Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. www.ozhz.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Het jaar 2013 was het derde jaar als omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) startte op 1 januari 2011 als eerste operationele regionale omgevingsdienst in Nederland. OZHZ is het afgelopen jaar volop in beweging geweest. De afgesproken inhoudelijke en financiële doelen zijn door OZHZ gehaald. Uit de zelfevaluatie naar de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving blijkt dat OZHZ al grotendeels voldoet aan de landelijke criteria voor Een aantal ontwikkelpunten wordt komend jaar opgepakt, zodat OZHZ in 2015 aan alle dan geldende kwaliteitsnormen voldoet. In 2013 vond ook een directiewisseling plaats. In april 2013 werd de heer mr. R. (Ronald) Visser door het algemeen bestuur van OZHZ benoemd tot directeur van de omgevingsdienst. De afgelopen twee jaar was hij adjunct-directeur van OZHZ. Onder zijn leiding zijn in de bedrijfsvoering goede resultaten geboekt. Daarnaast heeft de heer Visser een stevige en verbindende rol gespeeld in de regio in goede samenwerking met de opdrachtgevers en eigenaren. In 2013 is de organisatiestructuur van OZHZ geëvalueerd en zijn de benodigde organisatieveranderingen in gang gezet. Ook is nagedacht over nieuwe huisvesting. In 2014 wordt daarin een definitieve keuze gemaakt, zodat naar verwachting in 2015 de verhuizing plaats zal vinden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het concept van Het Nieuwe Werken. De combinatie van een nieuw kantoorpand en een nieuw werkconcept maakt het mogelijk dat de medewerkers van OZHZ in een prettige werkomgeving op een efficiënte wijze hun taken kunnen vervullen. De omgevingsdienst voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit en verzorgt milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. In mandaat voerde OZHZ ook al taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dordrecht. Sinds 1 juni 2013 doet OZHZ dat ook voor de gemeente Alblasserdam. Inmiddels heeft de gemeente Leerdam zich sinds 1 januari 2014 hierbij aangesloten. De overheveling van taken past in het beleid van de overheid om op ambtelijk gebied steeds meer samen te werken in regionaal verband. Het afgelopen jaar kende ook hectische perioden. De dienst stond in de publieke belangstelling met dossiers zoals Derde Merwedehaven, DuPont, Nedstaal, De Rivierendriesprong en Ashland. Naar aanleiding daarvan zijn enkele werkwijzen aangepast, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop emissierapportages worden beoordeeld. Media en inwoners verwachten ook een actievere communicatie van de omgevingsdienst. De afgelopen periode is daar al meer op ingezet, wat zijn vruchten afwerpt in een meer positieve berichtgeving en beeldvorming. Een deel van de kritiek heeft daarnaast met de onbekendheid van de dienst te maken. Voor buitenstaanders is het vaak ingewikkeld om te begrijpen wat OZHZ doet en welke taken ze voor verschillende opdrachtgevers uitvoert. In 2014 zal OZHZ daarom flink inzetten op communicatie. Richting de inwoners van Zuid-Holland Zuid, richting ondernemers en richting (nieuwe) bestuurders. OZHZ zal haar focus verleggen van productie en producten naar de te bereiken effecten en resultaten. Aan de hand van concrete voorbeelden laat OZHZ zien wat ze doet en welke bijdrage ze daarmee levert aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio. Dit digitale jaarverslag is daar een goed voorbeeld van. mr. R.A. Janssen, Voorzitter bestuur OZHZ en gedeputeerde milieu van de provincie Zuid-Holland 1

3 Wat doet OZHZ? De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ondersteunt de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland op basis van specialistische kennis waarbij veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Gezamenlijk het evenwicht vinden tussen de kwaliteit van de leefomgeving en ruimte voor economische ontwikkeling: dat is de uitdaging voor de omgevingsdienst. OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) uitvoert en adviseert rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Specialisten van de afdeling Expertise en Advies van OZHZ ondersteunen vergunningverleners en toezichthouders van OZHZ bij de taken die zij uitvoeren namens gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze specialisten kunnen ook rechtstreeks ondersteuning bieden aan gemeenten en provincie. Daarmee kan het juiste milieuadvies, op het juiste moment worden geleverd. Vanuit het kantoor in Dordrecht zijn circa 200 medewerkers actief in de regio. OZHZ werkt hierbij samen met andere organisaties zoals de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De regio Zuid-Holland Zuid is de meest zuidoostelijke regio van de provincie Zuid-Holland. Centraal in deze regio liggen de Drechtsteden. Ten westen daarvan strekt de Hoeksche Waard zich uit, ten oosten het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Zuid- Holland Zuid beslaat in totaal 720 km 2. Er wonen ruim mensen en er zijn ruim bedrijven gevestigd. 2

4 Bestuur De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is een gemeenschappelijke regeling tussen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. De gemeenschappelijke regeling kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ is de heer mr. R.A. Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 18 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Naast de voorzitter bestaat het dagelijks bestuur uit nog 4 leden, te weten de heer Sleeking als plaatsvervangend voorzitter en de heren Heijkoop, Mirck en Reijnierse. De laatste drie genoemde personen zijn door het algemeen bestuur benoemd als lid van het dagelijks bestuur op voordracht van de gemeenten in (respectievelijk) de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. In 2013 vergaderde het algemeen bestuur 6 keer, het dagelijks bestuur 9 keer. De bestuursvergaderingen worden voorbereid met twee adviesgroepen vanuit de gemeenten en provincie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de opdrachtgevers- en in de eigenarenrelatie. Belangrijke dossiers in 2013 waren het vormgeven van de nieuwe duurzame samenwerkingsrelatie met het Servicecentrum Drechtsteden en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling om dat mogelijk te maken. Naast de reguliere bestuursvergaderingen is in het verleden de afspraak gemaakt om jaarlijks een bestuursconferentie te organiseren. Het thema van de bestuursconferentie in mei 2013 was omgevingskwaliteit. Aan de hand van de Havenvisie 2030 zijn de kansen en bedreigingen voor de regio in beeld gebracht. De resultaten kunnen door de opdrachtgevers worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes. De ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de gemeenschappelijke regeling. De heer mr. R. Visser is op 17 april 2013 benoemd als nieuwe directeur van OZHZ. De directeur legt verantwoording af aan het algemeen en dagelijks bestuur. 3

5 OZHZ draagt bij aan een veilige regio, door het verlenen van vergunningen en het houden van toezichtacties, zodat risico s op fysiek letsel bij calamiteiten verminderen. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door middel van het inschatten van risico s om incidenten te voorkomen, effecten er van te beperken òf bij onveilige situaties handhavend op te treden bij een bedrijf. Bijvoorbeeld door een bedrijf tijdelijk te sluiten of een dwangsom op te leggen. Vernieuwend toezicht bouw, brandveiligheid en milieu OZHZ voert al 40 jaar voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de milieuwetgeving uit. In het kader van handhaving voert OZHZ inspecties uit bij diverse bedrijven en instellingen en dwingt daar waar nodig naleving af. Onder de naam Vernieuwend Toezicht wordt sinds 2010 geen onderscheid meer gemaakt tussen de afzonderlijke taakvelden. Een doelmatige inspectie kan alleen plaatsvinden wanneer integraal op alle aspecten van veiligheid wordt gelet, dus milieu, brandveiligheid en bouwkundige veiligheid. Kortom: integraal toezicht. In de periode is het Vernieuwend Toezicht gefaseerd ingevoerd. Vernieuwend toezicht scholen In Dordrecht zijn 68 locaties voor basisonderwijs. Op basis van het Vernieuwend Toezicht worden deze scholen door OZHZ één keer per drie jaar integraal gecontroleerd op de aspecten bouw, brandveiligheid en milieu. Zo ook in In het verleden werden overtredingen op het gebied van veilig vluchten regelmatig geconstateerd. OZHZ heeft samen met de gemeente bekeken in hoeverre het naleefgedrag door scholen kan worden verbeterd. Besloten is om communicatie in te zetten ter ondersteuning van de fysieke controles. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn alle basisscholen in Dordrecht eerst met een brief van OZHZ geïnformeerd over de regels op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van geïllustreerde voorbeelden is duidelijk gemaakt welke situaties voldoen aan de wettelijke vereisten en welke niet. Het uiteindelijke doel is om het naleefgedrag te verbeteren. Uiteraard vinden daarnaast ook fysieke controles plaats. In 2014 zal na de laatste inspecties worden bekeken of de brandveiligheidsregels op scholen nu beter worden nageleefd en of het project daarmee succesvol is. Niet goed werkende sprinklers In juli 2013 ontdekte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tijdens een gezamenlijke inspectie met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het chemisch bedrijf Ashland Industries Nederland BV in Zwijndrecht een niet goed werkende sprinklerinstallatie. Het bedrijf kreeg een week om aan te geven welke maatregelen nodig waren. Via een dwangsom van ,- werd een laad- en losverbod ingesteld voor tankwagens met ethyleenoxide. De dwangsom gold totdat de sprinklerinstallatie was hersteld. Met het opleggen van een tweede dwangsom zorgde OZHZ dat de andere benodigde maatregelen ook snel werden uitgevoerd. Tijdens de inspectie was naar voren gekomen dat een gedeelte van de sprinklerkoppen in de reactorplant niet goed werkten. Het bedrijf maakt grond- en hulpstoffen voor onder andere de farmaceutische, papier- verf- en cosmetica-industrie. De inschatting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was dat een eventuele brand beheersbaar zou zijn, maar uiteindelijk niet geblust kon worden met de sprinkler. 4

6 Ook op de laad- en losplaats voor het giftige en zeer brandbare ethyleenoxide bleken de sprinklers onvoldoende te functioneren. Binnen een week heeft het bedrijf een plan van aanpak aangeleverd en vervolgens maatregelen doorgevoerd binnen de gehele fabriek. Naar aanleiding van de constatering is het bedrijf ook extra geïnspecteerd, waarbij ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering intensief werden meegenomen. OZHZ draagt bij aan een gezonde regio. Via vergunningen zorgt OZHZ dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk negatief effect hebben op een gezond woon- en leefklimaat. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door in een vergunning vast te leggen welke stoffen een bedrijf mag verwerken of uitstoten, of door te adviseren over het reinigen van vervuilde bodem en het verrichten van onderzoek. Sluiting en start nazorgfase Derde Merwede haven Met het oog op de eindafwerking is in 2013 de stortplaats Derde Merwede haven door aanvulling met bouwstoffen in profiel gebracht. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit heeft OZHZ dit beoordeeld en toezicht gehouden op het aanbrengen van de bouwstoffen. Daarnaast zijn er controles uitgevoerd op de waterzuivering en de installatie voor het onttrekken van stortgas. Een proef met de waterzuivering voor optimalisatie van de waterzuivering is gekeurd door OZHZ. Voor de omgeving zijn door de Derde Merwedehaven in 2013 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die ook door OZHZ zijn bijgewoond. Daarnaast neemt OZHZ deel aan overleggen over de vormgeving en het uiteindelijke recreatieve gebruik van het gebied in de toekomst. Van afvalstort naar recreatiegebied Vanaf 31 december 2012 wordt er geen afval meer gestort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De gemeente, de provincie en de exploitant hebben afgesproken de voormalige haven om te vormen tot parkachtig recreatiegebied van circa 60 hectare groot. Aansluitend op de voormalige stortplaats blijft aan de kade op het voorterrein een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer 5 hectare bestaan. Het nieuwe recreatiegebied zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. De betrokken partners hebben een eindafwerkingsplan en een opleveringsplan opgesteld. Het eindafwerkingsplan geeft aan hoe de berg wordt vormgegeven en hoe de bovenafdichting en de recreatieve inrichting eruit komt te zien. Dit plan is door alle betrokken partners akkoord bevonden. Eeuwigdurende nazorg OZHZ houdt toezicht op de activiteiten ter voorbereiding van de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid- Holland. In juli 2013 is door de provincie voor de eeuwigdurende nazorg, het nazorgplan goedgekeurd. Het plan beschrijft alle afspraken en maatregelen waarmee de stortplaats volledig geïsoleerd blijft van de omgeving zodat schadelijke stoffen niet in het milieu terecht kunnen komen. 5

7 Bij de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid-Holland vervalt de milieuvergunning. De eenheid Nazorg van de provincie is dan verantwoordelijk voor het toezicht op en controle van de stortplaats. Het gaat daarbij onder andere om het functioneren van de waterzuivering, de stortgasonttrekking, monitoring van grondwateronttrekking, de eindafdekking en de staat van het onderhoud. Door het uitvoeren van toezicht op de aanleg van de eindafwerking en het participeren in overlegstructuren draagt OZHZ bij aan een gezonde samenleving. Stofonderzoek omgeving Noordhoek In juni 2013 heeft de omgevingsdienst een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om duidelijkheid te verschaffen over de ervaren stofoverlast in de omgeving van de Noordhoek in Papendrecht. In het gebied ten westen van de Noordhoek zijn meerdere bedrijven gevestigd. De dijk zelf en de nabij gelegen rivier De Noord zijn drukke verkeersaders. Bij OZHZ en de gemeente Papendrecht komen al jaren klachten binnen van bewoners over o.a. stofoverlast. Het stofonderzoek had als doel te achterhalen om welke soort stof het gaat, de herkomst en in hoeverre het eventueel schadelijk is. Metingen en monsters Vanaf september zijn diverse metingen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit en zijn er stofmonsters genomen. Dat gebeurde met behulp van o.a. grofstofrecorders op twee plekken nabij de Noordhoek in Papendrecht, in de woonwijk achter de dijk. De gegevens zijn na afloop van het onderzoek geanalyseerd en gekoppeld aan de windrichting, windsnelheid en neerslag van dat moment. Door ongunstige weersomstandigheden en een technisch mankement aan één van de stofrecorders is het stofonderzoek verlengd tot het eind van het jaar. Daardoor zijn de meetresultaten die verzameld zijn, voldoende voor een betrouwbare analyse. De rapportage met resultaten van het stofonderzoek is in het voorjaar van 2014 gereed. OZHZ draagt bij aan een duurzame regio, door te adviseren over een bewuster (her)gebruik van energie en grondstoffen, om schade aan het milieu te voorkomen. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door bepaalde bedrijfstakken te adviseren over energiebesparing òf met gemeenten mee te denken over een duurzame inrichting van de ondergrond en de omgeving. Energiebesparing grootverbruikers Begin juni 2013 ontving Henk Mirck, wethouder en regionaal portefeuillehouder duurzaamheid van het Drechtsteden Bestuur, uit handen van OZHZ de Rapportage Grootverbruikers. Op basis van het Regionaal Energieprogramma Drechtsteden controleert en adviseert de omgevingsdienst, bedrijven en instellingen in de Drechtsteden over het treffen van energiebesparende maatregelen. Uit de Rapportage Grootverbruikers bleek dat bij industriële grootverbruikers een energiebesparing van wel 12% mogelijk is. 6

8 Duurzaamheid Bedrijven en instellingen moeten op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het maatschappelijk belang van deze maatregelen is groot, omdat het kan leiden tot substantiële reducties in CO2-emissies. Sinds 2011 houdt OZHZ energiecontroles bij bedrijven en instellingen. In 2011 en 2012 werden industriële grootverbruikers bezocht, Dat zijn bedrijven met een jaarverbruik boven de kwh aan elektra en m³ aan gas. De rapportage is gebaseerd op gesprekken bij 30 bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, metaalindustrie, machinebouw, chemie en overig. Het CO2 besparingspotentieel bij deze instellingen is ruim 8% per jaar. Dat komt neer op een vermindering van circa ton CO2. Vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer huishoudens. Het project draagt hiermee aanzienlijk bij aan het realiseren van de energie- en duurzaamheiddoelstellingen van de regio Drechtsteden. Toekomst Het gaat bij energiebesparing uiteraard niet alleen om de grootverbruikers. Eerder werden zorginstellingen bezocht. Zij hebben vrijwel allemaal een goedgekeurd plan van aanpak ingediend en gaan aan de slag met de maatregelen. Ook zullen o.a. scholen en hotels in de regio worden gecontroleerd. Nieuwe taken rond bodemenergie In 2013 zijn er nieuwe regels gekomen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen. Deze regels zijn vastgelegd in het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat in totaal zeven bestaande besluiten vervangt. Het afgelopen jaar heeft OZHZ de gemeenten geholpen zich voor te bereiden op deze taak waar ze voor verantwoordelijk zijn geworden. Afgesproken is dat OZHZ de vergunningverlening en de toetsing van de meldingen rond bodemenergiesystemen voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid uitvoert. Duurzaam verwarmen en koelen Met bodemenergiesystemen kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. De bodem wordt hierbij gebruikt om warmte of kou te onttrekken. Hierdoor zijn de jaarlijkse gas/energie kosten lager en ontstaat minder CO2-uitstoot dan bij een conventioneel systeem zoals een CVinstallatie. De gemeenten hebben als bevoegd gezag ook de bevoegdheid om beleid op te stellen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen. Dit is en blijft een taak van de gemeente. OZHZ kan daarbij desgewenst ondersteunen. Toename bodemenergiesystemen Het gebruik van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De toename van het aantal bodemenergiesystemen in de bodem kan ook tot problemen leiden. Wanneer ze te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Dit gaat ten koste van het rendement en leidt tot hogere kosten. Een goede onderlinge ordening van deze systemen in de ondergrond is daarom nodig. Een gemeente kan drukte in ondergrond verwachten in verband met toekomstige systemen, of een te verwachte grote energievraag, Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een interferentiegebied aan te wijzen. Gevolg is dat voor het installeren van een klein gesloten bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) verplicht is. Daarmee wordt het mogelijk om de ondergrond, op het gebied van bodemenergie, te 7

9 ordenen. Door een betere ordening kunnen in een gebied meer bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd, zonder dat de verschillende systemen elkaar negatief beïnvloeden en kan er rekening worden gehouden met toekomstige systemen. In samenwerking met IF Technology en de gemeente Gorinchem heeft OZHZ onderzocht op welke wijze om kan worden gegaan met de bevoegdheid tot het aanwijzen van interferentiegebieden. In 2013 heeft OZHZ dit onderzoek ook onder de aandacht gebracht van de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. OZHZ draagt bij aan een leefbare regio, door in de woonomgeving overlast die bewoners een gevoel van onbehagen geeft, te signaleren en aan te pakken. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door toezicht te houden op (horeca) bedrijven òf door geur- en geluidklachten van inwoners af te handelen. Nieuwe natuur website OZHZ houdt toezicht op Natura2000 gebieden en controleert naleving van de Natuurbeschermingswet en de Boswet/Flora- en Faunawet. Dit zijn provinciale taken die omgevingsdienst bij de vorming van de omgevingsdiensten heeft meegekregen vanuit de provincie. Voor deze groene handhaving is een site ontwikkeld over de natuurwaarden van Zuid-Holland. De site is ontstaan vanuit de behoefte van de verschillende toezichthouders in het groene netwerk om op een eenvoudig manier informatie uit te wisselen. Voor mensen die wonen, werken, of willen recreëren in deze natuurgebieden is het ook leuk en nuttig om te weten wat je tegen kunt komen. Niet de regelgeving, maar de natuurwaarden waren leidend bij de opzet van deze site. Voordelta Een van de meest in het oogspringende groene taken voert OZHZ uit in de Voordelta, de ondiepe zee die zich uitstrekt van de Zuid-Hollandse eilanden tot en met de stranden van Zeeland. Dit is de plek waar watervogels en zeehonden hun rust vinden dankzij inzet van toezichthouders onder regie van OZHZ. De Voordelta is het gebied voor de kust van Zuid-Holland waar momenteel de Tweede Maasvlakte verrijst. Door de aanleg van dit nieuwe havengebied verdwijnt er tweeduizend hectare natuur. Omdat het een Natura-2000-gebied is, schrijft Europese regelgeving voor dat er compensatie moet komen. Natuur wordt gecompenseerd door onder meer het inrichten van rust- en foerageergebieden voor zeehonden en watervogels op de zandplaten. Activiteiten in deze gebieden zijn niet toegestaan. Daarover zijn afspraken gemaakt met een brede groep maatschappelijke organisaties. Folders, informatiepanelen en verbodsborden moeten zorgen voor het naleven van deze afspraken. Toezichthouders en handhavers geven mensen het laatste zetje in de goede richting. 8

10 Flexibel omgaan met geluidruimte bedrijventerreinen Begin 2013 werd de eerder ingezette dialoog tussen ondernemers en de omgevingsdienst over geluidruimte op bedrijventerreinen succesvol afgerond. Dankzij een constructieve samenwerking van Werkgevers Drechtsteden, Kamer van Koophandel en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ontstond op bedrijventerreinen meer flexibiliteit door het uitruilen van geluidruimte. Het uitruilen van geluidruimte tussen bedrijven en het pragmatisch omgaan met verwaarloosbare geluidbijdragen biedt gevestigde bedrijven ruimte voor uitbreiding. Voor nieuwkomers worden deze terreinen hierdoor ook aantrekkelijker. Win-winsituatie Om beschikbare geluidruimte optimaal te verdelen en te beheren is al langer sprake van zonebeheerplannen. Voor aanwezige en nieuw te vestigen bedrijven is geluidsruimte gekoppeld aan een specifiek perceel. In dit systeem signaleerde het bedrijfsleven een aantal tekortkomingen. Bedrijven liepen vast op kleine, vaak te verwaarlozen overschrijdingen van hun geluidbudget. Een dialoog werd gestart tussen ondernemers en OZHZ. Begin 2013 werd het met succes afgerond. Voor een lichte toename van geluid wordt meer ruimte geboden in de vergunning en in een protocol is geregeld dat bedrijven onderling ook geluidruimte kunnen ruilen. De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie. Het succes van deze samenwerking levert een bijdrage aan een vitale regionale economie, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. In juni 2013 verscheen over dit project een artikel in Slagkracht, het magazine van werkgevers Drechtsteden. 9

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Het gebruiken van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit

Nadere informatie

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology 1 Inhoud 1. Bodemenergie in het kort 2. Melding en vergunning gesloten systemen

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré HUM en BUM Bodemenergiesystemen Bodem+ Manfred Beckman Lapré De Bodemenergie quiz 12 vragen over de HUM en BUM bodemenergie Tot slot enkele tips 2 WB Bodemenergie Testvraag Wie ben ik? GROEN: Handhaver,

Nadere informatie

INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID

INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID Ruud Hakkeling Casparus Hensen Inhoud - Ervaringen met vorming omgevingsdienst - Organisatie toezicht Wbb en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

De (komende) verplichting tot erkenning

De (komende) verplichting tot erkenning De (komende) verplichting tot erkenning Bodem+ Manfred Beckman Lapré Inhoud 1. De waarde van bodemenergie 2. Waarom de verplichting tot erkenning? 3. Wat is en wordt verplicht? 4. Wat is een erkenning?

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Eindrapportage project Energiebesparing 2014

Eindrapportage project Energiebesparing 2014 Eindrapportage project Energiebesparing 2014 Opsteller: Christian de Laat Datum 1 maart 2015 eindrapportage: DMS nummer: 21906304 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 DOELSTELLING EN AANPAK... 4 1.1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers Bodemenergie en toezicht 13-2-2013 Gert Jan Evers Inhoud presentatie Is toezicht nodig? Waar toezicht op houden? Wat en hoe worden gegevens aangeleverd? Knelpunten Gevolgen Voorbeelden Oplossingen Na 1

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

D oc lo od. Rotterdam, 8 februari 2011.

D oc lo od. Rotterdam, 8 februari 2011. Rotterdam, 8 februari 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en mevrouw A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over toezicht crèches.

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V.

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Wavin Diensten BV Energiebesparing warmte-koudeopslag restwarmte Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Inhoud 2 Inhoud Wavin locatie algemeen Koude opslagsysteem Ombouw naar warmte-koude

Nadere informatie

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Toezicht op Brzo-bedrijven Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Even voorstellen Boukje van der Lecq Hoofd bureau Staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie Saskia Bartel Senior stafjurist

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

: College van Burgemeester en Wethouders. : Agendapunt 4a (mededelingen portefeuillehouders)

: College van Burgemeester en Wethouders. : Agendapunt 4a (mededelingen portefeuillehouders) Informatiebrief Voor : Opiniërende bijeenkomst 30 augustus 2011 Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 25 augustus 2011 Betreft : Agendapunt 4a (mededelingen portefeuillehouders) Portefeuille

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen RWS Leefomgeving / Bodem+ Manfred Beckman Lapré Wat zijn bodemenergiesystemen? open systemen, ofwel WKO systemen gesloten systemen, ofwel bodemwarmtewisselaars 3

Nadere informatie

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Omgevingsdienst Regio Arnhem OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager Onderwerp Plaatsnaam Zaaknummer Datum besluit Vuurwerk 24 U.G. Vuurwerkbesluit Wageningen 00025575

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9 3 Milieuregelgeving 3.1 Opbouw milieuwetgeving In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste milieuregelgeving weergegeven waar met bouwen rekening mee moet worden gehouden. De rode draad van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 Groengebied Amstelland AB 29-11-2012 Agendapunt 3c mededeling evaluatie evenement Amsterdam Open Air BIJLAGE 1 Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 1. Inleiding Op 26 en 27 mei 2012 heeft bij de

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: DE RONDE VENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 20 maart 2013 RA130475 Samenvatting Een gezin ervaart al jaren geluids- en trillingsoverlast van, naar

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Fig. 1: Geluidzones in de Drechtsteden (industrietereinen De Staart Dordrecht en Oosteind Papendrecht

Fig. 1: Geluidzones in de Drechtsteden (industrietereinen De Staart Dordrecht en Oosteind Papendrecht HET VERDELEN VAN GELUID OP INDUSTRIETERREINEN Het inpassen van extra geluidproductie voor nieuwe of te wijzigen bedrijvigheid op gezoneerde industrieterreinen blijft in de praktijk om aandacht vragen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Werken met de Wabo Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Opzet sessie 1. De theorie, wat heeft 5 jaar Wabo aan echte wijzigingen opgeleverd 2.

Nadere informatie