Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA<h'~ N.V~ een Nedel1~ naamlooe ~, 11_ dodittrniu~v KPMGhrope up en lid van hel KPMG...-n: van >etfstancjoge OlldememWogen d~ verbonden rijn aan KPMGln_iornII Coopeqlive I' KPMGltI_ionIl1. een Zwil...e entiie;t. Alle I'ldlter'I ~

2 Managementsamenvatting Het m inisteri e van VW S wil per I j anuari een nieuw e vorm van bekostiging in de ambulancezorgsecto r invoeren. Het doe l van het komen tot een nieuwe bekostig ingssystematiek voo r de ambulancezorg is dat deze de conti nuïteit en beschikbaarheid van de ambu lancezorg waarborgt en dat deze optimaal prikkelt tot doelmatig werken. Het uitgevoerde Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg'' is de eerste stap om tot de nieuwe systematiek te komen. Het hoofddoel van dit onderzoek betreft het in kaart brengen van de structuurkenmerken, de opbrengsten, de kosten en de productie van alle aanbieders van ambulancezorg in Nederland over de jaren en Ten einde dit inzicht te verkrijgen zijn zeven onderzoe ksvragen opgesteld. In deze management samenvatting geven wij op hoofdlijnen een kort en bondig antwoord per onderzoeksvraag. Voor een uitgebreidere beantwoording van de onderzoeksv ragen verwijzen wij naar hoofdstuk 3 Co ncl usie. In dit rapport worden geen adviezen gegev en ten aanzien van de nieuw in te voeren beko stigingssystematiek, maar het betreft een feite lijke wee rgave van alle verzamelde en geana lyseerde data. A lvorens in te gaan op de beantwoord ing van de zeven on derzoeksvragen willen wij de volgende interessante bee lden delen. Een belangrijk element in de bedrijfsvoerin g is de planning van medewerkers en diensten. Wanneer we de opgave vanuit het RIVM, noodzakelij k aantal diensten, als basis nemen om de kosten van de RAV's te analyseren zien we het volgende: Inzet personeel - De bezetting van een dienst heeft direct zijn weerslag op de kostprijs van een dienst. De ' prijs' van het functiegebouw correleert minder sterk met de hoogte van de kostprijs van een dienst dan dat de inzet (hoevee lheid) laat zien. Het sturen op inzet van formatie per dienst is esse ntieel. Hier worden du idelij k versc hillende keuzes gemaakt in de secto r. Inzet wage npark - Het aantal werke lij ke auto' s (ALS + BLS) vanuit de vragen lijsten getota liseerd is gemidde ld genomen 8 % hoger ten opzichte van het aanta l benodigde auto's op basis van het aan tal diensten op het piekmoment. Huisvesting - Gemiddelde huisvestingskosten per voe rtuig (ALS + BLS) liggen binne n een bandbreedte van EUR en EUR Inticht te verkrijgen ;11 de werkelijke kosten van de ambulancezorg {zie paragraaf 2.1, 2.3.1, 2.3.4,2.3.5 en ) De totale werkelij ke kosten van de ambulancezorg bedragen in EUR 504 miljoen en in EUR 494 miljoen. Het aandeel van de ambulancediensten in de totale werkelijke kosten bedraagt voor beide j aren 89 % en van de meldkamers 11 %. Het exploitatieoverzicht voo r de am bulancezorg is als volgt: E>;plo~a!k'Gverzlehl Ambu lanc...grg w...,.-.-_.,,,... ' _. _73 ~_ '''I ''' GHOR,I'UI 2G ' ' ''''') S<>'n <Ietbe<lI'jIs~ le<l 51_ S<>'n<letbeclrijlslMlen ~ R.._ 10 Het positieve resultaat binnen de ambulancezorg in beide j aren wordt volledig vero orzaakt door de am bu lancediensten. De meldkamers hebben tezamen een gering negat ief res ultaat behaald. 13XOOI03199GRN 2

3 Een nadere analyse van het resultaat ambulancediensten in stedelijk - publiek, stedelijk privaat, niet stedelij k - publiek en niet stedelijk - privaat levert het volgende beeld op: x f l.ooo.ooo Re!lultaal ambulancediensten 2011 Publ Iek P~vul Toto.1 SledolIJ ~ -a 5 a Nl el.';j ~,,, r -a 12 l4aniai...duia_on Te concluderen valt dat: De private aanbieders een aanzienlijk beter resultaat hebben dan de publieke aanbieders. De niet-stedelijke aanbieders een beter resultaat hebben dan de aanbieders in de stedelijke gebieden. De meeste private aanbieders bevinden zich in de niet stedelij ke gebieden. Een gedetailleerde analyse van de totale werkelijke kosten van de ambulancezorg levert de vo lgende inzichten op: jpo_ ''' m IKlIpiINIu,oo se ~koli lon,som dor ~ '!en Uit>phl.,11kOOl.,,,...1. k>pitulo...~go I<oolOn'eldkatno.. x ( 1.000: 000: KopoIN... a..,.. dor-... sa, ' '.. '''_'.'0100 ee.. K tz. O*'9t koo,-,- «,,- Som Circa 74% van de totale werkelijke kosten binnen de ambulancediensten bestaan uit personeelskosten. De overige 26% bestaat voor 8% uit kapitaalslasten en 18% over ige kosten. De variantie tussen de individuele aanbieders bij de onderverdeling van deze kostencategorieën is groot. Door het ontbreken van gedetailleerd inzicht in de doorbelastingen aan meldkamers heeft een nadere analyse van deze kostencategorieën weinig toegevoegde waarde geleverd in het kader van dit onderzoek. De stij ging van de totale kosten ad EUR 10 miljoen in de ambulancezorg wordt grotendeels veroorzaa kt door een stijging van EUR 2,5 miljoen personeelskosten (stijging aantal FfE primair proces 3%) en EUR 5 miljoen overige kosten (brandstof EUR 1, 1 milj oen en incidentele kosten EUR 3,8 milj oen). 2 In zicht Ie verkrijgen in de verhouding tussen de vaste en de variabele kosten vall de ambulancezorg (zie paragraaf 2.3.3) 94 % van de totale werkelij ke kosten binnen de ambulancezorg zijn vast en 6 % variabel. De uitsplitsing naar de ambulancediensten en meldkamers is als volgt: =,... K ~ kolilorl Vulo '''''',- w,- Somdor~'1On U/lspl kooloin vnlo.. v.rl:lbol Mold '0 Deze verhoudingen zij n identiek voor een uitsplitsing naar publiek I privaat en stedelijk 1 niet stedelijk. De bandbreedte van de vaste kosten tussen de individuele aanbieders varieert tussen de 90% en 96%, respectievelijk tussen de 4% en 10% met betrekking tot de variabele kosten. K '.. IJXOO IOJ I99GRN 3

4 3 Intictu te verkrijgen in de kostendrijvers binn en de ambukmcezorg (zie paragraaf 2.4.1, en 2.4.4) De volgende belangrijke managementvraagst ukken met een mogelij ke financiële consequentie hebben wij mede op basis van de validatiegesprekken gedefinieerd. De thema's vervoersdifferentiatie, responstijden en innovatie worden bij de subdoelstellingen 5,6 en 7 behandeld. Effectiefroosteren Op basis van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de gemiddelde (nonn) effectieve uren circa uur bedraagt per FTE in het primaire proces bij de ambulancediensten. De bandbreedte tussen de individuele aanb ieders ligt tussen de uren en uren. Het verschil in bandbreedte van de nonnatieve effectieve uren tussen alle diensten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal berekende normuren in de catego rieën op leidingen, ziekte en overig (bv. overleggen en inwerk). Welke variaties met roosteren zij n mogelij k? Uit onze analyse blij kt dat er geen relatie is tussen de urgentie van de ritten en de inzet van het type personeel (qua functie). De aanbieders zetten dominant in op ambu lanceverpleegkundige niveau 4, ongeacht type rit, publiek/privaat of stedelijk/niet-stede lijk. Functiedifferentiatie in het primaire proces met als doel te komen tot kostenreductie is volgens de ambulancediensten nagenoeg niet mogelij k. De voorde lige effecten van de inzet van ambulanceverpleegkundige niveau 3 worden te niet gedaan door de nadelige effecte n van de beperktere inzetbaarheid van ambulanceverp leegkundige niveau 3 ten opzichte van ambulanceverpleegkundige niveau 4 voor het uitvoeren van het spoedvervoer. Huisvesting De samenste lling van de huisvestingskosten is erg divers onder de aanb ieders. We hebben de rente- en kapitaalslasten nader geanalyseerd. Sommige ambulancediensten financieren of zijn genoodzaakt hun investeringen en werkkapitaal, waaronder de positie nog in tarieven te verrekenen, door middel van externe leningen te financieren en andere ambulancediensten investeren alleen middels eigen middelen. Tevens zien we verschillen in afschrijvingssystematiek, maar ook versch illen tussen eigendom (afschrijv ing) en huur. Doordat een belangrijk deel van de huisvestingskoste n in een aantal gevallen onderdeel uitmaakt van een totale doorbelasting wordt een gedetai lleerde analyse bemoe ilijkt. Een verdere onderverde ling van de standplaatsen (klein-middel-groot), gecombineerd met regiospecifieke kenmerken kunnen parameters zijn bij het bepalen van een nonnatief bedrag of percentage voor huisvestingskosten per regio of zelfs per standplaats. Op basis van de huidige data is deze analyse nog niet mogelij k. Opleiding De opleidingsmethodiek van het personeel verschilt per aanbieder ten aanzien van de vervolgopleiding / bijscholing. Voor de initiële opleiding geldt immers dat deze qua opzet en kosten per medewerker voor alle aanbieders gelijk is. De grote variantie in opleidingskosten per FTE per aanbieder bevestigt het beeld dat de wijze waarop de aanbieders hun personeel opleiden verschi lt. Sturing op de opleidingskosten is mogelijk en richt zich met name op de wijze van op leiden. Diverse aanbieders verzorgen de opleidingen intern door eigen opgeleide medewer kers. Daarnaast laten sommige aanbieders de medewe rkers in de wachturen e-ieamings volgen terwijl andere aanbieders opleidingen extern laten verzorge n. Andere diensten laten een scholingsa mbulance rouleren tussen de standplaatsen om op d ie manier de vaardigheden te onderhouden. 13XOO I03199GRN 4

5 4 De kosten van beschikbaarheid te onderschelden vun productiekosten en overige kosten (zie pllragrallf 2.3.2) De uitsplitsing van de totale kosten in beschikbaarheid, kosten uitrijden en overhead voor de ambulancezorg ziet er als volgt uit: U'tsplttsmg kosten In beschikbaarheid, uitrijden en ov erh ead AmblIlancezorg,,. ss,,. x e ~ m. Kosten beschikbasiheid «a. U. Kosten uitrijden aa.... eo Kosten overhead.. Som der boorijlslaslen,-,- Circa 8 1% van de kosten houden verband met beschikbaarheid en hebben daarmee een vast karakter. Indien deze kosten worden gerelateerd aan het aantal standplaatsen zien we een divers beeld ontstaan bij de kosten van beschikbaarheid per standplaats. De absolute stijging van de kosten overhead van EUR 5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door extra incidentele kosten van EUR 4,1 miljoen bij vier aanbieders. De verhoudingen tussen beschikbaarheid, uitrijden en overhead zijn identiek voor een uitsplitsing naar publiek/privaat en stedelijk/niet-stedelijk. De varianties in beschikbaarheid, uitrijden en overhead tussen de individuele aanbieders is groot. De kosten van uitrijden variëren afhankelijk van het aantal ritten, kilometers en de gemiddelde snelheid. Het gemiddelde tariefper rit bedraagt in 2011 EUR Inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid (kosteuefficiency) binnen de ambutancezorg, binnen de rundvoorwaarden VUIl spreiding en beschlkbaarheid (zie paragraaf2.4.5) Het realiseren van kostenefficiency begint bij het inzicht te krijgen in je kostenniveau, oftewel waaraan worden de beschikbare middelen besteed. Uit ons onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat op detailniveau in beperkte mate inzicht bestaat in de aard (en oorsprong) van de doorbelastingen. Veelal betreft dit een totaalbedrag, welke niet nader is gespecificeerd. Kostenbewust omgaan met middelen zal wat ons betreft kunnen bijd ragen aan een reductie van de overhead en overige kosten. Bij het streven naar doelmatigheid binnen de ambulancezorg zal, vanwege de relatieve omvang, primair de focus moeten liggen op de personeelskosten. Hierbij kan gedacht worden aan sturing ten aanzien van effectieve uren, ziekteverzuim, opleidingen en personele overhead I schaalvergroting. Op basis van de huidige inzichten is vastgesteld dat geen significant verband aanwezig is tussen de gemiddelde responstijden A I en A2 en het procentuele resultaat. 6 Inzicht te verkrijg en in tie kosten vall vervoersdiffereutiatie die mogelijk wordt op basis Vlm de Twaz (zie paragraaf 2.4.2) De huidige samenstelling van het wagenpark wordt ingegeven door managementvraagstukken vanuit het verleden. Met de kennis van nu, blijkt uit de gesprekken, zouden wellicht andere keuzes gemaakt worden. Verder is het aantal auto' s van een dienst regelmatig hoger dan het gefinancierde aantal, echter wel noodzakelij k geacht door de dienst om aan de beschikbaarheidnormen te (blijven) voldoen. Afgelopen jaren is in de samenstelling van het wagenpark een toename zichtbaar van het aantal piketauto' s, rapid responders en overige vervoersmiddelen. Deze toename in aantal is met name ingegeven om een betere kwaliteit te realiseren. Uit de validatiegesprekken komt naar voren dat 13XOO l03199grn 5

6 de aanbieders gele idelijk aan bezig zijn met het toepassen van vervoersd ifferentiatie. Vervoersd ifferentiatie stond in 2010 en nog echt in de beginfase en is derhalve nog niet volledig zichtbaar in de cijfers. De norm is nog niet altijd even duidelijk. Op de vraag of een ande re samenstelling van het type ritten ook tot een ander wage npark (en kostenniveau) kan leiden is momenteel geen eensluidend antwoord te geven door de 'organische ontw ikkelingen' van het huidige wagenpark. Veel diensten geven nu aan het ze niet over het optimale wagenpark beschikken in relatie tot de ' vraag. Een scherpe ana lyse op de huidige situatie is dan ook niet te maken. Op basis van de vragenlijst is de investering per vervoersmiddel: lnvesll!ring per vervoersmiddellnel. BTWexel.lnventans x G. mldd. ld Ba ndb...dl' AlS ambulance BLS- en zorgambulance Pnetecto's 'bloren Rapid responders Inzicht te verkrijgen in de mate waarin de zorgaanbieders innovatieve methoden van zorg leveren en tie kasten en opbrengsten dit! daaraan verbonden zijn (zit!paragraaf 2.4.6) De kosten inzake innovatie voor de ambulancezorg zij n in EUR 2,1 miljoen en in 2010 EUR 1,3 milj oen. De verantwoo rde innovatiekosten vertegenwoord igen niet a lle innovati eve ideeën en kosten. Zo zullen de kosten samenhangend met bijvoorbee ld de invoering van een d igitaal ritdoss ier vera ntwoo rd zij n in de mater iële vaste activa of een andere post in de exploitat ie. Innovatieve ontw ikkelingen die benoemd zij n in de validatieges prekken: De aanschaf van applicat ies of systemen, bijvoorbeeld het d ig itaal ritfonnu lier, een nieuw triagesysteem en inrichting van het veilighe idsma nagementsys teem. Toepassen van verv oer sdifferentiatie. Omzetten van s laapdiensten naar paraatheiddiensten. Verkle inen van de keten door zelf te investeren in meer med ische inventarissen (bv. mechan ische thoraxcompressieapparatu ur, medicatie ten behoeve van dotteren). Toenemende samenwerking ten aanzien van het gezamenlij k inkopen en opleiden van het personee l. Toepassen van differentiat ie bij het opleiden van personeel (bv. gebruik maken van e leam ings). Gebruik maken van een gezam enlijk semi permanente standplaats. Met genoegen bieden w ij u hierbij onze rapportage aan met betrekking tot het bekostig ingsonderzoek in de ambulancezo rg. Amstelveen, 27 februari 2013 Hoogachtend, KPMG Advisory N.V. 13X OO lo3199grn 6

7 Inhoudsopgave M anagementsam envatting Inhou dsopgave 2 7 I I.3 1, , Inleiding Achtergrond Doelw en vraagstelling Aanpak van het onderzoek Scope van het onderzoek Leeswijzer Data ana!yse Input database Inzicht in exploitatieoverzicht Inzicht in kostenopbouw Kostendrijvers binnen de ambulancezorg Inzicht in dienstenstructuur en bijbehorende kosten Conclusie Bij lage I Gedetailleerd plan van aanpak Bij lage II Leden externe klankbordgroep Bij lage III Deelnemende ambulancediensten en meldkamers Bij lage IV Vragenlijst bekostigingsonderzoek ambu lancezorg Bijl age V Indeling stedelijk en niet-stedelijk Bij lage VI Indeling beschikbaa rheid, uitrijden en overhead Bijl age VII Beperkingen en uitgangspunten bij het onderzoek Bij lage VIII Totalen structuurkenmerken en prod uctie Bij lage IX Statistische waarden regressie analyse XOO I03199GRN 7

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De ambulancezorg wordt op d it moment bekostigd door middel van een var iabe le budgetsystematiek. Dit houdt in dat ambulancediensten en Centrale Posten Am bulancevervoer (C l'a's) op jaarbasis recht hebben op een budget dat is opgebouwd uit een vergoed ing voor loonkosten, materiële kosten, kapitaallasten en overige kosten. De afzo nderlijke budgetcom ponenten worden berekend op basis van inputparameters. Aantal ritten en aan tal ambulances zij n twee voorbeelden van parameters voor ambulancediensten. Daarnaast ontvangen de ambulancedi ensten voor ver schillende soorten ritten een (sluit)tarief per rit. De meld kame rs kennen een eigen budget. Belangrijke parame ters zijn het aantal meldingen en het soort locatie. CPA's hebben maar één soort tarief, namelijk het (sluit)tari efper meld ing. Het ministerie van VW S w il per I januari een nieuwe vorm van bekostiging in de ambulancezorgsecto r invoeren. Voornaamste redenen hiervoor zij n: De huid ige bekostigi ngssystematiek in de ambulancezorg is in de loop der j aren steeds complexer geworden door de diverse aanpassingen die zijn doorgevoerd in het systeem; Binnen het huidi ge systeem is geen d irecte relatie aanwezig tussen enerzijds de bekostiging en anderzijd s de kwa liteit van de geleverde acute zorg; Het huidige systeem kent we inig objectieve parameters die recht doen aan een doelmatige bekostigi ng van de beschikbaarheidcom ponent. AI deze aspecten hebben er toe geleid dat het Ministerie van VWS (hierna: VWS) aan de NZa heeft verzocht een bekostigingsonderzo ek in de ambulancezorg te laten uitvoeren, waar bij ook aandacht wordt besteed aan vannen van zorg- en verveersdiffe rentiatie. Primaire randvoorwaarde is het waarb orgen van de besch ikbaarheid van de amb ulancezo rg. Samengevat is het doe l van het komen tot een nieuwe bekostigingssystemat iek voor de ambulancezorg dat deze de continuïteit en beschi kbaarheid van de ambulancezorg waarborgt en dat deze optimaa l prikke lt tot doe lmatig werken. Het bekost igingsonderzoek is de eerste sta p om tot de nieuwe systematiek te komen. KPM G heeft, in opdracht van de NZa, het bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg in de periode novemb er tot en met februari 2013 uitgevoerd. De belangrij kste resulta ten zij n weergegeven in dit rapport. 13XOO l03199grn 8

9 1.2 Doel- en vraagstelling Uit de acht ergro nd en doelstelling van dit onderzoek vo lgen de hierna genoemde hoofddoelstelling en de subdoe lste llingen. Het hoofddoel van dit onderzoek is: Het ;11 kaart brengen l'all tie structuurkenmerken, de opbrengsten. tie kosten en de productie l 'UII alle aanbieders l'ull ambulancezorg in Neder/mul over tiejaren 2010 en 20/J De aanbieders in de ambu lancezorg betreffen 33 ambulancediensten (20 10: 34) en 24 CPA's (2010: 24). Het hoofddoel resulteert in een digitaal databestand op basis waarvan de volgende zeven subdoelstellingen beantwoord worden: 1 Inzicht te verkrijgen in de werkelijke kosten van de ambulancezorg; 2 Inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen de vaste en de variabele kosten van de ambulancezorg. 3 Inzicht te verkrijgen in de kostendrijvers binnen de ambulancezorg;.j De kosten vall beschikbaarheidte onderscheiden van productiekosten en overige kosten; 5 Inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid (kostenefficiency) bi/men de ambulancezorg. binnen de randvoorwaarden van spreiding en beschikbaarheid; 6 Inzicht te verkrijgen in de kosten van vervoersdifferentiatte die mogelijk wordt op basis van de Twaz; 7 Inzicht Ie verkrijgen in de male waarin de zorgaanbieders innovatieve methoden van zorg le veren en de kosten en op brengsten die daaraan verbonden zijn. De subdoe lste llingen word en behandeld in hoofdstuk 2 van deze rapportage. Jn dit rapport worden geen adv iezen gedaan ten aanzien van de nieuw in te voeren bekostigi ngssystematiek, maar betreft het een feitelijke weergave van de verzamelde en geanalyseerde data. 13XOO I03199GRN 9

10 1.3 Aanpak van het onderzoek De aan pak van dit onderzoe k bestaat uit zowe l kwal itatieve (interviews en validatie van onderzoeksdata) a ls kwan titat ieve elem enten (dataverzameling en -analys e). Onde rstaande figuur geeft het gefaseerde plan van aanpak schematisch weer. Voorbereiding Data verzameling Data a nalyse Rapportage Projectm anagem ent Gedurende het onderzoek is geb leken dat het gestelde tijd spad te op portuun was voor de aan bieders om de vragen lijste n kwa litatief en kwantitatief toerei kend in te vu llen. De oorspronkelijk doorlooptijd van de dataverzameling is hiertoe met twee weken verlengd. Hierdoor heeft de data analyse twee weke n later plaat sgevonden dan oorspro nkelijk gepland. De defin itieve op levering van het eindrapport zal plaats vinden op 15 feb ruari In bijlage I is een gedetailleerde uitwerking van het plan van aanpak opgenome n Bijd rage van betrokken veldpartijen aan het onderzoek Parti cipatie van de be langhebb ende veldp artijen is ee n essentiële voo rwaarde voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. Niet alleen om te komen tot volledige en j uiste inzichten, maa r ook om te komen tot co nclusies die aansluiten bij de beleving van deze partijen. De participatie is geborgd door: a) Inrichting externe k lankbordgroep. De externe klankbordgroep bestaat uit verte genwoordigers van de sectororganisatie AZN, zorgverze keraars, ZN, het RIV M en aan bieders. In bijlage 11 zijn de leden van de externe klankbordgro ep weergegeven. De externe klankbordgroep is gedu rende dit ond erzoek 7 keer bij elkaar gekome n waarin zij onder meer betrokke n zijn geweest bij het opste llen van de vragenlijst bekostigingsonderzoek am bu lancezorg, advies gegeven hebben omtrent de haalbaarheid van het tijdspad en de wij ze van uitvoering van het onderzoek. Daarnaast heeft de kla nkbordgroe p hun kennis en erva ring met betrekking tot de amb ulancesector gedeeld bij de uitkomsten van het o nderzoek. b) Betrokken heid en ond ersteuni ng van d e sectoro rg a nisa tie AZN ged urende het onderzoek. Naast actieve deelname aan de exte rne klankbordgroep heeft AZN de achterban betrok ken middels ber ichtgeving op haar site. c) Va lidatieges prekken met a lle ind ivid uele zorgaanbieders. Het hoofddoel van de gevoerde validatiegesp rekken is het vaststellen dat de ingevulde vragenlijsten bekostigingsonderzoek am bu lancezorg j uist, vo lled ig en betrouwbaar zijn ingevuld. Daarnaast heb ben wij tijde ns de validatiegesprekken inzicht verkregen in hel verhaal achter de kwantitat ieve data en de be leidsmatige ke uzes d ie de huid ige en toeko mstige 13XOO 103 I99GRN 10

11 kostenontwikkeling beïnvloeden. De interviews stelden ons daarnaast in staat om nadere uitleg en toelichting te geven bij het onderzoek, waardoor het draagvlak is vergroot. d) Expertsessie. De expertsessie heeft plaats gevonden op 22 januari Tijdens deze sessie zijn de leden van de externe klankbordgroep door middel van diverse stellingen uitgedaagd om hun mening en visie te geven met betrekking tot de tussentijdse bevindingen van het bekostigingsonderzoek. e) RIVM. Het RIVM is deelnemer van de externe klankbordgroep en heeft daarnaast informatie aangeleverd over ritgegevens en geografische gegevens. Deze gegevens worden tevens gehanteerd voor de jaarlijkse publicatie van 'A mbulances in-zicht' Vragenlij st en va lidatie zorgaa nbieders De basis voor de uitgevoerde data analyse betreft de gevalideerde vragen lijsten. Zie bijlage IV voor de gehanteerde vragenlijst. De betrouwbaarheid van de vragenlijsten is derhalve essentieel om een gefundeerde analyse uit te voeren. Te n einde de betrouwbaarheid van de vragenlijsten te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen: Heldere en duidelij ke invulinstructie en gestandaardiseerde vragenlijs t opgesteld voor de zorgaanbieders; 2 Afstemming definitieve vragenlijst met de exteme klankbordgroep; 3 Gedu rende het onderzoek een helpdesk ingericht ter beantwoording van vragen van de aanbieders; 4 Validatiegesprekken gevoerd met alle individuele aanbieders, waarbij tijdens de validatiegesprekken aansluiting van de verantwoorde cij fers met de gecontroleerde j aarrekening dan wel achterliggende bronsystemen is gelegd; 5 Herstelacties door de zorgaanbieders laten uitvoeren indien de j uistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de vragenlijsten niet toereikend was. Gedurende het onderzoek is gebleken dat niet alle zorgaanbieders in staat zij n geweest om de opgevraagde informatie op te leveren. Met name de gevraagde gedetailleerdheid (u itsplitsingen) bij diverse kostenposten en productie waren niet uit de bronsystemen te ontsluiten. De zorgaanbieders ondervonden het grootste probleem bij het uitsplitsen van de totale personeelskosten naar functie, diverse uitsplitsingen van productie en ritaantallen en uitsplitsing van eventuele doorbelastingen. Ten aanzien van deze ontbrekende data zijn aannames gemaakt of zijn de data buiten de data analyse gehouden. Zie bijlage VII voor de gehanteerde beperkingen en uitgangspunten bij de data analyse. 13XOOI03 J99GRN 11

12 1.4 Scope van het onderzoek In onderstaande tabe l is op hoofdlij nen de scope van het onderzoek wee rgegeven. SCOI'l' 'ao hel onderzoe k Feitelijkbekosligingsondcl7.Oek Binn en h. '... Buite.. hd on<l<... ook Advisering omrent nieuwe bckostigingssynermtic:k. Dl: NZa zalop basis van dil mpport inclusiefd. bijbehorende database.en ad;',..chrijen voorde Minister t.a.v. de nieuw in te voeren bekos ligingssystermlie- Overigejaren. De volgende spec ifieketherra's die mlgelijk mvlöëd hebben op de kostenstructuur 2012lijn nieteeegenonen in hel onderzoek: Mogelijke nadelige eff~'clen op het eigen venmgen van hel niel lntegralcpopulatie orrilu1ancerlîl:nslen en Wka, in Nederland kunnen bchalen van de productiestijging. die isafgespmken in het voorde}n 21)10 en kader van hel convenant AZ N-VWS (2010). Dermge1ijke consequenlies van hcttransitjeakko örd m::tbetrekking lol de mddkarro:r. LopendeCA().traject. met rrogc1ijke consequenties voor de hoogte van de personeelskosten van hel verpleegkundige personeel Als {enige) k liteitsllllaln:çel isgeko,n voor responslijden. Evalualievan de integralegeleverde kwahten van zorg. In bijlage III Deelnemende ambulancediensten en meldkamers is een overzicht opgenomen van de ambulanced iensten en meldkamers die betrokken zijn geweest bij dit bekostigingsonderzoek. Tevens zijn in dit overzicht de betrok ken personen en datum van de uitgevoerde validatiegesprekken weergegeven. 13XOOI03199GRN 12

13 1.5 Leesw ijzer Deze rapportage start met een managementsamenvatting waarin de belangrijk ste bevindingen van het bekostigingsonderzoek kort en bondig per onderzoeksvraag worden weergegeven. De kern van deze rap portage betreft een analyse van de resultaten (kwantitatief en kwalitat ief). Deze informat ie staat beschreven in hoofdstuk 2. De rapportage sluit af met de conclusies ten aanzien van het hoofddoel en de bijbehorende zeven subdoe lstellingen. Voor zover in deze rapportage wordt gesproke n over een meldkamer wordt hiermee bedoeld centrale post am bulancevervoer (CPA). De aanbieders weergegeve n in de opgenomen tabellen en grafie ken zijn steeds in willekeurige volgorde weergegeven en geanonimiseerd. Hierdoor zij n de gege vens niet te herleide n naar de individuele aan bieders. J3XOO I03199GRN 13

14 2 Data analyse 2.1 Input database De basis voor de data analy se betreft de geval ideerde vragen lijsten van alle am bulanced iensten en meldka mers in Nede rland. Doordat in twee ambu lancediensten zijn gefuseerd, heeft de data analyse in betrekki ng op één extra vragenlijst te n opzichte van Zie onderstaande tabel Input data analyse. In bijlage 11I is een overzicht opgenome n van de deelnemende amb ulancediensten en meldkamers. De wee rgegeven data ana lyse in de volgende paragrafen is, daar waar releva nt, uitgesp litst in de vo lgende indelingen: Ambulancezorg. betreft de optelling van de gegevens van de ambulancediensten en meldkamers: Ambulancediensten; Meldkamers; Privaat versus Publieke ambulancediensten. B3 inslel/ingen zijn in de data analyse verwerkt als zijnde private organisatie. De kosten inzake FLO uitgezonderd vinden wij de kostenstructuur van B3 instel/ingenhel meest aansluiten bij de private diensten; Stedelijk versus niet-stedelijke ambulancediensten. Deze uitsplitsing is opgenomen om aansluiting te zoeken bij de gehanteerde indeling door het RIVM in Ambulances in-zicht Daarnaast trachten wij hiermee meer inzicht te verkrijgen in de regionale verschillen tussen de aanbieders. Zie bijlage V voor de uitsplitsing \'Gn de ambulancediensten in sledelijk en niet-stedelijk; Matrix ambulancediensten. De belangrijkste overzichten zijn tevens uitgesplitst naar publiek - stedelijk, privaat - stedelijk, publiek - niet-sledelijk en privaat - niet-stedelijk. Dil betreft de overzichten inzake hel resultaat, de personeelskosten en de kosten inzake beschikbaarheid. Input data analyse bekostigjngsonderzoek Ambulancezorg N U N Aantal ambulancedienslen ~ Aamal meldkamers y AmbliJancoo;enslen20 // Stedel;J~ Niet S ledelijk,- Privaal en 63 t U te Pu b i l!~ te s ts aa AmbllJancoo;enslen 2010 Stedeh.l< Niel l U'delijk, ~ Póvaal en B3 te Pubil!k te s ts Voor ee n volledig beeld zijn in bijlage VIII de totalen van de structuurkenmerken en productie van alle amb ulancediensten en meldkamers weergegeve n. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle aanbiede rs in staat zij n gewee st om de gewenste (uitges plitste) structuurkenmerken en productie op te leveren. In de verdere ana lyse zijn, daar waar relevant, de gehantee rde structuurkenmerken en productie gegeve ns gebruikt. 13XOOJ03J99GRN 14

15 2.2 Inzicht in exploitatieoverzicht In deze paragraaf zal inzicht worden gegeven in de gerealiseerde exploitatieresultaten voor de jaren en Dit betreft het totale resultaat na aftrek van de financiële baten en lasten. De omvang van het resultaat wordt tevens bepaald door eenmalige, incidentele posten. De in de vragenlij st exp liciet aangegeven incidentele kosten (1.3.19) door de aanbieders zijn derha lve in mindering gebr acht op de bedrijfslasten ten einde het van incidentele kosten geschoond resultaat te bepalen voor de ambulancezorg, ambulancediensten en meldkamers. Het kan zij n dat er meer een malige kosten of opbrengsten zij n. In de verder analyse is niet het van incidentele kosten gesc hoo nd resultaat gehanteerd, tenzij expliciet vermeld. Dit gez ien de beperkte relat ieve omvang van 1% (2010 : 0,3 %) van de incidentele kosten ten opzichte van de totale kosten. Ambltlancezorg Het resultaat als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten betreft in de jaren 2011 en 2010 respect ieve lijk 2,0% en 2,4% voor de gehele ambulancezorg. De incide ntele kosten in van EUR 5,1 miljoen (2010 : EUR 1,3 miljoen) zorgen voor een van incidentele kosten gesc hoond resultaat dat hoger ligt. Z ie o nderstaande tabellen. Genormaliseerd uploilalleoverzlchl Arrb u nc.~ o rg.t.ooo.ooo.t/.ooo./joo ~, ill '1... bj<tiioil>ooioi- nogok on _... _1>00loI-... nogokqmon ~ on o.omgoo Pb'o<9I GI<lfl, FUl :lol, 01<1 Ootogo~ ''''' GHCfl. flo 2011 za 8o'n oer ~opbtengs '.., sce Som do<bedr\f$olli><ong.,., ece Som do<lle<lr'j1<.t.tl S<Jm do<bedrto...,., ~, ro,-- G<onorrnah-.l rnoatalll De FLO opbrengsten zij n in 2010 onderdeel van het wettel ijk budget. De overige opbrengsten bedragen in exclusief de FLO opbrengsten EUR 23 miljoen en liggen daa rmee in lijn met Het wettelij k budget 2011 inclusief FLO komt daarmee op EUR 491 milj oen en stij gt daarmee met 1,7% ten opzichte van De daling van het resultaat in ten opzicht van 20 I0 wordt ver oorzaakt door een grotere kostenstijging van 2%. De stijging van de totale kosten ad EUR 10 milj oen in de ambu lancezorg wordt grotendee ls veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten ad EUR 2,5 miljoen en een stijging van de overige kosten ad EUR 5,5 miljoen bij de ambulancedi ensten. De stijging van de personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door een stij ging van de personeel skosten in het primaire proces van EUR 2 miljoen en wordt primair veroorzaakt door een stijging van het aantal FTE. De stijging van de overige kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten (EUR 1, I milj oen) en de incidente le kosten (EUR 3,8 miljoen) bij de amb ulancedien sten. AlJlbu/ancedienslen De incidentele koste n van ambulanced iensten bedragen in EUR 4, 8 miljoen (2010 : EUR 1,0 miljoen). Hierdoor is het van incidentele kosten gesc hoo nd resultaat in % (2010 : 7%) hoger dan het niet van incidentele kosten gesc hoond resulta at. Zie on derstaande tabellen voor de exploita tieoverzichten. ~, 1'1 bo.<lgoi, _ ' 21 O-V<_onl Gl<IR FUl:lOl, <I 30 Som oer -..-l$>i,,... ~,, Som oer bo<ql....l... ' 51 ReO<itaal 10 ~.., ra. l'i... tojdgil~..._-- Q7 Ootogo... I GHOO. FUl;1O>1. 30 Som do< ~!<In 461 Som...~...,on 446 GtnonnaIioooerd,.._ 15 Van de 33 amb ulancedi ensten (2010: 34) hebben 26 ambulanced iensten (2010: 29) een positief resultaat behaa ld. Het hoogst verantwoorde resultaat bedraagt EUR 2 miljoen (2010 : EUR 1,3 miljoen). Uit de besc hikbare data is niet te herleiden of het resultaat word t behaald uit de over ige opbrengsten of am bulancezorg. We hebben vastgeste ld dat geen significant verband 13XOOl03199GRN 15. ~

16 aanwezig is tussen het procentuele aandeel overige opbrengsten' en het procentuele resultaat. Zie onderstaande grafiek en voor de statistische waarden bijlage IX. - -_.._ =,- '. 1:. ~: In hebben 7 ambulancediensten (20 I0: 5) een negatief resultaat variërend van negatief EUR 23 duizend tot negat iefeu R -1,7 miljoen (2010: negatief EUR 1 duizend tot negatief EUR 2, I miljoen). Hieronder is een grafische weergave van het resultaat als percentage van de totale opbrengsten voor alle ambulancedien sten. De variantie is groot tussen de aanbieders. Het percentage varieert in 2011 van -16% tot 19% en in 2010 van -16% tot 18%. i 15 t Resultaatals percentage van de totale opbrengsten ambulanced iensten 2011! : > ~ 5 1,010 i Resultaatals - percentage van de totale opbrengsten arntrutancedtenaten t::, > ~ w 1010 i, W,- De totale kosten in 2011 bedragen EUR 451 miljoen en worden voor 95% (EUR 427 miljoen) gedekt door het wette lijk budget. Bij de ambulancediensten zijn de overige opbrengsten (EUR 34,2 miljoen) 7,4% van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten in 2011 bestaan grotendeels uit de vergoedin g functionee lleeftijdsontslag (hierna: FLO) ad EUR 18,6 miljoen. In 20 I0 was de vergoed ing FLO onderdee l van het wettelijk budget. Hetgeen ook de stijging ad EUR 18 miljoen van de overige opbrengsten in verklaart ten opz ichte van Andere belangrijke opbrengstcategorieën zij n geleverde zorgprestaties, doorbelaste personele kosten GHOR opbrengsten. Uit de validatiegesprekken blij kt dat de ambulancediensten verschillende meningen hebben ten aanzien van de toereikendhe id van het wettel ijk budget om de kosten inzake beschikbaarheid te kunnen voldoen. Diverse aanb ieders achten het wettelijk budget toereikend, daar waar anderen het wettel ijk budget als niet toere ikend ervaren. I Procentuele aandeel overige opbrengsten: Overige opbrengsten afgezet tegen de totale werkelijke kosten. 13XOOJ OJ I99GRN 16

17 Publieke versus private ambulancediensten Het weergege ven beeld inzake de resultaten tussen publiek en privaat komt overe en met de gesc hetste verwachtingen die z ij n voortgekomen uit de gevoe rde validatie gesprekken. Het beleid enlof de cultuur met betrekki ng tot kostenbeheersing worden, door de aanb ieders, als de belangrij kste redenen voor het verwachte verschil in resultat en aangegeven in de gesprekken. Zie onde rstaande tabe llen voor de exploitat ieoverz ichten. Exploltatlooyealchtambu laneedlcnslen Publiek %f '.ooo.ooo f ' n.... n m w...-.-_' _ '«lfro<t. m ~ W... lluogol_ IIId _ OCO<!. ~_t<.,i... GItOI'l. FLom' 01<1 ~~ 1. GHOIlRO 20 'I, Som <lot beorffsopbre<lg., m,~ I Som <lot l:><láy'~ Som <lot ~ ion m' zao Som <lof beá1fs...ion m m l<owlaal -z a,,- re Het resultaatsverschil van EUR 14 miljoen in 2011 tussen de publieke en private diensten wordt dee ls veroo rzaakt doordat de publieke diensten in EUR 3,4 miljoen meer incidentele koste n hebben gehad dan de private diensten. Daarnaast blijkt uit de feitelijke data ana lyse dat het overige verschil met name wordt veroorzaakt door de relatief hogere opbrengsten die de private instell ingen hebben en de oorzaak voor het resultaatsverschil dus niet aan de kostenkant zit. Zie hiervoor tevens paragraa f 2.3 Inzicht in kostenopbouw. Zoals uit onderstaande spre idingsgrafieken blij kt, hebben 17 van de 18 private aanbieders (20 10: 18 van de 19) een positief resultaat en betreft dit bij de publieke aanbieders 9 van de t5 (20 10: 11 van de 15). (.f!bmi k lip i,p i l l,cl4:roiu ( u OO'OOO U.SlIO.OOO ('-.000 ( ' MCij,! MiihMtMM i p.1 I.dtiE i! I 1 ( U OO.ooo ( UOOOOO (.000._ i ( ' - -0 ~.., (.'.'. ~OO-O ---.-:-+_ ~-.~ _.,. ~ I I' -~ ( -_-0.~ ( soo,ooo ( 1-,000 < ' ( U OO-O ( I.SIIO.OOO < _ 0 ( ' ,..<ni ~--_..,....._ , 0',...,... Bij twe e van de vier publie ke aanbieders die het grootste negat ieve resultaat in verantwoorden wordt dit negat ieve resultaat veroorzaakt door incidentele lasten. Het van incidentele kosten gesc hoond resultaat van deze twee aan bieders is een positief resultaat in van EUR 0,6 miljoen respectievelijk van EUR 0,3 miljoen. De totale incidentele lasten in 2011 van EUR 3,7 miljoen (20 10: EUR 0 miljoen) bij deze twee publieke aanbieders verklaren tevens grotendeels de daling van het resultaat van EUR 5 miljoen bij de publieke aanbieders tussen de jaren en2011. Stedelijke versus niet-stedelijke ambulancediensten Het tota le positieve resultaat van EUR 10 miljoen binnen de ambulancediensten wordt voo r EUR 3 miljoen gerealiseerd door de stedelij ke ambulancedien sten en voor EUR 7 miljoen door de niet-stedelijk e diensten. Het positieve resultaat bij de niet-stedelijke aanb ieders wordt veroorzaakt door het grote aandeel private aanbieders die zij n gecategoriseerd als niet-stedelijk. Van de zestien niet-stedelijke aanbieders zijn elf aanbieders privaat. Zie onderstaande tabellen voor de exploitatieoverzichten. 13XOOI03199GRN 17

18 %fl.ooo.ooo w...~... _... _,--. ~,.,~ ~-'...l'<;>lor.flo:lo '1 ---i&- S<>m der~ totl 1S<>m der-... Matrix ambulancediensten, ~., f 1.ooo.ooo..._-.-..._,-- -_llng'cjflflo :lo 'J S<>m der I>o<qrsopbrong.len i S<>m '~ ' len _~;',-_ Een verder uitsplitsing van het resultaat naar stedelijk - publiek, stedelijk - privaat, nietstedelijk publiek en niet-stedelij k - privaat levert het volgende overzicht op: Rellultaatambulancedilln$ten Zowel bij publiek als privaat behalen de niet-stedelijk aanbieders een hoger resultaat dan de stedelijke aanbieders. Meldkamers De incidentele kosten van EUR 0,3 miljoen in beide jaren leiden tot een licht verliesgevende van incidentele kosten gesc hoond resultaat voor de meldkamers. Zie onderstaan de tabellen voor de ex ploitatieoverz ichten.. w...,.... _... _ omon C<eOl' Ol ~ _ '..,...Gt«lR, FlO '''1 1 S<>m <le/~~ len S3 S<>m <le<~...,... S3 Ros... -(I,....,, ~ ~ w '_...c... - _ ( GHOR, FLOOI<J I -r-ir-: 1 S<>m ' -.r~1en 1 S<>m.,...~ lm Genc<moI<o_,...,, M M..- Van de 24 meldkamers (20 10: 24) hebben 13 meldkamers (2010: 12) een positief resultaat behaa ld. Het hoogst verantwoorde resultaat bedraagt EUR 0,5 miljoen (2010 : EUR 0,2 miljoen). 11 Meldkamers (20 10: 12) hebben een negatief resultaat variërend van negatief EUR 15 duizend tot negatief EUR -0,5 miljoen (2010: negatief EUR 10 duizend tot negatief EUR 0,5 miljoen). De totale kosten in bedragen EUR 53 miljoen en worden voor 87% (EUR 46 miljoen) gedekt vanuit het wette lijk budget. Bij de meldkamers bedragen de overige opbrengsten (EUR 7 miljoen) 13% van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten in bestaan grotendeels uit subsidieopbrengsten en gemeentelijke bijdragen. Uit de validatiegesprekken komt naar voren dat de gemeentelijke bijdragen voor een belangrijk deel het ver lies van diverse meldkamers beper ken. Het is niet duidelijk geworden of de gemeentelijke bijdragen een noodzakelijke bijdrage is om de zorg mogelijk te maken of dat het kosten betreft om te kunnen voldoen aan de wensen van de gemeente. De volgende verwachte effecten op de omvang van de kosten zijn naar voren gekomen uit de gevoerde validatiegesprekken: Kostenverhogend effect: Door de geplande opschaling van vijentwintig meldkamers naar tien meldkamers in hebben diverse meldkamers in de jaren en een gematigd investeringsbeleid gevoerd. Het gevolg hiervan is dat het huidige afsch rijvingsn iveau lager ligt dan normaal. Opschaling van de meldkamers zal waarschijn lijk op de korte termijn tot hogere afschrijv ingslasten leiden. Het financiële effect hiervan is niet bekend. 13XOOI03199GRN 18

19 Kostenverlagend effect: Het budget en de bijbeh orende kosten voor een functie van een medisch manager ambulancezorg en stafpersoneel is van oudsher ondergebracht bij de meldkamers. Grotendeels voeren de betreffende medewerkers diensten uit voor de ambulancediensten. Een zuivere toerekening van deze kosten aan de ambulancediensten leidt tot een kostenverlagend effect voor de meldkamers en verhogend voor ambulancediensten. 13XOOI03199GRN 19

20 2.3 Inzicht in kostenopbouw De kostenopbouw geeft inzicht in de wijze waarop de kosten zijn besteed. Hierbij z ijn meerdere doo rsnede n mogelij k. In deze paragraaf zullen wij de volgende doorsneden inzichtelijk maken: Personeelskosten, kapitaalslasten en overige kosten; 2 Besch ikbaarheid, kosten uitrijden en overhead; 3 Variabele en vaste kosten. Wij hebben voor deze doorsneden gekozen, omdat deze kosten catego rieën grotendee ls aan sluiten met de jaarrekeningen en nacalcu laties, ove reenkomen met de afgestemde vragenlijst, antwoo rd geven op de subdoels tellingen en voldoende inz icht geven in de prima ire taak (beschikbaarheid) van de aanbiede rs in de ambulancesector Uitsplitsing kosten i personeel; kupitaai en overige kosten Ambulancezorg De totale kosten voor de ambulancezorg zijn in met EUR 10 miljoen gestegen tot EUR 504 milj oen. De stijging van de totale kosten ad EUR 10 miljoen in de ambulancezo rg wordt grotendeels veroorza akt door een stijging van de personeelskosten ad EUR 2,5 miljoen en een stijging van de overige kosten ad EUR 5,5 miljoen bij de ambulanced iensten. De stijgi ng van de personeelskosten wordt grotendee ls veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten in het primaire proces van EUR 2 miljoen en wordt prima ir veroorzaakt door een stijging van het aantal FTE (zie tevens paragraaf Personeelskosten uitgesplitst naar functie). De stijging van de overige kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten (EUR 1,1 miljoen) en de incidentele kosten (EUR 3,8 miljoen) bij de ambulanced iensten. Circa driekwart van de totale kosten betreffen de personee lskosten. Deze verhouding sluit aan bij de beleving van de zorgaanbieders gedurende de va lidatiegesprekken. Voo r een gedeta illeerde ana lyse van de overige kosten verwijzen wij naar paragraaf Top 10 groots te overige kosten soorten. Uitsplitsing kosten in personeelskosten, kapltaalslasten en overige kosten Arnbulancezorg x Personeelskosten Kapitaalslasten Overige kosten 92,,. 86 Som der bedrijfslasten 504,,,. 494, Uit de gevoerde validatiegesprekken is naar voren gekomen dat de volgende toekomst ige ontwikkelingen, volgens de aanb ieders, waarschijnlijk een verhogend effect zullen hebben ten aanzie n van de kosten van de ambulancediensten: De langere opleidingsdu ur en hogere ople idingstarieven voo r de initië le opleidingen (alleen voo r instroom nieuw personeel). Tot en met mei betrof de opleidin gstermijn vier maanden en vanaf zeven maanden. De verwac hting is dat de IOZ de norm op één jaar gaat stellen. Daarnaast heeft dit effect op de effectieve uren en de kosten voor beschikbaarheid; 13XOO I03199GRN 20

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning KOSTEN PER SW-PLAATS Peter van Nes Hassel Kroes Jaap de Koning Datum Februari 2005 Contactpersoon Peter van Nes Adres SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM Telefoon +31-10-4082696

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Is een innovatieve school een productieve school?

Is een innovatieve school een productieve school? Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs Jos Blank, Carla Haelermans Over deze publicaties Is

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie