Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een opdracht verstrekken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een opdracht verstrekken."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders Augustus Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden. 2. Definities Opdrachtgevers zijn diegenen die aan Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, c.q. het verlenen van diensten verstrekken. Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en aanverwante bedrijven. Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een opdracht verstrekken. Ambtelijke werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Niet-ambtelijke werkzaamheden zijn alle door Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders te verrichten werkzaamheden die of door de wet als nevenactiviteiten of niet expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van creditmanagement, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank, sector kanton en alle daarmee verband houdende werkzaamheden. 3. Aanvaarding Een aan Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

2 4. Werkzaamheden De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verplichtingen. Het staat Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In het geval dat Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om het de opdracht naar eigen inzicht te behandelen, zoals een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen, een uitstel tot betalen te verlenen aan de schuldenaar, een uitstel aan de wederpartij verlenen gedurende een gerechtelijke procedure, etc.. Opdrachtgever dient Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders onmiddellijk op de hoogte te brengen van bij hem of haar ontvangen betalingen na het uit handen geven van de vordering en van alle andere relevante ontwikkelingen, waaronder begrepen door opdrachtgever ontvangen of gevoerde correspondentie van en met de schuldenaar. In beginsel brengt Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders bij de schuldenaar de wettelijke rente ex artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek in rekening vanaf de vervaldata van de facturen. Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zal zij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a, danwel een contractueel bedongen rente in rekening brengen. 5. Tarieven Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven: - bijlage I : Tarieven voor cliënten; - bijlage II: Tarieven voor tussenpersonen; is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering. Geïncasseerde bedragen zijn alle bedragen die na de datum van

3 het uit handen geven van de vordering worden ontvangen, ongeacht of deze betalingen bij Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders, bij de opdrachtgever, of bij een derde zijn ontvangen. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI - voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 6. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Elke opdracht houdt de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden. 7. Voorschotten en facturatie Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd een door haar te bepalen bedrag te vorderen van de opdrachtgever als voorschot ter dekking van de te maken kosten. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken. Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd tussentijds de door haar gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden in rekening te brengen. 8. Betaling Betaling van al hetgeen aan Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders haar declaratie aan haar opdrachtgever

4 toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1 % per maand vanaf de vervaldatum. 9. Buitengerechtelijke incassokosten Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders gerechtigd haar declaratie na aanmaning te verhogen met incassokosten, zoals hierna onder Incassoprovisie bij Tarieven voor cliënten staat vermeld, en die kosten op opdrachtgever te verhalen. 10. Klachtenregeling Een klacht over een bepaald aspect van de dienstverlening door een behandelaar van het kantoor dient schriftelijk bij Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders te worden ingediend. De klacht zal worden geregistreerd en behandeld door een interne klachtenfunctionaris. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal deze worden behandeld. Zonodig kan verlenging van de termijn met 14 dagen plaatsvinden. 11. Geschillen Op de rechtsverhouding tussen Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 12. Deponering Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

5 BIJLAGE I - TARIEVEN VOOR CLIENTEN 1. Inleiding U schakelt ons in met één doel: zorgen dat u uw rekeningen betaald krijgt. Het is daarbij niet de bedoeling dat u achteraf geconfronteerd wordt met een rekening. Zeker niet als dit onverwacht gebeurt. Toch brengen onze diensten kosten met zich mee. In deze bijlage leggen wij u uit wat u van ons kunt verwachten, en wat het kan kosten. Bij samenwerkingsverbanden met grote opdrachtgevers, zijn afwijkende afspraken over het incassotraject en de tarieven mogelijk. 2. Abonnement Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders werkt in principe niet met abonnementen of andere langlopende overeenkomsten om opdrachtgevers aan ons te binden. Beter vinden wij het om alles in het werk te stellen om opdrachtgevers door onze snelheid en kwaliteit aan ons te binden. Uiteraard is het wel mogelijk om een langlopende overeenkomst met ons af te sluiten als u daar behoefte aan heeft. 3. Werkwijze - Alle opdrachten worden zo spoedig mogelijk, veelal op de dag van ontvangst, bevestigd en behandeld. Op hetzelfde moment dat u de opdrachtbevestiging van ons hebt ontvangen, is uw schuldenaar door ons aangeschreven. - Bij ontvangst wordt uw vordering op de wettelijke minimumeisen gecontroleerd. Voldoet uw vordering (nog) niet aan de vereisten, dan adviseren wij u gratis hoe u hier wel aan moet voldoen. - Ons sommatietraject is transparant en duidelijk: wij houden niet van spelletjes. - Wij geloven in een inhoudelijke behandeling van incassozaken: onze afdeling Juridische Zaken is hierbij actief betrokken. - U hoeft niet meer naar het dossier om te kijken: alle communicatie met uw schuldenaar wordt door ons overgenomen en de betalingen worden door ons in de gaten gehouden. - Wij communiceren zo efficiënt mogelijk met u. Als er behoefte is aan overleg, gebeurt dit op laagdrempelige wijze. Onze dossierbehandelaar hebt u meteen aan de telefoon. - Online dossiertoegang is gratis indien wij meerdere dossiers behandelen.

6 - Door ons ontvangen gelden worden na aftrek van kosten zo snel mogelijk en ruim binnen de voorgeschreven termijn aan u doorbetaald. - Als de schuldenaar weigert om te betalen, dan kunnen wij tot dagvaarding overgaan. Uw vordering wordt vooraf gratis door ons beoordeeld op de haalbaarheid. 4. Een incassodossier Een incassodossier betreft de opdracht tot het innen van een openstaande vordering die in redelijkheid niet wordt betwist en waarbij u het voortraject conform de wet hebt uitgevoerd. Uitgangspunt is dat alle bijkomende kosten door uw schuldenaar worden betaald. Bij een geslaagde incasso ontvangt u van ons de hoofdsom plus de rente. De kosten die wij bij uw debiteur in rekening brengen sluiten aan bij de geldende regelgeving en bedragen thans conform W.I.K.: Vordering Honorarium Over de eerste 2.500,00 15% met een minimum van 40,00 Over de volgende 2.500,00 10 % Over de volgende 5.000,00 5 % Over de volgende ,00 1 % Over het meerdere 0,5 % met een maximum van 6.775,00 Deze tarieven kunnen anders zijn indien u dit uitdrukkelijk met uw schuldenaar bent overeengekomen. Uw schuldenaar betaalt dan de overeengekomen kosten terwijl wij bij onze declaratie de bovengenoemde tarieven hanteren. Het verschil wordt bij declaratie verrekend. Naast ons honorarium brengen wij uw debiteur de kosten in rekening die gemaakt zijn ter verificatie van de adresgegevens Afrekening van een incassodossier Er zijn drie redenen waarom een dossier kan worden gesloten: - Algehele betaling: de schuldenaar betaalt de hoofdsom, rente en kosten; - Deelbetaling: de schuldenaar betaalt slechts (een deel van) de vordering; - Non-betaling: uw vordering kon niet worden geïncasseerd Algehele betaling Als uw schuldenaar de verschuldigde hoofdsom, rente en kosten onbetwist aan ons heeft betaald, sluiten wij ons dossier. De geïncasseerde kosten vormen het honorarium van Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders. De opdracht brengt voor u geen kosten met zich mee en u ontvangt van ons bovenop de geïncasseerde hoofdsom ook de rente Deelbetaling Als van uw vordering enkel de hoofdsom of slechts een gedeelte daarvan wordt betaald, en het restant niet (meer) op uw schuldenaar verhaalbaar is, dan brengen wij een verlaagd honorarium in rekening. Dit verlaagd honorarium bestaat uit een berekening overeenkomstig de bovenstaande tabel over het daadwerkelijk bij ons, bij u of een derde geïncasseerde

7 bedrag. U ontvangt van ons het door ons geïncasseerde bedrag minus ons verlaagde honorarium, werkelijk gemaakte kosten en betaalde verschotten Non-betaling Als uw onbetwiste vordering niet door Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders kan worden geïncasseerd, dan brengen wij u geen honorarium in rekening. U betaalt slechts 40,00 aan kantoor- en dossierkosten plus werkelijk gemaakte kosten en verschotten. Een vordering kan bijvoorbeeld niet worden geïncasseerd als: - uw schuldenaar failliet is of is toegelaten tot de schuldsanering (WSNP); - uw schuldenaar niet traceerbaar is Intrekken dossier Als de opdrachtgever de opdracht tot incasso intrekt om de vorige redenen, dan berekent Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders slechts 40,00 aan kantoor- en dossierkosten plus werkelijk gemaakte kosten en verschotten. Indien een dossier om een andere reden wordt ingetrokken, bijvoorbeeld om commercieel belang, dan behoudt Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders het recht op het honorarium dat zij zou hebben ontvangen bij algehele betaling. Dit geldt ook als u Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders ondanks ons advies geen toestemming geeft om een gerechtelijke procedure op te starten. Wij kunnen onze kosten dan namelijk niet op de schuldenaar verhalen No cure no pay Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders werkt niet op basis van no cure no pay. Onder deze uitdrukking wordt verstaan, dat de incassopartner geen enkele vergoeding krijgt indien de vordering niet geïnd wordt, maar ook een (zeer) hoog percentage van de vordering als deze wel geïnd wordt. Het risico van no cure no pay-afspraken is dat de werkzaamheden minimaal zijn als er een risico bestaat dat de vordering niet geïnd kan worden. Het gevolg is dat u meer vorderingen af moet schrijven en u minder resultaat hebt uit uw debiteurenportefeuille. Wij werken hier niet aan mee en spannen ons in om iedere vordering te innen. Door de hoge scoringspercentages die hierdoor bereikt worden, levert het u uiteindelijk meer geld op Betwiste vorderingen Als uw vordering door de schuldenaar wordt betwist op standaardgronden (bijvoorbeeld: ik heb de factuur niet ontvangen, ik ben het niet eens met de kosten of ik kan niet betalen), dan wordt dit verweer door ons behandeld zonder daarvoor extra kosten te rekenen. Als het echter een inhoudelijk betwiste vordering betreft, dan zal het dossier moeten worden bestudeerd om de haalbaarheid van de zaak in kaart te brengen en/of de schuldenaar de wind uit de zeilen te nemen. Wij zullen u in dat geval kosteloos adviseren over de al dan niet te volgen strategie. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, brengen wij een uurtarief van 125,00 in rekening. Ook hierbij geldt dat het uitgangspunt

8 is dat deze kosten op de schuldenaar worden verhaald en u bij een geslaagde incasso geen kosten hebt. Lukt het desondanks niet de vordering te innen, dan bestaat onze declaratie uit het tarief voor de inhoudelijke behandeling plus de werkelijk gemaakte kosten en betaalde verschotten. 5. Afrekening van gerechtelijk en executie traject Ook in de fase van de gerechtelijke procedure en de executie geldt dat het het uitgangspunt van Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders is dat alle kosten op de schuldenaar worden verhaald. Indien de kosten echter niet (meer) kunnen of mogen worden verhaald, worden de proces- en executiekosten, alsmede het honorarium en betaalde verschotten doorbelast Gerechtelijk traject De kosten van de gerechtelijke fase bestaan uit de kosten van het dagvaarden, het griffierecht en de kosten van de behandeling. Bij een procedure op tegenspraak hanteert Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders voor haar juristen een uurtarief van 125,00. Alleen wanneer het door de kantonrechter toegewezen salaris ontoereikend is om het tarief van de inhoudelijke behandeling te dekken, wordt het meerdere aan de opdrachtgever doorbelast Executie traject Als de schuldenaar ook na vonnis niet betaalt, zal er beslag worden gelegd. De daarmee samenhangende kosten zijn wettelijk vastgelegd. Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders zal nooit kosten maken die niet in redelijke verhouding staan tot de vordering. De vastgestelde tarieven kunt u vinden in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). 6. Betalingsregeling Wij gaan uitsluitend schriftelijk een betalingsregeling met uw schuldenaar aan als de vordering inclusief rente en kosten wordt erkend. Mocht de regeling in een later stadium onverhoopt niet worden nagekomen, dan heeft dit het voordeel dat betaling eenvoudig bij de rechter kan worden afgedwongen. Bij natuurlijke personen, wordt bovendien de eis gesteld dat ze opgave doen van hun financiële situatie om de redelijkheid van de betalingsregeling te kunnen beoordelen. Tenzij u bij de opdracht hebt aangegeven in geen geval akkoord te gaan met een betalingsregeling of juist ieder voorstel daartoe voorgelegd wilt hebben, worden regelingen in beginsel naar eigen inzicht van de medewerkers van Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders beoordeeld. Betalingsregelingen worden door ons gemonitord. Indien uw schuldenaar niet op tijd betaalt, wordt hij direct aan zijn betalingsverplichting herinnerd. Wordt er wederom niet betaald, dan nemen wij in overleg met u gerechtelijke danwel executoriale maatregelen.

9 Wij rekenen voor een regeling en het monitoren ervan geen extra kosten. 7. Declaratie Voor alle declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na deze termijn, zal Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders rente in rekening brengen. De rente bedraagt 1 % per maand Onderdelen van de declaratie Onze declaratie bestaat altijd uit honorarium en BTW. Afhankelijk van de behandeling van het dossier kunnen voorts nog (ambtelijke) kosten, (na)salaris en betaalde verschotten in rekening gebracht worden Honorarium Het honorarium is het tarief dat wij voor onze incasso werkzaamheden in rekening brengen. Het honorarium wordt bepaald zoals in deze handleiding beschreven Verschotten Verschotten zijn de door ons ten behoeve van uw zaak gedane uitgaven als griffierechten, kosten ingeschakelde collega s, informatiekosten en leges. Uitgangspunt is dat deze door de schuldenaar worden betaald. Bij elke opdracht geldt dat wanneer er in een dossier door ons verschotten zijn betaald die niet (meer) op de schuldenaar verhaalbaar zijn, deze één op één aan de opdrachtgever worden doorbelast: wij rekenen geen opslag voor het inschakelen van derden. Voorbeelden: - informatie Gemeentelijke basisadministratie 1,63 - informatie overig 2,50 + kostprijs - kopieer- en reprokosten 0,10 per kopie (Na)salaris en/of behandeling van dossier of procedure Het voeren van een procedure wordt in rekening gebracht onder de noemer salaris c.q. behandeling procedure. In geval van een toewijzend vonnis worden die kosten gedekt (geheel of gedeeltelijk) door een uit te spreken proceskostenveroordeling. Het behandelen van een dossier door een jurist zonder dat een procedure wordt gevoerd, wordt in rekening gebracht onder de noemer behandeling dossier. Nasalaris ziet op de werkzaamheden die worden verricht nadat er een vonnis is verkregen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het bestuderen van het vonnis, het bespreken van het vonnis met de opdrachtgever en het voeren van overleg over welke stappen er na het verkregen vonnis kunnen worden ondernomen Btw Over het honorarium en een groot deel van de verschotten is BTW verschuldigd.

10 8. Tot besluit De genoemde tarieven en voorwaarden gelden voor Alle genoemde bedragen zijn exclusief de eventueel verschuldigde BTW. Op al onze diensten zijn onze gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing.

11 BIJLAGE II - TARIEVEN VOOR TUSSENPERSONEN 1. Inleiding Wij geloven in vaste samenwerkingsverbanden tussen de advocatuur/ juridisch dienstverlener en de gerechtsdeurwaarder: naast het uitvoeren van ambtshandelingen, adviseren wij u graag over de redactie van verzoek-schriften en kunnen wij voor u de coördinatie op ons nemen voor complexe conservatoire beslagen of executies. Samen streven wij naar perfectie. Onze ambtshandelingen verrichten wij natuurlijk in geheel Nederland. Verder gaan dan onze traditionele ambtelijke taak is daarbij ons credo! Bij samenwerkingsverbanden met grote opdrachtgevers, zijn afwijkende afspraken mogelijk. Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders geeft echter geen korting op de tarieven zoals vermeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ( BTAG ). 2. Werkwijze - Verzoeken tot het verrichten van een ambtshandeling kunnen per post worden aangeleverd of indien er geen grosse is vereist - digitaal aan - Verzoeken worden zo spoedig mogelijk, veelal op de dag van ontvangst, bevestigd. - Bij ontvangst van het verzoek, wordt deze op de wettelijke minimumeisen gecontroleerd. Voldoet uw verzoek (nog) niet aan de vereisten, dan adviseren wij u hoe u hier wel aan moet voldoen. - Verzoeken tot het verrichten van ambtshandelingen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen uitgevoerd. - Na het verrichten van de ambtshandeling, ontvangt u de declaratie alsmede het originele exploot binnen enkele dagen. 3. Ambtshandelingen Voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet, brengt Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders aan de opdrachtgever het schuldenaarstarief in rekening zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ( BTAG ). Voor die werkzaamheden, waarvoor het BTAG geen tarief bepaalt gelden de volgende tarieven:

12 - sommatie-exploot 80,00 - herstelexploot 80,00 - stuitingsexploot 80,00 - aanzegging bij exploot 80,00 - betekenen brief of stukken 80,00 - proces verbaal van constatering 125,00 per uur - voorbereiding ontruiming 75,00 - opstellen en indienen verzoekschrift EET 150,00 - aanvragen Europees Betalingsbevel etc. 150,00 Indien ook hier geen tarief is bepaald, wordt aangesloten bij het BTAGtarief dat van toepassing is op een vergelijkbare ambtshandeling Internationale betekening Voor een betekening aan een gerekwireerde in het buitenland, brengt Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders aan de opdrachtgever een bedrag van 75,00 in rekening bovenop het geldende BTAG-tarief voor de betreffende ambtshandeling. In dit bedrag is begrepen het controleren van de vereiste formaliteiten, het opstellen van de benodigde formulieren als verzendende instantie, de aangetekende verzending(en) en het doorzenden van de stukken aan de opdrachtgever Aanvullende tarieven en toeslagen In aanvulling op de genoemde tarieven, heeft Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om aan de opdrachtgever een toeslag in rekening te brengen indien de opdracht als buitengewoon moet worden aangemerkt. Van een buitengewone opdracht is bijvoorbeeld sprake indien de ambtshandeling meer zorg en tijd vraagt dan gebruikelijk is, arbeidsintensief of tijdrovend is, grote specialistische kennis vereist, de belangen groot zijn of er spoed is bij de uitvoering van de opdracht Spoedopdracht Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders voert de opdrachten zo snel mogelijk uit. Heeft de opdracht grote spoed, dan kan Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders het gewoonlijk voor de werkzaamheden geldende tarief verhogen met: - binnen twee werkdagen: 50 % BTAG - binnen 24 uur: 100 % BTAG of uurtarief Wij verhogen het tarief uitsluitend wanneer de opdracht niet meegenomen kan worden in een gebruikelijke of doelmatige route Buitengewone uren en dagen Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders staat voor haar vaste opdrachtgevers 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar! Indien de opdracht moet worden uitgevoerd buiten reguliere kantoortijden, dan verhoogt Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders het gewoonlijk voor de werkzaamheden geldende tarief met: - buiten reguliere kantoortijden 50 % BTAG - buitengewone uren en dagen uurtarief

13 De reguliere kantoortijden zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur. Onder buitengewone uren wordt verstaan uren die niet onder de hiervoor genoemde regulieren kantoortijden vallen. Onder buitengewone dagen wordt verstaan alle zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feesten daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet Omvangrijke en buitengewone opdrachten Indien de ambtshandeling inclusief studie, voorbereiding en ondersteuning langer duurt dan één uur, dan wel als de ambtshandeling in redelijkheid als buitengewoon kan worden aangemerkt kan Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders het gewoonlijk voor de werkzaamheden geldende tarief verhogen met het geldende uurtarief. Het uurtarief is in alle gevallen van toepassing bij bewijs- en pandhoudersbeslagen Advies, coördinatie en voorbereiding Voor werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de reguliere ambtshandelingen zoals het geven van advies of het coördineren van beslagen kan Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders het geldende uurtarief in rekening brengen. Dit tarief geldt ook voor de tijd die nodig is om benodigde informatie te vergaren of stukken aan te passen indien opdrachten niet correct of onvolledig worden aangeleverd. Voor werkzaamheden met een hoogst specialistisch karakter of een groot risico, kan Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders een ander tarief met de opdrachtgever overeen komen Vergeefse ambtshandelingen Indien een opdracht buiten toedoen van Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders of de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd, dan wordt 50 % van het gewoonlijk voor de werkzaamheden geldende tarief in rekening gebracht. Indien de opdracht wordt ingetrokken of door toedoen van de opdrachtgever niet wordt of kan worden voltooid dan wordt aan de opdrachtgever het geldende uurtarief in rekening gebracht. 4. Dossierbehandeling Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders legt een dossier aan, zodra de opdracht meer behelst dan het enkel verrichten van een ambtshandeling Kantoor- en dossierkosten In zaken waarin Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders een dossier aanlegt en gegevens van de zaak in de administratie verwerkt, brengt Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders 40,00 aan kantoor- en dossierkosten in rekening. Dit bedrag komt te vervallen zodra het in rekening te brengen honorarium voor niet-ambtelijke werkzaamheden dit bedrag overstijgt Afwikkelingskosten/honorarium Onder afwikkelingskosten wordt verstaan die kosten die Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders bij de opdrachtgever in rekening brengt voor het

14 behandelen van het dossier ter afwikkeling van zaken nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend of een executoriale titel ter hand is gesteld en wordt berekend over de gelden die na verstrekking van de opdracht bij ons, u of een derde zijn ontvangen. De afwikkelingskosten bedragen: - over de eerste 5.000,00 5 % - over het meerdere tot ,00 2,5 % - over het meerdere 1 % Dit tarief geldt voor advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en erkende incassobureaus Nakosten Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders brengt de opdrachtgever voor de na de ontvangst van een executoriale titel verrichte niet-ambtelijke werkzaamheden nakosten in rekening. Onder deze werkzaamheden vallen ondermeer de ontvangst en bestudering en vastlegging van de executoriale titel, het onderzoek naar mogelijke executiemaatregelen alsmede het aanschrijven van de wederpartij voor betekening van een vonnis op tegenspraak. Voor het bepalen van de hoogte van de nakosten, wordt aansluiting gezocht bij de redelijke en gebruikelijke tarieven. 5. Uurtarief Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders hanteert de volgende uurtarieven: - (t.k.-)gerechtsdeurwaarder 125,00 ( 31,25 per kwartier) - jurist 125,00 ( 31,25 per kwartier) - (ambtelijke) ondersteuning 75,00 ( 18,75 per kwartier) 6. Declaratie Voor alle declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na deze termijn, zal Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders een rente in rekening brengen van 1% per maand Onderdelen van de declaratie Honorarium Het honorarium is het tarief dat wij voor onze werkzaamheden in rekening brengen. Het honorarium wordt bepaald zoals in deze brochure is beschreven Verschotten Verschotten zijn de door ons ten behoeve van de opdracht gedane uitgaven zoals griffierecht, kosten ingeschakelde collega s, advocaten of notarissen, publicatiekosten, kosten voor assistentie slotenmaker, werklieden en gerechtelijke bewaarders en leges. Verschotten worden door ons in alle gevallen één op één doorbelast aan de opdrachtgever. Voor zover toegestaan zullen wij trachten de verschotten op de schuldenaar te verhalen. Daarenboven hanteren wij de volgende tarieven:

15 Voorbeelden: - informatie Gemeentelijke basisadministratie 1,63 - informatie overig 2,50 + kostprijs - kopieer- en reprokosten 0,10 per kopie 7. Tot besluit De genoemde tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde BTW. De genoemde tarieven en voorwaarden gelden voor Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders past de prijzen ieder jaar aan. Voor de aanpassing zal dezelfde indexformule gebruikt worden als omschreven in artikel 14 BTAG.

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen verstrekte opdrachten tot

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn Algemene Voorwaarden per 09 maart 2015: Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn KVK nummer 50980076 1. Toepassing: 1.1 De algemene voorwaarden van Caminada & Van

Nadere informatie

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken.

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden 2012 De Supportdesk Incasso, gevestigd te Nijmegen. De Supportdesk Incasso handelend onder Kvk-nummer 505.65.478 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van De Supportdesk Incasso

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso TARIEVEN TUSSENPERSONEN 1. Definities Tussenpersoon: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Opdrachtgevers, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer )

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer ) Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer 65322487) 1.Toepassing: 1.1 De algemene voorwaarden van Cardec Incasso B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wassenaar aan de Langstraat 58b, zijn

Nadere informatie

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden IBK Incassobureau Kennemerland 1. Begrippen: 1.1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak naar burgerlijk recht IBK Incassobureau Kennemerland, gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk. 1.2.

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Autoriteit Incasso B.V., hierna te noemen De Autoriteit, en haar opdrachtgever tot het verlenen

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AGINcasso

Algemene voorwaarden AGINcasso Artikel 1. AGINcasso is een handelsnaam van de gerechtsdeurwaarderskantoren Timmermans Gerechtsdeurwaarders BV (KVK 20080977) gevestigd te Bergen op Zoom en Tilburg, Gerechtsdeurwaarderskantoor ZuidWest

Nadere informatie

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle

Nadere informatie

degenen die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekken

degenen die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekken Algemene voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver Alphen aan den Rijn 1. begrippen opdrachtnemer: opdrachtgevers: tussenpersonen: overige opdrachtgevers: ambtelijke niet-ambtelijke opdrachtgeverstarief:

Nadere informatie

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 A. Onderscheid trajecten Flanderijn Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt onderscheid gemaakt tussen vier trajecten van dienstverlening:

Nadere informatie

De hierna te vermelden werkzaamheden worden door Bleeker verricht op verzoek en/of in opdracht voor:

De hierna te vermelden werkzaamheden worden door Bleeker verricht op verzoek en/of in opdracht voor: Algemene Voorwaarden voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Gerechtsdeurwaarderskantoor Bleeker gevestigd en kantoorhoudende te Sneek aan het Oosterom 9, hierna te noemen: Bleeker. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KEMPER & PAULUSMA Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. REGLEMENT AMBTELIJKE PRAKTIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN van KEMPER & PAULUSMA Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. REGLEMENT AMBTELIJKE PRAKTIJK ALGEMENE VOORWAARDEN van KEMPER & PAULUSMA Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. REGLEMENT AMBTELIJKE PRAKTIJK De ambtelijke rechtspraktijk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet

Nadere informatie

TARIEVEN REGLEMENT. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie A. Onderscheid trajecten.

TARIEVEN REGLEMENT. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie A. Onderscheid trajecten. TARIEVEN REGLEMENT WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie - 2014 A. Onderscheid trajecten. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk

Nadere informatie

van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam.

van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam is een eenmanszaak, gedreven door R.J.A. Cohen de Lara, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Utrecht.

Algemene voorwaarden Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Utrecht. Algemene voorwaarden Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Utrecht. 1 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Lawpoint Algemene Voorwaarden

Lawpoint Algemene Voorwaarden Lawpoint Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lawpoint B.V., hierna te noemen Lawpoint, en haar (potentiële) opdrachtgevers

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Van Twuijver (de besloten

Nadere informatie

Ambtelijke werkzaamheden: de werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Ambtelijke werkzaamheden: de werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet; Algemene Voorwaarden Mellema 1. Begrippen Mellema: Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema B.V., gevestigd te Beverwijk aan de Kanaalweg 2 a Werkzaamheden: Ambtelijke werkzaamheden: de werkzaamheden zoals

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

DE VOORDELIGSTE DEURWAARDER.NL

DE VOORDELIGSTE DEURWAARDER.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene bepalingen Voor toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtnemer: De Voordeligste Deurwaarder.nl te Helmond;

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten; 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten; 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap C.W.M. Stam b.v. Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Purmerend aan de Weerwal 11, verder te noemen STAM BV; De onderhavige voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders 1. ALGEMEEN 1.1 De maatschap Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als Vaessen & Kerckhoffs.

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever: Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015

Paraaf opdrachtgever: Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015 Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015 U heeft dit opdrachtformulier ontvangen en daarmee uw interesse kenbaar gemaakt om uw vordering aan ons kantoor aan te bieden. Bij het invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: 1 Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. A Definities en algemene bepalingen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) het Kantoor: de besloten vennootschap

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw.

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw. Tarieven en Algemene voorwaarden van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-07-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene bepalingen Voor toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtnemer: Rave Gerechtsdeurwaarder & Incasso B.V. gevestigd

Nadere informatie

Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders Algemene Voorwaarden 1. Algemeen

Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders,

Nadere informatie

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren.

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren. Algemene Voorwaarden & Tarieven van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-08-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

Lawpoint Tarieven Reglement

Lawpoint Tarieven Reglement Lawpoint Tarieven Reglement 1. Inleiding 1.1. Dit Lawpoint Tarieven Reglement maakt in de meest actuele versie een onlosmakelijk onderdeel uit van de Lawpoint Algemene Voorwaarden. 1.2. Met betrekking

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vaessen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Algemene voorwaarden Vaessen Gerechtsdeurwaarders B.V. Algemene voorwaarden Vaessen Gerechtsdeurwaarders B.V. 1. ALGEMEEN 1.1 De besloten vennootschap Vaessen Gerechtsdeurwaarders B.V. zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als Vaessen. 1.2 Ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

ALGEMENE VOORWAARDEN van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders ALGEMENE VOORWAARDEN van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders 1. begrippen Jongejan Wisseborn : de besloten vennootschap JW Gerechtsdeurwaarders B.V. werkzaamheden: ambtelijke werkzaamheden : de werkzaamheden

Nadere informatie

TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS

TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS 1. AMBTELIJKE TARIEVEN 1.1. algemeen Onder ambtelijke werkzaamheden verstaan wij de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2 van

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer.

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer. Algemene Voorwaarden Incassowijzer BV (K.v.K. 37084298) 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PB

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PB ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PB Groep Incasso - Deurwaarders --------------------------------------------------------------------------- 1. Definities: PB Groep : de PB Groep deurwaarders is een Maatschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. DEFINITIES 1.1 Van Roon, Saly & Partners: De besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Roon B.V., gevestigd en kantoor houdende te aan de en aldaar handelend onder de naam Van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEURWAARDERSKANTOOR BOUWHUIS & SMIT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEURWAARDERSKANTOOR BOUWHUIS & SMIT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEURWAARDERSKANTOOR BOUWHUIS & SMIT B.V. 1. DEFINITIES Bouwhuis & Smit Opdrachtgever Tussenpersoon Ambtelijke werkzaamheden Niet-ambtelijke werkzaamheden Incasso-werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. BEGRIPPEN de aan de vereniging SGH GROEP, gevestigd en kantoorhoudende te (1441 AL) Purmerend aan de Weerwal 11 gelieerde kantoren, te weten: - SGH INCASSO, aan de Weerwal 11 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSOSTRATEEG

ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSOSTRATEEG ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSOSTRATEEG Achter de naam Incassostrateeg staat credit management services. U vindt bij ons zowel de incasso-experts als de gerechtsdeurwaarders. Wat die incassodiensten betreft

Nadere informatie

TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU

TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU De navolgende tarieven zijn van toepassing op alle door opdrachtgever met De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau gesloten overeenkomst(en),

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Cohen de Lara Gerechtsdeurwaarders & Incasso Algemene voorwaarden R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder. Gevestigd te Amsterdam

Cohen de Lara Gerechtsdeurwaarders & Incasso Algemene voorwaarden R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder. Gevestigd te Amsterdam Algemene voorwaarden R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder. Gevestigd te Amsterdam 1 1 Algemene bepalingen 1.1 De algemene voorwaarden van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, eenmanszaak,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SEPERS 1. Definities Advocatenkantoor Sepers is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24447199. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN. 1. begrippen:

Voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN. 1. begrippen: Voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN 1. begrippen: Bazuin & Partners De besloten vennootschap Bazuin & Partners B.V., statutair zetelende te Krimpen aan den IJssel, gevestigd en kantoorhoudende te 3016 DG Rotterdam,

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Rijnland - gerechtsdeurwaarders & incasso: BEGRIPSOMSCHRIJVING 1. Voor toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

TARIEVENOVERZICHT. YARDS deurwaardersdiensten bv

TARIEVENOVERZICHT. YARDS deurwaardersdiensten bv TARIEVENOVERZICHT YARDS deurwaardersdiensten bv Laatste wijziging: 10 januari 2007 Dit tarievenoverzicht geldt als bijlage bij de Algemene Voorwaarden van YARDS deurwaardersdiensten bv, en is van toepassing

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

ALGEMENE VOORWAARDEN van Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders ALGEMENE VOORWAARDEN van Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders Begrippen en verwijzingen: Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders is de handelsnaam van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor Stalman

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie