FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012"

Transcriptie

1 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schiedamse Incasso Organisatie B.V. (v.h.o.d.n. Cashpoint ), gevestigd Rotterdam, en laatstelijk kantoorhoudende aan de Heemraadssingel 161 (hierna genoemd: curanda ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van curanda is als bijlage 1 bij het 1 e Faillissementsnummer : F 11/565 verslag bijgevoegd. Datum uitspraak : 16 augustus 2011: Verlening voorlopige surseance van betaling 25 augustus 2011: Omzetting surseance naar faillissement Curator : Mr. A.H. Nierman R-C : Mr. C. Van Steenderen - Koornneef Bijlagen : 1. Urenregistratie naar tijdschrijfgroep Activiteiten onderneming : Volgens KvK: Het incasseren van vorderingen op derden alsmede het verlenen van juridische diensten en het detacheren van financiële en juridische dienstverleners. Omzetgegevens : Blijkens (onvolledige) administratie: ,99 Euro in 2010 Personeel gemiddeld aantal : Volgens KvK: 1 Verslagperiode : 10 maart 2012 tot en met 10 september 2012 Bestede uren in verslagperiode : 38 uur en 9 minuten Bestede uren Totaal : 143 uur en 21 minuten 1/9

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De onderneming van curanda is in 2001 opgericht. Sinds 2002 is de huidige bestuurder in functie, en werd door curanda een incassobureau gedreven, kennelijk als nevenactiviteit van een door dezelfde bestuurder gedreven advocatenkantoor. Bedoeld advocatenkantoor is reeds voorafgaand aan het faillissement van curanda in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Rotterdam bij vonnis d.d. 18 december 2007 (F07/761). 1.2 Winst en verlies De administratie van curanda is op datum faillissement onvolledig althans onvoldoende bijgewerkt. De hier weergegeven cijfers zijn derhalve onder ieder denkbaar voorbehoud weergegeven. 2010: ,00 negatief 2009: 2.587,00 negatief 2008: ,00 negatief 1.3 Balanstotaal Ultimo 2010: ,00 Ultimo 2009: ,00 Ultimo 2008: ,00 Bij vorenstaande balanstotalen moet echter volledigheidshalve worden weergegeven dat sprake is van significant negatief eigen vermogen, tot een beloop van ,00 negatief per ultimo Lopende procedures In onderzoek bij de curator. 2 e verslag: Gebleken is van diverse vorderingen op curanda, haar bestuurder en de stichting derdengelden met betrekking tot ontvangen gelden die niet zijn doorgestort aan de opdrachtgevers. Procedures tegen curanda zijn geschorst en in voorkomend geval doorgehaald onder voorlopige erkenning van de ingestelde vorderingen. 3 e verslag: Invoicetracker BVBA heeft zich jegens de curator op het standpunt gesteld schade te hebben geleden door de handelwijze van de curator, gelegen in de terbeschikking stelling van het door curanda gehanteerde online incassosysteem aan Das Incasso B.V., de koper van de incasso-portefeuille. Ook zou Invoicetracker BVBA schade hebben geleden door een brief van de curator aan de voormalige opdrachtgevers van curanda. Volgens Invoicetracker BVBA zou de brief ook aan (voormalige) opdrachtgevers van Invoicetracker BVBA gezonden zijn, echter Invoicetracker BVBA toont dit niet aan. M.J. Timmermans heeft de curator zowel qq als pro sé buitengerechtelijk aansprakelijk gesteld mede op grond van een beweerdelijk van Invoice Tracker BVBA gecedeerd gekregen pretense vordering terzake deze kwestie, alsook op de beweerdelijke grond dat Timmermans als indirect aandeelhouder van Invoicetracker BVBA schade zou lijden indien Invoicetracker BVBA zou failleren. Timmermans heeft terzake deze kwesties een dagvaarding doen betekenen aan de curator, om op 15 augustus 2012 te verschijnen bij de rechtbank Rotterdam. De procedure is niet aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de curator alle 2/9

3 stellingen terzake van Invoicetracker BVBA en Timmermans ontkent en betwist en iedere aansprakelijkheid van de hand wijst. 1.5 Verzekeringen Voor zover van toepassing: Beëindigd. 1.6 Huur Curanda was tot kort voor haar surseance gevestigd te Vlaardingen aan de Fortunaweg 70. Deze overeenkomst zou van rechtswege zijn geëindigd waarna curanda haar intrek heeft genomen aan de Heemraadssingel 161 te Rotterdam, alwaar zij een gebruiksovereenkomst zou zijn aangegaan met betrekking tot een deel van de ruimte die aldaar door een derde werd gehuurd. 1.7 Oorzaak faillissement Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement heeft de heer E. Goossens het volgende verklaard: Curanda exploiteerde een incassobureau op aanvankelijk- no cure no pay basis, welke ontoereikend bleek om een rendabele onderneming te exploiteren. Door personele (en persoonlijke) omstandigheden en de ingetreden kredietcrisis zouden medio 2009 de resultaten van de onderneming zo zijn teruggelopen dat een verkoop van de activiteiten geïndiceerd was, pogingen daartoe bleken echter vruchteloos. Hoewel de onderneming haar activiteiten bleef voortzetten steeg de schuldenlast. De bestuurder heeft uiteindelijk surseance van betaling aangevraagd in de hoop dat een bewindvoerder terzake een mogelijke verkoop van de activiteiten wel resultaat zou boeken om zo genoegdoening aan schuldeisers te kunnen bieden. De vooromschreven verklaring van de bestuurder is bij de curator in onderzoek. Naar voorlopig is gebleken is sprake van een dusdanig omvangrijke schuldenlast dat geen concreet vooruitzicht bestaat op enige reële uitkering voor de schuldeisers, te meer nu opdrachtgevers van curanda tot haar schuldeisers behoren wegens achterstallige uitkeringen van kennelijk wel door curanda- voor hen geïncasseerde gelden. Na vaststelling van deze situatie is dan ook besloten tot omzetting van de oorspronkelijk verleende surseance van betaling om te zetten naar faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring Volgens KvK: Aantal in jaar voor faillietverklaring De bestuurder heeft hierover verklaard dat curanda voor de insolventie 3 arbeidskrachten in dienst had, maar dat arbeidsovereenkomsten reeds voorafgaand aan het faillissement zouden zijn beëindigd. De curator onderzoekt dit nu indicaties voor lopende verplichtingen voorhanden zijn. 2 e verslag: Voor zover rechtens vereist is zekerheidshalve ontslag aangezegd. 2.3 Datum ontslagaanzegging 20 september /9

4 2.4 Werkzaamheden Geen 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover bekend: geen. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Curanda heeft een beperkte kantoorinventaris in eigendom. Een gedeelte daarvan is reeds na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht. 3.7 Verkoopopbrengst 2.000,00 exclusief BTW 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover bekend: 3.10 Werkzaamheden Faciliteren verkoop overige kantoorinventaris. Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Curanda beschikt over een opdrachtenportefeuille terzake haar incassowerkzaamheden. De curator spant zich in terzake de overname daarvan door een gerenommeerde partij teneinde de schade bij opdrachtgevers te beperken en opbrengsten voor de boedel te realiseren. 2 e verslag: De curator is geslaagd in het verkopen van de opdrachtportefeuille aan een derde. 4/9

5 3.12 Verkoopopbrengst 7.500,00 exclusief BTW 3.13 Boedelbijdrage N.V.T Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving In onderzoek bij curator. 2 e verslag: Aanwijzingen bestaan voor mogelijk paulianeuze overdracht van voertuigen. De curator onderzoekt en treft waar noodzakelijk maatregelen na verkregen toestemming Rechter-Commissaris. 3 e verslag: Deze kwestie is nog onderwerp van onderzoek Verkoopopbrengst Nog niet bekend Werkzaamheden Onderzoek verrichten als vermeld. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren In onderzoek bij curator. 2 e verslag: Gebleken is van betaling op rekeningen van curanda, vermoedelijk uit hoofde van betalingsregelingen met schuldenaren van de voormalige opdrachtgevers van curanda. De curator werkt samen met de koper van opdrachtportefeuille teneinde de ontvangen bedragen ten goede te laten komen aan de rechthebbenden. 4.2 Opbrengst 3 e verslag: Uit de administratie, althans uit de surseance-aanvraag blijkt dat de bestuurder E.F.J. Goossens debiteur is van curanda. In de surseance-aanvraag staat terzake een bedrag vermeld van ,48. Voorts vermeldt de surseance aanvraag een vordering op Juridische Incasso B.V. van ,89. Tenslotte vermeldt de administratie van curanda diverse handelsdebiteuren. De curator tracht deze vorderingen waar mogelijk te incasseren, waarbij rekening dient te worden gehouden met verminderde verhaalsmogelijkheden, mits aantoonbaar. 5/9

6 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 4.4 Werkzaamheden Incasso debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Alle banken zijn door de curator aangeschreven. Er zijn tot heden geen vorderingen door de banken ingediend. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden NVT 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen NVT 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement stilgelegd. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden 6/9

7 Doorstart 6.4 Beschrijving, anders dan dat er een potentiele kandidaat wordt gezocht voor overname van de incassowerkzaamheden. 2 e verslag: De incassoportefeuille is door een derde verworven. Dit behelst evenwel geen doorstart in de zin van dit verslag. 6.5 Verantwoording NVT 6.6 Opbrengst Zie Boedelbijdrage NVT 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Naar het zich laat aanzien heeft curanda niet voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW nu de administratie van curanda niet zodanig was dat daaruit op eenvoudige wijze alle rechten en verplichtingen van curanda waren te herleiden op datum faillissement. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen van 1999 tot en met 2003 en 2005 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 2004 is te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen van 2006 tot en met 2010 zijn niet gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in art. 2:396 lid 6 jo. 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De curator is gebleken dat een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen in het kapitaal van curanda reeds zou zijn verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek bij curator. 2 e verslag: De curator is gebleken van diverse posten die ten onrechte ten laste van de vennootschap zijn gebracht, privé uitgaven daaronder begrepen. Voorts is sprake geweest van een situatie waarin de 7/9

8 vennootschap gelden van, althans bestemd voor, haar opdrachtgevers op andere wijze heeft aangewend dan ter doorbetaling. De bestuurder van curanda is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Deze heeft terzake verzocht om overleg, te meer op grond van het feit dat hij de curator aansprakelijk heeft gesteld wegens beweerdelijk schadelijke uitlatingen over zijn vervulling van bestuurstaken. De curator zal bezien of enige regeling op grond van alle omstandigheden van het geval geïndiceerd zou zijn. 3 e verslag: De bestuurder is tot dusver nog niet ingegaan op verzoeken van de curator tot een reactie op de bevindingen van de curator terzake diverse onregelmatigheden, noch omtrent de vermogens- en inkomenspositie van de bestuurder in geval van een eventuele betalingsregeling. De curator beraadt zich omtrent verder te ondernemen stappen. 7.6 Paulianeus handelen 2 e verslag: De curator heeft aanwijzingen voor paulianeuze vervreemding van voertuigen. Gezien de meeromvattende aansprakelijkheden van de bestuurder van curanda maakt dit deel uit van beoogd overleg. 3 e verslag: Bedoeld overleg heeft nog steeds niet plaats kunnen vinden. De curator beraadt zich omtrent verder te nemen stappen. 7.7 Werkzaamheden 2 e verslag: In overleg bezien of enige regeling met betrekking tot de aansprakelijkheid voor het boedeltekort kan worden bewerkstelligd. Bij gebreke daarvan zal de Rechter-Commissaris worden verzocht om toestemming voor rechtsmaatregelen. 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Nee. 8.2 Bedrag 8.3 Verstrekt 8.4 Werkzaamheden 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen Tot heden is een boedelvorderingen ingediend door het UWV ter grootte van 5.663,74. Rekening dient te worden gehouden met algemene faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator. 9.2 Pref. vordering fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ad ,00 bij de curator ingediend. 8/9

9 9.3 Preferente vordering UWV UWV heeft een preferente vordering ad 5.846,25 ter verificatie bij de curator ingediend. 9.4 Andere preferente crediteuren Mevr. E. Harteveld heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 b-e BW, ten bedrage van 7.791, Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9.8 Werkzaamheden Onderzoek verrichten als hiervoor vermeld, betrachten regeling aansprakelijkheid bestuurder, beraden overige (rechts)maatregelen tegen (onder andere) bestuurder en andere betrokkenen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak Zie Saldo boedelrekening 4.640, Indiening volgend verslag Uiterlijk op 12 maart Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend Rechter-Commissaris Voor zover vereist heeft de Rechter-Commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de curator, zoals vermeld in dit verslag. 9/9

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie