Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden?"

Transcriptie

1 Overdracht familiebedrijven Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden? Fiscale actua iteit nr.2ot4-25, pag. L-5, Sinds 1- januari 20L2 geldt er in het Vlaamse gewest een nieuwe regeling om de overdracht van familiale vennootschappen te bevorderen (zie o.a, Fisc. Act , 391t,20t2,13/8 en 2013,718]l. Schenken van aandelen van familiale vennootschappen kan sindsdien tegen 0 %, vererven tegen een verlaagd tarief van 3 % of 7 %. Enkel vennootschappen die een reële economische activiteit hebben, komen in aanmerking. De beoordeling van die voorwaarde gebeurt in eerste instantie op basis van de jaarrekeningen van de familiale vennootschap. Dat is de 'reële economische activiteitstest'. Maar als de vennootschap betrokken is bij een fusie of een splitsing in de periode van drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden, dan zijn de vereiste jaarrekeningen niet steeds beschikbaar in de gewenste vorm (of zelfs helemaal niet beschikbaar omdat de vennootschap nog niet bestond of niet meer bestaat). De vraag rijst hoe in dergelijke gevallen de 'reële economische activiteitstest' precies moet worden toegepast. De nieuwe gunstregeling inzake de overdracht van familiale vennootschappen is gekoppeld aan enkele basisvoorwaarden. ln een eenvoudig geval, van een alleenstaande vennootschap, moet het gaan om (i) de overdracht van aandelen, (ii) van een vennootschap met zetel in de EER, (iii) waarvan het aandeelhouderschap een eerder familiaal karakter heeft, (iv) die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of een vrij beroep tot doel heeft, en (v) die een reële economische activiteit heeft. Vennootschappen die geen reële economische act viteit hebben, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de nieuwe regeling (art. 140bis 5 2 2' lid 3 Vl.W.Reg.; art. 60/1 S 2 2" lid 3 Vl.W.Succ.). Reële economische activiteit Wat die laatste voorwaarde betreft - het hebben van een reële economische activiteit - heeft de decreetgever een weerlegbaar vermoeden ingevoerd, in de vorm van de zogenaamde 'reële economische activiteitstest'. Die test gebeurt op basis van de jaarrekeningen van de drie boekjaren vóór de overdracht van de aandelen. Blijkt daaruit dat voor (minstens) één van die boekjaren (i) de 'terreinen en gebouwen' (post 22) meer dan de helft van het balanstotaal (post 20/58) uitmaken én (ii)de'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'(post 62) niet meer bedragen dan t,syovan datzelfde balanstotaal, dan geldt dat als een weerlegbaar vermoeden dat de vennootschap geen reële economische activiteit heeft. Behoudens tegenbewijs kan dan geen gebruik worden gemaakt van de gunstregeling, De gunstregeling is bovendien pas definitief verworven als ook na de overdracht voorwaarden worden nageleefd. Ook dan speelt de reële economische activiteitstest, aangezien o.m. wordt vereist dat de vennootschap in de periode van drie jaar na de overdracht van de aandelen aan dezelfde reële economische activiteitsvoorwaarde blijft voldoen (art. 1-40quater lid 2 l-" Vl.W.Reg.; art. 60/3 lid 2 1" Vl,W.Succ.). Net zoals voor de drie boekjaren vóór de overdracht van de aandelen, moeten voor elk van de drie daaropvolgende boekjaren de twee parameters worden getoetst. ls er voor (minstens) één van die boekjaren én te veel onroerend goed én te weinig bezoldigingen, dan moet (behoudens tegenbewijs) het voordeel van de vrijstelling of het verlaagde tarief terugbetaald worden. De jaarrekeningen van de drie boekjaren vóór en de drie boekjaren na de schenking of het overlijden zijn dus belangrijk om te beoordelen of aldan nietvan de nieuwe regeling kan worden genoten, en zo ja, of het voordeel ook kan worden behouden.

2 Tegenbewijs Er blijft wel steeds de mogelijkheid om, als de boekhoudkundige parameters anders doen vermoeden, het tegenbewijs te leveren. Dat is echter een 'moeite' die men zich wellicht in bepaalde gevallen liever bespaart. Want volgens de omzendbrief van de Vlaamse belastingdienst (zie Fisc. Act. 2012,32/tl zou men moeten aantonen dat alle onroerende goederen die in de vennootschap zitten, worden gebruikt voor haar economische activiteit. Een standpunt overigens dat geen steun lijkt te vinden in de tekst van het decreet: 'reëel' betekent immers niet 'uitsluitend'. Fusie of spl ts ng Een familiale vennootschap is geen statisch gegeven. Het is dan ook goed mogelijk dat een vennootschap waarvan de aandelen met vrijstelling van schenkingsrechten werden geschonken, in de periode van drie jaar na de schenking wordt overgenomen door een andere vennootschap in het kader van een fusie. Het volledige vermogen van de familiale vennootschap gaat dan over op de overnemende vennootschap, die de economische activiteit van de familiale vennootschap verder zet. De familiale vennootschap zelf houdt op te bestaan en zal geen jaarrekening meer neerleggen. Spontaan rijst de vraag hoe, bij gebrek aan jaarrekening van de familiale vennootschap voor één (of meerdere) van de drie boekjaren na de schenking, de reële economische activiteitstest te beoordelen is. Een vergelijkbare situatie kan zich uiteraard ook voordoen in de periode van drie jaar vóór de schenking of het overlijden. Wat bijvoorbeeld als aandelen worden geschonken van een familiale vennootschap die minder dan drie jaar geleden is ontstaan uit een fusie van twee (of meer) andere vennootscha ppen? Er zijn ook gevallen waarbij aan het bestaan van de familiale vennootschap zelf niet wordt geraakt, maar er wel bepaalde vermogensverschuivingen zijn van of naar de vennootschap. Neem het voorbeeld van een partiële splitsing binnen drie jaar na de schenking of het overlijden. Een deel van het vermogen en de activiteiten van de familiale vennootschap wordt afgesplitst naar een andere vennootschap. De familiale vennootschap houdt niet op te bestaan en blijft dus een jaarrekening neerleggen, Maar die jaarrekening betreft slechts een deel van het vermogen dat bij de schenking (onrechtstreeks) is overgedragen, terwijl het andere gedeelte zal zijn opgenomen in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap. Steeds rijst dezelfde vraag. Op basis van welke cijfers moet de reële economische activiteitstest worden beoordeeld? Decreet bevat geen regels ln het decreet is i.v.m. reorganisaties geen uitdrukkelijke regeling opgenomen. Onder het oude artikel 60bis was dat wel het geval, zij het alleen voor wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur vóór het overlijden (oud art. 60bis 5 1 lid 4 Vl.W,Succ.). Omzendbrief wel De omzendbrief over de nieuwe regeling gaat wel kort in op het probleem : <ln geval van een splitsing of fusie in de drie jaren voorafgaand aan de schenking of het overlijden, zodat geen (geconsolideerde) jaarrekening voorhanden is, gebeurt de controle van de parameters op basis van de afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen van de bij de reorganisatie betrokken vennootscha ppen. ln gevalvan splitsing of fusie in de drie jaren na de schenking of het overlijden zalde a posteriori controle op gelijkaardige wijze gebeuren. Dit heeft derhalve tot gevolg dat indien... deze

3 vennootschap nadien gesplitst wordt in 2 vennootschappen, elk van deze vennootschappen aan de voorwaarden zal dienen te blijven voldoen opdat de gunstmaatregel zou worden behouden.> Neutraliteit als algemeen uitgangspunt Plaatst men die passage binnen de ruimere context van het decreet en de omzendbrief, dan kan daaruit mogelijk een principieel uitgangspunt (van de administratie) worden afgeleid : een reorganisatie in de periode van drie jaar vóór of drie jaar na de schenking of het overlijden is op zich geen beletsel voor de gunstmaatregel. ln ieder geval wordt uitdrukkelijk aanvaard dat, als de familiale vennootschap in die periode is betrokken bij een reorganisatie, aan de voorwaarde inzake reële economische activite t ook kan worden voldaan op basis van de situatie van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen (meer bepaald de voorgangers of de opvolgers van de overgedragen vennootschap). Wij zien niet meteen een reden waarom dat anders zou ziin voor de andere voorwaarden van de gunstregeling. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van een andere voorwaarde voor het behoud van de gunstregeling, met name dat <de activiteit van de familiale vennootschap zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de [overdracht] en voor elk van de drie boekjaren een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt> (art. L40quater lid 2 2" Vl.W.Reg.; art.60/3lid 2 2" Vl.W.Succ.). Welnu, voor zover daar al twijfel over zou kunnen bestaan, kan nu moeilijk anders worden aangenomen dan dat het in de contextvan reorganisaties volstaat dat de activiteit wordt verdergezet, ook al zou dat niet gebeuren door de familiale vennootschap zelf, maar door één of meer andere vennootschappen waaraan de activiteit werd overgedragen (bv. bij een fusie). Dat is ook in lijn met de algemene bewoordingen van het decreet. Pragmatisch standpunt in omzendbrief Keren we vervolgens terug naar de reële economische activiteitstest zelf, dan blijkt uit de omzendbrief in eerste orde een pragmatisch standpunt : is er niet voor elk van de relevante boekjaren een jaarrekening beschikbaar van de vennootschap waarvan de aandelen zijn overgedragen, omdat zij betrokken was bij een reorganisatie, dan moet de reële economische activiteitstest voor die jaren gebeuren op basis van de jaarrekeningen die wel beschikbaar zijn, dus ook de jaarrekeningen van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen. Hoe concreet toe te passen? Neemt men dat standpunt aan, dan is dat echter nog geen oplossing. We weten dan wel dat we ook mogen teruggrijpen naar de jaarrekeningen van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen. Maar de vraag blijft hoe we dan concreet moeten omgaan met de cijfers uit die jaarrekeningen. De praktische problemen kunnen we aan de hand van volgende voorbeelden illustreren. Voorbeeld l- : vennootschappen B en C worden gefuseerd tot vennootschap A. Minder dan drie jaar na de fusie worden de aandelen van vennootschap A geschonken. Voorbeeld 2 : vennootschap A wordt gesplitst in de vennootschappen B en C. Minder dan drie jaar na de splitsing worden de aandelen van B geschonken. Voorbeeld 3 : de aandelen van vennootschap A vererven aan het verlaagde tarief. Binnen drie jaar na het overlijden wordt A gesplitst in vennootschappen B en C. Vennootschap MAR MAR 62 MAR 22 Tegenbewijs te leveren?

4 A 1_ Nee B s 000 1_ Nee c * ** Ja (*)= 1,5 %x20/58 (**)> 50 %x2ol58 Zoals blijkt uit bovenstaande tabel (eenvoudigheidshalve veronderstellen we dat de situatie dezelfde is voor alle relevante boekjaren), voldoen vennootschappen A en B op zichzelf aan de reële economische activiteitstest. Vennootschap C heeft daarentegen 'te veel' onroerend goed en 'te weinig' loonlasten, waardoor C op zichzelf beschouwd niet aan de reële economische activiteitstest zou voldoen. Enkel door het tegenbewijs te leveren, zou C aanspraak kunnen maken op de gunstregeling. Volgens de omzendbrief moet in de eerste twee voorbeelden de beoordeling van de reële economische activiteitstest gebeuren <op basis van de afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen van de bij de reorganisatie betrokken vennootschappend. De familiale vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken, is in beide voorbeelden pas kort voor de schenking ontstaan. Er is dus geen jaarrekening van de familiale vennootschap voor minstens één van de drie boekjaren vóór de schenking. Dan zou men volgens de omzendbrief moeten teruggrijpen naar de jaarrekeningen van de andere vennootschappen die wel beschikbaar zijn. ln het eerste voorbeeld zijn dat de jaarrekeningen van B en C. ln het tweede voorbeeld die van vennootschap A (situatie vóór de splitsing) en eventueel ook, afhankelijk van. de precieze timing, één of twee jaarrekeningen van B en C (situatie na de splitsing). De omzendbrief geeft geen uitsluitsel over hoe in beide gevallen de reële economische activiteitstest verder concreet moet worden toegepast. Als we elk van de betrokken vennootschappen apart aan de test zouden onderwerpen, zou in ons voorbeeld C niet voldoen, terwijl B en C samengenomen wel zouden voldoen. Een mogelijke oplossing zou de volgende kunnen zijn. Consolidatie ln het eerste voorbeeld werd vóór de schenking in het kader van de fusie het volledige vermogen van de vennootschappen B en C samengebracht in vennootschap A, waarna de aandelen van A worden geschonken. ln dezelfde zin zou er voor kunnen worden geopteerd om de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode vóór de fusie te doen op basis van de samengevoegde jaarrekeningen van B en C. Daarvoor zou een beroep kunnen worden gedaan op de techniek van de consolidatie, die overigens niet vreemd is aan de beoordeling van de reële economische activiteitstest (in de context va n holdings : zie a rt. 140bis 5 2 2" lid 2 en 3 Vl.W. Reg.; arl. 60/t 5 2 2" lid 2 en 3 Vl.W.Succ.). Het feit dat in ons voorbeeld vennootschap C op zichzelf beschouwd niet aan de reële economische activiteitstest zou voldoen, zou dan niet verhinderen dat de schenking van de aandelen van A wél de test zou doorstaan, op basis van een geconsolideerde benadering van de situatie.... of ventilatie ln het tweede voorbeeld worden de aandelen van vennootschap B geschonken. Die vertegenwoordigen een gedeelte van het oorspronkelijke vermogen van A. Het andere gedeelte van het vermogen van A werd afgesplitst naar vennootschap C. Omdat de splitsing vóór de schenking werd doorgevoerd, zouden we ervoor kunnen opteren om geen rekening te houden met vennootschap C en evenmin met het vermogen dat in het kader van de splitsing aan C is overgedragen, Die mogelijkheid zou erop neerkomen dat een uitsplitsing wordt gemaakt van de jaarrekening van vennootschap A, waarbij enkel het gedeelte dat betrekking heeft op het vermogen

5 en de activiteiten die aan B zijn overgedragen, in aanmerking wordt genomen voor de beoordeling van de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode die de splitsing voorafgaat. Het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans zouden onder meer als leidraad kunnen dienen voor die 'ventilatie'. Het derde voorbeeld is het spiegelbeeld van het eerste. ln onze benadering zou er voor kunnen worden geopteerd de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode na de splitsing te beoordelen op basis van een consolidatie van de jaarrekeningen van B en C. Opnieuw zou dan het feit dat C op zichzelf niet voldoet aan de test, niet kunnen verhinderen dat voor de drie jaar na de vererving van de aandelen van A, aan de reële economische activiteitstest wordt voldaan. M.b.t. de situatíe uit ons derde voorbeeld stelt de omzendbrief dat als een familiale vennootschap gesplitst wordt in twee vennootschappen, <elk van deze vennootschappen aan de voorwaarden zal dienen te blijven voldoen opdat de gunstmaatregel zou worden behouden> (zie p. 3 hierboven). Maar als daarmee de afrruijzing wordt beoogd van de mogelijkheid om de reële economische activiteitstest bij reorganisaties ook op geconsolideerde basis te doen, dan kan dat niet overtuigen. Onze benadering vindt immers steun in de ratio legis en het systeem van de reeile economische activiteitstest. De test is bedoeld om zuivere patrimoniumvennootschappen uit te sluiten van de gunstregeling. Dat blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding : <Het is... niet de bedoeling om private personen die hun privaat patrimonium in vennootschappen onderbrengen (... 'patrimoniumvennootschappen') en derhalve niet de bedoeling hebben een economische (maatschappelijke) ondernemingswaarde te creëren, van de gunstmaatregelen te laten meegenieten> (Parl. St. Vl. Parl. 201I-L2, nr.1326/t,251. De decreetgever beoogt dus bepaalde overdrachten uit te sluiten van de gunstregeling. Hoe doet hij dat? Het systeem van de reële economische activiteitstest bestaat erin dat wordt gekeken naar wat er wordt overgedragen en of daarin niet te veel onroerend goed én te weinig loonlasten begrepen zijn. Waar het overgedragen vermogen nadien terecht komt of waar het vandaan komt, zou in die optiek de toepassing van de gunstregeling in principe niet mogen verhinderen. Ons voorstel van een geconsolideerde toepassing van de reële economische activiteitstest, komt tegemoet aan die doelstelling en systematiek. Meer bepaald door desgevallend het geheel van vermogen en activiteiten dat via de overdracht van de aandelen is overgedragen, in aanmerking te nemen. Dus ook als dat vermogen na de overdracht zou worden opgesplitst in twee vennootschappen (zoals in ons derde voorbeeld) of vóór de overdracht zou zijn bijeengebracht in het kader van een fusie (zoals in ons eerste voorbeeld). Tom Schepens Tiberghien Advocaten

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid

Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid De btw-fiscale eenheid was in 2013 een actueel onderwerp in de jurisprudentie. In dit artikel gaan wij in op de ruimere toepassing die naar onze opvatting het gevolg is van de recentelijk gewezen jurisprudentie.

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

Het begrip belang in artikel 4 WBR

Het begrip belang in artikel 4 WBR Het begrip belang in artikel 4 WBR Bachelorscriptie Erasmus School of Economics Sectie: Fiscale Economie Naam: Jonneke Dijkstra Studentnummer: 329950 Begeleider: drs. M.T.E. Robben Datum: 30 juli 2012

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie