NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK"

Transcriptie

1 NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK VOOR HET ASSURANTIEBEDRIJF DOOR SWINSBRO IIITGAVE a MAANDBLAD DE REVUE,AMSTERDAM

2

3 NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK VOOR HET ASSURANTIEBEDRIJF DOOR A. SWINSBRO 1 UITGAVE: MAANDBLAD DE REVUE, AMSTERDAM

4

5 VOORWOORD. Z66 dikwijls is de samensteller gedurende zijn assurantie-loopbaan getuige geweest van moeilijkheden bij de vertaling van vaktermen in het Engelsch, dat hij tot vervaardiging van dit boekje besloot, in de overtuiging dat daaraan niet alleen in zijn naaste omgeving, doch in het geheele Nederlandsche verzekeringsbedrijf behoefte moest bestaan. Minder noodig leek hem vooralsnog een Engelsch- Nederlandsch deeltje, aangezien de vertaling uit het Engelsch in het algemeen niet moeilijk gevonden wordt. Hij heeft getracht de bij alle branches van verzekering voorkomende voornaamste woorden en uitdrukkingen in een handig boekje to verzamelen, zulks aan de hand van eigen practische werkzaamheden en veelzijdige vaklitteratuur. Wanneer er gebruikers zijn, die aanvullingen of verbeteringen gewenscht of noodzakelijk achten, dan houdt voor hunne op- en aanmerkingen zich gaarne aanbevolen, DE SAMENSTELLER. AMSTERDAM, 1933.

6

7 A aak aanbieden (een polis ter teekening aanbieden (een risico aanbouw (perceel in aanbouw (schip in aanbouwrisico (van schepen) aanbouwrisico's (overeenkomst i/z aanbreken van het voor de uitkeering bij leven vastgestelde tijdstip (het aanbrengen (een verzekering aandeel (in een verzekering) barge Rhine-barge to submit a policy for signature to offer a risk to proffer a risk building in course of construction building in course of erection building under construction vessel under construction builder's risk building risks agreement endowment maturity maturity of endowment to introduce an insurance share proportion 5

8 aandeel in de winst (zie: winstaandeel) aandeelen (maatschappij op aandoen (een haven aangaan (een verzekering aangaan (voor rekening van wien zulks zal blijken aan to gaan) aangezichtsverlamming aangifte (van schade) aangrenzend perceel aanhangsel (polis- aanhangsel (van contract e.d.) aanhoorigheden (zie: gebouwen) aanhouding (goederen) aanhouding (schepen) aanleghaven aanlegplaats aanloopweerstand 6 proprietory office stock company to call at a port to touch at a port to enter into a contract of insurance for account of whom it may concern facial paralysis Bell's palsy notification adjacent premises adjoining premises rider endorsement addendum appendix detainment seizure seizure port of call landing stage starting resistance starting rheostat rheostat for starting a motor

9 aanmelden (een post aannemelij k (een risico) aanspraak op vergoeding aansprakelijk stellen voor aansprakelijk voor aansprakelijkheid (verzekering tegen wettel. aansprakelijkheid (wettelij ke aansprakelijkheid erkennen aansprakelijkheid ontkennen aanspreken (iemand voor de schade aanvaring aanvaringsclausule aanvraag tot verzekering aanvraagformulier aanvragen (een verzekering aanvrager aanzien (ten van) aardbeving aardbeving (risico van voile to advise a risk an acceptable risk right of indemnification to hold liable for liable for third party insurance public liability insurance legal liability public liability to admit liability to deny liability to disclaim liability to hold a person responsible for the loss to sue a person for the loss collision collision clause application for insurance proposal form proposal schedule to propose an insurance proposer proponent applicant in respect of earthquake full earthquake hazard earthquake hazard (fire and shock) 7

10 aardsluiting abandonneeren abandonneeren (degene, aan Wien geabandonneerd wordt) abandonnement abonne-verzekering acceptabel risico accept atie acceptatie-politiek (een conservatieve acceptatie-politiek (een gezonde accepteeren (een post accoord (een van 5 % is door de schuldeischers goedgekeurd) accumulatoren laden accumulatorenbatterij achtersteven acquisiteur acquisitie acquisitie-kosten 8 earth connection earth leakage to abandon abandonee abandonment newspaper accident insurance coupon insurance acceptable risk underwritable risk acceptance a conservative underwriting policy a sound underwriting method to accept an insurance a composition of a shilling in the has been agreed to by the creditors to charge accumulators storage battery stern-post canvasser business-getter business-producer field man business-getting acquisition acquisition costs

11 acquisitie-oogpunt (nit activa actuaris actuaris (werk van een adenoide vegetaties aderverkalking adjustable polis administrateur van een onderneming (plantage) administratie-doeleinden (voor administratie-kosten administratief werk adres (de Lloyd's markt is reeds op dit geinteresseerd) afblaaskraan afbranden afgeven (een polis afgeven (reassurantie afkeuren (een schip afkoopen (een polis tegen contant geld afkooppolis afkoopwaarde of lading afloopdatum from a business getting point of view assets actuary actuarial work adenoids adenoid growths arterio-sclerosis adjustable policy manager of an Estate for record keeping purposes administrative costs routine work the Lloyd's market is already interested at this location blow down cock to burn down to issue a policy to cede reinsurance to condemn a vessel as unseaworthy to surrender a policy for cash Block Policy surrender value shipment expiry-date date of expiry 9

12 afloopen afloopen (een afgeloopen polis) afloopen (een polis laten afloopen (een verzekering laten afmaken (de schade of making (de van Maatschappij A to volgen) afmakingscourtage afpakschuur afscheiding (houten afscheidingen (doeltreffende afscheping (haven van afschieten (met hout afschilfering afschrijven (op activa) of sluiten (zie: sluiten) afsluiting (onderteekening van dit formulier verplicht den aanvrager niet tot der verzekering) afsluitklep afsluitprovisie (ruime en incassoprovisie) I0 to expire to run off a lapsed policy to allow a policy to lapse to discontinue an insurance to settle the damage (claim) to follow the settlements of the A Company recovery commission collecting commission packing barn timber partition effectual cut-offs port of shipment to partition off by timber lamination to write off signing this form does not bind the Proposer to complete the Insurance stop valve liberal first year and renewal commissions

13 aftrek (na van courtage) aftrek wegens nieuw voor oud" aftrekfranchise afwijking (in van de bepalingen van artikel 2) afwijzen (een schade afwijzen (een verzekering afwijzing van een aanvraag afwikkeling (vlotte agent agent (als nevenberoep) agent (beroeps agent (generaal- agent (gevolmachtigd agent (plaatselijke agent bij wien schaden betaalbaar gesteld kunnen worden agentencorps agentenprovisie agentschap agentschap (generaal- agentschap (hoofd- agentschap (voorwaarden voor net of brokerage deduction in respect of "new for old" deduction new for old deductable franchise in deviation from the stipulations of article z to repudiate a claim to decline (to turn down) an insurance declinature of a proposal prompt settlement agent part-time agent full-time agent professional agent general agent authorised agent local agent loss settling agent agency force agency commission agency general agency head agency agency terms II

14 aggravatie (verergering) aggregaat akte (krachtens op den... voor den Notaris X verleden) alarm-installatie (het perceel is voorzien van een goedgekeurde all risks polis (auto) all risks verzekering amandelen (etterige verzwering der ampas amperemeter angina anker (electr.) anker (het laten vallen) anker (het lichten) anker (scheeps anker (voor liggen) ankergeld ankerkern ankerwikkeling annihilator annulatie aggravation unit aggregate set by virtue of the deed passed on the... before X, Notary public the premises are fitted with an approved Burglar Alarm comprehensive policy all risks (AIR) insurance suppurative tonsillitis ampas ammeter ampere meter angina armature to drop anchor to cast anchor to weigh anchor anchor to lie (be) at anchor to be anchored to be berthed anchorage dues armature core armature winding fire annihilator cancelment 12

15 annuleeren appendages approbatie (onder arbeiders-ongeregeldheden (personen deelnemend aan arbeidscodfficiènt arbeidsveld van de maatschappij arbiter arbitrage (aan onderwerpen) arbitrage-clausule archief (voor Uw ) asbest asbestcement asbestpakking asbestplaten aschregen aslagers asphalt asphaltpapier (dak van (zie ook: mastiek) to cancel to annul mountings accessories fittings subject to approval persons taking part in labour disturbances power factor (P.F.) the Company's sphere of activity arbitrator to refer to arbitration arbitration clause for your files for your records asbestos asbestos cement asbestos packing asbestos boards sheets of asbestos slabs of asbestic plaster ash-rain shaft bearings asphalt asphalte asphaltum roof of patent felt 13

16 assuradeur assuradeur (mede assuradeuren (bovenstaande assurantie (zie ook: verzekering) assurantie-makelaar assurantie-makelaardij assurantie-makelaarsfirma assurantiemarkt assurantiepenningen asthma asthmalij der asynchroonmotor atap autobus auto-eigenaar automobielverzekering automobielverzekeringspolis automobilist averij-agent (zie ook: agent) averij-grosse underwriter co-insurer leading underwriters leaders insurance assurance insurance broker policy broker insurance broking firm of insurance brokers insurance market insurance money asthma asthmatic asynchronous motor attap motorbus car owner automobile-owner owner of a car owner of an automobile motor insurance motor-car insurance automobile insurance motor policy motorist claim agent general average (G/A) 14

17 averij-grosse (bewijs van storting voor averij-grosse (schade aan lading to vergoeden in averij-grosse depot averij-particulier A-Z polis (inboedels) A-Z polis (opstallen) A-Z polis (winkels) Aziatische cholera General Average Deposit Receipt damage to cargo recoverable in General Average General Average Deposit (GSA dep.) Particular Average (P/A) comprehensive householder's policy houseowners' comprehensive policy shopkeepers' comprehensive policy asiatic cholera baal (wanne ) bagage verzekering bagatelschaden baggermachine bakboordzij de baksteen baksteen (van gebouwd) ballast (in ) ballasten ballasting (verkeerde -) bandjir bark B slack bale baggage insurance petty claims dredge port-side brick brick-built built of brickwork in ballast to ballast faulty ballasting bandjir barque (Bq.) I 5

18 barsten (gebarsten ruiten zijn niet verzekerbaar) barsten (in machine) basis van de verzekeringsovereenkomst basispremie beambte van den binnendienst beambte van den buitendienst Beaver Board bederf (eigen beding (onder het dat) bedingen bedrag (verzekerd bedrage (ten van) bedrijf (aard van het bedrijf (de fabriek is buiten bedrijf (in het perceel wordt geen uitgeoefend) bedrijfsauto bedrijfskosten (extra bedrijfsoverschot (verzekering-mij.) i6 cracked panes are not insurable cracks flaws basis of the contract of insurance basic rate basis rate indoor official indoor man outdoor official outdoor man Beaver Board inherent vice on the understanding that to make it a condition sum insured to the extent of to the amount of nature of the business the factory is silent (idle) no trade is carried on in the premises commercial vehicle increased cost of working increase in cost of working underwriting surplus

19 bedrijfsschade (de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade (polis van verzekering tegen tengevolge van machinebreuk) bedrijfsschade tengevolge van machinebreuk bedrijfsstilstand bedrijfsverlies (verzekering-mij.) bedrijfsverzekering bedrijfswinst (verzekering-mij.) beeedigd assurantiemakelaar beeindigen (een contract 9 the resultant trading loss time loss policy consequential loss following breakdown of machinery loss of time following Engine Breakdown stoppage of the business interruption of, or interference with the business chomage underwriting deficit consequential loss (C/L) insurance loss of profit (L/P) insurance Profits insurance Use and Occupancy (U & 0) ins. (Am.) underwriting profit trading profit sworn insurance broker to terminate a contract I 7

20 beeindigen (een polis door schriftelijke opzegging beeldhouwwerk beenbreuk beenbreuk (eenvoudige beenbreuk (samengestelde begin van de verzekering begrafenisfonds begrepen (in de verzekering begrepen (premie waarin alles is) begunstigde behandelen (een schade behelzende (een clausule behoeve (ten van) behouden varen (verzekering op bekleed (met asbest bekomen (lichamelijk letsel belang (verzekerbaar belang (verzekerd 18 to determine a policy by notice in writing sculpture fracture of a bone simple fracture compound fracture commencement of the insurance inception of the insurance burial society burial club included in the insurance inclusive rate embrasive rate beneficiary to handle a claim to deal with a claim a clause to the effect that on (in) behalf of insurance against total loss only (TLO) coated with asbestos to sustain bodily injury insurable interest insured interest subject-matter insured property insured

21 belangengemeenschap aangaan belasting (maximale beleenen (een polis beleggingen beleggingen (winst op beleggingsmethode beleggingsreserve belendend perceel belendende (onmiddellijk pakhuizen) belendingen (gevaarlijke belendingen (ongevaarlijke belust (op een risico zij n) bemachtigen (een post bemande flesch benoemen (een scheidsman benzine-motor-brandspuit beoordeeld (elk risico moet op zichzelf worden) beoordeelen (een risico beoordeelen (een risico gunstig to enter into a community of interest maximum load to borrow on a policy investments investment revenue investment method investment reserve adjacent premises adjoining premises immediately adjoining warehouses hazardous adj oinings non-hazardous adj oinings to be keen on a risk to secure an insurance demijohn to nominate an umpire motor spirit fire engine each risk must be judged on its (own) merits to consider a risk on its merits to judge a risk to estimate a risk to look upon a risk with favour '9

22 bepalingen van de polis bepalingen van de wet beperking beredding bereddingskosten bereikbaarheid van een terrein bereiken (gemakkelijk te berekend over de voile waarde berekend vanaf den datum van het begin der ongeschi ktheid berekenen (de te minimum-premie) berekenen (een premie ( = calculeeren) berekenen (een premie ( = in rekening brengen) bergbeklimmen berging bergingscontract met conditie no cure, no pay" bergingskosten bergingsmaatschappij berijder (wettel. aansprakelijkheid van den beroep (auto voor uitoefening van stipulations of the policy provisions of the law restriction salvage salvage expenses salvage costs accessibility of a site easy of access calculated on the full value calculated from the date of the commencement of the disablement the minimum rate (premium) chargeable to calculate a premium to charge a rate mountaineering salvage "No cure, no pay" Salvage Agreement salvage expenses Salvage Association public liability of the rider car for professional purposes 20

23 beroep (bijzonder gevaarlijk beroep (zonder beroep van den verzekerde beroepsagent beroerte (aanval van beroovingsverzekering beschadigbaar (licht beschadigd beschadigd (in en toestand) beschadigd door zeewater beschadigdheid (vrij van beschadiging (kwaadwillige beslag (in nemen) beslaglegging besmettelijke ziekte besmetting (aan blootgesteld) extra hazardous occupation of no occupation gentleman occupation of the insured full-time agent professional agent fit of apoplexy apoplectic fit apoplectic stroke messenger insurance cash in transit insurance securities in transit insurance wages in transit insurance easily damageable damaged in a damaged condition sea damaged (S.D.) free particular average (f.p.a.) malicious damage to seize seizure contagious disease infectious disease exposed to infection 2I

24 bestaande polis bestaande verzekering bestemming (op de plaats van bestemmingshaven bestuurder (bevoegd betaalbaar bij overlijden betaling (geen indien geen succes, d.w.z. bij niet-berging) beton beton (gewapend betwisten (een schade beunhaas beursbrandpolis beursconditie beurspolis bevoegd agent bevoegd bestuurder (auto) (zie: bestuurder) bevoegd praktizeerend geneesheer bevoegd schatter bevoegde rechter bevrachter existing policy subsisting insurance existing insurance at destination port of destination person legally operating the car payable at death no cure, no pay concrete cement concrete ferro-concrete reinforced concrete to dispute a claim interloper outside broker Bourse Fire Policy Exchange Condition Bourse Policy Exchange Policy competent agent qualified medical practitioner qualified valuer competent judge charterer 22

25 beweerde schade bewerken (een candidaat bewerkt, onbewerkt of in bewerking zijnde bewijs (bij gebrek aan positief bewijs (bij gebrek aan voldoend bewijs (polis van interest) bewijslast bewijslast (omgekeerde bewijsstuk bewijze (ten waarvan) bewijzen (de schade bewoond (des nachts bezwijken van een ketel bijgebouwen bijkantoor alleged damage to canvass (to solicit) a person for insurance manufactured, unmanuf actured or in process of manufacture in default of affirmative proof in the absence of positive evidence lacking sufficient evidence policy proof of interest onus of proof onus probandi burden of proof onus probandi resting with the Insured voucher in witness whereof in testimony whereof to substantiate the claim occupied at night inhabited at night collapse of a boiler outhouses additional buildings outbuildings branch office 23

26 bijverzekering bijverzekering van het schadebedrag bijverzekeringsclausule (verplichte- bilik (al dan niet gepleisterd) billijke premie billijke vergoeding bindend voor beide partij en binnendienst-beambte binnenmuur bliksemafleider bliksemslag blinde-darmontsteking (een aanval van ----) Blockpolis bloeding, bloeduitstorting bloedverwant (hij is de naaste bloedzweer blootgesteld aan een risico bluschapparaat (chemisch bluschapparaat (draagbaar chemisch additional insurance reinstatement of loss increase clause automatic increase clause plaited bamboo (plastered or not) moderate premium equitable indemnification binding on both parties indoor official indoor man inner wall lightning conductor lightning rod lightning thunderbolt an attack of appendicitis Jewellers' Block Policy haemorrhage he is next of kin anthrax exposed to a risk fire extinguisher (chemical portable chemical extincteur 24

27 bluschapparaat (droogpoeder bluschemmer bluschmiddelen bluschwater blusschen bode (van begrafenisfonds) bodemerijbrief (lading) bodemerijbrief (schip & vracht) boeken (een verzekering in zijn hebben) boeken (een verzekering in zijn houden) boekj aar boekwaarde bof (ziekte) bona fide (zie ook: trouw) bontpolis bontverzekering bonus (cumulatieve boord (aan van een schip) boord (aan van een vliegtuig) dry powder extinguisher fire bucket fire pail fire extinguishing appliances appliances for the extinction of fires fire-fighting appliances extinguishing water to extinguish collector respondentia bond bottomry bond to have an insurance (up)on one's books to retain an insurance (up)on one's books financial year book value mumps bona fide furs policy all risks insurance on furs cumulative bonus on board a ship on board an aircraft 25

28 boord (vrij aan boot van een stoomvaartlijn bordereau (zie ook : vermeld) bordereau (definitief bordereau (per opgev en) bordereau (voorloopig borgstelling (particuliere borgverzekering borstbeen borstkramp borstvliesontsteking botsing (de auto had een bouwaard bouwaard (gemengde bouwaard (inferieure bouwaard (massieve bouwaard (soliede bovenlicht b ovenstaande assuradeuren 26 free on board (f.o.b.) liner bordereau bordereau sheet definite bordereau final bordereau to advise by bordereau pro visional bordereau preliminary bordereau private suretyship surety insurance fidelity bond fidelity guarantee (insurance) breast-bone angina pectoris pleuritis pleurisy the car was involved in a collision construction mixed construction inferior construction massive construction substantial construction skylight leading Underwriters leaders

29 braak (inbraak) branche brand brand (in brandbaar materiaal brandbaarheid brandbluschmiddelen branddeur brandemmer brandgevaar brandkraan brandmuur brandrisico brandschade brandschel, brandalarmt oestel brandslang (en) brandspuit brandspuit (benzinemotor brandspuit (drijvende stoom- breaking forcible (and violent) entry (into) branch fire on fire combustible material combustibility fire extinguishing appliances fire fighting appliances fire door fire bucket fire pail fire hazard fire plug hydrant fire-wall fire risk fire hazard fire damage fire loss fire claim fire alarm bell fire alarm fire hose fire engine motor spirit fire engine floating steam fire engine 27

30 brandspuit (stationnaire brandspuit (stoom- brandstichting brandteekening brandtrap brandverzekering brandverzekering-maatschappij brandvrij brandvrij maken brandweer (gemeentelijke brandweer (georganiseerde brandweer (goed geoutilleerde brandweercorps (geoefend breekijzer breuk (van arm, been enz.) (van goederen) (uitzakking) breuk (beklemde breuk (dubbele breuk (eenvoudige been stationary fire engine steam fire engine incendiarism arson fire underwriting fire escape stairs fire insurance fire insurance company fire (insurance) office fireproof fire-resisting fire-resistive to render fireproof to fireproof municipal fire-brigade whole-time fire-brigade well equipped fire-brigade trained fire-brigade jemmy fracture breakage hernia rupture strangulated hernia double hernia simple fracture 28

31 breuk (metaal breuk (samengestelde breuk in de lengte breukkern breukplaats breukvlak broei (bijv, van steenkolen) broosheid (caustieke bruikleen (een collectie in. afstaan voor tentoonstelling) buikvliesontsteking (acute builen (het van een ketel) builenpest buitenaf (oorzaken van buitenaf (schade veroorzaakt door ongevallen van buitendeur buitendeuren in parterre en sousterrain buitendienst (de fracture compound fracture longitudinal fracture core of fracture place of fracture surface of fracture natural heating fermentation spontaneous fermentation caustic embrittlement to lend a collection for exhibition acute peritonitis the bulging of a boiler bubonic plague extraneous causes damage caused by accidental and external means entrance door outer door outer doors on groundfloor and basement the field staff the field force the canvassing staff the men in the field 29

32 buitendienst-beambte buitengaats (in voile zee) buitenhuid (schip) buitenmuren burgeroorlog calorifere candidaat-verzekerde carburateur carenztijd cargadoor carrosserie (auto) cas (in van schade) cascadetransformator casco casco van zeeschepen castratie catastrophe causa proxima causa remota C outdoor official outdoor man outside man out at sea outside plating outer walls external walls exterior walls civil war calorifier prospect prospective insured carburetter waiting period ship broker body body-work coach-work in case of loss or damage in the event of loss or damage cascade converter hull ocean-going hull castration catastrophe proximate cause remote cause 30

33 caustieke broosheid cedeeren (herverzekering) cedeerende maatschappij cement centrale stoomverwarming centrifugaaldroogmachine centrifugaalpomp certificaat certificaat van oorsprong cessie charteren (laadruimte chassis (auto) chauffeur chertepartij chicane chicaneeren chicaneur chicaneus cif cijfers voor elke afdeeling afzonderlijk cilinder met mantel cilinderbodem cilinderdeksel cilinderdiameter cilinderkop cilindrische ketel circulatiepomp caustic embrittlement to cede ceding company cement central steamheating hydro-extractor centrifugal pump certificate certificate of origin cession to charter tonnage chassis chauffeur driver Charter Party (C/P) chicane to chicane chicaner chicanous c.i.f. (cost, insurance, freight) departmental figures jacketed cylinder cylinder bottom cylinder cover cylinder diameter cylinder head cylindrical boiler circulating pump 31

34 classificatie classificeeren clausule clausule (wijziging) clausule op een polis stellen clausule van pakhuis tot pakhuis co-assuradeur co-assurantie co-assureeren cocoliteplaat cognossement (schoon cognossement (vuil collectieve levensverzekering collectieve ongevallenverzekering collector collectorborstel collo, colli combinatieslot compagnonsverzekering complex (het verzekerde compound-stoommachine compressor classification to classify clause proviso (p l.. provisoes) warranty endorsement to endorse a policy warehouse-to-warehouse clause co-insurer co-insurance to co-insure cocolite slab clean Bill of Lading (B/L) foul Bill of Lading group life assurance collective personal accident insurance commutator collector collecting brush collector brush package(s) combination lock partnership insurance the insured complex compound steam-engine compressor 32

35 compromis van averijgrosse concentrisch concern concurreerende premien concurrentie (scherpe condensator conditionneeren confiscatie conflagratie conisch wiel constructie (zie: bouwaard) constructie (inwendige constructief out constructie- of ontwerpf out constructiewerk (stalen continuatie continueeren continueeren (niet contract contract (reassurantie contractant contractpolis contra-expert 3 Average Bond concentric concern competitive rates keen competition condenser condensator to make it a condition confiscation conflagration conical wheel internal construction fault in design weakness of construction or design steel framing renewal to continue to renew to discontinue contract reinsurance treaty reinsurance contract contracting party contract policy assessor acting for the insured adjuster for the insured insured's assessor 33

36 controleerend geneesheer controller corrosie coulance coulance-betaling coupon-verzekering courtage courtage (na aftrek van credietverzekering cubeben cumulatie cumulatie (bovenmatige ----) cumuleeren curiosa cycloon medical officer of the Company controller corrosion liberality (of claims settlements) ex gratia payment coupon insurance brokerage net of brokerage credit insurance cubebs cumulation accumulation undue accumulation undue concentration of risk to cumulate to accumulate bric-a-brac cyclone D dader (als of medeplichtige optreden) dak (beschoten dak (boogvormig dak (gebogen dak (gebroken to act as principal or accessory boarded roof curb-roof gambrel mansard roof 34

37 dak (mansarde dakbedekking dakbintbalk dakspanen dakspant dakstoelstut dakvilt declaratie declareeren deel (als van f...) deel (als van /... in /...) definitief definitief maken (een voorloopige opgave definitieve vaststelling van de premie dek (onder en/of op dekhengst dekken dekken (gedekt houden) (gedekt gehouden) dekking (de verleende intrekken) dekking (een zeer ruime dekking (harde mansard roof roofing principal beam shingles principal rafter principal rafter roofing-felt declaration to declare to make declarations part of fls.... part of f ls.... in turn part of fls.... definite final to complete a provisional advice final adjustment of the premium under and/or on deck stallion to cover to hold covered held covered (H.C.) to withdraw the cover given cover (a very wide hard roof hard roofed hard roofing 35

38 dekking (zachte dekking verkrijgen dekking verlangen dekking verleenen deklading deklast demontage demonteeren deponeeren (een volmacht bij de firma de Vos & Zn. derden (eigendommen van derden (schade aan -) derogeeren aan desintegrator deskundige deuropeningen diagnose diefstal diefstal (bij transportverzekering) diefstal (op kleine schaal) diefstal en vermissing diefstalschaden soft roof soft roofed soft roofing to obtain cover to require cover to grant cover to give cover deck-cargo deck-load dismantling to dismantle to dismount to deposit a Power of Attorney with Messrs. de Vos & Zn. property of third parties third party property third party damage to derogate from desintegrator expert doorways diagnosis theft larceny theft and pilferage pilfering pilferage theft and missing theft and pilferage losses 36

39 diepgang (van een schip) Dieselmotor diphtheritis directe post dispache dispacheur distorsie diverse (zie: varia en maatschappij en) dochter-maatschappij document documenten (als verzamelnaam voor bordereaux, lij sten enz.) doeken (eenige groote waren uit de lijsten gesneden) doeleinden (wagen voor particuliere dok (drijvend dok (droog dokken draught diesel engine diphtheria direct insurance Statement of General Average Adjustment of General Average Average Statement Average Adjuster Average Stater distortion daughter company document instrument returns some large canvases were cut from the frames car for private purposes floating dock dry dock graving dock to dock to put into dock to take into dock 37

40 dokken (een schip voor reparatie doktersattest overleggen dokterskosten dokterskosten (verg oeding van dokterskosten gemaakt in verband met bekomen letsel doktersrekening domicilie doodsoorzaak doorcognossement dooreónpremie doorslagpremie doorvracht (goederen ----) douaneloods draadglas draagbalk draaikraan draaistroom draaistroomdynamo draaistroommotor draaistroomtransformator 38 to dock a ship for repairs to produce (to furnish) a medical certificate doctor's fees medical benefit medical expenses incurred in connection with injury sustained doctor's bill domicile cause of death through bill of lading average rate flat rate average rate flat rate in through goods customs shed wired glass joist slewing crane rotatory current rotatory current dynamo three phase motor three phase transformer rotatory current transformer

41 dragen (de eischer moet zijn aandeel van de schade dragen (verzekerde moet in elk geval de eerste 5 van iedere schade driefasig driewieler (fiets) driftig worden (v. schepen) drij f as drij fkracht drij friem drij fstang drij fsteen drij fwerk droogdok droogloodsen droogpoeder-brandbluschapparaat drukproef (ketel) dubbeling (metalen dubbelschroefstoomschip duf (van meel) duo-rijden duplo (in duur (verzekerings the claimant must bear his share of the loss the Insured shall in every case bear the first 5 of each and every claim three-phase tricycle to get adrift driving-shaft driving power motive power driving-belt connecting-rod pumice concrete gearing driving gear dry dock graving dock drying sheds dry powder extinguisher pressure test metal sheathing twin-screw steamer in a musty condition pillion-riding in duplicate term of insurance period of insurance duration of the insurance 39

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS. Applicability. Article 1.

DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS. Applicability. Article 1. DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS Applicability Article 1. 1. These general conditions shall apply to any form of service which the forwarder shall perform. Within the framework of these general

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 13 Engelse versie pag. 14 t/m 25 Duitse versie pag. 26 t/m 38 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version pag. 2 t/m 13 Englisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Reisverzekering. Travel Insurance. basis dekking (p.1) basic coverage (p.9) www.wep.org

Reisverzekering. Travel Insurance. basis dekking (p.1) basic coverage (p.9) www.wep.org Reisverzekering basis dekking (p.1) Travel Insurance basic coverage (p.9) www.wep.org Reisverzekering (basis dekking) WAARBORGEN BIJSTAND PERSONEN Medische kosten (eigen risico 100) 200.000 Dringende tandverzorging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

CMR. Convention on the contract for the international carriage of goods by road

CMR. Convention on the contract for the international carriage of goods by road CMR Convention on the contract for the international carriage of goods by road In Stichting vervoeradres, established in 1946, the following bodies work together: EVO, the Employers Organisation for logistics

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

De computer voor maritiem Nederland

De computer voor maritiem Nederland Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De computer voor maritiem Nederland Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland Nederlands Scheepsbouwkundig

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie