RSwonen Nederland Postbus AJ Utrecht T. +31 [0] E. W. Kvk Btw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RSwonen Nederland Postbus 85392 3508 AJ Utrecht T. +31 [0]85 4015911 E. info@rswonen.nl W. www.rswonen.nl Kvk. 56981759 Btw."

Transcriptie

1 RSwonen Nederland Postbus AJ Utrecht T. +31 [0] E. W. Kvk Btw B01 Algemene Bemiddelingsvoorwaarden [Verhuurder e/o Verkoper] Algemene Voorwaarden door RSwonen Nederland op 1 januari 2015 vastgesteld. Versie Toepasselijkheid, definities 1. Deze bemiddelingsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden in de zin van B.W. art. 6:231 t/m art. 6: 247 en van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die RSwonen Nederland, hierna te noemen Makelaar, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van aspirant-verhuurder, hierna te noemen Opdrachtgever. 2. Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële huurder(s), opdat Opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst voor woonruimte sluit, een en ander als bedoeld in BW 7 afdeling 3 Bemiddelingsovereenkomst: artikel 7:425 BW. 3. Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden. 4. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als de consument. 5. Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 6. Onder schriftelijk wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 7. De door Makelaar te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Onder de bescheiden worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 8. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Makelaar. 9. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 10. Indien Makelaar niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Makelaar onverlet. 11. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Makelaar deze algemene bemiddelingsvoorwaarden al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft. 12. Makelaar behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van Makelaar te wijzigen. Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten 1. Mondelinge afspraken binden Makelaar eerst nadat deze schriftelijk door Makelaar zijn bevestigd dan wel zodra Makelaar met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Makelaar bindend. Pagina 1 4

2 Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van courtage 1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Makelaar gewenste vorm aan Makelaar ter beschikking worden gesteld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zich niet op opschorting van de verplichtingen zijnerzijds kan beroepen. 2. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. 3. Indien Opdrachtgever de betreffende woonruimte (mede) blijkt te verhuren of (mede) in gebruik blijkt te hebben gegeven aan een of meer personen of partijen, van wie Opdrachtgever de gegevens van Makelaar heeft verkregen, is Opdrachtgever de courtage aan Makelaar verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Makelaar tot stand is gekomen 4. Indien door welke oorzaak dan ook de huurder, met wie Opdrachtgever door bemiddeling van Makelaar een huurovereenkomst heeft gesloten, niet gaat wonen in de betreffende woonruimte, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan. 5. Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning ten behoeve van Opdrachtgever en/of huurder voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend. Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het verhuren van de betreffende woonruimte aan een door Makelaar voorgedragen huurder, om redenen welke niet aan Makelaar zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst te verhuren aan de betreffende huurder, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar een bedrag te voldoen gelijk aan 50% van de courtage die Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende huurder. Opdrachtgever is bovengenoemde bedrag tevens verschuldigd indien Opdrachtgever tijdens de duur van deze overeenkomst de overeenkomst vroegtijdig ontbindt. Opdrachtgever is dit bedrag daarentegen niet verschuldigd indien er tijdens deze overeenkomst, voor zijn/haar woning, een bemiddeling tot stand wordt gebracht door een andere Bemiddelaar. Dit mits Opdrachtgever Makelaar daarvan bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst in kennis heeft gesteld. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Makelaar te vrijwaren voor eventueel door de betreffende huurder geleden schade. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Makelaar gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 4: Persoonsgegevens De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Makelaar. Makelaar verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Makelaar gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Artikel 5: Termijnen 1. Opgegeven termijnen waarbinnen door Makelaar de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Makelaar haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar nog één redelijk laatste termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 2. Makelaar is bevoegd om - ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten. Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Makelaar is gehouden zich in te spannen de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren. 2. Makelaar kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Pagina 2 12

3 Artikel 7: Duur overeenkomst, inspanningsverplichting makelaar 1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Makelaar, met uitzondering van eventuele resultaatsverplichtingen. Dit zijn verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat. Artikel 8: Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door: a. vervulling van de overeenkomst door Makelaar; b. opzegging door Opdrachtgever op ieder moment, mits met inachtneming van een redelijke termijn en dit naar het oordeel van Makelaar redelijk is gezien de reeds door Makelaar verrichte werkzaamheden; c. opzegging door Makelaar op ieder moment. 2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt. 3. Met uitzondering van ontijdige opzeggingen door Opdrachtgever kunnen Partijen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij. Artikel 9: Reclames en klachten 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) huurovereenkomst van Makelaar tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Makelaar te worden gemeld. 2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen schriftelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Makelaar te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Makelaar. Artikel 10: Aansprakelijkheid 1. Indien Makelaar bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Makelaar nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen daarbij. Makelaar is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming is/zijn met de wet. 2. Makelaar kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Makelaar, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. 3. Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand gekomen huurovereenkomst. 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van Makelaar. 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Makelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Makelaar hiervoor verzekerd is. 6. Indien Makelaar niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Makelaar te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage. Pagina 3 12

4 7. Makelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door huurder van de woning en/of het vertrek van huurder uit de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de huurder daarop aan te spreken. Artikel 11: Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Makelaar verschuldigd is te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling: a. zal Opdrachtgever aan Makelaar een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd; b. zal Opdrachtgever, na daartoe door Makelaar schriftelijk te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten, de bedragen verschuldigd zijn zoals vermeld in de Wet buitengerechtelijke incassokosten van juli 2012, en de vertragingsrente met een minimum van 40,00; 2. Al hetgeen Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making. 3. Ter keuze van Makelaar kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst na schriftelijke waarschuwing geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Makelaar bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Makelaar het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen. 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Makelaar gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Artikel 13: Geheimhouding 1. Makelaar zal alle van Opdrachtgever in het kader van deze opdracht aan Makelaar ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van Makelaar kan worden gevergd. 2. Het is Opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht van Makelaar ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Makelaar zal ontstaan. Artikel 14: Bevoegde rechter, toepasselijk recht 1. Op de tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. (Versie januari Copyright RSwonen Nederland) Pagina 4 12

5 Bemiddelingsovereenkomst Verhuurder [VOORBEELD] Bemiddelingsovereenkomst door RSwonen Nederland op 1 januari 2015 vastgesteld. Versie RSwonen Nederland Vestiging X, gevestigd te..., rechtsgeldig vertegenwoordigd..., hierna te noemen: Makelaar ; en [naam en gegevens verhuurder] hierna te noemen: Opdrachtgever ; In aanmerking nemende dat: - Opdrachtgever eigenaar is van de woonruimte gelegen aan [adres] te... [postcode en plaats], hierna te noemen de woonruimte ; - Opdrachtgever deze woning wenst te verhuren aan een huurder; - Makelaar een bemiddelingsbureau is dat huurovereenkomsten tot stand brengt tussen huurders en verhuurders van woonruimte; - Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven tot het zoeken naar een huurder voor de woonruimte en, indien een huurder wordt gevonden, een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en de huurder tot stand te brengen; - Makelaar en Opdrachtgever de voorwaarden en bepalingen van de opdracht als volgt wensen vast te leggen. Zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 - Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder bemiddeling: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het door Makelaar in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële huurder[s] voor de woonruimte, opdat Opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst sluit. Artikel 2 Werkzaamheden van de Makelaar 1) Makelaar verbindt zich jegens Opdrachtgever om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever als verhuurder en/of eigenaar enerzijds en een huurder anderzijds. 2) De werkzaamheden van de Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de uitvoering van de overeenkomst afspreken, bestaan uit onder meer: * het adviseren over de verhuur van woningen en de marktomstandigheden; * advies geven omtrent de huurwaarde van de woning; * het maken van foto s van de woning; * het plaatsen van foto s en informatie van de woning op de website van Makelaar, de website van Pararius, bij andere makelaars/bemiddelaars en/of in andere media; * het eventueel plaatsen van een Poster en/of V-bord; * het opstellen en plaatsen van een etalage-advertentie; Pagina 5 12

6 * het vooraf screenen van potentiële huurder[s]; * het namens Opdrachtgever onderhandelen met de aspirant-huurder over een huurovereenkomst; * het opstellen van een huurovereenkomst; * het incasseren van de huurpenningen voor de eerste huurperiode en [eventueel] de waarborgsom. 3) Opdrachtgever is ermee bekend dat indien hij wenst dat de woonruimte wordt gepubliceerd op de website van Pararius [Pararius.com] hij daartoe slechts aan één makelaar opdracht kan geven. Eigenaar wijst daartoe wel/niet [doorhalen wat niet van toepassing is] Makelaar aan en zal derhalve wel/niet [doorhalen wat niet van toepassing is] aan andere Makelaars opdracht geven de woning te publiceren op de website van Pararius. 4) Opdrachtgever zal op eigen initiatief aan Makelaar alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend: een kopie van de splitsingsakte, een kopie van het splitsingsreglement, een kopie van het huishoudelijk reglement, statuten van de Vereniging van Eigenaren, een kopie Uittreksel Kadastraal Eigendom, een kopie van een geldig legitimatiebewijs van Opdrachtgever en stukken en informatie die benodigd zijn om de wettelijke maximale huurprijs van de woning te kunnen bepalen. 5) Nadat Opdrachtgever aan Makelaar heeft meegedeeld in te stemmen met de verhuur van de woning aan een door Makelaar voorgedragen huurder zal, indien die mededeling niet schriftelijk is gedaan, Makelaar dit schriftelijk [per e- mailbericht] aan Opdrachtgever bevestigen. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 24 uur na de ontvangst van dit e- mailbericht aan Makelaar schriftelijk [per bericht] aan Makelaar mee te delen zijn instemming als hiervoor bedoeld in te trekken. Na deze periode van 24 uur vervalt dit recht. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien hij zijn instemming als hiervoor bedoeld schriftelijk aan Makelaar heeft meegedeeld. Artikel 3 Betaling courtage; no cure no pay 1) Indien uit de bemiddeling door Makelaar voor de Opdrachtgever een huurovereenkomst voor de woonruimte voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar courtage verschuldigd. 2) Deze courtage is een bedrag ter hoogte van 499,- incl. 21% BTW en is door Opdrachtgever verschuldigd binnen 10 dagen na de daartoe door Makelaar aan hem te verzenden factuur. Indien Makelaar bedragen, van een tot stand gekomen huurovereenkomst, voor Opdrachtgever heeft geïnd is Makelaar gemachtigd de bovengenoemde verschuldigde courtage te verrekenen met deze geïnde bedragen. 3) Opdrachtgever is conform het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Verhuurder een bedrag gelijk aan 50% van de courtage verschuldigd indien hij zich terugtrekt, nadat hij heeft ingestemd met de verhuur van de woning aan een door Makelaar voorgedragen huurder. Opdrachtgever is bovengenoemde bedrag tevens verschuldigd indien Opdrachtgever tijdens de duur van deze overeenkomst de overeenkomst vroegtijdig ontbindt. Opdrachtgever is dit bedrag daarentegen niet verschuldigd indien er tijdens deze overeenkomst, voor zijn/haar woning, een bemiddeling tot stand wordt gebracht door een andere Bemiddelaar. Dit mits Opdrachtgever Makelaar daarvan bij het aangaan van deze overeenkomst schriftelijk [per e- mailbericht] in kennis heeft gesteld. Artikel 4 - Aansprakelijkheid 1) Opdrachtgever verklaart en garandeert door middel van ondertekening van deze overeenkomst in alle opzichten [onder meer gelet op mogelijk aanspraken van welke aard dan ook van eventuele andere rechthebbende[n] met betrekking tot de woonruimte, hypotheekhouder[s], verzekeraar[s], [lokale] overheden, beheerder[s], andere woningbemiddelaar[s], Vereniging van Eigenaren en dergelijke] gerechtigd te zijn de woonruimte ter verhuring aan te bieden en te verhuren en vrijwaart Makelaar voor alle mogelijke vorderingen van derden ter zake en voor alle door Makelaar ter zake te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Makelaar aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijk. 2) Opdrachtgever verklaart er volledig van op de hoogte te zijn dat volgens dwingendrechtelijke wetgeving de huurder van woonruimte wordt beschermd tegen onder meer opzegging van de huur door de verhuurder [waardoor onder meer tijdelijke huurcontracten niet altijd mogelijk zijn] en tegen te hoge huurprijzen en servicekosten. Opdrachtgever [en niet Makelaar] bepaalt de door Opdrachtgever gewenste duur van de huurovereenkomst, hoogte van de huurprijs, hoogte van de waarborgsom, samenstelling van het servicepakket en/of hoogte van [het voorschot voor] de servicekosten. Makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van de huurovereenkomst in het bijzonder waar het betreft de duur ervan, de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de hoogte van [het voorschot voor] de servicekosten en de samenstelling van het servicepakket. Pagina 6 12

7 3) Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn recht om zijn/haar woning te verhuren als onzelfstandige woonruimte dan dient Opdrachtgever te allen tijde zelf zorg te dragen voor de, door de binnen de Wet en/of Gemeente verplicht gestelde, zogeheten gebruiks- en omzettingsvergunningen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 4) Indien Opdrachtgever, na akkoord te hebben gegeven voor een [kandidaat-]huurder de woonruimte niet langer wenst aan te bieden dan wel te verhuren, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende kandidaat-huurder geleden schade te vergoeden en vrijwaart Opdrachtgever Makelaar voor vorderingen ter zake van de huurder en/of derden. Artikel 5 Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Verhuurder Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Verhuurder [versie januari 2015], die op de website van Makelaar zijn gepubliceerd. Opdrachtgever verklaart hiervan kennis genomen te hebben en een exemplaar daarvan van Makelaar te hebben ontvangen bij de ondertekening van deze overeenkomst. Artikel 6 - Bepalingen en gegevens over de te verhuren woning 1) Opdrachtgever wenst een maandelijkse netto huurprijs te ontvangen van... [bedrag] inclusief/exclusief BTW [doorhalen wat niet van toepassing is]. 2) Omschrijving van het te verhuren object: 0 aantal slaapkamers:. 0 aantal vierkante meters woonoppervlak:.. 0 privé garage / parkeerplek beschikbaar: ja/nee eventuele extra huurkosten voor de parkeerplaats per maand....,- 0 berging/ box beschikbaar: ja/nee 0 Het object is gelegen op de. etage, met/ zonder lift. 0 De woning heeft een tuin/ balkon/ dakterras van. m2 gelegen op het 0 Roken is wel/ niet toegestaan. 0 Huisdieren zijn wel/ niet toegestaan. 3) Opdrachtgever wenst de volgende service aan de huurder te verlenen: - ; - ; - ; - ; 4) Het aan de huurder in rekening te brengen voorschot voor de kosten van de hiervoor bedoelde service zal.. per maand bedragen. 5) De woning wordt opgeleverd in de volgende staat O gemeubileerd [inclusief stoffering en een volledige inventaris] O gestoffeerd [gordijnen en vloeren aanwezig, eventueel witgoed aanwezig] 6) Het object is beschikbaar per:.../.../.... O onbeperkt beschikbaar O beschikbaar voor... [minimaal aantal maanden] tot... [maximaal aantal maanden] O reden voor tijdelijke beschikbaarheid:.... 7) Opdrachtgever wenst van de huurder een waarborgsom te ontvangen van... 8) De woonruimte is ter beschikking van de huurder vanaf.../.../.... 9) De huurovereenkomst dient te worden gesloten voor bepaalde/onbepaalde tijd [doorhalen wat niet van toepassing is]. Indien bepaalde tijd van toepassing is, geldt de volgende termijn:... Pagina 7 12

8 10) Opdrachtgever gaat wel/niet [doorhalen wat niet van toepassing is] akkoord met het plaatsen van een te huur bord en/of poster aan/bij de woning. 11) Opdrachtgever heeft verder de volgende wensen ten aanzien van de tot stand te brengen huurovereenkomst en/of de aan te zoeken huurder: ) Makelaar zal met huurder, na ondertekening van het acceptatieformulier, wel/niet [doorhalen wat niet van toepassing is] een schriftelijke huurovereenkomst opmaken, conform: Model door de Raad van Onroerende Zaken [ROZ], vastgesteld in juli 2003 met eventueel [op verzoek van Opdrachtgever en indien de Wet dit toelaat] toegevoegde voorwaarden/bepalingen. Opdrachtgever verklaart zich bekend met deze huurovereenkomst. 13) Opdrachtgever geeft aan Makelaar opdracht bij de huurder te innen de bedragen voor de eerste maand brutohuur en de waarborgsom. Makelaar zal de geïnde bedragen overmaken aan de Opdrachtgever, na verrekening met eventuele door de Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde bedragen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op; Plaats: Datum:.../.../ Opdrachtgever Makelaar RSwonen Nederland Handtekening voor de ontvangst van de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Verhuurder [versie: januari 2015] van Makelaar: Pagina 8 12

9 Intentieverklaring & Voorwaarden Huurder [Voorbeeld] versie Gegevens van Potentiële Huurder Ondergetekende[n] Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum & plaats BSN nummer ID nummer hierna te noemen Huurder, verklaart door de ondertekening van deze intentieverklaring de hierna te noemen woning te hebben bezichtigd en bereid te zijn in onderhandeling te treden met de verhuurder van deze woning teneinde een schriftelijke huurovereenkomst aan te gaan. Gegevens van de Woning conform het aanbod van de verhuurder Adres van de woning: Postcode/plaats: Ingangsdatum huurovereenkomst / / Contractduur maanden Huurprijs [incl. stoffering/meubilering*] p/m Servicekosten p/m Waarborgsom Administratiekosten 299,- incl. BTW Totaal bedrag Aanbetaling per heden Bijzonderheden: Pagina 9 12

10 Door Huurder aan te leveren gegevens en documenten Huurder zal binnen twee dagen na de ondertekening van deze intentieverklaring de volgende gegevens en documenten aan RSwonen Nederland verstrekken: Geldig paspoort / identiteitsbewijs: reeds ontvangen / nog aan te leveren Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring en recente salarisspecificaties: reeds ontvangen / nog aan te leveren Recent bankafschrift van Huurder met bijschrijving van salaris: reeds ontvangen / nog aan te leveren Waarborg: ja / nee. Gegevens garantsteller:..... Bij de ondertekening van deze intentieverklaring gelden de volgende voorwaarden: 1. Door ondertekening van deze intentieverklaring bevestigen partijen dat RSwonen Nederland bij de uitvoering van haar bemiddelingswerkzaamheden uitsluitend de belangen van de verhuurder heeft behartigd en zal behartigen. 2. RSwonen Nederland zal onmiddellijk na de ontvangst van alle hiervoor genoemde door Huurder aan te leveren gegevens en documenten Huurder presenteren aan de verhuurder van de woning en nagaan of deze bereid is met Huurder in onderhandeling te treden over een huurovereenkomst voor de woning [gunning]. Na gunning zal RSwonen Nederland de met de verhuurder overeengekomen te verrichten werkzaamheden uitvoeren. 3. Indien er tussen Huurder en verhuurder een huurovereenkomst tot stand komt is de Huurder aan RSwonen Nederland geen courtage en/of bemiddelingskosten verschuldigd. 4. Wanneer Huurder daarentegen na de ondertekening van deze intentieverklaring terugkomt op zijn beslissing bovenvermelde woning te willen huren, om redenen welke niet aan RSwonen Nederland zijn toe te rekenen, is Huurder gehouden aan RSwonen Nederland de eventueel door hem geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit een bedrag ter hoogte van minimaal 299,- incl. BTW aan administratieve kosten. Huurder zal dit bedrag binnen 24 uur na annulering aan RSwonen Nederland doen toekomen en overmaken op rekeningnummer/iban: NL06 ABNA t.n.v. RSwonen Nederland. Daarnaast is Huurder gehouden RSwonen Nederland te vrijwaren voor eventueel door de betreffende verhuurder geleden schade. 5. Huurder machtigt RSwonen Nederland door de ondertekening van deze intentieverklaring om de voor de verhuurder van de woning bestemde gelden te innen en aan de verhuurder over te maken, nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen. Ingeval de huurovereenkomst ingaat op een andere datum dan op bovenvermelde ingangsdatum wordt het desbetreffende bedrag geacht betrekking te hebben op de alsdan geldende eerste huurperiode. 6. Huurder accepteert de woning in de staat waarin deze verkeerde bij de bezichtiging door Huurder, tenzij anders is vermeld in deze intentieverklaring onder bijzonderheden. Administratiekosten: Door ondertekening van deze intentieverklaring is huurder akkoord met de door RSwonen Nederland te vorderen en te innen administratiekosten ter hoogte van maximaal 299,- incl. BTW. Administratiekosten zijn door de huurder te betalen kosten voor werkzaamheden die RSwonen Nederland uitvoert. Denk daarbij aan kosten voor onder andere; algemene admistratieve werkzaamheden, het opmaken/op laten maken van de huurovereenkomst en/of voor het arrangeren van bezichtigingen en/of rondleiden van potentiële huurder[s] door de woning. Getekend voor akkoord in tweevoud, te [plaats] op [datum] / / Huurder Medewerker RSwonen Vestiging X Pagina 10 12

11 Intention Statement & Conditions Tenant [Example] version Client's details The undersigned Name: Address Postcode Place Telephone Date of Birth and Place Social Security Number ID number Hereinafter referred to as the Client, by signing this declaration of intent declares to have viewed the home referred to hereinafter and to be prepared to enter into negotiations with the lessor in order to enter into a written lease. On signing this declaration of intent the Client will make the down payment referred to hereinafter to RSwonen Nederland. Account/IBAN number: NL06 ABNA attn. RSwonen Nederland. Details of the Home in accordance with the lessor's offer Address of the property: Postcode/place: Start of rental contract* / / Duration months Rent [incl. carpeting/furniture* ] p/m Service charge p/m Deposit Administration costs 299,- incl. VAT Total amount Deposit by date Particulars: Pagina 11 12

12 Details and documents to be supplied by the Client Within two days of signing this declaration of intent the Client will provide RSwonen Nederland with the following details and documents: Valid passport/id document: already received / still to be provided [delete what is not applicable] Employment agreement and recent salary slips: already received / still to be provided [delete what is not applicable] Recent bank statement from the Client with crediting of salary: already received / still to be provided [delete what is not applicable] Guarantor: yes/no. [delete what is not applicable] Details of guarantor:.... On signing this declaration of intent the following rules apply: 7. By signing this declaration of intent the intermediary agreement between the Lessor and RSwonen Nederland is confirmed. Only the lessor gives instructions to RSwonen Nederland to act as intermediary. 8. Parties confirm that in the performance of his intermediary work RSwonen Nederland has and will only represent the interests of the lessor. 9. Immediately after receipt of all details or the documents referred to here above from the Client, RSwonen Nederland will introduce the Client to the lessor of the home and will work towards the lessor being prepared to negotiate with the Client on a lease for the home (allocation). After allocating RSwonen Nederland will carry out the work that they agreed with the lessor. 10. If a lease agreement between lessor and Client is created RSwonen Nederland will charge no commission fee. 11. If after signing this declaration of intent the Client reneges on his decision to wish to rent the abovementioned home for reasons which cannot be attributed to RSwonen Nederland, the Client is required to reimburse the damage suffered by RSwonen Nederland. In any case, the above damage will consist an amount of at least 299,- incl. VAT for administrative costs. Client will pay this amount within 24 hours by bank transfer to IBAN number: Account/IBAN number: NL06 ABNA attn. RSwonen Nederland. In addition, the Client is required to indemnify RSwonen Nederland for any damages suffered by the lessor in question. 12. By signing this declaration of intent the Client authorises RSwonen Nederland to transfer the money forming part of the down payment to the lessor of the home once a lease has been concluded. In the event that the lease commences on a different date than the abovementioned date of effect the amount in question will be deemed to refer to the next rental period. 13. The Client accepts the home in the condition in which it is on viewing by the Client unless otherwise stated in this declaration of intent under "particulars". Administration Costs: By signing this declaration of intent the Client authorises RSwonen Nederland to collect an amount of 299,- incl. VAT for administration costs. Administration costs are costs the Client has to pay to RSwonen Nederland because of the work that they have by offering available housing. For example costs of general administrative works, preparing the lease agreement and/or guiding potential tenant[s]. Signed for agreement in duplicate at (place) on (date) / / Client Estate Agent NOTE: This intention statement is a translation is of a Dutch text. In the event of a disagreement or dispute relating to the interpretation of the English text, the original Dutch text will be binding. This intention statement is subject to Dutch law. Pagina 12 12

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, zoals

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KEY Administratie en Boekhouden Kantoor Abraham Blankaartsingel 151 3813PA Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K. Amersfoort: 59492724 Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Borduurstudio Elmar V.O.F. Beringstraat 49 5665 GT Geldrop Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17140040 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Medela Benelux B.V. De Steenbok 12 5215 ME 's-hertogenbosch Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17086901 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014.

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel

Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Algemene Voorwaarden van: C.K.C.M. cv Cornelis Kouwenberg Chemie Moergestel Den Oudenhof 4 5066 XX Moergestel Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 180323110000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Inschrijfnummer K.v.K. Midden Nederland te Utrecht: 301452190000 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie