Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945."

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag

2 Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel 5 Lasondersingel Schurinksweg 3 Laaressingel Laaressingel 16 Pluimstraat Hengelosestraat Tubantiasingel Centraal Station Emmastraat 6 Centrum Lasonderstraat 4 Wilhelminastraat Gronausevoetpad Gronausestraat Borstelweg Adressen SJHT naar wijk Pathmossingel Haaksbergerstraat 1 Deppenbroek Jekerstraat Waalstraat 4 Lasonder-Zeggelt Bilderdijkstraat Dr. Benthemstraat Lasonderstraat 2 Hogeland Batjanstraat Blekerstraat Brinkstraat Hoogstraat Javastraat Rietmolenstraat 3 Laares Laaressingel 5 Roombeek Bosuilstraat Deurningerstraat Roomweg Schurinksweg Steenuilstraat 6 Horstlanden Stadsweide Emmastraat Oldenzaalsestraat 10 Mina Krusemanstraat 8 Billitonstraat 11 Getfertsingel 7 Centrum Molenstraat Oude Markt Wilhelminastraat 8 Veldkamp Blekerstraat Haaksbergerstraat Mina Krusemanstraat Prinsestraat Veldkampstraat 9 Velve-Lindenhof Gronausevoetpad Leydsweg Zuiderval Kuipersdijk Varviksingel Boulevard Javastraat Batjanstraat 10 Stadsveld A van de Veldestraat Dr. P. van Hoekstraat Rembrandtlaan 11 Getfert Billitonstraat 12 Pathmos Borstelweg Volksparksingel 13 Boswinkel Burg. M. van Veenlaan Gelderlandstraat Hogelandsingel 14 Twekkelerveld GJ van Heekstraat Hengelosestraat Maanstraat Meteorenstraat 15 Zeggelt Kottendijk Walhofstraat 16 Ribbelt Magnoliastraat 17 De Bothoven Pluimstraat Hengelo Dennenbosweg Langelermaatweg Lindenweg Gronau (D)

3 2012 Jaarverslag

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 9 1. Over de SJHT Beleid en doelstellingen Toekomstvisie Beleidsplan Gerealiseerde doelstellingen in Huisvesting van de doelgroep Verhuurbeleid Europese regelgeving Inschrijvingen Verhuur van wooneenheden Opzeggingen Leegstand Huurincasso en ontruimingen Huurbeleid Kwaliteit van de voorraad In stand houden van de voorraad Dagelijks onderhoud Cyclisch onderhoud Energie Investeringen in nieuwbouw en aankoop Walhofstraat Deurningerstraat Dr. Benthemstraat Verkoop van woningen Leefbaarheid Onderzoek leefbaarheid Relatie met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners Samenwerkingsverbanden en netwerkpositie Aedes, branchevereniging van woningcorporaties Vereniging WoON Contactgroep Wonen, Welzijn en Zorg Onderzoekscommissie studentenhuisvesting Taakstelling reguliere huisvesting van vergunninghouders Sociale projecten Bewonerscontacten Huurdersoverleg Projectbeheerders Exit-enquête Woontevredenheidsonderzoek 34

6 6. Financiën Waarborgen financiële continuïteit Resultaat en vermogen RJ Analyse van resultaat en vermogen Verklaring belangrijkste afwijkingen Financiële continuïteit Algemeen Uitgangspunten meerjarenbegroting en dpi Ontwikkeling resultaat en balansposten tot en met Kasstroomoverzicht tot en met Kengetallen Conclusie impact regeerakkoord Treasury Vennootschapsbelasting (VPB) Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Beoordeling Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting Corporate governance Aedescode en Governancecode Woningcorporaties AedesCode Toepassing AedesCode Governancecode Woningcorporaties (GcW) Toepassing Governancecode Woningcorporaties Governancestructuur en toezicht Intern toezicht Extern toezicht Externe accountant Integriteit Documenten op internet Risicomanagement Organisatie Organisatiestructuur Functioneren van het bestuur Personeelsbestand Communicatie en PR Sponsoring Nieuwe website 57

7 Verklaring van het bestuur 59 Verslag van de Raad van Toezicht 61 Verklaring van de Raad van Toezicht 69 Jaarrekening A. Balans B. Winst- en verliesrekening C. Kasstroomoverzicht 2012 (indirecte methode) 75 D. Algemene toelichting 76 E. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 78 F. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 84 G. Financiële instrumenten en risicobeheersing 86 H. Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 87 I. Kasstroomoverzicht 88 J. Toelichting balans K. Toelichting winst- en verliesrekening L. Overige gegevens 101 L.1 Voorstel resultaatbestemming 101 L.2 Gebeurtenissen na balansdatum 101 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 102 Bijlage 1: Organigram SJHT 104 Bijlage 2: Verantwoording verhuringen woningbestand 105 Instellingsgegevens 106 Kengetallen

8 Voorwoord

9 Voorwoord Het jaarverslag van Stichting Jongeren Huisvesting Twente is dit jaar korter dan de voorgaande jaarverslagen. Wij hebben dit jaar gewerkt aan het beperken van tekstuele toelichtingen. Wij denken dat het verslag hierdoor verbeterd is in leesbaarheid en relevantie. Vanwege de RJ 645 is het cijfermatige deel wel groter geworden dan vorig jaar. In dit jaarverslag treft u een uiteenzetting van het door ons gevoerde beleid, de ontplooide activiteiten en de financiële resultaten in het jaar Het volkshuisvestingsverslag is integraal in dit jaarverslag opgenomen. Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de toekomstvisie en het nieuwe beleidsplan (periode ). Inmiddels zijn de eerste doelstellingen uit het beleidsplan gerealiseerd. In hoofdstuk 2 gaan wij op deze zaken in is tevens het jaar van oplevering van drie nieuwbouwprojecten, Dr. Benthemstraat 19/21, Deurningerstraat 120 en Walhofstraat 60. Alle drie de projecten waren direct na oplevering volledig verhuurd. Uit het jaarverslag blijkt dat de financiële situatie goed is. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een naar verhouding hoog positief resultaat van bijna , hetgeen echter voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door de nieuwe waarderingsregels (zie ook jaarrekening paragraaf D). Het eigenvermogen bedraagt eind De solvabiliteit is 85,10% in 2012, dit is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 30,40% in De SJHT streeft er naar om de kamers van haar woonbestand van eenheden betaalbaar te houden voor jongeren. De huren zijn per 1 juli 2012 met 2,3% verhoogd conform het inflatiecijfer van Het gemiddelde huurprijs niveau ligt hierna nog onder de 65% van de maximaal redelijk huur. De komende jaren wil de SJHT meer samen doen. Samenwerken met woningcorporaties en andere marktpartijen. Dit willen wij doen om onze risico s te spreiden, maar ook omdat wij niet alles zelf kunnen en willen doen. Er liggen daarnaast voldoende kansen in de markt die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. En dit gaan we ook doen. Boven dit alles staat dat de SJHT de komende jaren financieel gezond blijft ondanks de veranderingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS), saneringsheffingen en verhuurdersheffingen. In het Regeerakkoord op hoofdlijnen, dat in oktober 2012 werd gepresenteerd, was nog een vereenvoudiging van het WWS opgenomen in de vorm van een directe koppeling van de maximale huur aan de WOZ waardering van de woningen (maximaal 4,5%). Dit zou voor de SJHT en ook haar collega-studentenhuisvesters funeste gevolgen hebben gehad, gezien de relatief lage WOZ waarde van de studentenwoningen. Gelukkig is deze vereenvoudiging uit het Woonakkoord van februari 2013 verdwenen. Wel zal er voor Prinsjesdag 2013 een nieuw vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel komen, in de vorm van een combinatie van het oude WWS en toch weer WOZ waarde van woningen. Randvoorwaarde daarbij is, dat de verdiencapaciteit op macroniveau daardoor niet zal worden beperkt. De SJHT zal bij Aedes en Kences aandacht blijven vragen voor de effecten daarvan op de verdiencapaciteit voor de onzelfstandige en zelfstandige woningen. (Wat op macroniveau goed uitpakt voor reguliere corporatie, kan op microniveau erg problematisch zijn, gezien het atypische woningbezit van studenten- en jongerenhuisvesters). De SJHT heeft verder kennis genomen van alle voorgenomen heffingen en constateert dat de onzelfstandige wooneenheden gelukkig buiten de verhuurdersheffingen zullen worden gehouden. Wel moet de SJHT over de kleine zelfstandige eenheden een verhuurdersheffing betalen en wordt de SJHT aangeslagen voor de saneringsheffingen (o.a. Vestia debacle). Hoe wrang dit alles ook moge zijn, de SJHT realiseert zich ten volle dat ook zij haar bijdrage in de vorm van heffingen en belastingen zal moeten leveren en heeft dit in haar meerjarenramingen doorgerekend. Ondanks dat wij een behoorlijke bijdrage moeten leveren (gemiddeld per jaar in de komende vijf jaar) zijn geen beleidswijzigingen nodig geweest. De Prospectieve informatie voor het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting konden wij dan ook bijna volledig conform onze begroting 2013 invullen. Dat kan ook eigenlijk 9

10 niet anders in een organisatie waar doelmatigheid, betrouwbaarheid en goed toezicht kernbegrippen zijn. De SJHT realiseert haar doelstellingen met behulp van goed gemotiveerde en bekwame medewerkers. De SJHT heeft daarbij goed werkgeverschap hoog in haar vaandel staan. Tegelijkertijd blijft de SJHT ervoor waken dat (de ontwikkeling van) de bedrijfslasten blijvend in gunstige zin vergeleken kunnen worden met die van collega corporaties. De Impact voor de SJHT van de goedgekeurde herziening Woningwet door de tweede kamer op 5 juli 2012 is zoals de zaken er nu voor staan relatief gering. Administratieve scheiding van het DAEB en niet DAEB bezit is voor de SJHT niet aan de orde omdat de SJHT geen niet DAEB bezit heeft. Verscherping van het in- en extern toezicht kunnen we ons geheel in vinden gezien de excessen van de laatste tijd. Voor een aantal maatregelen zoals het opstellen van een financieel reglement moeten de voorwaarden nog bij een AMvB worden vastgesteld. Daarnaast komt minister Blok nog met een aantal maatregelen uit het regeerakkoord die hij in deze wet wil laten opnemen. Dat kan door middel van een zogeheten novelle, een wijziging van een wetsvoorstel dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen maar nog niet door de Eerste Kamer. Op basis van uitgelekte concept-tekst mogen woningcorporaties zich in de toekomst alleen nog maar bezig houden met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen in de eigen regio. Ze zouden koophuizen, geliberaliseerde huurwoningen, winkels en kantoren moeten onderbrengen in een apart bedrijf. Ook deze eventuele aanpassing van de wet heeft voor de SJHT geen gevolgen. Wel belangrijk is de toekomstige relatie met de gemeente en de eventuele invoering van een nieuwe financiële autoriteit (of vallen we straks onder het ministerie van Financiën) maar hier is op dit moment verder nog niets over bekend. In verband met de Novelle wordt de behandeling van de wet in de Eerste Kamer voorlopig aangehouden. Invoering van de wet zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2014 zijn. Kenmerkend voor de SJHT is dat we onze risico s goed in kaart hebben. Op dit moment spelen er zoals gezegd ook externe factoren een grote rol (politieke ontwikkelingen en economische crisis), waar wij helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Ondanks dat vinden wij dat onze risico s momenteel goed beheersbaar zijn (zie ook paragraaf 7.3). Dit heeft ook te maken met het feit dat wij nooit afgeweken zijn van onze kerntaak. Voorafgaand aan projecten hebben wij altijd goede afwegingen gemaakt, waarbij het belang van de doelgroep te allen tijde voorop staat. Hierdoor zijn wij een corporatie pur sang gebleven. En daar zijn wij trots op. Ing. R.M. Mittendorff Directeur 10

11 De komende jaren wil de SJHT meer samen doen 11

12 12 1

13 1. Over de SJHT Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) is een toegelaten instelling met een categorale doelstelling. Wij zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam in de gemeenten Enschede en Hengelo (Overijssel). Missie De SJHT staat voor het creëren en in stand houden van een transparante markt voor jongerenhuisvesting in Enschede. Zij richt zich op het bieden van betaalbare, kwalitatief goede huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens in de steden Enschede en Hengelo, specifiek op (studerende) jongeren en aanverwante doelgroepen van 18 tot 30 jaar met een minimaal inkomen. Hierbij streeft de SJHT naar een optimale benutting van haar expertise door samenwerking met andere woningcorporaties en/of organisaties. Visie De SJHT staat voor het bieden van kansen op de woningmarkt voor individuen. Dit zijn voor de SJHT alle jongeren van 18 tot 30 jaar met een minimaal inkomen. De jongeren worden bediend door voldoende kwalitatief goede en betaalbare wooneenheden na te streven, met name in Enschede. Naast kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, zet de SJHT zich ook in voor de transparantie van de markt en voor diverse nevenaspecten zoals sociale kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing. Op organisatorisch niveau wordt expertise van medewerkers en de organisatie van cruciaal belang geacht om onze visie te realiseren. Professionalisering maakt hier deel van uit. Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden over de wijze waarop wij onze visie realiseren door het nastreven van good governance. Zowel ons jaarverslag als diverse andere rapporten op onze website dragen hieraan bij. Uitgangspunten van het beleid De SJHT is een kleine organisatie met negen medewerkers. Bij ons gelden de kernwaarden eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Dit geldt niet alleen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden, deze kernwaarden zie je ook terug in onze bedrijfsvoering en het beleid. 13

14 2

15 2. Beleid en doelstellingen 2.1 Toekomstvisie Op 11 april 2012 is een toekomstvisie vastgesteld. Deze is met name bedoeld als onderlegger voor het beleidsplan Onze stakeholders hebben een publieke versie van de toekomstvisie ontvangen. Daarnaast organiseren wij in 2013 een stakeholdersbijeenkomst waar de toekomstvisie wordt besproken. 2.2 Beleidsplan Het beleidsplan is in de loop van 2012 vastgesteld. Doordat wij vooraf bovengenoemde toekomstvisie hadden opgesteld, was er al veel duidelijk over ons beleid voor de komende jaren. Bij het beleidsplan horen een balanced scorecard (bsc) en een tijdsplanning. In de volgende paragraaf is de bsc met de behaalde resultaten van 2012 toegevoegd. 2.3 Gerealiseerde doelstellingen in 2012 Balanced scorecard Doelstelling Prestatie Norm 2012 Onze doelgroep De SJHT draagt bij aan voldoende huisvesting voor de doelgroep Sociale kwaliteit handhaven De SJHT wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn De SJHT wil bijdragen aan de zelfstandigheid van haar huurders Ons woningbestand Wooneenheden worden alleen toegewezen aan de doelgroep Behalen/handhaven van een grens voor het aantal niet studerende jongeren in een pand Onderzoek naar de digitale en persoonlijke dienstverlening Jaarlijks huurdersoverleg Periodiek voorlichting aanbieden aan huurders over energiebesparing Periodiek voorlichting aanbieden op het gebied van budgetbeheer Onderzoek naar het aanbieden van woondiensten 100% Gerealiseerd maximaal 20% Cijfer is ten minste een 7,5 Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Plan gereed in 2013 Wordt momenteel verwerkt in het beleid Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Nog niet gerealiseerd De SJHT streeft naar wooneenheden met een betaalbare huurprijs Onderzoek naar de betaalbaarheid van de wooneenheid Minimaal 85% van de huurders is neutraal, tevreden of zeer tevreden over de betaalbaarheid van het woningbestand Gerealiseerd Waarborgen van zodanige huurinkomsten dat financiële continuïteit is gegarandeerd Verdiencapaciteit van het woningbestand vergroten Minimaal 90% van de huurprijzen van ons totale woningbestand ligt onder de huurtoeslaggrens voor 23 jaar Gerealiseerd Het woningbestand harmoniseren naar gemiddeld minimaal 65% maximaal redelijke huur Nog niet gerealiseerd. 15

16 Doelstelling Prestatie Norm 2012 Als er sprake is van een tekort aan huisvesting voor haar doelgroep, wil de SJHT hierin voorzien binnen de grenzen van haar financieringsruimte Jaarlijks de marktvraag monitoren Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Nog niet gerealiseerd Jaarlijks overleg met stakeholders over de marktvraag en initiatieven Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Gerealiseerd De SJHT streeft naar een optimale kwaliteit van de wooneenheden Strategisch voorraadbeleid actualiseren Gereed in 2012 In 2012 voorbereid, besluitvorming vind in 2013 plaats Onderzoek naar de kwaliteit van de woonruimte, het woongebouw en de woonomgeving Cijfer is ten minste een 7,5 Gerealiseerd Handhaven van sociale kwaliteit Mogelijkheden onderzoeken om de veiligheid (en het veiligheidsgevoel van bewoners) te vergroten Gereed in 2014 De SJHT wil zich meer toespitsen op duurzaamheid Energiezuinigheid woningbestand monitoren Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag Nog niet gerealiseerd Contracten met energiemaatschappijen omzetten naar duurzame contracten Gereed in 2015 Onderzoek naar de toepassing van duurzame producten Gereed in 2014 Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe woonconcepten Gereed in 2014 Samenwerking De SJHT zet zich in voor het concentreren van het woonaanbod voor haar doelgroep Realiseren van een centraal punt voor jongerenhuisvesting in Enschede Gereed in 2016 De SJHT wil haar expertise inzetten door samen te werken met andere woningcorporaties en/of organisaties In de komende beleidsperiode worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met gemeente Enschede Gereed in 2013 Onze organisatie De SJHT herijkt het communicatie- en PR-beleid om bekender te worden bij de doelgroep Het communicatiebeleid wordt opgezet. Gereed in 2013 Gereed De SJHT wil de kennis van medewerkers binnen haar organisatie houden en vergroten Er wordt een scan gemaakt van de personele samenstelling, inclusief een toekomstvisie op basis van het beleidsplan. Gereed in 2013 Gereed Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers Gereed in

17 Doelstelling Prestatie Norm 2012 Op de lange termijn De financiële continuïteit van de SJHT is voor de komende beleidsperiode gewaarborgd In de begroting, in het jaarverslag en bij investeringsbeslissingen worden de plannen en/of projecten doorgerekend Er wordt voldaan aan de normen: solvabiliteit minimaal 25% leegstand maximaal 1% huurachterstand maximaal 1% Gerealiseerd Een goede beoordeling van het CFV Jaarlijks een A1 oordeel Gerealiseerd Governance De SJHT vindt het belangrijk zich te verantwoorden tegenover de buitenwereld Overleg met stakeholders Jaarlijkse rapportage in het jaarverslag De SJHT wordt gevisiteerd Gereed in 2015 Gerealiseerd Doelstellingen in begroting Beleidsplan presenteren Gerealiseerd 2. Huurbeleid: huurharmonisatie evalueren en vervolgstappen bepalen Gerealiseerd 3. Strategisch voorraadbeleid realiseren Besluitvorming in Communicatiestrategie en naamsbekendheid: communicatiestrategie opzetten Gerealiseerd 5. Website SJHT vernieuwen Operationeel in Drie nieuwbouwprojecten opleveren Gerealiseerd 7. Twee renovatieprojecten opleveren Gedeeltelijk gerealiseerd Emmastraat 25 verplaatst naar Duurzaamheid: werken aan energiebewustwording van Verplaatst naar 2013 onze huurders 9. Meer projectbeheerders werven Gerealiseerd 17

18 18 3

19 3. Huisvesting van de doelgroep 3.1 Verhuurbeleid De SJHT verhuurt kamers (onzelfstandige woonruimten) en appartementen (zelfstandige woonruimten) in Enschede en Hengelo. Wij verzorgen zelf de toewijzing van de verhuureenheden. Voor de kamerbemiddeling gebruiken we het coöptatiesysteem, voor appartementen hanteren we een wachtlijst. De SJHT heeft als doelgroep jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een minimaal inkomen: tot maximaal bruto per maand voor een eenpersoonshuishouden en voor een tweepersoonshuishouden Europese regelgeving Per 1 januari 2011 zijn de staatssteunregels voor corporaties ingevoerd. Daardoor is de SJHT verplicht het inkomen van woningzoekenden te toetsen om te voldoen aan de toewijzingsregeling. Het verzamelinkomen mocht in 2012 niet hoger zijn dan Doordat de SJHT zelf een grens stelt aan het maximale inkomen, zal het niet voorkomen dat een woning wordt toegewezen aan een huurder die boven de Europese grens uitkomt. Ondanks dit feit moet er toetsing plaatsvinden. Allereerst wordt bepaald tot welke categorie een huurder hoort. Dit kan zijn: student, internationale student, niet student. Voor elke categorie is vastgesteld welke documenten aangeleverd moeten worden om te kunnen controleren of voldaan wordt aan de Europese regelgeving en aan de doelgroepeisen die de SJHT zelf stelt. De aanlevering van de documenten wordt geregistreerd op een controleformulier. De kandidaat-huurder ondertekent dit formulier. Hiermee verklaart de kandidaat-huurder alle documenten naar eerlijkheid te hebben ingeleverd en tot categorie A (< ) te behoren. 3.2 Inschrijvingen In 2012 is er een daling van het aantal inschrijvingen. Ondanks een toename van het aantal studenten is het aantal uitwonende studenten afgenomen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de economische crisis. Tabel 3-1 Totaal inschrijvingen woningzoekenden Jaar Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal In tabel 3-2 is het aantal inschrijvingen uitgewerkt naar de verschillende mogelijkheden. Men kan zich zowel voor één als meerdere woonvormen inschrijven. Opgeteld kiezen de meeste woningzoekenden voor een zelfstandige woonvorm. Tabel 3-2 Inschrijvingen per type wooneenheid Jaar *poz 1pz 2pz poz+1pz 1pz+2pz poz+2pz poz+1pz+2pz * poz = onzelfstandig, 1pz = eenpersoons zelfstandig, 2pz = tweepersoons zelfstandig

20 3.3 Verhuur van wooneenheden Opzeggingen In tabel 3-3 is het aantal opzeggingen weergegeven die in het desbetreffende jaar zijn ontvangen. Een verantwoording van nieuwe verhuringen is toegevoegd in bijlage 2. Tabel 3-3 Opzeggingen per type wooneenheid Kamer in een groep Eenkamerappartement Tweekamerappartement Totaal Interne verhuizingen Het is mogelijk om als huurder binnen het woningbestand van de SJHT te verhuizen. In 2012 maakten 25 huurders gebruik van deze mogelijkheid. In 2011 waren er 30 interne verhuizingen. Tussenhuurcontracten De tussenhuurconstructie is bedoeld voor huurders die voor een periode van maximaal één jaar de wooneenheid willen verlaten. In 2012 maakten 28 huurders gebruik van deze mogelijkheid. In 2011 waren er 24 tussenhuurcontracten. Mutatiegraad De mutatiegraad in tabel 3-4 is gebaseerd op het aantal opzeggingen. Tabel 3-4 Overzicht mutatiegraad van het gehele woningbestand Jaar Woningbestand Mutatiegraad wooneenheden % % % % % Het aantal mutaties is ten opzichte van voorgaande jaren met 4% gedaald. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een vermindering in mutaties bij onzelfstandige eenheden. Zoals in tabel 3-5 zichtbaar is, is de mutatiegraad bij de onzelfstandige woonruimtes het hoogst. Tabel 3-5 Mutatiegraad per type wooneenheid Type wooneenheid Woningbestand Mutaties Kamer in een groep % 55% 56% Eenkamerappartement % 40% 36% Tweekamerappartement % 31% 32% 20

21 3.3.2 Leegstand In tabel 3-6 is de leegstand weergegeven per wooneenheid in percentages. Het doel is om elk jaar onder 1% leegstand over het woonbestand te blijven. Tabel 3-6 Leegstandsoverzicht per type wooneenheid Type wooneenheid Kamer in een groep 0,12% 0,05% 0,15% 0,37% 0,22% Eenkamerappartement 0,30% 0,22% 0,01% 0,09% 0,03% Tweekamerappartement 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0 Totaal 0,44% 0,28% 0,17% 0,48% 0,25% De leegstand van eenkamerappartementen in 2012 is hoger door leegstand tijdens renovatie van het pand aan het Gronausevoetpad. De SJHT verhuurt 8 garageboxen, 1 opslagruimte en 18 parkeerplaatsen in een ondergrondse garage. Leegstand van parkeerplaatsen, garageboxen en opslagruimte is in bovenstaande cijfers niet meegerekend. In onderstaande tabel wordt dit leegstandspercentage weergegeven. Tabel 3-7. Leegstand in 2012 per type parkeergelegenheid en opslagruimte Parkeerruimte 62,99% 35,65% 19,69% 2,54% 0,35% In 2010 is een pand aangekocht met een parkeergarage met 18 parkeerplaatsen. Dit veroorzaakt de toename in de leegstand. Het aantal maanden leegstand in parkeergelegenheid is hoger dan het aantal maanden leegstand in wooneenheden. Dit komt doordat de doelgroep veelal geen auto bezit Huurincasso en ontruimingen Deurwaarderzaken, betalingsregelingen en ontruimingen Uit tabel 3-8 blijkt dat het aantal deurwaarderzaken aanzienlijk is gestegen ten opzichte van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Stichting Jongeren Huisvesting Twente voor kleine vorderingen van vertrokken huurders een nieuw incassobureau te weten Cannock Chase heeft ingeschakeld. Deze deurwaarder neemt deze vorderingen in behandeling op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat wanneer de schuldenaar niet kan worden getraceerd de SJHT hiervoor geen kosten kan worden doorbelast. In totaal zijn per 31 december vorderingen voor een bedrag ad in behandeling bij Cannock Chase. Het aantal normale deurwaarderszaken zijn ten opzichte van 2011 ook gestegen met 12 tot 55. In totaal staat een bedrag van open. Het gemiddeld openstaand saldo bedraagt Dit is ongeveer gelijk met voorgaande jaren. In 2012 is de SJHT vaker geconfronteerd met huurders die door de recessie (bijna) geen inkomsten meer hadden en daardoor hun betalingsverplichtingen niet meer konden nakomen. Door huurders zo snel mogelijk nadat de achterstand is ontstaan persoonlijk aan te spreken, hoopt de SJHT te voorkomen dat de achterstand uit handen moet worden gegeven. Tevens is er maandelijks een overleg tussen de afdelingen Administratie en Verhuur- en bewonerszaken zodat eventuele problemen eerder worden geconstateerd. In 2012 zijn 17 vorderingen met een saldo van afgeboekt in verband met het oninbare karakter ervan. Vaak komt dit doordat de betreffende personen spoorloos zijn of elders grote schulden hebben waardoor de SJHT voorlopig niet in aanmerking komt voor afbetaling van de huurschuld. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of er verhaalmogelijkheden zijn ontstaan. 21

22 In 2012 zijn 25 ontruimingsaanzeggingen uitgegeven. Daarvan hebben er 11 daadwerkelijk plaatsgevonden. Deze ontruimingen komen voort uit het niet tijdig of geheel niet betalen van de bij de gerechtsdeurwaarder liggende vordering van de SJHT op de betreffende huurder(s). De overige 14 ontruimingsaanzeggingen zijn niet doorgegaan, doordat op het laatste moment de volledige huurvordering alsnog werd betaald, een betalingsregeling werd afgesproken of dat de (ex)huurder zijn woning al had ontruimd en de sleutel ingeleverd. Tabel 3-8 Overzicht deurwaarderszaken, betalingsregelingen en ontruimingen per 31 december Aantal deurwaarderzaken Openstaand saldo deurwaarderzaken Gem. openstaand saldo Aantal betalingsregelingen Openstaand saldo betalingsregelingen Ontruimingsaanzeggingen Daadwerkelijke ontruimingen Automatische huurincasso Sinds medio 1999 is het mogelijk een machtiging voor automatische incasso bij de SJHT af te geven. In onderstaande tabel is vanaf 2008 per jaar het percentage van de prolongatie weergegeven dat door de SJHT via een automatische incasso is geïncasseerd. Tabel 3-9 Overzicht percentage automatische incasso Automatische incasso 52% 54% 52% 48% 46% 3.4 Huurbeleid In het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA van 30 september 2010 is afgesproken dat de stijging van de huren wordt gekoppeld aan de inflatie. De SJHT heeft per 1 juli 2012 de huur van alle eenheden (zelfstandig en onzelfstandig) verhoogd met 2,3%, conform het inflatiepercentage van Uitgaande van de destijds te verwachten kostenstijgingen in 2012, achtte de SJHT het vanuit bedrijfseconomisch perspectief verantwoord en passend om de maximale huurverhoging in te zetten. Daarnaast streven we er naar de huur van alle eenheden onder de liberalisatiegrens te houden. In de begroting 2012 is de SJHT uitgegaan van een huurverhoging van 2,2%, zie onderstaande grafiek. In de periode is de werkelijke huurstijging gemiddeld 2,07%. In de begroting was voor deze jaren een gemiddelde huurstijging opgenomen van 2,13%. 22

23 Verloop huurverhogingspercentage ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Begroting 0, Werkelijk Los van de jaarlijkse huurverhogingen harmoniseert de SJHT huurprijzen bij mutatie van de wooneenheden. In oktober 2010 is de harmonisatieronde van start gegaan. Na anderhalf jaar is ongeveer 61% van de wooneenheden geharmoniseerd. De totale doorlooptijd van de harmonisatieronde is begroot op vijf jaar. Uiteindelijk zal de harmonisatie resulteren in een stijging van de huurinkomsten met per maand (prijspeil 2010). 23

24 24 4

25 4. Kwaliteit van de voorraad 4.1 In stand houden van de voorraad In 2012 bedroegen de totale onderhoudskosten Dit bedrag is inclusief de uitgaven in het kader van leefbaarheid en inclusief de doorbelaste salariskosten van de Technische dienst. De onderhoudskosten betreffen al het mutatie- en klachtenonderhoud en planmatig onderhoud aan het eigen en gehuurde woningbestand. Er was begroot voor onderhoudskosten Dagelijks onderhoud In onderhoudsposten is onderscheid gemaakt tussen het dagelijks en het cyclisch onderhoud. Het dagelijks onderhoud betreft onderhoud aan de centraleverwarmingsinstallaties, ventilatoren, geisers, liften, hydrofoorinstallaties, boilers, brandblussers, brandmeldinstallaties, rookmelders, noodverlichtingsinstallaties en het klachtenen mutatieonderhoud. Het cyclisch onderhoud wordt bij punt besproken. Aan het dagelijks onderhoud voor de eigen panden en huurpanden is in het verslagjaar 2012 in totaal uitgegeven. Begroot was Specificatie uitgaven dagelijks onderhoud: : jaarcontracten voor centraleverwarmingsinstallaties, geisers, ventilatoren, hydrofoorinstallaties, boilers, calibratiekeuringen en liften inclusief keuring : controle, vervanging en aanpassing van brandblussers, brandmeldinstallaties, rookmelders en noodverlichting : klachten- en mutatieonderhoud. Deze post is inclusief vergoeding bewoners : leefbaarheid huurpanden. Dit betreft voornamelijk het opknappen van gemeenschappelijke ruimten bij groepshuisvesting. In 2012 zijn klachten gemeld. Ten opzichte van 2011 (1.761 klachtenmeldingen) is dat een stijging van 9%. Het aantal klachtenmeldingen is gemiddeld 1,87 per verhuureenheid in 2012, tegenover 1,75 meldingen per verhuureenheid in De gemiddelde prijs per opdracht steeg in 2012 met 3 per opdracht. Tabel 4-1 Klachtenmeldingenoverzicht Aantal eenheden Aantal klachtenmeldingen Aantal klachtenmeldingen per eenheid 1,87 1,75 1,62 1,85 1,71 Aantal opdrachtbonnen Gemiddelde prijs per werkopdracht in euro Cyclisch onderhoud Onder cyclisch (of planmatig) onderhoud verstaat de SJHT onderhoud met een terugkerend karakter. Elk jaar wordt bij het samenstellen van de begroting vastgesteld welk cyclisch onderhoud het volgende jaar uitgevoerd zal worden. Er is tevens een meerjarenbegroting, waarin de geplande onderhoudswerkzaamheden voor een periode van tien jaar staan. In 2012 is totaal uitgegeven aan cyclisch onderhoud, inclusief leefbaarheid, aan de eigen panden van de SJHT. Er was begroot. De voornaamste uitgaven worden hieronder weergegeven. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de begroting is opgenomen voor woningverbetering van het pand Emmastraat 25. Deze werkzaamheden worden echter uitgevoerd in

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945. 2011 Jaarverslag Enschede Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel 5 Lasondersingel

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2016

HUURBELEIDSPLAN 2016 HUURBELEIDSPLAN 2016 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 24 februari 2016 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 7 maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nadere informatie

2014 Jaarverslag verslag Jaar

2014 Jaarverslag verslag Jaar 2014 Jaarverslag aarverslag Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Jongeren Huisvesting Twente

JAARVERSLAG. Stichting Jongeren Huisvesting Twente JAARVERSLAG 2010 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Jaarverslag SJHT 2010 KENGETALLEN 2010 2010 2009 2008 2007 2006 Aantal verhuureenheden Eigen 831 779 779 774 764 Huur 169 173 183 186 206 Subtotaal

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING Corporaties waren vroeger verzot op hun zorgvastgoed. Een stabiele huurder, stevige inkomsten en een langjarig contract. Geen omkijken naar. Hoe anders is het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie