Toetsingskader Kleine Windturbines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskader Kleine Windturbines"

Transcriptie

1 Toetsingskader Kleine Windturbines Gemeente Alkmaar Ruimtelijke Ordening & Milieu Maart 2016

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding & samenvatting Procedure Leeswijzer Kleine Windturbines Kleinschalige windturbines Typen en voorbeelden Beoordeling aanvragen Kleine Windturbines Algemene regels Aanvullende regels voor Bedrijf- en kantoorlocaties Aanvullende regels voor het Buitengebied Aanvullende regels voor Overig bebouwd gebied Hardheidsclausule Een windturbine plaatsen? Aanvraag vergunning Kosten Overige informatie Bijlage 1 Rijks, provinciaal en gemeentelijk beleidskader Bijlage 2 - Wijze van meten Bijlage 3 - Kaart Alkmaar... 16

3 1. Inleiding & samenvatting Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Alkmaar ziet kansen voor initiatieven die voorzien in het opwekken van duurzame energie. Er worden steeds meer vragen gesteld over met name het plaatsen van kleinschalige windturbines. Het bestuur ziet mogelijkheden voor kleinschalige windturbines, zoals windwokkels (zie H2). Het betreft dus andere windturbines dan de (grootschalige) windmolens die op Alkmaars grondgebied niet wenselijk zijn, in verband met de bescherming van landschappelijke kwaliteiten. De huidige bestemmingsplannen voorzien niet in de mogelijkheid tot het plaatsen van kleine windturbines. Door het ontbreken van een adequaat toetsingskader heeft het college de wens uitgesproken op korte termijn een toetsingskader te willen opstellen waaruit blijkt wat de kansen en beperkingen zijn en hoe er binnen de gemeente Alkmaar wordt omgegaan met aanvragen voor het plaatsen van kleine windturbines. Om het proces voor initiatiefnemers verder te vereenvoudigen wordt er op de langere termijn onderzocht of het toetsingskader geïntegreerd kan worden in bestemmingsplannen of in het nieuwe omgevingsplan. Het is belangrijk om initiatieven die duurzame energie opleveren de ruimte te bieden en zoveel mogelijk te faciliteren. Kleine windturbines wekken energie op, maken het mogelijk om te voorzien in de eigen energiebehoefte en dragen bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen om in 2020, 20% van de Alkmaarse benodigde energie op duurzame wijze op te wekken. De mogelijkheden voor het plaatsen van kleine windturbines zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo is er landelijke en provinciale wet- en regelgeving waar rekening mee gehouden moet worden en spelen er verschillende belangen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Het is het streven om mee te werken aan initiatieven voor het plaatsen van kleine windturbines als er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en er sprake is van balans tussen ruimtelijke kwaliteit enerzijds en duurzaamheid anderzijds. Met de voorliggende Toetsingskader Kleine Windturbines worden er regels geformuleerd voor de plaatsing van kleine windturbines op Alkmaars grondgebied met een maximale hoogte van 9,5 meter. Een hoogte van maximaal 9,5 meter wordt als kleinschalig beoordeeld. Windturbines hoger dan 9,5 meter vallen onder provinciale regelgeving. Het toetsingskader geeft inzicht in de regels die er gelden om medewerking te kunnen verlenen (vergunningverlening) aan een initiatief voor het plaatsen van een kleinschalige windturbine. Vanwege de verschillende gebieden en eigenschappen in Alkmaar is er onderscheid gemaakt in algemene regels en zijn er aanvullende, specifieke regels opgesteld voor bedrijfs- en kantoorlocaties, het buitengebied en voor het overig bebouwd gebied. 1.2 Procedure Het toetsingskader wordt in ontwerp zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen en indien gewenst uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast wordt het toetsingskader voor overleg toegezonden aan de gebruikelijke overlegpartners. Na de inspraaktermijn wordt het toetsingskader door Burgemeester & Wethouders vastgesteld. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is kort omschreven wat kleine turbines zijn en welke typen zijn. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de regels omschreven. Hoofdstuk vier geeft inzicht in de te nemen stappen in geval van een initiatief voor het plaatsen van een kleine windturbine.

4 Ter ondersteuning van het toetsingskader zijn er een aantal bijlagen toegevoegd. Het kader is gebaseerd op wet- en regelgeving van Rijk en provincie. Een omschrijving van deze regelgeving is in bijlage 1 opgenomen. Daarnaast zijn er ter verduidelijking van de wijze van meten in bijlage 2 een aantal ondersteunende figuren opgenomen. Bijlage 3 geeft zicht op de gebieden waar de specifieke regels betrekking op hebben.

5 2. Kleine Windturbines 2.1 Kleinschalige windturbines Kleine windturbines zijn turbines met een maximale hoogte van 9,5 meter die op een duurzame manier energie opwekken. Van de kleine windturbines zijn er grofweg twee soorten te onderscheiden welke zowel op maaiveld als op daken geplaatst kunnen worden. De twee types zijn de horizontale as-turbine (HAT) en de verticale as-turbine (VAT). Hieronder een korte toelichting op de twee typen. 2.2 Typen en voorbeelden Horizontale as-turbines (HAT) Van zowel de horizontale as-turbine als de verticale as-turbine zijn verschillende modellen beschikbaar. Turbines van het HATtype worden gekenmerkt door een as evenwijdig aan de richting van de wind met de wieken loodrecht op de wind. In de actieve stand staan deze turbines met de as richting in de wind. Bij een verandering van de windrichting zoekt de turbine opnieuw naar de optimale stand ten opzichte van de wind. Naast de traditionele driewiekers, zijn er steeds meer turbines van het Horizontale asturbine-type met een innovatieve vormgeving in ontwikkeling. Een deel van deze turbines maakt gebruik van een ring rondom de wieken, het zogenaamde venturi-effect. In onderstaande figuur is een voorbeeld opgenomen. Door de ring om de wieken ontstaat een toenemende luchtdruk voor de rotor en een lagere luchtdruk achter de rotor. Als gevolg daarvan versnelt de luchtstroom waardoor de rotor sneller gaat draaien. Onderstaand enkele voorbeelden van turbines van het horizontale as-turbine-type. Bron: Agentschap NL, 2013

6 Verticale as-turbines Verticale as-turbines zijn windturbines die in tegenstelling tot de HAT-turbines draaien om een as die loodrecht op de windrichting staat. Voordeel is dat er voor het zoeken naar de optimale windstand geen gondels en geen kruisystemen nodig zijn. In tegenstelling tot de horizontale as-turbine heeft de verticale as-turbine daardoor minder last van wisselende windrichtingen. De verticale as-turbine hoeft niet op de wind gezet te worden. Met de verticale as-turbine dwars op de windrichting staan is de verticale as-turbine dus altijd gereed voor gebruik. Onderstaand enkele voorbeelden van turbines van het verticale as-turbine-type. Bron: Agentschap NL, 2013

7 3 Beoordeling aanvragen Kleine Windturbines Vertaling van Rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijke ambities (bijlage 1) resulteert in regels voor het plaatsen van kleine windturbines. Er worden twee categorieën regels onderscheiden; de algemene en aanvullende regels. De algemene regels (paragraaf 3.1) komen voort uit de relevante wet- en regelgeving van het Rijk en provincie. De aanvullende regels zijn afhankelijk van de specifieke locatie in de gemeente. Voor de aanvullende regels wordt onderscheid gemaakt in bedrijfs- en kantoorlocaties, buitengebied en overig bebouwd gebied (woongebieden en dorpskernen). De uitgangspunten zijn: Voor het plaatsen van kleine windturbines op bedrijfs- en kantoorlocaties geldt een faciliterend beoordelingskader (paragraaf 3.2). Voor het plaatsing van kleine windturbines in het buitengebied geldt in tegenstelling tot bedrijf- en kantoorlocaties een meer terughoudend beoordelingskader (paragraaf 3.3). Voor het plaatsing van kleine windturbines in het overig bebouwd gebied (woongebieden/dorpskernen en beschermd stads/dorpsgezicht) geldt een strikt beoordelingskader (paragraaf 3.4). 3.1 Algemene regels De algemene regels gelden voor alle initiatieven die voorzien in plaatsing van een kleine windturbine in Alkmaar. A 1. Bij de aanvraag voor een initiatief dat voorziet in plaatsing van een kleine windturbine wordt aangetoond dat het initiatief voldoet aan: - het Bouwbesluit; - de bouwverordening; - het Besluit omgevingsrecht; - het activiteitenbesluit, en; - de geldende regels ten aanzien van flora- en fauna. 2. Voor de positionering en maatvoering van kleine windturbines gelden de volgende regels: - Een kleine windturbine wordt uitsluitend binnen een bouwvlak geplaatst. - De totale bouwhoogte van een kleine windturbine is maximaal 9,5 meter. De ashoogte van een kleine windturbine is maximaal 7 meter. - De rotordiameter van een kleine windturbine is kleiner 5 meter. - In geval van plaatsing op plat dakvlak is de hoogte van de windturbines niet meer dan 1/3 van de gerealiseerde bouwhoogte van een gebouw met een maximale hoogte van 9,5 meter. 3. het initiatief in overeenstemming is met de redelijke eisen van welstand als geformuleerd in de gemeentelijke welstandsnota. 4. Bij de aanvraag geeft de initiatiefnemer aan bereid te zijn een planschadeovereenkomst af te sluiten met de gemeente.

8 5. Bij de aanvraag voor een initiatief dat voorziet in plaatsing van een kleine windturbine wordt aangetoond dat het initiatief aan de gehanteerde (inter)nationale normen en richtlijnen voor veiligheid, zichtbaarheid en geluidsproductie. 3.2 Aanvullende regels voor Bedrijf- en kantoorlocaties De gemeente Alkmaar gaat faciliterend om met initiatieven voor het plaatsen van kleine windturbines op bedrijfs- en kantoorlocaties. Naast de algemene regels gelden er aanvullende regels voor initiatieven die voorzien in plaatsing van een windturbine op bedrijfs- en kantoorlocaties (kaart bijlage). B. 1. Kleine windturbines kunnen uitsluitend worden toegestaan op bedrijfs- en kantoorlocaties indien: - er kan worden voldaan aan het gestelde in paragraaf Aanvullende regels voor het Buitengebied Voor het buitengebied geldt in tegenstelling tot bedrijf- en kantoorlocaties een terughoudend beoordelingskader. Onder het buitengebied worden het landelijk gebied, de natuurgebieden en de recreatiegebieden verstaan. Hoewel het windaanbod in deze gebieden het grootst zal zijn, hebben kleine windturbines in het buitengebied ook de meeste ruimtelijke impact. Gezien het dynamische en technische karakter sluiten kleine windturbines veelal niet goed aan bij open gebieden en natuurgebieden. Door het toestaan van individuele kleine windturbines ontstaat het gevaar van verrommeling van het buitengebied. Met verrommeling wordt in dit geval gedoeld op aantasting van het oorspronkelijke landschap waardoor de visuele waarde wordt verlaagd. Kleine windturbines trekken de aandacht en vallen op door het dynamische, roterende karakter en hebben daardoor impact op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Voor plaatsing van kleine windturbines in het Buitengebied (kaart bijlage) gelden de onderstaande regels. C. 1. Kleine windturbines kunnen uitsluitend worden toegestaan in het buitengebied indien: - er kan worden voldaan aan het gestelde in paragraaf 3.1; - er sprake is van positionering op maaiveld bij een (agrarisch) bedrijf, binnen de voor- en achtergevelrooilijn van de bedrijfsbebouwing (niet zijnde bedrijfswoning), en/of; - er sprake is van positionering in de noklijn van een (hellend) dakvlak van (agrarische) bebouwing.

9 3.4 Aanvullende regels voor Overig bebouwd gebied Voor Overig bebouwd gebied (woongebieden/dorpskernen en beschermd stads/dorpsgezicht) zoals aangeven op de kaart in de bijlage geldt een strikt beoordelingskader. Het rendement van een kleine windturbine zal binnen Overig Bebouwd Gebied relatief laag zijn door het ontbreken van een ongehinderd windaanbod vanwege de beperkte maximale hoogte van 9,5 meter. Daarnaast is het plaatsen van kleine windturbines in een stedelijk/dorpse setting vanuit stedenbouwkundig en esthetisch oogpunt vaak niet gewenst. Kansen kunnen zich uitsluitend voordoen indien windturbines vanaf de tekentafel worden geïntegreerd bij de planvorming van een ruimtelijke ontwikkeling en de windturbines géén zicht of geluidhinder veroorzaken in de directe omgeving. Voor het plaatsen van kleine windturbines binnen Overig Bebouwd Gebied (kaart bijlage) gelden de onderstaande regels. D. 1. In aanvulling op het gestelde in paragraaf 3.1 kunnen kleine windturbines uitsluitend binnen Overig Bebouwd Gebied worden toegestaan indien: - er sprake is van bouwkundige integratie van windturbines bij projectontwikkeling en er geen zichthinder/geluidhinder wordt veroorzaakt, of; - er sprake is van positionering op platte daken van kantoor- en/of bedrijfslocaties of platte daken van educatieve of openbare functies (ziekenhuis, bibliotheek, scholen, etc.) waarbij de afstand vanuit de dakrand minimaal gelijk is aan de hoogte van de te realiseren kleine windturbine en er geen zichthinder/geluidhinder wordt veroorzaakt. 3.5 Hardheidsclausule In bijzondere gevallen is het college van Burgemeester & Wethouders bevoegd af te wijken van het toetsingskader. In gevallen waarin voorliggend kader niet voorziet, beslist het college van Burgemeester & Wethouders.

10 4 Een windturbine plaatsen? Voor het plaatsen van een windturbine is er een omgevingsvergunning nodig. Hoofdstuk vier heeft inzicht gegeven in de relevante regels waaraan voldaan moet worden. Daarnaast spelen er nog andere zaken als proces en kosten. Onderstaand een korte toelichting op de procedures en kosten die gekoppeld zijn aan aanvragen voor het plaatsen van kleine windturbines. 4.1 Aanvraag vergunning Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor de realisering van een bouwwerk een omgevingsvergunning vereist. Indien de in het bestemmingsplan ogenomen maatvoeringen worden overschreden en het initiatief wel lijkt te passen binnen de geformuleerde regels kan een uitgebreide omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als gevolg van strijdigheid met het bestemmingsplan wordt gelet op artikel 2.10, tweede lid Wabo aan de hand van het toetsingskader beoordeeld of desondanks een verlening van de omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is (toepassing van artikel 2.12 Wabo). De te voeren Wabo- procedure en daaraan gekoppelde tijdsduur is afhankelijk van de aanvraag. In het stadium van een aanvraag kan worden bepaald of er een planologische ontheffing kan worden gegeven op basis van een buitenplanse ontheffing art Wro of een kruimelontheffing art. 4, bijlage 2 Besluit omgevingsrecht. Een initiatief begint met een goede ruimtelijke onderbouwing. In een ruimtelijke onderbouwing wordt aandacht besteed aan de geformuleerde regels. Daarnaast dient een constructieplan te worden aangeleverd waarin de wijze van verankering inzichtelijk wordt gemaakt. Bij plaatsing op gebouwen dient tevens een dakkrachtenberekening te worden overlegd. 4.3 Kosten De kosten (leges) kunnen per aanvraag verschillen. Om die reden worden initiatiefnemers verwezen naar de gemeentelijke legesverordening. De legesverordening is inzichtelijk gemaakt op de website van de gemeente Alkmaar en te raadplegen via de website: Overige informatie Heeft u specifieke vragen over het plaatsen van een kleine windturbine? Raadpleeg onze website of bel naar De afdeling Vergunningen & Subsidieverlening is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

11 Bijlage 1 Rijks, provinciaal en gemeentelijk beleidskader Landelijke regelgeving Op initiatieven die voorzien in het plaatsen van kleinschalige windturbines is er verschillende regelgeving van toepassing. Voornamelijk op het gebied van bouw en milieu worden er eisen gesteld. De relevante regelgeving komt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit en de bouwverordening, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Flora- en faunawet. Hieronder een korte toelichting op de wet- en regelgeving. Omgevingsvergunning (Wabo) Omdat een kleinschalige windturbine wordt gezien als een bouwwerk op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een omgevingsvergunning vereist. Indien de in het bestemmingsplan opgenomen maatvoeringen worden overschreden en het initiatief wel lijkt te passen binnen de geformuleerde uitgangspunten en ambities kan een uitgebreide omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor het plaatsen van een windturbine kan mogelijkerwijs ook een reguliere procedure aan de orde zijn, door toepassing van de kruimelontheffing (conform bijlage 2, Besluit omgevingsrecht). Dit is vanuit de positie van de aanvrager aantrekkelijk. De ontheffing maakt het mogelijk dat turbines op en nabij bebouwing, bestemd voor eigen verbruik, op niet gevoelige bestemming een ontheffing kunnen krijgen. Bouwbesluit In het bouwbesluit staan algemene regels en voorwaarden waaraan een te realiseren bouwwerk moet voldoen. Er worden zowel eisen gesteld aan de constructie als de veiligheid van het gehele bouwwerk. Daarnaast worden er normen gesteld waaraan de verschillende aspecten moeten voldoen. Wet Milieubeheer/activiteitenbesluit Een kleine windturbine wordt eveneens getoetst aan de wet milieubeheer. In categorie 20.1 sub a onder 1 van bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht worden windturbines aangewezen als inrichtingen in de zin van Wet milieubeheer. Voor de geluidsnormen wordt aansluiting gezocht bij de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit is opgenomen welk geluidniveau een inrichting maximaal mag produceren op de gevel van omwonenden en andere geluidgevoelige objecten. Windturbines of een combinatie van windturbines moet voldoen aan de norm zoals is aangegeven in het Activiteitenbesluit. In het activiteitenbesluit worden eveneens regels gesteld voor het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtoverlast opgenomen. Voor bepaalde situaties is het nodig dat een windturbine is voorzien van een automatische stilstandvoorziening. Deze voorziening schakelt de windturbine af als er slagschaduw optreedt bij gevoelige objecten. Flora- en fauna Bij aanvragen die voorzien in plaatsing van een kleine windturbine zal per locatie gekeken moeten worden of de Flora- en Faunawet van toepassing is. Indien dit aan de orde is zal de aanvrager een ontheffing moeten aanvragen bij het bevoegd gezag, het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie. Provinciale visie/regelgeving Naast landelijke regelgeving is er op provinciaal niveau aanvullend beleid voor het plaatsen van windturbines. De provincie Noord-Holland heeft het beleid Wind op Land opgesteld en verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (verder: verordening). In de verordening van de provincie is

12 bepaald dat er sprake is van (provinciale) windturbines indien er sprake is van: een door wind aangedreven bouwwerk met een rotordiameter van ten minste 5 meter of een ashoogte van ten minste 7 meter waarmee energie wordt opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk behorende infrastructurele voorzieningen, met uitzonderingen van traditionele windmolens of replica s hiervan (bron: art. 2 onder pp. PRV). Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat initiatieven met een hoogte, hoger dan 9,5 meter worden bestempeld als provinciale turbines. Ten opzichte van plaatsing van deze turbines is de provincie terughoudend. Er worden dan ook specifieke locaties aangewezen waar deze geplaatst kunnen worden. Daarnaast worden er strikte regels gesteld met betrekking tot positionering, vermogen en omvang. Voor de gemeente Alkmaar biedt het provinciale beleid ten aanzien van nieuwvestiging uitsluitend mogelijkheden voor een 6 in lijn opstelling (waarvan 4 reeds gerealiseerd) op bedrijventerrein Boekelermeer. De kansen en beperkingen van deze turbines worden in het toetsingskader buiten beschouwing gelaten. Gemeentelijke visie/regelgeving In de huidige gemeentelijke bestemmingsplannen worden geen kleinschalige windturbines mogelijk gemaakt. Ten behoeve van de plaatsing van een windturbine is een planologische ontheffing noodzakelijk. Een planologische ontheffing kan worden gegeven op basis van een buitenplanse ontheffing art Wro of zoals eerder aangegeven via een kruimelontheffing (conform bijlage 2, Besluit omgevingsrecht) als er bij de aanvraag wordt aangetoond dat er kan worden voldaan aan voorliggende toetsingskader. In het coalitieakkoord het wordt zomer heeft het college aangegeven zich te verzetten tegen plaatsing van (grootschalige) windmolens op Alkmaars grondgebied in verband met de bescherming van landschappelijke kwaliteiten. Het bestuur ziet daarentegen wel mogelijkheden voor kleinschalige initiatieven. Kleine windturbines wekken energie op en maken het mogelijk te om voor een deel te voorzien in de eigen energiebehoefte en dragen bij aan de landelijke, regionale en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Het is dan ook een gemeentelijk belang om initiatieven die duurzame energie opleveren de ruimte te bieden en zoveel mogelijk te faciliteren. Zoals aangegeven kunnen kleine windturbines worden toegestaan indien kan worden voldaan aan het voorliggende toetsingskader. Daarnaast worden de turbines beoordeeld in de context van de architectuur en cultuurhistorische waarden van de betreffende omgeving (bouwwerken, openbare ruimte, etc.). Dergelijke eisen worden concreet opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota.

13 Bijlage 2 - Wijze van meten Ashoogte De hoogte gemeten vanaf het middelpunt van de as van de wieken tot aan het aansluitende afgewerkte terrein Bouwhoogte (= tiphoogte) Horizontale as-turbine De som van de mastlengte (=ashoogte) en de straal (=diameter x 0,5) van de rotor. Verticale as-turbine De som van de mastlengte (=ashoogte) en de rotorhoogte. Rotordiameter Horizontale as-turbine De diameter van de rotor wordt bepaald door het maximale bereik van de rotorbladen, gemeten loodrecht op de as. Verticale as-turbine De diameter van de rotor wordt bepaald door het maximale bereik van de rotorbladen, gemeten loodrecht op de as.

14 Bouwhoogte op plat dakvlak In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een gerealiseerde bouwhoogte van 9 meter. Conform de regels is de windturbines niet hoger dan 1/3 van de gerealiseerde bouwhoogte van een gebouw, met een maximale hoogte van 9,5 meter. De windturbines zijn in dit voorbeeld maximaal 3 meter hoog. Op deze wijze blijven de verhoudingen tussen te plaatsen object en hoofd/bouwvolume gewaarborgd. Bouwhoogte en positionering op plat dakvlak (binnen Overig Bebouwd Gebied) In dit voorbeeld wordt eveneens uitgegaan van een gerealiseerde bouwhoogte van 9 meter. Daarentegen is er van plaatsing op plat dakvlak binnen Overig Bebouwd Gebied, niet zijnde buitengebied op bedrijf/kantoorlocatie. Conform de regels is de windturbine eveneens maximaal 3 meter hoog. Daarnaast is positionering, gemeten vanaf dakrand, minimaal gelijk aan de hoogte van de te realiseren kleine windturbine. In het voorbeeld is de windturbine 3 meter hoog. Conform de regels wordt de turbine dan ook minimaal 3 meter vanuit de dakrand gepositioneerd. Positionering op hellend dakvlak In geval van plaatsing op dakvlak met een helling wordt de windturbine gepositioneerd op nokhoogte, in de noklijn.

15 Positionering op maaiveld bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied In geval van positionering op maaiveld bij een (agrarisch) bedrijf, wordt plaatsing van een windturbine mogelijk gemaakt indien er sprake is van positionering op maaiveld bij een (agrarisch) bedrijf, binnen de voor- en achtergevelrooilijn van de bedrijfsbebouwing (niet zijnde bedrijfswoning). In onderstaande figuur zijn de voor- en achtergevelrooijlijn met rode pijlen aangegeven.

16 Bijlage 3 - Kaart Alkmaar Overig Bebouwd Gebied Buitengebied/ Park Bedrijventerrein/ Kantoorlocatie Beschermd stads/ dorpsgezicht

17

Toetsingscriteria Kleine Windturbines

Toetsingscriteria Kleine Windturbines Toetsingscriteria Kleine Windturbines Gemeente Alkmaar Ruimtelijke Ordening & Milieu Oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding & samenvatting... 3 1.2 Procedure... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Kleine Windturbines...

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

Beleid kleinschalige windturbines. Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp

Beleid kleinschalige windturbines. Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp Beleid kleinschalige windturbines Datum: 22 juni 2015 Versie: ontwerp Beleid kleinschalige windturbines Gemeente Menterwolde Afdeling Beleid Gemeente Slochteren Backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven Datum:

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan mini -windturbines V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels 1 december 2015 Projectnummer 090.00.00.00.95 T o e

Nadere informatie

Beleid kleinschalige windturbines

Beleid kleinschalige windturbines Beleid kleinschalige windturbines Datum: december 2015 Versie: vaststelling Beleid kleinschalige windturbines Gemeente Menterwolde Afdeling Beleid Gemeente Slochteren Backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Definitie en kenmerken KWT s... 3 1.2 Knelpunten... 4 1.3 Doel beleidsvisie... 4 2. Toetsing... 6 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten:

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten: Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De heer K. Schimmel Schoonhorsterweg 14 3772 TK BARNEVELD Onderwerp Omgevingsvergunning Geachte heer Schimmel, Op 2 oktober 2014 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033092 1. Inleiding Op 4 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Oude

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnotitie kleine windturbines 2008

Beleidsnotitie kleine windturbines 2008 Beleidsnotitie kleine windturbines 2008 Gemeente Wünseradiel Witmarsum, 20 maart 2008 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1 2. Definities 1 3. Wet milieubeheer en Algemene Plaatselijke Verordening 2 4. Ruimtelijke

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting.

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. gemeente Bronckhorst Omgevingsvergunning Besluit d.d. 15 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind 899922/943613 Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning Aan Boomkwekerij Morren t.a.v. de heer G. Morren Diepesteeg 1 8081 PD Elburg Uw brief van: Uw kenmerk: Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: 0525-688 660 Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

Beleid voor kleine windturbines

Beleid voor kleine windturbines Beleid voor kleine windturbines Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Cluster Bouwen & Milieu Afdeling Beleid & Advies November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kleine windturbines...3

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 15 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van heatpipes. Activiteiten : Bouw Handelen in strijd met regels RO Projectadres : J.F.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Omgevingsvergunning WABO

Omgevingsvergunning WABO Zaaknummer: 270807 Datum besluit: 13 december 2016 Omgevingsvergunning WABO-2016-118 Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren

OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren OMGEVINGSVERGUNNING Vriezenveenseweg 93 te Geesteren Zaaknummer: : 14.05346 OLO nummer: : 1244767 Documentnummer : U14.009084 Burgemeester en wethouders van Tubbergen beschikken op de aanvraag van : de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

O Pagina 1 van 5

O Pagina 1 van 5 Definitief besluit omgevingsvergunning 2 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen en het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning 1 e fase voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

O N T W E R P B E S L U I T W E I G E R I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O N T W E R P B E S L U I T W E I G E R I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Hanenberghoeve De heer J.H.J. Hilderink Hanenbergweg 45 7481 PB HAAKSBERGEN Uw kenmerk : 2489301 Ons kenmerk : Uw datum : 1 augustus 2016 Zaaknummer : ZO-04195 Behandeld door : R. ten Donkelaar Aantal

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 Onderwerp Op 26 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609448 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een windmolen op het dak van de eengezinswoning Rusthoekstraat 17 Adres: Rusthoekstraat

Nadere informatie

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp)

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus 10087 8900 GB Zwolle Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Datum aanvraag:

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T tomgroot@hotmail.com De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Verzenddatum 28 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette van Diest 1/5

Nadere informatie