Voorwaarden Titaan Incasso. Artikel 1. Algemeen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Titaan Incasso. Artikel 1. Algemeen."

Transcriptie

1 Voorwaarden Titaan Incasso Artikel 1. Algemeen. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Titaan Incasso: Titaan Incasso, gevestigd te Est. Cliënt: De wederpartij bij een door Titaan Incasso aangegane overeenkomst. Debiteur: diegene met wie Cliënt een overeenkomst is aangegaan of door wie jegens haar een rechtshandeling is verricht, op grond waarvan Cliënt een of meerdere vorderingen op deze heeft verkregen en/of zal verkrijgen. Vordering: redelijkerwijs opeisbare vordering welke Cliënt op debiteur heeft. Debiteurenbeheer: het zorg dragen voor telefonische en/of schriftelijke aanmaningen jegens debiteur nadat deze een factuur van Cliënt onbetaald heeft gelaten, alsmede het zodanig met debiteur in contact treden dat deze openstaande facturen betaalt en/of toekomstige facturen binnen een door Cliënt aangegeven termijn zal betalen. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Titaan Incasso partij is, alle diensten die zij op grond daarvan levert, alsmede alle aanbiedingen en overige diensten die zij doet. 3. Titaan Incasso verplicht zich het belang van de Cliënt en de relatie die deze Cliënt met zijn debiteur heeft centraal te stellen en daarnaar te handelen. 4. Titaan Incasso verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar ter kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Cliënt en de debiteur. 5. Titaan Incasso verplicht zich, bij het uitvoeren van de door de Cliënt gegunde werkzaamheden, maximaal in te spannen de belangen van deze klant goed te behartigen. 6. De Cliënt verplicht zich alle gegevens en/of bewijsstukken die Titaan Incasso nodig heeft ten behoeve van een correcte uitvoering van de opgegeven werkzaamheden, op verzoek, ter hand te stellen van Titaan Incasso en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. 7. De Cliënt verplicht zich, indien Titaan Incasso de opgegeven werkzaamheden aanvaard heeft, de debiteur door te verwijzen naar Titaan Incasso als deze inhoudelijk over de zaak wil onderhandelen zodat de Cliënt en Titaan Incasso niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Tevens dient Cliënt gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief betalingen, correspondentie en andere relevante zaken per direct door te geven aan Titaan Incasso. 8. Zodra een incasso-opdracht door Cliënt aan Titaan Incasso is gegeven, dient Cliënt zich geheel te onthouden van contacten met de debiteur. Cliënt is gehouden de debiteur telkens naar Titaan Incasso te wijzen. 9. Titaan Incasso is nimmer tot acceptatie van opgegeven werkzaamheden verplicht. Titaan Incasso zal deze weigering motiveren. 10. De opgegeven werkzaamheden omvat een onbeperkte volmacht aan Titaan Incasso de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en de wenselijke en/of noodzakelijke maatregelen te nemen zonder daarbij het belang van Cliënt uit het oog te verliezen. Titaan Incasso weet zich gehouden aan de wet en, indien deze daarin niet voorziet, handelt in de geest van de, algemeen geldende, waarden en normen.

2 De Cliënt geeft op voorhand aan welke benadering deze voorstaat: mild, gemiddeld of fors. Ook in het laatste geval wordt het betamelijke niet uit het oog verloren. 11. Titaan Incasso kan pas na schriftelijke toestemming van de klant kostenverhogende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit: verhaalsonderzoek, het bezoeken van een debiteur en/of het voeren van een gerechtelijke procedure. 12. Titaan Incasso machtigt zich om ten alle tijden de voorwaarden te veranderen en/of bij te stellen. Artikel 2. Totstandkoming en wijziging van een opdracht. 1. Alle aanbiedingen en offertes van Titaan Incasso zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Titaan Incasso steeds worden herroepen of gewijzigd, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Artikel 3. Aard en uitvoering van de opdracht. 1. De aard van de opdracht is het verrichten van diensten, te weten incasso, debiteurenbeheer, en/of het geven van (juridisch) advies ter zake. 2. Op het moment van overdracht van een vordering wordt de overdragende partij geacht een volledige volmacht tot incassering daarvan te hebben verstrekt. 3. Titaan Incasso verplicht zich jegens Cliënt de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, alsmede bij haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Zij levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat. 4. Ingeval uitvoering van overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zullen partijen dit terstond kenbaar maken en met elkaar in overleg treden. 5. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een opdracht aan Titaan Incasso ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door Cliënt ingeschakelde derden. 6. Titaan Incasso staat voor no cure, no pay incasso en kan derhalve nimmer, uitzonderingen daar gelaten, en hieronder aangegeven, aanspraak maken op de incassokosten bij niet geïnde incasso-opdrachten. 7. Een gerechtelijke procedure komt, na goed en gezamenlijk overleg, altijd voor rekening en risico van de Cliënt. Indien de betaling van de gerechtelijke procedure uitblijft, wordt de gerechtelijke procedure niet gestart of voortgezet. 8. Titaan Incasso is gerechtigd gebruik te maken van deurwaarders, rolwaarnemers, procureurs en advocaten naar haar keuze. Indien de Cliënt een eigen advocaat wil gebruiken dan rekent Titaan Incasso met Cliënt af volgens de dan geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen, en kan de advocaat van Cliënt deze vordering inbrengen in de procedure. 9. Titaan Incasso brengt de debiteur de hoofdsom en kosten in rekening. Indien Titaan Incasso deze som ontvangt, dan wordt de hoofdsom naar, een door de Cliënt op te geven, bankrekeningnummer overgemaakt en houdt Titaan Incasso de kosten. Is er sprake van een betalingsregeling dan worden de ontvangen gelden, tenzij is anders overeengekomen, vastgehouden tot de laatste termijn binnen is. Indien er met de klant overeengekomen is de ontvangen gelden door te storten dan behoudt Titaan

3 Incasso zich het recht voor dit te doen onder aftrekking van de te verwachten ontvangen kosten. 10. Indien Titaan Incasso alleen de hoofdsom ontvangt en de debiteur is, na veel aanmaningen, niet bereid de kosten in alle redelijkheid te schikken, dan staat het de Cliënt vrij het dossier te sluiten. Titaan Incasso rekent dan af volgens de dan geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen. Titaan Incasso kan een debiteur ook dagvaarden voor de kosten. 11. Indien Titaan Incasso niets ontvangt en na gezamenlijk overleg is besloten het dossier te sluiten, dan berekenen wij, tenzij er anders is overeengekomen, de dossierkosten tegen het dan geldende tarief. 12. Indien blijkt dat de vordering die Titaan Incasso ter incasso is aangeboden ongegrond is, een zaak zonder opgaaf van reden ingetrokken wordt of de Cliënt bij het verstrekken van de incasso-opdracht onder curatele of bewind stond of anderzijds handelsonbekwaam was, dan staat het Titaan Incasso vrij de incassokosten, volgens het dan geldende tarief, in rekening te brengen. Artikel 4. Opzegging. 1. Beide partijen kunnen de opdracht ten allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 5. Opzegging en ontbinding van een overeenkomst. 1. Titaan Incasso is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens Cliënt op te schorten. Indien: Cliënt wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard, of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend. Cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen. Titaan Incasso na het overeenkomen van de opdracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat Cliënt niet aan haar betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen. Client bij het overeenkomen van de opdracht is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is. Titaan Incasso is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, of een substantieel deel ervan, onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar haar kan worden gevergd. Indien Titaan Incasso voor de uitvoering van enige overeenkomst gebruik behoeft van gegevens en bescheiden die haar door Cliënt dienen te worden verstrekt, is zij gerechtigd bij een tekortkoming in de aanlevering hiervan, uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op basis van de voor haar gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen. Titaan Incasso maakt hiervan met bekwame spoed melding aan Cliënt. Zodra de ontbrekende

4 gegevens of bescheiden worden aangeleverd zullen de werkzaamheden omgaand worden voortgezet. Indien een overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden zijn vorderingen van Titaan Incasso Op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Cliënt is nimmer gerechtig gedurende een onder lid 5.1 punt 6 genoemde opschorting van werkzaamheden haar betalingsverplichtingen op te schorten. Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel, schept nimmer het recht van schadevergoeding jegens Titaan Incasso. Titaan Incasso behoudt zich daarentegen steeds het recht op schadevergoeding jegens Cliënt voor. Artikel 6. Dekking en uitsluitingen. 1. Titaan Incasso verbindt zich om alle incasso s van haar opdrachtgevers onder vigeur van deze voorwaarden in behandeling te nemen. De behandeling van de incasso-opdrachten vindt dus aldus plaats onder de werking van deze voorwaarden en met het doel alle door de opdrachtgever te betalen kosten die gepaard gaan met de behandeling, op grond van de tussen opdrachtgever en zijn debiteur gesloten overeenkomst te verhalen op de debiteur van de opdrachtgever. Uitgesloten van de dekking van de incasso-overeenkomst is de voorfinanciering van de kosten die gepaard gaan met: (juridische) advisering die niets met een in behandeling gegeven incasso te maken heeft. De behandeling van een gerechtelijke procedure die tegen Cliënt is aangespannen. Hoger beroep of cassatie. 2. Titaan Incasso kwijt zich van haar taak, zoals dat van een dienstverlener in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, die een gevolgd is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze schade aan grove schuld of nalatigheid en/of opzet is te wijten. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de aansprakelijkheid van Titaan Incasso uit welken hoofden dan ook - beperkt tot het bedrag van de ter incasso aangeboden factuur met een maximum van 5.000,-. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. Artikel 7. Overmacht. 1. Indien Titaan Incasso ten gevolge van een haar niet toerekenvatbare oorzaak niet in staat is enige uit hoofde van een overeenkomst op haar rustende verplichting na te komen, is zij gerechtigd te harer keuze de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel door eenvoudige kennisgeving aan Cliënt zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder oorzaken als bedoeld in dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: belemmerende maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, oproer, brand, vorst- water- of stormschade, personeelsgebrek, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemers, computerstoring, diefstal of vernieling van bedrijfsgegevens, stremming van verkeer, gebrek aan vervoersmiddelen, alsmede alle andere bedrijfsvoering

5 belemmerende omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Titaan Incasso redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. 3. Titaan incasso is gerechtigd zich op lid 7.1 te beroepen ook indien een oorzaak als bedoeld in dit artikel intreed nadat enige prestatie door haar verricht had moeten worden. 4. Titaan Incasso is bevoegd op grond van de door haar gehanteerde gebruikelijke tarieven betaling te vorderen voor prestaties die zij ter uitvoering van een overeenkomst heeft geleverd voordat een oorzaak als bedoeld in dit artikel intreedt. Artikel 8. Honoraria en kosten. 1. Honoraria worden per afzonderlijke overeenkomst vastgesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn zij nimmer maatgevend voor enige in de toekomst te sluiten (vervolg-) overeenkomst. 2. Alle kosten, welke Titaan Incasso redelijkerwijs maakt ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst, komen immer voor rekening van Cliënt, zulks met inbegrip van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke werden beoogd te worden verhaald op derden, doch waarvan een vordering daartoe niet wordt aanvaard dan wel toegewezen. 3. Indien door of namens Titaan Incasso in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten kantore van Cliënt danwel op een door Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt de in redelijkheid gemaakte kosten daartoe. Artikel 9. Betalingsvoorwaarden. 1. Alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst aan Titaan Incasso dienen zo spoedig mogelijk te worden voldaan, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdagtekening, tenzij anders is overeengekomen en/of anders staat vermeld op de facturen. 2. Alle betalingen dienen zonder kortingen en/of schuldvergelijkingen of andere hoe ook genaamde compensaties te geschieden de op de Titaan Incasso facturen genoemde bankrekeningen. 3. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn, dan is de Cliënt verplicht vanaf de vervaldatum een vergoeding wegens vertragingsrente te voldoen gelijk aan 2% cumulatief per maand van het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. 4. Titaan Incasso is gerechtigd om bij uitblijven van tijdige betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zoals buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente. 5. Titaan Incasso zal na beëindiging van een overeenkomst zo spoedig mogelijk tot eindafrekening overgaan. Cliënt is gehouden alle eventueel door Titaan Incasso noodzakelijk geachte medewerking te verlenen ten behoeve van het opstellen van deze afrekening. Artikel 10. Reclamering.

6 1. Indien Cliënt zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden staat het haar vrij bezwaren, binnen 8 dagen na ontvangst van de afrekening en/of factuur van Titaan Incasso, per schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn en/of wijze ter kennis van Titaan Incasso zijn gebracht, zijn voor Titaan Incasso niet ontvankelijk. 2. Reclamering vormt nooit grond voor opschorting van enige betalingsverplichting. Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoording. 1. Ofschoon Titaan Incasso zich jegens Cliënt verbindt een overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, is zij niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die Cliënt en/of derde lijdt, voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst, behoudens voor zover Cliënt bewijst dat Titaan Incasso opzet of grove schuld kan verweten. 2. Titaan Incasso is nimmer aansprakelijk voor schade die Cliënt of een derde lijdt ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in door Cliënt aan Titaan Incasso geleverde informatie of gegevens, dan wel schade veroorzaakt door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aanleveren hiervan. 3. Titaan Incasso is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van Cliënt en/of van derden, winstderving, bedrijfsschade, dan wel enige andere gevolgschade, immateriële schade en/of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 4. Titaan Incasso is gerechtigd zich in gelijke mate te beroepen op de bepalingen in dit artikel waar het haar werknemers of door haar bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden betreft. Artikel 12. Geheimhouding en gebruik van informatie. 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij en wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 2. Door de wederpartij verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. 3. Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren. Titaan Incasso is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang Cliënt in gebreke blijft met enige betalingsverplichting. 4. Alle door Titaan Incasso verstrekte bescheiden, gegevens of stukken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, softwareapplicaties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënte en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Titaan Incasso worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard ervan anders voortvloeit.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 34293750. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

info@besteleendakkapel.nl

info@besteleendakkapel.nl Algemene voorwaarden Jotim Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Jotim tevens handelend onder besteleendakkapel.nl ( hierna Jotim) De partij die de opdracht aanvaardt;

Nadere informatie