Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen."

Transcriptie

1 Rotterdam, 26 maart Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen. Aan de Gemeenteraad. Op 8 januari 2013 stelde het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over de basisregistratie Personen. Inleidend wordt gesteld: In 2011 en 2012 heeft Leefbaar Rotterdam vragen gesteld over de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De zorgen spitsten zich toen toe op personen met de aantekening Vertrokken onbekend waarheen (VOW), de zogenaamde spookburgers. Bij spookburgers kan het gaan om vertrokken buitenlanders, arbeidsmigranten, mensen met een dubbel paspoort en mensen die in Rotterdam verblijven, maar zich onbewust of bewust aan registratie onttrekken. Afgaande op de reactie van het college op de vragen van Leefbaar ging het in 2011 in Rotterdam om ruim burgers waarvan bij een kleine burgers vorderingen lopen ter waarde van 22 miljoen euro. Spookburgers kosten de gemeente dus heel veel geld en daarom is het zaak hier met nieuwe maatregelen effectief tegen op te treden. Inmiddels is per 1 juli 2012 de wijziging van het Besluit SUWI in werking getreden en ligt er het wetsvoorstel basisregistratie personen (BRP). Het eerste vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en uitkeringsinstantie UWV bij het traceren van individuele burgers. Het tweede, de BRP, voorziet in het opnemen van nietingezetenen in een centrale voorziening en een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente om de kwaliteit van de persoonsregistratie te borgen, stelt terugmelding door bestuursorganen verplicht en maakt dat een bestuurlijke boete dan wel een strafrechtelijke sanctie kan worden opgelegd. Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: Vraag 1: Kunt u een actualisatie geven van de stand zoals gegeven door het college op 31 mei 2011, betreffende: a) het aantal personen met een VOW aantekening; b) het aantal personen waarbij een vordering loopt; c) het aantal personen waarbij een vordering loopt en dat zich opnieuw heeft ingeschreven in Rotterdam; d) het totale openstaande bedrag aan vorderingen en per gemeentelijke dienst; e) de hoogte van het te vorderen bedrag bij personen die zich opnieuw hebben ingeschreven in Rotterdam. 1a) Per 1 januari 2013 zijn er in totaal personen met een VOW aantekening. 1b) Van het aantal van hebben personen één of meer openstaande vorderingen. Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 1

2 Daarvan hebben personen één of meerdere vorderingen open staan bij Belastingen, en personen bij Werk en Inkomen. Hierin zit overlap: in gevallen gaat het om personen met openstaande vorderingen bij beide. 1c) Inmiddels hebben zich van de burgers die in mei 2011 VOW stonden en een vordering hadden lopen personen opnieuw ingeschreven. Hiervan hebben personen één of meerdere vorderingen: personen bij Belastingen en 544 personen bij Werk en Inkomen. In 344 gevallen is sprake van personen met vorderingen bij beide. 1d) De totale schuld van burgers met de status VOW bedraagt 17,9 miljoen, voor Belastingen 4,7 miljoen en bij Werk en Inkomen 13,2 miljoen. Van de personen genoemd bij vraag 1b (vordering zowel bij Belastingen als Werk & Inkomen) bedraagt de totaalschuld ruim 5,8 miljoen bij Werk en Inkomen en 0,9 miljoen bij Belastingen. In totaal derhalve 6,7 miljoen 1e) Van het aantal van personen dat zich weer heeft ingeschreven staat een bedrag van 1,0 miljoen open bij Belastingen en bij Werk en Inkomen 3,0 miljoen. Aanvullend wordt gevraagd welke inspanning er is geleverd om vorderingen te innen. In de reactie van 31 mei is sprake van 605 burgers die zich tussen 1 januari en 1 mei 2011 opnieuw hebben ingeschreven en goed zijn voor 1,5 miljoen euro aan openstaande vorderingen. Vraag 2: Is dit bedrag inmiddels teruggevorderd? Zo niet, welke belemmeringen zijn er dan en welk deel is wel teruggevorderd? Belastingen heeft in 2011 voor deze groep een bedrag van alsnog geïncasseerd. Bij Werk en Inkomen is inmiddels een bedrag ad geïnd. Het ontbreken van verhaalsmogelijkheden door een veelal beperkte aflossingscapaciteit van betrokkenen vormt een belemmering bij de incasso van de vorderingen. Vraag 3: Welk deel van de (22-1,5 =) 20,5 miljoen euro verwacht de gemeente nog terug te vorderen? Het is onzeker hoeveel personen van het huidige aantal VOW ers zich alsnog opnieuw inschrijven. Daarvan is weer afhankelijk welk gedeelte van de vorderingen alsnog teruggevorderd kan worden. Zelfs als personen zich weer opnieuw inschrijven is de kans op succesvolle invordering niet groot. Er moet rekening mee worden gehouden dat een substantieel deel van dit bedrag op enig moment als oninbaar moet worden afgeboekt. Naast dat een onvolledige basisadministratie de gemeente heel veel geld kost, kunnen ook individuele personen en bedrijven gedupeerd worden. Vraag 4: Heeft het college een beeld van het aantal gedupeerde personen en bedrijven in Rotterdam en de financiële schade die hen als gevolg van niet traceerbare personen worden aangebracht? Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 2

3 Ons college heeft geen zicht op het aantal personen en bedrijven dat financieel gedupeerd is. Over de doelmatigheid van de informatievoorziening, de inspanningsverplichting ten aanzien van handhaving en opsporing en fraude-alertheid, heb ik de volgende vragen. Vraag 5: Welke handhavingsinspanning is er in 2011 en 2012 geleverd en wat wordt gedaan om spookburgers en bijvoorbeeld illegale onderverhuur op te sporen? De gemeente Rotterdam benut een breed scala aan interne en externe informatiebronnen om verblijfplaats, inkomen en vermogen te achterhalen. Een belangrijke interne bron is uiteraard de GBA. Om de kwaliteit van de GBA te verbeteren en het aantal spookburgers terug te dringen neemt de gemeente verschillende maatregelen, zoals het instellen van adresonderzoeken als een afnemer van GBA-gegevens aangeeft twijfels te hebben over het verblijfsadres van een burger. Daarnaast worden er aan de hand van risicoprofielen (gemeenschappelijke kenmerken) GBA-controles uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld in het geval van leegstand (volgens GBA leeg), overbewoning (meer dan vier inschrijvingen op een adres, niet vormende een huishouden) en studenten met een studiebeurs voor uitwonenden. Externe bronnen zijn bijvoorbeeld SUWI (de polisadministratie van het UWV), de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst voor het wegverkeer. Verder wordt samengewerkt met het landelijke Inlichtingenbureau. Met bestandskoppelingen wordt getracht debiteuren met de VOW status te traceren. Levert dat niets op dan wordt op basis van no cure, no pay samengewerkt met gerechtsdeurwaarders die gespecialiseerd zijn in het achterhalen van debiteuren in het buitenland. Het aantal VOW ers blijft overigens stijgen. Deze landelijk waarneembare toename is goed te verklaren: uit cijfers van het CBS blijkt een stijging van het aantal mensen dat in 2011 en 2012 is geëmigreerd waardoor ook het aantal VOW-ers is toegenomen. Dit komt omdat mensen dan wel uit Nederland zijn vertrokken maar zich bij hun vertrek niet laten uitschrijven. Sinds de invoering van de GBA neemt het absolute aantal VOW-ers toe; dat is logisch want zij blijven altijd in de GBA geregistreerd staan. Vraag 6: Welke dienst houdt zich bezig met het traceren van spookburgers en om hoeveel FTE gaat het? Het traceren van spookburgers maakt onderdeel uit van processen bij verschillende gemeentelijke onderdelen en bij externe partijen zoals de Rijksbelastingdienst. De gemeente vervult hierin een centrale rol als eigenaar en beheerder van de GBA. Als afwijkingen tussen de feitelijke situatie en de GBA worden geconstateerd, worden die gemeld en wordt een adresonderzoek gestart. Dit blijft niet beperkt tot VOW ers. Daarom is niet aan te geven hoeveel fte s hiermee gemoeid zijn. Vraag 7: Hoe vaak is in 2011 en 2012 besloten om bij openstaande vorderingen op personen die niet goed zijn geregistreerd in het GBA tot kwijtschelding, schuldbemiddeling of een bestuurlijke boete over te gaan? Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 3

4 Bij Belastingen kan alleen kwijtschelding worden verleend in het kader van de Afvalstoffenheffing. Belastingen heeft hier voor 98 personen kwijtschelding verleend, voor een bedrag ad Voor 124 personen zijn één of meerdere vorderingen oninbaar verklaard. Dit kan gebeuren om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld faillissement, schuldsanering, onvoldoende verhaalsmogelijkheden, ouderdom en VOW. Het totaalbedrag van de oninbaar verklaarde vorderingen bedroeg Schuldbemiddeling en bestuurlijke boete zijn bij Belastingen niet aan de orde. Bij Werk en Inkomen kan kwijtschelding alleen plaatsvinden op verzoek van de debiteur. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de debiteur, als er geen sprake is van fraude minimaal vijf jaar, en als er wel sprake is van fraude minimaal tien jaar, te hebben afgelost. Kwijtschelding is niet mogelijk als sprake is van dwangincasso (zoals beslaglegging). Vorderingen worden afgeboekt als vijf jaar lang, ondanks alle inspanningen van de gemeente om de vordering te innen, niets is geïncasseerd en het onaannemelijk is dat op enig moment toch nog betaling zal volgen. In totaal heeft Werk en Inkomen bij 587 personen de vordering afgeboekt voor een totaalbedrag van 3,0 miljoen. Vraag 8: Zijn methoden en kenmerken van frauderende personen die zich bewust aan registratie onttrekken in zicht bij de gemeente en wanneer sprake is van recidive worden deze personen dan gevolgd, op welke wijze? Een kenmerk van personen die zich bewust aan registratie onttrekken is dat zij zich soms wel weer vestigen maar niet inschrijven in de GBA. Dergelijke personen worden (niet alleen bij recidive) gevolgd volgens de methode beschreven in het antwoord op vraag 5. Daarnaast kunnen deze mensen aangetroffen worden tijdens GBA-controles volgens de bij het antwoord op vraag 5 genoemde risicoprofielen. Vraag 9: Hoe vaak is in 2011 en 2012 in het geval van fraude overgegaan tot strafrechtelijke vervolging? Er zijn binnen de gemeente Rotterdam geen gevallen bekend van strafrechtelijke vervolging in verband met fraude gepleegd door personen met de aantekening VOW. Vraag 10: Klopt het dat de grens voor strafrechtelijke vervolging bij fraude wordt opgehoogd (van naar euro) en dat als gevolg daarvan meer zaken door de gemeente moeten worden afgehandeld? Zo ja, wat betekent dit voor de benodigde capaciteit bij de gemeentelijke handhaving? Dat klopt. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) in werking getreden. Naar aanleiding van deze wet is het schadebedrag dat de grens vormt tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving naar ,= verhoogd, zodat sociale zekerheidsfraude in meer gevallen bestuursrechtelijk gehandhaafd moet worden. Ons college schat de benodigde extra inzet op 5 fte. De lasten daarvan worden gedekt uit middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van de Fraudewet. Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 4

5 De wijziging van het besluit SUWI per 1 juni 2012 en het wetsvoorstel BRP maken het mogelijk tot een meer doelmatige informatievoorziening te komen en misbruik van gemeenschapsgeld op te sporen. Hierover heb ik de volgende vragen. Vraag 11: Hoe vaak heeft de gemeente samengewerkt met het UWV in het kader van de gewijzigde wet SUWI om personen met openstaande vorderingen op te sporen en wat heeft dit opgeleverd? In de sociale zekerheid was het al mogelijk om in de zogenoemde SUWI-keten informatie tussen gemeenten en UWV uit te wisselen. De wijziging van het besluit SUWI heeft hiertoe niet extra bijgedragen. Er wordt geen registratie bijgehouden hoe vaak door medewerkers gegevens van het UWV worden geraadpleegd en of deze gegevens bijdragen tot het uiteindelijke resultaat. Vraag 12: Vanaf 2013 zijn er in het kader van de gewijzigde wet SUWI nog meer mogelijkheden om als gemeente samen te werken met het UWV om de administratie te actualiseren. Maakt de gemeente gebruik van deze extra mogelijkheid en welke prioriteit heeft dit? Sinds februari 2013 werkt de gemeente Rotterdam mee aan een pilot waarmee online toegang wordt verstrekt tot Suwinet. Hier kan op dit moment nog niets naders over gemeld worden. Met het wetsvoorstel Wet basisregistratie personen (BRP) ontstaat een nieuwe informatievoorziening met een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoonsregistratie door het college van burgemeester en wethouders enerzijds en de minister van BZK anderzijds. Vraag 13: Welke rol krijgt de gemeente bij het terugmelden van niet-ingezetenen (ten behoeve van de centrale voorziening) in het geval dat een ingezetene is 'vertrokken onbekend waarheen' en vraagt dit extra capaciteit voor wat betreft de gemeentelijke handhaving en opsporing? Op het moment dat de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) in gebruik wordt genomen (niet eerder dan eind 2013) gaan alle burgers met de status VOW vanuit de GBA over naar de RNI. In het huidige wetsvoorstel wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk gezien verantwoordelijk voor de RNI. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de eerste opname in de RNI. Omdat de RNI nog niet is ingevoerd is niet aan te geven of dit de gemeente extra capaciteit gaat kosten. Vraag 14: Op welke wijze ondersteunt de centrale voorziening de informatiebehoefte van de gemeente Rotterdam en de mogelijkheden voor handhaving? Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 5

6 Door de snelle online toegankelijkheid van de opgeslagen gegevens in de centrale voorziening is het mogelijk om de werkprocessen aan te passen zodat de dienstverlening verbeterd kan worden. Tevens ontstaan nieuwe mogelijkheden voor plaatsonafhankelijke dienstverlening. Daarnaast kan door de centrale opslag van de persoonsgegevens en het centrale systeem van terugmelding beter inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de opgeslagen gegevens. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om inconsistenties te voorkomen. Het voorkomen van inconsistenties in de registratie leidt tot minder misbruik. Doordat overheidsorganen en andere gebruikers verplicht gebruik moeten maken van één registratie worden de mogelijkheden voor handhaving vergroot. Vraag 15: Op welke wijze geeft de gemeente als uitvoerder van de wet BRP invulling aan de verplichte zelfevaluaties ten behoeve van een doelmatige informatievoorziening? Welke mechanismen, waarvan sprake is in het wetsvoorstel, worden gebruikt om de kwaliteit van de basisregistratie van de gemeente Rotterdam te vergroten? Er is hier nog slechts sprake van een wetsvoorstel. Pas wanneer het voorstel is aangenomen en kracht van wet heeft kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De secretaris, De burgemeester, Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb Behandelaar: R. van As, raadsstuk 0000 pagina 6

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Over Signaal, Sanctie en Incasso

Over Signaal, Sanctie en Incasso Over Signaal, Sanctie en Incasso Over signaal, sanctie en incasso Rapportage over het afwikkelen van fraudesignalen en de oplegging en de inning van boetes en terugvorderingen door gemeenten, UWV en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Misbruikrisico's bij de uitwonendenbeurs in de Wet Studiefinanciering 2000

Misbruikrisico's bij de uitwonendenbeurs in de Wet Studiefinanciering 2000 Misbruikrisico's bij de uitwonendenbeurs in de Wet Studiefinanciering 2000 Datum 29 oktober 2009 Auteurs A.F.A Bogaerts MSc drs. M.E. Smink-Dekkers Inhoud Lijst met gebruikte afkortingen 5 Voorwoord 6

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance 2014 Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance De tekst van het rapport

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 066 Belastingdienst Nr. 234 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 april 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Eindrapport van het project: Adresonderzoek Samen Leren In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties April 2013 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de tr.{ul s Den Haag E gdð G..n.ont. Roll rdrm N VVB I Ï"T å"ìå,"ïyff "o" x::"ji:'#,j3",""".". Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 25OO EA 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen?

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen? AH 2818 2013Z10732 van staatssecretaris Weekers (Financiën) mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (ontvangen

Nadere informatie

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE 1. Inleiding Sinds de invoering van vrij verkeer van werknemers met acht Midden- en Oost-Europese landen in 2007 is de arbeidsmigratie naar Nederland

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11579 28 juni 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11076169,

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie