Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver mei 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver mei 2009

2 Stichting Kenniscentrum CrossOver, Schouwstede 1A, 3431 JA Nieuwegein, Postadres: Postbus 210, 3430 AE Nieuwegein Tel Website: Weblog: KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

3 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1. Wet- en regelgeving 5 2. Ondernemers en werkgevers 6 3. Gemeenten en bestuurlijke regio s 9 4. Transities binnen onderwijs 9 5. Transitie school werk De politieke agenda Wajongeren De mensen die er wat aan doen Inspelen op de actualiteit van Informatie-afdeling Projectmanagement Website 18 KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

4 INLEIDING In dit verslag geven we een overzicht van de door ons uitgevoerde projecten en activiteiten in In ons werkplan Aan het werk in 2008 hebben we ervoor gekozen onze activiteiten te verdelen over een achttal arena s, namelijk: Wet- en regelgeving Ondernemers en werkgevers Gemeenten en bestuurlijke regio s Transities binnen onderwijs Transities school werk De politieke agenda Wajongeren De mensen die er wat aan doen Het jaarverslag is ook volgens deze indeling opgebouwd. Bij de beschrijving van de activiteiten per arena is ook aandacht besteed aan de vervolgacties in Naast de reguliere projecten heeft CrossOver veel aandacht besteed aan het inspelen op actualiteiten. In het verslagjaar, waarin onder andere nieuwe wetgeving voor Wajongeren is geïnitieerd, werd CrossOver met regelmaat gevraagd om haar bijdrage te leveren aan kennisverspreiding op het terrein van jong, handicap en werk. Ook deze activiteiten zijn in dit verslag opgenomen. De reguliere werkzaamheden, zoals de documentatiewerkzaamheden en projecten met als doel het projectmatig werken te bevorderen zijn aan het einde van dit jaarverslag weergegeven. Omdat de verzameling van kennis en de inzet van de website bij al onze activiteiten een grote rol speelt, zijn deze als apart item opgenomen. Ook zijn enkele grafieken opgenomen, waarin een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van het aantal bezoeken aan de website het afgelopen jaar. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

5 1. WET- EN REGELGEVING 1.1. BOTSBOEK Jongeren met een functiebeperking krijgen zeer regelmatig te maken met tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. In 2008 zijn deze botsingen door CrossOver gedetailleerd in kaart gebracht. Door middel van een zestiental voorbeeldcasussen zijn de botsingen zo concreet mogelijk weergegeven, gevolgd door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Niet alleen het probleem wordt uitgebreid beschreven; ook wordt aangegeven hoe de botsing zou kunnen worden opgelost. Het Botsboek wordt in het voorjaar van 2009 verstrekt aan de beleidsmakers en besluitvormers op dit terrein. Na het uitkomen zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin het oplossen van de bestaande botsingen centraal staan. Er is eveneens een publieksversie van het Botsboek gemaakt, die verspreid wordt onder een groot aantal belanghebbenden. Beide producten zullen via de website van CrossOver ook digitaal beschikbaar zijn ACTIVITEITEN W-TEAM In het verslagjaar heeft CrossOver een W-team opgericht. Dit team, dat volledig bestaat uit jongeren met een Wajong indicatie, kan onder andere worden ingezet bij informatieverstrekking aan jongeren, hun ouders, werkgevers en decanen. Het W-team heeft in 2008 concreet vorm gekregen door de formatie van een infopanel dat jongeren met een functiebeperking ervaringskennis biedt bij werkgerelateerde zaken. Het infopanel is in 2008 enkele keren benaderd voor informatie en steun. Daarnaast is een databank met ervaringsdeskundigen opgezet: de e-pool. De leden van dit team hebben in 2008 deelgenomen aan een lunchbijeenkomst met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zijn ervaringsdeskundigen actief geweest op de Support beurs en bij het project G-tour (zie pag.5). Ook heeft een aantal van hen meegewerkt aan de opening van een social firm. Er is een startdocument gemaakt waarin wordt beschreven op welke wijze de kennis van de deelnemers van de e-pool op effectieve wijze kan worden ingezet ten behoeve van de beoogde cultuurverandering. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

6 1.3. OPZETTEN HELPDESK CrossOver heeft sinds medio 2007 een kleinschalige helpdesk. Jongeren met een beperking, hun ouders, werkgevers en intermediairs kunnen met hun vragen over jongeren met een beperking in relatie tot school of werk terecht bij deze helpdesk. In 2008 heeft de helpdesk 135 vragen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een registratiesysteem. Op basis van de vragen die zijn gesteld, zijn 10 veelgestelde vragen ontwikkeld die op de website zijn gepubliceerd. Tenslotte is een protocol ontwikkeld voor de afwikkeling van vragen via de helpdesk. Er is besloten deze functie niet breed te promoten in verband met de kosten van een helpdesk, het beschikbaar zijn van andere kanalen en het tijdelijke bestaan van CrossOver. 2. ONDERNEMERS EN WERKGEVERS 2.1 VERHOGING STAGEPLAATSEN JONGEREN VAKOPLEIDINGEN In 2008 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met COLO, de verzamelde Kenniscentra voor Vakopleidingen. Tijdens deze bijeenkomsten vormde het tekort aan stageplaatsen onderwerp van aandacht, maar ook het gebrek aan deskundigheid van de praktijkopleiders over hoe om te gaan met de jongere met een beperking op de werkplek. Naar aanleiding hiervan zijn trainingen voor praktijkopleiders georganiseerd, waar deskundigheidsbevordering centraal stond. Tevens was er een bijeenkomst voor een aantal individuele kenniscentra (leden) van COLO, eveneens gericht op kennisoverdracht. Er is besloten om elkaar op de hoogte te blijven houden van verdere ontwikkelingen. Tenslotte is CrossOver door COLO gevraagd om deel te nemen aan een begeleidingscommissie voor de ontwikkeling van een kwalificatiesysteem voor jongeren binnen het MBO die zich binnen de huidige structuur niet kunnen kwalificeren. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

7 2.4 WERKGEVERS VINDEN BETER TOEGANG TOT ARBEIDSPOTENTIEEL WAJONGEREN Per 1 oktober 2008 kunnen werkgevers die op zoek zijn naar wajongeren terecht op de site Wajongwerkt.nl van UWV Werkbedrijf en CNV jongeren. Omgekeerd kunnen wajongeren die op zoek zijn werk hun profiel en CV achterlaten. CrossOver heeft geadviseerd over de inrichting van deze website. 2.5 ERVARINGEN INBRENGEN CrossOver heeft in 2008 op diverse wijzen invulling gegeven aan de mogelijkheid voor werkgevers, (potentiële) werknemers en intermediairs om hun ervaringen bij CrossOver in te brengen. Zo worden via de CrossOver website werkgevers gestimuleerd om hun ervaringen in te brengen. Eveneens heeft CrossOver op verzoek van het Ministerie van SZW meegewerkt aan de organisatie van een bijeeenkomst van werkgevers met de minister van SZW, waarbij punten van aandacht direct in het politieke en ambtelijke circuit terecht kwamen. CrossOver heeft er eveneens voor gezorgd dat werkgevers hun verhaal kwijt konden op de televisie. De activiteiten rond jongeren zelf, de (potentiële) werknemers, zijn beschreven vanaf pagina 10. Met betrekking tot de intermediairs rondom de (wa)jongere, heeft CrossOver, samen met het Wajong-team van UWV een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om elkaar op de hoogte te stellen van lopende activiteiten en kennis uit te wisselen. Er heeft een eerste oriënterend gesprek met MEE plaatsgevonden. Ook hebben kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met de Vereniging Arbeidskundige Compagnie (VAC), een van de organisaties die volgens de methode Job Carving werken. Het inbrengen van ervaringen door intermediairs zal in 2009 verder invulling krijgen.. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

8 2.6 TWO TICKS IN NEDERLAND INTRODUCEREN De Two Ticks aanpak is in 2008 aan een aantal partijen voorgelegd. die mogelijk deze methode in hun dagelijkse praktijk kunnen inpassen. Na een ronde langs een aantal geïnteresseerden, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het einde van 2008 besloten na te gaan of toepassing door de werkgever overheid realistisch is. CrossOver zal begin 2009, samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daartoe de nodige stappen zetten. De G-krachten, een groots opgezet initiatief door meerdere re-integratiebedrijven en in samenwerking met UWV, heeft eveneens aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de invoering er van in hun activiteiten. Zij hebben de opdracht om 1000 Wajongeren aan het werk te helpen. Ook andere re-integratiebedrijven en woningcorporaties hebben interesse getoond. 2.7 TOURNEE G-FACTOR CrossOver heeft in 2008 de G-tour van het project G-factor van Quintis gefinancierd. Volgens planning zou er een tour zijn langs 16 woningcorporaties. Vanwege tegenvallende belangstelling van de woningcorporaties zijn minder woningcorporaties (4) bezocht. Een eerste resultaat van de actie is dat er op in het schooljaar 2008/2009 vier jongeren met een verstandelijke beperking via een stage twee dagen per week aan de slag gaan bij de woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. Als onderdeel van het project G-factor is tevens een G-scan ontwikkeld; bedrijven kunnen zich zelf via een quick scan toetsen in hoeverre zij er klaar voor zijn om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. CrossOver heeft een adviserende rol gehad bij de ontwikkeling van de G-scan. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

9 3. GEMEENTEN EN BESTUURLIJKE REGIO S 3.1. REGIONAAL WAJONGLANDSCHAP IN KAART In samenwerking met de gemeente Helmond wordt het regionale wajonglandschap, zijnde alle instanties en professionals die de jongere, bedrijven en betrokkenen kunnen ondersteunen, in kaart gebracht. Hun rollen en taken zijn bekend, inclusief de mogelijke overlap, belangenverstrengeling en eventuele leemtes in de ondersteuning. Deze kennis wordt in een later stadium gebruikt voor verbetering van de ondersteuning en kennisdeling binnen andere gemeenten. Het draaiboek en het materiaal voor dit project zijn in de tweede helft van 2008 afgerond. In het voorjaar van 2009 zal de kick off meeting plaatsvinden. Als voorbereiding op de inventarisatie van het Wajong landschap in Helmond is een korte interview training ontwikkeld. 4. TRANSITIES BINNEN ONDERWIJS 4.1. TRANSITIES BINNEN ONDERWIJS In juli 2008 vond een bijeenkomst plaats, waaraan de belangrijkste onderwijskoepels uit het regulier onderwijs deelnamen. Centraal aandachtspunt vormde de soepele onderwijscarrière van de jongere met een functiebeperking. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om een gezamenlijke brief aan de ministers van de betrokken departementen uit te laten gaan, waarin de intentie wordt uitgesproken gezamenlijk te gaan werken aan de problematiek van jongeren met een functiebeperking. Naar aanleiding van deze brief is in november door CrossOver een netwerkbijeenkomst georganiseerd, voor beleidsmedewerkers van de onderwijskoepels (van het regulier onderwijs) die zich met Wajongeren bezighouden. Tijdens deze bijeenkomst is een overleg met de top van de betrokken departementen en de voorzitters van de onderwijsraden voorbesproken. Naast bovengenoemde acties op het terrein van het reguliere onderwijs hebben bilaterale gesprekken plaatsgevonden met de koepels van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het REA-College. De intensieve contacten met het onderwijsveld hebben tot gevolg dat CrossOver als gesprekspartner wordt betrokken bij alle Wajong activiteiten die door de koepels worden georganiseerd. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

10 4.2 VOORBEREIDING WERKCONFERENTIE De bij 4.1 beschreven activiteiten vormen de basis voor een geplande werkconferentie. De voorbereidingen voor deze werkconferentie zijn eind 2008 gestart, de werkconferentie vindt plaats in Doel van deze werkconferentie in de Rode Hoed is het samenstellen van een concrete verbeteragenda, waardoor de kansen op een vloeiende schoolcarrière, de mogelijkheden voor een passende kwalificatie én de kansen op duurzame arbeidsdeelname voor jongeren met een functiebeperking toenemen. 5. TRANSITIE SCHOOL-WERK 5.2 VERZAMELEN TRANSITIEPRAKTIJKEN In 2008 heeft CrossOver oriënterende gesprekken gevoerd met de WEC-raad inzake het in kaart brengen van goede transitiepraktijken van school naar werk. Belangrijk punt van gesprek was de mate waarin transitiepraktijken als goed kunnen worden beoordeeld. Hiervoor is in 2008 een vragenlijst ontwikkeld die via de WEC-raad aan alle REC 3 en REC 4 scholen wordt toegezonden. Eind 2008 was de vragenlijst in concept gereed. Begin 2009 zal een bijeenkomst worden georganiseerd met relevante betrokkenen waarin de vragenlijst op haar praktische waarde wordt beoordeeld. Vervolgens wordt de vragenlijst breed uitgezet. De vragenlijst vormt voor de WEC-raad tevens onderdeel van de monitoring van de voortgang van de transitie op de individuele scholen. De in samenwerking met de WEC-raad ontwikkelde vragenlijst wordt tevens ingebracht als meetinstrument in de commissie Passend Onderwijs, om de voortgang in transitie te kunnen meten. In een parallel traject is CrossOver betrokken bij een onderzoek van KPC, waarin literatuur over transitiepraktijken wordt verzameld en waar, op basis van de uitkomsten, moet worden vastgesteld wat goede transitiepraktijken zijn. Begin 2009 worden de eerste resultaten van deze inventarisatie verwacht. CrossOver heeft een eerste inventarisatie gemaakt van transitiepraktijken binnen onderwijs. Zo zijn gesprekken gevoerd met verschillende instellingen voor speciaal onderwijs als de Leo Kannerhuizen, de Rea-colleges en private opleidingen. Alle onderwijsinstellingen blijken problemen te ervaren bij de transitie naar de arbeidsmarkt, maar er zijn grote verschillen tussen de branches. Ervaringen van de onder diverse ministeries vallende bekostigde instellingen worden te weinig uitgewisseld. In het komend jaar zal op die kennisuitwisseling en versterking van de transitiepraktijken met reïntegratiebedrijven door CrossOver worden ingezet. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

11 6. DE POLITIEKE AGENDA 6.1. GESPREKKEN MET BEWINDSLIEDEN Bestuur en directie hebben in de loop van 2008 met verschillende bewindslieden van gedachten gewisseld over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking BEWUSTWORDING SOCIALE PARTNERS De Stichting van de Arbeid heeft dit thema in 2008 opgepakt door het uitbrengen van de Aanbeveling Wajong. In de toelichting bij de aanbeveling staat op welke wijze caopartijen, directies en ondernemingsraden afspraken kunnen maken om jonggehandicapten aan regulier werk, stageplekken of detacheringsplaatsen te helpen. CrossOver en UWV hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de toelichting. Wel is het van belang dat CrossOver nu monitort in hoeverre de voornemens in concrete daden worden omgezet AARD EN OMVANG ALLOCHTONE WAJONGEREN In de loop van 2008 verscheen een rapport van TNO/UWV waarin een indicatie werd gegeven van de omvang van het aantal allochtone jongeren met een wajong indicatie. Vervolgens is, in samenwerking met FORUM, in juni een expertmeeting met als doel de aard en omvang van de kwestie in beeld te brengen. De deelnemers waren afkomstig vanuit VSO-onderwijs, praktijkonderwijs, ROC s, reïntegratiebedrijven, SZW, UWV, MEE, Jobcoachorganisaties, CG-raad, Inspraakorgaan Turken, Jopla, CrossOver en Forum. Eén van de punten van discussie betrof de vraag in hoeverre er sprake is van specifieke problematiek bij allochtone jongeren, anders dan bij autochtone jongeren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De resultaten van deze oriënterende bijeenkomst zijn vertaald in een onderzoeksvoorstel, gericht op allochtone jongeren met een verstandelijke beperking. Voor de uitvoering van het onderzoek is onder andere subsidie aangevraagd bij Fonds voor Verstandelijk Gehandicapten. In 2009 zullen verdere gesprekken met Forum plaatsvinden over vervolgacties. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

12 7. WAJONGEREN 7.1. WAJONG.NL In 2008 is geëxploreerd of Wajong.nl wellicht een portal zou kunnen zijn voor Wajongeren en andere geïnteresseerden die hierop alle informatie zouden kunnen vinden, die ze zoeken. Besloten is om deze site niet actief te vullen met relevante informatie voor jongeren, maar eerder in te zetten als bron van informatie over helpdesks die hun diensten ter beschikking stellen aan eenieder die vragen heeft rondom de Wajong. Hiervoor is het van belang dat bestaande helpdesks gaan samenwerken om vragen op de meest adequate wijze te beantwoorden. Samenwerking bevordert een snelle afhandeling, het bevorderen van kennis en daarmee een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. CrossOver heeft eind 2008 hiertoe een voorstel beschreven, dat begin 2009 zal worden getoetst bij de bestaande helpdesks die geïnteresseerd zijn in samenwerking. 8. DE MENSEN DIE ER WAT AAN DOEN Met jongeren met een handicap hebben ouders en leerkrachten uit verschillende vormen van onderwijs dagelijks te doen. In die hoedanigheid zijn het ook partijen die er wat aan (kunnen) doen. Daarvoor is echter een grotere kennis van de aandoeningen, de mogelijkheden, de regels en de maatschappelijke omgeving nodig. CrossOver probeert die kennis te verschaffen op verschillende manieren VERGROTEN DESKUNDIGHEID OUDERS In het voorjaar van 2008 zijn NSGK en CrossOver overeen gekomen om een bijeenkomst voor ouders te organiseren met als thema de positie van de ouders en de onderwijs- en arbeidscarrière van jongeren met een functiebeperking. De bijeenkomst leverde veel informatie over de positie van de ouders op; duidelijk werd dat het onderwerp jongeren en de toekomstige arbeidscarrière grote belangstelling genoot onder ouders. Knelpunten en problemen op dit terrein zijn uitgebreid aan de orde geweest. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

13 Met de NSGK is afgesproken om in 2009 intensief samen te werken aan de vergroting van (onder meer) de deskundigheid van ouders INPASSEN KENNIS IN OPLEIDING OPLEIDERS In 2008 heeft CrossOver overleg gevoerd met de Stichting Perspectief (eigenaar van de Index voor Inclusie) op welke wijze CrossOver en de Stichting Perspectief samen kunnen werken aan de inpassing van kennis over de doelgroep binnen de lerarenopleidingen, de pabo s en sommige sociaal-agogische opleidingen. In eerste instantie is bedacht een speciale module te ontwikkelen. Aan het eind van 2008 is, op basis van voortschrijdend inzicht, gekozen voor een bredere en meer integrale benadering van kennisoverdracht over de doelgroep binnen de lerarenopleidingen. Kennis over de doelgroep moet in het gehele curriculum worden verwerkt en tot de standaarduitrusting van een beroepsbeoefenaar behoren. Hiervoor zijn inmiddels lijnen uitgezet. In 2009 zullen de ideeën hieromtrent meer concreet worden gemaakt en onderdeel uitmaken van de geplande acties binnen het thema onderwijs. 9. INSPELEN OP DE ACTUALITEIT VAN 2008 In 2008 heeft CrossOver op verschillende wijzen deelgenomen aan activiteiten die door belanghebbende partijen zijn georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de bijdragen van CrossOver. Op 28 februari vond een werklunch plaats op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). CrossOver werd gevraagd jongeren met een Wajong uitkering voor deze lunch uit te nodigen. De minister wilde inzicht krijgen in de problematiek en direct van jongeren horen waar zij tegenaan lopen. Elf jongeren namen deel aan deze lunch met minister en staatssecretaris. Namens CrossOver namen bestuursvoorzitter Hans Kamps, directeur Yolan Koster, projectleider Annemiek Scheijde en communicatieadviseur Arjan Keijzer deel. Zaterdag 1 maart is een artikel in Trouw verschenen over de werklunch met jongeren. Op 1 april was er een bijeenkomst op het Ministerie SZW met ongeveer 10 Werkgevers rondom Wajong. De bijeenkomst werd georganiseerd door CrossOver projectleider Dorien Verhoeven. Naast Dorien namen Hans Kamps en Yolan Koster deel. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

14 Op 2 april was er een derde bijeenkomst op het Ministerie SZW met professionals die zich bezig houden met Wajongeren. De organisatie werd wederom verzorgd door CrossOver projectleider Dorien Verhoeven. Hans Kamps en Yolan Koster namen eveneens deel. 3 April was CrossOver aanwezig op de Studiedag Route 23 in Dordrecht over jongeren en hield hier een presentatie. Op 3 april was CrossOver eveneens aanwezig op de landelijke studiedag van begeleiders Studie & Handicap van MBO-scholen. CrossOver hield een presentatie over haar activiteiten. Op 10 april organiseerden de CG-raad en Rea College Nederland een discussiebijeenkomst Onbeperkt de arbeidsmarkt op. Deelnemers waren onder meer Reni de Boer, Wim Kok, wajongers, ouders, politici, werkgevers, onderwijs- en belangenorganisaties. Namens CrossOver nam Yolan Koster deel. Op 11 april was er een lunchoverleg op het Ministerie van SWZ met cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij Wajongeren. CrossOver en de CG-raad organiseerden deze bijeenkomst. Hans Kamps en Yolan Koster namen deel. Van april vond de Support Beurs in Utrecht plaats. CrossOver had hier een stand. Veel bezoekers vonden onze stand en werden lid van de hier geïntroduceerde Hyves, vrienden van CrossOver. Op 17 april was de Themadag Wajong van UWV. Hans Kamps was vanuit CrossOver als spreker aanwezig. Yolan Koster nam eveneens deel aan de themadag. Begin mei vond een eerste gesprek plaats met ZonMw, een organisatie die onderzoek op het gebied van preventie, zorg en gezondheid financiert en stimuleert. ZonMw en CrossOver werken samen een programmavoorstel uit voor minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Dit betreft een onderzoek naar sleutelmomenten in het leven van kids met een makke, die van invloed zijn op hun verdere levensloop gerelateerd aan scholing/werk. Op 12 mei is Hans Kamps in RTL nieuws geweest over het thema Wajong. Op 15 mei is Yolan Koster geïnterviewd door BNR en Radio 1 Op 20 mei is Hans Kamps geïnterviewd door De Ochtenden (Radio 1) In de nieuwsbrief voor gemeenten, Sprank, komt een artikel van CrossOver. In mei is CrossOver benaderd door een aantal organisaties met een vraag voor expertise op het terrein van jong, gehandicapt en werk. Denk hierbij aan autisme vereniging, NLD-instituut, ROC-instelling, etc. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

15 Op 3 juni presenteerde minister Donner zijn beleidsnotitie over de Wajong. CrossOver was hiervoor uitgenodigd en aanwezig met Yolan Koster, Brigitte van Lierop en Marinka Traas. Op 9 juni organiseerde CNV jongeren i.s.m. Boaborea een informatief en creatief congres voor wajongers en professionals. Neeltje Huvenaars en Annemiek Scheijde namen deel namens CrossOver. Op 19 juni ontmoetten de wajong-teams van SZW, UWV en CrossOver elkaar in Beekbergen. Doel was een informele kennismaking en afstemming van agenda s. Op 26 juni is CrossOver vertegenwoordigd op de landelijke informatiedag van F.E.S., commissie van jongeren met fybromialgie. Thema was studeren/werken met fybromialgie. In het julinummer van het Maandblad Reïntegratie is een interview gepubliceerd met Jeanette Paul over het rapport Organisatienetwerken rond jongeren met een arbeidshandicap of beperking. Dit rapport heeft Paul in opdracht van CrossOver geschreven en is beschikbaar via de CrossOver website kcco.nl. Op 21 juli is CrossOver directeur Yolan Koster, samen met André van Amsterdam van UWV geínterviewd voor BNR Nieuwsradio, in het programma Powerlunch. Onderwerp was de toestroom in de Wajong Op 4 september heeft Hans Kamps een voordracht gehouden bij het vijfjarig bestaan van de Verenigde Arbeidskundige Compagnie. Het betrof een vurig pleidooi voor de invoering van Job Carving binnen bedrijven zodat jongeren met een functiebeperking zonder opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Op 20 juni is vanuit de directie van CrossOver een brief verzonden naar de staatssecretaris van OC&W, mevrouw Dijksma, over de beleidsvoornemens Passend Onderwijs. CrossOver mist de verbindingen met andere betrokken beleidsterreinen op dit gebied en vraagt het ministerie met CrossOver hierover het gesprek aan te gaan. Op 30 september 2008 vond de conferentie Iedereen aan de slag plaats. Art.1 organiseerde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor P&O (NVP) en Div Management deze werkconferentie. De conferentie richt zich op iedereen die binnen zijn/haar organisatie betrokken is bij werving & selectie en die meer wil weten over diversiteit en gelijke behandeling. CrossOver verzorgt samen met USG restart twee workshops Geen beperkingen zonder mogelijkheden! over het werven, selecteren en in dienst nemen van mensen met een beperking. In de workshop wordt antwoord gegeven op vragen als Om wat voor mensen gaat het eigenlijk?, Wat voor werk is geschikt? en Waar moet ik op letten bij werving en selectie?. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

16 1 oktober 2008 vond het Congres De omslag plaats. Hier werden de projecten gefinancieerd met de Verburggelden gepresenteerd. CrossOver verzorgde een stand met haar eigen informatiemateriaal, waaronder de boekjes Werken met een beperking en een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte nieuwsbrief. Naast de stand werd door projectleider Brigitte van Lierop een workshop gegeven rondom doelgroepspecifieke aanpakken. Wat zijn overeenkomsten en verschillen en waarom zijn deze verschillen nodig? 17 oktober werd vanuit bestuur en directie een brief verzonden naar de staatssecretaris van OC&W, mevrouw Dijksma, over het voornemen 20 miljoen euro vrij te maken voor het aanstellen van conciërges op basisscholen. CrossOver pleit ervoor dit initiatief te verbinden met ambities op andere ministeries. Bijvoorbeeld met de WSW-plannen en de Wajong wetgeving. 17 oktober werd eveneens een brief verstuurd naar de minister van VWS, de heer Klink, met als onderwerp het vervullen van vacatures in de zorg. Een verzoek werd gedaan tot het aangaan van een gesprek, samen met de heer van Boxtel om na te gaan hoe met medewerking van de Stichting van de Zorg, werk in de zorg geschikt te maken voor jongeren met een beperking en deze jongeren eveneens op te leiden. 7 november 2008 is CrossOver actief in de Week van de Chronisch Zieken. Projectleider Brigitte van Lierop verzorgt een presentatie over empowerment en tevreden jongere werknemers met een functiebeperking. Daarnaast is op het congres de jongerenwebsite Eigen boontjes gelanceerd en was CrossOver aanwezig met een stand met informatiemateriaal. Ook is een advertorial van CrossOver verschenen in het magazine rondom deze week KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

17 9. INFORMATIE-AFDELING Omdat het verzamelen en ontsluiten van kennis in alle activiteiten van CrossOver een grote rol speelt, zijn de acties hieromtrent apart opgenomen: Dagelijks wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingen, ideeën, publicaties etc. Deze worden op de website geplaatst. Nieuwe organisaties, fusies van organisaties, en naamsveranderingen worden bijgehouden, verwerkt in bestanden en zo nodig aangepast op de website van Crossover. Beleidsveranderingen, onderzoeken, rapporten, publicaties, nieuwsbrieven worden bijgehouden en verspreid via de website. Verzameld zijn ervaringsgegevens van zowel jongeren met een beperking als van werkgevers, alsmede methodieken die gebruikt worden bij het samenstellen van de (on)mogelijkheden van personen in het arbeidsproces. Vragen die zijn binnengekomen bij de helpdesk zijn beantwoord en geregistreerd. Voor de nieuwe websites ouders, werkgevers en jongeren is veel informatie aangeleverd en waar nodig geactualiseerd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie, die de nieuwe websites gerealiseerd heeft. In 2008 heeft gelegen op het verzamelen van kennis; in 2009 wordt gekeken naar het op een toegankelijke manier beschikbaar stellen en gebruiken van de aanwezige kennis. 11. PROJECTMANAGEMENT CrossOver wil haar ambitie realiseren met een projectmatige en resultaatgerichte aanpak. Dit is terug te zien in het vierjarenplan en het deelplan De plannen kennen een groot aantal projecten. Binnen CrossOver ontstond behoefte aan een gemeenschappelijk kader en taal voor projectmanagement. Daarom heeft CrossOver in het najaar een driedaagse cursus PRINCE2 Foundation georganiseerd voor alle projectleiders en projectmedewerkers. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het examen. Eind december 2008 is besloten het projectmanagement volgens PRINCE2 steviger neer te zetten binnen CrossOver. Dit kwam tegemoet aan twee behoeften: meer grip op de voortgang van projecten en een heldere aansluiting op het deelplan 2009 in de verantwoording aan SZW begin KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

18 12. WEBSITE Het aantal bezoekers van de website laat dit jaar een fors stijgende lijn zien, zoals uit de grafieken op de volgende pagina s valt op te maken. Er is veel energie gestoken in de verbetering van de dienstverlening aan onze doelgroepen jongeren, ouders en werkgevers. Voor deze drie groepen werden in dit jaar aparte websites ontwikkeld. 20 september was een feestelijke dag voor CrossOver: op deze dag ging het weblog van start. Op dit weblog kunnen jongeren elkaar vinden, ervaringsverhalen plaatsen en lezen en met elkaar discussiëren. Ook dit log kent een groeiende populariteit. In oktober was de website voor jongeren gereed. De website werd officieel gelanceerd tijdens de Week van de Chronisch Zieken op 7 november. Ook de websites voor ouders en werkgevers zijn dit jaar in de lucht gegaan en laten vanaf de start een stijging in het aantal bezoekers zien. De basiswebsite laat over geheel 2008 een flinke toename in het aantal bezoeken zien. Bezoekers vinden hier het laatste nieuws over alle aspecten van jongeren en werken met een beperking. Daarnaast is de website een verzamelbron van alle informatie op dit gebied en worden bezoekers via een groot aantal links verbonden met nagenoeg alle organisaties in Nederland die op dit gebied actief zijn. Op de navolgende pagina s wordt weergegeven hoe de groei van de websites en het weblog zich ontwikkelt. KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

19 KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

20 KENNISCENTRUM CROSSOVER - JAARVERSLAG

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Aan het werk in 2008. Werkplan Kenniscentrum CrossOver 2008 HOUDSOPGAVE

Aan het werk in 2008. Werkplan Kenniscentrum CrossOver 2008 HOUDSOPGAVE Aan het werk in 2008 Werkplan Kenniscentrum CrossOver 2008 HOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BASISGEGEVENS CROSSOVER... 3 INLEIDING... 4 Over dit werkplan... 4 MISSIE... 5 Positionering... 5 Communicatie... 6

Nadere informatie

Wat vinden bedrijven?

Wat vinden bedrijven? Wat vinden bedrijven? Een peiling onder HRM ers en P&O ers over het in dienst nemen van een Wajongere Juni 2009 * Kenniscentrum CrossOver * Nieuwegein COLOFON Uitgave: Kenniscentrum CrossOver Schouwstede

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

^?' CG-Raac. Geachte leden van de werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden,

^?' CG-Raac. Geachte leden van de werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden, SER Werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG ^?' CG-Raac Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederfan bezoekadres ChurthUUaan 'i 1 Utrecht postadres Postbus 169

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 780 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag.

Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag. Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag. I Introductie Een zeer actueel onderwerp is de toename van de instroom in de Wajong door voortijdig schoolverlaten en/of door barrières in de aansluiting van

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Regionale Netwerken 99 van

Regionale Netwerken 99 van Regionale Netwerken 99 van de 99van Met 99 werkgevers uit de regio aan de slag met de inclusieve arbeidsmarkt: Ambities formuleren, kennis en ervaring delen, elkaar inspireren, innoveren, ambassadeur zijn

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten Presentatie Brugconferentie Regionaal Competentiemanagement Katinka van Brakel senior kennisadviseur bij UWV; Strategie, Beleid en Kenniscentrum Inhoud presentatie

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geplande activiteiten en gebruikte middelen... 4 Het bereik van Lokaal Centraal in 2006... 4 Samenwerking...

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2012 Vernieuwd: informatiepunt passend onderwijs Uitgelicht Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs In december 2011 zijn de minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, de VO-raad,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

d college Nr. Afd. BDVQ Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology "^ofl Gouda, 18 februari 201 5

d college Nr. Afd. BDVQ Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology ^ofl Gouda, 18 februari 201 5 d college Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology Nr. Afd. BDVQ "^ofl Gouda, 18 februari 1 5 Geachte collega, Allereerst willen we iedereen bedanken

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Stichting De Kern pel Tav. het bestuur Postbus 16006

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Een samenleving voor iedereen 20-9-2010 Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Beleid waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen Uitvoeringsagenda 3 D 2014, herinrichting sociaal domein, BOCE samenwerking 18 november 2013 Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting 1. Analyse doelgroepen /in Ambtelijke 3D projectmedewerker,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie