Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie GE/HEU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie 08022013.2 GE/HEU"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie GE/HEU Art. 1. Definities 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advieskantoor Geldrop, handelend onder de naam Juridisch Incassokantoor Geldrop 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 1.3 Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever. 1.4 Onder hoofdsom wordt verstaan: het ter incasso aangeboden factuurbedrag (hoofdsom) exclusief kosten en rente. 1.5 Onder overeenkomst van opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. 1.6 Onder verschotten wordt verstaan: de additionele kosten welke opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken voor de uitvoering van een opdracht. Art. 2. Toepasselijkheid 2.1 Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Juridisch Advieskantoor Geldrop, indien en voor zover handelend onder de naam Juridisch Advieskantoor Geldrop, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden. 2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.5 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank - al dan niet de sector kanton - bevoegd binnen wiens arrondissement opdrachtnemer is gevestigd. 2.7 De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2.8 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Art. 3 Gedragsbepalingen 3.1 Opdrachtnemer zal zich, terzake van de aan haar verstrekte opdrachten, inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. 3.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald (eind)resultaat. 3.3 Indien opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst tot opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen. 3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering danwel naleving van de overeenkomst in te schakelen en hiervoor kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever als verschotten. 3.5 Alle door de opdrachtnemer opgestelde, in het kader van enige uitvoering van overeenkomst, aan de opdrachtgever verstrekte informatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel van gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd, noch aan derden medegedeeld of verspreid worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

2 3.6 Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover opdrachtnemer verbonden. 3.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Artikel 4 Incassowerkzaamheden 4.1 Opdrachtgever tracht de volgende bedragen in opdracht van opdrachtgever te incasseren: - Hoofdsom (of het restant van hoofdsom). - Wettelijke vertragingsrente of contractuele rente. - Incassokosten. 4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, een betalingsregeling in termijnen met debiteur overeen te komen. Voor een schikking van minder dan de ingediende vordering en voor het verlenen van finale kwijting aan debiteur, zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever. 4.3 Opdrachtnemer verkrijgt de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke opdrachtnemer dienstig c.q. noodzakelijk acht om de vordering te kunnen incasseren. Na goedkeuring van opdrachtgever zal opdrachtnemer overgaan, indien noodzakelijk en gewenst, tot het nemen van (rechts)maatregelen. 4.4 Opdrachtnemer behandelt geen buitenlandse incasso s. Onder buitenlandse incasso s worden verstaan: Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland en buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederlands of het buitenland Voor het starten van gerechtelijke procedures waarin verweer wordt gevoerd door de debiteur (juridische incasso), vraagt opdrachtnemer vooraf toestemming van opdrachtgever. Een dergelijke toestemming is niet vereist in het geval van niet-betwiste vorderingen. Art. 5 Totstandkoming overeenkomst 5.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. 5.2 Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen vier weken na ontvangst schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3 De offertes worden als aanvaard beschouwd, indien opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan de opdrachtnemer opdrachten ondertekent instuurt. 5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te opdrachten / gedane offertes te weigeren. 5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om reeds in behandeling genomen vorderingen te retourneren indien deze op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, dit met het recht de overeengekomen provisie volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen. Art. 6. Bewijs- en gegevensverstrekking 6.1 Opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van de vordering, dan wel op het eerste verzoek aan de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen aan opdrachtnemer, zoals een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering(en) of enig ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele correspondentie met debiteur alsmede de NAW-gegevens van de betrokken debiteur. 6.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en debiteur Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 6.4 Indien opdrachtgever de onder 6.1 t/m 6.3 vermelde voorwaarden niet of niet volledig in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht op te schorten danwel uitvoering van de opdracht onmiddellijk stop te zetten en/of de opdracht terug te geven aan opdrachtgever. Alle kosten welke ontstaan door bedoelde nalatigheid van opdrachtgever worden in rekening gebracht aan opdrachtgever. 6.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte ondeugdelijke gegevens. Art. 7. Uitvoering overeenkomst tot opdracht 7.1 Een incasso-opdracht aan de opdrachtnemer geldt als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen welke opdrachtnemer nuttig of noodzakelijk voorkomen om effectieve incasso te bewerkstelligen. 7.2 Kosten van derden in de buitengerechtelijke fase zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3 7.3 Kosten van derden in de gerechtelijke fase zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij deze kosten kunnen worden verhaald op de debiteur. 7.4 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van een opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen naar de opdrachtnemer te verwijzen. 7.5 Er zal door opdrachtgever niet eerder dan na uitdrukkelijk overleg met opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. 7.6 Opdrachtnemer verhoogt, voor zover (wettelijk) toegestaan, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met buitengerechtelijke incassokosten en verschuldigde rente Opdrachtgever is, alvorens een incasso-opdracht aan opdrachtnemer verstrekt wordt, gehouden de debiteur, conform geldend recht en voor zover van toepassing, in de gelegenheid te stellen de vordering kosteloos te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is alle in het kader van de incasso-opdracht door haar gemaakte en niet op de debiteur verhaalbare kosten door te belasten aan opdrachtgever. 7.8 Opdrachtnemer is gerechtigd ten behoeve van haar dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor fouten van derden uitdrukkelijk uit. 7.9 Voor het treffen van rechtsmaatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk kostenvoorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend Opdrachtnemer is gerechtigd aan haar, in het kader van de uitoefening van een incasso-opdracht, door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een debiteur enige betaling rechtstreeks aan de opdrachtgever verricht, zal dit worden aangemerkt als zijnde betaald door toedoen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd het tarief/ de provisie zoals opgenomen in de offerte/opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtnemer heeft het recht, naar eigen inzicht, opdrachten geheel op gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of de verwachting dat incassering van de vordering binnen redelijke termijn niet mogelijk is. Art. 8. Tarieven 8.1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. 8.2 De tarieven zijn opgenomen in een appendix, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 8.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende opdrachten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 30 dagen nadat door opdrachtnemer aan opdrachtgever de prijsverhoging kenbaar heeft gemaakt, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien uitdrukkelijk schriftelijke beëindiging van de overeenkomst binnen voornoemde termijn achterwege blijft, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de aangekondigde prijswijziging. 8.5 Alle in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde tarieven en/of bedragen zijn exclusief het geldende btw-tarief. Verschuldigde omzetbelasting wordt (indien en voor zover mogelijk) aan de opdrachtgever doorberekend. 8.6 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde bedrag(en). Provisie is slechts verschuldigd over de geïncasseerde bedragen. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. 8.7 Indien opdrachtgever, nadat de vordering door opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten waaronder begrepen verschotten, proces- en executiekosten. 8.8 Voor iedere afzonderlijke opdracht rekent opdrachtnemer een vast bedrag aan kantoorkosten. 8.9 Indien een opdracht meerdere vorderingen ter incasso behelst, mag de optelsom niet meer dan ,- bedragen De vergoeding voor verschotten welke niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of welke niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend Art. 9. Betaling 9.1 Opdrachtgever is gehouden een factuur binnen 14 dagen na dagtekening daarvan aan opdrachtnemer te voldoen.

4 9.2 Opdrachtgever kan uitsluitend middels aangetekend schrijven bezwaar maken tegen een factuur. Het bezwaar dient veertien dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat opdrachtgever niet van tijdige betaling van de factuur. 9.3 Bij overschrijding van de in het vorige lid vermelde betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1 % per maand (of een gedeelte daarvan) aan opdrachtnemer verschuldigd. 9.4 Indien opdrachtgever, ondanks sommatie, met betaling in gebreke blijft, waardoor opdrachtnemer genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 85, Ingeval opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten het tarief zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 9.6 Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van 1 of meerdere openstaande facturen, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit voornoemde opschorting. 9.7 Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd van de opdrachtgever een zekerheidstelling te verlangen van de door haar gemaakte kosten en/of te maken kosten, benodigd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht. Indien het stellen van zekerheid achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten dan wel op te zeggen. Al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, is onmiddellijk opeisbaar Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft. Art. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag, waarop de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien deze opdrachtnemer niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert De in voorgaande leden beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen of rechtspersonen met wie opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van gebruikte apparatuur, software en/of gegevensdragers Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Artikel 11. Opzegging overeenkomst 11.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn De behandeling van op het moment van opzegging door opdrachtgever reeds in behandeling gegeven incasso-opdrachten, zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden Voor zover partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te worden verlengd voor een gelijke duur Bij intrekking van een opdracht door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de offerte/opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen. De in opdracht met opdrachtgever gemaakte kosten (proces- en executiekosten, leges, reiskosten, etc) worden volledig aan opdrachtgever doorbelast.

5 Artikel 12. Beëindiging / opschorting overeenkomst 12.1 Opdrachtnemer is, onverminderd de overige aan haar op grond van de overeenkomst toekomende rechten, gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te beëindigen of haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien: - opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; - opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van 1 of meerdere van zijn verplichtingen - opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond te vrezen geven dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is. Artikel 13 Geheimhoudingsplicht en fiscale bewaarplicht 13.1 Partijen verplichtingen zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst hebben verkregen. en waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter Van de wederzijdse geheimhoudingsplicht kan enkel bij dwingend wettelijk voorschrift worden afgeweken De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waartoe deze is verkregen In het gegevensbestand van opdrachtnemer wordt informatie opgenomen welke noodzakelijk is voor de afhandeling van door opdrachtgever verstrekte opdrachten Conform de wettelijke fiscale bewaarplicht worden onze administratieve gegevens bewaard tot het verstrijken van de wettelijke termijn (7 jaar). Bij het verstrijken van de termijn worden administratieve gegevens terstond vernietigd.

6 Appendix Overzicht tarieven Juridisch Incassokantoor Geldrop - versie d.d. AS Cop - Behandelkosten Per opdracht berekenen wij eenmalig behandelkosten door. Een incasso-opdracht kan meerdere vorderingen ter incasso omvatten. De optelsom van de door u ingediende vorderingen bepaalt het toepasselijke tarief. Wij nemen uw (gelijktijdig) ingediende vorderingen - met een optelsom van maximaal van ,- als 1 opdracht in behandeling. Behandelkosten dienen voorafgaand aan uitvoering van de incasso-opdracht voldaan te worden aan JIG. Bedoelde kosten omvatten onder meer vergoeding voor het aanleggen van dossier(s), administratieve werkzaamheden, invoer en bewaking van uw vordering in onze elektronische systemen, contact met debiteuren, opzetten betalingsvoorstel en het opstellen en aangetekend versturen van concept-dagvaardingen en overige juridische bijstand door onze juristen binnen onze standaard incasso. 1 x Opdracht tot Incasso = 1 x Behandelkosten Een of meer vordering(en) tot 1.000,- eenmalig 45,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 65,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 95,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 135,- Incasso-provisie Het honorarium in standaard incassozaken, dus zaken waarin uw vordering niet betwist wordt, bedraagt een percentage van het geïncasseerde deel van de hoofdsom (factuurbedrag). U betaalt derhalve enkel over het bedrag van de hoofdsom wat wij voor u innen. No cure no pay. Vordering(en) tot 1.000,- Vordering(en) van ,- Vordering(en) van ,- Vordering(en) van ,- 15 % provisie 13 % provisie 11 % provisie 8 % provisie Het geïncasseerde bedrag aan wettelijke rente alsmede het bedrag aan incassokosten zijn voor onze opdrachtgevers. Gerechtelijke kosten (2013) Wij starten een gerechtelijke incasso-procedure slechts op indien u dit van ons verlangt. Kosten van derden om een gerechtelijke procedure te starten (proceskosten) dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan. Deurwaarderskosten (betekening dagvaarding), en kosten griffierecht (hetgeen betaald dient te worden aan de rechtbank) zijn onvermijdelijke kosten in het geval van gerechtelijke procedures. Indien u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, dan zal bij een toegewezen veroordeling in de proceskosten het griffierecht alsmede de deurwaarderskosten aan u moeten worden terug betaald door uw debiteur. U betaalt derhalve zelf alleen eventuele openstaande verschotten (bijvoorbeeld uittreksels). (Hoofdsom) vordering(en) Griffierecht Dagvaarding < 500,- 112,-/75,-* 76,71 500, ,- 448,-/213,-* 76, , ,- 896,-/448,-* 76,71 * Voor natuurlijke personen geldt het lagere tarief. Juridische incasso/zaak op tegenspraak Dit zijn zaken waarin door uw debiteur serieus juridisch verweer wordt gevoerd ofwel zaken op tegenspraak. Dergelijke zaken worden door ons altijd uit het standaard incasso traject gehaald. Hier worden werkzaamheden in rekening gebracht aan de hand van een uurtarief van 120,- te vermeerderen met geldend BTW-tarief. Tarieven deurwaarder Vanaf het moment van dagvaarden brengt de deurwaarder kosten in rekening, namelijk kosten voor het verrichten van ambtshandelingen. Dit zijn de werkzaamheden welke zij volgens de wet mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen van een vonnis, beslag leggen en ontruimen. De kosten van dergelijke ambtshandelingen berekenen wij door aan onze opdrachtgevers.

7 Welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen is geregeld in artikel 2 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In de onderstaande tabel staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen vermeld: a Dagvaarding 76,17 b Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) 73,31 c Diverse aanzeggingen per exploot 60,26 d Overbetekening diverse beslagen 64,49 e Beslag op roerende zaken 100,18 i Derdenbeslag, anders dan op periodieke betalingen 159,64 j Derdenbeslag periodieke betaling (niet verhaal alimentatie) 113,63 k Derdenbeslag tot verhaal van alimentatie 97,04 s Aanslaan biljetten voor aankondiging openbare verkoop 75,36 t Executoriale openbare verkoop van roerende zaken 263,73 v Gedwongen ontruiming van onroerende zaken 197,04 Tarieven Verhaalsonderzoek Wij bieden u de gelegenheid een verhaalsonderzoek te starten tegen uw debiteur. Wij besteden deze werkzaamheden uit aan onze gespecialiseerde incasso-partners. De vaste tarieven zijn daarbij als volgt: 1 Natuurlijke personen 80,- Standaard verhaalsonderzoek NP * Standaard verhaalsonderzoek NP + inkomenstoets 95,- Uitgebreid verhaalsonderzoek NP ** 375,- Uitgebreid verhaalsonderzoek NP + steunvordering 475,- 2 Rechtspersonen 375,- Uitvoerig verhaalsonderzoek RP*** 3 KvK-check standaard (uittreksel) 10,- 4 KvK-check uitgebreid (jaarrekeningen) 17,50 5 Bankrekening 110,- 6 Voertuiginformatie 125,- 7 Steunvordering 160,- 8 Officieel inschrijfadres verificatie 90,- NP = natuurlijk persoon RP = rechtspersoon * Standaard verhaalsonderzoek NP: - Bron van inkomsten en/of eventuele bijzonderheden ** Uitgebreid onderzoek NP: - Personalia, bronnen van inkomsten, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale recherche, bankrekening, voertuig-informatie, morele beoordeling en bijzonderheden etc. *** Uitvoerig onderzoek RP: - Verificatie KvK, bedrijfsgrootte, constructie, onroerend goed, betalingsdiscipline, kredietwaardigheid/financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, wagenpark, verificatie natuurlijk persoon vestigingsadres. Tarieven Credit Management - Vast jaarbedrag van 300,-. - Vast honorarium 40,- per uur voor het beheren van uw debiteuren. - 1-op-1 doorberekening van portikosten. Alle bedragen, uitgezonderd van griffierechten, zijn exclusief geldend BTW-tarief. Op griffierechten is geen BTW van toepassing. Disclaimer Juridisch Incassokantoor Geldrop besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van haar website. Het kan echter voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Juridisch Incassokantoor Geldrop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en eventuele typefouten voorbehouden.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Hettema & van Bambost Juristen

Hettema & van Bambost Juristen Hettema & van Bambost Juristen INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 Profielschets 4 Werkwijze incasso 5 Tarieven 7 Voorbeeld sommatie 9 Algemene voorwaarden 10 ALGEMENE INFORMATIE Naam onderneming : Hettema

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.)

ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.) ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.) De besloten vennootschap Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V. te Eindhoven (J&J), KvK inschrijfnummer 50073583.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie