Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013"

Transcriptie

1 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa een omgevingsanalyse en een meerjarenplan voor de periode De missie, visie en doelstellingen vormen hiervan de kern. Zij vormen de gezamenlijke visie op het te voeren coherente beleid. Omdat onze maatschappij voortdurend in beweging is, is dit plan geen statisch gegeven. Het dient voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd te worden. De operationele en strategische doelstellingen dienen gerealiseerd te worden door middel van acties. Sommige acties werden al gerealiseerd, andere moeten geschrapt worden om diverse redenen. Een overzicht van het resultaat van de acties opgenomen in het LSB plan, wordt verder uiteengezet in een aparte voortgangsnota. Deze nota bundelt echter de nieuwe acties die opgezet worden in het kader van de goedgekeurde strategische en operationele doelstellingen. De nieuwe acties dienen ( mits goedkeuring gemeente- en OCMW raad ) bijgevoegd te worden bij het bestaande meerjarenplan. ( zie blz. 9 ) Anderzijds zijn er ook acties die, om diverse redenen geschrapt of uitgesteld dienen te worden. Per strategische en/of operationele doelstelling geven we de wijzigingen weer, met een korte achtergrondschets. Sd 1 : de toegankelijkheid en het aanbod aan sociale dienst en hulpverlening verhogen OD 1.1 de bekendheid van het bestaande aanbod aan dienst- en hulpverlening verhogen Bij de verdere uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan zal het verbeteren van digitale communicatie centraal (actie ) staan. Het up-to-date houden van de website en intranet en de graduele uitbouw van intranet vormen de grootste uitdagingen. Onderzoek naar bijkomende digitale kanalen zoals e-nieuwsbrieven, op niveau van bepaalde doelgroepen dringen zich verder op. Verder uitwerken van de digitale productencatalogus buiten sociale gemeentelijke context en buiten de gemeentelijke, sociale context. Met dit laatste wordt bedoeld 1

2 2 dat ook die producten zullen toegevoegd worden die andere sociale, externe partners aanbieden, opdat hier ook een goede doorverwijzing naar mogelijk is. Hieraan zal gradueel aan verder gewerkt worden over de loop van enige jaren. Al deze acties dienen ook te kaderen binnen het concept van het sociaal huis ( OD 1.4.) Ook aan de interne communicatie (actie 1.1.2) in functie van toegankelijkheid zal verder worden gewerkt. Dit dient voortaan opgevat te worden als een permanent aandachtspunt, eerder dan dit volledig te verankeren in heel concrete acties. In het kader van dienstenoverleg, projectwerking, het opzetten van agendabeheer, lijkt het aangewezen hier rekening mee te houden. Ook inzake algemene toegankelijkheid dient bekeken te worden in hoeverre hiermee van start kan gegaan worden De idee om voor zowel acties en specifieke deskundigheid aan te trekken in de vorm van een aparte beleidsmedewerker wordt hierbij definitief verlaten. Goede interne communicatie en verbeteren van digitale communicatie past in het profiel van elke werknemer betrokken bij het concept van het LSB-plan. Technische ondersteuning om op digitaal niveau dit alles blijvend te realiseren lijkt evenwel wel nog steeds een noodzaak. Een informaticus, al dan niet via externe begeleiding of in vast dienstverband, lijkt aangewezen. De bestaande actie systematische aandacht voor huisbezoeken wordt uitgebreid met de mogelijkheid tot dienstverlening-aan-huis bij specifieke doelgroepen vanuit de dienst burgerzaken. Het gaat in eerste instantie om het vernieuwen/aanpassen identiteitskaarten maar ook aanvragen inkomensgarantie voor ouderen, parkeerkaart, komen in aanmerking. Aangezien deze bezoeken enkel kunnen doorgaan tijdens de sluitingsmomenten van de dienst burgerzaken worden er in eerste instantie goede afspraken gemaakt intern en met OCMW sociale dienst rond wie voor wat bij wie op stap kan gaan. OD 1.3. aanbod aan sociale dienstverlening van lokaal bestuur uitbreiden In de omgevingsanalyse bleek dat collectieve schuldenregeling niet voor alle cliënten een structurele oplossing biedt. Er dient immers niet alleen gewerkt te worden aan een schuldafbouw, maar ook aan een verandering van het bestedingspatroon. Advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn echter geen hulpverleners. Daarom werd geopteerd om de mogelijkheid te onderzoeken om een eigen dienst collectieve schuldenregeling op te starten. ( actie ) Na onderzoek is echter gebleken dat dit momenteel niet meer opportuun is. De Arbeidsrechtbank stelt zelf een schuldbemiddelaar aan, zonder hierbij rekening te houden met de voorkeur van de cliënt. Andere OCMW s, met een eigen dienst voor 2

3 3 collectieve schuldenregeling signaleren dat dit tot problemen leidt. Wij stellen daarom voor deze actie te schrappen In actie engageerde het bestuur zich om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren rond opstart van een arbeidszorgproject en andere vormen van sociale tewerkstelling. Deze actie blijft behouden. Er dient immers voortdurend, in samenwerking met andere partners, uitgekeken te worden naar structurele tewerkstelling voor de meest kwetsbare mensen. De haalbaarheidsanalyse resulteerde inmiddels in de aanvraag tot erkenning van een lokale diensteneconomie-initiatief. (LDE ) Er werden 2 projecten ingediend : aanbieden van gezonde voeding ( ontbijt en lunchpakket ) in de IBO en organiseren van dienstverlening in het lokaal dienstencentrum. Medio mei 2009 berichtte het Vlaams Agentschap Werk en Sociale Economie ons dat wij erkenning krijgen voor 1 gezamenlijk project. Er worden 3 VTE gesubsidieerd + 1 VTE omkadering. Dit project moet dus nog volledig uitgewerkt en bestendigd worden. Dit wordt ondergebracht in een nieuwe actie In het kader van een aantal andere acties, zoals bv opstart van het dienstencentrum, werden verkennende gesprekken aangeknoopt met OCMW Wetteren. Zij beschikken over een erkende dienst voor gezinszorg. Door het aangaan van een samenwerkingsverband, zouden zij hun werkingsgebied kunnen uitbreiden tot Laarne. De lokale aansturing van een erkende openbare dienst voor gezinszorg, kan op korte en lange termijn een meerwaarde bieden niet alleen binnen de thuiszorg, maar ook binnen andere domeinen. ( actie ) Via een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake drugpreventie (actie ) krijgt ook de gemeente Laarne de mogelijkheid hier in te stappen. De voorbereidende stappen werden reeds gezet, de concrete uitwerking van deze nieuwe actie zal in 2010 verder worden verfijnd. De nadruk zal in elk geval liggen op preventie (drugs / jongeren). Om het samenwerkingsverband vorm te geven zal een preventiemedewerker worden aangeworven binnen dit verband. OD 1.4. opstart sociaal huis Eind mei 2009 ging het gezamenlijke sociaal huis van start. Dit is echter niet het eindpunt. De werking van het sociaal huis dient verder te worden bestendigd en uitgebreid. De titel opstart sociaal huis zou dus best gewijzigd worden in continuering en uitbreiding werking sociaal huis De werking van het sociaal huis kan niet los worden gezien van de opgerichte welzijnsraad (30/04/2009). De welzijnsraad is een advies- en participatieorgaan als het gaat om de medewerking, evaluatie en bijsturing van het bestaande lokaal sociaal beleidsplan zonder hierbij de voorgestelde globale missie, visie en 3

4 4 doelstellingen van het oorspronkelijke moeder plan uit het oog te verliezen. Het inschrijven van een actie als continuering van de werking van de welzijnsraad, actie valt hier dan ook onder. Net als alle andere raden krijgt ook de welzijnsraad een gemeentelijk werkingsbudget, dat afhankelijk van de vooropgestelde adviezen of acties voorgesteld vanuit de raad en aangenomen door het bestuur bijkomende kredieten zal nodig hebben. Met de welzijnsraad wordt gestreefd om het welzijns- en lokaal sociaal beleid te impulsen te geven. OD 1.5. uitwerken vrijwilligerspakket Waar de nadruk in het recente verleden lag op het creëren van een duidelijk en administratief kader waarbinnen verenigingen en vrijwilligers kunnen werken met ondersteuning van het lokaal bestuur (welke resulteerde in een brochure goed georganiseerd wegwijzer voor verenigingen en organisatoren, reglement mbt. ontlenen van gemeentelijke materialen, gebruik van zalen en algemene dienstverlening aan verenigingen, vrijwilligersverzekering, vormingsaanbod rond nieuw reglement verschil feitelijke vereniging of vzw, samenwerking met provincie en andere ) zal nu de focus liggen op vorming. Er is op heden sprake van een vorm van vrijwilligersloket (binnen de bestaande jeugd- en cultuurdienst), belangrijk is om in 2010 de werking van het vrijwilligersloket kwalitatief uit te diepen. Vorming voor de individuele vrijwilliger enerzijds en voor de verenigingen (die vaak grotendeels of volledig werken met vrijwilligers) anderzijds zal als rode draad verweven zijn als activiteit binnen het vrijwilligersloket. Uiteraard worden hierbij het juridische kader en de fungerende wetgeving niet uit het oog verloren. Bijkomend wordt de werking en het bestaan van het vrijwilligersloket verder bekend gemaakt. Een vaak gehoorde opmerking is dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden maar evenzeer eens je ze hebt gevonden om ze te houden en blijvend te motiveren. Deze vraag komt zowel van de ouderen- als jeugdverenigingen als van de werking met vrijwilligers van lokale besturen (MMV, werking dienstencentrum, ) In 2010 zal gekeken worden in hoeverre we met de ondersteuning van een externe partner (vb. vormingplus) kunnen samenwerken om een pakket op maat uit te werken en aan te bieden. Binnen dit pakket zullen werving van vrijwilligers, juridisch kader, hoe beloon je vrijwilligers, hoe maak je reclame voor activiteiten, hoe organiseer je vorming voor vrijwilligers, belang van een afsprakennota en verzekering, centraal staan. Los daarvan is het belangrijk dat de ambtenaar die bevoegd is voor het vrijwilligerspakket zich permanent kan bijscholen en kan deelnemen aan activiteiten en vormingen betreffende dit onderwerp. Voor het realiseren van deze actie worden kredieten voorzien in de begroting. SD 2 : alle senioren de mogelijkheid bieden om een kwalitatief leven te blijven leiden OD 2.1. thuiszorg en mantelzorg gericht ondersteunen 4

5 5 Er werd na de nodige voorbereidende werkzaamheden, een nota voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ivm reorganisatie van de poetsdienst. Dit is gekoppeld aan een globale visie, waarbij ook een heroriëntering van de bejaarden woningen, en het invoeren van een zorgscore voorgesteld werd. ( acties ) Tot op heden heeft de Raad hierin nog geen standpunt ingenomen. Als de Raad een beslissing treft zou dit eventueel dit op korte termijn nog kunnen leiden tot nieuwe acties, en/of een herziening van de bestaande acties. In actie werd het engagement vastgelegd om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren rond de opstart van een dagverzorgingscentrum ( dvc ). Deze haalbaarheidsanalyse werd inmiddels afgerond, en resulteerde in een aanvraag tot erkenning met opschorting. In tussentijd worden de programmatiecijfers bevroren. Het dagverzorgingscentrum zou normaal gezien gerealiseerd worden op de site van het oud rusthuis in Laarne. Er dient dus nog even getemporiseerd te worden, tot de bewoners van het rusthuis Laarne verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum in Kalken. De verhuis van de bewoners wordt voorzien voorjaar OD 2.2. de toegankelijkheid van de ouderenzorg verhogen In het kader van actie ( continue analyse en opvolging van de zorgnood ) werd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een scoringbepaling voorgesteld. Het uitgangspunt hierbij is, dat het beperkte aanbod dient voorbehouden te worden aan de mensen met de grootste zorgnood. Door de vraag te objectiveren en ook andere domeinen te bevragen, kan er een totaalbeeld van de situatie geschetst worden. Dit is de basis voor de uitbouw van een zorgtraject. (in plaats van de focussen op een aanvraag diensten, vb. poetsdienst) Aansluitend hierbij werd ook een reorganisatie van de poetsdienst en bejaardenwoningen voorgesteld. ( zie hoger ) Zodra de Raad hieromtrent een beslissing neemt, zou dit kunnen resulteren in nieuwe acties. Het seniorenbehoeftenonderzoek werd al afgerond in Laarne. Het is nu de bedoeling dat er aan de hand van de resultaten van dit onderzoek concrete acties / projecten worden opgezet. Om gericht te kunnen plannen is het belangrijk om de bestaande gegevens goed te interpreteren. Met de nieuwe actie opvolgen van de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek komen we hieraan dan ook tegemoet. Op zich past deze actie misschien niet meteen binnen deze operationele doelstelling. Het zal dan ook de bedoeling naar volgend jaar toe zijn om als de operationele en strategische doelstellingen in totaliteit worden aangepakt, bijgevoegd of anders worden geformuleerd deze nieuwe actie een gepaster onderkomen te geven. OD 2.3. de ontmoetingsmogelijkheden voor senioren verhogen 5

6 6 Het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse rond de opstart van een lokaal dienstencentrum werd binnen deze operationele doelstelling weerhouden als actie. Deze haalbaarheidsanalyse resulteerde al in een raadsbeslissing om een erkend dienstencentrum op te richten. Er werd al een centrumleider aangesteld. De opstart en uitwerking van het dienstencentrum werd in een nieuwe actiefiche opgenomen. Binnen deze bestaande operationele doelstelling worden twee nieuwe acties toegevoegd nl. ontmoetingsinitiatieven verhogen uitwerken en ondersteunen aanbod van niet-georganiseerde senioren (actie ) en verbeteren werking seniorenraad met nadruk op participatie en communicatie (actie ). Binnen de actie wordt eerst een inventarisatie gemaakt rond de mogelijkheden en knelpunten. Nadien zal gestreefd worden om minimum 2 activiteiten te organiseren voor niet-georganiseerde senioren. In 2010 zal eveneens extra aandacht worden besteed aan de seniorenraad. Een gevarieerd aanbod van de uitgewerkte activiteiten (vb. digitale week, lentefeest, ) wordt vooropgesteld. Eveneens wordt een inspanning gedaan om extra mensen warm te maken om te participeren binnen de seniorenraad ook de senioren niet meteen verbonden aan een vereniging zijn uitermate welkom. Via het verder uitwerken van oa. de seniorenkrant wordt gepoogd om de communicatie met senioren een nieuwe invalshoek te geven. SD3 : alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding OD 3.1. het aanbod aan kinderopvang uitbreiden en beter bekend maken In het oorspronkelijk lokaal sociaal beleidsplan, werd er in actie voor gekozen om voor Ibo Kalken een capaciteitsuitbreiding te realiseren met een nieuwbouw. Inmiddels werd het plan goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en werd de bouwaanvraag ingediend. In afwachting van de realisatie hiervan, dient uitgekeken te worden naar tussenoplossingen. De garantie dat er een zelfde kwaliteit inzake dienstverlening kan geboden worden staat hierbij centraal. Dit vindt zijn vertaling in actie Aansluitend hierbij dienen wij vast te stellen dat er ook voor de voorschoolse opvang een stijgende vraag is. Het wordt moeilijker om aan alle vragen te voldoen. Anderzijds zijn er steeds minder mensen bereid om onthaalouder te worden. Daarom wordt opnieuw bekeken of er een systeem van samenwerkende onthaalouders kan opgezet worden. ( actie ) Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werd onlangs een officiële adviesraad van de gemeente. Vanuit dit orgaan kunnen alle leden/vertegenwoordigers advies geven 6

7 7 aan het bestuur over allerhande zaken die betrekking hebben tot de kinderopvang in de gemeente. Waar de werking en de opkomst van het LOK vroeger nogal op een laag pitje kon staan, werd het afgelopen jaar een grote groep geïnteresseerden gevonden. Als eerste resultaatgerichte actie werd een nieuwe brochure opgemaakt met daarin het gehele aanbod van kinderopvang en vrije tijd voor kinderen en jongeren in de gemeente (de sportverenigingen niet inbegrepen) en een deel extra informatie voor ouders. Vanuit dit opzicht is het sterk aangewezen om te zoeken naar manieren om deze groep blijvend warm te houden voor het thema. Dit kan door regelmatig nieuwe zaken aan te halen en voor te stellen, door bepaalde sprekers uit te nodigen rond een bepaald thema (gerelateerd aan de kinderopvang, uiteraard), vorming te organiseren, Tot slot kan het LOK ook al eerste platform gebruikt worden om het thema opvoedingsondersteuning ter tafel te brengen. Met de komst van het nieuwe decreet opvoedingsondersteuning worden enkele nieuwe taken toevertrouwd aan het gemeentebestuur, die ergens een platform moeten vinden om te bespreken. Alhoewel het LOK als platform voor opvoedingsondersteuning nog onvoldoende ruim is en niet alle noodzakelijke partners omvat, kan het wel als een eerste aangrijpingspunt gebruikt worden. Het LOK wordt verder opgevolgd onder actie OD 3.2. ontwikkelen van randvoorwaarden voor een toegankelijk aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren op vlak van jeugd, sport en cultuur Bij de opstart van het lokaal sociaal beleid was er een consensus om bijzondere aandacht te blijven hebben voor mensen met een beperking. Binnen de speelpleinwerking Rollebolle werd daarom besloten werk te maken van een toegankelijke speelpleinwerking voor alle kinderen. Dit vond uiteindelijk zijn vertaling in de uitwerking van een inclusieve speelpleinwerking, met steun van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze inclusieve speelpleinwerking wordt in de toekomst verder uitgebouwd en bestendigd ( actie ) Ook binnen de kinderopvangvoorzieningen van het OCMW willen we nu de mogelijkheid van inclusieve opvang onderzoeken en eventueel uitbouwen. ( actie ) Binnen de actie zal het initiatief vrijetijdscheques worden gelanceerd in najaar 2009 en dit in de eerste plaats voor gemeentelijke initiatieven (jeugd en sport). Met deze cheques, die qua uitzicht volledig gelijk zijn, maar gedifferentieerd worden naargelang de prijs, kunnen kinderen en jongeren die behoren tot kansenroepen vlotter deelnemen aan deze initiatieven zonder hierbij bestempeld te worden. Belangrijk hierbij is dat de cheques op verschillende manieren in omloop kunnen komen, en dit ook bij de gewone gebruikers. Na een evaluatie van het systeem in 2010 zal de mogelijkheid onderzocht worden om deze vrijetijdscheques ook te 7

8 8 gebruiken binnen de lokale jeugd- en sportverenigingen. Op deze manier kan een globaal systeem ontwikkeld worden waarmee kinderen en jongeren tot kansengroepen op een vlotte manier kunnen deelnemen aan alle mogelijke vrijetijdsinitiatieven in de gemeente. De actie blijft bijgevolg bestaan maar krijgt een verdere invulling. Ook voor de uitwerking van een (speel)pleintjesbeleid (actie 3.2.2) is er in 2010 verder aandacht. De veiligheidscontrole van alle speeltoestellen op de pleintjes is een blijvend aandachtspunt. Bijkomend zal gekeken worden voor welke pleintjes een opwaardering mogelijk of gewenst is. Dit kan telkens gebeuren via een participatief onderzoek (vb. Groten Akker in Kalken). Rond de actie fuifbeleid en loket (actie 3.2.3) zal in 2010 actief worden gewerkt aan een fuifcharter. Daarnaast willen we nagaan in hoeverre een vorming voor fuifcoaches kan ingericht worden en in welke mate dit een meerwaarde kan betekenen voor het vlekkeloos organiseren van een fuif en/of evenement. Dit alles zal gebeuren in nauwe samenwerking met de jeugdraad en politie/brandweer. In 2009 werd werk gemaakt van de herlokalisering van de jeugddienst. In 2010 zal verder worden gewerkt aan een b(g)ekende en vlot toegankelijke jeugddienst. De actie wordt dus qua naam en inhoud aangepast. Binnen deze actie zal de nodige aandacht gaan naar het netwerken met andere organisaties die zich richten naar jeugd (oa. het jeugdwelzijnswerk). Dit vooral om een betere doorverwijs en communicatie tot stand te brengen. De jeugddienst zal via enkele participatieve initiatieven in het kader van het nieuwe jeugdbeleidsplan ook onderzoek doen naar de bestaande vragen, noden en wensen bij lokale kinderen en jongeren. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op wat er lokaal leeft bij de jeugd. SD 4 : kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners Bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan was nog geen sprake van de mogelijkheid tot subsidiëring van intergemeentelijke projecten mbt. huisvesting en wonen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 creëerde echter het kader (om met financiële ondersteuning) intergemeentelijke samenwerking die fundamenteel werk willen maken van een visie, beleid en dienstverlening rond wonen en huisvesting voor alle inwoners maar met specifieke aandacht voor de kansengroepen te ondersteunen. In 2008 werd door de drie gemeentebesturen en OCMW s van Laarne, Wetteren en Wichelen gewerkt aan de uitbouw van een dossier in functie van deze intergemeentelijke samenwerking en subsidiëring : Woonplus. Laarne treedt hierbij op als beherende gemeente. Zowel vanuit Wonen-Vlaanderen en provincie Oost- Vlaanderen werd het project goedgekeurd en gesubsidieerd. Het project kan met de indiensttreding van de overkoepelende coördinator echt van start gaan op 01/07/2009. Binnen de werking van woonplus staan een aantal verplichte activiteiten 8

9 9 op de agenda waaronder formuleren van een (inter)gemeentelijke beleidsvisie mbt. wonen, het inrichten (inter)gemeentelijk woonoverleg met professionele partners (te benaderen in het kader van het nieuwe decreet grond en pandenbeleid) en het aanbieden van gestructureerde basisinformatie mbt. wonen aan de inwoners. Los van deze drie verplichte activiteiten wordt eveneens gestreefd (op middellange termijn) naar het verbeteren van de zwakke positie van de huurder op de private markt, het begeleiden van de huurder binnen de sociale huisvesting en sensibiliseringsacties. Los van de intergemeenlijke samenwerking Woonplus blijft elke gemeente zijn eigenheid behouden en kan deze specifieke acties ondernemen verbonden aan een unieke problematiek / situatie binnen de eigen gemeente. Vanuit dit oogpunt worden dan ook binnen de strategische en operationele doelstellingen mbt. wonen binnen het lokaal sociaal beleidsplan voor 2010 een aantal acties vooropgesteld en toegevoegd. OD 4.1. het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen verhogen Door in 2010 twee nieuwe acties nl. energiescans en Co-preventie toe te voegen binnen deze operationele doelstelling werken we verder aan het verhogen van het aanbod kwaliteitsvolle woningen. Dit doen we via verschillende kanalen en aanspreekpunten om zo alle inwoners van de gemeente op één of andere manier te bereiken zonder de kansengroepen hierbij uit het oog te verliezen. Het verhogen van het aanbod sociale woningen (zoals beschreven binnen de bestaande actie 4.1.2) zal worden gekoppeld aan het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid waarbij voor huisvesting het behalen van het sociaal objectief als kans zal worden aangegrepen voor het realiseren van bijkomende betaalbare woningen (huur en koop) en kavels. Tot op heden zijn hier geen verdere gegevens of uitvoeringsbesluiten over gekend, we dienen dit verder te bewaken en gepast op in te spelen. Een nieuwe actie nl uitvoeren van energiescans met specifieke aandacht voor de sociale scans wordt toegevoegd aan het bestaande plan. Het is de bedoeling om de gratis energiescans die elk jaar ter beschikking worden gesteld via Eandis (onze distributienetbeheerder) en voorgaande jaren een groot succes kenden te laten uitvoeren door een sociale leerwerkplaats (vzw Ateljee) en minstens 1/3 van de ons toegewezen scans aan te bieden aan sociale doelgroepen (vb. huurders sociale woningen, huurders woningen SVK, inwoners gekend bij OCMW, ). Bijkomend kan los van deze scan, welke wordt uitgevoerd in de woning zelf in aanwezigheid van de bewoner, een gesprek plaatsvinden om de bewoners te wijzen op het belang van gebruik duurzame materialen, premies, belang van reinigen schoorsteen en kachels, In samenwerking met de sociale leerwerkplaats vzw Ateljee kan een tracjet per woning en/of per doelgroep worden afgesproken. De scans zelf zijn gratis doch voor de extra dienstverlening zal vermoedelijk een basiskost worden aangerekend. 9

10 10 Ook actie allerlei maatregelen mbt. Co-preventie wordt ingeschreven als actie bij Jaarlijks worden we geconfronteerd met mensen die het ( soms ook dodelijke) slachtoffer worden van Co-intoxatie. Vaak ligt onwetendheid of onvoldoende aandacht voor jaarlijks onderhoud van toestellen aan de oorzaak. Via een reeks van maatregelen vb. artikels infoblad, folder, lezingen, vormingen van dienstverlenend personeel aan huis (vb. poetsdienst, huisartsen, ), mogelijks op termijn ook hieraan gekoppeld een premie, willen we preventief aandacht vragen voor deze problematiek en tegelijkertijd ook vorming aanbieden. Voor deze actie wordt een budget ingeschreven binnen de begroting. Er wordt in eerste instantie een kleine werkgroep opgericht om een stappenplan en actiekader hieromtrent te schetsen en bijkomend te polsen met welke organisaties we in zee kunnen gaan voor de uitwerking van deze actie. OD 4.2. de informatiedienstverlening mbt wonen verbeteren Binnen de intergemeenlijke vereniging Woonplus staat als één van de te behalen doelstellingen voorop het aanbieden van gestructureerde basisinformatie mbt. wonen en huisvesting. Binnen elke gemeente zal een centraal punt worden ingericht als woondienst / woonloket (zie ook actie 4.2.1). De gemeentelijke woondienst van Laarne vervult al deze functie. Door een intensieve samenwerking met de twee andere gemeentes zal er op termijn door uitwisseling van ervaring, modellen, wetgeving, achtergrond, een nog betere dienstverlening mbt wonen / huisvesting via de lokale loketten worden uitgebouwd. Woonplus staat nog in de kinderschoenen maar mogelijks vloeien hier in de loop van 2010 nog een aantal concrete acties verder uit voort die mee kunnen worden opgenomen binnen het lokaal sociaal beleidsplan. Woonoverleg zoals in eerste instantie werd opgevat binnen het lokaal sociaal beleidsplan (actie ) krijgt met het nieuwe grond- en pandendecreet een andere invulling. Daar waar woonoverleg via het grond en pandendecreet een advies- en overlegorgaan wordt met enkel professionele partners zal het woonoverleg (met aanwezigheid van belangengroepen) eerder een onderkomen krijgen in de in 2009 opgericht welzijnsraad. De actie op zich als titel krijgt als het ware een andere inhoud onder invloed van het decreet. De aandacht voor wonen vanuit de belanggroepen, bevolking en andere delen van het middenveld zullen vanuit welzijnshoek als centraal thema worden meegenomen binnen de welzijnsraad (zie nieuwe actie 1.4.1) 10

11 11 SD 1 : de toegankelijkheid en het aanbod aan sociale dienst- en hulpverlening verhogen OD 1.1. de bekendheid van het bestaande aanbod aan dienst- en hulpverlening verhogen Actie verbeteren van de digitale communicatie Actie verbeteren van interne communicatie in functie van toegankelijkheid Actie systematische aandacht voor huisbezoeken Actie nagaan mogelijkheid proactieve aanpak huisbezoeken OD 1.2. drempels verbonden aan doorverwijzing wegnemen Actie vorming van maatschappelijk werkers in functie van goede intake en doorverwijzing Actie overleg en communicatie met bovenlokale actoren OD 1.3. aanbod aan sociale dienstverlening van lokaal bestuur uitbreiden Actie oprichting dienst collectieve schuldenregeling Actie organisatie klusjes en opruimdienst Actie haalbaarheidsanalyse opstart arbeidszorgproject en andere vormen van sociale tewerkstelling Actie opstart Lokale diensteneconomie initiatief Actie haalbaarheidsanalyse samenwerkingsverband dienst gezinszorg Actie Oprichten van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake drugpreventie OD 1.4. sociaal huis Actie continuering en werking van de welzijnsraad OD 1.5 uitwerken vrijwilligerspakket Actie bekendmaking werking vrijwilligersloket + focus op kwalitatieve vorming voor vrijwilligers SD 2 : alle senioren de mogelijkheid bieden om een kwalitatief leven te blijven leiden OD 2.1. thuiszorg en mantelzorg gericht ondersteunen. Actie reorganisatie poetsdienst Actie reorganisatie dienst maaltijden Actie ondersteuningsproject mantelzorgers Actie haalbaarheidsanalyse dagcentrum OD 2.2. de toegankelijkheid van de ouderenzorg verhogen Actie uitwerken communicatie voor doorverwijzers Actie verstevigen en uitbreiden mobiliteitsmogelijkheden Actie continue analyse en opvolging van de zorgnood Actie Opvolgen resultaten seniorenbehoeftenonderzoek OD 2.3. de ontmoetingsmogelijkheden voor senioren verhogen Actie haalbaarheidsanalyse dienstencentrum Actie ondersteuning vrijetijdsaanbod voor senioren Actie voorbereiding en opstart dienstencentrum Actie Ontmoetingsinitaitieven verhogen uitwerken en ondersteunen van aanbod niet georganiseerde senioren Actie Verbeteren werking seniorenraad met nadruk op participatie en communicatie 11

12 SD 3. alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding 12 SD 3. alle kinderen en jongeren kunnen terecht in een aangepast en kwalitatief aanbod van opvang en vrijetijdsbesteding OD 3.1 het aanbod aan kinderopvang uitbreiden en beter bekend maken Actie capaciteitsuitbreiding kinderopvang Actie sociaal tarief kinderopvang Actie uitwerken vormingsbeleid personeel IBO Actie oprichting spelotheek (opvolging) Actie kwaliteitsbewaking dienst onthaalouders Actie tijdelijke oplossingen overbezetting IBO Actie haalbaarheidanalyse samenwerkende onthaalouders Actie opvolging en ondersteuning van het lokaal overleg kinderopvang (LOK) OD 3.2. ontwikkelen van randvoorwaarden voor een toegankelijk aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren op vlak van jeugd, sport en cultuur Actie wegwerken/verlagen van mogelijke drempels in het aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren Actie uitwerken van een (speel)pleintjesbeleid (opvolging) Actie uitwerken van een fuifbeleid en loket (opvolging) Actie permanente aandacht voor een toegankelijke, laagdrempelige jeuddienst Actie haalbaarheidsanalyse inclusieve kinderopvang Actie inclusieve speelpleinwerking Actie vrijetijdscheques SD 4 kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners OD 4.1 het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen verhogen. Actie woonbehoeftenstudie Actie realisatie van sociale huur- en koopwoningen Actie gemeentelijke leidraad m.b.t. kwaliteit en levenslang wonen Actie premie voor woningaanpassingen Actie uitbreiding kwaliteitsvol aanbod huurwoningen van SVK en OCMW Actie energiescans (met aandacht voor sociale scans) Actie diverse acties mbt. Co-preventie OD 4.2 de informatiedienstverlening m.b.t. wonen verbeteren Actie woondienst als laagdrempelig aanspreekpunt Actie woonoverleg 12

13 SD 4 kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners 13 13

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014 27 augustus 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn Geacht raadslid Wij nodigen u uit voor een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 3 september 2014 om 20.30 uur

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID. Lize Van Dijck OCMW Boom

GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID. Lize Van Dijck OCMW Boom GEZOND WONEN. RESULTAAT VAN EEN DOORGEDREVEN LOKAAL SOCIAAL BELEID Lize Van Dijck OCMW Boom Inhoud 2 Boom? Wonen in Boom Lokaal sociaal beleid Project Opstart Doelstellingen Doelgroep Inhoud Promotie Samenwerking

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort:

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Ambulante Nachtdienst O.C.M.W. Destelbergen 01/12/2011 Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Uitgangspunt: de dubbele vergrijzing en het moratorium van aantal RVT-bedden (cfr. Cijfergegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur OCMW Laarne 9270 Laarne 9270 Kalken Dorpsstraat 2 Colmanstraat 51 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008 2013 1 Voorwoord. Dat gemeente en OCMW politiek en beleidsmatig

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie