De voorzitter Bram van de Klundert opent de PCL-vergadering en heet iedereen welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter Bram van de Klundert opent de PCL-vergadering en heet iedereen welkom."

Transcriptie

1 Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Aanwezig: Oedzge Atzema (lid), Leendert van Bree (lid), Guus Beugelink (kandidaat-lid), Jaap Docter (lid), Ko Droogers (lid,) Melis van de Groep (lid), Joris Hogenboom (lid), Bram van de Klundert (voorzitter), Henk Veldhuizen (lid), Marieke Kuijer (plv. secretaris), Heleen Louwerse (verslag), Regina Horbach (gast) Aanwezig tot punt 7: Tomasz E. Jaroszek (accountmanager kenniseconomie en innovatie, afdeling MEC, Provincie Utrecht) Afwezig met kennisgeving: Josefine van der Heijde (secretaris) Verslag PCL- vergadering 12 maart Welkom en mededelingen De voorzitter Bram van de Klundert opent de PCL-vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen Er is een afmelding. Josefine van der Heijde is ziek. Oedzge Atzema komt later en Melis van de Groep geeft aan dat hij eerder de vergadering moet verlaten. Verder zijn er geen mededelingen. 2. Ingekomen stukken - Strategische agenda Provincie Utrecht (concept) - Startnotitie Binnenstedelijke ontwikkeling - Concept ontwerp Structuurvisie en Reactienota Structuurvisie De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 3. Actuele onderwerpen Verhuizing Provincie is op 16 april Het nieuwe adres is Archimedeslaan 6 te Utrecht. De volgende PCL-vergadering is op 23 april a.s. en wordt in verband met de verhuizing gehouden bij de KvK. In de toekomst willen de PCL leden weer vergaderen in het Provinciehuis. Afspraak: de vergaderingen worden, indien mogelijk, gehouden in het Provinciehuis. 4. Concept verslag PCL vergadering dd. 24 januari 2012 Naar aanleiding van. - blz. 1: punt 2: Concept Visie Recreatie en Toerisme; met als aanvulling dat het concept Visie Recreatie en Toerisme onderdeel is van het adviesonderwerp Landelijk gebied inclusief recreatie. - blz. 5: Conclusie over ambitie van 10% duurzame energie Bram heeft bedenkingen over de ambitie van duurzame energie die fors is gedaald. Volgens hem wordt de provincie hierdoor kwetsbaar. Het voorstel is om een tekst 1

2 over bronnen van energie in beeld brengen toe te voegen aan het adviesonderwerp Kenniseconomie en duurzame energie. (bijvoorbeeld DSM met een nieuwe vinding van biobrandstof). Verslag PCL vergadering van 24 januari jl. wordt vastgesteld met bovenstaande toevoegingen. 5. Concept jaarverslag PCL 2011 Het concept wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 6. Ondernemerschap (fase: afronden) - Bespreking en vaststelling advies Jaap: Josefine heeft alle punten goed verwerkt. Er wordt gediscussieerd over het advies. Punten die nog moeten worden aangevuld, zijn: De voorbeelden moeten als illustratie worden gezien. Dit moet in de tekst duidelijk worden verwoord. Punt 4: toevoegen: het noemen van de gebiedscommissies. De gebiedscie staat dichter bij de samenleving. De gebiedscie heeft meer aandacht voor de benutting van ondernemerschap. De Provincie heeft een bescheiden rol bij de uitvoering maar moet het publieke belang waarborgen. Het voordeel van een gebiedscie is ruimer denken en een integrale afweging. Toelichting: er zijn 2 gebiedscie s overgebleven van de 7 cie s. Doel van de gebiedscie is dat zij partijen samenbrengt en ruimte aan ondernemerschap geeft. De overheid moet deze rol niet zelf op zich nemen. Rol van overheid wordt als belemmerend ervaren. De overheid moet zich beperken tot medeopdrachtgever en moet de vormgeving van de gebiedscie overlaten aan de gebiedscie zelf. De gebiedscie is een kans voor het verbinden van het ondernemerschap met het publieke belang. Punt 6 onder de noemer visie en doelen verplaatsen en als punt 2 opnemen. Punt 7 burgers vervangen door het publieke belang. Punt 8 te veel details. De gemeente Houten etc. niet opnemen Punt 9 de continuïteit van het beleid waarborgen. Zoek daarbij naar profijthebbers van leefomgevingskwaliteit. In het planproces de lusten en de lasten met elkaar verbinden. Blz. 3 Rob Schouten zegt: aangeven dat de PCL dat ook vindt door het toevoegen van de tekst evenals de PCL dat. 7. Innovatieve kenniseconomie en duurzame energie (fase: discussie) - Discussie op basis van eerste aanzet door PCL werkgroep (Oedzge Atzema, Joris Hogenboom, Jaap Docter en Josefine van der Heijde), mede n.a.v.: - Concept Innovatieagenda en presentaties Tomasz Jaroszek en Hans Rijnten Er wordt gediscussieerd over de naam van innovatieve kenniseconomie en duurzame energie. Verder vraagt men zich af waarom er een koppeling tussen beide is gelegd. 2

3 Oedzge stelt dat de provincie Utrecht als probleem heeft dat er weinig mogelijkheden zijn om duurzame energie te produceren. Er is een andere visie nodig. Men moet kijken vanuit behoeftekant (maatschappelijke vraag) en niet vanuit productiekant. Wanneer men uitgaat van de consumptiekant, dan zijn er kansen om ontwikkelingen in innovatie/duurzame energie rendabel te maken. Er is een maatschappelijke behoefte aan verduurzaming. Voorbeelden noemen hoe de provincie Utrecht in de vraagkant kijkt naar sturing van duurzame energie ( bv bij dienstverlening en logistiek). Vragen zijn: Waar zitten de sterke punten voor de Provincie Utrecht voor innovatie/duurzame energie? Welke oplossingen zijn er mogelijk bij een benadering denken vanuit consument? o Mobiliteit als innovatieve kracht; elektrificatie van mobiliteit (koppelen van duurzame routes en binnenstedelijke kwaliteit). o Leefomgevingskwaliteit koppelen aan mobiliteit. Wat is specifiek de rol van Provincie Utrecht? o Partijen bij elkaar brengen aan elkaar koppelen van banken, corporaties. o Overheid als verbinding tussen kennisinstituten en bedrijven o Helpen van burgers bij smart grids. Wat gebeurt er als de provincie niks doet? o Marktpartijen gaan niet investeren in onzekere innovaties. Dan is de driehoek overheid, kennisbedrijven, burgers nodig om innovaties te starten (bv wind en zonne-energie gaan opwekken wanneer fossiele brandstof te duur is geworden) Waarom is er een lage ambitie voor duurzame energie? Waar zien wij een ontwikkelingspotentieel met een onderbouwing? Andere punten: - Onderwerpen die worden gemist in het energiebeleid zijn: dienstverlening, bouwwereld, en logistiek - Het onderbreken van een onderbouwing om keuzes te maken. Utrecht is geen gespecialiseerde economie. Diversiteit moet worden gekoppeld aan innovatie. - Cross over een samenhang tussen krachtige sectoren (bv gezondheid in de landbouw koppelen aan creativiteit ). Slimme verbindingen leggen. - Hoe zijn de drie speerpunten verbonden met bestaande sectoren? - Openstaan voor vernieuwing van innovatie niet alleen fixeren op drie punten (productie, consumptie, distributie) - Snelle financieringsstructuren - Perspectief is vanuit de consumptiekant kijken naar duurzame energieopwekking. 8. Bodem-, water- en milieubeleid (fase: starten) Voorstel aanpak advies door PCL werkgroep (Joris Hogenboom, Leendert van Bree En Josefine van der Heijde), mede n.a.v. de startnotitie Herijking van de bodem-, Water- en milieubeleid en het voorontwerp Provinciale Milieu Verordening. 3

4 Startnotitie herijking Bodem-, water- en milieubeleid (BWM) Planning: de startnotitie is het meest relevant. In de zomer staat de kadernota gepland en einde jaar ligt het voorontwerp ter inzage. Er wordt gediscussieerd over de startnotitie. Afspraak: Kort advies over 6 basiskwaliteiten (luchtkwaliteit, geluidskwaliteit, externe veiligheid, waterkwaliteit en kwantiteit, bodemkwaliteit). Uitgangspunt van notitie is het voeren van een meer integraal beleid waarbij basiskwaliteiten bijdragen aan de ontwikkelopgave. Maar uitgangspunt van startnotie zou ook moeten zijn dat ontwikkelopgave zodanig wordt geformuleerd dat de kwaliteit van de bodem, water en milieu wordt verbeterd. Vragen die van belang zijn: Wie gaat er over de 6 basiskwaliteiten? Wat voor meerwaarde heeft de provincie? Wat is de rol van de provincie in deze? Wat zijn de gevolgen voor onderwerpen die niet meer vallen onder BWM? Zijn deze goed geborgd? Hoe wordt duurzaamheid op alle provinciale beleidsterreinen vormgegeven Afspraak: de groep bestaat uit Joris, Leendert en Josefine Afspraak: Leendert maakt een inventarisatie van de Haagse regelgeving Voorontwerp Provinciale Milieu Verordening Punten die naar voren komen zijn voor de uitwerking van het advies: Advies is een wettelijke taak. Advies op hoofdlijnen. Geen diepgaand advies. Geen zicht op nationaal vangnet. Is dit voldoende om op provinciaal niveau te verminderen? Is nationaal vangnet voldoende om als provincie terug te treden door nieuwe PMV Is kwaliteit van leefomgeving vergroot of niet door deze nieuwe verordening? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verhoudt de taak zich tot integrale ontwikkeling? Is versobering een verbetering? Milieukwaliteit zorgelijk? Wie doet de handhaving bij Provincie Utrecht? Monitoring en terugkoppeling? Afspraak: Joris zal een gerichte vraag stellen en per sturen naar de PCL leden als voorzet voor advies. Stiltegebied - Wordt het stiltegebied door deregulering goed geborgd? De praktijk is dat vanuit ontwikkeling wordt gestuurd en niet vanuit stiltegebieden. (Bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe wegen vindt de sturing niet plaats vanuit de stiltegebieden). PCL vraagt zich af of het stiltegebied het sturingsprincipe moet zijn i.p.v. de ontwikkeling. Afspraak: de groep bestaat uit Joris, Leendert, Guus en Josefine Afspraak: Joris verdiept zich in het onderwerp Stiltegebied; Guus houdt zich met het onderwerp grondwaterbeleid en grondwaterbescherming bezig. 4

5 10. Afsluiting Heleen: het declaratiebedrag voor de PCL-leden is verhoogd vanaf januari Het bedrag is 104,08. Er zal een correctie plaatsvinden voor de maand januari Rondvraag: geen Bram bedankt iedereen voor de bijdrage en sluit de vergadering. 5

6 Afsprakenlijst/actielijst Datum Afspraak Verantwoordelijke Datum gereed Januari 2012 Opstellen definitief advies Ondernemerschap Josefine Maart/april 2012 Januari 2012 Opstellen concept advies Innovatieve Jaap, Oedzge, Joris April 2012 kenniseconomie + duurzame energie Bram, Josefine Januari 2012 Opstellen conceptadvies Herijking Bodem, water en milieubeleid, Structuurvisie Joris, Leendert, Josefine Maart/april 2012 Ondergrond en Provinciale Milieu verordening Januari 2012 het uitzoeken van de planning voor de vaststelling van innovatie-agenda. Josefine z.s.m. Januari 2012 Schrijven van notitie richting RGW Josefine z.s.m. Januari 2012 Aanpassen planning adviesonderwerpen Josefine z.s.m. Maart 2012 Stellen van een gerichte vraag per Joris als voorbereiding op advies op startnotitie BWM Maart 2012 Inventarisatie Haagse wetgeving Leendert z.s.m. Maart 2012 Onderwerp grondwaterbeleid en Guus Maart/april bescherming Maart 2012 Onderwerp stiltegebied Joris Maart/april Termijnagenda PCL 2012 Onderwerp Ondernemerschap ( definitief advies) Innovatie agenda + duurzame energie Herijking bodem- water en milieubeleid, Structuurvisie en Provinciale milieuverordening Landelijk gebied inclusief recreatie Strategisch mobiliteitsplan Planning maart-april maart, april maart, april Najaar 2012 (september-oktober) Najaar 2012 (oktober-november) Omgevingswetgeving 2013 Stagnatie woningbouw In beraad houden 6

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 8. Rapporteur. K. Tigelaar. Onderwerp: Jaarrekening 2014

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 8. Rapporteur. K. Tigelaar. Onderwerp: Jaarrekening 2014 Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 2015 Agendapunt: 8 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2014 Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt 1. De jaarrekening 2014 vaststellen; 2. Van het positieve

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Den Haag, 23 april 2013. Geachte leden van de Tweede Kamer,

Den Haag, 23 april 2013. Geachte leden van de Tweede Kamer, Den Haag, 23 april 2013 Geachte leden van de Tweede Kamer, In het kader van het Europees Semester stuurt het Kabinet binnenkort het Nationaal Hervormingsprogramma naar de Europese Commissie. De Europese

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie