Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden?"

Transcriptie

1 Overdracht familiebedrijven Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden? Fiscale actua iteit nr.2ot4-25, pag. L-5, Sinds 1- januari 20L2 geldt er in het Vlaamse gewest een nieuwe regeling om de overdracht van familiale vennootschappen te bevorderen (zie o.a, Fisc. Act , 391t,20t2,13/8 en 2013,718]l. Schenken van aandelen van familiale vennootschappen kan sindsdien tegen 0 %, vererven tegen een verlaagd tarief van 3 % of 7 %. Enkel vennootschappen die een reële economische activiteit hebben, komen in aanmerking. De beoordeling van die voorwaarde gebeurt in eerste instantie op basis van de jaarrekeningen van de familiale vennootschap. Dat is de 'reële economische activiteitstest'. Maar als de vennootschap betrokken is bij een fusie of een splitsing in de periode van drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden, dan zijn de vereiste jaarrekeningen niet steeds beschikbaar in de gewenste vorm (of zelfs helemaal niet beschikbaar omdat de vennootschap nog niet bestond of niet meer bestaat). De vraag rijst hoe in dergelijke gevallen de 'reële economische activiteitstest' precies moet worden toegepast. De nieuwe gunstregeling inzake de overdracht van familiale vennootschappen is gekoppeld aan enkele basisvoorwaarden. ln een eenvoudig geval, van een alleenstaande vennootschap, moet het gaan om (i) de overdracht van aandelen, (ii) van een vennootschap met zetel in de EER, (iii) waarvan het aandeelhouderschap een eerder familiaal karakter heeft, (iv) die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of een vrij beroep tot doel heeft, en (v) die een reële economische activiteit heeft. Vennootschappen die geen reële economische act viteit hebben, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de nieuwe regeling (art. 140bis 5 2 2' lid 3 Vl.W.Reg.; art. 60/1 S 2 2" lid 3 Vl.W.Succ.). Reële economische activiteit Wat die laatste voorwaarde betreft - het hebben van een reële economische activiteit - heeft de decreetgever een weerlegbaar vermoeden ingevoerd, in de vorm van de zogenaamde 'reële economische activiteitstest'. Die test gebeurt op basis van de jaarrekeningen van de drie boekjaren vóór de overdracht van de aandelen. Blijkt daaruit dat voor (minstens) één van die boekjaren (i) de 'terreinen en gebouwen' (post 22) meer dan de helft van het balanstotaal (post 20/58) uitmaken én (ii)de'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'(post 62) niet meer bedragen dan t,syovan datzelfde balanstotaal, dan geldt dat als een weerlegbaar vermoeden dat de vennootschap geen reële economische activiteit heeft. Behoudens tegenbewijs kan dan geen gebruik worden gemaakt van de gunstregeling, De gunstregeling is bovendien pas definitief verworven als ook na de overdracht voorwaarden worden nageleefd. Ook dan speelt de reële economische activiteitstest, aangezien o.m. wordt vereist dat de vennootschap in de periode van drie jaar na de overdracht van de aandelen aan dezelfde reële economische activiteitsvoorwaarde blijft voldoen (art. 1-40quater lid 2 l-" Vl.W.Reg.; art. 60/3 lid 2 1" Vl,W.Succ.). Net zoals voor de drie boekjaren vóór de overdracht van de aandelen, moeten voor elk van de drie daaropvolgende boekjaren de twee parameters worden getoetst. ls er voor (minstens) één van die boekjaren én te veel onroerend goed én te weinig bezoldigingen, dan moet (behoudens tegenbewijs) het voordeel van de vrijstelling of het verlaagde tarief terugbetaald worden. De jaarrekeningen van de drie boekjaren vóór en de drie boekjaren na de schenking of het overlijden zijn dus belangrijk om te beoordelen of aldan nietvan de nieuwe regeling kan worden genoten, en zo ja, of het voordeel ook kan worden behouden.

2 Tegenbewijs Er blijft wel steeds de mogelijkheid om, als de boekhoudkundige parameters anders doen vermoeden, het tegenbewijs te leveren. Dat is echter een 'moeite' die men zich wellicht in bepaalde gevallen liever bespaart. Want volgens de omzendbrief van de Vlaamse belastingdienst (zie Fisc. Act. 2012,32/tl zou men moeten aantonen dat alle onroerende goederen die in de vennootschap zitten, worden gebruikt voor haar economische activiteit. Een standpunt overigens dat geen steun lijkt te vinden in de tekst van het decreet: 'reëel' betekent immers niet 'uitsluitend'. Fusie of spl ts ng Een familiale vennootschap is geen statisch gegeven. Het is dan ook goed mogelijk dat een vennootschap waarvan de aandelen met vrijstelling van schenkingsrechten werden geschonken, in de periode van drie jaar na de schenking wordt overgenomen door een andere vennootschap in het kader van een fusie. Het volledige vermogen van de familiale vennootschap gaat dan over op de overnemende vennootschap, die de economische activiteit van de familiale vennootschap verder zet. De familiale vennootschap zelf houdt op te bestaan en zal geen jaarrekening meer neerleggen. Spontaan rijst de vraag hoe, bij gebrek aan jaarrekening van de familiale vennootschap voor één (of meerdere) van de drie boekjaren na de schenking, de reële economische activiteitstest te beoordelen is. Een vergelijkbare situatie kan zich uiteraard ook voordoen in de periode van drie jaar vóór de schenking of het overlijden. Wat bijvoorbeeld als aandelen worden geschonken van een familiale vennootschap die minder dan drie jaar geleden is ontstaan uit een fusie van twee (of meer) andere vennootscha ppen? Er zijn ook gevallen waarbij aan het bestaan van de familiale vennootschap zelf niet wordt geraakt, maar er wel bepaalde vermogensverschuivingen zijn van of naar de vennootschap. Neem het voorbeeld van een partiële splitsing binnen drie jaar na de schenking of het overlijden. Een deel van het vermogen en de activiteiten van de familiale vennootschap wordt afgesplitst naar een andere vennootschap. De familiale vennootschap houdt niet op te bestaan en blijft dus een jaarrekening neerleggen, Maar die jaarrekening betreft slechts een deel van het vermogen dat bij de schenking (onrechtstreeks) is overgedragen, terwijl het andere gedeelte zal zijn opgenomen in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap. Steeds rijst dezelfde vraag. Op basis van welke cijfers moet de reële economische activiteitstest worden beoordeeld? Decreet bevat geen regels ln het decreet is i.v.m. reorganisaties geen uitdrukkelijke regeling opgenomen. Onder het oude artikel 60bis was dat wel het geval, zij het alleen voor wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur vóór het overlijden (oud art. 60bis 5 1 lid 4 Vl.W,Succ.). Omzendbrief wel De omzendbrief over de nieuwe regeling gaat wel kort in op het probleem : <ln geval van een splitsing of fusie in de drie jaren voorafgaand aan de schenking of het overlijden, zodat geen (geconsolideerde) jaarrekening voorhanden is, gebeurt de controle van de parameters op basis van de afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen van de bij de reorganisatie betrokken vennootscha ppen. ln gevalvan splitsing of fusie in de drie jaren na de schenking of het overlijden zalde a posteriori controle op gelijkaardige wijze gebeuren. Dit heeft derhalve tot gevolg dat indien... deze

3 vennootschap nadien gesplitst wordt in 2 vennootschappen, elk van deze vennootschappen aan de voorwaarden zal dienen te blijven voldoen opdat de gunstmaatregel zou worden behouden.> Neutraliteit als algemeen uitgangspunt Plaatst men die passage binnen de ruimere context van het decreet en de omzendbrief, dan kan daaruit mogelijk een principieel uitgangspunt (van de administratie) worden afgeleid : een reorganisatie in de periode van drie jaar vóór of drie jaar na de schenking of het overlijden is op zich geen beletsel voor de gunstmaatregel. ln ieder geval wordt uitdrukkelijk aanvaard dat, als de familiale vennootschap in die periode is betrokken bij een reorganisatie, aan de voorwaarde inzake reële economische activite t ook kan worden voldaan op basis van de situatie van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen (meer bepaald de voorgangers of de opvolgers van de overgedragen vennootschap). Wij zien niet meteen een reden waarom dat anders zou ziin voor de andere voorwaarden van de gunstregeling. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van een andere voorwaarde voor het behoud van de gunstregeling, met name dat <de activiteit van de familiale vennootschap zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de [overdracht] en voor elk van de drie boekjaren een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt> (art. L40quater lid 2 2" Vl.W.Reg.; art.60/3lid 2 2" Vl.W.Succ.). Welnu, voor zover daar al twijfel over zou kunnen bestaan, kan nu moeilijk anders worden aangenomen dan dat het in de contextvan reorganisaties volstaat dat de activiteit wordt verdergezet, ook al zou dat niet gebeuren door de familiale vennootschap zelf, maar door één of meer andere vennootschappen waaraan de activiteit werd overgedragen (bv. bij een fusie). Dat is ook in lijn met de algemene bewoordingen van het decreet. Pragmatisch standpunt in omzendbrief Keren we vervolgens terug naar de reële economische activiteitstest zelf, dan blijkt uit de omzendbrief in eerste orde een pragmatisch standpunt : is er niet voor elk van de relevante boekjaren een jaarrekening beschikbaar van de vennootschap waarvan de aandelen zijn overgedragen, omdat zij betrokken was bij een reorganisatie, dan moet de reële economische activiteitstest voor die jaren gebeuren op basis van de jaarrekeningen die wel beschikbaar zijn, dus ook de jaarrekeningen van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen. Hoe concreet toe te passen? Neemt men dat standpunt aan, dan is dat echter nog geen oplossing. We weten dan wel dat we ook mogen teruggrijpen naar de jaarrekeningen van de andere bij de reorganisatie betrokken vennootschappen. Maar de vraag blijft hoe we dan concreet moeten omgaan met de cijfers uit die jaarrekeningen. De praktische problemen kunnen we aan de hand van volgende voorbeelden illustreren. Voorbeeld l- : vennootschappen B en C worden gefuseerd tot vennootschap A. Minder dan drie jaar na de fusie worden de aandelen van vennootschap A geschonken. Voorbeeld 2 : vennootschap A wordt gesplitst in de vennootschappen B en C. Minder dan drie jaar na de splitsing worden de aandelen van B geschonken. Voorbeeld 3 : de aandelen van vennootschap A vererven aan het verlaagde tarief. Binnen drie jaar na het overlijden wordt A gesplitst in vennootschappen B en C. Vennootschap MAR MAR 62 MAR 22 Tegenbewijs te leveren?

4 A 1_ Nee B s 000 1_ Nee c * ** Ja (*)= 1,5 %x20/58 (**)> 50 %x2ol58 Zoals blijkt uit bovenstaande tabel (eenvoudigheidshalve veronderstellen we dat de situatie dezelfde is voor alle relevante boekjaren), voldoen vennootschappen A en B op zichzelf aan de reële economische activiteitstest. Vennootschap C heeft daarentegen 'te veel' onroerend goed en 'te weinig' loonlasten, waardoor C op zichzelf beschouwd niet aan de reële economische activiteitstest zou voldoen. Enkel door het tegenbewijs te leveren, zou C aanspraak kunnen maken op de gunstregeling. Volgens de omzendbrief moet in de eerste twee voorbeelden de beoordeling van de reële economische activiteitstest gebeuren <op basis van de afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen van de bij de reorganisatie betrokken vennootschappend. De familiale vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken, is in beide voorbeelden pas kort voor de schenking ontstaan. Er is dus geen jaarrekening van de familiale vennootschap voor minstens één van de drie boekjaren vóór de schenking. Dan zou men volgens de omzendbrief moeten teruggrijpen naar de jaarrekeningen van de andere vennootschappen die wel beschikbaar zijn. ln het eerste voorbeeld zijn dat de jaarrekeningen van B en C. ln het tweede voorbeeld die van vennootschap A (situatie vóór de splitsing) en eventueel ook, afhankelijk van. de precieze timing, één of twee jaarrekeningen van B en C (situatie na de splitsing). De omzendbrief geeft geen uitsluitsel over hoe in beide gevallen de reële economische activiteitstest verder concreet moet worden toegepast. Als we elk van de betrokken vennootschappen apart aan de test zouden onderwerpen, zou in ons voorbeeld C niet voldoen, terwijl B en C samengenomen wel zouden voldoen. Een mogelijke oplossing zou de volgende kunnen zijn. Consolidatie ln het eerste voorbeeld werd vóór de schenking in het kader van de fusie het volledige vermogen van de vennootschappen B en C samengebracht in vennootschap A, waarna de aandelen van A worden geschonken. ln dezelfde zin zou er voor kunnen worden geopteerd om de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode vóór de fusie te doen op basis van de samengevoegde jaarrekeningen van B en C. Daarvoor zou een beroep kunnen worden gedaan op de techniek van de consolidatie, die overigens niet vreemd is aan de beoordeling van de reële economische activiteitstest (in de context va n holdings : zie a rt. 140bis 5 2 2" lid 2 en 3 Vl.W. Reg.; arl. 60/t 5 2 2" lid 2 en 3 Vl.W.Succ.). Het feit dat in ons voorbeeld vennootschap C op zichzelf beschouwd niet aan de reële economische activiteitstest zou voldoen, zou dan niet verhinderen dat de schenking van de aandelen van A wél de test zou doorstaan, op basis van een geconsolideerde benadering van de situatie.... of ventilatie ln het tweede voorbeeld worden de aandelen van vennootschap B geschonken. Die vertegenwoordigen een gedeelte van het oorspronkelijke vermogen van A. Het andere gedeelte van het vermogen van A werd afgesplitst naar vennootschap C. Omdat de splitsing vóór de schenking werd doorgevoerd, zouden we ervoor kunnen opteren om geen rekening te houden met vennootschap C en evenmin met het vermogen dat in het kader van de splitsing aan C is overgedragen, Die mogelijkheid zou erop neerkomen dat een uitsplitsing wordt gemaakt van de jaarrekening van vennootschap A, waarbij enkel het gedeelte dat betrekking heeft op het vermogen

5 en de activiteiten die aan B zijn overgedragen, in aanmerking wordt genomen voor de beoordeling van de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode die de splitsing voorafgaat. Het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans zouden onder meer als leidraad kunnen dienen voor die 'ventilatie'. Het derde voorbeeld is het spiegelbeeld van het eerste. ln onze benadering zou er voor kunnen worden geopteerd de reële economische activiteitstest m.b.t. de periode na de splitsing te beoordelen op basis van een consolidatie van de jaarrekeningen van B en C. Opnieuw zou dan het feit dat C op zichzelf niet voldoet aan de test, niet kunnen verhinderen dat voor de drie jaar na de vererving van de aandelen van A, aan de reële economische activiteitstest wordt voldaan. M.b.t. de situatíe uit ons derde voorbeeld stelt de omzendbrief dat als een familiale vennootschap gesplitst wordt in twee vennootschappen, <elk van deze vennootschappen aan de voorwaarden zal dienen te blijven voldoen opdat de gunstmaatregel zou worden behouden> (zie p. 3 hierboven). Maar als daarmee de afrruijzing wordt beoogd van de mogelijkheid om de reële economische activiteitstest bij reorganisaties ook op geconsolideerde basis te doen, dan kan dat niet overtuigen. Onze benadering vindt immers steun in de ratio legis en het systeem van de reeile economische activiteitstest. De test is bedoeld om zuivere patrimoniumvennootschappen uit te sluiten van de gunstregeling. Dat blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding : <Het is... niet de bedoeling om private personen die hun privaat patrimonium in vennootschappen onderbrengen (... 'patrimoniumvennootschappen') en derhalve niet de bedoeling hebben een economische (maatschappelijke) ondernemingswaarde te creëren, van de gunstmaatregelen te laten meegenieten> (Parl. St. Vl. Parl. 201I-L2, nr.1326/t,251. De decreetgever beoogt dus bepaalde overdrachten uit te sluiten van de gunstregeling. Hoe doet hij dat? Het systeem van de reële economische activiteitstest bestaat erin dat wordt gekeken naar wat er wordt overgedragen en of daarin niet te veel onroerend goed én te weinig loonlasten begrepen zijn. Waar het overgedragen vermogen nadien terecht komt of waar het vandaan komt, zou in die optiek de toepassing van de gunstregeling in principe niet mogen verhinderen. Ons voorstel van een geconsolideerde toepassing van de reële economische activiteitstest, komt tegemoet aan die doelstelling en systematiek. Meer bepaald door desgevallend het geheel van vermogen en activiteiten dat via de overdracht van de aandelen is overgedragen, in aanmerking te nemen. Dus ook als dat vermogen na de overdracht zou worden opgesplitst in twee vennootschappen (zoals in ons derde voorbeeld) of vóór de overdracht zou zijn bijeengebracht in het kader van een fusie (zoals in ons eerste voorbeeld). Tom Schepens Tiberghien Advocaten

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap Vlaams gewest Fiscale Actualiteit nr. 2017/19, pag. 3-7 De huidige Vlaamse regeling voor overdracht van familiale

Nadere informatie

Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen

Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Op 1 januari 2012 trad in Vlaanderen de nieuwe fiscale regeling voor de overdracht van familiebedrijven

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Omzend brief gepu bl iceerd

Omzend brief gepu bl iceerd Omzend brief gepu bl iceerd Erven en schenken familiebedrijf : over transparantie van holdings en de a ntimisbruikbepalingen Fiscale actualiteit nr. 33, 27.O9,24L2 In de nieuwe regelgeving blijft de transparantie

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Successierechten. verschijnt niet in juli. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie van de Omzendbrief 1

Successierechten. verschijnt niet in juli. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie van de Omzendbrief 1 Successierechten Nr. 11 17 december 2012 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P 2A9331 Inhoud p. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL 2015/2

Omzendbrief VLABEL 2015/2 Kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie Koning Albert II-laan 19, 11e v., 1210 Brussel T 02 552 67 00 kabinet.turtelboom@vlaanderen.be Omzendbrief VLABEL 2015/2 15 / 12 / 2015

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81753 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Vlaamse Belastingdienst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 49610 BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen 1 Whitepaper Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Traditiegetrouw is ook 2012 van start gegaan met een aantal nieuwe fiscale maatregelen.

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 6 29 november 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST I. ALGEMEEN Op 1 januari 2012 treedt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling van schenking en vererving van familiale ondernemingen en aandelen

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Auteur: Rik Deblauwe Publicatiedatum: 28 mei 2015 Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.lexfin.be en is een aanvulling op de Inleiding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

Instelling. Imposto advocaten. Onderwerp. Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting. Datum.

Instelling. Imposto advocaten. Onderwerp. Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting. Datum. Instelling Imposto advocaten Onderwerp Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting Datum 8 april 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Nieuwe Vlaamse regeling voor de schenking of vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen Rik Deblauwe Een stukje geschiedenis Vlaams decreet van 20.12.1996: artikel 60bis Vl. W. Succ. werd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 44189 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2014 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF VLAAMS GEWEST BRUSSELS

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel. Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel

Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel. Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel Page 1 of 8 Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel Auteur(s): Ph. Hinnekens/L. Wellens Editie: 1501 p. 6 Publicatiedatum: 14 december 2016 Schenking en vererving familiebedrijven

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2017 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF 3 % in rechte lijn

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Inhoud. Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht

Inhoud. Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht Nr. 9 Jaargang 27 weken 19 en 20 2016 Verschijnt tweewekelijks, behalve in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309710 Inhoud Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse Overheid Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Datum 23 december 2011 Copyright

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen Editie 2013 Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF (W. Reg., art. 140bis) Vrijstelling 3 % 0 % 2. SCHENKERS

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN

VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen

Nadere informatie

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280)

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280) Rechtspraak - Successierechten Successierechten - Tarief - Vrijstellingen - Familiale ondernemingen - Participatievoorwaarde - Berekeningswijze - Begrip "Familie" Arrest van het Hof van Beroep te Gent

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie door schenking of vererving in het Vlaamse gewest

Overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie door schenking of vererving in het Vlaamse gewest Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie door schenking of vererving in het Vlaamse gewest Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel

Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Antwerps hof van beroep verwerpt standpunt fiscus over minimumbelasting Fiscale Actualiteit 2013 nr. 02, pag. I-4, L7.OL.2OI3 Volgens de fiscus vormt een ontvangen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL/2008.1

Omzendbrief VLABEL/2008.1 Omzendbrief VLABEL/2008.1 Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Koning Albert II-laan 19, 11 e v. 1210 Brussel Tel. 02-553 64 11 - Fax. 02-553 64 55 E-mail: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen Wat is een partiële splitsing van een vennootschap? Bij een partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

De belasting in de successierechten bij de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen

De belasting in de successierechten bij de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 De belasting in de successierechten bij de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING 1 RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING De voorbije maanden waren er op het vlak van de Vlaamse fiscaliteit weer diverse wijzigingen die hun belang hebben voor successieplanning. Wij selecteerden

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam, en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11 HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap 11 1. Definitie 11 2. Wettelijke bepalingen 11 3. Kenmerken 12 3.1. De burgerlijke vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid 12 3.2. De burgerlijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie