NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK"

Transcriptie

1 NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK VOOR HET ASSURANTIEBEDRIJF DOOR SWINSBRO IIITGAVE a MAANDBLAD DE REVUE,AMSTERDAM

2

3 NEDERLANDSCH -ENGELSCH WOORDENBOEK VOOR HET ASSURANTIEBEDRIJF DOOR A. SWINSBRO 1 UITGAVE: MAANDBLAD DE REVUE, AMSTERDAM

4

5 VOORWOORD. Z66 dikwijls is de samensteller gedurende zijn assurantie-loopbaan getuige geweest van moeilijkheden bij de vertaling van vaktermen in het Engelsch, dat hij tot vervaardiging van dit boekje besloot, in de overtuiging dat daaraan niet alleen in zijn naaste omgeving, doch in het geheele Nederlandsche verzekeringsbedrijf behoefte moest bestaan. Minder noodig leek hem vooralsnog een Engelsch- Nederlandsch deeltje, aangezien de vertaling uit het Engelsch in het algemeen niet moeilijk gevonden wordt. Hij heeft getracht de bij alle branches van verzekering voorkomende voornaamste woorden en uitdrukkingen in een handig boekje to verzamelen, zulks aan de hand van eigen practische werkzaamheden en veelzijdige vaklitteratuur. Wanneer er gebruikers zijn, die aanvullingen of verbeteringen gewenscht of noodzakelijk achten, dan houdt voor hunne op- en aanmerkingen zich gaarne aanbevolen, DE SAMENSTELLER. AMSTERDAM, 1933.

6

7 A aak aanbieden (een polis ter teekening aanbieden (een risico aanbouw (perceel in aanbouw (schip in aanbouwrisico (van schepen) aanbouwrisico's (overeenkomst i/z aanbreken van het voor de uitkeering bij leven vastgestelde tijdstip (het aanbrengen (een verzekering aandeel (in een verzekering) barge Rhine-barge to submit a policy for signature to offer a risk to proffer a risk building in course of construction building in course of erection building under construction vessel under construction builder's risk building risks agreement endowment maturity maturity of endowment to introduce an insurance share proportion 5

8 aandeel in de winst (zie: winstaandeel) aandeelen (maatschappij op aandoen (een haven aangaan (een verzekering aangaan (voor rekening van wien zulks zal blijken aan to gaan) aangezichtsverlamming aangifte (van schade) aangrenzend perceel aanhangsel (polis- aanhangsel (van contract e.d.) aanhoorigheden (zie: gebouwen) aanhouding (goederen) aanhouding (schepen) aanleghaven aanlegplaats aanloopweerstand 6 proprietory office stock company to call at a port to touch at a port to enter into a contract of insurance for account of whom it may concern facial paralysis Bell's palsy notification adjacent premises adjoining premises rider endorsement addendum appendix detainment seizure seizure port of call landing stage starting resistance starting rheostat rheostat for starting a motor

9 aanmelden (een post aannemelij k (een risico) aanspraak op vergoeding aansprakelijk stellen voor aansprakelijk voor aansprakelijkheid (verzekering tegen wettel. aansprakelijkheid (wettelij ke aansprakelijkheid erkennen aansprakelijkheid ontkennen aanspreken (iemand voor de schade aanvaring aanvaringsclausule aanvraag tot verzekering aanvraagformulier aanvragen (een verzekering aanvrager aanzien (ten van) aardbeving aardbeving (risico van voile to advise a risk an acceptable risk right of indemnification to hold liable for liable for third party insurance public liability insurance legal liability public liability to admit liability to deny liability to disclaim liability to hold a person responsible for the loss to sue a person for the loss collision collision clause application for insurance proposal form proposal schedule to propose an insurance proposer proponent applicant in respect of earthquake full earthquake hazard earthquake hazard (fire and shock) 7

10 aardsluiting abandonneeren abandonneeren (degene, aan Wien geabandonneerd wordt) abandonnement abonne-verzekering acceptabel risico accept atie acceptatie-politiek (een conservatieve acceptatie-politiek (een gezonde accepteeren (een post accoord (een van 5 % is door de schuldeischers goedgekeurd) accumulatoren laden accumulatorenbatterij achtersteven acquisiteur acquisitie acquisitie-kosten 8 earth connection earth leakage to abandon abandonee abandonment newspaper accident insurance coupon insurance acceptable risk underwritable risk acceptance a conservative underwriting policy a sound underwriting method to accept an insurance a composition of a shilling in the has been agreed to by the creditors to charge accumulators storage battery stern-post canvasser business-getter business-producer field man business-getting acquisition acquisition costs

11 acquisitie-oogpunt (nit activa actuaris actuaris (werk van een adenoide vegetaties aderverkalking adjustable polis administrateur van een onderneming (plantage) administratie-doeleinden (voor administratie-kosten administratief werk adres (de Lloyd's markt is reeds op dit geinteresseerd) afblaaskraan afbranden afgeven (een polis afgeven (reassurantie afkeuren (een schip afkoopen (een polis tegen contant geld afkooppolis afkoopwaarde of lading afloopdatum from a business getting point of view assets actuary actuarial work adenoids adenoid growths arterio-sclerosis adjustable policy manager of an Estate for record keeping purposes administrative costs routine work the Lloyd's market is already interested at this location blow down cock to burn down to issue a policy to cede reinsurance to condemn a vessel as unseaworthy to surrender a policy for cash Block Policy surrender value shipment expiry-date date of expiry 9

12 afloopen afloopen (een afgeloopen polis) afloopen (een polis laten afloopen (een verzekering laten afmaken (de schade of making (de van Maatschappij A to volgen) afmakingscourtage afpakschuur afscheiding (houten afscheidingen (doeltreffende afscheping (haven van afschieten (met hout afschilfering afschrijven (op activa) of sluiten (zie: sluiten) afsluiting (onderteekening van dit formulier verplicht den aanvrager niet tot der verzekering) afsluitklep afsluitprovisie (ruime en incassoprovisie) I0 to expire to run off a lapsed policy to allow a policy to lapse to discontinue an insurance to settle the damage (claim) to follow the settlements of the A Company recovery commission collecting commission packing barn timber partition effectual cut-offs port of shipment to partition off by timber lamination to write off signing this form does not bind the Proposer to complete the Insurance stop valve liberal first year and renewal commissions

13 aftrek (na van courtage) aftrek wegens nieuw voor oud" aftrekfranchise afwijking (in van de bepalingen van artikel 2) afwijzen (een schade afwijzen (een verzekering afwijzing van een aanvraag afwikkeling (vlotte agent agent (als nevenberoep) agent (beroeps agent (generaal- agent (gevolmachtigd agent (plaatselijke agent bij wien schaden betaalbaar gesteld kunnen worden agentencorps agentenprovisie agentschap agentschap (generaal- agentschap (hoofd- agentschap (voorwaarden voor net of brokerage deduction in respect of "new for old" deduction new for old deductable franchise in deviation from the stipulations of article z to repudiate a claim to decline (to turn down) an insurance declinature of a proposal prompt settlement agent part-time agent full-time agent professional agent general agent authorised agent local agent loss settling agent agency force agency commission agency general agency head agency agency terms II

14 aggravatie (verergering) aggregaat akte (krachtens op den... voor den Notaris X verleden) alarm-installatie (het perceel is voorzien van een goedgekeurde all risks polis (auto) all risks verzekering amandelen (etterige verzwering der ampas amperemeter angina anker (electr.) anker (het laten vallen) anker (het lichten) anker (scheeps anker (voor liggen) ankergeld ankerkern ankerwikkeling annihilator annulatie aggravation unit aggregate set by virtue of the deed passed on the... before X, Notary public the premises are fitted with an approved Burglar Alarm comprehensive policy all risks (AIR) insurance suppurative tonsillitis ampas ammeter ampere meter angina armature to drop anchor to cast anchor to weigh anchor anchor to lie (be) at anchor to be anchored to be berthed anchorage dues armature core armature winding fire annihilator cancelment 12

15 annuleeren appendages approbatie (onder arbeiders-ongeregeldheden (personen deelnemend aan arbeidscodfficiènt arbeidsveld van de maatschappij arbiter arbitrage (aan onderwerpen) arbitrage-clausule archief (voor Uw ) asbest asbestcement asbestpakking asbestplaten aschregen aslagers asphalt asphaltpapier (dak van (zie ook: mastiek) to cancel to annul mountings accessories fittings subject to approval persons taking part in labour disturbances power factor (P.F.) the Company's sphere of activity arbitrator to refer to arbitration arbitration clause for your files for your records asbestos asbestos cement asbestos packing asbestos boards sheets of asbestos slabs of asbestic plaster ash-rain shaft bearings asphalt asphalte asphaltum roof of patent felt 13

16 assuradeur assuradeur (mede assuradeuren (bovenstaande assurantie (zie ook: verzekering) assurantie-makelaar assurantie-makelaardij assurantie-makelaarsfirma assurantiemarkt assurantiepenningen asthma asthmalij der asynchroonmotor atap autobus auto-eigenaar automobielverzekering automobielverzekeringspolis automobilist averij-agent (zie ook: agent) averij-grosse underwriter co-insurer leading underwriters leaders insurance assurance insurance broker policy broker insurance broking firm of insurance brokers insurance market insurance money asthma asthmatic asynchronous motor attap motorbus car owner automobile-owner owner of a car owner of an automobile motor insurance motor-car insurance automobile insurance motor policy motorist claim agent general average (G/A) 14

17 averij-grosse (bewijs van storting voor averij-grosse (schade aan lading to vergoeden in averij-grosse depot averij-particulier A-Z polis (inboedels) A-Z polis (opstallen) A-Z polis (winkels) Aziatische cholera General Average Deposit Receipt damage to cargo recoverable in General Average General Average Deposit (GSA dep.) Particular Average (P/A) comprehensive householder's policy houseowners' comprehensive policy shopkeepers' comprehensive policy asiatic cholera baal (wanne ) bagage verzekering bagatelschaden baggermachine bakboordzij de baksteen baksteen (van gebouwd) ballast (in ) ballasten ballasting (verkeerde -) bandjir bark B slack bale baggage insurance petty claims dredge port-side brick brick-built built of brickwork in ballast to ballast faulty ballasting bandjir barque (Bq.) I 5

18 barsten (gebarsten ruiten zijn niet verzekerbaar) barsten (in machine) basis van de verzekeringsovereenkomst basispremie beambte van den binnendienst beambte van den buitendienst Beaver Board bederf (eigen beding (onder het dat) bedingen bedrag (verzekerd bedrage (ten van) bedrijf (aard van het bedrijf (de fabriek is buiten bedrijf (in het perceel wordt geen uitgeoefend) bedrijfsauto bedrijfskosten (extra bedrijfsoverschot (verzekering-mij.) i6 cracked panes are not insurable cracks flaws basis of the contract of insurance basic rate basis rate indoor official indoor man outdoor official outdoor man Beaver Board inherent vice on the understanding that to make it a condition sum insured to the extent of to the amount of nature of the business the factory is silent (idle) no trade is carried on in the premises commercial vehicle increased cost of working increase in cost of working underwriting surplus

19 bedrijfsschade (de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade (polis van verzekering tegen tengevolge van machinebreuk) bedrijfsschade tengevolge van machinebreuk bedrijfsstilstand bedrijfsverlies (verzekering-mij.) bedrijfsverzekering bedrijfswinst (verzekering-mij.) beeedigd assurantiemakelaar beeindigen (een contract 9 the resultant trading loss time loss policy consequential loss following breakdown of machinery loss of time following Engine Breakdown stoppage of the business interruption of, or interference with the business chomage underwriting deficit consequential loss (C/L) insurance loss of profit (L/P) insurance Profits insurance Use and Occupancy (U & 0) ins. (Am.) underwriting profit trading profit sworn insurance broker to terminate a contract I 7

20 beeindigen (een polis door schriftelijke opzegging beeldhouwwerk beenbreuk beenbreuk (eenvoudige beenbreuk (samengestelde begin van de verzekering begrafenisfonds begrepen (in de verzekering begrepen (premie waarin alles is) begunstigde behandelen (een schade behelzende (een clausule behoeve (ten van) behouden varen (verzekering op bekleed (met asbest bekomen (lichamelijk letsel belang (verzekerbaar belang (verzekerd 18 to determine a policy by notice in writing sculpture fracture of a bone simple fracture compound fracture commencement of the insurance inception of the insurance burial society burial club included in the insurance inclusive rate embrasive rate beneficiary to handle a claim to deal with a claim a clause to the effect that on (in) behalf of insurance against total loss only (TLO) coated with asbestos to sustain bodily injury insurable interest insured interest subject-matter insured property insured

21 belangengemeenschap aangaan belasting (maximale beleenen (een polis beleggingen beleggingen (winst op beleggingsmethode beleggingsreserve belendend perceel belendende (onmiddellijk pakhuizen) belendingen (gevaarlijke belendingen (ongevaarlijke belust (op een risico zij n) bemachtigen (een post bemande flesch benoemen (een scheidsman benzine-motor-brandspuit beoordeeld (elk risico moet op zichzelf worden) beoordeelen (een risico beoordeelen (een risico gunstig to enter into a community of interest maximum load to borrow on a policy investments investment revenue investment method investment reserve adjacent premises adjoining premises immediately adjoining warehouses hazardous adj oinings non-hazardous adj oinings to be keen on a risk to secure an insurance demijohn to nominate an umpire motor spirit fire engine each risk must be judged on its (own) merits to consider a risk on its merits to judge a risk to estimate a risk to look upon a risk with favour '9

22 bepalingen van de polis bepalingen van de wet beperking beredding bereddingskosten bereikbaarheid van een terrein bereiken (gemakkelijk te berekend over de voile waarde berekend vanaf den datum van het begin der ongeschi ktheid berekenen (de te minimum-premie) berekenen (een premie ( = calculeeren) berekenen (een premie ( = in rekening brengen) bergbeklimmen berging bergingscontract met conditie no cure, no pay" bergingskosten bergingsmaatschappij berijder (wettel. aansprakelijkheid van den beroep (auto voor uitoefening van stipulations of the policy provisions of the law restriction salvage salvage expenses salvage costs accessibility of a site easy of access calculated on the full value calculated from the date of the commencement of the disablement the minimum rate (premium) chargeable to calculate a premium to charge a rate mountaineering salvage "No cure, no pay" Salvage Agreement salvage expenses Salvage Association public liability of the rider car for professional purposes 20

23 beroep (bijzonder gevaarlijk beroep (zonder beroep van den verzekerde beroepsagent beroerte (aanval van beroovingsverzekering beschadigbaar (licht beschadigd beschadigd (in en toestand) beschadigd door zeewater beschadigdheid (vrij van beschadiging (kwaadwillige beslag (in nemen) beslaglegging besmettelijke ziekte besmetting (aan blootgesteld) extra hazardous occupation of no occupation gentleman occupation of the insured full-time agent professional agent fit of apoplexy apoplectic fit apoplectic stroke messenger insurance cash in transit insurance securities in transit insurance wages in transit insurance easily damageable damaged in a damaged condition sea damaged (S.D.) free particular average (f.p.a.) malicious damage to seize seizure contagious disease infectious disease exposed to infection 2I

24 bestaande polis bestaande verzekering bestemming (op de plaats van bestemmingshaven bestuurder (bevoegd betaalbaar bij overlijden betaling (geen indien geen succes, d.w.z. bij niet-berging) beton beton (gewapend betwisten (een schade beunhaas beursbrandpolis beursconditie beurspolis bevoegd agent bevoegd bestuurder (auto) (zie: bestuurder) bevoegd praktizeerend geneesheer bevoegd schatter bevoegde rechter bevrachter existing policy subsisting insurance existing insurance at destination port of destination person legally operating the car payable at death no cure, no pay concrete cement concrete ferro-concrete reinforced concrete to dispute a claim interloper outside broker Bourse Fire Policy Exchange Condition Bourse Policy Exchange Policy competent agent qualified medical practitioner qualified valuer competent judge charterer 22

25 beweerde schade bewerken (een candidaat bewerkt, onbewerkt of in bewerking zijnde bewijs (bij gebrek aan positief bewijs (bij gebrek aan voldoend bewijs (polis van interest) bewijslast bewijslast (omgekeerde bewijsstuk bewijze (ten waarvan) bewijzen (de schade bewoond (des nachts bezwijken van een ketel bijgebouwen bijkantoor alleged damage to canvass (to solicit) a person for insurance manufactured, unmanuf actured or in process of manufacture in default of affirmative proof in the absence of positive evidence lacking sufficient evidence policy proof of interest onus of proof onus probandi burden of proof onus probandi resting with the Insured voucher in witness whereof in testimony whereof to substantiate the claim occupied at night inhabited at night collapse of a boiler outhouses additional buildings outbuildings branch office 23

26 bijverzekering bijverzekering van het schadebedrag bijverzekeringsclausule (verplichte- bilik (al dan niet gepleisterd) billijke premie billijke vergoeding bindend voor beide partij en binnendienst-beambte binnenmuur bliksemafleider bliksemslag blinde-darmontsteking (een aanval van ----) Blockpolis bloeding, bloeduitstorting bloedverwant (hij is de naaste bloedzweer blootgesteld aan een risico bluschapparaat (chemisch bluschapparaat (draagbaar chemisch additional insurance reinstatement of loss increase clause automatic increase clause plaited bamboo (plastered or not) moderate premium equitable indemnification binding on both parties indoor official indoor man inner wall lightning conductor lightning rod lightning thunderbolt an attack of appendicitis Jewellers' Block Policy haemorrhage he is next of kin anthrax exposed to a risk fire extinguisher (chemical portable chemical extincteur 24

27 bluschapparaat (droogpoeder bluschemmer bluschmiddelen bluschwater blusschen bode (van begrafenisfonds) bodemerijbrief (lading) bodemerijbrief (schip & vracht) boeken (een verzekering in zijn hebben) boeken (een verzekering in zijn houden) boekj aar boekwaarde bof (ziekte) bona fide (zie ook: trouw) bontpolis bontverzekering bonus (cumulatieve boord (aan van een schip) boord (aan van een vliegtuig) dry powder extinguisher fire bucket fire pail fire extinguishing appliances appliances for the extinction of fires fire-fighting appliances extinguishing water to extinguish collector respondentia bond bottomry bond to have an insurance (up)on one's books to retain an insurance (up)on one's books financial year book value mumps bona fide furs policy all risks insurance on furs cumulative bonus on board a ship on board an aircraft 25

28 boord (vrij aan boot van een stoomvaartlijn bordereau (zie ook : vermeld) bordereau (definitief bordereau (per opgev en) bordereau (voorloopig borgstelling (particuliere borgverzekering borstbeen borstkramp borstvliesontsteking botsing (de auto had een bouwaard bouwaard (gemengde bouwaard (inferieure bouwaard (massieve bouwaard (soliede bovenlicht b ovenstaande assuradeuren 26 free on board (f.o.b.) liner bordereau bordereau sheet definite bordereau final bordereau to advise by bordereau pro visional bordereau preliminary bordereau private suretyship surety insurance fidelity bond fidelity guarantee (insurance) breast-bone angina pectoris pleuritis pleurisy the car was involved in a collision construction mixed construction inferior construction massive construction substantial construction skylight leading Underwriters leaders

29 braak (inbraak) branche brand brand (in brandbaar materiaal brandbaarheid brandbluschmiddelen branddeur brandemmer brandgevaar brandkraan brandmuur brandrisico brandschade brandschel, brandalarmt oestel brandslang (en) brandspuit brandspuit (benzinemotor brandspuit (drijvende stoom- breaking forcible (and violent) entry (into) branch fire on fire combustible material combustibility fire extinguishing appliances fire fighting appliances fire door fire bucket fire pail fire hazard fire plug hydrant fire-wall fire risk fire hazard fire damage fire loss fire claim fire alarm bell fire alarm fire hose fire engine motor spirit fire engine floating steam fire engine 27

30 brandspuit (stationnaire brandspuit (stoom- brandstichting brandteekening brandtrap brandverzekering brandverzekering-maatschappij brandvrij brandvrij maken brandweer (gemeentelijke brandweer (georganiseerde brandweer (goed geoutilleerde brandweercorps (geoefend breekijzer breuk (van arm, been enz.) (van goederen) (uitzakking) breuk (beklemde breuk (dubbele breuk (eenvoudige been stationary fire engine steam fire engine incendiarism arson fire underwriting fire escape stairs fire insurance fire insurance company fire (insurance) office fireproof fire-resisting fire-resistive to render fireproof to fireproof municipal fire-brigade whole-time fire-brigade well equipped fire-brigade trained fire-brigade jemmy fracture breakage hernia rupture strangulated hernia double hernia simple fracture 28

31 breuk (metaal breuk (samengestelde breuk in de lengte breukkern breukplaats breukvlak broei (bijv, van steenkolen) broosheid (caustieke bruikleen (een collectie in. afstaan voor tentoonstelling) buikvliesontsteking (acute builen (het van een ketel) builenpest buitenaf (oorzaken van buitenaf (schade veroorzaakt door ongevallen van buitendeur buitendeuren in parterre en sousterrain buitendienst (de fracture compound fracture longitudinal fracture core of fracture place of fracture surface of fracture natural heating fermentation spontaneous fermentation caustic embrittlement to lend a collection for exhibition acute peritonitis the bulging of a boiler bubonic plague extraneous causes damage caused by accidental and external means entrance door outer door outer doors on groundfloor and basement the field staff the field force the canvassing staff the men in the field 29

32 buitendienst-beambte buitengaats (in voile zee) buitenhuid (schip) buitenmuren burgeroorlog calorifere candidaat-verzekerde carburateur carenztijd cargadoor carrosserie (auto) cas (in van schade) cascadetransformator casco casco van zeeschepen castratie catastrophe causa proxima causa remota C outdoor official outdoor man outside man out at sea outside plating outer walls external walls exterior walls civil war calorifier prospect prospective insured carburetter waiting period ship broker body body-work coach-work in case of loss or damage in the event of loss or damage cascade converter hull ocean-going hull castration catastrophe proximate cause remote cause 30

33 caustieke broosheid cedeeren (herverzekering) cedeerende maatschappij cement centrale stoomverwarming centrifugaaldroogmachine centrifugaalpomp certificaat certificaat van oorsprong cessie charteren (laadruimte chassis (auto) chauffeur chertepartij chicane chicaneeren chicaneur chicaneus cif cijfers voor elke afdeeling afzonderlijk cilinder met mantel cilinderbodem cilinderdeksel cilinderdiameter cilinderkop cilindrische ketel circulatiepomp caustic embrittlement to cede ceding company cement central steamheating hydro-extractor centrifugal pump certificate certificate of origin cession to charter tonnage chassis chauffeur driver Charter Party (C/P) chicane to chicane chicaner chicanous c.i.f. (cost, insurance, freight) departmental figures jacketed cylinder cylinder bottom cylinder cover cylinder diameter cylinder head cylindrical boiler circulating pump 31

34 classificatie classificeeren clausule clausule (wijziging) clausule op een polis stellen clausule van pakhuis tot pakhuis co-assuradeur co-assurantie co-assureeren cocoliteplaat cognossement (schoon cognossement (vuil collectieve levensverzekering collectieve ongevallenverzekering collector collectorborstel collo, colli combinatieslot compagnonsverzekering complex (het verzekerde compound-stoommachine compressor classification to classify clause proviso (p l.. provisoes) warranty endorsement to endorse a policy warehouse-to-warehouse clause co-insurer co-insurance to co-insure cocolite slab clean Bill of Lading (B/L) foul Bill of Lading group life assurance collective personal accident insurance commutator collector collecting brush collector brush package(s) combination lock partnership insurance the insured complex compound steam-engine compressor 32

35 compromis van averijgrosse concentrisch concern concurreerende premien concurrentie (scherpe condensator conditionneeren confiscatie conflagratie conisch wiel constructie (zie: bouwaard) constructie (inwendige constructief out constructie- of ontwerpf out constructiewerk (stalen continuatie continueeren continueeren (niet contract contract (reassurantie contractant contractpolis contra-expert 3 Average Bond concentric concern competitive rates keen competition condenser condensator to make it a condition confiscation conflagration conical wheel internal construction fault in design weakness of construction or design steel framing renewal to continue to renew to discontinue contract reinsurance treaty reinsurance contract contracting party contract policy assessor acting for the insured adjuster for the insured insured's assessor 33

36 controleerend geneesheer controller corrosie coulance coulance-betaling coupon-verzekering courtage courtage (na aftrek van credietverzekering cubeben cumulatie cumulatie (bovenmatige ----) cumuleeren curiosa cycloon medical officer of the Company controller corrosion liberality (of claims settlements) ex gratia payment coupon insurance brokerage net of brokerage credit insurance cubebs cumulation accumulation undue accumulation undue concentration of risk to cumulate to accumulate bric-a-brac cyclone D dader (als of medeplichtige optreden) dak (beschoten dak (boogvormig dak (gebogen dak (gebroken to act as principal or accessory boarded roof curb-roof gambrel mansard roof 34

37 dak (mansarde dakbedekking dakbintbalk dakspanen dakspant dakstoelstut dakvilt declaratie declareeren deel (als van f...) deel (als van /... in /...) definitief definitief maken (een voorloopige opgave definitieve vaststelling van de premie dek (onder en/of op dekhengst dekken dekken (gedekt houden) (gedekt gehouden) dekking (de verleende intrekken) dekking (een zeer ruime dekking (harde mansard roof roofing principal beam shingles principal rafter principal rafter roofing-felt declaration to declare to make declarations part of fls.... part of f ls.... in turn part of fls.... definite final to complete a provisional advice final adjustment of the premium under and/or on deck stallion to cover to hold covered held covered (H.C.) to withdraw the cover given cover (a very wide hard roof hard roofed hard roofing 35

38 dekking (zachte dekking verkrijgen dekking verlangen dekking verleenen deklading deklast demontage demonteeren deponeeren (een volmacht bij de firma de Vos & Zn. derden (eigendommen van derden (schade aan -) derogeeren aan desintegrator deskundige deuropeningen diagnose diefstal diefstal (bij transportverzekering) diefstal (op kleine schaal) diefstal en vermissing diefstalschaden soft roof soft roofed soft roofing to obtain cover to require cover to grant cover to give cover deck-cargo deck-load dismantling to dismantle to dismount to deposit a Power of Attorney with Messrs. de Vos & Zn. property of third parties third party property third party damage to derogate from desintegrator expert doorways diagnosis theft larceny theft and pilferage pilfering pilferage theft and missing theft and pilferage losses 36

39 diepgang (van een schip) Dieselmotor diphtheritis directe post dispache dispacheur distorsie diverse (zie: varia en maatschappij en) dochter-maatschappij document documenten (als verzamelnaam voor bordereaux, lij sten enz.) doeken (eenige groote waren uit de lijsten gesneden) doeleinden (wagen voor particuliere dok (drijvend dok (droog dokken draught diesel engine diphtheria direct insurance Statement of General Average Adjustment of General Average Average Statement Average Adjuster Average Stater distortion daughter company document instrument returns some large canvases were cut from the frames car for private purposes floating dock dry dock graving dock to dock to put into dock to take into dock 37

40 dokken (een schip voor reparatie doktersattest overleggen dokterskosten dokterskosten (verg oeding van dokterskosten gemaakt in verband met bekomen letsel doktersrekening domicilie doodsoorzaak doorcognossement dooreónpremie doorslagpremie doorvracht (goederen ----) douaneloods draadglas draagbalk draaikraan draaistroom draaistroomdynamo draaistroommotor draaistroomtransformator 38 to dock a ship for repairs to produce (to furnish) a medical certificate doctor's fees medical benefit medical expenses incurred in connection with injury sustained doctor's bill domicile cause of death through bill of lading average rate flat rate average rate flat rate in through goods customs shed wired glass joist slewing crane rotatory current rotatory current dynamo three phase motor three phase transformer rotatory current transformer

41 dragen (de eischer moet zijn aandeel van de schade dragen (verzekerde moet in elk geval de eerste 5 van iedere schade driefasig driewieler (fiets) driftig worden (v. schepen) drij f as drij fkracht drij friem drij fstang drij fsteen drij fwerk droogdok droogloodsen droogpoeder-brandbluschapparaat drukproef (ketel) dubbeling (metalen dubbelschroefstoomschip duf (van meel) duo-rijden duplo (in duur (verzekerings the claimant must bear his share of the loss the Insured shall in every case bear the first 5 of each and every claim three-phase tricycle to get adrift driving-shaft driving power motive power driving-belt connecting-rod pumice concrete gearing driving gear dry dock graving dock drying sheds dry powder extinguisher pressure test metal sheathing twin-screw steamer in a musty condition pillion-riding in duplicate term of insurance period of insurance duration of the insurance 39

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Offshore Wind: nieuwe uitdagingen. Risico s in de Offshore Wind sector: wind mee óf wind tegen?

Offshore Wind: nieuwe uitdagingen. Risico s in de Offshore Wind sector: wind mee óf wind tegen? Offshore Wind: nieuwe uitdagingen Risico s in de Offshore Wind sector: wind mee óf wind tegen? Workshop risico s en verzekeringen in de offshore wind industrie INTRAMAR insurances Nico de Wit 1 juni 2017

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer Table of contents SERVO TRAINER...3 BEDIENINGSPANEEL MET SERVO VERSTERKER EN GEÏNTEGREERDE MOTION CONTROLLER... 3 MOTORPANEEL MET 100W SERVO MOTOR EN ENCODER... 3 KOPPELFRAME T.B.V. MITSUBISHI SERVO TRAINER...

Nadere informatie

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow

SPACELIFT MC 2500 TR. The Power of Tomorrow SPACELIFT MC 2500 TR The Power of Tomorrow 2011 Max. Loadmoment: 250 tm Max. Capacity: 40t Max. Radius: (2t) 48 m Main boom: 18,3m Jib: 56m luffing jib SPACELIFT MC2500 TR 2 Technical information Engine

Nadere informatie

TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN

TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN TE HUUR DE RUN 4421 VELDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DE RUN 4421 - VELDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 1.000 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST

TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST TE HUUR DE WAAL 18-18J BEST Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DE WAAL 18-18J - BEST OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 3.059,64 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam 9703 Depot Scheepsvaartmuseum, 9703 Depot Maritime Museum, photo: Krijgsman photo: Bert Nienhuis Naam Fotograaf name Photographer photo: Jan Derwig photo: Krijgsman Titanium Bulten Titanium bumps locatie:

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

EazyLAN Gebruikershandleiding

EazyLAN Gebruikershandleiding EazyLAN Gebruikershandleiding Nieaf-Smitt is a brand name of Mors Smitt Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 P.O. box 7023 The Netherlands 3526 AA Utrecht 3502 KA Utrecht T +31 (0)30 288 13 11 F +31 (0)30 289

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Door: Anuschka Langelaar Inge Kessels

Door: Anuschka Langelaar Inge Kessels Hap en Homefast Instrumenten voor het in kaart brengen van de fysieke omgeving en de interactie met de handelende mens Door: Anuschka Langelaar Inge Kessels Inleiding Wie zijn wij? Inge Kessels Anuschka

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

TE HUUR DE DIEZE 16 BEST

TE HUUR DE DIEZE 16 BEST TE HUUR DE DIEZE 16 BEST Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DE DIEZE 16 - BEST OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 865 m² groot. SURFACE BUILDING The total building is

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Voorling 70 DE KWAKEL

Voorling 70 DE KWAKEL Voorling 70 DE KWAKEL IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Parellaan 6-62, Hoofddorp

Parellaan 6-62, Hoofddorp Parellaan 6-62, Hoofddorp INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Multifunctional industrial units with office space located at industrial site Graan voor Visch. Location: The complex is conveniently situated

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27 71 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Beechavenue. Projectinformation. Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0)

Beechavenue. Projectinformation. Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0) Projectinformation Beechavenue Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk btmakelaars.nl BT Makelaars +31 (0) 20 3 166 166 info@btmakelaars.nl To let Office space at Park Schiphol-Rijk Beechavenue 2-16, Schiphol-Rijk

Nadere informatie

Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM

Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Split LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20140529_02643_EUR DATE: 29/05/2014 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will

Nadere informatie

TE HUUR ESP 110A EINDHOVEN

TE HUUR ESP 110A EINDHOVEN TE HUUR ESP 110A EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR ESP 110A - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 288 m² groot. SURFACE BUILDING The total building

Nadere informatie

TE HUUR DR. BERLAGELAAN 22-26 EINDHOVEN

TE HUUR DR. BERLAGELAAN 22-26 EINDHOVEN TE HUUR DR. BERLAGELAAN 22-26 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR DR. BERLAGELAAN 22-26 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.415 m² groot. SURFACE

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Cateringweg 10, Schiphol

Cateringweg 10, Schiphol Cateringweg 10, Schiphol INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Multifunctional office-, warehouse space with a big parking place on Schiphol. Location: Schiphol close to to N232 and highways A4, A9 and

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Polisblad 1 van 5 Collectieve Ongevallenverzekering Polisnummer Verzekeringnemer Ingangsdatum Einddatum Premie per 12 maanden : DL243070 : Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) Landjuweel 62 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

Sky Park 1-23 OUDE MEER

Sky Park 1-23 OUDE MEER Sky Park 1-23 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Multifunctional industrial units located on Sky Park. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near the motorways A9 (Amsterdam-Alkmaar)

Nadere informatie