Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945."

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag

2 Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel 5 Lasondersingel Schurinksweg 3 Laaressingel Laaressingel 16 Pluimstraat Hengelosestraat Tubantiasingel Centraal Station Emmastraat 6 Centrum Lasonderstraat 4 Wilhelminastraat Gronausevoetpad Gronausestraat Borstelweg Adressen SJHT naar wijk Pathmossingel Haaksbergerstraat 1 Deppenbroek Jekerstraat Waalstraat 4 Lasonder-Zeggelt Bilderdijkstraat Dr. Benthemstraat Lasonderstraat 2 Hogeland Batjanstraat Blekerstraat Brinkstraat Hoogstraat Javastraat Rietmolenstraat 3 Laares Laaressingel 5 Roombeek Bosuilstraat Deurningerstraat Roomweg Schurinksweg Steenuilstraat 6 Horstlanden Stadsweide Emmastraat Oldenzaalsestraat 10 Mina Krusemanstraat 8 Billitonstraat 11 Getfertsingel 7 Centrum Molenstraat Oude Markt Wilhelminastraat 8 Veldkamp Blekerstraat Haaksbergerstraat Mina Krusemanstraat Prinsestraat Veldkampstraat 9 Velve-Lindenhof Gronausevoetpad Leydsweg Zuiderval Kuipersdijk Varviksingel Boulevard Javastraat Batjanstraat 10 Stadsveld A van de Veldestraat Dr. P. van Hoekstraat Rembrandtlaan 11 Getfert Billitonstraat 12 Pathmos Borstelweg Volksparksingel 13 Boswinkel Burg. M. van Veenlaan Gelderlandstraat Hogelandsingel 14 Twekkelerveld GJ van Heekstraat Hengelosestraat Maanstraat Meteorenstraat 15 Zeggelt Kottendijk Walhofstraat 16 Ribbelt Magnoliastraat 17 De Bothoven Pluimstraat Hengelo Dennenbosweg Langelermaatweg Lindenweg Gronau (D)

3 2012 Jaarverslag

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 9 1. Over de SJHT Beleid en doelstellingen Toekomstvisie Beleidsplan Gerealiseerde doelstellingen in Huisvesting van de doelgroep Verhuurbeleid Europese regelgeving Inschrijvingen Verhuur van wooneenheden Opzeggingen Leegstand Huurincasso en ontruimingen Huurbeleid Kwaliteit van de voorraad In stand houden van de voorraad Dagelijks onderhoud Cyclisch onderhoud Energie Investeringen in nieuwbouw en aankoop Walhofstraat Deurningerstraat Dr. Benthemstraat Verkoop van woningen Leefbaarheid Onderzoek leefbaarheid Relatie met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners Samenwerkingsverbanden en netwerkpositie Aedes, branchevereniging van woningcorporaties Vereniging WoON Contactgroep Wonen, Welzijn en Zorg Onderzoekscommissie studentenhuisvesting Taakstelling reguliere huisvesting van vergunninghouders Sociale projecten Bewonerscontacten Huurdersoverleg Projectbeheerders Exit-enquête Woontevredenheidsonderzoek 34

6 6. Financiën Waarborgen financiële continuïteit Resultaat en vermogen RJ Analyse van resultaat en vermogen Verklaring belangrijkste afwijkingen Financiële continuïteit Algemeen Uitgangspunten meerjarenbegroting en dpi Ontwikkeling resultaat en balansposten tot en met Kasstroomoverzicht tot en met Kengetallen Conclusie impact regeerakkoord Treasury Vennootschapsbelasting (VPB) Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Beoordeling Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting Corporate governance Aedescode en Governancecode Woningcorporaties AedesCode Toepassing AedesCode Governancecode Woningcorporaties (GcW) Toepassing Governancecode Woningcorporaties Governancestructuur en toezicht Intern toezicht Extern toezicht Externe accountant Integriteit Documenten op internet Risicomanagement Organisatie Organisatiestructuur Functioneren van het bestuur Personeelsbestand Communicatie en PR Sponsoring Nieuwe website 57

7 Verklaring van het bestuur 59 Verslag van de Raad van Toezicht 61 Verklaring van de Raad van Toezicht 69 Jaarrekening A. Balans B. Winst- en verliesrekening C. Kasstroomoverzicht 2012 (indirecte methode) 75 D. Algemene toelichting 76 E. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 78 F. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 84 G. Financiële instrumenten en risicobeheersing 86 H. Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 87 I. Kasstroomoverzicht 88 J. Toelichting balans K. Toelichting winst- en verliesrekening L. Overige gegevens 101 L.1 Voorstel resultaatbestemming 101 L.2 Gebeurtenissen na balansdatum 101 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 102 Bijlage 1: Organigram SJHT 104 Bijlage 2: Verantwoording verhuringen woningbestand 105 Instellingsgegevens 106 Kengetallen

8 Voorwoord

9 Voorwoord Het jaarverslag van Stichting Jongeren Huisvesting Twente is dit jaar korter dan de voorgaande jaarverslagen. Wij hebben dit jaar gewerkt aan het beperken van tekstuele toelichtingen. Wij denken dat het verslag hierdoor verbeterd is in leesbaarheid en relevantie. Vanwege de RJ 645 is het cijfermatige deel wel groter geworden dan vorig jaar. In dit jaarverslag treft u een uiteenzetting van het door ons gevoerde beleid, de ontplooide activiteiten en de financiële resultaten in het jaar Het volkshuisvestingsverslag is integraal in dit jaarverslag opgenomen. Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de toekomstvisie en het nieuwe beleidsplan (periode ). Inmiddels zijn de eerste doelstellingen uit het beleidsplan gerealiseerd. In hoofdstuk 2 gaan wij op deze zaken in is tevens het jaar van oplevering van drie nieuwbouwprojecten, Dr. Benthemstraat 19/21, Deurningerstraat 120 en Walhofstraat 60. Alle drie de projecten waren direct na oplevering volledig verhuurd. Uit het jaarverslag blijkt dat de financiële situatie goed is. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een naar verhouding hoog positief resultaat van bijna , hetgeen echter voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door de nieuwe waarderingsregels (zie ook jaarrekening paragraaf D). Het eigenvermogen bedraagt eind De solvabiliteit is 85,10% in 2012, dit is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 30,40% in De SJHT streeft er naar om de kamers van haar woonbestand van eenheden betaalbaar te houden voor jongeren. De huren zijn per 1 juli 2012 met 2,3% verhoogd conform het inflatiecijfer van Het gemiddelde huurprijs niveau ligt hierna nog onder de 65% van de maximaal redelijk huur. De komende jaren wil de SJHT meer samen doen. Samenwerken met woningcorporaties en andere marktpartijen. Dit willen wij doen om onze risico s te spreiden, maar ook omdat wij niet alles zelf kunnen en willen doen. Er liggen daarnaast voldoende kansen in de markt die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. En dit gaan we ook doen. Boven dit alles staat dat de SJHT de komende jaren financieel gezond blijft ondanks de veranderingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS), saneringsheffingen en verhuurdersheffingen. In het Regeerakkoord op hoofdlijnen, dat in oktober 2012 werd gepresenteerd, was nog een vereenvoudiging van het WWS opgenomen in de vorm van een directe koppeling van de maximale huur aan de WOZ waardering van de woningen (maximaal 4,5%). Dit zou voor de SJHT en ook haar collega-studentenhuisvesters funeste gevolgen hebben gehad, gezien de relatief lage WOZ waarde van de studentenwoningen. Gelukkig is deze vereenvoudiging uit het Woonakkoord van februari 2013 verdwenen. Wel zal er voor Prinsjesdag 2013 een nieuw vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel komen, in de vorm van een combinatie van het oude WWS en toch weer WOZ waarde van woningen. Randvoorwaarde daarbij is, dat de verdiencapaciteit op macroniveau daardoor niet zal worden beperkt. De SJHT zal bij Aedes en Kences aandacht blijven vragen voor de effecten daarvan op de verdiencapaciteit voor de onzelfstandige en zelfstandige woningen. (Wat op macroniveau goed uitpakt voor reguliere corporatie, kan op microniveau erg problematisch zijn, gezien het atypische woningbezit van studenten- en jongerenhuisvesters). De SJHT heeft verder kennis genomen van alle voorgenomen heffingen en constateert dat de onzelfstandige wooneenheden gelukkig buiten de verhuurdersheffingen zullen worden gehouden. Wel moet de SJHT over de kleine zelfstandige eenheden een verhuurdersheffing betalen en wordt de SJHT aangeslagen voor de saneringsheffingen (o.a. Vestia debacle). Hoe wrang dit alles ook moge zijn, de SJHT realiseert zich ten volle dat ook zij haar bijdrage in de vorm van heffingen en belastingen zal moeten leveren en heeft dit in haar meerjarenramingen doorgerekend. Ondanks dat wij een behoorlijke bijdrage moeten leveren (gemiddeld per jaar in de komende vijf jaar) zijn geen beleidswijzigingen nodig geweest. De Prospectieve informatie voor het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting konden wij dan ook bijna volledig conform onze begroting 2013 invullen. Dat kan ook eigenlijk 9

10 niet anders in een organisatie waar doelmatigheid, betrouwbaarheid en goed toezicht kernbegrippen zijn. De SJHT realiseert haar doelstellingen met behulp van goed gemotiveerde en bekwame medewerkers. De SJHT heeft daarbij goed werkgeverschap hoog in haar vaandel staan. Tegelijkertijd blijft de SJHT ervoor waken dat (de ontwikkeling van) de bedrijfslasten blijvend in gunstige zin vergeleken kunnen worden met die van collega corporaties. De Impact voor de SJHT van de goedgekeurde herziening Woningwet door de tweede kamer op 5 juli 2012 is zoals de zaken er nu voor staan relatief gering. Administratieve scheiding van het DAEB en niet DAEB bezit is voor de SJHT niet aan de orde omdat de SJHT geen niet DAEB bezit heeft. Verscherping van het in- en extern toezicht kunnen we ons geheel in vinden gezien de excessen van de laatste tijd. Voor een aantal maatregelen zoals het opstellen van een financieel reglement moeten de voorwaarden nog bij een AMvB worden vastgesteld. Daarnaast komt minister Blok nog met een aantal maatregelen uit het regeerakkoord die hij in deze wet wil laten opnemen. Dat kan door middel van een zogeheten novelle, een wijziging van een wetsvoorstel dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen maar nog niet door de Eerste Kamer. Op basis van uitgelekte concept-tekst mogen woningcorporaties zich in de toekomst alleen nog maar bezig houden met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen in de eigen regio. Ze zouden koophuizen, geliberaliseerde huurwoningen, winkels en kantoren moeten onderbrengen in een apart bedrijf. Ook deze eventuele aanpassing van de wet heeft voor de SJHT geen gevolgen. Wel belangrijk is de toekomstige relatie met de gemeente en de eventuele invoering van een nieuwe financiële autoriteit (of vallen we straks onder het ministerie van Financiën) maar hier is op dit moment verder nog niets over bekend. In verband met de Novelle wordt de behandeling van de wet in de Eerste Kamer voorlopig aangehouden. Invoering van de wet zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2014 zijn. Kenmerkend voor de SJHT is dat we onze risico s goed in kaart hebben. Op dit moment spelen er zoals gezegd ook externe factoren een grote rol (politieke ontwikkelingen en economische crisis), waar wij helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Ondanks dat vinden wij dat onze risico s momenteel goed beheersbaar zijn (zie ook paragraaf 7.3). Dit heeft ook te maken met het feit dat wij nooit afgeweken zijn van onze kerntaak. Voorafgaand aan projecten hebben wij altijd goede afwegingen gemaakt, waarbij het belang van de doelgroep te allen tijde voorop staat. Hierdoor zijn wij een corporatie pur sang gebleven. En daar zijn wij trots op. Ing. R.M. Mittendorff Directeur 10

11 De komende jaren wil de SJHT meer samen doen 11

12 12 1

13 1. Over de SJHT Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) is een toegelaten instelling met een categorale doelstelling. Wij zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam in de gemeenten Enschede en Hengelo (Overijssel). Missie De SJHT staat voor het creëren en in stand houden van een transparante markt voor jongerenhuisvesting in Enschede. Zij richt zich op het bieden van betaalbare, kwalitatief goede huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens in de steden Enschede en Hengelo, specifiek op (studerende) jongeren en aanverwante doelgroepen van 18 tot 30 jaar met een minimaal inkomen. Hierbij streeft de SJHT naar een optimale benutting van haar expertise door samenwerking met andere woningcorporaties en/of organisaties. Visie De SJHT staat voor het bieden van kansen op de woningmarkt voor individuen. Dit zijn voor de SJHT alle jongeren van 18 tot 30 jaar met een minimaal inkomen. De jongeren worden bediend door voldoende kwalitatief goede en betaalbare wooneenheden na te streven, met name in Enschede. Naast kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, zet de SJHT zich ook in voor de transparantie van de markt en voor diverse nevenaspecten zoals sociale kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing. Op organisatorisch niveau wordt expertise van medewerkers en de organisatie van cruciaal belang geacht om onze visie te realiseren. Professionalisering maakt hier deel van uit. Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden over de wijze waarop wij onze visie realiseren door het nastreven van good governance. Zowel ons jaarverslag als diverse andere rapporten op onze website dragen hieraan bij. Uitgangspunten van het beleid De SJHT is een kleine organisatie met negen medewerkers. Bij ons gelden de kernwaarden eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Dit geldt niet alleen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden, deze kernwaarden zie je ook terug in onze bedrijfsvoering en het beleid. 13

14 2

15 2. Beleid en doelstellingen 2.1 Toekomstvisie Op 11 april 2012 is een toekomstvisie vastgesteld. Deze is met name bedoeld als onderlegger voor het beleidsplan Onze stakeholders hebben een publieke versie van de toekomstvisie ontvangen. Daarnaast organiseren wij in 2013 een stakeholdersbijeenkomst waar de toekomstvisie wordt besproken. 2.2 Beleidsplan Het beleidsplan is in de loop van 2012 vastgesteld. Doordat wij vooraf bovengenoemde toekomstvisie hadden opgesteld, was er al veel duidelijk over ons beleid voor de komende jaren. Bij het beleidsplan horen een balanced scorecard (bsc) en een tijdsplanning. In de volgende paragraaf is de bsc met de behaalde resultaten van 2012 toegevoegd. 2.3 Gerealiseerde doelstellingen in 2012 Balanced scorecard Doelstelling Prestatie Norm 2012 Onze doelgroep De SJHT draagt bij aan voldoende huisvesting voor de doelgroep Sociale kwaliteit handhaven De SJHT wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn De SJHT wil bijdragen aan de zelfstandigheid van haar huurders Ons woningbestand Wooneenheden worden alleen toegewezen aan de doelgroep Behalen/handhaven van een grens voor het aantal niet studerende jongeren in een pand Onderzoek naar de digitale en persoonlijke dienstverlening Jaarlijks huurdersoverleg Periodiek voorlichting aanbieden aan huurders over energiebesparing Periodiek voorlichting aanbieden op het gebied van budgetbeheer Onderzoek naar het aanbieden van woondiensten 100% Gerealiseerd maximaal 20% Cijfer is ten minste een 7,5 Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Plan gereed in 2013 Wordt momenteel verwerkt in het beleid Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Nog niet gerealiseerd De SJHT streeft naar wooneenheden met een betaalbare huurprijs Onderzoek naar de betaalbaarheid van de wooneenheid Minimaal 85% van de huurders is neutraal, tevreden of zeer tevreden over de betaalbaarheid van het woningbestand Gerealiseerd Waarborgen van zodanige huurinkomsten dat financiële continuïteit is gegarandeerd Verdiencapaciteit van het woningbestand vergroten Minimaal 90% van de huurprijzen van ons totale woningbestand ligt onder de huurtoeslaggrens voor 23 jaar Gerealiseerd Het woningbestand harmoniseren naar gemiddeld minimaal 65% maximaal redelijke huur Nog niet gerealiseerd. 15

16 Doelstelling Prestatie Norm 2012 Als er sprake is van een tekort aan huisvesting voor haar doelgroep, wil de SJHT hierin voorzien binnen de grenzen van haar financieringsruimte Jaarlijks de marktvraag monitoren Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Nog niet gerealiseerd Jaarlijks overleg met stakeholders over de marktvraag en initiatieven Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Gerealiseerd De SJHT streeft naar een optimale kwaliteit van de wooneenheden Strategisch voorraadbeleid actualiseren Gereed in 2012 In 2012 voorbereid, besluitvorming vind in 2013 plaats Onderzoek naar de kwaliteit van de woonruimte, het woongebouw en de woonomgeving Cijfer is ten minste een 7,5 Gerealiseerd Handhaven van sociale kwaliteit Mogelijkheden onderzoeken om de veiligheid (en het veiligheidsgevoel van bewoners) te vergroten Gereed in 2014 De SJHT wil zich meer toespitsen op duurzaamheid Energiezuinigheid woningbestand monitoren Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Nog niet gerealiseerd Contracten met energiemaatschappijen omzetten naar duurzame contracten Gereed in 2015 Onderzoek naar de toepassing van duurzame producten Gereed in 2014 Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe woonconcepten Gereed in 2014 Samenwerking De SJHT zet zich in voor het concentreren van het woonaanbod voor haar doelgroep Realiseren van een centraal punt voor jongerenhuisvesting in Enschede Gereed in 2016 De SJHT wil haar expertise inzetten door samen te werken met andere woningcorporaties en/of organisaties In de komende beleidsperiode worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met gemeente Enschede Gereed in 2013 Onze organisatie De SJHT herijkt het communicatie- en PR-beleid om bekender te worden bij de doelgroep Het communicatiebeleid wordt opgezet. Gereed in 2013 Gereed De SJHT wil de kennis van medewerkers binnen haar organisatie houden en vergroten Er wordt een scan gemaakt van de personele samenstelling, inclusief een toekomstvisie op basis van het beleidsplan. Gereed in 2013 Gereed Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers Gereed in

17 Doelstelling Prestatie Norm 2012 Op de lange termijn De financiële continuïteit van de SJHT is voor de komende beleidsperiode gewaarborgd In de begroting, in het jaarverslag en bij investeringsbeslissingen worden de plannen en/of projecten doorgerekend Er wordt voldaan aan de normen: solvabiliteit minimaal 25% leegstand maximaal 1% huurachterstand maximaal 1% Gerealiseerd Een goede beoordeling van het CFV Jaarlijks een A1 oordeel Gerealiseerd Governance De SJHT vindt het belangrijk zich te verantwoorden tegenover de buitenwereld Overleg met stakeholders Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag De SJHT wordt gevisiteerd Gereed in 2015 Gerealiseerd Doelstellingen in begroting Beleidsplan presenteren Gerealiseerd 2. Huurbeleid: huurharmonisatie evalueren en vervolgstappen bepalen Gerealiseerd 3. Strategisch voorraadbeleid realiseren Besluitvorming in Communicatiestrategie en naamsbekendheid: communicatiestrategie opzetten Gerealiseerd 5. Website SJHT vernieuwen Operationeel in Drie nieuwbouwprojecten opleveren Gerealiseerd 7. Twee renovatieprojecten opleveren Gedeeltelijk gerealiseerd Emmastraat 25 verplaatst naar Duurzaamheid: werken aan energiebewustwording van Verplaatst naar 2013 onze huurders 9. Meer projectbeheerders werven Gerealiseerd 17

18 18 3

19 3. Huisvesting van de doelgroep 3.1 Verhuurbeleid De SJHT verhuurt kamers (onzelfstandige woonruimten) en appartementen (zelfstandige woonruimten) in Enschede en Hengelo. Wij verzorgen zelf de toewijzing van de verhuureenheden. Voor de kamerbemiddeling gebruiken we het coöptatiesysteem, voor appartementen hanteren we een wachtlijst. De SJHT heeft als doelgroep jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een minimaal inkomen: tot maximaal bruto per maand voor een eenpersoonshuishouden en voor een tweepersoonshuishouden Europese regelgeving Per 1 januari 2011 zijn de staatssteunregels voor corporaties ingevoerd. Daardoor is de SJHT verplicht het inkomen van woningzoekenden te toetsen om te voldoen aan de toewijzingsregeling. Het verzamelinkomen mocht in 2012 niet hoger zijn dan Doordat de SJHT zelf een grens stelt aan het maximale inkomen, zal het niet voorkomen dat een woning wordt toegewezen aan een huurder die boven de Europese grens uitkomt. Ondanks dit feit moet er toetsing plaatsvinden. Allereerst wordt bepaald tot welke categorie een huurder hoort. Dit kan zijn: student, internationale student, niet student. Voor elke categorie is vastgesteld welke documenten aangeleverd moeten worden om te kunnen controleren of voldaan wordt aan de Europese regelgeving en aan de doelgroepeisen die de SJHT zelf stelt. De aanlevering van de documenten wordt geregistreerd op een controleformulier. De kandidaat-huurder ondertekent dit formulier. Hiermee verklaart de kandidaat-huurder alle documenten naar eerlijkheid te hebben ingeleverd en tot categorie A (< ) te behoren. 3.2 Inschrijvingen In 2012 is er een daling van het aantal inschrijvingen. Ondanks een toename van het aantal studenten is het aantal uitwonende studenten afgenomen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de economische crisis. Tabel 3-1 Totaal inschrijvingen woningzoekenden Jaar Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal In tabel 3-2 is het aantal inschrijvingen uitgewerkt naar de verschillende mogelijkheden. Men kan zich zowel voor één als meerdere woonvormen inschrijven. Opgeteld kiezen de meeste woningzoekenden voor een zelfstandige woonvorm. Tabel 3-2 Inschrijvingen per type wooneenheid Jaar *poz 1pz 2pz poz+1pz 1pz+2pz poz+2pz poz+1pz+2pz * poz = onzelfstandig, 1pz = eenpersoons zelfstandig, 2pz = tweepersoons zelfstandig

20 3.3 Verhuur van wooneenheden Opzeggingen In tabel 3-3 is het aantal opzeggingen weergegeven die in het desbetreffende jaar zijn ontvangen. Een verantwoording van nieuwe verhuringen is toegevoegd in bijlage 2. Tabel 3-3 Opzeggingen per type wooneenheid Kamer in een groep Eenkamerappartement Tweekamerappartement Totaal Interne verhuizingen Het is mogelijk om als huurder binnen het woningbestand van de SJHT te verhuizen. In 2012 maakten 25 huurders gebruik van deze mogelijkheid. In 2011 waren er 30 interne verhuizingen. Tussenhuurcontracten De tussenhuurconstructie is bedoeld voor huurders die voor een periode van maximaal één jaar de wooneenheid willen verlaten. In 2012 maakten 28 huurders gebruik van deze mogelijkheid. In 2011 waren er 24 tussenhuurcontracten. Mutatiegraad De mutatiegraad in tabel 3-4 is gebaseerd op het aantal opzeggingen. Tabel 3-4 Overzicht mutatiegraad van het gehele woningbestand Jaar Woningbestand Mutatiegraad wooneenheden % % % % % Het aantal mutaties is ten opzichte van voorgaande jaren met 4% gedaald. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een vermindering in mutaties bij onzelfstandige eenheden. Zoals in tabel 3-5 zichtbaar is, is de mutatiegraad bij de onzelfstandige woonruimtes het hoogst. Tabel 3-5 Mutatiegraad per type wooneenheid Type wooneenheid Woningbestand Mutaties Kamer in een groep % 55% 56% Eenkamerappartement % 40% 36% Tweekamerappartement % 31% 32% 20

21 3.3.2 Leegstand In tabel 3-6 is de leegstand weergegeven per wooneenheid in percentages. Het doel is om elk jaar onder 1% leegstand over het woonbestand te blijven. Tabel 3-6 Leegstandsoverzicht per type wooneenheid Type wooneenheid Kamer in een groep 0,12% 0,05% 0,15% 0,37% 0,22% Eenkamerappartement 0,30% 0,22% 0,01% 0,09% 0,03% Tweekamerappartement 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0 Totaal 0,44% 0,28% 0,17% 0,48% 0,25% De leegstand van eenkamerappartementen in 2012 is hoger door leegstand tijdens renovatie van het pand aan het Gronausevoetpad. De SJHT verhuurt 8 garageboxen, 1 opslagruimte en 18 parkeerplaatsen in een ondergrondse garage. Leegstand van parkeerplaatsen, garageboxen en opslagruimte is in bovenstaande cijfers niet meegerekend. In onderstaande tabel wordt dit leegstandspercentage weergegeven. Tabel 3-7. Leegstand in 2012 per type parkeergelegenheid en opslagruimte Parkeerruimte 62,99% 35,65% 19,69% 2,54% 0,35% In 2010 is een pand aangekocht met een parkeergarage met 18 parkeerplaatsen. Dit veroorzaakt de toename in de leegstand. Het aantal maanden leegstand in parkeergelegenheid is hoger dan het aantal maanden leegstand in wooneenheden. Dit komt doordat de doelgroep veelal geen auto bezit Huurincasso en ontruimingen Deurwaarderzaken, betalingsregelingen en ontruimingen Uit tabel 3-8 blijkt dat het aantal deurwaarderzaken aanzienlijk is gestegen ten opzichte van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Stichting Jongeren Huisvesting Twente voor kleine vorderingen van vertrokken huurders een nieuw incassobureau te weten Cannock Chase heeft ingeschakeld. Deze deurwaarder neemt deze vorderingen in behandeling op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat wanneer de schuldenaar niet kan worden getraceerd de SJHT hiervoor geen kosten kan worden doorbelast. In totaal zijn per 31 december vorderingen voor een bedrag ad in behandeling bij Cannock Chase. Het aantal normale deurwaarderszaken zijn ten opzichte van 2011 ook gestegen met 12 tot 55. In totaal staat een bedrag van open. Het gemiddeld openstaand saldo bedraagt Dit is ongeveer gelijk met voorgaande jaren. In 2012 is de SJHT vaker geconfronteerd met huurders die door de recessie (bijna) geen inkomsten meer hadden en daardoor hun betalingsverplichtingen niet meer konden nakomen. Door huurders zo snel mogelijk nadat de achterstand is ontstaan persoonlijk aan te spreken, hoopt de SJHT te voorkomen dat de achterstand uit handen moet worden gegeven. Tevens is er maandelijks een overleg tussen de afdelingen Administratie en Verhuur- en bewonerszaken zodat eventuele problemen eerder worden geconstateerd. In 2012 zijn 17 vorderingen met een saldo van afgeboekt in verband met het oninbare karakter ervan. Vaak komt dit doordat de betreffende personen spoorloos zijn of elders grote schulden hebben waardoor de SJHT voorlopig niet in aanmerking komt voor afbetaling van de huurschuld. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of er verhaalmogelijkheden zijn ontstaan. 21

22 In 2012 zijn 25 ontruimingsaanzeggingen uitgegeven. Daarvan hebben er 11 daadwerkelijk plaatsgevonden. Deze ontruimingen komen voort uit het niet tijdig of geheel niet betalen van de bij de gerechtsdeurwaarder liggende vordering van de SJHT op de betreffende huurder(s). De overige 14 ontruimingsaanzeggingen zijn niet doorgegaan, doordat op het laatste moment de volledige huurvordering alsnog werd betaald, een betalingsregeling werd afgesproken of dat de (ex)huurder zijn woning al had ontruimd en de sleutel ingeleverd. Tabel 3-8 Overzicht deurwaarderszaken, betalingsregelingen en ontruimingen per 31 december Aantal deurwaarderzaken Openstaand saldo deurwaarderzaken Gem. openstaand saldo Aantal betalingsregelingen Openstaand saldo betalingsregelingen Ontruimingsaanzeggingen Daadwerkelijke ontruimingen Automatische huurincasso Sinds medio 1999 is het mogelijk een machtiging voor automatische incasso bij de SJHT af te geven. In onderstaande tabel is vanaf 2008 per jaar het percentage van de prolongatie weergegeven dat door de SJHT via een automatische incasso is geïncasseerd. Tabel 3-9 Overzicht percentage automatische incasso Automatische incasso 52% 54% 52% 48% 46% 3.4 Huurbeleid In het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA van 30 september 2010 is afgesproken dat de stijging van de huren wordt gekoppeld aan de inflatie. De SJHT heeft per 1 juli 2012 de huur van alle eenheden (zelfstandig en onzelfstandig) verhoogd met 2,3%, conform het inflatiepercentage van Uitgaande van de destijds te verwachten kostenstijgingen in 2012, achtte de SJHT het vanuit bedrijfseconomisch perspectief verantwoord en passend om de maximale huurverhoging in te zetten. Daarnaast streven we er naar de huur van alle eenheden onder de liberalisatiegrens te houden. In de begroting 2012 is de SJHT uitgegaan van een huurverhoging van 2,2%, zie onderstaande grafiek. In de periode is de werkelijke huurstijging gemiddeld 2,07%. In de begroting was voor deze jaren een gemiddelde huurstijging opgenomen van 2,13%. 22

23 Verloop huurverhogingspercentage ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Begroting 0, Werkelijk Los van de jaarlijkse huurverhogingen harmoniseert de SJHT huurprijzen bij mutatie van de wooneenheden. In oktober 2010 is de harmonisatieronde van start gegaan. Na anderhalf jaar is ongeveer 61% van de wooneenheden geharmoniseerd. De totale doorlooptijd van de harmonisatieronde is begroot op vijf jaar. Uiteindelijk zal de harmonisatie resulteren in een stijging van de huurinkomsten met per maand (prijspeil 2010). 23

24 24 4

25 4. Kwaliteit van de voorraad 4.1 In stand houden van de voorraad In 2012 bedroegen de totale onderhoudskosten Dit bedrag is inclusief de uitgaven in het kader van leefbaarheid en inclusief de doorbelaste salariskosten van de Technische dienst. De onderhoudskosten betreffen al het mutatie- en klachtenonderhoud en planmatig onderhoud aan het eigen en gehuurde woningbestand. Er was begroot voor onderhoudskosten Dagelijks onderhoud In onderhoudsposten is onderscheid gemaakt tussen het dagelijks en het cyclisch onderhoud. Het dagelijks onderhoud betreft onderhoud aan de centraleverwarmingsinstallaties, ventilatoren, geisers, liften, hydrofoorinstallaties, boilers, brandblussers, brandmeldinstallaties, rookmelders, noodverlichtingsinstallaties en het klachtenen mutatieonderhoud. Het cyclisch onderhoud wordt bij punt besproken. Aan het dagelijks onderhoud voor de eigen panden en huurpanden is in het verslagjaar 2012 in totaal uitgegeven. Begroot was Specificatie uitgaven dagelijks onderhoud: : jaarcontracten voor centraleverwarmingsinstallaties, geisers, ventilatoren, hydrofoorinstallaties, boilers, calibratiekeuringen en liften inclusief keuring : controle, vervanging en aanpassing van brandblussers, brandmeldinstallaties, rookmelders en noodverlichting : klachten- en mutatieonderhoud. Deze post is inclusief vergoeding bewoners : leefbaarheid huurpanden. Dit betreft voornamelijk het opknappen van gemeenschappelijke ruimten bij groepshuisvesting. In 2012 zijn klachten gemeld. Ten opzichte van 2011 (1.761 klachtenmeldingen) is dat een stijging van 9%. Het aantal klachtenmeldingen is gemiddeld 1,87 per verhuureenheid in 2012, tegenover 1,75 meldingen per verhuureenheid in De gemiddelde prijs per opdracht steeg in 2012 met 3 per opdracht. Tabel 4-1 Klachtenmeldingenoverzicht Aantal eenheden Aantal klachtenmeldingen Aantal klachtenmeldingen per eenheid 1,87 1,75 1,62 1,85 1,71 Aantal opdrachtbonnen Gemiddelde prijs per werkopdracht in euro Cyclisch onderhoud Onder cyclisch (of planmatig) onderhoud verstaat de SJHT onderhoud met een terugkerend karakter. Elk jaar wordt bij het samenstellen van de begroting vastgesteld welk cyclisch onderhoud het volgende jaar uitgevoerd zal worden. Er is tevens een meerjarenbegroting, waarin de geplande onderhoudswerkzaamheden voor een periode van tien jaar staan. In 2012 is totaal uitgegeven aan cyclisch onderhoud, inclusief leefbaarheid, aan de eigen panden van de SJHT. Er was begroot. De voornaamste uitgaven worden hieronder weergegeven. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de begroting is opgenomen voor woningverbetering van het pand Emmastraat 25. Deze werkzaamheden worden echter uitgevoerd in

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945. 2011 Jaarverslag Enschede Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel 5 Lasondersingel

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2016

HUURBELEIDSPLAN 2016 HUURBELEIDSPLAN 2016 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 24 februari 2016 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 7 maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nadere informatie

Toekomstvisie. publieke versie

Toekomstvisie. publieke versie Toekomstvisie publieke versie 1 Inhoudsopgave 1. Onze maatschappelijke opdracht 4 2 De wereld om ons heen 5 2.1 Omgeving 5 2.2 Prognoses 5 2.3 Markt in Enschede 6 2.4 Markt in Hengelo 6 3 Onze missie en

Nadere informatie

2014 Jaarverslag verslag Jaar

2014 Jaarverslag verslag Jaar 2014 Jaarverslag aarverslag Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Jongeren Huisvesting Twente

JAARVERSLAG. Stichting Jongeren Huisvesting Twente JAARVERSLAG 2010 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Jaarverslag SJHT 2010 KENGETALLEN 2010 2010 2009 2008 2007 2006 Aantal verhuureenheden Eigen 831 779 779 774 764 Huur 169 173 183 186 206 Subtotaal

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

ber ng V 19 decem gro3 AL Be

ber ng V 19 decem gro3 AL Be ALV 19 december 2016 Begro3ng 2017 Achtergrond cijfers Transi'ejaar (2016-2017) Scha6ng kosten van uitbesteden opera'onele ac'viteiten & werkzaamheden technisch adviseur Daling bestuurskosten S'jging advieskosten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING Corporaties waren vroeger verzot op hun zorgvastgoed. Een stabiele huurder, stevige inkomsten en een langjarig contract. Geen omkijken naar. Hoe anders is het

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie