl. Op 21 juli is CrossOver directeur Yolan Koster, samen met André van Amsterdam van UWV geínterviewd voor BNR Nieuwsradio, in het programma Powerlunch. Onderwerp was de toestroom in de Wajong Op 4 september heeft Hans Kamps een voordracht gehouden bij het vijfjarig bestaan van de Verenigde Arbeidskundige Compagnie. Het betrof een vurig pleidooi voor de invoering van Job Carving binnen bedrijven zodat jongeren met een functiebeperking zonder opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Op 20 juni is vanuit de directie van CrossOver een brief verzonden naar de staatssecretaris van OC&W, mevrouw Dijksma, over de beleidsvoornemens Passend Onderwijs. CrossOver mist de verbindingen met andere betrokken beleidsterreinen op dit gebied en vraagt het ministerie met CrossOver hierover het gesprek aan te gaan. Op 30 september 2008 vond de conferentie Iedereen aan de slag plaats. Art.1 organiseerde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor P&O (NVP) en Div Management deze werkconferentie. De conferentie richt zich op iedereen die binnen zijn/haar organisatie betrokken is bij werving & selectie en die meer wil weten over diversiteit en gelijke behandeling. CrossOver verzorgt samen met USG restart twee workshops Geen beperkingen zonder mogelijkheden! over het werven, selecteren en in dienst nemen van mensen met een beperking. In de workshop wordt antwoord gegeven op vragen als Om wat voor mensen gaat het eigenlijk?, Wat voor werk is geschikt? en Waar moet ik op letten bij werving en selectie?. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

16 1 oktober 2008 vond het Congres De omslag plaats. Hier werden de projecten gefinancieerd met de Verburggelden gepresenteerd. CrossOver verzorgde een stand met haar eigen informatiemateriaal, waaronder de boekjes Werken met een beperking en een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte nieuwsbrief. Naast de stand werd door projectleider Brigitte van Lierop een workshop gegeven rondom doelgroepspecifieke aanpakken. Wat zijn overeenkomsten en verschillen en waarom zijn deze verschillen nodig? 17 oktober werd vanuit bestuur en directie een brief verzonden naar de staatssecretaris van OC&W, mevrouw Dijksma, over het voornemen 20 miljoen euro vrij te maken voor het aanstellen van conciërges op basisscholen. CrossOver pleit ervoor dit initiatief te verbinden met ambities op andere ministeries. Bijvoorbeeld met de WSW-plannen en de Wajong wetgeving. 17 oktober werd eveneens een brief verstuurd naar de minister van VWS, de heer Klink, met als onderwerp het vervullen van vacatures in de zorg. Een verzoek werd gedaan tot het aangaan van een gesprek, samen met de heer van Boxtel om na te gaan hoe met medewerking van de Stichting van de Zorg, werk in de zorg geschikt te maken voor jongeren met een beperking en deze jongeren eveneens op te leiden. 7 november 2008 is CrossOver actief in de Week van de Chronisch Zieken. Projectleider Brigitte van Lierop verzorgt een presentatie over empowerment en tevreden jongere werknemers met een functiebeperking. Daarnaast is op het congres de jongerenwebsite Eigen boontjes gelanceerd en was CrossOver aanwezig met een stand met informatiemateriaal. Ook is een advertorial van CrossOver verschenen in het magazine rondom deze week KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

17 9. INFORMATIE-AFDELING Omdat het verzamelen en ontsluiten van kennis in alle activiteiten van CrossOver een grote rol speelt, zijn de acties hieromtrent apart opgenomen: Dagelijks wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingen, ideeën, publicaties etc. Deze worden op de website geplaatst. Nieuwe organisaties, fusies van organisaties, en naamsveranderingen worden bijgehouden, verwerkt in bestanden en zo nodig aangepast op de website van Crossover. Beleidsveranderingen, onderzoeken, rapporten, publicaties, nieuwsbrieven worden bijgehouden en verspreid via de website. Verzameld zijn ervaringsgegevens van zowel jongeren met een beperking als van werkgevers, alsmede methodieken die gebruikt worden bij het samenstellen van de (on)mogelijkheden van personen in het arbeidsproces. Vragen die zijn binnengekomen bij de helpdesk zijn beantwoord en geregistreerd. Voor de nieuwe websites ouders, werkgevers en jongeren is veel informatie aangeleverd en waar nodig geactualiseerd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie, die de nieuwe websites gerealiseerd heeft. In 2008 heeft gelegen op het verzamelen van kennis; in 2009 wordt gekeken naar het op een toegankelijke manier beschikbaar stellen en gebruiken van de aanwezige kennis. 11. PROJECTMANAGEMENT CrossOver wil haar ambitie realiseren met een projectmatige en resultaatgerichte aanpak. Dit is terug te zien in het vierjarenplan en het deelplan De plannen kennen een groot aantal projecten. Binnen CrossOver ontstond behoefte aan een gemeenschappelijk kader en taal voor projectmanagement. Daarom heeft CrossOver in het najaar een driedaagse cursus PRINCE2 Foundation georganiseerd voor alle projectleiders en projectmedewerkers. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het examen. Eind december 2008 is besloten het projectmanagement volgens PRINCE2 steviger neer te zetten binnen CrossOver. Dit kwam tegemoet aan twee behoeften: meer grip op de voortgang van projecten en een heldere aansluiting op het deelplan 2009 in de verantwoording aan SZW begin KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

18 12. WEBSITE Het aantal bezoekers van de website laat dit jaar een fors stijgende lijn zien, zoals uit de grafieken op de volgende pagina s valt op te maken. Er is veel energie gestoken in de verbetering van de dienstverlening aan onze doelgroepen jongeren, ouders en werkgevers. Voor deze drie groepen werden in dit jaar aparte websites ontwikkeld. 20 september was een feestelijke dag voor CrossOver: op deze dag ging het weblog van start. Op dit weblog kunnen jongeren elkaar vinden, ervaringsverhalen plaatsen en lezen en met elkaar discussiëren. Ook dit log kent een groeiende populariteit. In oktober was de website voor jongeren gereed. De website werd officieel gelanceerd tijdens de Week van de Chronisch Zieken op 7 november. Ook de websites voor ouders en werkgevers zijn dit jaar in de lucht gegaan en laten vanaf de start een stijging in het aantal bezoekers zien. De basiswebsite laat over geheel 2008 een flinke toename in het aantal bezoeken zien. Bezoekers vinden hier het laatste nieuws over alle aspecten van jongeren en werken met een beperking. Daarnaast is de website een verzamelbron van alle informatie op dit gebied en worden bezoekers via een groot aantal links verbonden met nagenoeg alle organisaties in Nederland die op dit gebied actief zijn. Op de navolgende pagina s wordt weergegeven hoe de groei van de websites en het weblog zich ontwikkelt. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

19 KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt

Wajong Talent. Visie van wajongeren op de arbeidsmarkt. Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt Wajong Talent Visie van Wajongeren op de arbeidsmarkt Beeldvormend onderzoek uitgevoerd door CNV Jongeren Projectleider Wajong Talent: Niek Fransen CNV Jongeren Ravellaan 1 3533 JE Utrecht T: 030-291 37

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie