Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA<h'~ N.V~ een Nedel1~ naamlooe ~, 11_ dodittrniu~v KPMGhrope up en lid van hel KPMG...-n: van >etfstancjoge OlldememWogen d~ verbonden rijn aan KPMGln_iornII Coopeqlive I' KPMGltI_ionIl1. een Zwil...e entiie;t. Alle I'ldlter'I ~

2 Managementsamenvatting Het m inisteri e van VW S wil per I j anuari een nieuw e vorm van bekostiging in de ambulancezorgsecto r invoeren. Het doe l van het komen tot een nieuwe bekostig ingssystematiek voo r de ambulancezorg is dat deze de conti nuïteit en beschikbaarheid van de ambu lancezorg waarborgt en dat deze optimaal prikkelt tot doelmatig werken. Het uitgevoerde Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg'' is de eerste stap om tot de nieuwe systematiek te komen. Het hoofddoel van dit onderzoek betreft het in kaart brengen van de structuurkenmerken, de opbrengsten, de kosten en de productie van alle aanbieders van ambulancezorg in Nederland over de jaren en Ten einde dit inzicht te verkrijgen zijn zeven onderzoe ksvragen opgesteld. In deze management samenvatting geven wij op hoofdlijnen een kort en bondig antwoord per onderzoeksvraag. Voor een uitgebreidere beantwoording van de onderzoeksv ragen verwijzen wij naar hoofdstuk 3 Co ncl usie. In dit rapport worden geen adviezen gegev en ten aanzien van de nieuw in te voeren beko stigingssystematiek, maar het betreft een feite lijke wee rgave van alle verzamelde en geana lyseerde data. A lvorens in te gaan op de beantwoord ing van de zeven on derzoeksvragen willen wij de volgende interessante bee lden delen. Een belangrijk element in de bedrijfsvoerin g is de planning van medewerkers en diensten. Wanneer we de opgave vanuit het RIVM, noodzakelij k aantal diensten, als basis nemen om de kosten van de RAV's te analyseren zien we het volgende: Inzet personeel - De bezetting van een dienst heeft direct zijn weerslag op de kostprijs van een dienst. De ' prijs' van het functiegebouw correleert minder sterk met de hoogte van de kostprijs van een dienst dan dat de inzet (hoevee lheid) laat zien. Het sturen op inzet van formatie per dienst is esse ntieel. Hier worden du idelij k versc hillende keuzes gemaakt in de secto r. Inzet wage npark - Het aantal werke lij ke auto' s (ALS + BLS) vanuit de vragen lijsten getota liseerd is gemidde ld genomen 8 % hoger ten opzichte van het aanta l benodigde auto's op basis van het aan tal diensten op het piekmoment. Huisvesting - Gemiddelde huisvestingskosten per voe rtuig (ALS + BLS) liggen binne n een bandbreedte van EUR en EUR Inticht te verkrijgen ;11 de werkelijke kosten van de ambulancezorg {zie paragraaf 2.1, 2.3.1, 2.3.4,2.3.5 en ) De totale werkelij ke kosten van de ambulancezorg bedragen in EUR 504 miljoen en in EUR 494 miljoen. Het aandeel van de ambulancediensten in de totale werkelijke kosten bedraagt voor beide j aren 89 % en van de meldkamers 11 %. Het exploitatieoverzicht voo r de am bulancezorg is als volgt: E>;plo~a!k'Gverzlehl Ambu lanc...grg w...,.-.-_.,,,... ' _. _73 ~_ '''I ''' GHOR,I'UI 2G ' ' ''''') S<>'n <Ietbe<lI'jIs~ le<l 51_ S<>'n<letbeclrijlslMlen ~ R.._ 10 Het positieve resultaat binnen de ambulancezorg in beide j aren wordt volledig vero orzaakt door de am bu lancediensten. De meldkamers hebben tezamen een gering negat ief res ultaat behaald. 13XOOI03199GRN 2

3 Een nadere analyse van het resultaat ambulancediensten in stedelijk - publiek, stedelijk privaat, niet stedelij k - publiek en niet stedelijk - privaat levert het volgende beeld op: x f l.ooo.ooo Re!lultaal ambulancediensten 2011 Publ Iek P~vul Toto.1 SledolIJ ~ -a 5 a Nl el.';j ~,,, r -a 12 l4aniai...duia_on Te concluderen valt dat: De private aanbieders een aanzienlijk beter resultaat hebben dan de publieke aanbieders. De niet-stedelijke aanbieders een beter resultaat hebben dan de aanbieders in de stedelijke gebieden. De meeste private aanbieders bevinden zich in de niet stedelij ke gebieden. Een gedetailleerde analyse van de totale werkelijke kosten van de ambulancezorg levert de vo lgende inzichten op: jpo_ ''' m IKlIpiINIu,oo se ~koli lon,som dor ~ '!en Uit>phl.,11kOOl.,,,...1. k>pitulo...~go I<oolOn'eldkatno.. x ( 1.000: 000: KopoIN... a..,.. dor-... sa, ' '.. '''_'.'0100 ee.. K tz. O*'9t koo,-,- «,,- Som Circa 74% van de totale werkelijke kosten binnen de ambulancediensten bestaan uit personeelskosten. De overige 26% bestaat voor 8% uit kapitaalslasten en 18% over ige kosten. De variantie tussen de individuele aanbieders bij de onderverdeling van deze kostencategorieën is groot. Door het ontbreken van gedetailleerd inzicht in de doorbelastingen aan meldkamers heeft een nadere analyse van deze kostencategorieën weinig toegevoegde waarde geleverd in het kader van dit onderzoek. De stij ging van de totale kosten ad EUR 10 miljoen in de ambulancezorg wordt grotendeels veroorzaa kt door een stijging van EUR 2,5 miljoen personeelskosten (stijging aantal FfE primair proces 3%) en EUR 5 miljoen overige kosten (brandstof EUR 1, 1 milj oen en incidentele kosten EUR 3,8 milj oen). 2 In zicht Ie verkrijgen in de verhouding tussen de vaste en de variabele kosten vall de ambulancezorg (zie paragraaf 2.3.3) 94 % van de totale werkelij ke kosten binnen de ambulancezorg zijn vast en 6 % variabel. De uitsplitsing naar de ambulancediensten en meldkamers is als volgt: =,... K ~ kolilorl Vulo '''''',- w,- Somdor~'1On U/lspl kooloin vnlo.. v.rl:lbol Mold '0 Deze verhoudingen zij n identiek voor een uitsplitsing naar publiek I privaat en stedelijk 1 niet stedelijk. De bandbreedte van de vaste kosten tussen de individuele aanbieders varieert tussen de 90% en 96%, respectievelijk tussen de 4% en 10% met betrekking tot de variabele kosten. K '.. IJXOO IOJ I99GRN 3

4 3 Intictu te verkrijgen in de kostendrijvers binn en de ambukmcezorg (zie paragraaf 2.4.1, en 2.4.4) De volgende belangrijke managementvraagst ukken met een mogelij ke financiële consequentie hebben wij mede op basis van de validatiegesprekken gedefinieerd. De thema's vervoersdifferentiatie, responstijden en innovatie worden bij de subdoelstellingen 5,6 en 7 behandeld. Effectiefroosteren Op basis van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de gemiddelde (nonn) effectieve uren circa uur bedraagt per FTE in het primaire proces bij de ambulancediensten. De bandbreedte tussen de individuele aanb ieders ligt tussen de uren en uren. Het verschil in bandbreedte van de nonnatieve effectieve uren tussen alle diensten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal berekende normuren in de catego rieën op leidingen, ziekte en overig (bv. overleggen en inwerk). Welke variaties met roosteren zij n mogelij k? Uit onze analyse blij kt dat er geen relatie is tussen de urgentie van de ritten en de inzet van het type personeel (qua functie). De aanbieders zetten dominant in op ambu lanceverpleegkundige niveau 4, ongeacht type rit, publiek/privaat of stedelijk/niet-stede lijk. Functiedifferentiatie in het primaire proces met als doel te komen tot kostenreductie is volgens de ambulancediensten nagenoeg niet mogelij k. De voorde lige effecten van de inzet van ambulanceverpleegkundige niveau 3 worden te niet gedaan door de nadelige effecte n van de beperktere inzetbaarheid van ambulanceverp leegkundige niveau 3 ten opzichte van ambulanceverpleegkundige niveau 4 voor het uitvoeren van het spoedvervoer. Huisvesting De samenste lling van de huisvestingskosten is erg divers onder de aanb ieders. We hebben de rente- en kapitaalslasten nader geanalyseerd. Sommige ambulancediensten financieren of zijn genoodzaakt hun investeringen en werkkapitaal, waaronder de positie nog in tarieven te verrekenen, door middel van externe leningen te financieren en andere ambulancediensten investeren alleen middels eigen middelen. Tevens zien we verschillen in afschrijvingssystematiek, maar ook versch illen tussen eigendom (afschrijv ing) en huur. Doordat een belangrijk deel van de huisvestingskoste n in een aantal gevallen onderdeel uitmaakt van een totale doorbelasting wordt een gedetai lleerde analyse bemoe ilijkt. Een verdere onderverde ling van de standplaatsen (klein-middel-groot), gecombineerd met regiospecifieke kenmerken kunnen parameters zijn bij het bepalen van een nonnatief bedrag of percentage voor huisvestingskosten per regio of zelfs per standplaats. Op basis van de huidige data is deze analyse nog niet mogelij k. Opleiding De opleidingsmethodiek van het personeel verschilt per aanbieder ten aanzien van de vervolgopleiding / bijscholing. Voor de initiële opleiding geldt immers dat deze qua opzet en kosten per medewerker voor alle aanbieders gelijk is. De grote variantie in opleidingskosten per FTE per aanbieder bevestigt het beeld dat de wijze waarop de aanbieders hun personeel opleiden verschi lt. Sturing op de opleidingskosten is mogelijk en richt zich met name op de wijze van op leiden. Diverse aanbieders verzorgen de opleidingen intern door eigen opgeleide medewer kers. Daarnaast laten sommige aanbieders de medewe rkers in de wachturen e-ieamings volgen terwijl andere aanbieders opleidingen extern laten verzorge n. Andere diensten laten een scholingsa mbulance rouleren tussen de standplaatsen om op d ie manier de vaardigheden te onderhouden. 13XOO I03199GRN 4

5 4 De kosten van beschikbaarheid te onderschelden vun productiekosten en overige kosten (zie pllragrallf 2.3.2) De uitsplitsing van de totale kosten in beschikbaarheid, kosten uitrijden en overhead voor de ambulancezorg ziet er als volgt uit: U'tsplttsmg kosten In beschikbaarheid, uitrijden en ov erh ead AmblIlancezorg,,. ss,,. x e ~ m. Kosten beschikbasiheid «a. U. Kosten uitrijden aa.... eo Kosten overhead.. Som der boorijlslaslen,-,- Circa 8 1% van de kosten houden verband met beschikbaarheid en hebben daarmee een vast karakter. Indien deze kosten worden gerelateerd aan het aantal standplaatsen zien we een divers beeld ontstaan bij de kosten van beschikbaarheid per standplaats. De absolute stijging van de kosten overhead van EUR 5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door extra incidentele kosten van EUR 4,1 miljoen bij vier aanbieders. De verhoudingen tussen beschikbaarheid, uitrijden en overhead zijn identiek voor een uitsplitsing naar publiek/privaat en stedelijk/niet-stedelijk. De varianties in beschikbaarheid, uitrijden en overhead tussen de individuele aanbieders is groot. De kosten van uitrijden variëren afhankelijk van het aantal ritten, kilometers en de gemiddelde snelheid. Het gemiddelde tariefper rit bedraagt in 2011 EUR Inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid (kosteuefficiency) binnen de ambutancezorg, binnen de rundvoorwaarden VUIl spreiding en beschlkbaarheid (zie paragraaf2.4.5) Het realiseren van kostenefficiency begint bij het inzicht te krijgen in je kostenniveau, oftewel waaraan worden de beschikbare middelen besteed. Uit ons onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat op detailniveau in beperkte mate inzicht bestaat in de aard (en oorsprong) van de doorbelastingen. Veelal betreft dit een totaalbedrag, welke niet nader is gespecificeerd. Kostenbewust omgaan met middelen zal wat ons betreft kunnen bijd ragen aan een reductie van de overhead en overige kosten. Bij het streven naar doelmatigheid binnen de ambulancezorg zal, vanwege de relatieve omvang, primair de focus moeten liggen op de personeelskosten. Hierbij kan gedacht worden aan sturing ten aanzien van effectieve uren, ziekteverzuim, opleidingen en personele overhead I schaalvergroting. Op basis van de huidige inzichten is vastgesteld dat geen significant verband aanwezig is tussen de gemiddelde responstijden A I en A2 en het procentuele resultaat. 6 Inzicht te verkrijg en in tie kosten vall vervoersdiffereutiatie die mogelijk wordt op basis Vlm de Twaz (zie paragraaf 2.4.2) De huidige samenstelling van het wagenpark wordt ingegeven door managementvraagstukken vanuit het verleden. Met de kennis van nu, blijkt uit de gesprekken, zouden wellicht andere keuzes gemaakt worden. Verder is het aantal auto' s van een dienst regelmatig hoger dan het gefinancierde aantal, echter wel noodzakelij k geacht door de dienst om aan de beschikbaarheidnormen te (blijven) voldoen. Afgelopen jaren is in de samenstelling van het wagenpark een toename zichtbaar van het aantal piketauto' s, rapid responders en overige vervoersmiddelen. Deze toename in aantal is met name ingegeven om een betere kwaliteit te realiseren. Uit de validatiegesprekken komt naar voren dat 13XOO l03199grn 5

6 de aanbieders gele idelijk aan bezig zijn met het toepassen van vervoersd ifferentiatie. Vervoersd ifferentiatie stond in 2010 en nog echt in de beginfase en is derhalve nog niet volledig zichtbaar in de cijfers. De norm is nog niet altijd even duidelijk. Op de vraag of een ande re samenstelling van het type ritten ook tot een ander wage npark (en kostenniveau) kan leiden is momenteel geen eensluidend antwoord te geven door de 'organische ontw ikkelingen' van het huidige wagenpark. Veel diensten geven nu aan het ze niet over het optimale wagenpark beschikken in relatie tot de ' vraag. Een scherpe ana lyse op de huidige situatie is dan ook niet te maken. Op basis van de vragenlijst is de investering per vervoersmiddel: lnvesll!ring per vervoersmiddellnel. BTWexel.lnventans x G. mldd. ld Ba ndb...dl' AlS ambulance BLS- en zorgambulance Pnetecto's 'bloren Rapid responders Inzicht te verkrijgen in de mate waarin de zorgaanbieders innovatieve methoden van zorg leveren en tie kasten en opbrengsten dit! daaraan verbonden zijn (zit!paragraaf 2.4.6) De kosten inzake innovatie voor de ambulancezorg zij n in EUR 2,1 miljoen en in 2010 EUR 1,3 milj oen. De verantwoo rde innovatiekosten vertegenwoord igen niet a lle innovati eve ideeën en kosten. Zo zullen de kosten samenhangend met bijvoorbee ld de invoering van een d igitaal ritdoss ier vera ntwoo rd zij n in de mater iële vaste activa of een andere post in de exploitat ie. Innovatieve ontw ikkelingen die benoemd zij n in de validatieges prekken: De aanschaf van applicat ies of systemen, bijvoorbeeld het d ig itaal ritfonnu lier, een nieuw triagesysteem en inrichting van het veilighe idsma nagementsys teem. Toepassen van verv oer sdifferentiatie. Omzetten van s laapdiensten naar paraatheiddiensten. Verkle inen van de keten door zelf te investeren in meer med ische inventarissen (bv. mechan ische thoraxcompressieapparatu ur, medicatie ten behoeve van dotteren). Toenemende samenwerking ten aanzien van het gezamenlij k inkopen en opleiden van het personee l. Toepassen van differentiat ie bij het opleiden van personeel (bv. gebruik maken van e leam ings). Gebruik maken van een gezam enlijk semi permanente standplaats. Met genoegen bieden w ij u hierbij onze rapportage aan met betrekking tot het bekostig ingsonderzoek in de ambulancezo rg. Amstelveen, 27 februari 2013 Hoogachtend, KPMG Advisory N.V. 13X OO lo3199grn 6

7 Inhoudsopgave M anagementsam envatting Inhou dsopgave 2 7 I I.3 1, , Inleiding Achtergrond Doelw en vraagstelling Aanpak van het onderzoek Scope van het onderzoek Leeswijzer Data ana!yse Input database Inzicht in exploitatieoverzicht Inzicht in kostenopbouw Kostendrijvers binnen de ambulancezorg Inzicht in dienstenstructuur en bijbehorende kosten Conclusie Bij lage I Gedetailleerd plan van aanpak Bij lage II Leden externe klankbordgroep Bij lage III Deelnemende ambulancediensten en meldkamers Bij lage IV Vragenlijst bekostigingsonderzoek ambu lancezorg Bijl age V Indeling stedelijk en niet-stedelijk Bij lage VI Indeling beschikbaa rheid, uitrijden en overhead Bijl age VII Beperkingen en uitgangspunten bij het onderzoek Bij lage VIII Totalen structuurkenmerken en prod uctie Bij lage IX Statistische waarden regressie analyse XOO I03199GRN 7

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De ambulancezorg wordt op d it moment bekostigd door middel van een var iabe le budgetsystematiek. Dit houdt in dat ambulancediensten en Centrale Posten Am bulancevervoer (C l'a's) op jaarbasis recht hebben op een budget dat is opgebouwd uit een vergoed ing voor loonkosten, materiële kosten, kapitaallasten en overige kosten. De afzo nderlijke budgetcom ponenten worden berekend op basis van inputparameters. Aantal ritten en aan tal ambulances zij n twee voorbeelden van parameters voor ambulancediensten. Daarnaast ontvangen de ambulancedi ensten voor ver schillende soorten ritten een (sluit)tarief per rit. De meld kame rs kennen een eigen budget. Belangrijke parame ters zijn het aantal meldingen en het soort locatie. CPA's hebben maar één soort tarief, namelijk het (sluit)tari efper meld ing. Het ministerie van VW S w il per I januari een nieuwe vorm van bekostiging in de ambulancezorgsecto r invoeren. Voornaamste redenen hiervoor zij n: De huid ige bekostigi ngssystematiek in de ambulancezorg is in de loop der j aren steeds complexer geworden door de diverse aanpassingen die zijn doorgevoerd in het systeem; Binnen het huidi ge systeem is geen d irecte relatie aanwezig tussen enerzijds de bekostiging en anderzijd s de kwa liteit van de geleverde acute zorg; Het huidige systeem kent we inig objectieve parameters die recht doen aan een doelmatige bekostigi ng van de beschikbaarheidcom ponent. AI deze aspecten hebben er toe geleid dat het Ministerie van VWS (hierna: VWS) aan de NZa heeft verzocht een bekostigingsonderzo ek in de ambulancezorg te laten uitvoeren, waar bij ook aandacht wordt besteed aan vannen van zorg- en verveersdiffe rentiatie. Primaire randvoorwaarde is het waarb orgen van de besch ikbaarheid van de amb ulancezo rg. Samengevat is het doe l van het komen tot een nieuwe bekostigingssystemat iek voor de ambulancezorg dat deze de continuïteit en beschi kbaarheid van de ambulancezorg waarborgt en dat deze optimaa l prikke lt tot doe lmatig werken. Het bekost igingsonderzoek is de eerste sta p om tot de nieuwe systematiek te komen. KPM G heeft, in opdracht van de NZa, het bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg in de periode novemb er tot en met februari 2013 uitgevoerd. De belangrij kste resulta ten zij n weergegeven in dit rapport. 13XOO l03199grn 8

9 1.2 Doel- en vraagstelling Uit de acht ergro nd en doelstelling van dit onderzoek vo lgen de hierna genoemde hoofddoelstelling en de subdoe lste llingen. Het hoofddoel van dit onderzoek is: Het ;11 kaart brengen l'all tie structuurkenmerken, de opbrengsten. tie kosten en de productie l 'UII alle aanbieders l'ull ambulancezorg in Neder/mul over tiejaren 2010 en 20/J De aanbieders in de ambu lancezorg betreffen 33 ambulancediensten (20 10: 34) en 24 CPA's (2010: 24). Het hoofddoel resulteert in een digitaal databestand op basis waarvan de volgende zeven subdoelstellingen beantwoord worden: 1 Inzicht te verkrijgen in de werkelijke kosten van de ambulancezorg; 2 Inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen de vaste en de variabele kosten van de ambulancezorg. 3 Inzicht te verkrijgen in de kostendrijvers binnen de ambulancezorg;.j De kosten vall beschikbaarheidte onderscheiden van productiekosten en overige kosten; 5 Inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid (kostenefficiency) bi/men de ambulancezorg. binnen de randvoorwaarden van spreiding en beschikbaarheid; 6 Inzicht te verkrijgen in de kosten van vervoersdifferentiatte die mogelijk wordt op basis van de Twaz; 7 Inzicht Ie verkrijgen in de male waarin de zorgaanbieders innovatieve methoden van zorg le veren en de kosten en op brengsten die daaraan verbonden zijn. De subdoe lste llingen word en behandeld in hoofdstuk 2 van deze rapportage. Jn dit rapport worden geen adv iezen gedaan ten aanzien van de nieuw in te voeren bekostigi ngssystematiek, maar betreft het een feitelijke weergave van de verzamelde en geanalyseerde data. 13XOO I03199GRN 9

10 1.3 Aanpak van het onderzoek De aan pak van dit onderzoe k bestaat uit zowe l kwal itatieve (interviews en validatie van onderzoeksdata) a ls kwan titat ieve elem enten (dataverzameling en -analys e). Onde rstaande figuur geeft het gefaseerde plan van aanpak schematisch weer. Voorbereiding Data verzameling Data a nalyse Rapportage Projectm anagem ent Gedurende het onderzoek is geb leken dat het gestelde tijd spad te op portuun was voor de aan bieders om de vragen lijste n kwa litatief en kwantitatief toerei kend in te vu llen. De oorspronkelijk doorlooptijd van de dataverzameling is hiertoe met twee weken verlengd. Hierdoor heeft de data analyse twee weke n later plaat sgevonden dan oorspro nkelijk gepland. De defin itieve op levering van het eindrapport zal plaats vinden op 15 feb ruari In bijlage I is een gedetailleerde uitwerking van het plan van aanpak opgenome n Bijd rage van betrokken veldpartijen aan het onderzoek Parti cipatie van de be langhebb ende veldp artijen is ee n essentiële voo rwaarde voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. Niet alleen om te komen tot volledige en j uiste inzichten, maa r ook om te komen tot co nclusies die aansluiten bij de beleving van deze partijen. De participatie is geborgd door: a) Inrichting externe k lankbordgroep. De externe klankbordgroep bestaat uit verte genwoordigers van de sectororganisatie AZN, zorgverze keraars, ZN, het RIV M en aan bieders. In bijlage 11 zijn de leden van de externe klankbordgro ep weergegeven. De externe klankbordgroep is gedu rende dit ond erzoek 7 keer bij elkaar gekome n waarin zij onder meer betrokke n zijn geweest bij het opste llen van de vragenlijst bekostigingsonderzoek am bu lancezorg, advies gegeven hebben omtrent de haalbaarheid van het tijdspad en de wij ze van uitvoering van het onderzoek. Daarnaast heeft de kla nkbordgroe p hun kennis en erva ring met betrekking tot de amb ulancesector gedeeld bij de uitkomsten van het o nderzoek. b) Betrokken heid en ond ersteuni ng van d e sectoro rg a nisa tie AZN ged urende het onderzoek. Naast actieve deelname aan de exte rne klankbordgroep heeft AZN de achterban betrok ken middels ber ichtgeving op haar site. c) Va lidatieges prekken met a lle ind ivid uele zorgaanbieders. Het hoofddoel van de gevoerde validatiegesp rekken is het vaststellen dat de ingevulde vragenlijsten bekostigingsonderzoek am bu lancezorg j uist, vo lled ig en betrouwbaar zijn ingevuld. Daarnaast heb ben wij tijde ns de validatiegesprekken inzicht verkregen in hel verhaal achter de kwantitat ieve data en de be leidsmatige ke uzes d ie de huid ige en toeko mstige 13XOO 103 I99GRN 10

11 kostenontwikkeling beïnvloeden. De interviews stelden ons daarnaast in staat om nadere uitleg en toelichting te geven bij het onderzoek, waardoor het draagvlak is vergroot. d) Expertsessie. De expertsessie heeft plaats gevonden op 22 januari Tijdens deze sessie zijn de leden van de externe klankbordgroep door middel van diverse stellingen uitgedaagd om hun mening en visie te geven met betrekking tot de tussentijdse bevindingen van het bekostigingsonderzoek. e) RIVM. Het RIVM is deelnemer van de externe klankbordgroep en heeft daarnaast informatie aangeleverd over ritgegevens en geografische gegevens. Deze gegevens worden tevens gehanteerd voor de jaarlijkse publicatie van 'A mbulances in-zicht' Vragenlij st en va lidatie zorgaa nbieders De basis voor de uitgevoerde data analyse betreft de gevalideerde vragen lijsten. Zie bijlage IV voor de gehanteerde vragenlijst. De betrouwbaarheid van de vragenlijsten is derhalve essentieel om een gefundeerde analyse uit te voeren. Te n einde de betrouwbaarheid van de vragenlijsten te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen: Heldere en duidelij ke invulinstructie en gestandaardiseerde vragenlijs t opgesteld voor de zorgaanbieders; 2 Afstemming definitieve vragenlijst met de exteme klankbordgroep; 3 Gedu rende het onderzoek een helpdesk ingericht ter beantwoording van vragen van de aanbieders; 4 Validatiegesprekken gevoerd met alle individuele aanbieders, waarbij tijdens de validatiegesprekken aansluiting van de verantwoorde cij fers met de gecontroleerde j aarrekening dan wel achterliggende bronsystemen is gelegd; 5 Herstelacties door de zorgaanbieders laten uitvoeren indien de j uistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de vragenlijsten niet toereikend was. Gedurende het onderzoek is gebleken dat niet alle zorgaanbieders in staat zij n geweest om de opgevraagde informatie op te leveren. Met name de gevraagde gedetailleerdheid (u itsplitsingen) bij diverse kostenposten en productie waren niet uit de bronsystemen te ontsluiten. De zorgaanbieders ondervonden het grootste probleem bij het uitsplitsen van de totale personeelskosten naar functie, diverse uitsplitsingen van productie en ritaantallen en uitsplitsing van eventuele doorbelastingen. Ten aanzien van deze ontbrekende data zijn aannames gemaakt of zijn de data buiten de data analyse gehouden. Zie bijlage VII voor de gehanteerde beperkingen en uitgangspunten bij de data analyse. 13XOOI03 J99GRN 11

12 1.4 Scope van het onderzoek In onderstaande tabe l is op hoofdlij nen de scope van het onderzoek wee rgegeven. SCOI'l' 'ao hel onderzoe k Feitelijkbekosligingsondcl7.Oek Binn en h. '... Buite.. hd on<l<... ook Advisering omrent nieuwe bckostigingssynermtic:k. Dl: NZa zalop basis van dil mpport inclusiefd. bijbehorende database.en ad;',..chrijen voorde Minister t.a.v. de nieuw in te voeren bekos ligingssystermlie- Overigejaren. De volgende spec ifieketherra's die mlgelijk mvlöëd hebben op de kostenstructuur 2012lijn nieteeegenonen in hel onderzoek: Mogelijke nadelige eff~'clen op het eigen venmgen van hel niel lntegralcpopulatie orrilu1ancerlîl:nslen en Wka, in Nederland kunnen bchalen van de productiestijging. die isafgespmken in het voorde}n 21)10 en kader van hel convenant AZ N-VWS (2010). Dermge1ijke consequenlies van hcttransitjeakko örd m::tbetrekking lol de mddkarro:r. LopendeCA().traject. met rrogc1ijke consequenties voor de hoogte van de personeelskosten van hel verpleegkundige personeel Als {enige) k liteitsllllaln:çel isgeko,n voor responslijden. Evalualievan de integralegeleverde kwahten van zorg. In bijlage III Deelnemende ambulancediensten en meldkamers is een overzicht opgenomen van de ambulanced iensten en meldkamers die betrokken zijn geweest bij dit bekostigingsonderzoek. Tevens zijn in dit overzicht de betrok ken personen en datum van de uitgevoerde validatiegesprekken weergegeven. 13XOOI03199GRN 12

13 1.5 Leesw ijzer Deze rapportage start met een managementsamenvatting waarin de belangrijk ste bevindingen van het bekostigingsonderzoek kort en bondig per onderzoeksvraag worden weergegeven. De kern van deze rap portage betreft een analyse van de resultaten (kwantitatief en kwalitat ief). Deze informat ie staat beschreven in hoofdstuk 2. De rapportage sluit af met de conclusies ten aanzien van het hoofddoel en de bijbehorende zeven subdoe lstellingen. Voor zover in deze rapportage wordt gesproke n over een meldkamer wordt hiermee bedoeld centrale post am bulancevervoer (CPA). De aanbieders weergegeve n in de opgenomen tabellen en grafie ken zijn steeds in willekeurige volgorde weergegeven en geanonimiseerd. Hierdoor zij n de gege vens niet te herleide n naar de individuele aan bieders. J3XOO I03199GRN 13

14 2 Data analyse 2.1 Input database De basis voor de data analy se betreft de geval ideerde vragen lijsten van alle am bulanced iensten en meldka mers in Nede rland. Doordat in twee ambu lancediensten zijn gefuseerd, heeft de data analyse in betrekki ng op één extra vragenlijst te n opzichte van Zie onderstaande tabel Input data analyse. In bijlage 11I is een overzicht opgenome n van de deelnemende amb ulancediensten en meldkamers. De wee rgegeven data ana lyse in de volgende paragrafen is, daar waar releva nt, uitgesp litst in de vo lgende indelingen: Ambulancezorg. betreft de optelling van de gegevens van de ambulancediensten en meldkamers: Ambulancediensten; Meldkamers; Privaat versus Publieke ambulancediensten. B3 inslel/ingen zijn in de data analyse verwerkt als zijnde private organisatie. De kosten inzake FLO uitgezonderd vinden wij de kostenstructuur van B3 instel/ingenhel meest aansluiten bij de private diensten; Stedelijk versus niet-stedelijke ambulancediensten. Deze uitsplitsing is opgenomen om aansluiting te zoeken bij de gehanteerde indeling door het RIVM in Ambulances in-zicht Daarnaast trachten wij hiermee meer inzicht te verkrijgen in de regionale verschillen tussen de aanbieders. Zie bijlage V voor de uitsplitsing \'Gn de ambulancediensten in sledelijk en niet-stedelijk; Matrix ambulancediensten. De belangrijkste overzichten zijn tevens uitgesplitst naar publiek - stedelijk, privaat - stedelijk, publiek - niet-sledelijk en privaat - niet-stedelijk. Dil betreft de overzichten inzake hel resultaat, de personeelskosten en de kosten inzake beschikbaarheid. Input data analyse bekostigjngsonderzoek Ambulancezorg N U N Aantal ambulancedienslen ~ Aamal meldkamers y AmbliJancoo;enslen20 // Stedel;J~ Niet S ledelijk,- Privaal en 63 t U te Pu b i l!~ te s ts aa AmbllJancoo;enslen 2010 Stedeh.l< Niel l U'delijk, ~ Póvaal en B3 te Pubil!k te s ts Voor ee n volledig beeld zijn in bijlage VIII de totalen van de structuurkenmerken en productie van alle amb ulancediensten en meldkamers weergegeve n. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle aanbiede rs in staat zij n gewee st om de gewenste (uitges plitste) structuurkenmerken en productie op te leveren. In de verdere ana lyse zijn, daar waar relevant, de gehantee rde structuurkenmerken en productie gegeve ns gebruikt. 13XOOJ03J99GRN 14

15 2.2 Inzicht in exploitatieoverzicht In deze paragraaf zal inzicht worden gegeven in de gerealiseerde exploitatieresultaten voor de jaren en Dit betreft het totale resultaat na aftrek van de financiële baten en lasten. De omvang van het resultaat wordt tevens bepaald door eenmalige, incidentele posten. De in de vragenlij st exp liciet aangegeven incidentele kosten (1.3.19) door de aanbieders zijn derha lve in mindering gebr acht op de bedrijfslasten ten einde het van incidentele kosten geschoond resultaat te bepalen voor de ambulancezorg, ambulancediensten en meldkamers. Het kan zij n dat er meer een malige kosten of opbrengsten zij n. In de verder analyse is niet het van incidentele kosten gesc hoo nd resultaat gehanteerd, tenzij expliciet vermeld. Dit gez ien de beperkte relat ieve omvang van 1% (2010 : 0,3 %) van de incidentele kosten ten opzichte van de totale kosten. Ambltlancezorg Het resultaat als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten betreft in de jaren 2011 en 2010 respect ieve lijk 2,0% en 2,4% voor de gehele ambulancezorg. De incide ntele kosten in van EUR 5,1 miljoen (2010 : EUR 1,3 miljoen) zorgen voor een van incidentele kosten gesc hoond resultaat dat hoger ligt. Z ie o nderstaande tabellen. Genormaliseerd uploilalleoverzlchl Arrb u nc.~ o rg.t.ooo.ooo.t/.ooo./joo ~, ill '1... bj<tiioil>ooioi- nogok on _... _1>00loI-... nogokqmon ~ on o.omgoo Pb'o<9I GI<lfl, FUl :lol, 01<1 Ootogo~ ''''' GHCfl. flo 2011 za 8o'n oer ~opbtengs '.., sce Som do<bedr\f$olli><ong.,., ece Som do<lle<lr'j1<.t.tl S<Jm do<bedrto...,., ~, ro,-- G<onorrnah-.l rnoatalll De FLO opbrengsten zij n in 2010 onderdeel van het wettel ijk budget. De overige opbrengsten bedragen in exclusief de FLO opbrengsten EUR 23 miljoen en liggen daa rmee in lijn met Het wettelij k budget 2011 inclusief FLO komt daarmee op EUR 491 milj oen en stij gt daarmee met 1,7% ten opzichte van De daling van het resultaat in ten opzicht van 20 I0 wordt ver oorzaakt door een grotere kostenstijging van 2%. De stijging van de totale kosten ad EUR 10 milj oen in de ambu lancezorg wordt grotendee ls veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten ad EUR 2,5 miljoen en een stijging van de overige kosten ad EUR 5,5 miljoen bij de ambulancedi ensten. De stijging van de personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door een stij ging van de personeel skosten in het primaire proces van EUR 2 miljoen en wordt primair veroorzaakt door een stijging van het aantal FTE. De stijging van de overige kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten (EUR 1, I milj oen) en de incidente le kosten (EUR 3,8 miljoen) bij de amb ulancedien sten. AlJlbu/ancedienslen De incidentele koste n van ambulanced iensten bedragen in EUR 4, 8 miljoen (2010 : EUR 1,0 miljoen). Hierdoor is het van incidentele kosten gesc hoo nd resultaat in % (2010 : 7%) hoger dan het niet van incidentele kosten gesc hoond resulta at. Zie on derstaande tabellen voor de exploita tieoverzichten. ~, 1'1 bo.<lgoi, _ ' 21 O-V<_onl Gl<IR FUl:lOl, <I 30 Som oer -..-l$>i,,... ~,, Som oer bo<ql....l... ' 51 ReO<itaal 10 ~.., ra. l'i... tojdgil~..._-- Q7 Ootogo... I GHOO. FUl;1O>1. 30 Som do< ~!<In 461 Som...~...,on 446 GtnonnaIioooerd,.._ 15 Van de 33 amb ulancedi ensten (2010: 34) hebben 26 ambulanced iensten (2010: 29) een positief resultaat behaa ld. Het hoogst verantwoorde resultaat bedraagt EUR 2 miljoen (2010 : EUR 1,3 miljoen). Uit de besc hikbare data is niet te herleiden of het resultaat word t behaald uit de over ige opbrengsten of am bulancezorg. We hebben vastgeste ld dat geen significant verband 13XOOl03199GRN 15. ~

16 aanwezig is tussen het procentuele aandeel overige opbrengsten' en het procentuele resultaat. Zie onderstaande grafiek en voor de statistische waarden bijlage IX. - -_.._ =,- '. 1:. ~: In hebben 7 ambulancediensten (20 I0: 5) een negatief resultaat variërend van negatief EUR 23 duizend tot negat iefeu R -1,7 miljoen (2010: negatief EUR 1 duizend tot negatief EUR 2, I miljoen). Hieronder is een grafische weergave van het resultaat als percentage van de totale opbrengsten voor alle ambulancedien sten. De variantie is groot tussen de aanbieders. Het percentage varieert in 2011 van -16% tot 19% en in 2010 van -16% tot 18%. i 15 t Resultaatals percentage van de totale opbrengsten ambulanced iensten 2011! : > ~ 5 1,010 i Resultaatals - percentage van de totale opbrengsten arntrutancedtenaten t::, > ~ w 1010 i, W,- De totale kosten in 2011 bedragen EUR 451 miljoen en worden voor 95% (EUR 427 miljoen) gedekt door het wette lijk budget. Bij de ambulancediensten zijn de overige opbrengsten (EUR 34,2 miljoen) 7,4% van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten in 2011 bestaan grotendeels uit de vergoedin g functionee lleeftijdsontslag (hierna: FLO) ad EUR 18,6 miljoen. In 20 I0 was de vergoed ing FLO onderdee l van het wettelijk budget. Hetgeen ook de stijging ad EUR 18 miljoen van de overige opbrengsten in verklaart ten opz ichte van Andere belangrijke opbrengstcategorieën zij n geleverde zorgprestaties, doorbelaste personele kosten GHOR opbrengsten. Uit de validatiegesprekken blij kt dat de ambulancediensten verschillende meningen hebben ten aanzien van de toereikendhe id van het wettel ijk budget om de kosten inzake beschikbaarheid te kunnen voldoen. Diverse aanb ieders achten het wettelijk budget toereikend, daar waar anderen het wettel ijk budget als niet toere ikend ervaren. I Procentuele aandeel overige opbrengsten: Overige opbrengsten afgezet tegen de totale werkelijke kosten. 13XOOJ OJ I99GRN 16

17 Publieke versus private ambulancediensten Het weergege ven beeld inzake de resultaten tussen publiek en privaat komt overe en met de gesc hetste verwachtingen die z ij n voortgekomen uit de gevoe rde validatie gesprekken. Het beleid enlof de cultuur met betrekki ng tot kostenbeheersing worden, door de aanb ieders, als de belangrij kste redenen voor het verwachte verschil in resultat en aangegeven in de gesprekken. Zie onde rstaande tabe llen voor de exploitat ieoverz ichten. Exploltatlooyealchtambu laneedlcnslen Publiek %f '.ooo.ooo f ' n.... n m w...-.-_' _ '«lfro<t. m ~ W... lluogol_ IIId _ OCO<!. ~_t<.,i... GItOI'l. FLom' 01<1 ~~ 1. GHOIlRO 20 'I, Som <lot beorffsopbre<lg., m,~ I Som <lot l:><láy'~ Som <lot ~ ion m' zao Som <lof beá1fs...ion m m l<owlaal -z a,,- re Het resultaatsverschil van EUR 14 miljoen in 2011 tussen de publieke en private diensten wordt dee ls veroo rzaakt doordat de publieke diensten in EUR 3,4 miljoen meer incidentele koste n hebben gehad dan de private diensten. Daarnaast blijkt uit de feitelijke data ana lyse dat het overige verschil met name wordt veroorzaakt door de relatief hogere opbrengsten die de private instell ingen hebben en de oorzaak voor het resultaatsverschil dus niet aan de kostenkant zit. Zie hiervoor tevens paragraa f 2.3 Inzicht in kostenopbouw. Zoals uit onderstaande spre idingsgrafieken blij kt, hebben 17 van de 18 private aanbieders (20 10: 18 van de 19) een positief resultaat en betreft dit bij de publieke aanbieders 9 van de t5 (20 10: 11 van de 15). (.f!bmi k lip i,p i l l,cl4:roiu ( u OO'OOO U.SlIO.OOO ('-.000 ( ' MCij,! MiihMtMM i p.1 I.dtiE i! I 1 ( U OO.ooo ( UOOOOO (.000._ i ( ' - -0 ~.., (.'.'. ~OO-O ---.-:-+_ ~-.~ _.,. ~ I I' -~ ( -_-0.~ ( soo,ooo ( 1-,000 < ' ( U OO-O ( I.SIIO.OOO < _ 0 ( ' ,..<ni ~--_..,....._ , 0',...,... Bij twe e van de vier publie ke aanbieders die het grootste negat ieve resultaat in verantwoorden wordt dit negat ieve resultaat veroorzaakt door incidentele lasten. Het van incidentele kosten gesc hoond resultaat van deze twee aan bieders is een positief resultaat in van EUR 0,6 miljoen respectievelijk van EUR 0,3 miljoen. De totale incidentele lasten in 2011 van EUR 3,7 miljoen (20 10: EUR 0 miljoen) bij deze twee publieke aanbieders verklaren tevens grotendeels de daling van het resultaat van EUR 5 miljoen bij de publieke aanbieders tussen de jaren en2011. Stedelijke versus niet-stedelijke ambulancediensten Het tota le positieve resultaat van EUR 10 miljoen binnen de ambulancediensten wordt voo r EUR 3 miljoen gerealiseerd door de stedelij ke ambulancedien sten en voor EUR 7 miljoen door de niet-stedelijk e diensten. Het positieve resultaat bij de niet-stedelijke aanb ieders wordt veroorzaakt door het grote aandeel private aanbieders die zij n gecategoriseerd als niet-stedelijk. Van de zestien niet-stedelijke aanbieders zijn elf aanbieders privaat. Zie onderstaande tabellen voor de exploitatieoverzichten. 13XOOI03199GRN 17

18 %fl.ooo.ooo w...~... _... _,--. ~,.,~ ~-'...l'<;>lor.flo:lo '1 ---i&- S<>m der~ totl 1S<>m der-... Matrix ambulancediensten, ~., f 1.ooo.ooo..._-.-..._,-- -_llng'cjflflo :lo 'J S<>m der I>o<qrsopbrong.len i S<>m '~ ' len _~;',-_ Een verder uitsplitsing van het resultaat naar stedelijk - publiek, stedelijk - privaat, nietstedelijk publiek en niet-stedelij k - privaat levert het volgende overzicht op: Rellultaatambulancedilln$ten Zowel bij publiek als privaat behalen de niet-stedelijk aanbieders een hoger resultaat dan de stedelijke aanbieders. Meldkamers De incidentele kosten van EUR 0,3 miljoen in beide jaren leiden tot een licht verliesgevende van incidentele kosten gesc hoond resultaat voor de meldkamers. Zie onderstaan de tabellen voor de ex ploitatieoverz ichten.. w...,.... _... _ omon C<eOl' Ol ~ _ '..,...Gt«lR, FlO '''1 1 S<>m <le/~~ len S3 S<>m <le<~...,... S3 Ros... -(I,....,, ~ ~ w '_...c... - _ ( GHOR, FLOOI<J I -r-ir-: 1 S<>m ' -.r~1en 1 S<>m.,...~ lm Genc<moI<o_,...,, M M..- Van de 24 meldkamers (20 10: 24) hebben 13 meldkamers (2010: 12) een positief resultaat behaa ld. Het hoogst verantwoorde resultaat bedraagt EUR 0,5 miljoen (2010 : EUR 0,2 miljoen). 11 Meldkamers (20 10: 12) hebben een negatief resultaat variërend van negatief EUR 15 duizend tot negatief EUR -0,5 miljoen (2010: negatief EUR 10 duizend tot negatief EUR 0,5 miljoen). De totale kosten in bedragen EUR 53 miljoen en worden voor 87% (EUR 46 miljoen) gedekt vanuit het wette lijk budget. Bij de meldkamers bedragen de overige opbrengsten (EUR 7 miljoen) 13% van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten in bestaan grotendeels uit subsidieopbrengsten en gemeentelijke bijdragen. Uit de validatiegesprekken komt naar voren dat de gemeentelijke bijdragen voor een belangrijk deel het ver lies van diverse meldkamers beper ken. Het is niet duidelijk geworden of de gemeentelijke bijdragen een noodzakelijke bijdrage is om de zorg mogelijk te maken of dat het kosten betreft om te kunnen voldoen aan de wensen van de gemeente. De volgende verwachte effecten op de omvang van de kosten zijn naar voren gekomen uit de gevoerde validatiegesprekken: Kostenverhogend effect: Door de geplande opschaling van vijentwintig meldkamers naar tien meldkamers in hebben diverse meldkamers in de jaren en een gematigd investeringsbeleid gevoerd. Het gevolg hiervan is dat het huidige afsch rijvingsn iveau lager ligt dan normaal. Opschaling van de meldkamers zal waarschijn lijk op de korte termijn tot hogere afschrijv ingslasten leiden. Het financiële effect hiervan is niet bekend. 13XOOI03199GRN 18

19 Kostenverlagend effect: Het budget en de bijbeh orende kosten voor een functie van een medisch manager ambulancezorg en stafpersoneel is van oudsher ondergebracht bij de meldkamers. Grotendeels voeren de betreffende medewerkers diensten uit voor de ambulancediensten. Een zuivere toerekening van deze kosten aan de ambulancediensten leidt tot een kostenverlagend effect voor de meldkamers en verhogend voor ambulancediensten. 13XOOI03199GRN 19

20 2.3 Inzicht in kostenopbouw De kostenopbouw geeft inzicht in de wijze waarop de kosten zijn besteed. Hierbij z ijn meerdere doo rsnede n mogelij k. In deze paragraaf zullen wij de volgende doorsneden inzichtelijk maken: Personeelskosten, kapitaalslasten en overige kosten; 2 Besch ikbaarheid, kosten uitrijden en overhead; 3 Variabele en vaste kosten. Wij hebben voor deze doorsneden gekozen, omdat deze kosten catego rieën grotendee ls aan sluiten met de jaarrekeningen en nacalcu laties, ove reenkomen met de afgestemde vragenlijst, antwoo rd geven op de subdoels tellingen en voldoende inz icht geven in de prima ire taak (beschikbaarheid) van de aanbiede rs in de ambulancesector Uitsplitsing kosten i personeel; kupitaai en overige kosten Ambulancezorg De totale kosten voor de ambulancezorg zijn in met EUR 10 miljoen gestegen tot EUR 504 milj oen. De stijging van de totale kosten ad EUR 10 miljoen in de ambulancezo rg wordt grotendeels veroorza akt door een stijging van de personeelskosten ad EUR 2,5 miljoen en een stijging van de overige kosten ad EUR 5,5 miljoen bij de ambulanced iensten. De stijgi ng van de personeelskosten wordt grotendee ls veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten in het primaire proces van EUR 2 miljoen en wordt prima ir veroorzaakt door een stijging van het aantal FTE (zie tevens paragraaf Personeelskosten uitgesplitst naar functie). De stijging van de overige kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten (EUR 1,1 miljoen) en de incidentele kosten (EUR 3,8 miljoen) bij de ambulanced iensten. Circa driekwart van de totale kosten betreffen de personee lskosten. Deze verhouding sluit aan bij de beleving van de zorgaanbieders gedurende de va lidatiegesprekken. Voo r een gedeta illeerde ana lyse van de overige kosten verwijzen wij naar paragraaf Top 10 groots te overige kosten soorten. Uitsplitsing kosten in personeelskosten, kapltaalslasten en overige kosten Arnbulancezorg x Personeelskosten Kapitaalslasten Overige kosten 92,,. 86 Som der bedrijfslasten 504,,,. 494, Uit de gevoerde validatiegesprekken is naar voren gekomen dat de volgende toekomst ige ontwikkelingen, volgens de aanb ieders, waarschijnlijk een verhogend effect zullen hebben ten aanzie n van de kosten van de ambulancediensten: De langere opleidingsdu ur en hogere ople idingstarieven voo r de initië le opleidingen (alleen voo r instroom nieuw personeel). Tot en met mei betrof de opleidin gstermijn vier maanden en vanaf zeven maanden. De verwac hting is dat de IOZ de norm op één jaar gaat stellen. Daarnaast heeft dit effect op de effectieve uren en de kosten voor beschikbaarheid; 13XOO I03199GRN 20

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur 1.1 Afwijkingen productie en prestaties Productie: Na jaren van onafgebroken productiestijging lijkt het er op dat de productie

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Bekostiging en financiering ambulancezorg 2014. Achtergrond bij de beleidsregel BR/CU-7089

Bekostiging en financiering ambulancezorg 2014. Achtergrond bij de beleidsregel BR/CU-7089 Bekostiging en financiering ambulancezorg 2014 Achtergrond bij de beleidsregel BR/CU-7089 oktober 2013 2 Inhoud Inleiding 5 1. Bekostiging 7 1.1 Uitwerking nieuwe bekostiging 7 1.2 Loonkostenvergoeding

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Oorzaken prijsstijging kinderopvang Deloitte & Touceh Rijksoverheid Management & ICT Consultants Stationsplein 6 Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Telefoon (070) 300 66 00 Telefax (070) 300 66 05 Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Advies. Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014

Advies. Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014 Advies Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014 juni 2013 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming advies 12 1.3 Afbakening

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Centrum Indicatiestelling Zorg BEGROTING

Centrum Indicatiestelling Zorg BEGROTING Centrum Indicatiestelling Zorg BEGROTING 2005 A. Algemeen 1. Introductie Per 1 januari 2005 continueert het CIZ de situatie van de RIO s per 31 december 2004. De cliënt mag van de transitie naar het CIZ

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst 20 april 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van de klankbordgroepbijeenkomst 2. Terugblik op 3 e bijeenkomst klankbordgroep (14-03-2011)

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

5. Statistische analyses

5. Statistische analyses 34,6% 33,6% 31,5% 28,5% 25,3% 25,2% 24,5% 23,9% 23,5% 22,3% 21,0% 20,0% 19,6% 19,0% 18,5% 17,7% 17,3% 15,0% 15,0% 14,4% 14,3% 13,6% 13,2% 13,1% 12,3% 11,9% 41,9% 5. Statistische analyses 5.1 Inleiding

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 t.b.v. AB 28 juni 2012 25 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Resultaat eerste kwartaal 2012 2 Prognose voor geheel 2012 2 Verwerken aansluitingsverschil

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Stappenplan kostenverdeelmodel

Stappenplan kostenverdeelmodel Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel

Nadere informatie

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project 112238 Versie 01 / 8 augustus 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties 2014. Dit document geeft een anonieme,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7043

BELEIDSREGEL BR/CU-7043 BELEIDSREGEL BR/CU-7043 Centrale posten ambulancevervoer Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger 1 Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad.

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi Kenmerk R20090245/31050/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Normatief tarief prestaties basis GGZ 2014

Verantwoordingsdocument Normatief tarief prestaties basis GGZ 2014 Verantwoordingsdocument Normatief tarief prestaties basis GGZ 2014 Inleiding In opdracht van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau HHM, in overleg met het veld, vier zorgprestaties en een verwijsmodel ontwikkeld

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Kostenstructuur Kostenstructuur

Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur De kostenstructuur is opgedeeld in een drietal hoofdgroepen (Intake & Planning, Uitvoering en Overhead) waaronder een aantal activiteiten zijn gedefinieerd. De kosten worden

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Dierenrechten Nicolaas G. Pierson Amsterdam. Stichti ng Wetenscha ppelijk Bureau

Jaarrekening 2013. Dierenrechten Nicolaas G. Pierson Amsterdam. Stichti ng Wetenscha ppelijk Bureau 1a Jaarrekening 2013 Stichti ng Wetenscha ppelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson Amsterdam - Paraaf voot: Faas Accountants & Mviseurs V AÍnsterdam, 27 Sunl 2Ot4 NICOI.AAS G. PIERSON FOUNDATION

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken Memo SIGNIFICANT Aan: NZa C.c.: Afzender: Significant Datum: 21 juli 2010 Betreft: Resultaten 345 stoelsen Inleiding Op basis van de resultaten van het kostenonderzoek onder orthodontisten werkt de Nederlandse

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Figuur 1: CO 2-emissie vliegreizen 2015

Figuur 1: CO 2-emissie vliegreizen 2015 P R O J E C T MVO activiteiten W E R K N U M M E R ONL100.00037.00.0001 B E T R E F T Tussenstand CO2-emissie 2015 reiskilometers D A T U M 25-08-2015 V A N Jeroen Sap AAN M. Schellekens, P. Buurman, J.

Nadere informatie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de ICT Benchmark Gemeenten oplevert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01 Bestuur Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25 87 58 Fax (0229) 25 87 35 E-maiI

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

1. Aanleiding en opdracht. 2. Scope van het onderzoek

1. Aanleiding en opdracht. 2. Scope van het onderzoek 1. Aanleiding en opdracht Om te kunnen beantwoorden aan ongeplande zorgvragen levert een deel van de thuiszorgaanbieders specifieke voorzieningen waarvoor zij zowel infrastructurele als personele kosten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie