Voorwaarden Titaan Incasso. Artikel 1. Algemeen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Titaan Incasso. Artikel 1. Algemeen."

Transcriptie

1 Voorwaarden Titaan Incasso Artikel 1. Algemeen. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Titaan Incasso: Titaan Incasso, gevestigd te Est. Cliënt: De wederpartij bij een door Titaan Incasso aangegane overeenkomst. Debiteur: diegene met wie Cliënt een overeenkomst is aangegaan of door wie jegens haar een rechtshandeling is verricht, op grond waarvan Cliënt een of meerdere vorderingen op deze heeft verkregen en/of zal verkrijgen. Vordering: redelijkerwijs opeisbare vordering welke Cliënt op debiteur heeft. Debiteurenbeheer: het zorg dragen voor telefonische en/of schriftelijke aanmaningen jegens debiteur nadat deze een factuur van Cliënt onbetaald heeft gelaten, alsmede het zodanig met debiteur in contact treden dat deze openstaande facturen betaalt en/of toekomstige facturen binnen een door Cliënt aangegeven termijn zal betalen. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Titaan Incasso partij is, alle diensten die zij op grond daarvan levert, alsmede alle aanbiedingen en overige diensten die zij doet. 3. Titaan Incasso verplicht zich het belang van de Cliënt en de relatie die deze Cliënt met zijn debiteur heeft centraal te stellen en daarnaar te handelen. 4. Titaan Incasso verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar ter kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Cliënt en de debiteur. 5. Titaan Incasso verplicht zich, bij het uitvoeren van de door de Cliënt gegunde werkzaamheden, maximaal in te spannen de belangen van deze klant goed te behartigen. 6. De Cliënt verplicht zich alle gegevens en/of bewijsstukken die Titaan Incasso nodig heeft ten behoeve van een correcte uitvoering van de opgegeven werkzaamheden, op verzoek, ter hand te stellen van Titaan Incasso en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. 7. De Cliënt verplicht zich, indien Titaan Incasso de opgegeven werkzaamheden aanvaard heeft, de debiteur door te verwijzen naar Titaan Incasso als deze inhoudelijk over de zaak wil onderhandelen zodat de Cliënt en Titaan Incasso niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Tevens dient Cliënt gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief betalingen, correspondentie en andere relevante zaken per direct door te geven aan Titaan Incasso. 8. Zodra een incasso-opdracht door Cliënt aan Titaan Incasso is gegeven, dient Cliënt zich geheel te onthouden van contacten met de debiteur. Cliënt is gehouden de debiteur telkens naar Titaan Incasso te wijzen. 9. Titaan Incasso is nimmer tot acceptatie van opgegeven werkzaamheden verplicht. Titaan Incasso zal deze weigering motiveren. 10. De opgegeven werkzaamheden omvat een onbeperkte volmacht aan Titaan Incasso de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en de wenselijke en/of noodzakelijke maatregelen te nemen zonder daarbij het belang van Cliënt uit het oog te verliezen. Titaan Incasso weet zich gehouden aan de wet en, indien deze daarin niet voorziet, handelt in de geest van de, algemeen geldende, waarden en normen.

2 De Cliënt geeft op voorhand aan welke benadering deze voorstaat: mild, gemiddeld of fors. Ook in het laatste geval wordt het betamelijke niet uit het oog verloren. 11. Titaan Incasso kan pas na schriftelijke toestemming van de klant kostenverhogende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit: verhaalsonderzoek, het bezoeken van een debiteur en/of het voeren van een gerechtelijke procedure. 12. Titaan Incasso machtigt zich om ten alle tijden de voorwaarden te veranderen en/of bij te stellen. Artikel 2. Totstandkoming en wijziging van een opdracht. 1. Alle aanbiedingen en offertes van Titaan Incasso zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Titaan Incasso steeds worden herroepen of gewijzigd, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Artikel 3. Aard en uitvoering van de opdracht. 1. De aard van de opdracht is het verrichten van diensten, te weten incasso, debiteurenbeheer, en/of het geven van (juridisch) advies ter zake. 2. Op het moment van overdracht van een vordering wordt de overdragende partij geacht een volledige volmacht tot incassering daarvan te hebben verstrekt. 3. Titaan Incasso verplicht zich jegens Cliënt de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, alsmede bij haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Zij levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat. 4. Ingeval uitvoering van overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zullen partijen dit terstond kenbaar maken en met elkaar in overleg treden. 5. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een opdracht aan Titaan Incasso ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door Cliënt ingeschakelde derden. 6. Titaan Incasso staat voor no cure, no pay incasso en kan derhalve nimmer, uitzonderingen daar gelaten, en hieronder aangegeven, aanspraak maken op de incassokosten bij niet geïnde incasso-opdrachten. 7. Een gerechtelijke procedure komt, na goed en gezamenlijk overleg, altijd voor rekening en risico van de Cliënt. Indien de betaling van de gerechtelijke procedure uitblijft, wordt de gerechtelijke procedure niet gestart of voortgezet. 8. Titaan Incasso is gerechtigd gebruik te maken van deurwaarders, rolwaarnemers, procureurs en advocaten naar haar keuze. Indien de Cliënt een eigen advocaat wil gebruiken dan rekent Titaan Incasso met Cliënt af volgens de dan geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen, en kan de advocaat van Cliënt deze vordering inbrengen in de procedure. 9. Titaan Incasso brengt de debiteur de hoofdsom en kosten in rekening. Indien Titaan Incasso deze som ontvangt, dan wordt de hoofdsom naar, een door de Cliënt op te geven, bankrekeningnummer overgemaakt en houdt Titaan Incasso de kosten. Is er sprake van een betalingsregeling dan worden de ontvangen gelden, tenzij is anders overeengekomen, vastgehouden tot de laatste termijn binnen is. Indien er met de klant overeengekomen is de ontvangen gelden door te storten dan behoudt Titaan

3 Incasso zich het recht voor dit te doen onder aftrekking van de te verwachten ontvangen kosten. 10. Indien Titaan Incasso alleen de hoofdsom ontvangt en de debiteur is, na veel aanmaningen, niet bereid de kosten in alle redelijkheid te schikken, dan staat het de Cliënt vrij het dossier te sluiten. Titaan Incasso rekent dan af volgens de dan geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen. Titaan Incasso kan een debiteur ook dagvaarden voor de kosten. 11. Indien Titaan Incasso niets ontvangt en na gezamenlijk overleg is besloten het dossier te sluiten, dan berekenen wij, tenzij er anders is overeengekomen, de dossierkosten tegen het dan geldende tarief. 12. Indien blijkt dat de vordering die Titaan Incasso ter incasso is aangeboden ongegrond is, een zaak zonder opgaaf van reden ingetrokken wordt of de Cliënt bij het verstrekken van de incasso-opdracht onder curatele of bewind stond of anderzijds handelsonbekwaam was, dan staat het Titaan Incasso vrij de incassokosten, volgens het dan geldende tarief, in rekening te brengen. Artikel 4. Opzegging. 1. Beide partijen kunnen de opdracht ten allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 5. Opzegging en ontbinding van een overeenkomst. 1. Titaan Incasso is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens Cliënt op te schorten. Indien: Cliënt wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard, of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend. Cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen. Titaan Incasso na het overeenkomen van de opdracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat Cliënt niet aan haar betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen. Client bij het overeenkomen van de opdracht is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is. Titaan Incasso is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, of een substantieel deel ervan, onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar haar kan worden gevergd. Indien Titaan Incasso voor de uitvoering van enige overeenkomst gebruik behoeft van gegevens en bescheiden die haar door Cliënt dienen te worden verstrekt, is zij gerechtigd bij een tekortkoming in de aanlevering hiervan, uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op basis van de voor haar gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen. Titaan Incasso maakt hiervan met bekwame spoed melding aan Cliënt. Zodra de ontbrekende

4 gegevens of bescheiden worden aangeleverd zullen de werkzaamheden omgaand worden voortgezet. Indien een overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden zijn vorderingen van Titaan Incasso Op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Cliënt is nimmer gerechtig gedurende een onder lid 5.1 punt 6 genoemde opschorting van werkzaamheden haar betalingsverplichtingen op te schorten. Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel, schept nimmer het recht van schadevergoeding jegens Titaan Incasso. Titaan Incasso behoudt zich daarentegen steeds het recht op schadevergoeding jegens Cliënt voor. Artikel 6. Dekking en uitsluitingen. 1. Titaan Incasso verbindt zich om alle incasso s van haar opdrachtgevers onder vigeur van deze voorwaarden in behandeling te nemen. De behandeling van de incasso-opdrachten vindt dus aldus plaats onder de werking van deze voorwaarden en met het doel alle door de opdrachtgever te betalen kosten die gepaard gaan met de behandeling, op grond van de tussen opdrachtgever en zijn debiteur gesloten overeenkomst te verhalen op de debiteur van de opdrachtgever. Uitgesloten van de dekking van de incasso-overeenkomst is de voorfinanciering van de kosten die gepaard gaan met: (juridische) advisering die niets met een in behandeling gegeven incasso te maken heeft. De behandeling van een gerechtelijke procedure die tegen Cliënt is aangespannen. Hoger beroep of cassatie. 2. Titaan Incasso kwijt zich van haar taak, zoals dat van een dienstverlener in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, die een gevolgd is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze schade aan grove schuld of nalatigheid en/of opzet is te wijten. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de aansprakelijkheid van Titaan Incasso uit welken hoofden dan ook - beperkt tot het bedrag van de ter incasso aangeboden factuur met een maximum van 5.000,-. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. Artikel 7. Overmacht. 1. Indien Titaan Incasso ten gevolge van een haar niet toerekenvatbare oorzaak niet in staat is enige uit hoofde van een overeenkomst op haar rustende verplichting na te komen, is zij gerechtigd te harer keuze de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel door eenvoudige kennisgeving aan Cliënt zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder oorzaken als bedoeld in dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: belemmerende maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, oproer, brand, vorst- water- of stormschade, personeelsgebrek, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemers, computerstoring, diefstal of vernieling van bedrijfsgegevens, stremming van verkeer, gebrek aan vervoersmiddelen, alsmede alle andere bedrijfsvoering

5 belemmerende omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Titaan Incasso redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. 3. Titaan incasso is gerechtigd zich op lid 7.1 te beroepen ook indien een oorzaak als bedoeld in dit artikel intreed nadat enige prestatie door haar verricht had moeten worden. 4. Titaan Incasso is bevoegd op grond van de door haar gehanteerde gebruikelijke tarieven betaling te vorderen voor prestaties die zij ter uitvoering van een overeenkomst heeft geleverd voordat een oorzaak als bedoeld in dit artikel intreedt. Artikel 8. Honoraria en kosten. 1. Honoraria worden per afzonderlijke overeenkomst vastgesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn zij nimmer maatgevend voor enige in de toekomst te sluiten (vervolg-) overeenkomst. 2. Alle kosten, welke Titaan Incasso redelijkerwijs maakt ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst, komen immer voor rekening van Cliënt, zulks met inbegrip van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke werden beoogd te worden verhaald op derden, doch waarvan een vordering daartoe niet wordt aanvaard dan wel toegewezen. 3. Indien door of namens Titaan Incasso in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten kantore van Cliënt danwel op een door Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt de in redelijkheid gemaakte kosten daartoe. Artikel 9. Betalingsvoorwaarden. 1. Alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst aan Titaan Incasso dienen zo spoedig mogelijk te worden voldaan, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdagtekening, tenzij anders is overeengekomen en/of anders staat vermeld op de facturen. 2. Alle betalingen dienen zonder kortingen en/of schuldvergelijkingen of andere hoe ook genaamde compensaties te geschieden de op de Titaan Incasso facturen genoemde bankrekeningen. 3. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn, dan is de Cliënt verplicht vanaf de vervaldatum een vergoeding wegens vertragingsrente te voldoen gelijk aan 2% cumulatief per maand van het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. 4. Titaan Incasso is gerechtigd om bij uitblijven van tijdige betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zoals buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente. 5. Titaan Incasso zal na beëindiging van een overeenkomst zo spoedig mogelijk tot eindafrekening overgaan. Cliënt is gehouden alle eventueel door Titaan Incasso noodzakelijk geachte medewerking te verlenen ten behoeve van het opstellen van deze afrekening. Artikel 10. Reclamering.

6 1. Indien Cliënt zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden staat het haar vrij bezwaren, binnen 8 dagen na ontvangst van de afrekening en/of factuur van Titaan Incasso, per schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn en/of wijze ter kennis van Titaan Incasso zijn gebracht, zijn voor Titaan Incasso niet ontvankelijk. 2. Reclamering vormt nooit grond voor opschorting van enige betalingsverplichting. Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoording. 1. Ofschoon Titaan Incasso zich jegens Cliënt verbindt een overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, is zij niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die Cliënt en/of derde lijdt, voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst, behoudens voor zover Cliënt bewijst dat Titaan Incasso opzet of grove schuld kan verweten. 2. Titaan Incasso is nimmer aansprakelijk voor schade die Cliënt of een derde lijdt ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in door Cliënt aan Titaan Incasso geleverde informatie of gegevens, dan wel schade veroorzaakt door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aanleveren hiervan. 3. Titaan Incasso is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van Cliënt en/of van derden, winstderving, bedrijfsschade, dan wel enige andere gevolgschade, immateriële schade en/of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 4. Titaan Incasso is gerechtigd zich in gelijke mate te beroepen op de bepalingen in dit artikel waar het haar werknemers of door haar bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden betreft. Artikel 12. Geheimhouding en gebruik van informatie. 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij en wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 2. Door de wederpartij verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. 3. Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren. Titaan Incasso is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang Cliënt in gebreke blijft met enige betalingsverplichting. 4. Alle door Titaan Incasso verstrekte bescheiden, gegevens of stukken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, softwareapplicaties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënte en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Titaan Incasso worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard ervan anders voortvloeit.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van een overeenkomst

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van een overeenkomst Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. TER HAAR CONSULTING: Als zijnde gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Cliënt: De wederpartij

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Thaleia die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1. Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Korrekt Wonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: Barticipatiedotcom, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 1. Opdrachtnemer: opdrachtnemer en/of Human Dynamics en/of enige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden.

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die RealVast, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)*

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie