Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie GE/HEU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie 08022013.2 GE/HEU"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Juridisch Incassokantoor Geldrop Versie GE/HEU Art. 1. Definities 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advieskantoor Geldrop, handelend onder de naam Juridisch Incassokantoor Geldrop 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 1.3 Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever. 1.4 Onder hoofdsom wordt verstaan: het ter incasso aangeboden factuurbedrag (hoofdsom) exclusief kosten en rente. 1.5 Onder overeenkomst van opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. 1.6 Onder verschotten wordt verstaan: de additionele kosten welke opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken voor de uitvoering van een opdracht. Art. 2. Toepasselijkheid 2.1 Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Juridisch Advieskantoor Geldrop, indien en voor zover handelend onder de naam Juridisch Advieskantoor Geldrop, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden. 2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.5 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank - al dan niet de sector kanton - bevoegd binnen wiens arrondissement opdrachtnemer is gevestigd. 2.7 De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2.8 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Art. 3 Gedragsbepalingen 3.1 Opdrachtnemer zal zich, terzake van de aan haar verstrekte opdrachten, inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. 3.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald (eind)resultaat. 3.3 Indien opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst tot opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen. 3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering danwel naleving van de overeenkomst in te schakelen en hiervoor kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever als verschotten. 3.5 Alle door de opdrachtnemer opgestelde, in het kader van enige uitvoering van overeenkomst, aan de opdrachtgever verstrekte informatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel van gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd, noch aan derden medegedeeld of verspreid worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

2 3.6 Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover opdrachtnemer verbonden. 3.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Artikel 4 Incassowerkzaamheden 4.1 Opdrachtgever tracht de volgende bedragen in opdracht van opdrachtgever te incasseren: - Hoofdsom (of het restant van hoofdsom). - Wettelijke vertragingsrente of contractuele rente. - Incassokosten. 4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, een betalingsregeling in termijnen met debiteur overeen te komen. Voor een schikking van minder dan de ingediende vordering en voor het verlenen van finale kwijting aan debiteur, zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever. 4.3 Opdrachtnemer verkrijgt de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke opdrachtnemer dienstig c.q. noodzakelijk acht om de vordering te kunnen incasseren. Na goedkeuring van opdrachtgever zal opdrachtnemer overgaan, indien noodzakelijk en gewenst, tot het nemen van (rechts)maatregelen. 4.4 Opdrachtnemer behandelt geen buitenlandse incasso s. Onder buitenlandse incasso s worden verstaan: Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland en buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederlands of het buitenland Voor het starten van gerechtelijke procedures waarin verweer wordt gevoerd door de debiteur (juridische incasso), vraagt opdrachtnemer vooraf toestemming van opdrachtgever. Een dergelijke toestemming is niet vereist in het geval van niet-betwiste vorderingen. Art. 5 Totstandkoming overeenkomst 5.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. 5.2 Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen vier weken na ontvangst schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3 De offertes worden als aanvaard beschouwd, indien opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan de opdrachtnemer opdrachten ondertekent instuurt. 5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te opdrachten / gedane offertes te weigeren. 5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om reeds in behandeling genomen vorderingen te retourneren indien deze op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, dit met het recht de overeengekomen provisie volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen. Art. 6. Bewijs- en gegevensverstrekking 6.1 Opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van de vordering, dan wel op het eerste verzoek aan de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen aan opdrachtnemer, zoals een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering(en) of enig ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele correspondentie met debiteur alsmede de NAW-gegevens van de betrokken debiteur. 6.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en debiteur Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 6.4 Indien opdrachtgever de onder 6.1 t/m 6.3 vermelde voorwaarden niet of niet volledig in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht op te schorten danwel uitvoering van de opdracht onmiddellijk stop te zetten en/of de opdracht terug te geven aan opdrachtgever. Alle kosten welke ontstaan door bedoelde nalatigheid van opdrachtgever worden in rekening gebracht aan opdrachtgever. 6.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte ondeugdelijke gegevens. Art. 7. Uitvoering overeenkomst tot opdracht 7.1 Een incasso-opdracht aan de opdrachtnemer geldt als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen welke opdrachtnemer nuttig of noodzakelijk voorkomen om effectieve incasso te bewerkstelligen. 7.2 Kosten van derden in de buitengerechtelijke fase zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3 7.3 Kosten van derden in de gerechtelijke fase zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij deze kosten kunnen worden verhaald op de debiteur. 7.4 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van een opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen naar de opdrachtnemer te verwijzen. 7.5 Er zal door opdrachtgever niet eerder dan na uitdrukkelijk overleg met opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. 7.6 Opdrachtnemer verhoogt, voor zover (wettelijk) toegestaan, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met buitengerechtelijke incassokosten en verschuldigde rente Opdrachtgever is, alvorens een incasso-opdracht aan opdrachtnemer verstrekt wordt, gehouden de debiteur, conform geldend recht en voor zover van toepassing, in de gelegenheid te stellen de vordering kosteloos te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is alle in het kader van de incasso-opdracht door haar gemaakte en niet op de debiteur verhaalbare kosten door te belasten aan opdrachtgever. 7.8 Opdrachtnemer is gerechtigd ten behoeve van haar dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor fouten van derden uitdrukkelijk uit. 7.9 Voor het treffen van rechtsmaatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk kostenvoorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend Opdrachtnemer is gerechtigd aan haar, in het kader van de uitoefening van een incasso-opdracht, door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een debiteur enige betaling rechtstreeks aan de opdrachtgever verricht, zal dit worden aangemerkt als zijnde betaald door toedoen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd het tarief/ de provisie zoals opgenomen in de offerte/opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtnemer heeft het recht, naar eigen inzicht, opdrachten geheel op gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of de verwachting dat incassering van de vordering binnen redelijke termijn niet mogelijk is. Art. 8. Tarieven 8.1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. 8.2 De tarieven zijn opgenomen in een appendix, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 8.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende opdrachten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 30 dagen nadat door opdrachtnemer aan opdrachtgever de prijsverhoging kenbaar heeft gemaakt, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien uitdrukkelijk schriftelijke beëindiging van de overeenkomst binnen voornoemde termijn achterwege blijft, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de aangekondigde prijswijziging. 8.5 Alle in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde tarieven en/of bedragen zijn exclusief het geldende btw-tarief. Verschuldigde omzetbelasting wordt (indien en voor zover mogelijk) aan de opdrachtgever doorberekend. 8.6 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde bedrag(en). Provisie is slechts verschuldigd over de geïncasseerde bedragen. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. 8.7 Indien opdrachtgever, nadat de vordering door opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten waaronder begrepen verschotten, proces- en executiekosten. 8.8 Voor iedere afzonderlijke opdracht rekent opdrachtnemer een vast bedrag aan kantoorkosten. 8.9 Indien een opdracht meerdere vorderingen ter incasso behelst, mag de optelsom niet meer dan ,- bedragen De vergoeding voor verschotten welke niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of welke niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend Art. 9. Betaling 9.1 Opdrachtgever is gehouden een factuur binnen 14 dagen na dagtekening daarvan aan opdrachtnemer te voldoen.

4 9.2 Opdrachtgever kan uitsluitend middels aangetekend schrijven bezwaar maken tegen een factuur. Het bezwaar dient veertien dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat opdrachtgever niet van tijdige betaling van de factuur. 9.3 Bij overschrijding van de in het vorige lid vermelde betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1 % per maand (of een gedeelte daarvan) aan opdrachtnemer verschuldigd. 9.4 Indien opdrachtgever, ondanks sommatie, met betaling in gebreke blijft, waardoor opdrachtnemer genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 85, Ingeval opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten het tarief zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 9.6 Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van 1 of meerdere openstaande facturen, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit voornoemde opschorting. 9.7 Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd van de opdrachtgever een zekerheidstelling te verlangen van de door haar gemaakte kosten en/of te maken kosten, benodigd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht. Indien het stellen van zekerheid achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten dan wel op te zeggen. Al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, is onmiddellijk opeisbaar Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft. Art. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag, waarop de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien deze opdrachtnemer niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert De in voorgaande leden beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen of rechtspersonen met wie opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van gebruikte apparatuur, software en/of gegevensdragers Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Artikel 11. Opzegging overeenkomst 11.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn De behandeling van op het moment van opzegging door opdrachtgever reeds in behandeling gegeven incasso-opdrachten, zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden Voor zover partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te worden verlengd voor een gelijke duur Bij intrekking van een opdracht door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd het tarief zoals opgenomen in de offerte/opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen. De in opdracht met opdrachtgever gemaakte kosten (proces- en executiekosten, leges, reiskosten, etc) worden volledig aan opdrachtgever doorbelast.

5 Artikel 12. Beëindiging / opschorting overeenkomst 12.1 Opdrachtnemer is, onverminderd de overige aan haar op grond van de overeenkomst toekomende rechten, gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te beëindigen of haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien: - opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; - opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van 1 of meerdere van zijn verplichtingen - opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond te vrezen geven dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is. Artikel 13 Geheimhoudingsplicht en fiscale bewaarplicht 13.1 Partijen verplichtingen zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst hebben verkregen. en waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter Van de wederzijdse geheimhoudingsplicht kan enkel bij dwingend wettelijk voorschrift worden afgeweken De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waartoe deze is verkregen In het gegevensbestand van opdrachtnemer wordt informatie opgenomen welke noodzakelijk is voor de afhandeling van door opdrachtgever verstrekte opdrachten Conform de wettelijke fiscale bewaarplicht worden onze administratieve gegevens bewaard tot het verstrijken van de wettelijke termijn (7 jaar). Bij het verstrijken van de termijn worden administratieve gegevens terstond vernietigd.

6 Appendix Overzicht tarieven Juridisch Incassokantoor Geldrop - versie d.d. AS Cop - Behandelkosten Per opdracht berekenen wij eenmalig behandelkosten door. Een incasso-opdracht kan meerdere vorderingen ter incasso omvatten. De optelsom van de door u ingediende vorderingen bepaalt het toepasselijke tarief. Wij nemen uw (gelijktijdig) ingediende vorderingen - met een optelsom van maximaal van ,- als 1 opdracht in behandeling. Behandelkosten dienen voorafgaand aan uitvoering van de incasso-opdracht voldaan te worden aan JIG. Bedoelde kosten omvatten onder meer vergoeding voor het aanleggen van dossier(s), administratieve werkzaamheden, invoer en bewaking van uw vordering in onze elektronische systemen, contact met debiteuren, opzetten betalingsvoorstel en het opstellen en aangetekend versturen van concept-dagvaardingen en overige juridische bijstand door onze juristen binnen onze standaard incasso. 1 x Opdracht tot Incasso = 1 x Behandelkosten Een of meer vordering(en) tot 1.000,- eenmalig 45,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 65,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 95,- Een of meer vordering(en) van ,- eenmalig 135,- Incasso-provisie Het honorarium in standaard incassozaken, dus zaken waarin uw vordering niet betwist wordt, bedraagt een percentage van het geïncasseerde deel van de hoofdsom (factuurbedrag). U betaalt derhalve enkel over het bedrag van de hoofdsom wat wij voor u innen. No cure no pay. Vordering(en) tot 1.000,- Vordering(en) van ,- Vordering(en) van ,- Vordering(en) van ,- 15 % provisie 13 % provisie 11 % provisie 8 % provisie Het geïncasseerde bedrag aan wettelijke rente alsmede het bedrag aan incassokosten zijn voor onze opdrachtgevers. Gerechtelijke kosten (2013) Wij starten een gerechtelijke incasso-procedure slechts op indien u dit van ons verlangt. Kosten van derden om een gerechtelijke procedure te starten (proceskosten) dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan. Deurwaarderskosten (betekening dagvaarding), en kosten griffierecht (hetgeen betaald dient te worden aan de rechtbank) zijn onvermijdelijke kosten in het geval van gerechtelijke procedures. Indien u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, dan zal bij een toegewezen veroordeling in de proceskosten het griffierecht alsmede de deurwaarderskosten aan u moeten worden terug betaald door uw debiteur. U betaalt derhalve zelf alleen eventuele openstaande verschotten (bijvoorbeeld uittreksels). (Hoofdsom) vordering(en) Griffierecht Dagvaarding < 500,- 112,-/75,-* 76,71 500, ,- 448,-/213,-* 76, , ,- 896,-/448,-* 76,71 * Voor natuurlijke personen geldt het lagere tarief. Juridische incasso/zaak op tegenspraak Dit zijn zaken waarin door uw debiteur serieus juridisch verweer wordt gevoerd ofwel zaken op tegenspraak. Dergelijke zaken worden door ons altijd uit het standaard incasso traject gehaald. Hier worden werkzaamheden in rekening gebracht aan de hand van een uurtarief van 120,- te vermeerderen met geldend BTW-tarief. Tarieven deurwaarder Vanaf het moment van dagvaarden brengt de deurwaarder kosten in rekening, namelijk kosten voor het verrichten van ambtshandelingen. Dit zijn de werkzaamheden welke zij volgens de wet mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen van een vonnis, beslag leggen en ontruimen. De kosten van dergelijke ambtshandelingen berekenen wij door aan onze opdrachtgevers.

7 Welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen is geregeld in artikel 2 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In de onderstaande tabel staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen vermeld: a Dagvaarding 76,17 b Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) 73,31 c Diverse aanzeggingen per exploot 60,26 d Overbetekening diverse beslagen 64,49 e Beslag op roerende zaken 100,18 i Derdenbeslag, anders dan op periodieke betalingen 159,64 j Derdenbeslag periodieke betaling (niet verhaal alimentatie) 113,63 k Derdenbeslag tot verhaal van alimentatie 97,04 s Aanslaan biljetten voor aankondiging openbare verkoop 75,36 t Executoriale openbare verkoop van roerende zaken 263,73 v Gedwongen ontruiming van onroerende zaken 197,04 Tarieven Verhaalsonderzoek Wij bieden u de gelegenheid een verhaalsonderzoek te starten tegen uw debiteur. Wij besteden deze werkzaamheden uit aan onze gespecialiseerde incasso-partners. De vaste tarieven zijn daarbij als volgt: 1 Natuurlijke personen 80,- Standaard verhaalsonderzoek NP * Standaard verhaalsonderzoek NP + inkomenstoets 95,- Uitgebreid verhaalsonderzoek NP ** 375,- Uitgebreid verhaalsonderzoek NP + steunvordering 475,- 2 Rechtspersonen 375,- Uitvoerig verhaalsonderzoek RP*** 3 KvK-check standaard (uittreksel) 10,- 4 KvK-check uitgebreid (jaarrekeningen) 17,50 5 Bankrekening 110,- 6 Voertuiginformatie 125,- 7 Steunvordering 160,- 8 Officieel inschrijfadres verificatie 90,- NP = natuurlijk persoon RP = rechtspersoon * Standaard verhaalsonderzoek NP: - Bron van inkomsten en/of eventuele bijzonderheden ** Uitgebreid onderzoek NP: - Personalia, bronnen van inkomsten, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale recherche, bankrekening, voertuig-informatie, morele beoordeling en bijzonderheden etc. *** Uitvoerig onderzoek RP: - Verificatie KvK, bedrijfsgrootte, constructie, onroerend goed, betalingsdiscipline, kredietwaardigheid/financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, wagenpark, verificatie natuurlijk persoon vestigingsadres. Tarieven Credit Management - Vast jaarbedrag van 300,-. - Vast honorarium 40,- per uur voor het beheren van uw debiteuren. - 1-op-1 doorberekening van portikosten. Alle bedragen, uitgezonderd van griffierechten, zijn exclusief geldend BTW-tarief. Op griffierechten is geen BTW van toepassing. Disclaimer Juridisch Incassokantoor Geldrop besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van haar website. Het kan echter voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Juridisch Incassokantoor Geldrop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en eventuele typefouten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Horssen en kantoorhoudende te (6631 AJ) Horssen aan de Meester Muldersstraat 15. Gedeponeerd

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 2013.1 GE/HEU

Algemene Voorwaarden Versie 2013.1 GE/HEU Algemene Voorwaarden Versie 2013.1 GE/HEU Art. 1. Definities 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advieskantoor Geldrop (JAG), handelend onder de naam Juridisch Advieskantoor Geldrop (JAG).

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst 3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst 3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Algemene voorwaarden Van de besloten vennootschap JW Cash Management B.V., h.o.d.n. Dutch Cash Management, statutair gevestigd te Harderwijk en kantoorhoudende te Harderwijk aan de Drielandendreef 38.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS 1. Definities Advocatenkantoor Sepers is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24447199. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene Voorw aarden

Algemene Voorw aarden Algemene Voorwaarden fa ctur at ie, debit eu re nbeheer & incasso Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Incassonet B.V., hierna te noemen: de opdrachtnemer. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon,

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Incasso Voorwaarden

Algemene Incasso Voorwaarden Algemene Incasso Voorwaarden Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 52523772 Artikel 1. Algemeen 1.1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIC Collect B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Nijman & Dulder Beschermingsbewind, gevestigd en kantoorhoudende te Spoordreef

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV

ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Control-I BV, h.o.d.n. Baas In Control; 1.2 Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer.

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer. Algemene Voorwaarden Incassowijzer BV (K.v.K. 37084298) 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: PRO ACTIEF INCASSO GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE TILBURG

ALGEMENE INCASSO- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: PRO ACTIEF INCASSO GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE TILBURG Artikel 1 Algemeen 1.1 Pro Actief Incasso is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, gevestigd te Tilburg onder nummer 52633616. 1.2 Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie

Algemene Voorwaarden. European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie Algemene Voorwaarden European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie Algemene Voorwaarden ECP Nederland B.V. HUURgarantie Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen verstrekte opdrachten tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan OST Mediation worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen Algemene Voorwaarden JIB 1 Definities 1.1 Justicum Incasso Bureau: Het incassobureau, met gedeponeerde voorwaarden bij de KvK, statutair gevestigd te Rotterdam. 1.2 Cliënt: natuurlijk of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten - daaronder begrepen iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 A Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hafkamp: de aan Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Nadere informatie