EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven."

Transcriptie

1 PERSPECTIVES 3e KWARTAAL 15 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS INHOUD q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 3 Ondanks de uitgebreide onconventionele maatregelen voor monetaire versoepeling vertraagt de economische groei wereldwijd. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven. Op onze blog vindt u de standpunten van onze eperts, zodat u op de hoogte kunt blijven van de financiële actualiteit en de analyse van de financiële markten (in het Engels) 3 Politieke beslissingen die tegen de economische krachten ingaan, versterken de structurele onevenwichtigheden. q FINANCIËLE MARKTEN 8 3 Ongeacht de hogere volatiliteit in het tweede kwartaal lijken de fundamenten voor de financiële markten onveranderd 3 Het rendement dat beleggers op lange termijn van aandelen kunnen verwachten, ligt onder het langjarige gemiddelde, maar boven dat van vastrentende beleggingen.. 3 Om meer rendement te behalen, moeten beleggers de platgetreden paden verlaten en tegen de conjunctuur ingaan. Een aantal Aziatische kwaliteitseffecten komt daarvoor in aanmerking. Bezoek ook onze website q PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN

2

3 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT KOPERPRIJS 8 juli 5 juli juli 7 juli 8 juli 9 juli juli 11 juli juli 13 juli /ton REËEL BBP VAN DE VERENIGDE STATEN Mutatie op jaarbasis Centrale banken overal ter wereld hebben de rente sinds het begin van het jaar veelvuldig verlaagd, maar de wereldeconomie trekt niet aan. Integendeel, uit heel wat indicatoren die als vooruitlopend worden gezien (zoals de koperprijs) blijkt dat we in de komende maanden een conjuncturele vertraging mogen verwachten. De meeste regio s hebben inderdaad met min of meer ernstige problemen te kampen. Zo blijft de economische en financiële situatie in China verslechteren. De economische activiteit in de eurozone, die aan het begin van het jaar verbeterde, lijdt steeds meer onder de tegenstrijdigheden die in de muntunie zijn ingebouwd. In Japan ten slotte stagneert de economische activiteit al sinds de btw-verhoging in. De Amerikaanse economie is de enige uitzondering, maar ook daar profiteert de middenklasse slechts in beperkte mate van de verbeterde conjunctuur. In de Verenigde Staten is de economische groei genormaliseerd na een minder goede start van het jaar als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de wintermaanden en stakingen in de havens aan de Amerikaanse westkust. De bbp-groei ligt weliswaar structureel lager dan vóór de financiële crisis, maar bleef in de afgelopen vijf jaar vrij stabiel binnen de relatief smalle bandbreedte van tot 3. We mogen echter niet vergeten dat de toegenomen economische activiteit de laatste jaren gepaard ging met een aanzienlijke stijging van de overheidsschuld, uitzonderlijke maatregelen voor monetaire versoepeling en een toename van de sociale ongelijkheid, waardoor twijfels rijzen over de duurzaamheid van de groei. 3

4 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN BESCHIKBAAR INKOMEN VAN AMERIKAANSE HUISHOUDENS Recessie Mutatie op jaarbasis Bron: Cornerstone Macro BEDRIJFSINVESTERINGEN IN DE VERENIGDE STATEN 5 8 in miljard Recessie 8 1 In reële termen zonder defensie sector Bron: Cornerstone Macro GROEI VAN HET BBP IN DE OZONE Mutatie op jaarbasis in reële termen 8 1 Bron: Cornerstone Macro Dankzij de toegenomen overheidsschuld, het herstel van de arbeidsmarkt, de lage rente en de forse stijging van financiële en vastgoedbeleggingen hebben Amerikaanse consumenten hun financiële situatie enigszins kunnen rechttrekken door een deel van hun schulden af te lossen en een spaarreserve aan te leggen. Toch is de kans klein dat de particuliere schuld weer zal oplopen tot het niveau van voor de crisis, waardoor de groei van de binnenlandse consumptie hoofdzakelijk zal afhangen van de ontwikkeling van het beschikbare inkomen, en dus van de lonen. Als die niet sneller beginnen te stijgen, zal de Amerikaanse bbp-groei wellicht niet boven 3 uitkomen. De belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam herstel van de Amerikaanse economie is een toename van de investeringen. Eigenlijk zouden ondernemingen nu op grote schaal aan het investeren moeten zijn, omdat zij door het nulrentebeleid van de Federal Reserve uitzonderlijk hoge winstmarges hebben en een aanzienlijke kasstroom kunnen genereren. De investeringen zijn in de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar bevinden zich in reële cijfers nog altijd onder het recordniveau van het jaar. Bedrijven krikken hun winst liever op met een weinig riskante strategie zoals het inkopen van eigen aandelen dan met een uitbreiding van hun activiteiten. De reden daarvoor is het kunstmatige karakter van de huidige groei als gevolg van een onhoudbaar monetair beleid. De zwakke euro deed de economische activiteit in de eurozone aan het begin van het jaar licht versnellen. Ondanks de stijgende trend van de afgelopen twee jaar bedraagt de bbp-groei echter nauwelijks meer dan 1, wat illustreert hoe groot de structurele problemen van Europa wel zijn. De escalatie van de Griekse crisis heeft de tegenstellingen van de Europese muntunie duidelijk in de verf gezet. Door landen met een zeer verschillend concurrentievermogen dezelfde munt toe te kennen zonder een geldtransfer van de sterkere naar de minder sterke landen, ontstond een systeem dat vroeg of laat wel instabiel moest worden. De minst concurrerende landen stapelen handels- en begrotingstekorten op, wat tot buitensporige schulden leidt. Omdat Europese burgers niet klaar zijn voor een fiscale unie en de politieke klasse de euro niet wil opgeven, dreigt Europa te zullen blijven worstelen met een dilemma dat de economische groei afremt.

5 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 JAPANSE MAAKINDUSTRIE Waarde > 5: uitweiding van de aktiviteit Waarde < 5: daling van de aktiviteit Bron: Cornerstone Macro Aktiviteitsindicator van de verwerkende industrie SCHULD ALS GEVOLG VAN MARGIN TRADING OP DE BS VAN SHANGHAI 1 in miljard Yuan 8 13 RICHTRENTE VAN DE CHINESE CENTRALE BANK 15 1 Bron: Cornerstone Macro MUTATIE OP JAARBASIS VAN GELDHOEVEELHEID IN CHINA 7, , 7,,, 18 5,8 5,, Bron: Cornerstone Macro 1 5, De economische activiteit in Japan trekt nog altijd niet aan, ondanks de aanzienlijke overheidssteun en de stijging van de beurskoersen in Tokio. De meest opbeurende berichten komen van eportbedrijven, die beter kunnen concurreren dankzij de goedkope yen. De zwakke plek blijft echter de binnenlandse consumptie, die nog altijd van het bbp bedraagt en vooralsnog geen duidelijk herstel vertoont ondanks de loonsverhogingen die bij de loonsonderhandelingen in het voorjaar werden overeengekomen. De recente voorraadopbouw en de zwakke industriële productie zouden zelfs het begin kunnen zijn van een conjuncturele vertraging in de tweede helft van het jaar. China draagt momenteel de gevolgen van de talrijke ecessen van de afgelopen jaren. Na het uitbreken van de financiële crisis in 8 zetten de Chinese autoriteiten een omvangrijk investeringsprogramma op dat werd gefinancierd door de lokale overheden, die daardoor hun schuldenlast fors zagen toenemen. Door het daaruit voortvloeiende onevenwicht tussen investeringen en binnenlandse consumptie beseften de autoriteiten dat zij de koopkracht van de consument moesten versterken. In plaats van de levensstandaard van de bevolking te verhogen door de economie verder te liberaliseren en de rechtsstaat en de vrijhandelsregels te versterken, kozen de autoriteiten echter voor een welvaartseffect door een financiële zeepbel te doen ontstaan op de beurzen van Shenzen en Shanghai. De forse terugval van Chinese aandelen tussen half juni en begin juli toont aan dat de groeistrategie van de centrale regering niet duurzaam was. Om de financiële markten te stabiliseren en de economische groeivertraging onder controle te houden, namen de autoriteiten tal van maatregelen, zoals een verlaging van de richtrente, de verplichte kapitaalbuffers voor banken en de kosten voor beurstransacties, een versoepeling van de voorwaarden voor margin calls en toelating voor pensioenfondsen om in aandelen te beleggen. Toen de beurzen desondanks bleven kelderen, grepen zij naar de grove middelen en schortten zij alle beursintroducties op, vaardigden zij een shortingverbod uit en dreven zij de beursbeleggingen van het staatsfonds op. Ook al zullen die radicale ingrepen de beurskoersen op korte termijn wellicht ondersteunen, zij zullen de economische groeivertraging niet afremmen noch zullen zij op middellange termijn voor vertrouwen in de groeistrategie zorgen. 5

6 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN WERKLOOSHEID IN BRAZILIË INFLATIE IN BRAZILIË Bron: Cornerstone Macro GRONDSTOFFENPRIJZEN jan. 13 juli 13 jan. juli jan. 15 juli 15 Goldman Sachs Commodity Inde Bron: Evercore ISI 5 REËLE RENTE IN DE VERENIGDE STATEN Recessie Bron: Bank Credit Analyst Ook in de meeste andere groeilanden overheersen signalen die wijzen op een zwakke conjunctuur. In Rusland staat de economische activiteit ondanks een stabilisering van de roebel nog altijd onder druk door de handhaving van de economische sancties van het Westen en de hoge rente in het land. In Brazilië wegen de renteverhogingen op de arbeidsmarkt, maar blijft de inflatie hoog. Bijgevolg zal het restrictieve monetaire beleid wellicht worden voortgezet. In India is eveneens een groeivertraging merkbaar, maar de vooruitzichten van het land zijn aanzienlijk beter in vergelijking met die van de andere grote groeilanden omdat de inflatie onder controle blijft, de wil aanwezig is om de structurele hervormingen voort te zetten en de rente nog verder kan worden verlaagd. De kwetsbare toestand van de wereldeconomie is niet bevorderlijk voor een stijging van de inflatiedruk. De duikvlucht van de olieprijzen heeft de inflatie in de eurozone aan het begin van het jaar tijdelijk in het rood doen gaan. Als de nieuwe daling van de grondstoffenprijzen aanhoudt, zou de recente stijgende trend van de inflatie, die in mei weer positief werd, opnieuw kunnen omslaan en de vrees voor deflatie aanwakkeren. In de Verenigde Staten blijft de deflator van de consumentenuitgaven (eclusief energie en voeding), de favoriete indicator van de Federal Reserve, ver onder het streefcijfer van. Zolang de lonen niet sneller beginnen te stijgen, zal het inflatierisico miniem blijven. In de Verenigde Staten heeft Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, nogmaals bevestigd de rente in de tweede helft van 15 te willen verhogen, ondanks de eerder teleurstellende economische groei sinds het begin van het jaar. Zij voegde er evenwel aan toe dat er na de eerste renteverhoging geen sprake zal zijn van een systematische verhoging bij elke vergadering van het monetaire beleidscomité. Het zal een geleidelijk proces zijn en elke nieuwe verhoging zal afhangen van de economische realiteit. Uit die verklaringen blijkt dat een eventuele renteverhoging door de Federal Reserve vanaf september eerder symbolisch zal zijn en dat de normalisering van de rente anders zal verlopen dan in vorige cycli.

7 MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 e KWARTAAL 15 REËLE RENTE WERELDWIJD Mutatie in nominale termen Mutatie op reële termen Bron: Bank Credit Analyst WERELDWIJDE SCHULD Bron: Bank Credit Analyst in van het BBP Tot nu toe heeft de lange periode van rentevoeten dicht bij of gelijk aan nul in de grootste wereldeconomieën nog niet tot een economische groeiversnelling geleid. Heel wat ondernemingen staan terecht wantrouwig tegenover de kwaliteit van de door de kunstmatig lage rente gevoede groei, en aarzelen om van de voordelige financieringsvoorwaarden gebruik te maken om productieve maar riskante investeringsprogramma s op te zetten. Aangezien de autoriteiten met hun lagerentebeleid vooral de rentelasten willen verlagen voor landen met een grote schuldenlast, is de kans groot dat de rente, behoudens ingrijpende onvoorziene gebeurtenissen, nog lange tijd laag zal blijven, ook al heeft dat geen positieve invloed op de economische groei. Sinds het uitbreken van de financiële crisis nemen overheden voortdurend beleidsmaatregelen die indruisen tegen de economische krachten. In de eurozone leggen ze draconische maatregelen op aan de minst concurrerende landen in plaats van ze een schuldherschikking toe te kennen of ze de kans te geven terug te keren naar een munt die ze zouden kunnen devalueren. In China grijpt de overheid naar etreme middelen om te vermijden dat de zeepbel die ze zelf kunstmatig tot stand bracht, zou uiteenspatten. Beide voorbeelden tonen aan dat het gebruik van de financiële markten voor politieke doeleinden de structurele onevenwichtigheden doet toenemen en het financiële en economische systeem steeds wankeler maakt. Door hun toevlucht te nemen tot de onuitputtelijke elektronische geldpers lijken de overheden te denken dat ze de controle niet zullen verliezen, ook al houden ze geen rekening met de economische wetmatigheden. Ondertussen blijft de wereldwijde schuld stijgen. 7

8 8 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN FINANCIËLE MARKTEN ONTWIKKELING VAN DE STOXX OPE -INDEX OVER ÉÉN JAAR / 1/15 7/15 3 KOERSVERLOOP VAN DE DUITSE OVERHEIDSOBLIGATIE MET VERVALDATUM / 1/15 7/15 De meeste financiële markten zijn in het tweede kwartaal gedaald door een stijging van de obligatierente en onzekerheid over de toekomst van Griekenland. Zo hebben de Europese markten het slechtste kwartaal in drie jaar achter de rug. De balans van het eerste halfjaar blijft echter bijzonder positief dankzij de sterke groei in het eerste kwartaal. De markten van de eurozone profiteerden in die periode namelijk van aanzienlijke kapitaalstromen, die gevoed werden door de verwachting van beleggers dat de economische situatie zou verbeteren en de aankondiging van een effecteninkoopprogramma door de Europese Centrale Bank. Het tweede kwartaal was ook moeilijk voor de obligatiemarkten. Terwijl beleggers in het eerste kwartaal vreesden voor deflatie, begonnen zij er in de afgelopen drie maanden van uit te gaan dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank de inflatie zal doen opveren. De Duitse tienjaarsrente steeg daardoor met bijna basispunten, van,18 naar,7. In normale tijden heeft een stijging van basispunten slechts een beperkte invloed op de koers van een obligatie, maar door de huidige etreem lage rente keken beleggers in het afgelopen kwartaal aan tegen een verlies van om en bij de 7. Op dertigjarige Duitse staatsobligaties beliep het verlies zelfs ruim.

9 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 LAGE RENTE Langetermijnrente Korte rente Bron: Bank of England, Global Financial Data WINSTGROEI IN OPA IN (AFGELOPEN MAANDEN) Bron: MSCI, IBES, Morgan Stanley Research INKOOP VAN EIGEN AANDELEN EN DIVIDENDEN IN OPA dec. Dividenden dec. 5 dec. Inkoopprogramma's dec. 7 dec. 8 Totaal dec. 9 dec. dec. 11 dec. dec. 13 dec. Bron: MSCI, Bloomberg, Morgan Stanley Research in miljard 3 Ondanks de hogere volatiliteit in het tweede kwartaal lijken de fundamenten voor de financiële markten onveranderd. De ontwikkelde landen torsen nog altijd een torenhoge schuldenlast, waardoor er geen basis is voor een duurzame forse opleving van de economie. De centrale banken zullen bijgevolg hun zeer soepele monetaire beleid handhaven en blijven gebruikmaken van onconventionele maatregelen, zoals niet-kwantitatieve monetaire versoepeling. Zolang zij de situatie controleren, zal de rente dus erg laag blijven, vooral omdat de wereldeconomie moeite zou hebben met een hoge rente. De groei van de bedrijfswinsten, een tweede belangrijke factor voor de beurzen, is behoorlijk maar niet uitzonderlijk. Terwijl de omzetcijfers lijden onder de zwakke internationale conjunctuur, stijgen de winsten dankzij een goede kostenbeheersing. Wanneer we naar de winst per aandeel kijken, is de situatie nog beter omdat heel wat ondernemingen, met name in de Angelsaksische landen, eigen aandelen inkopen. Zo werd in de Verenigde Staten ruim 8 van de winst gebruikt om eigen aandelen in te kopen of dividenden te verhogen. Dergelijke financiële transacties ondersteunen de beurskoersen op korte termijn, al is de daaruit voortvloeiende daling van de investeringen in productiecapaciteit verontrustend op lange termijn Ondernemingen blijven eigen aandelen inkopen en de fusie- en overnameactiviteit houdt aan, wat de beurzen naar verwachting verder zal ondersteunen. In de Verenigde Staten zijn de aangekondigde inkoopprogramma s voor eigen aandelen nog maar eens met 5 gestegen ten opzichte van vorig jaar. De waarde ervan zou in 15 kunnen oplopen tot meer dan miljard dollar. Amerikaanse ondernemingen blijven daarmee de grootste kopers van hun aandelen. Zij kopen er meer dan institutionele beleggers en indefondsen en compenseren de verkopen van particuliere beleggers. De grootschalige inkopen in de Verenigde Staten zijn echter steeds meer omstreden omdat ondernemingen nog altijd bijzonder weinig investeren in hun lopende bedrijfsvoering, zeker nu dergelijke inkoopprogramma s steeds vaker gefinancierd worden met etern kapitaal, wat de schuldgraad van Amerikaanse ondernemingen al flink heeft doen stijgen. In Europa en Japan zou het inkopen van eigen aandelen echter aan populariteit kunnen winnen, ook al is de vergoeding van bedrijfsleiders in die regio s veel minder afhankelijk van de ontwikkeling van de winst per aandeel. 9

10 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN Q-RATIO VAN TOBIN VOOR DE AMERIKAANSE MARKT 1,8 1, 1, 1,,8,,, Tobin s q Mediaan Bron: MSCI, FTSE, Morgan Stanley Research 1, FINANCIERINGSKOSTEN VAN NESTLÉ (OP BASIS VAN DE OBLIGATIE MET VERVALDATUM ),5, 1,5 1,,5, DIVIDEND VAN ROCHE in CHF Aandelen zijn vrij duur in absolute cijfers (met name op basis van de verhouding tussen de koers en het eigen vermogen, de winst of de omzet), maar aantrekkelijk in vergelijking met vastrentende beleggingen (op basis van de rente). Voor beleggers betekent dit dat het rendement van een aandelenbelegging op lange termijn wellicht onder het langjarige gemiddelde zal liggen, maar niettemin hoger zal zijn dan dat van vastrentende beleggingen (liquiditeiten en obligaties). Dat rendement zal ook in ruime mate afhangen van de ontwikkeling van de operationele marges van ondernemingen. Heel wat beheerders maken zich zorgen over de hoge marges, in het bijzonder in de Verenigde Staten, en bijgevolg ook over de hoge winsten. Dat probleem kan worden omzeild door waarderingsratio s te gebruiken die uitgaan van een genormaliseerde winst of een gemiddelde winst over meerdere jaren. Op basis van die ratio s lijkt de Amerikaanse markt erg duur. De waardering van aandelen is echter een weinig relevante kwestie in het licht van de etreem lage rente. Een onderneming zoals Nestlé kan momenteel geld lenen tegen een rente van minder dan 1. De groep zou jaarlijks nochtans gemakkelijk drie miljard Zwitserse frank aan interesten kunnen betalen zonder zijn financiële gezondheid te schaden. Nestlé zou dus 3 miljard Zwitserse frank kunnen ophalen, al zijn aandelen kunnen inkopen (de onderneming is miljard CHF waard op de beurs) en de resterende 8 miljard naar zijn aandeelhouders kunnen laten vloeien. Dat is natuurlijk een theoretisch voorbeeld, maar het illustreert dat, wanneer het verschil tussen het rendement op het eigen vermogen en de financieringskosten zo groot is, erg hoge waarderingsveelvouden gerechtvaardigd kunnen zijn voor kwaliteitsondernemingen. Ondernemingen met een regelmatig dividend blijven ook een interessant beleggingsthema. In een contet van lage rente waarin beleggers het steeds moeilijker hebben om regelmatige inkomsten te genereren met geldmarktinstrumenten en obligaties, blijft dit thema bijzonder aantrekkelijk, vooral omdat het dividend van een onderneming rechtstreeks afhangt van de kerncijfers van de betrokken onderneming, in tegenstelling tot de aandelenkoers, die er tijdelijk van kan zijn losgekoppeld. Wanneer beleggers aandelen van ondernemingen zoals Nestlé en Roche kopen tegen de huidige koers, weten zij dus dat zij een rendement van 3 zullen behalen (op basis van het dividend van ). De belangrijkste criteria voor beleggers zijn dan ook de regelmaat van het dividend en het groeipotentieel ervan, en niet zozeer de omvang van het dividendrendement. Dividendbeleggen is bijgevolg nauw gekoppeld aan het thema kwaliteitsondernemingen.

11 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 ONTWIKKELING VAN DE CHINESE MARKT / 1/15 7/15 CSI 3-inde ONTWIKKELING VAN DE KOREAANSE, TAIWANESE EN HONGKONGSE MARKT / / Hong Kong Hang Seng Inde /15 Taiwan Stock Echange Inde Korea Stock Echange KOSPI Inde EIGEN VERMOGEN VAN JAPANSE ONDERNEMEN 8 - FY - 5 Incl. financials 7 8 E. financials E 1E Bron: Nomura In China wijzen alle indicatoren op een flinke vertraging van de economie. De autoriteiten bleven niet bij de pakken zitten en versoepelden het monetaire beleid, verlaagden de verplichte kapitaalreserves voor banken en lanceerden economische herstelplannen. De kapitaalstromen als gevolg van die maatregelen deden de beurskoersen flink opveren. Zoals vaak gebeurt op markten die stijgen door een overvloedige liquiditeit, presteerden effecten van minder goede kwaliteit veel beter dan de rest van de markt. Half juni is de situatie echter omgeslagen en sindsdien is de Chinese markt al met bijna 3 gekelderd. Om meer rendement te behalen, moeten beleggers de platgetreden paden verlaten en tegen de conjunctuur ingaan. Dat kan door op zoek te gaan naar ondernemingen waarvan de koers fors is gedaald en de waardering daardoor erg aantrekkelijk is geworden. Daarbij moet natuurlijk gekeken worden naar de redenen voor de daling en of ze gerechtvaardigd is. Een aantal Aziatische kwaliteitseffecten komt daarvoor in aanmerking. De forse terugval van de Chinese markt sleurde andere markten uit de regio, vooral de Hongkongse markt, met zich mee. Hoewel beleggers tijdens de periode van grote belangstelling voor de Chinese markt kozen voor aandelen van minder goede kwaliteit, ontsnapten de meeste kwaliteitsaandelen in de afgelopen weken evenmin aan de daling. In tegenstelling tot de Europese en de Amerikaanse markt veerde de Japanse markt in het tweede kwartaal verder op. De verhoging van de aandelenallocatie van lokale institutionele beleggers en de stijging van de rentabiliteit van ondernemingen blijven Japanse aandelen ondersteunen, vooral omdat de markt op basis van de verhouding koers/eigen vermogen een van de goedkoopste is. In het verleden was een korting ten opzichte van de andere markten gerechtvaardigd omdat Japanse bedrijven minder winstgevend waren. Japan is echter het enige land waar het rendement op het eigen vermogen in de afgelopen jaren is gestegen. Sinds 11 is dat rendement opgelopen van naar 9. 11

12 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN BEDRIJFSOBLIGATIES IN HET BEZIT VAN PRIMARY DEALERS 3 5 in miljard 15 juli 1 juli juli 3 juli juli 5 juli juli 7 juli 8 juli 9 juli juli 11 juli juli 13 juli Nettoposities van bedrijfsobligaties van primary dealers Bron: CLSA 5 Door de forse verslechtering van de risico-rendementsverhouding (stijgend risico en dalend rendement) zijn obligaties onaantrekkelijk geworden, vooral omdat de wereldeconomie onder zware schulden gebukt gaat. Binnen deze beleggingscategorie verdienen de Angelsaksische markten de voorkeur, niet omdat de rente uitzonderlijk aantrekkelijk zou zijn, maar wegens de goede kerncijfers van die landen. Bovendien heeft de Amerikaanse markt als etra voordeel dat hij in crisistijden een veilige haven vormt. TIENJAARSRENTE 3,9,89 3,31, 1,3 1 De daling van de liquiditeit is op lange termijn een groot risico voor de obligatiemarkten. De schommelingen in het tweede kwartaal toonden aan dat de liquiditeit bij grote spanningen zelfs voor staatsobligaties zou kunnen opdrogen. Zo veerde de Amerikaanse overheidsrente pijlsnel op van 1,9 naar,5 bij abnormaal lage handelsvolumes. Die lagere liquiditeit is deels het gevolg van de regelgeving. De voorwaarden voor het eigen vermogen van banken zijn strenger geworden, waardoor heel wat banken geen obligaties meer verhandelen en bijgevolg niet langer tegengewicht bieden in geval van een verkoopgolf. De situatie is nog onrustwekkender omdat een groot deel van de obligaties (met name bedrijfsobligaties) momenteel in handen is van obligatie- en indefondsen waar beleggers op eender welke dag kunnen uitstappen. Een situatie waarbij liquide fondsen belegd zijn in nietliquide effecten, kan alleen maar leiden tot volatielere obligatiemarkten.,9,,5 Nieuw-Zeeland Australië Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Canada Finland Duitsland Japan Zwitserland,7 De goudprijs heeft niet geprofiteerd van de onzekerheid over Griekenland. Sinds de piek van januari is hij zelfs met gedaald. Het voorspellen van de ontwikkeling van de goudprijs is geen sinecure. Het edelmetaal is nu eens een veilige haven en wordt dan weer gestuurd door de inflatieverwachtingen of ontwikkelt zich tegengesteld aan de dollar. In de contet van een zeer onzeker economisch en financieel klimaat is goud echter nog altijd op zijn plaats in een evenwichtige portefeuille, vooral wegens zijn lage opportuniteitskosten in perioden van lage rente. EVOLUTIE VAN DE GOUDKOERS / 1/15 7/15 115

13 FINANCIËLE MARKTEN 3 e KWARTAAL 15 ODOLLARKOERS 1,5 1, 1,3 1, 1, ,1 Na een sterke stijging aan het begin van het jaar is de Amerikaanse dollar in het tweede kwartaal licht gedaald. Het is in normale omstandigheden al moeilijk of zelfs onmogelijk om wisselkoersen te voorspellen en dat is nu des te meer het geval, gezien de onzekere toekomst van Griekenland. De haalbare oplossingen voor het Griekse probleem zijn niet bevorderlijk voor een sterke euro, althans niet op korte termijn. Bovendien zijn de obligatierente en de mogelijke ontwikkeling van de beleidsrente gunstiger voor de dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente bedraagt namelijk 15 basispunten meer dan de Duitse, en de Amerikaanse centrale bank overweegt een strenger monetair beleid. Hoewel analisten in het algemeen zeer optimistisch zijn over de dollar, mogen we niet uit het oog verliezen dat de kapitaalstromen die de Amerikaanse munt ondersteunen voornamelijk kortetermijnstromen zijn. De ontwikkeling van de basisbalans (lopende rekening + directe investeringen) is daarentegen gunstig voor de euro. De factoren die doorgaans de vooruitzichten van de beurzen bepalen, blijven gunstig voor aandelen. Een forse en duurzame rentestijging lijkt voorlopig niet aan de orde en de winstgroei van ondernemingen blijft over het geheel genomen behoorlijk. Een voorkeur voor aandelen kan vreemd lijken in het huidige onzekere economische en financiële klimaat. Zo maken beleggers zich terecht zorgen over de ontkoppeling van de beurzen en de reële economie in de afgelopen jaren. In de huidige omstandigheden moeten zij echter noodgedwongen risico s nemen en daarom is het aandelenrisico, met name volatiliteit en de kans op een tijdelijke, min of meer ernstige terugval, te verkiezen boven het koopkrachtverlies of het definitieve verlies dat vastrentende beleggingen met zich meebrengen. De waarderingsveelvouden van heel wat aandelen zijn hoger dan het historische gemiddelde, wat betekent dat we ons voor die beleggingscategorie aan een benedengemiddeld rendement kunnen verwachten, al zullen de beurzen niet noodzakelijk fors terugvallen. Gezien het nog altijd onzekere economische en financiële klimaat is het echter essentieel dat beleggers de strengste kwaliteitseisen blijven stellen aan de ondernemingen waarin zij beleggen. De troeven van kwaliteitsondernemingen zijn nog groter in de huidige contet van zwakke groei (uitbreiding van marktaandeel) en lage rentevoeten (hogere waarderingsveelvouden). Zolang de rente laag is, blijven dividenden eveneens aantrekkelijk, op voorwaarde dat ze duurzaam zijn. 13

14 PERSPECTIVES ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN PRESTATIES VAN DE BL-FONDSEN Situatie op in de valuta van het fonds (1) NIW() Prestatie NIW NIW Waarde Sinds In Valuta kapital. distrib. divid.(3) 1/1/15 Risico() Sinds Beleggings3 jaar horizon 533,8 9,9,8 -,1,, < jaar 571,8,78 1,8,,1,5 < jaar 1, 97,,93 -,9, 1,9 > jaar 1 113,18 53,18 5, -1, 5,,3 > jaar 9,81 8,53 1, 1,8 > 3 jaar 87,75-7, > 3 jaar 5 9,93 11, 1,9,5 9, 57,5 > jaar 3,1,3 > jaar 99,1 98,81 1,3 -, > jaar 7,51 18, 1, 18,1 9,,8 > jaar 17,85 18,7 15,7 > jaar 15 9, 18 57, 35,37 19, 1,7, > jaar Laag Hoog Fisc. BT BD () (7) BL-FONDSEN Obligatiefondsen - korte termijn Obligaties en geldmarktproducten voornamelijk uitgedrukt in BL SHORT TERM DOLLAR Obligaties en geldmarktproducten uitgedrukt in BL SHORT TERM O Obligatiefondsen Eersteklas obligaties uitgedrukt in BL BOND DOLLAR Eersteklas obligaties uit de eurozone BL BOND O Obligaties van opkomende landen BL EMERGING MARKETS DEBT Obligatiefondsen BL EMERGING MARKETS DEBT Aandelenfondsen Amerikaanse aandelen BL EQUITIES AMERICA Aandelen Azië behalve Japan alle ondernemingen BL EQUITIES ASIA Aandelen Azië behalve Japan alle ondernemingen BL EQUITIES ASIA Europese aandelen BL EQUITIES OPE Japanse aandelen BL EQUITIES JAPAN Japanse aandelen BL EQUITIES JAPAN JPY JPY (8) Aandelen Europa kleine ondernemingen BL OPEAN SMALLER COMPANIES Themafondsen (11) 151,5 9,89,7,,9 (11) > jaar 5,9 -, 3,9,7 > jaar 13,77 131,37 3,8 8, 1,8 35,5 > jaar 139,99 8, 1,3 3, > jaar 13,9 13,3 1,1 9,9 7, 5,8 > jaar 9,37 -, -5, > jaar 97,91 1, 9,7, > jaar 88,98 38, 8,, 3, 5,7 > jaar 1 18,75 8,81,8 5,9 5,8 7, > 3 jaar 1 718,77 99,83,5 9,1 9, 18,9 > jaar 353, 1 9,57,91 13,1,5 35, > jaar Fonds met kenmerken van obligatiefonds BL OPTINVEST (O) Internationaal aandelenfonds van aandelen met hoog dividend BL EQUITIES DIVIDEND Internationaal aandelenfonds van aandelen met hoog dividend BL EQUITIES DIVIDEND Fleibel beheer met beleggingen in effecten van groeilanden BL EMERGING MARKETS Fleibel beheer met beleggingen in effecten van groeilanden BL EMERGING MARKETS Maatschappelijk verantwoord beleggen, internationale aandelen BL EQUITIES HORIZON Profielfondsen Internationale obligaties BL GLOBAL BOND Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 3) BL GLOBAL 3 Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 5) BL GLOBAL 5 Mifonds (internationale aandelen: gemiddeld 75) BL GLOBAL 75 Internationale aandelen BL GLOBAL EQUITIES Niet-geprofileerde fondsen 778,5 11,5,3 1,5 13,7 5,3 > jaar 15,9 11,73 1,9, 1,7 17,1 > jaar 1,5 3,5 3, 17, > jaar 19,7,, 5,3 > 8 jaar,1 1,3,7 11, > 3 jaar 179,1,3 9,9 3, > 8 jaar Fleibel beheer met beleggingen in internationale aandelen BL GLOBAL FLEXIBLE Fleibel beheer met beleggingen in internationale aandelen BL GLOBAL FLEXIBLE (9) BL FUND SELECTION Dakfondsen - aandelen Niet-geprofileerd dakfonds BL FUND SELECTION EQUITIES Niet-geprofileerde dakfondsen Niet-geprofileerd dakfonds BL FUND SELECTION -5 () Gemengd dakfonds (internationale aandelen: gemiddeld 75) BL FUND SELECTION 5- () Bron: Banque de Luembourg; () Netto-inventariswaarde; (3) Datum van het laatste dividend:..; () De beoordeling van de risico s gebeurt op basis van onze eigen overtuiging met betrekking tot het fonds en vormt geen beleggingsadvies; (5) De fiscale informatie beperkt zich tot een overzicht van de fiscale behandeling die van toepassing is op de uitkering van dividenden of de gerealiseerde inkoopbonus door een natuurlijke persoon, in het kader van de toepassing van de Europese Richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Ecofin); () Belastbare terugkopen volgens richtlijn ECOFIN; (7) Belastbare dividenden volgens richtlijn ECOFIN; (8) Oprichtingsdatum: 8..11; (9) Oprichtingsdatum:.1.11; () De compartimenten BL Fund Selection -Evolution en - 3 werden op 7 juni 11 gefuseerd. Het nieuwe fonds kreeg de naam BL Fund Selection De compartimenten BL Fund Selection -5 en -75 werden op 7 juni 11 gefuseerd. Het nieuwe fonds kreeg de naam BL Fund Selection De performancegeschiedenis werd overgenomen; (11) Oprichting van het fonds op Instapkosten: ma.. Uitstapkosten:. Arbitragekosten: ; De winsten die toevallen aan de belegger kunnen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoersen. (1) De informatie in het onderhavige document wordt enkel ter indicatie aangeleverd, is enkel geldig op het moment waarop deze wordt gegeven en vormt noch een juridisch of fiscaal advies noch een verzoek of aanbeveling om te beleggen. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid ervan. Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en de Bank neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft het toekomstig rendement van deze waarden. De verantwoordelijkheid van de Bank kan niet worden ingeroepen, noch door deze informatie, noch door de beslissingen die iemand neemt op basis hiervan. Elke potentiële geïnteresseerde draagt de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifieke situatie en voor het feit dat hij alle risico s begrijpt die verbonden zijn aan zijn beleggingen. De inschrijving op de deelbewijzen van de fondsen kan enkel gebeuren op basis van het laatste prospectus ervan en van de meest recente jaar- en halfjaarverslagen.

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013/2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De vooruitzichten voor de kapitaalmarkten in 2014 staan in het teken van een

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie