EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven."

Transcriptie

1 PERSPECTIVES 3e KWARTAAL 15 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS INHOUD q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 3 Ondanks de uitgebreide onconventionele maatregelen voor monetaire versoepeling vertraagt de economische groei wereldwijd. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven. Op onze blog vindt u de standpunten van onze eperts, zodat u op de hoogte kunt blijven van de financiële actualiteit en de analyse van de financiële markten (in het Engels) 3 Politieke beslissingen die tegen de economische krachten ingaan, versterken de structurele onevenwichtigheden. q FINANCIËLE MARKTEN 8 3 Ongeacht de hogere volatiliteit in het tweede kwartaal lijken de fundamenten voor de financiële markten onveranderd 3 Het rendement dat beleggers op lange termijn van aandelen kunnen verwachten, ligt onder het langjarige gemiddelde, maar boven dat van vastrentende beleggingen.. 3 Om meer rendement te behalen, moeten beleggers de platgetreden paden verlaten en tegen de conjunctuur ingaan. Een aantal Aziatische kwaliteitseffecten komt daarvoor in aanmerking. Bezoek ook onze website q PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN

2

3 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT KOPERPRIJS 8 juli 5 juli juli 7 juli 8 juli 9 juli juli 11 juli juli 13 juli /ton REËEL BBP VAN DE VERENIGDE STATEN Mutatie op jaarbasis Centrale banken overal ter wereld hebben de rente sinds het begin van het jaar veelvuldig verlaagd, maar de wereldeconomie trekt niet aan. Integendeel, uit heel wat indicatoren die als vooruitlopend worden gezien (zoals de koperprijs) blijkt dat we in de komende maanden een conjuncturele vertraging mogen verwachten. De meeste regio s hebben inderdaad met min of meer ernstige problemen te kampen. Zo blijft de economische en financiële situatie in China verslechteren. De economische activiteit in de eurozone, die aan het begin van het jaar verbeterde, lijdt steeds meer onder de tegenstrijdigheden die in de muntunie zijn ingebouwd. In Japan ten slotte stagneert de economische activiteit al sinds de btw-verhoging in. De Amerikaanse economie is de enige uitzondering, maar ook daar profiteert de middenklasse slechts in beperkte mate van de verbeterde conjunctuur. In de Verenigde Staten is de economische groei genormaliseerd na een minder goede start van het jaar als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de wintermaanden en stakingen in de havens aan de Amerikaanse westkust. De bbp-groei ligt weliswaar structureel lager dan vóór de financiële crisis, maar bleef in de afgelopen vijf jaar vrij stabiel binnen de relatief smalle bandbreedte van tot 3. We mogen echter niet vergeten dat de toegenomen economische activiteit de laatste jaren gepaard ging met een aanzienlijke stijging van de overheidsschuld, uitzonderlijke maatregelen voor monetaire versoepeling en een toename van de sociale ongelijkheid, waardoor twijfels rijzen over de duurzaamheid van de groei. 3

4 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN BESCHIKBAAR INKOMEN VAN AMERIKAANSE HUISHOUDENS Recessie Mutatie op jaarbasis Bron: Cornerstone Macro BEDRIJFSINVESTERINGEN IN DE VERENIGDE STATEN 5 8 in miljard Recessie 8 1 In reële termen zonder defensie sector Bron: Cornerstone Macro GROEI VAN HET BBP IN DE OZONE Mutatie op jaarbasis in reële termen 8 1 Bron: Cornerstone Macro Dankzij de toegenomen overheidsschuld, het herstel van de arbeidsmarkt, de lage rente en de forse stijging van financiële en vastgoedbeleggingen hebben Amerikaanse consumenten hun financiële situatie enigszins kunnen rechttrekken door een deel van hun schulden af te lossen en een spaarreserve aan te leggen. Toch is de kans klein dat de particuliere schuld weer zal oplopen tot het niveau van voor de crisis, waardoor de groei van de binnenlandse consumptie hoofdzakelijk zal afhangen van de ontwikkeling van het beschikbare inkomen, en dus van de lonen. Als die niet sneller beginnen te stijgen, zal de Amerikaanse bbp-groei wellicht niet boven 3 uitkomen. De belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam herstel van de Amerikaanse economie is een toename van de investeringen. Eigenlijk zouden ondernemingen nu op grote schaal aan het investeren moeten zijn, omdat zij door het nulrentebeleid van de Federal Reserve uitzonderlijk hoge winstmarges hebben en een aanzienlijke kasstroom kunnen genereren. De investeringen zijn in de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar bevinden zich in reële cijfers nog altijd onder het recordniveau van het jaar. Bedrijven krikken hun winst liever op met een weinig riskante strategie zoals het inkopen van eigen aandelen dan met een uitbreiding van hun activiteiten. De reden daarvoor is het kunstmatige karakter van de huidige groei als gevolg van een onhoudbaar monetair beleid. De zwakke euro deed de economische activiteit in de eurozone aan het begin van het jaar licht versnellen. Ondanks de stijgende trend van de afgelopen twee jaar bedraagt de bbp-groei echter nauwelijks meer dan 1, wat illustreert hoe groot de structurele problemen van Europa wel zijn. De escalatie van de Griekse crisis heeft de tegenstellingen van de Europese muntunie duidelijk in de verf gezet. Door landen met een zeer verschillend concurrentievermogen dezelfde munt toe te kennen zonder een geldtransfer van de sterkere naar de minder sterke landen, ontstond een systeem dat vroeg of laat wel instabiel moest worden. De minst concurrerende landen stapelen handels- en begrotingstekorten op, wat tot buitensporige schulden leidt. Omdat Europese burgers niet klaar zijn voor een fiscale unie en de politieke klasse de euro niet wil opgeven, dreigt Europa te zullen blijven worstelen met een dilemma dat de economische groei afremt.

5 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 JAPANSE MAAKINDUSTRIE Waarde > 5: uitweiding van de aktiviteit Waarde < 5: daling van de aktiviteit Bron: Cornerstone Macro Aktiviteitsindicator van de verwerkende industrie SCHULD ALS GEVOLG VAN MARGIN TRADING OP DE BS VAN SHANGHAI 1 in miljard Yuan 8 13 RICHTRENTE VAN DE CHINESE CENTRALE BANK 15 1 Bron: Cornerstone Macro MUTATIE OP JAARBASIS VAN GELDHOEVEELHEID IN CHINA 7, , 7,,, 18 5,8 5,, Bron: Cornerstone Macro 1 5, De economische activiteit in Japan trekt nog altijd niet aan, ondanks de aanzienlijke overheidssteun en de stijging van de beurskoersen in Tokio. De meest opbeurende berichten komen van eportbedrijven, die beter kunnen concurreren dankzij de goedkope yen. De zwakke plek blijft echter de binnenlandse consumptie, die nog altijd van het bbp bedraagt en vooralsnog geen duidelijk herstel vertoont ondanks de loonsverhogingen die bij de loonsonderhandelingen in het voorjaar werden overeengekomen. De recente voorraadopbouw en de zwakke industriële productie zouden zelfs het begin kunnen zijn van een conjuncturele vertraging in de tweede helft van het jaar. China draagt momenteel de gevolgen van de talrijke ecessen van de afgelopen jaren. Na het uitbreken van de financiële crisis in 8 zetten de Chinese autoriteiten een omvangrijk investeringsprogramma op dat werd gefinancierd door de lokale overheden, die daardoor hun schuldenlast fors zagen toenemen. Door het daaruit voortvloeiende onevenwicht tussen investeringen en binnenlandse consumptie beseften de autoriteiten dat zij de koopkracht van de consument moesten versterken. In plaats van de levensstandaard van de bevolking te verhogen door de economie verder te liberaliseren en de rechtsstaat en de vrijhandelsregels te versterken, kozen de autoriteiten echter voor een welvaartseffect door een financiële zeepbel te doen ontstaan op de beurzen van Shenzen en Shanghai. De forse terugval van Chinese aandelen tussen half juni en begin juli toont aan dat de groeistrategie van de centrale regering niet duurzaam was. Om de financiële markten te stabiliseren en de economische groeivertraging onder controle te houden, namen de autoriteiten tal van maatregelen, zoals een verlaging van de richtrente, de verplichte kapitaalbuffers voor banken en de kosten voor beurstransacties, een versoepeling van de voorwaarden voor margin calls en toelating voor pensioenfondsen om in aandelen te beleggen. Toen de beurzen desondanks bleven kelderen, grepen zij naar de grove middelen en schortten zij alle beursintroducties op, vaardigden zij een shortingverbod uit en dreven zij de beursbeleggingen van het staatsfonds op. Ook al zullen die radicale ingrepen de beurskoersen op korte termijn wellicht ondersteunen, zij zullen de economische groeivertraging niet afremmen noch zullen zij op middellange termijn voor vertrouwen in de groeistrategie zorgen. 5

6 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN WERKLOOSHEID IN BRAZILIË INFLATIE IN BRAZILIË Bron: Cornerstone Macro GRONDSTOFFENPRIJZEN jan. 13 juli 13 jan. juli jan. 15 juli 15 Goldman Sachs Commodity Inde Bron: Evercore ISI 5 REËLE RENTE IN DE VERENIGDE STATEN Recessie Bron: Bank Credit Analyst Ook in de meeste andere groeilanden overheersen signalen die wijzen op een zwakke conjunctuur. In Rusland staat de economische activiteit ondanks een stabilisering van de roebel nog altijd onder druk door de handhaving van de economische sancties van het Westen en de hoge rente in het land. In Brazilië wegen de renteverhogingen op de arbeidsmarkt, maar blijft de inflatie hoog. Bijgevolg zal het restrictieve monetaire beleid wellicht worden voortgezet. In India is eveneens een groeivertraging merkbaar, maar de vooruitzichten van het land zijn aanzienlijk beter in vergelijking met die van de andere grote groeilanden omdat de inflatie onder controle blijft, de wil aanwezig is om de structurele hervormingen voort te zetten en de rente nog verder kan worden verlaagd. De kwetsbare toestand van de wereldeconomie is niet bevorderlijk voor een stijging van de inflatiedruk. De duikvlucht van de olieprijzen heeft de inflatie in de eurozone aan het begin van het jaar tijdelijk in het rood doen gaan. Als de nieuwe daling van de grondstoffenprijzen aanhoudt, zou de recente stijgende trend van de inflatie, die in mei weer positief werd, opnieuw kunnen omslaan en de vrees voor deflatie aanwakkeren. In de Verenigde Staten blijft de deflator van de consumentenuitgaven (eclusief energie en voeding), de favoriete indicator van de Federal Reserve, ver onder het streefcijfer van. Zolang de lonen niet sneller beginnen te stijgen, zal het inflatierisico miniem blijven. In de Verenigde Staten heeft Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, nogmaals bevestigd de rente in de tweede helft van 15 te willen verhogen, ondanks de eerder teleurstellende economische groei sinds het begin van het jaar. Zij voegde er evenwel aan toe dat er na de eerste renteverhoging geen sprake zal zijn van een systematische verhoging bij elke vergadering van het monetaire beleidscomité. Het zal een geleidelijk proces zijn en elke nieuwe verhoging zal afhangen van de economische realiteit. Uit die verklaringen blijkt dat een eventuele renteverhoging door de Federal Reserve vanaf september eerder symbolisch zal zijn en dat de normalisering van de rente anders zal verlopen dan in vorige cycli.

7 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 REËLE RENTE WERELDWIJD Mutatie in nominale termen Mutatie op reële termen Bron: Bank Credit Analyst WERELDWIJDE SCHULD Bron: Bank Credit Analyst in van het BBP Tot nu toe heeft de lange periode van rentevoeten dicht bij of gelijk aan nul in de grootste wereldeconomieën nog niet tot een economische groeiversnelling geleid. Heel wat ondernemingen staan terecht wantrouwig tegenover de kwaliteit van de door de kunstmatig lage rente gevoede groei, en aarzelen om van de voordelige financieringsvoorwaarden gebruik te maken om productieve maar riskante investeringsprogramma s op te zetten. Aangezien de autoriteiten met hun lagerentebeleid vooral de rentelasten willen verlagen voor landen met een grote schuldenlast, is de kans groot dat de rente, behoudens ingrijpende onvoorziene gebeurtenissen, nog lange tijd laag zal blijven, ook al heeft dat geen positieve invloed op de economische groei. Sinds het uitbreken van de financiële crisis nemen overheden voortdurend beleidsmaatregelen die indruisen tegen de economische krachten. In de eurozone leggen ze draconische maatregelen op aan de minst concurrerende landen in plaats van ze een schuldherschikking toe te kennen of ze de kans te geven terug te keren naar een munt die ze zouden kunnen devalueren. In China grijpt de overheid naar etreme middelen om te vermijden dat de zeepbel die ze zelf kunstmatig tot stand bracht, zou uiteenspatten. Beide voorbeelden tonen aan dat het gebruik van de financiële markten voor politieke doeleinden de structurele onevenwichtigheden doet toenemen en het financiële en economische systeem steeds wankeler maakt. Door hun toevlucht te nemen tot de onuitputtelijke elektronische geldpers lijken de overheden te denken dat ze de controle niet zullen verliezen, ook al houden ze geen rekening met de economische wetmatigheden. Ondertussen blijft de wereldwijde schuld stijgen. 7

8 8 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN FINANCIËLE MARKTEN ONTWIKKELING VAN DE STOXX OPE -INDEX OVER ÉÉN JAAR / 1/15 7/15 3 KOERSVERLOOP VAN DE DUITSE OVERHEIDSOBLIGATIE MET VERVALDATUM / 1/15 7/15 De meeste financiële markten zijn in het tweede kwartaal gedaald door een stijging van de obligatierente en onzekerheid over de toekomst van Griekenland. Zo hebben de Europese markten het slechtste kwartaal in drie jaar achter de rug. De balans van het eerste halfjaar blijft echter bijzonder positief dankzij de sterke groei in het eerste kwartaal. De markten van de eurozone profiteerden in die periode namelijk van aanzienlijke kapitaalstromen, die gevoed werden door de verwachting van beleggers dat de economische situatie zou verbeteren en de aankondiging van een effecteninkoopprogramma door de Europese Centrale Bank. Het tweede kwartaal was ook moeilijk voor de obligatiemarkten. Terwijl beleggers in het eerste kwartaal vreesden voor deflatie, begonnen zij er in de afgelopen drie maanden van uit te gaan dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank de inflatie zal doen opveren. De Duitse tienjaarsrente steeg daardoor met bijna basispunten, van,18 naar,7. In normale tijden heeft een stijging van basispunten slechts een beperkte invloed op de koers van een obligatie, maar door de huidige etreem lage rente keken beleggers in het afgelopen kwartaal aan tegen een verlies van om en bij de 7. Op dertigjarige Duitse staatsobligaties beliep het verlies zelfs ruim.

9 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 LAGE RENTE Langetermijnrente Korte rente Bron: Bank of England, Global Financial Data WINSTGROEI IN OPA IN (AFGELOPEN MAANDEN) Bron: MSCI, IBES, Morgan Stanley Research INKOOP VAN EIGEN AANDELEN EN DIVIDENDEN IN OPA dec. Dividenden dec. 5 dec. Inkoopprogramma's dec. 7 dec. 8 Totaal dec. 9 dec. dec. 11 dec. dec. 13 dec. Bron: MSCI, Bloomberg, Morgan Stanley Research in miljard 3 Ondanks de hogere volatiliteit in het tweede kwartaal lijken de fundamenten voor de financiële markten onveranderd. De ontwikkelde landen torsen nog altijd een torenhoge schuldenlast, waardoor er geen basis is voor een duurzame forse opleving van de economie. De centrale banken zullen bijgevolg hun zeer soepele monetaire beleid handhaven en blijven gebruikmaken van onconventionele maatregelen, zoals niet-kwantitatieve monetaire versoepeling. Zolang zij de situatie controleren, zal de rente dus erg laag blijven, vooral omdat de wereldeconomie moeite zou hebben met een hoge rente. De groei van de bedrijfswinsten, een tweede belangrijke factor voor de beurzen, is behoorlijk maar niet uitzonderlijk. Terwijl de omzetcijfers lijden onder de zwakke internationale conjunctuur, stijgen de winsten dankzij een goede kostenbeheersing. Wanneer we naar de winst per aandeel kijken, is de situatie nog beter omdat heel wat ondernemingen, met name in de Angelsaksische landen, eigen aandelen inkopen. Zo werd in de Verenigde Staten ruim 8 van de winst gebruikt om eigen aandelen in te kopen of dividenden te verhogen. Dergelijke financiële transacties ondersteunen de beurskoersen op korte termijn, al is de daaruit voortvloeiende daling van de investeringen in productiecapaciteit verontrustend op lange termijn Ondernemingen blijven eigen aandelen inkopen en de fusie- en overnameactiviteit houdt aan, wat de beurzen naar verwachting verder zal ondersteunen. In de Verenigde Staten zijn de aangekondigde inkoopprogramma s voor eigen aandelen nog maar eens met 5 gestegen ten opzichte van vorig jaar. De waarde ervan zou in 15 kunnen oplopen tot meer dan miljard dollar. Amerikaanse ondernemingen blijven daarmee de grootste kopers van hun aandelen. Zij kopen er meer dan institutionele beleggers en indefondsen en compenseren de verkopen van particuliere beleggers. De grootschalige inkopen in de Verenigde Staten zijn echter steeds meer omstreden omdat ondernemingen nog altijd bijzonder weinig investeren in hun lopende bedrijfsvoering, zeker nu dergelijke inkoopprogramma s steeds vaker gefinancierd worden met etern kapitaal, wat de schuldgraad van Amerikaanse ondernemingen al flink heeft doen stijgen. In Europa en Japan zou het inkopen van eigen aandelen echter aan populariteit kunnen winnen, ook al is de vergoeding van bedrijfsleiders in die regio s veel minder afhankelijk van de ontwikkeling van de winst per aandeel. 9

10 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN Q-RATIO VAN TOBIN VOOR DE AMERIKAANSE MARKT 1,8 1, 1, 1,,8,,, Tobin s q Mediaan Bron: MSCI, FTSE, Morgan Stanley Research 1, FINANCIERINGSKOSTEN VAN NESTLÉ (OP BASIS VAN DE OBLIGATIE MET VERVALDATUM ),5, 1,5 1,,5, DIVIDEND VAN ROCHE in CHF Aandelen zijn vrij duur in absolute cijfers (met name op basis van de verhouding tussen de koers en het eigen vermogen, de winst of de omzet), maar aantrekkelijk in vergelijking met vastrentende beleggingen (op basis van de rente). Voor beleggers betekent dit dat het rendement van een aandelenbelegging op lange termijn wellicht onder het langjarige gemiddelde zal liggen, maar niettemin hoger zal zijn dan dat van vastrentende beleggingen (liquiditeiten en obligaties). Dat rendement zal ook in ruime mate afhangen van de ontwikkeling van de operationele marges van ondernemingen. Heel wat beheerders maken zich zorgen over de hoge marges, in het bijzonder in de Verenigde Staten, en bijgevolg ook over de hoge winsten. Dat probleem kan worden omzeild door waarderingsratio s te gebruiken die uitgaan van een genormaliseerde winst of een gemiddelde winst over meerdere jaren. Op basis van die ratio s lijkt de Amerikaanse markt erg duur. De waardering van aandelen is echter een weinig relevante kwestie in het licht van de etreem lage rente. Een onderneming zoals Nestlé kan momenteel geld lenen tegen een rente van minder dan 1. De groep zou jaarlijks nochtans gemakkelijk drie miljard Zwitserse frank aan interesten kunnen betalen zonder zijn financiële gezondheid te schaden. Nestlé zou dus 3 miljard Zwitserse frank kunnen ophalen, al zijn aandelen kunnen inkopen (de onderneming is miljard CHF waard op de beurs) en de resterende 8 miljard naar zijn aandeelhouders kunnen laten vloeien. Dat is natuurlijk een theoretisch voorbeeld, maar het illustreert dat, wanneer het verschil tussen het rendement op het eigen vermogen en de financieringskosten zo groot is, erg hoge waarderingsveelvouden gerechtvaardigd kunnen zijn voor kwaliteitsondernemingen. Ondernemingen met een regelmatig dividend blijven ook een interessant beleggingsthema. In een contet van lage rente waarin beleggers het steeds moeilijker hebben om regelmatige inkomsten te genereren met geldmarktinstrumenten en obligaties, blijft dit thema bijzonder aantrekkelijk, vooral omdat het dividend van een onderneming rechtstreeks afhangt van de kerncijfers van de betrokken onderneming, in tegenstelling tot de aandelenkoers, die er tijdelijk van kan zijn losgekoppeld. Wanneer beleggers aandelen van ondernemingen zoals Nestlé en Roche kopen tegen de huidige koers, weten zij dus dat zij een rendement van 3 zullen behalen (op basis van het dividend van ). De belangrijkste criteria voor beleggers zijn dan ook de regelmaat van het dividend en het groeipotentieel ervan, en niet zozeer de omvang van het dividendrendement. Dividendbeleggen is bijgevolg nauw gekoppeld aan het thema kwaliteitsondernemingen.

11 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 ONTWIKKELING VAN DE CHINESE MARKT / 1/15 7/15 CSI 3-inde ONTWIKKELING VAN DE KOREAANSE, TAIWANESE EN HONGKONGSE MARKT / / Hong Kong Hang Seng Inde /15 Taiwan Stock Echange Inde Korea Stock Echange KOSPI Inde EIGEN VERMOGEN VAN JAPANSE ONDERNEMEN 8 - FY - 5 Incl. financials 7 8 E. financials E 1E Bron: Nomura In China wijzen alle indicatoren op een flinke vertraging van de economie. De autoriteiten bleven niet bij de pakken zitten en versoepelden het monetaire beleid, verlaagden de verplichte kapitaalreserves voor banken en lanceerden economische herstelplannen. De kapitaalstromen als gevolg van die maatregelen deden de beurskoersen flink opveren. Zoals vaak gebeurt op markten die stijgen door een overvloedige liquiditeit, presteerden effecten van minder goede kwaliteit veel beter dan de rest van de markt. Half juni is de situatie echter omgeslagen en sindsdien is de Chinese markt al met bijna 3 gekelderd. Om meer rendement te behalen, moeten beleggers de platgetreden paden verlaten en tegen de conjunctuur ingaan. Dat kan door op zoek te gaan naar ondernemingen waarvan de koers fors is gedaald en de waardering daardoor erg aantrekkelijk is geworden. Daarbij moet natuurlijk gekeken worden naar de redenen voor de daling en of ze gerechtvaardigd is. Een aantal Aziatische kwaliteitseffecten komt daarvoor in aanmerking. De forse terugval van de Chinese markt sleurde andere markten uit de regio, vooral de Hongkongse markt, met zich mee. Hoewel beleggers tijdens de periode van grote belangstelling voor de Chinese markt kozen voor aandelen van minder goede kwaliteit, ontsnapten de meeste kwaliteitsaandelen in de afgelopen weken evenmin aan de daling. In tegenstelling tot de Europese en de Amerikaanse markt veerde de Japanse markt in het tweede kwartaal verder op. De verhoging van de aandelenallocatie van lokale institutionele beleggers en de stijging van de rentabiliteit van ondernemingen blijven Japanse aandelen ondersteunen, vooral omdat de markt op basis van de verhouding koers/eigen vermogen een van de goedkoopste is. In het verleden was een korting ten opzichte van de andere markten gerechtvaardigd omdat Japanse bedrijven minder winstgevend waren. Japan is echter het enige land waar het rendement op het eigen vermogen in de afgelopen jaren is gestegen. Sinds 11 is dat rendement opgelopen van naar 9. 11

12 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN BEDRIJFSOBLIGATIES IN HET BEZIT VAN PRIMARY DEALERS 3 5 in miljard 15 juli 1 juli juli 3 juli juli 5 juli juli 7 juli 8 juli 9 juli juli 11 juli juli 13 juli Nettoposities van bedrijfsobligaties van primary dealers Bron: CLSA 5 Door de forse verslechtering van de risico-rendementsverhouding (stijgend risico en dalend rendement) zijn obligaties onaantrekkelijk geworden, vooral omdat de wereldeconomie onder zware schulden gebukt gaat. Binnen deze beleggingscategorie verdienen de Angelsaksische markten de voorkeur, niet omdat de rente uitzonderlijk aantrekkelijk zou zijn, maar wegens de goede kerncijfers van die landen. Bovendien heeft de Amerikaanse markt als etra voordeel dat hij in crisistijden een veilige haven vormt. TIENJAARSRENTE 3,9,89 3,31, 1,3 1 De daling van de liquiditeit is op lange termijn een groot risico voor de obligatiemarkten. De schommelingen in het tweede kwartaal toonden aan dat de liquiditeit bij grote spanningen zelfs voor staatsobligaties zou kunnen opdrogen. Zo veerde de Amerikaanse overheidsrente pijlsnel op van 1,9 naar,5 bij abnormaal lage handelsvolumes. Die lagere liquiditeit is deels het gevolg van de regelgeving. De voorwaarden voor het eigen vermogen van banken zijn strenger geworden, waardoor heel wat banken geen obligaties meer verhandelen en bijgevolg niet langer tegengewicht bieden in geval van een verkoopgolf. De situatie is nog onrustwekkender omdat een groot deel van de obligaties (met name bedrijfsobligaties) momenteel in handen is van obligatie- en indefondsen waar beleggers op eender welke dag kunnen uitstappen. Een situatie waarbij liquide fondsen belegd zijn in nietliquide effecten, kan alleen maar leiden tot volatielere obligatiemarkten.,9,,5 Nieuw-Zeeland Australië Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Canada Finland Duitsland Japan Zwitserland,7 De goudprijs heeft niet geprofiteerd van de onzekerheid over Griekenland. Sinds de piek van januari is hij zelfs met gedaald. Het voorspellen van de ontwikkeling van de goudprijs is geen sinecure. Het edelmetaal is nu eens een veilige haven en wordt dan weer gestuurd door de inflatieverwachtingen of ontwikkelt zich tegengesteld aan de dollar. In de contet van een zeer onzeker economisch en financieel klimaat is goud echter nog altijd op zijn plaats in een evenwichtige portefeuille, vooral wegens zijn lage opportuniteitskosten in perioden van lage rente. EVOLUTIE VAN DE GOUDKOERS / 1/15 7/15 115

13 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 ODOLLARKOERS 1,5 1, 1,3 1, 1, ,1 Na een sterke stijging aan het begin van het jaar is de Amerikaanse dollar in het tweede kwartaal licht gedaald. Het is in normale omstandigheden al moeilijk of zelfs onmogelijk om wisselkoersen te voorspellen en dat is nu des te meer het geval, gezien de onzekere toekomst van Griekenland. De haalbare oplossingen voor het Griekse probleem zijn niet bevorderlijk voor een sterke euro, althans niet op korte termijn. Bovendien zijn de obligatierente en de mogelijke ontwikkeling van de beleidsrente gunstiger voor de dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente bedraagt namelijk 15 basispunten meer dan de Duitse, en de Amerikaanse centrale bank overweegt een strenger monetair beleid. Hoewel analisten in het algemeen zeer optimistisch zijn over de dollar, mogen we niet uit het oog verliezen dat de kapitaalstromen die de Amerikaanse munt ondersteunen voornamelijk kortetermijnstromen zijn. De ontwikkeling van de basisbalans (lopende rekening + directe investeringen) is daarentegen gunstig voor de euro. De factoren die doorgaans de vooruitzichten van de beurzen bepalen, blijven gunstig voor aandelen. Een forse en duurzame rentestijging lijkt voorlopig niet aan de orde en de winstgroei van ondernemingen blijft over het geheel genomen behoorlijk. Een voorkeur voor aandelen kan vreemd lijken in het huidige onzekere economische en financiële klimaat. Zo maken beleggers zich terecht zorgen over de ontkoppeling van de beurzen en de reële economie in de afgelopen jaren. In de huidige omstandigheden moeten zij echter noodgedwongen risico s nemen en daarom is het aandelenrisico, met name volatiliteit en de kans op een tijdelijke, min of meer ernstige terugval, te verkiezen boven het koopkrachtverlies of het definitieve verlies dat vastrentende beleggingen met zich meebrengen. De waarderingsveelvouden van heel wat aandelen zijn hoger dan het historische gemiddelde, wat betekent dat we ons voor die beleggingscategorie aan een benedengemiddeld rendement kunnen verwachten, al zullen de beurzen niet noodzakelijk fors terugvallen. Gezien het nog altijd onzekere economische en financiële klimaat is het echter essentieel dat beleggers de strengste kwaliteitseisen blijven stellen aan de ondernemingen waarin zij beleggen. De troeven van kwaliteitsondernemingen zijn nog groter in de huidige contet van zwakke groei (uitbreiding van marktaandeel) en lage rentevoeten (hogere waarderingsveelvouden). Zolang de rente laag is, blijven dividenden eveneens aantrekkelijk, op voorwaarde dat ze duurzaam zijn. 13

14 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN Situatie op in de valuta van het fonds (1) NIW() Prestatie NIW NIW Waarde Sinds In Valuta kapital. distrib. divid.(3) 1/1/15 Risico() Sinds Beleggings3 jaar horizon 533,8 9,9,8 -,1,, < jaar 571,8,78 1,8,,1,5 < jaar 1, 97,,93 -,9, 1,9 > jaar 1 113,18 53,18 5, -1, 5,,3 > jaar 9,81 8,53 1, 1,8 > 3 jaar 87,75-7, > 3 jaar 5 9,93 11, 1,9,5 9, 57,5 > jaar 3,1,3 > jaar 99,1 98,81 1,3 -, > jaar 7,51 18, 1, 18,1 9,,8 > jaar 17,85 18,7 15,7 > jaar 15 9, 18 57, 35,37 19, 1,7, > jaar Laag Hoog Fisc. BT BD () (7) BL-FONDSEN Obligatiefondsen - korte termijn Obligaties en geldmarktproducten voornamelijk uitgedrukt in BL SHORT TERM DOLLAR Obligaties en geldmarktproducten uitgedrukt in BL SHORT TERM O Obligatiefondsen Eersteklas obligaties uitgedrukt in BL BOND DOLLAR Eersteklas obligaties uit de eurozone BL BOND O Obligaties van opkomende landen BL EMERGING MARKETS DEBT Obligatiefondsen BL EMERGING MARKETS DEBT Aandelenfondsen Amerikaanse aandelen BL EQUITIES AMERICA Aandelen Azië behalve Japan alle ondernemingen BL EQUITIES ASIA Aandelen Azië behalve Japan alle ondernemingen BL EQUITIES ASIA Europese aandelen BL EQUITIES OPE Japanse aandelen BL EQUITIES JAPAN Japanse aandelen BL EQUITIES JAPAN JPY JPY (8) Aandelen Europa kleine ondernemingen BL OPEAN SMALLER COMPANIES Themafondsen (11) 151,5 9,89,7,,9 (11) > jaar 5,9 -, 3,9,7 > jaar 13,77 131,37 3,8 8, 1,8 35,5 > jaar 139,99 8, 1,3 3, > jaar 13,9 13,3 1,1 9,9 7, 5,8 > jaar 9,37 -, -5, > jaar 97,91 1, 9,7, > jaar 88,98 38, 8,, 3, 5,7 > jaar 1 18,75 8,81,8 5,9 5,8 7, > 3 jaar 1 718,77 99,83,5 9,1 9, 18,9 > jaar 353, 1 9,57,91 13,1,5 35, > jaar Fonds met kenmerken van obligatiefonds BL OPTINVEST (O) Internationaal aandelenfonds van aandelen met hoog dividend BL EQUITIES DIVIDEND Internationaal aandelenfonds van aandelen met hoog dividend BL EQUITIES DIVIDEND Fleibel beheer met beleggingen in effecten van groeilanden BL EMERGING MARKETS Fleibel beheer met beleggingen in effecten van groeilanden BL EMERGING MARKETS Maatschappelijk verantwoord beleggen, internationale aandelen BL EQUITIES HORIZON Profielfondsen Internationale obligaties BL GLOBAL BOND Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 3) BL GLOBAL 3 Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 5) BL GLOBAL 5 Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 75) BL GLOBAL 75 Internationale aandelen BL GLOBAL EQUITIES Niet-geprofileerde fondsen 778,5 11,5,3 1,5 13,7 5,3 > jaar 15,9 11,73 1,9, 1,7 17,1 > jaar 1,5 3,5 3, 17, > jaar 19,7,, 5,3 > 8 jaar,1 1,3,7 11, > 3 jaar 179,1,3 9,9 3, > 8 jaar Fleibel beheer met beleggingen in internationale aandelen BL GLOBAL FLEXIBLE Fleibel beheer met beleggingen in internationale aandelen BL GLOBAL FLEXIBLE (9) BL FUND SELECTION Dakfondsen - aandelen Niet-geprofileerd dakfonds BL FUND SELECTION EQUITIES Niet-geprofileerde dakfondsen Niet-geprofileerd dakfonds BL FUND SELECTION -5 () Gemengd dakfonds (internationale aandelen: gemiddeld 75) BL FUND SELECTION 5- () Bron: Banque de Luembourg; () Netto-inventariswaarde; (3) Datum van het laatste dividend:..; () De beoordeling van de risico s gebeurt op basis van onze eigen overtuiging met betrekking tot het fonds en vormt geen beleggingsadvies; (5) De fiscale informatie beperkt zich tot een overzicht van de fiscale behandeling die van toepassing is op de uitkering van dividenden of de gerealiseerde inkoopbonus door een natuurlijke persoon, in het kader van de toepassing van de Europese Richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Ecofin); () Belastbare terugkopen volgens richtlijn ECOFIN; (7) Belastbare dividenden volgens richtlijn ECOFIN; (8) Oprichtingsdatum: 8..11; (9) Oprichtingsdatum:.1.11; () De compartimenten BL Fund Selection -Evolution en - 3 werden op 7 juni 11 gefuseerd. Het nieuwe fonds kreeg de naam BL Fund Selection De compartimenten BL Fund Selection -5 en -75 werden op 7 juni 11 gefuseerd. Het nieuwe fonds kreeg de naam BL Fund Selection De performancegeschiedenis werd overgenomen; (11) Oprichting van het fonds op Instapkosten: ma.. Uitstapkosten:. Arbitragekosten: ; De winsten die toevallen aan de belegger kunnen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoersen. (1) De informatie in het onderhavige document wordt enkel ter indicatie aangeleverd, is enkel geldig op het moment waarop deze wordt gegeven en vormt noch een juridisch of fiscaal advies noch een verzoek of aanbeveling om te beleggen. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid ervan. Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en de Bank neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft het toekomstig rendement van deze waarden. De verantwoordelijkheid van de Bank kan niet worden ingeroepen, noch door deze informatie, noch door de beslissingen die iemand neemt op basis hiervan. Elke potentiële geïnteresseerde draagt de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifieke situatie en voor het feit dat hij alle risico s begrijpt die verbonden zijn aan zijn beleggingen. De inschrijving op de deelbewijzen van de fondsen kan enkel gebeuren op basis van het laatste prospectus ervan en van de meest recente jaar- en halfjaarverslagen.

15

16 PERSPECTIVES Nr. 3e kwartaal 15 Redactie beëindigd op Redactie en verantwoordelijke uitgever: BLI Banque de Luembourg Investments S.A. 7, boulevard Prince Henri L-17 Luemburg Tel. (+35) Fa (+35) Drukwerk: Imprimerie Centrale s.a. Luemburg De informatie in deze uitgave is afkomstig van betrouwbare bronnen, maar wordt niettemin gegeven zonder enige garantie of verbintenis. De vooruitzichten in deze uitgave zijn uitsluitend een weergave van de mening van de auteur. Reproductie met bronvermelding is toegestaan (kopie aan de redactie gewenst).

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

PERSPECTIVES. q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3. q FINANCIËLE MARKTEN 8. q PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN 14

PERSPECTIVES. q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3. q FINANCIËLE MARKTEN 8. q PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN 14 PERSPECTIVES 146 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN 1 e KWARTAAL 216 EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS INHOUD q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 3 De bescheiden maar stabiele groei van

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G

D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G D R I E M A A N D E L I J K S E V E R S L A G 20.10.2016 BEHEERVERSLAG 3E KWARTAAL 2016 Q3 2016 20.10.2016 Economische analyse Door de verschuivingen in het politieke landschap van de geavanceerde economieën

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 Persbericht Parijs, 14 november 2013 Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 De markten profiteren van de overvloedige liquiditeit en de gematigde groei van de wereldeconomie

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in Januari 9, 2015 Bij Templeton Emerging Markets Group zijn wij van mening dat de hoge economische groeipercentages een belangrijk aantrekkingspunt voor veel opkomende markten in 2015 zullen blijven. Hoewel

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Selective Passive Return Fund verloor in het tweede kwartaal 1,8% Aandelen bleven in lokale valuta

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie