Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)"

Transcriptie

1 Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Het protocol gegevensuitwisseling tussen BOA en Verbond uit 1999 is voorzien van een nadere interpretatie op een aantal punten. Tevens is het protocol geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Een overzicht is opgenomen in de bijlage. De aanpassingen gelden vanaf 1 mei 2005.

2 Bijlage 1- toelichting op het interpretatie- en onderhoudsoverzicht Algemeen De vraag of een bepaald veld een verplicht veld is of niet is weggelaten. Alle velden dienen te worden gevuld. Bij de keuzevelden is altijd een optie meegegeven om aan te geven dat iets niet van toepassing of onbekend is. Uitvraagbestanden, van Verzekeraar naar de Arbo-dienst L-bestand In het L-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. G-bestand In het G-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. I-bestand In het I-bestand zijn ten opzichte van de versie uit 1999 geen wijzigingen. Aanleverbestanden, van de Arbo-dienst naar Verzekeraar V-bestand V06 Aantal werkgevers waar uitval optreedt (N, 54-58). V06 is gewijzigd in een numeriek veld van 5 karakters breed. In dit veld dient het aantal werkgevers ingevuld te worden waar met uitval optreedt, om wat voor reden dan ook. V07 Reserveveld (A, 59-80). V07 is nu het reserveveld geworden van 22 karakters breed en kan naar onderlinge afspraken tussen verzekeraar en Arbo-dienst worden gevuld. W-bestand W16 Code uitval werkgever (N, ). Aansluitend op V06 is het veld W16 toegevoegd met de verschillende redenen waarom uitval optreedt. De codes die meegegeven kunnen worden zijn; 1. Geen verzuimgegevens bekend 2. Niet gemachtigd door de werkgever voor aanlevering aan verzekeraar 3. Andere verzekeraar geregistreerd 4. Geen verzekeraar bekend 5. Contract is definitief beëindigd 6. Contractnummer is niet bekend 7. Ongeldig formaat contractnummer Ten aanzien van code 2 wordt opgemerkt dat, conform uitspraken van de CPB (voorheen Registratiekamer), geen toestemming nodig is van een werkgever aan de arbodienst om verzuimgegevens, zoals vastgelegd in het protocol, te verstrekken aan de 2.

3 Z-bestand verzuimverzekeraar. Het kan voorkomen dat een werkgever bezwaar maakt tegen het verstrekken van deze gegevens. In dat geval kan wel de code worden gebruikt. W17 Reserveveld (A, ). Door het invoeren van W16, is het reserveveld gewijzigd in W17 en is een karakter korter geworden. Z20 Percentage resterend ziek conform werkhervattingsadvies (N, ). Bij Z20 is de omschrijving aangepast aan de hand van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. De omschrijving luidt nu als volgt; 'Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven. Indien gedeeltelijk werken geadviseerd is, dient hier het % te worden weergegeven waarvoor men nog ziek blijft. Wanneer sprake is van werkhervatting op arbeidstherapeutische basis (AT), dan ook percentage AT invullen. Het is aan de verzekeraar om dit percentage ook alleen als een advies te beschouwen.' Z21 Indicator uitkering sociale verzekeringen (N, ). De naam van het veld Z21 is gewijzigd in indicator uitkering 'sociale verzekeringen'. Dit om het geheel te dekken. De keuzemogelijkheden zijn aangepast en zo gesteld dat ze overeenkomen met de overige velden waar een keuze gemaakt kan worden. De keuzes zijn nu als volgt; 1. Ja 2. Nee 9. Onbekend Tevens is de omschrijving aangepast. Deze is nu als volgt; 'Het betreft hier bijvoorbeeld Vangnet of WAZO. Het aangeven hiervan is ter voorkoming van dubbele uitkeringen.' Z22 Indicator ongeval (N, ) De codering voor de ongevalcodering is aangepast na de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. De codering is nu als volgt; 0. Geen ongeval 1. Verkeersongeval 2. Bedrijfsongeval 3. Overige ongevallen 9. Onbekend Naast de aanpassingen van de reeds bestaande velden zijn in het Z-bestand een aantal velden toegevoegd aan de hand van wetswijzigingen en de behoefte aan een duidelijke gegevensuitwisseling. Z24 Mutatiedatum per soort Melding (N, ) Het betreft hier een datum veld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving die hierbij hoort is als volgt; 3.

4 'Met het toevoegen van de wijzigingsdatum is het historische verloop binnen een uitvraagperiode nu wel te onderkennen. Noot: bij soort melding 2 (=Lopend) dient deze rubriek = n.v.t. uitgevuld te worden.' Z25 Datum eerste zesde weeksadvies (N, ) Ook hier gaat het om een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving die bij het veld hoort is als volgt; 'De datum van het afgeven van het advies rond de 6e week van verzuim. Het betreft hier het eerste zesde weeks advies.' Z26 Type zesde weeks advies (N, ) Het betreft een numeriek veld met de volgende mogelijke waarden; 1. Probleemanalyse en advies 2. Concreet werkhervattingsadvies 3. Geen duurzaam benutbare mogelijkheden 9. Onbekend De omschrijving luidt als volgt; 'In dit veld dient aangegeven te worden wat voor advies is gegeven op de datum die vermeld is in Z25.' Z27 Datum plan van aanpak vastgesteld (N, ) Z27 is weer een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving luidt als volgt 'Hier dient de datum ingevuld te worden, van het vaststellen van het plan van aanpak, indien dit bekend is. Doorgaans zal dit rond de 8ste week van het verzuim zijn. Indien niet bekend ( ) en indien niet van toepassing ( ). Het betreft hier afspraken tussen werkgever en werknemer.' Z28 Datum eerstejaars evaluatie (N, ) Wederom een datumveld met de mogelijke waarden; EEJJMMDD: De juiste datum weergeven : Niet van toepassing : Onbekend De omschrijving luidt als volgt; 'Hier dient de datum ingevuld te worden van het advies dat wordt gegeven aan het einde van het eerste ziektejaar, wanneer dit bekend is. Doorgaans zal dit tussen de 46ste en de 52ste week zijn. Indien niet bekend ( ) en indien niet van toepassing ( ).' Z29 Reserveveld (A, ) Door de wijzigingen en de toevoegingen is het reserveveld een aantal karakters opgeschoven en korter geworden. 4.

5 Bijlage 2 -Interpretatie protocol BOA VVV 1999 ( versie 0 ) Algemeen Standpunt verzekeraars en arbodiensten Bestandsformaat geen specifieke eis dat dit aan het Windows format moet voldoen Naamgeving Naamgeving moet zijn BOA_X_CODE_DDMMYY_01, waarbij X de letter van het bestand is, CODE de code van de verzekeraar, de datum de uitvraagdatum en 01 een volgnummer. Recordlengte Bestanden hebben een vaste recordlengte. Velden die niet zijn ingevuld worden uitgevuld met spaties, tenzij anders aangegeven Reservevelden Reservevelden zijn vrij in te vullen door individuele afspraken tussen een verzekeraar en een arbodienst. Omdat fouten die optreden bij de gegevensverzameling niet in Boa VVV gespecificeerd zijn, kan ervoor gekozen om de reservevelden V06 en W16 in gebruik te gaan nemen om te kunnen onderkennen waarom uitval optreedt zodat hier adequaat op gereageerd kan worden. De reserverubriek Z24 kan in gebruik genomen om de mutatiedatum per soort melding te kunnen weergeven. Bij meerdere verbeter-, verwijderrecords binnen een verzuimperiode is namelijk niet te onderkennen welke de meest recente is (historie wordt niet zichtbaar).

6 In- en uitloop 1.Als een werkgever wisselt van verzekeraar, kan er sprake zijn van in- of uitloop. Indien de arbodienst (nog) geen verzekeraars registreert bij haar klanten, zal er geen check plaatsvinden op dit niveau. In- en uitloop betreffende werknemers wordt sec geleverd n.a.v. verzoek verzekeraar. (d.m.v. het I bestand.) Overlapsituaties moeten door verzekeraars onderling worden onderkend en opgelost. 2. Indien bij G04 en G05 door de verzekeraar een begin- of einddatum verzekering wordt opgegeven, geeft de arbodienst mogelijk ook gegevens m.b.t. ziektegevallen van voor de begindatum of na de opgegeven einddatum door (mogelijk let het systeem alleen op begin en einddatum verslagperiode). Verzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het onderkennen van begin- en einddatum verzekering, en inloop/ uitloop bij ontvangst van de gegevens. De arbodienst levert dus geen automatische mogelijke in of uitloop n.a.v. begin- of einddatum verzekering. De arbodienst reageert wel op gegevens gevuld in G10 en G11 m.b.t. in- en uitloop, gaat dan vervolgens gegevens verzamelen aan de hand van opgave in I lijst, om die vervolgens op de Z lijst terug te geven. Uniek identificatienummer De werkgroep gegevensuitwisseling BOA-VvV bepleit, in navolging van het gestelde in het rapport 'Arbozorg, reïntegratie en verzekeren samen beter' van november 2001 van de initiatiefgroep marktpartijen, dat ook de private verzekeraars, in het kader van hun verantwoordelijkheid t.a.v. verzuim en reïntegratie, gebruik mogen maken van het sofinummer als uniek identificatienummer. Het gebruik van het sofinummer wordt bepleit, aangezien de vier andere partijen binnen dit speelveld hun registratie- en communicatiesystemen daarop hebben ingericht. Het introduceren van een ander uniek identificatienummer t.b.v. verzuim en reïntegratie leidt zeker voor werkgevers tot onnodige extra administratieve lasten. 6.

7 L- Bestand (voorloopbestand) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten L01 nummer arbodienst 1-4 in de toekomst willen wij een vast nummer voor de arbodienst dat niet wijzigt. (BOA VVV 3 protocol) L02 naam arbodienst 5-24 L03 nummer verzekeringsmaatschappij L04 naam verzekeringsmaatschappij L05 aantal werkgevers in bestand Het aantal werkgevers dient bilateraal (tussen verzekeraar en arbodienst) te worden vastgesteld. L06 reserverubriek uitvullen verplicht G- Bestand (aanvraag werkgevers) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten G01 identificator werkgever 1-20 G02 naam werkgever G03 gebruikte identificator G04 ingangsdatum verzekering G05 einddatum verzekering G06 inloop verzekerd G07 uitloop verzekerd G08 begindatum verslagperiode G09 einddatum verslagperiode G10 aantal inloopgevallen G11 aantal uitloopgevallen G12 reserverubriek uitvullen verplicht 7.

8 I- bestand (aanvraag in-/uitloopgevallen) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten I01 inloop of uitloop 1-1 I02 identificator werkgever 2-21 I03 identificator werknemer niet verplicht in geval van inloop; is in de meeste gevallen (nog) niet bekend bij nieuwe verzekeraar I04 reserveveld I05 naam werknemer I06 voorvoegsel werknemer I07 meisjesnaam werkgever I08 voorvoegsel meisjesnaam I09 voorletters werknemer I10 geboortedatum I11 reserverubriek uitvullen verplicht V- bestand (voorloopbestand) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten V01 nummer arbodienst 1-4 V02 naam arbodienst 5-24 V03 nummer verzekeringsmaatschappij V04 naam verzekeringsmaatschappij V05 aantal werkgevers in bestand V06 reserve uitvullen verplicht W- bestand (aanlevering werkgevers) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten W01 identificator werkgever 1-20 W02 naam bedrijf W03 gebruikte identificator

9 W04 aantal werknemers aantal records in Z-bestand. W05 begindatum verslagperiode W06 einddatum verslagperiode W07 ingangsdatum arbocontract administratieve wijzigingen van een arbocontract (bijv. omzetting van pakket A naar pakket B) dient de begindatum niet te wijzigen. W08 einddatum arbocontract bij omzetting van een arbocontract van pakket A naar pakket B dient de einddatum te worden gevuld met de einddatum van het nieuwe pakket. W09 aantal nieuwe gevallen Zie Z02 W10 aantal lopende gevallen Zie Z02 W11 aantal beeindigde gevallen Zie Z02 W12 aantal vervolgmeldingen Zie Z02 W13 aantal advies werkhervattingen Als het aantal advies werkhervattingen bekend is bij de arbodienst, dient deze te worden doorgegeven W14 aantal verbeteringen W15 aantal verwijderingen W16 reserverubriek uitvullen verplicht Z- bestand (verzuimmeldingen en mutaties) Nr Veldnaam Positie Standpunt verzekeraars en arbodiensten Z01 identificator werkgever 1-20 Z02 soort melding het is mogelijk dat er binnen een uitvraagperiode meerdere meldingen zijn voor dezelfde werknemer. Dit betekent dat er bijv. in de 1e uitvraagperiode dat iemand ziek is geworden er van deze persoon de initiële ziekmelding wordt gegeven (code 1) en een melding lopend per einddatum verslagperiode (code 2). Z03 identificator werknemer Z04 reserveveld Z05 naam werknemer Z06 voorvoegsel werknemer Z07 meisjesnaam werknemer Z08 voorvoegsel meisjesnaam

10 Z09 voorletters werknemer Z10 geboortedatum Z11 identificator arbeidscontract Alleen indien een werknemer 2 (of meer) functies heeft bij dezelfde werkgever dan dient in dit veld, per functie, de identificator arbeidscontract te worden geleverd. Z12 invoerdatum invoerdatum van het verzuimgeval (de ziekmelding) bij de Arbo-dienst. Ook bij andere meldingen dan de soort melding 1 behorend bij deze verzuimperiode wordt hier deze starre invoerdatum van verzuimperiode ingevuld. zodat m.b.v. deze datum en de werknemer en werkgever-id de verzuimperiode behorend bij deze melding geïdentificeerd kan worden. Omdat hierdoor de historie van meldingen binnen een verzuimperiode niet onderkend kan worden, kan reserverubriek Z24 in gebruik genomen om de werkelijke mutatiedatum per soort melding weer te geven. Z13 eerste dag verzuim Z14 beëindigingdatum Datum herstel is datum 1e hersteldag (en dus niet laatste ziektedag). Datum einde dienstverband is datum uit dienst (i.p.v. laatst gewerkte dag). Datum overlijden is datum 1e overlijdensdag (i.p.v. laatste levensdag). Z15 reden staken begeleiding er dient onderscheid te zijn tussen waarde 4 ( staken begeleiding ) en waarde 5 ( staken controle ). Z16 ingangsdatum WAO Z17 datum vervolgmelding Z18 percentage ziek percentages dienen te worden afgerond op hele percentages. Z19 datum werkhervattingsadvies Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven 10.

11 Z20 percentage resterend ziek conform werk hervattingsadvies Als deze gegevens bekend zijn dienen deze te worden doorgegeven Z21 indicator vangnet Z22 indicator ongeval voorstel tot wijziging codes (BOA VVV 3 protocol) Z23 indicator betrokken derde Z24 reserverubriek dient uitgevuld te worden. Z25 invoerdatum AIV (alleen voor achmea, geen eisen) 11.

12 Bijlage 3-1 e onderhoud BOA VVV ( 1999 ) versie 2005 A lgemeen Best andsf orm aat Naam gev ing Rec ordlengt e Reserv ev elden In- en uit loop Uniek ident if ic at ienum m er Dat um v elden Keuzev elden Standpunt verzekeraars en arbodiensten geen spec if iek e eis dat dit aan het W indow s f orm at m oet v oldoen Naam gev ing m oet zijn BOA _X _CODE_DDM M Y Y _0 1, w aarbij X de let t er v an het best and is, CODE de c ode v an de v erzek eraar, de dat um de uit v raagdat um en 0 1 een v olgnum m er. Best anden hebben een v ast e rec ordlengt e. V elden die niet zijn ingev uld w orden uit gev uld m et spat ies, t enzij anders aangegev en Reserv ev elden zijn v rij in t e v ullen door indiv iduele af sprak en t ussen een v erzek eraar en een arbodienst. De reserv erubriek Z2 4 k an in gebruik genom en om de m ut at iedat um per soort m elding t e k unnen w eergev en. Bij m eerdere v erbet er-, v erw ijderrec ords binn 1.A ls een w erk gev er w isselt v an v erzek eraar, k an er sprak e zijn v an in- of uit loop. Indien de arbodienst (nog) geen v erzek eraars regist reert bij haar klant en, zal er geen c hec k plaat sv inden op dit niv eau. In- en uit loop bet ref f ende w erk nem ers w ordt sec ge De w erk groep gegev ensuit w isseling BOA -V v V bepleit, in nav olging v an het gest elde in het rapport ' A rbozorg, reï nt egrat ie en v erzek eren sam en bet er' v an nov em ber v an de init iat ief groep m ark t part ijen, dat ook de priv at e v erzekeraars, in het kader v an hu V oor dat um v elden geldt in principe dat de juist e dat um ingev uld dient t e w orden. M oc ht een dat um ec ht er niet v an t oepassing zijn op een bepaalde m elding, dan dient het v eld gev uld t e w orden m et : M oc ht de juist e dat um niet bek end zijn, dan kan w orden v olst aan m et : W anneer in een bepaald v eld een k euze w ordt gem aak t t ussen v ersc hillende opt ies, dan dient de juist e w eergegev en t e w orden. W anneer het bet ref f ende ec ht er niet bek end is, kan w orden v olst aan 12.

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Roy-data. Bedrijfsregeling no. 11 (ingaand op 01-01-2014)

Roy-data. Bedrijfsregeling no. 11 (ingaand op 01-01-2014) Roy-data Bedrijfsregeling no. 11 (ingaand op 01-01-2014) De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, overwegende dat motorrijtuigverzekeraars een no-claim- respectievelijk bonus/malus-systeem

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie