Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013"

Transcriptie

1 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa een omgevingsanalyse en een meerjarenplan voor de periode De missie, visie en doelstellingen vormen hiervan de kern. Zij vormen de gezamenlijke visie op het te voeren coherente beleid. Omdat onze maatschappij voortdurend in beweging is, is dit plan geen statisch gegeven. Het dient voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd te worden. De operationele en strategische doelstellingen dienen gerealiseerd te worden door middel van acties. Sommige acties werden al gerealiseerd, andere moeten geschrapt worden om diverse redenen. Een overzicht van het resultaat van de acties opgenomen in het LSB plan, wordt verder uiteengezet in een aparte voortgangsnota. Deze nota bundelt echter de nieuwe acties die opgezet worden in het kader van de goedgekeurde strategische en operationele doelstellingen. De nieuwe acties dienen ( mits goedkeuring gemeente- en OCMW raad ) bijgevoegd te worden bij het bestaande meerjarenplan. ( zie blz. 9 ) Anderzijds zijn er ook acties die, om diverse redenen geschrapt of uitgesteld dienen te worden. Per strategische en/of operationele doelstelling geven we de wijzigingen weer, met een korte achtergrondschets. Sd 1 : de toegankelijkheid en het aanbod aan sociale dienst en hulpverlening verhogen OD 1.1 de bekendheid van het bestaande aanbod aan dienst- en hulpverlening verhogen Bij de verdere uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan zal het verbeteren van digitale communicatie centraal (actie ) staan. Het up-to-date houden van de website en intranet en de graduele uitbouw van intranet vormen de grootste uitdagingen. Onderzoek naar bijkomende digitale kanalen zoals e-nieuwsbrieven, op niveau van bepaalde doelgroepen dringen zich verder op. Verder uitwerken van de digitale productencatalogus buiten sociale gemeentelijke context en buiten de gemeentelijke, sociale context. Met dit laatste wordt bedoeld 1

2 2 dat ook die producten zullen toegevoegd worden die andere sociale, externe partners aanbieden, opdat hier ook een goede doorverwijzing naar mogelijk is. Hieraan zal gradueel aan verder gewerkt worden over de loop van enige jaren. Al deze acties dienen ook te kaderen binnen het concept van het sociaal huis ( OD 1.4.) Ook aan de interne communicatie (actie 1.1.2) in functie van toegankelijkheid zal verder worden gewerkt. Dit dient voortaan opgevat te worden als een permanent aandachtspunt, eerder dan dit volledig te verankeren in heel concrete acties. In het kader van dienstenoverleg, projectwerking, het opzetten van agendabeheer, lijkt het aangewezen hier rekening mee te houden. Ook inzake algemene toegankelijkheid dient bekeken te worden in hoeverre hiermee van start kan gegaan worden De idee om voor zowel acties en specifieke deskundigheid aan te trekken in de vorm van een aparte beleidsmedewerker wordt hierbij definitief verlaten. Goede interne communicatie en verbeteren van digitale communicatie past in het profiel van elke werknemer betrokken bij het concept van het LSB-plan. Technische ondersteuning om op digitaal niveau dit alles blijvend te realiseren lijkt evenwel wel nog steeds een noodzaak. Een informaticus, al dan niet via externe begeleiding of in vast dienstverband, lijkt aangewezen. De bestaande actie systematische aandacht voor huisbezoeken wordt uitgebreid met de mogelijkheid tot dienstverlening-aan-huis bij specifieke doelgroepen vanuit de dienst burgerzaken. Het gaat in eerste instantie om het vernieuwen/aanpassen identiteitskaarten maar ook aanvragen inkomensgarantie voor ouderen, parkeerkaart, komen in aanmerking. Aangezien deze bezoeken enkel kunnen doorgaan tijdens de sluitingsmomenten van de dienst burgerzaken worden er in eerste instantie goede afspraken gemaakt intern en met OCMW sociale dienst rond wie voor wat bij wie op stap kan gaan. OD 1.3. aanbod aan sociale dienstverlening van lokaal bestuur uitbreiden In de omgevingsanalyse bleek dat collectieve schuldenregeling niet voor alle cliënten een structurele oplossing biedt. Er dient immers niet alleen gewerkt te worden aan een schuldafbouw, maar ook aan een verandering van het bestedingspatroon. Advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn echter geen hulpverleners. Daarom werd geopteerd om de mogelijkheid te onderzoeken om een eigen dienst collectieve schuldenregeling op te starten. ( actie ) Na onderzoek is echter gebleken dat dit momenteel niet meer opportuun is. De Arbeidsrechtbank stelt zelf een schuldbemiddelaar aan, zonder hierbij rekening te houden met de voorkeur van de cliënt. Andere OCMW s, met een eigen dienst voor 2

3 3 collectieve schuldenregeling signaleren dat dit tot problemen leidt. Wij stellen daarom voor deze actie te schrappen In actie engageerde het bestuur zich om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren rond opstart van een arbeidszorgproject en andere vormen van sociale tewerkstelling. Deze actie blijft behouden. Er dient immers voortdurend, in samenwerking met andere partners, uitgekeken te worden naar structurele tewerkstelling voor de meest kwetsbare mensen. De haalbaarheidsanalyse resulteerde inmiddels in de aanvraag tot erkenning van een lokale diensteneconomie-initiatief. (LDE ) Er werden 2 projecten ingediend : aanbieden van gezonde voeding ( ontbijt en lunchpakket ) in de IBO en organiseren van dienstverlening in het lokaal dienstencentrum. Medio mei 2009 berichtte het Vlaams Agentschap Werk en Sociale Economie ons dat wij erkenning krijgen voor 1 gezamenlijk project. Er worden 3 VTE gesubsidieerd + 1 VTE omkadering. Dit project moet dus nog volledig uitgewerkt en bestendigd worden. Dit wordt ondergebracht in een nieuwe actie In het kader van een aantal andere acties, zoals bv opstart van het dienstencentrum, werden verkennende gesprekken aangeknoopt met OCMW Wetteren. Zij beschikken over een erkende dienst voor gezinszorg. Door het aangaan van een samenwerkingsverband, zouden zij hun werkingsgebied kunnen uitbreiden tot Laarne. De lokale aansturing van een erkende openbare dienst voor gezinszorg, kan op korte en lange termijn een meerwaarde bieden niet alleen binnen de thuiszorg, maar ook binnen andere domeinen. ( actie ) Via een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake drugpreventie (actie ) krijgt ook de gemeente Laarne de mogelijkheid hier in te stappen. De voorbereidende stappen werden reeds gezet, de concrete uitwerking van deze nieuwe actie zal in 2010 verder worden verfijnd. De nadruk zal in elk geval liggen op preventie (drugs / jongeren). Om het samenwerkingsverband vorm te geven zal een preventiemedewerker worden aangeworven binnen dit verband. OD 1.4. opstart sociaal huis Eind mei 2009 ging het gezamenlijke sociaal huis van start. Dit is echter niet het eindpunt. De werking van het sociaal huis dient verder te worden bestendigd en uitgebreid. De titel opstart sociaal huis zou dus best gewijzigd worden in continuering en uitbreiding werking sociaal huis De werking van het sociaal huis kan niet los worden gezien van de opgerichte welzijnsraad (30/04/2009). De welzijnsraad is een advies- en participatieorgaan als het gaat om de medewerking, evaluatie en bijsturing van het bestaande lokaal sociaal beleidsplan zonder hierbij de voorgestelde globale missie, visie en 3

4 4 doelstellingen van het oorspronkelijke moeder plan uit het oog te verliezen. Het inschrijven van een actie als continuering van de werking van de welzijnsraad, actie valt hier dan ook onder. Net als alle andere raden krijgt ook de welzijnsraad een gemeentelijk werkingsbudget, dat afhankelijk van de vooropgestelde adviezen of acties voorgesteld vanuit de raad en aangenomen door het bestuur bijkomende kredieten zal nodig hebben. Met de welzijnsraad wordt gestreefd om het welzijns- en lokaal sociaal beleid te impulsen te geven. OD 1.5. uitwerken vrijwilligerspakket Waar de nadruk in het recente verleden lag op het creëren van een duidelijk en administratief kader waarbinnen verenigingen en vrijwilligers kunnen werken met ondersteuning van het lokaal bestuur (welke resulteerde in een brochure goed georganiseerd wegwijzer voor verenigingen en organisatoren, reglement mbt. ontlenen van gemeentelijke materialen, gebruik van zalen en algemene dienstverlening aan verenigingen, vrijwilligersverzekering, vormingsaanbod rond nieuw reglement verschil feitelijke vereniging of vzw, samenwerking met provincie en andere ) zal nu de focus liggen op vorming. Er is op heden sprake van een vorm van vrijwilligersloket (binnen de bestaande jeugd- en cultuurdienst), belangrijk is om in 2010 de werking van het vrijwilligersloket kwalitatief uit te diepen. Vorming voor de individuele vrijwilliger enerzijds en voor de verenigingen (die vaak grotendeels of volledig werken met vrijwilligers) anderzijds zal als rode draad verweven zijn als activiteit binnen het vrijwilligersloket. Uiteraard worden hierbij het juridische kader en de fungerende wetgeving niet uit het oog verloren. Bijkomend wordt de werking en het bestaan van het vrijwilligersloket verder bekend gemaakt. Een vaak gehoorde opmerking is dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden maar evenzeer eens je ze hebt gevonden om ze te houden en blijvend te motiveren. Deze vraag komt zowel van de ouderen- als jeugdverenigingen als van de werking met vrijwilligers van lokale besturen (MMV, werking dienstencentrum, ) In 2010 zal gekeken worden in hoeverre we met de ondersteuning van een externe partner (vb. vormingplus) kunnen samenwerken om een pakket op maat uit te werken en aan te bieden. Binnen dit pakket zullen werving van vrijwilligers, juridisch kader, hoe beloon je vrijwilligers, hoe maak je reclame voor activiteiten, hoe organiseer je vorming voor vrijwilligers, belang van een afsprakennota en verzekering, centraal staan. Los daarvan is het belangrijk dat de ambtenaar die bevoegd is voor het vrijwilligerspakket zich permanent kan bijscholen en kan deelnemen aan activiteiten en vormingen betreffende dit onderwerp. Voor het realiseren van deze actie worden kredieten voorzien in de begroting. SD 2 : alle senioren de mogelijkheid bieden om een kwalitatief leven te blijven leiden OD 2.1. thuiszorg en mantelzorg gericht ondersteunen 4

5 5 Er werd na de nodige voorbereidende werkzaamheden, een nota voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ivm reorganisatie van de poetsdienst. Dit is gekoppeld aan een globale visie, waarbij ook een heroriëntering van de bejaarden woningen, en het invoeren van een zorgscore voorgesteld werd. ( acties ) Tot op heden heeft de Raad hierin nog geen standpunt ingenomen. Als de Raad een beslissing treft zou dit eventueel dit op korte termijn nog kunnen leiden tot nieuwe acties, en/of een herziening van de bestaande acties. In actie werd het engagement vastgelegd om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren rond de opstart van een dagverzorgingscentrum ( dvc ). Deze haalbaarheidsanalyse werd inmiddels afgerond, en resulteerde in een aanvraag tot erkenning met opschorting. In tussentijd worden de programmatiecijfers bevroren. Het dagverzorgingscentrum zou normaal gezien gerealiseerd worden op de site van het oud rusthuis in Laarne. Er dient dus nog even getemporiseerd te worden, tot de bewoners van het rusthuis Laarne verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum in Kalken. De verhuis van de bewoners wordt voorzien voorjaar OD 2.2. de toegankelijkheid van de ouderenzorg verhogen In het kader van actie ( continue analyse en opvolging van de zorgnood ) werd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een scoringbepaling voorgesteld. Het uitgangspunt hierbij is, dat het beperkte aanbod dient voorbehouden te worden aan de mensen met de grootste zorgnood. Door de vraag te objectiveren en ook andere domeinen te bevragen, kan er een totaalbeeld van de situatie geschetst worden. Dit is de basis voor de uitbouw van een zorgtraject. (in plaats van de focussen op een aanvraag diensten, vb. poetsdienst) Aansluitend hierbij werd ook een reorganisatie van de poetsdienst en bejaardenwoningen voorgesteld. ( zie hoger ) Zodra de Raad hieromtrent een beslissing neemt, zou dit kunnen resulteren in nieuwe acties. Het seniorenbehoeftenonderzoek werd al afgerond in Laarne. Het is nu de bedoeling dat er aan de hand van de resultaten van dit onderzoek concrete acties / projecten worden opgezet. Om gericht te kunnen plannen is het belangrijk om de bestaande gegevens goed te interpreteren. Met de nieuwe actie opvolgen van de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek komen we hieraan dan ook tegemoet. Op zich past deze actie misschien niet meteen binnen deze operationele doelstelling. Het zal dan ook de bedoeling naar volgend jaar toe zijn om als de operationele en strategische doelstellingen in totaliteit worden aangepakt, bijgevoegd of anders worden geformuleerd deze nieuwe actie een gepaster onderkomen te geven. OD 2.3. de ontmoetingsmogelijkheden voor senioren verhogen 5

6 6 Het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse rond de opstart van een lokaal dienstencentrum werd binnen deze operationele doelstelling weerhouden als actie. Deze haalbaarheidsanalyse resulteerde al in een raadsbeslissing om een erkend dienstencentrum op te richten. Er werd al een centrumleider aangesteld. De opstart en uitwerking van het dienstencentrum werd in een nieuwe actiefiche opgenomen. Binnen deze bestaande operationele doelstelling worden twee nieuwe acties toegevoegd nl. ontmoetingsinitiatieven verhogen uitwerken en ondersteunen aanbod van niet-georganiseerde senioren (actie ) en verbeteren werking seniorenraad met nadruk op participatie en communicatie (actie ). Binnen de actie wordt eerst een inventarisatie gemaakt rond de mogelijkheden en knelpunten. Nadien zal gestreefd worden om minimum 2 activiteiten te organiseren voor niet-georganiseerde senioren. In 2010 zal eveneens extra aandacht worden besteed aan de seniorenraad. Een gevarieerd aanbod van de uitgewerkte activiteiten (vb. digitale week, lentefeest, ) wordt vooropgesteld. Eveneens wordt een inspanning gedaan om extra mensen warm te maken om te participeren binnen de seniorenraad ook de senioren niet meteen verbonden aan een vereniging zijn uitermate welkom. Via het verder uitwerken van oa. de seniorenkrant wordt gepoogd om de communicatie met senioren een nieuwe invalshoek te geven. SD3 : alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding OD 3.1. het aanbod aan kinderopvang uitbreiden en beter bekend maken In het oorspronkelijk lokaal sociaal beleidsplan, werd er in actie voor gekozen om voor Ibo Kalken een capaciteitsuitbreiding te realiseren met een nieuwbouw. Inmiddels werd het plan goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en werd de bouwaanvraag ingediend. In afwachting van de realisatie hiervan, dient uitgekeken te worden naar tussenoplossingen. De garantie dat er een zelfde kwaliteit inzake dienstverlening kan geboden worden staat hierbij centraal. Dit vindt zijn vertaling in actie Aansluitend hierbij dienen wij vast te stellen dat er ook voor de voorschoolse opvang een stijgende vraag is. Het wordt moeilijker om aan alle vragen te voldoen. Anderzijds zijn er steeds minder mensen bereid om onthaalouder te worden. Daarom wordt opnieuw bekeken of er een systeem van samenwerkende onthaalouders kan opgezet worden. ( actie ) Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werd onlangs een officiële adviesraad van de gemeente. Vanuit dit orgaan kunnen alle leden/vertegenwoordigers advies geven 6

7 7 aan het bestuur over allerhande zaken die betrekking hebben tot de kinderopvang in de gemeente. Waar de werking en de opkomst van het LOK vroeger nogal op een laag pitje kon staan, werd het afgelopen jaar een grote groep geïnteresseerden gevonden. Als eerste resultaatgerichte actie werd een nieuwe brochure opgemaakt met daarin het gehele aanbod van kinderopvang en vrije tijd voor kinderen en jongeren in de gemeente (de sportverenigingen niet inbegrepen) en een deel extra informatie voor ouders. Vanuit dit opzicht is het sterk aangewezen om te zoeken naar manieren om deze groep blijvend warm te houden voor het thema. Dit kan door regelmatig nieuwe zaken aan te halen en voor te stellen, door bepaalde sprekers uit te nodigen rond een bepaald thema (gerelateerd aan de kinderopvang, uiteraard), vorming te organiseren, Tot slot kan het LOK ook al eerste platform gebruikt worden om het thema opvoedingsondersteuning ter tafel te brengen. Met de komst van het nieuwe decreet opvoedingsondersteuning worden enkele nieuwe taken toevertrouwd aan het gemeentebestuur, die ergens een platform moeten vinden om te bespreken. Alhoewel het LOK als platform voor opvoedingsondersteuning nog onvoldoende ruim is en niet alle noodzakelijke partners omvat, kan het wel als een eerste aangrijpingspunt gebruikt worden. Het LOK wordt verder opgevolgd onder actie OD 3.2. ontwikkelen van randvoorwaarden voor een toegankelijk aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren op vlak van jeugd, sport en cultuur Bij de opstart van het lokaal sociaal beleid was er een consensus om bijzondere aandacht te blijven hebben voor mensen met een beperking. Binnen de speelpleinwerking Rollebolle werd daarom besloten werk te maken van een toegankelijke speelpleinwerking voor alle kinderen. Dit vond uiteindelijk zijn vertaling in de uitwerking van een inclusieve speelpleinwerking, met steun van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze inclusieve speelpleinwerking wordt in de toekomst verder uitgebouwd en bestendigd ( actie ) Ook binnen de kinderopvangvoorzieningen van het OCMW willen we nu de mogelijkheid van inclusieve opvang onderzoeken en eventueel uitbouwen. ( actie ) Binnen de actie zal het initiatief vrijetijdscheques worden gelanceerd in najaar 2009 en dit in de eerste plaats voor gemeentelijke initiatieven (jeugd en sport). Met deze cheques, die qua uitzicht volledig gelijk zijn, maar gedifferentieerd worden naargelang de prijs, kunnen kinderen en jongeren die behoren tot kansenroepen vlotter deelnemen aan deze initiatieven zonder hierbij bestempeld te worden. Belangrijk hierbij is dat de cheques op verschillende manieren in omloop kunnen komen, en dit ook bij de gewone gebruikers. Na een evaluatie van het systeem in 2010 zal de mogelijkheid onderzocht worden om deze vrijetijdscheques ook te 7

8 8 gebruiken binnen de lokale jeugd- en sportverenigingen. Op deze manier kan een globaal systeem ontwikkeld worden waarmee kinderen en jongeren tot kansengroepen op een vlotte manier kunnen deelnemen aan alle mogelijke vrijetijdsinitiatieven in de gemeente. De actie blijft bijgevolg bestaan maar krijgt een verdere invulling. Ook voor de uitwerking van een (speel)pleintjesbeleid (actie 3.2.2) is er in 2010 verder aandacht. De veiligheidscontrole van alle speeltoestellen op de pleintjes is een blijvend aandachtspunt. Bijkomend zal gekeken worden voor welke pleintjes een opwaardering mogelijk of gewenst is. Dit kan telkens gebeuren via een participatief onderzoek (vb. Groten Akker in Kalken). Rond de actie fuifbeleid en loket (actie 3.2.3) zal in 2010 actief worden gewerkt aan een fuifcharter. Daarnaast willen we nagaan in hoeverre een vorming voor fuifcoaches kan ingericht worden en in welke mate dit een meerwaarde kan betekenen voor het vlekkeloos organiseren van een fuif en/of evenement. Dit alles zal gebeuren in nauwe samenwerking met de jeugdraad en politie/brandweer. In 2009 werd werk gemaakt van de herlokalisering van de jeugddienst. In 2010 zal verder worden gewerkt aan een b(g)ekende en vlot toegankelijke jeugddienst. De actie wordt dus qua naam en inhoud aangepast. Binnen deze actie zal de nodige aandacht gaan naar het netwerken met andere organisaties die zich richten naar jeugd (oa. het jeugdwelzijnswerk). Dit vooral om een betere doorverwijs en communicatie tot stand te brengen. De jeugddienst zal via enkele participatieve initiatieven in het kader van het nieuwe jeugdbeleidsplan ook onderzoek doen naar de bestaande vragen, noden en wensen bij lokale kinderen en jongeren. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op wat er lokaal leeft bij de jeugd. SD 4 : kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners Bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan was nog geen sprake van de mogelijkheid tot subsidiëring van intergemeentelijke projecten mbt. huisvesting en wonen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 creëerde echter het kader (om met financiële ondersteuning) intergemeentelijke samenwerking die fundamenteel werk willen maken van een visie, beleid en dienstverlening rond wonen en huisvesting voor alle inwoners maar met specifieke aandacht voor de kansengroepen te ondersteunen. In 2008 werd door de drie gemeentebesturen en OCMW s van Laarne, Wetteren en Wichelen gewerkt aan de uitbouw van een dossier in functie van deze intergemeentelijke samenwerking en subsidiëring : Woonplus. Laarne treedt hierbij op als beherende gemeente. Zowel vanuit Wonen-Vlaanderen en provincie Oost- Vlaanderen werd het project goedgekeurd en gesubsidieerd. Het project kan met de indiensttreding van de overkoepelende coördinator echt van start gaan op 01/07/2009. Binnen de werking van woonplus staan een aantal verplichte activiteiten 8

9 9 op de agenda waaronder formuleren van een (inter)gemeentelijke beleidsvisie mbt. wonen, het inrichten (inter)gemeentelijk woonoverleg met professionele partners (te benaderen in het kader van het nieuwe decreet grond en pandenbeleid) en het aanbieden van gestructureerde basisinformatie mbt. wonen aan de inwoners. Los van deze drie verplichte activiteiten wordt eveneens gestreefd (op middellange termijn) naar het verbeteren van de zwakke positie van de huurder op de private markt, het begeleiden van de huurder binnen de sociale huisvesting en sensibiliseringsacties. Los van de intergemeenlijke samenwerking Woonplus blijft elke gemeente zijn eigenheid behouden en kan deze specifieke acties ondernemen verbonden aan een unieke problematiek / situatie binnen de eigen gemeente. Vanuit dit oogpunt worden dan ook binnen de strategische en operationele doelstellingen mbt. wonen binnen het lokaal sociaal beleidsplan voor 2010 een aantal acties vooropgesteld en toegevoegd. OD 4.1. het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen verhogen Door in 2010 twee nieuwe acties nl. energiescans en Co-preventie toe te voegen binnen deze operationele doelstelling werken we verder aan het verhogen van het aanbod kwaliteitsvolle woningen. Dit doen we via verschillende kanalen en aanspreekpunten om zo alle inwoners van de gemeente op één of andere manier te bereiken zonder de kansengroepen hierbij uit het oog te verliezen. Het verhogen van het aanbod sociale woningen (zoals beschreven binnen de bestaande actie 4.1.2) zal worden gekoppeld aan het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid waarbij voor huisvesting het behalen van het sociaal objectief als kans zal worden aangegrepen voor het realiseren van bijkomende betaalbare woningen (huur en koop) en kavels. Tot op heden zijn hier geen verdere gegevens of uitvoeringsbesluiten over gekend, we dienen dit verder te bewaken en gepast op in te spelen. Een nieuwe actie nl uitvoeren van energiescans met specifieke aandacht voor de sociale scans wordt toegevoegd aan het bestaande plan. Het is de bedoeling om de gratis energiescans die elk jaar ter beschikking worden gesteld via Eandis (onze distributienetbeheerder) en voorgaande jaren een groot succes kenden te laten uitvoeren door een sociale leerwerkplaats (vzw Ateljee) en minstens 1/3 van de ons toegewezen scans aan te bieden aan sociale doelgroepen (vb. huurders sociale woningen, huurders woningen SVK, inwoners gekend bij OCMW, ). Bijkomend kan los van deze scan, welke wordt uitgevoerd in de woning zelf in aanwezigheid van de bewoner, een gesprek plaatsvinden om de bewoners te wijzen op het belang van gebruik duurzame materialen, premies, belang van reinigen schoorsteen en kachels, In samenwerking met de sociale leerwerkplaats vzw Ateljee kan een tracjet per woning en/of per doelgroep worden afgesproken. De scans zelf zijn gratis doch voor de extra dienstverlening zal vermoedelijk een basiskost worden aangerekend. 9

10 10 Ook actie allerlei maatregelen mbt. Co-preventie wordt ingeschreven als actie bij Jaarlijks worden we geconfronteerd met mensen die het ( soms ook dodelijke) slachtoffer worden van Co-intoxatie. Vaak ligt onwetendheid of onvoldoende aandacht voor jaarlijks onderhoud van toestellen aan de oorzaak. Via een reeks van maatregelen vb. artikels infoblad, folder, lezingen, vormingen van dienstverlenend personeel aan huis (vb. poetsdienst, huisartsen, ), mogelijks op termijn ook hieraan gekoppeld een premie, willen we preventief aandacht vragen voor deze problematiek en tegelijkertijd ook vorming aanbieden. Voor deze actie wordt een budget ingeschreven binnen de begroting. Er wordt in eerste instantie een kleine werkgroep opgericht om een stappenplan en actiekader hieromtrent te schetsen en bijkomend te polsen met welke organisaties we in zee kunnen gaan voor de uitwerking van deze actie. OD 4.2. de informatiedienstverlening mbt wonen verbeteren Binnen de intergemeenlijke vereniging Woonplus staat als één van de te behalen doelstellingen voorop het aanbieden van gestructureerde basisinformatie mbt. wonen en huisvesting. Binnen elke gemeente zal een centraal punt worden ingericht als woondienst / woonloket (zie ook actie 4.2.1). De gemeentelijke woondienst van Laarne vervult al deze functie. Door een intensieve samenwerking met de twee andere gemeentes zal er op termijn door uitwisseling van ervaring, modellen, wetgeving, achtergrond, een nog betere dienstverlening mbt wonen / huisvesting via de lokale loketten worden uitgebouwd. Woonplus staat nog in de kinderschoenen maar mogelijks vloeien hier in de loop van 2010 nog een aantal concrete acties verder uit voort die mee kunnen worden opgenomen binnen het lokaal sociaal beleidsplan. Woonoverleg zoals in eerste instantie werd opgevat binnen het lokaal sociaal beleidsplan (actie ) krijgt met het nieuwe grond- en pandendecreet een andere invulling. Daar waar woonoverleg via het grond en pandendecreet een advies- en overlegorgaan wordt met enkel professionele partners zal het woonoverleg (met aanwezigheid van belangengroepen) eerder een onderkomen krijgen in de in 2009 opgericht welzijnsraad. De actie op zich als titel krijgt als het ware een andere inhoud onder invloed van het decreet. De aandacht voor wonen vanuit de belanggroepen, bevolking en andere delen van het middenveld zullen vanuit welzijnshoek als centraal thema worden meegenomen binnen de welzijnsraad (zie nieuwe actie 1.4.1) 10

11 11 SD 1 : de toegankelijkheid en het aanbod aan sociale dienst- en hulpverlening verhogen OD 1.1. de bekendheid van het bestaande aanbod aan dienst- en hulpverlening verhogen Actie verbeteren van de digitale communicatie Actie verbeteren van interne communicatie in functie van toegankelijkheid Actie systematische aandacht voor huisbezoeken Actie nagaan mogelijkheid proactieve aanpak huisbezoeken OD 1.2. drempels verbonden aan doorverwijzing wegnemen Actie vorming van maatschappelijk werkers in functie van goede intake en doorverwijzing Actie overleg en communicatie met bovenlokale actoren OD 1.3. aanbod aan sociale dienstverlening van lokaal bestuur uitbreiden Actie oprichting dienst collectieve schuldenregeling Actie organisatie klusjes en opruimdienst Actie haalbaarheidsanalyse opstart arbeidszorgproject en andere vormen van sociale tewerkstelling Actie opstart Lokale diensteneconomie initiatief Actie haalbaarheidsanalyse samenwerkingsverband dienst gezinszorg Actie Oprichten van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake drugpreventie OD 1.4. sociaal huis Actie continuering en werking van de welzijnsraad OD 1.5 uitwerken vrijwilligerspakket Actie bekendmaking werking vrijwilligersloket + focus op kwalitatieve vorming voor vrijwilligers SD 2 : alle senioren de mogelijkheid bieden om een kwalitatief leven te blijven leiden OD 2.1. thuiszorg en mantelzorg gericht ondersteunen. Actie reorganisatie poetsdienst Actie reorganisatie dienst maaltijden Actie ondersteuningsproject mantelzorgers Actie haalbaarheidsanalyse dagcentrum OD 2.2. de toegankelijkheid van de ouderenzorg verhogen Actie uitwerken communicatie voor doorverwijzers Actie verstevigen en uitbreiden mobiliteitsmogelijkheden Actie continue analyse en opvolging van de zorgnood Actie Opvolgen resultaten seniorenbehoeftenonderzoek OD 2.3. de ontmoetingsmogelijkheden voor senioren verhogen Actie haalbaarheidsanalyse dienstencentrum Actie ondersteuning vrijetijdsaanbod voor senioren Actie voorbereiding en opstart dienstencentrum Actie Ontmoetingsinitaitieven verhogen uitwerken en ondersteunen van aanbod niet georganiseerde senioren Actie Verbeteren werking seniorenraad met nadruk op participatie en communicatie 11

12 SD 3. alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding 12 SD 3. alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding OD 3.1 het aanbod aan kinderopvang uitbreiden en beter bekend maken Actie capaciteitsuitbreiding kinderopvang Actie sociaal tarief kinderopvang Actie uitwerken vormingsbeleid personeel IBO Actie oprichting spelotheek (opvolging) Actie kwaliteitsbewaking dienst onthaalouders Actie tijdelijke oplossingen overbezetting IBO Actie haalbaarheidanalyse samenwerkende onthaalouders Actie opvolging en ondersteuning van het lokaal overleg kinderopvang (LOK) OD 3.2. ontwikkelen van randvoorwaarden voor een toegankelijk aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren op vlak van jeugd, sport en cultuur Actie wegwerken/verlagen van mogelijke drempels in het aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren Actie uitwerken van een (speel)pleintjesbeleid (opvolging) Actie uitwerken van een fuifbeleid en loket (opvolging) Actie permanente aandacht voor een toegankelijke, laagdrempelige jeuddienst Actie haalbaarheidsanalyse inclusieve kinderopvang Actie inclusieve speelpleinwerking Actie vrijetijdscheques SD 4 kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners OD 4.1 het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen verhogen. Actie woonbehoeftenstudie Actie realisatie van sociale huur- en koopwoningen Actie gemeentelijke leidraad m.b.t. kwaliteit en levenslang wonen Actie premie voor woningaanpassingen Actie uitbreiding kwaliteitsvol aanbod huurwoningen van SVK en OCMW Actie energiescans (met aandacht voor sociale scans) Actie diverse acties mbt. Co-preventie OD 4.2 de informatiedienstverlening m.b.t. wonen verbeteren Actie woondienst als laagdrempelig aanspreekpunt Actie woonoverleg 12

13 SD 4 kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners 13 13

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie