Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. www.ozhz.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Het jaar 2013 was het derde jaar als omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) startte op 1 januari 2011 als eerste operationele regionale omgevingsdienst in Nederland. OZHZ is het afgelopen jaar volop in beweging geweest. De afgesproken inhoudelijke en financiële doelen zijn door OZHZ gehaald. Uit de zelfevaluatie naar de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving blijkt dat OZHZ al grotendeels voldoet aan de landelijke criteria voor Een aantal ontwikkelpunten wordt komend jaar opgepakt, zodat OZHZ in 2015 aan alle dan geldende kwaliteitsnormen voldoet. In 2013 vond ook een directiewisseling plaats. In april 2013 werd de heer mr. R. (Ronald) Visser door het algemeen bestuur van OZHZ benoemd tot directeur van de omgevingsdienst. De afgelopen twee jaar was hij adjunct-directeur van OZHZ. Onder zijn leiding zijn in de bedrijfsvoering goede resultaten geboekt. Daarnaast heeft de heer Visser een stevige en verbindende rol gespeeld in de regio in goede samenwerking met de opdrachtgevers en eigenaren. In 2013 is de organisatiestructuur van OZHZ geëvalueerd en zijn de benodigde organisatieveranderingen in gang gezet. Ook is nagedacht over nieuwe huisvesting. In 2014 wordt daarin een definitieve keuze gemaakt, zodat naar verwachting in 2015 de verhuizing plaats zal vinden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het concept van Het Nieuwe Werken. De combinatie van een nieuw kantoorpand en een nieuw werkconcept maakt het mogelijk dat de medewerkers van OZHZ in een prettige werkomgeving op een efficiënte wijze hun taken kunnen vervullen. De omgevingsdienst voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit en verzorgt milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. In mandaat voerde OZHZ ook al taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dordrecht. Sinds 1 juni 2013 doet OZHZ dat ook voor de gemeente Alblasserdam. Inmiddels heeft de gemeente Leerdam zich sinds 1 januari 2014 hierbij aangesloten. De overheveling van taken past in het beleid van de overheid om op ambtelijk gebied steeds meer samen te werken in regionaal verband. Het afgelopen jaar kende ook hectische perioden. De dienst stond in de publieke belangstelling met dossiers zoals Derde Merwedehaven, DuPont, Nedstaal, De Rivierendriesprong en Ashland. Naar aanleiding daarvan zijn enkele werkwijzen aangepast, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop emissierapportages worden beoordeeld. Media en inwoners verwachten ook een actievere communicatie van de omgevingsdienst. De afgelopen periode is daar al meer op ingezet, wat zijn vruchten afwerpt in een meer positieve berichtgeving en beeldvorming. Een deel van de kritiek heeft daarnaast met de onbekendheid van de dienst te maken. Voor buitenstaanders is het vaak ingewikkeld om te begrijpen wat OZHZ doet en welke taken ze voor verschillende opdrachtgevers uitvoert. In 2014 zal OZHZ daarom flink inzetten op communicatie. Richting de inwoners van Zuid-Holland Zuid, richting ondernemers en richting (nieuwe) bestuurders. OZHZ zal haar focus verleggen van productie en producten naar de te bereiken effecten en resultaten. Aan de hand van concrete voorbeelden laat OZHZ zien wat ze doet en welke bijdrage ze daarmee levert aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio. Dit digitale jaarverslag is daar een goed voorbeeld van. mr. R.A. Janssen, Voorzitter bestuur OZHZ en gedeputeerde milieu van de provincie Zuid-Holland 1

3 Wat doet OZHZ? De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ondersteunt de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland op basis van specialistische kennis waarbij veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Gezamenlijk het evenwicht vinden tussen de kwaliteit van de leefomgeving en ruimte voor economische ontwikkeling: dat is de uitdaging voor de omgevingsdienst. OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) uitvoert en adviseert rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Specialisten van de afdeling Expertise en Advies van OZHZ ondersteunen vergunningverleners en toezichthouders van OZHZ bij de taken die zij uitvoeren namens gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze specialisten kunnen ook rechtstreeks ondersteuning bieden aan gemeenten en provincie. Daarmee kan het juiste milieuadvies, op het juiste moment worden geleverd. Vanuit het kantoor in Dordrecht zijn circa 200 medewerkers actief in de regio. OZHZ werkt hierbij samen met andere organisaties zoals de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De regio Zuid-Holland Zuid is de meest zuidoostelijke regio van de provincie Zuid-Holland. Centraal in deze regio liggen de Drechtsteden. Ten westen daarvan strekt de Hoeksche Waard zich uit, ten oosten het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Zuid- Holland Zuid beslaat in totaal 720 km 2. Er wonen ruim mensen en er zijn ruim bedrijven gevestigd. 2

4 Bestuur De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is een gemeenschappelijke regeling tussen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. De gemeenschappelijke regeling kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ is de heer mr. R.A. Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 18 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Naast de voorzitter bestaat het dagelijks bestuur uit nog 4 leden, te weten de heer Sleeking als plaatsvervangend voorzitter en de heren Heijkoop, Mirck en Reijnierse. De laatste drie genoemde personen zijn door het algemeen bestuur benoemd als lid van het dagelijks bestuur op voordracht van de gemeenten in (respectievelijk) de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. In 2013 vergaderde het algemeen bestuur 6 keer, het dagelijks bestuur 9 keer. De bestuursvergaderingen worden voorbereid met twee adviesgroepen vanuit de gemeenten en provincie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de opdrachtgevers- en in de eigenarenrelatie. Belangrijke dossiers in 2013 waren het vormgeven van de nieuwe duurzame samenwerkingsrelatie met het Servicecentrum Drechtsteden en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling om dat mogelijk te maken. Naast de reguliere bestuursvergaderingen is in het verleden de afspraak gemaakt om jaarlijks een bestuursconferentie te organiseren. Het thema van de bestuursconferentie in mei 2013 was omgevingskwaliteit. Aan de hand van de Havenvisie 2030 zijn de kansen en bedreigingen voor de regio in beeld gebracht. De resultaten kunnen door de opdrachtgevers worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes. De ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de gemeenschappelijke regeling. De heer mr. R. Visser is op 17 april 2013 benoemd als nieuwe directeur van OZHZ. De directeur legt verantwoording af aan het algemeen en dagelijks bestuur. 3

5 OZHZ draagt bij aan een veilige regio, door het verlenen van vergunningen en het houden van toezichtacties, zodat risico s op fysiek letsel bij calamiteiten verminderen. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door middel van het inschatten van risico s om incidenten te voorkomen, effecten er van te beperken òf bij onveilige situaties handhavend op te treden bij een bedrijf. Bijvoorbeeld door een bedrijf tijdelijk te sluiten of een dwangsom op te leggen. Vernieuwend toezicht bouw, brandveiligheid en milieu OZHZ voert al 40 jaar voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de milieuwetgeving uit. In het kader van handhaving voert OZHZ inspecties uit bij diverse bedrijven en instellingen en dwingt daar waar nodig naleving af. Onder de naam Vernieuwend Toezicht wordt sinds 2010 geen onderscheid meer gemaakt tussen de afzonderlijke taakvelden. Een doelmatige inspectie kan alleen plaatsvinden wanneer integraal op alle aspecten van veiligheid wordt gelet, dus milieu, brandveiligheid en bouwkundige veiligheid. Kortom: integraal toezicht. In de periode is het Vernieuwend Toezicht gefaseerd ingevoerd. Vernieuwend toezicht scholen In Dordrecht zijn 68 locaties voor basisonderwijs. Op basis van het Vernieuwend Toezicht worden deze scholen door OZHZ één keer per drie jaar integraal gecontroleerd op de aspecten bouw, brandveiligheid en milieu. Zo ook in In het verleden werden overtredingen op het gebied van veilig vluchten regelmatig geconstateerd. OZHZ heeft samen met de gemeente bekeken in hoeverre het naleefgedrag door scholen kan worden verbeterd. Besloten is om communicatie in te zetten ter ondersteuning van de fysieke controles. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn alle basisscholen in Dordrecht eerst met een brief van OZHZ geïnformeerd over de regels op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van geïllustreerde voorbeelden is duidelijk gemaakt welke situaties voldoen aan de wettelijke vereisten en welke niet. Het uiteindelijke doel is om het naleefgedrag te verbeteren. Uiteraard vinden daarnaast ook fysieke controles plaats. In 2014 zal na de laatste inspecties worden bekeken of de brandveiligheidsregels op scholen nu beter worden nageleefd en of het project daarmee succesvol is. Niet goed werkende sprinklers In juli 2013 ontdekte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tijdens een gezamenlijke inspectie met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het chemisch bedrijf Ashland Industries Nederland BV in Zwijndrecht een niet goed werkende sprinklerinstallatie. Het bedrijf kreeg een week om aan te geven welke maatregelen nodig waren. Via een dwangsom van ,- werd een laad- en losverbod ingesteld voor tankwagens met ethyleenoxide. De dwangsom gold totdat de sprinklerinstallatie was hersteld. Met het opleggen van een tweede dwangsom zorgde OZHZ dat de andere benodigde maatregelen ook snel werden uitgevoerd. Tijdens de inspectie was naar voren gekomen dat een gedeelte van de sprinklerkoppen in de reactorplant niet goed werkten. Het bedrijf maakt grond- en hulpstoffen voor onder andere de farmaceutische, papier- verf- en cosmetica-industrie. De inschatting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was dat een eventuele brand beheersbaar zou zijn, maar uiteindelijk niet geblust kon worden met de sprinkler. 4

6 Ook op de laad- en losplaats voor het giftige en zeer brandbare ethyleenoxide bleken de sprinklers onvoldoende te functioneren. Binnen een week heeft het bedrijf een plan van aanpak aangeleverd en vervolgens maatregelen doorgevoerd binnen de gehele fabriek. Naar aanleiding van de constatering is het bedrijf ook extra geïnspecteerd, waarbij ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering intensief werden meegenomen. OZHZ draagt bij aan een gezonde regio. Via vergunningen zorgt OZHZ dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk negatief effect hebben op een gezond woon- en leefklimaat. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door in een vergunning vast te leggen welke stoffen een bedrijf mag verwerken of uitstoten, of door te adviseren over het reinigen van vervuilde bodem en het verrichten van onderzoek. Sluiting en start nazorgfase Derde Merwede haven Met het oog op de eindafwerking is in 2013 de stortplaats Derde Merwede haven door aanvulling met bouwstoffen in profiel gebracht. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit heeft OZHZ dit beoordeeld en toezicht gehouden op het aanbrengen van de bouwstoffen. Daarnaast zijn er controles uitgevoerd op de waterzuivering en de installatie voor het onttrekken van stortgas. Een proef met de waterzuivering voor optimalisatie van de waterzuivering is gekeurd door OZHZ. Voor de omgeving zijn door de Derde Merwedehaven in 2013 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die ook door OZHZ zijn bijgewoond. Daarnaast neemt OZHZ deel aan overleggen over de vormgeving en het uiteindelijke recreatieve gebruik van het gebied in de toekomst. Van afvalstort naar recreatiegebied Vanaf 31 december 2012 wordt er geen afval meer gestort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De gemeente, de provincie en de exploitant hebben afgesproken de voormalige haven om te vormen tot parkachtig recreatiegebied van circa 60 hectare groot. Aansluitend op de voormalige stortplaats blijft aan de kade op het voorterrein een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer 5 hectare bestaan. Het nieuwe recreatiegebied zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. De betrokken partners hebben een eindafwerkingsplan en een opleveringsplan opgesteld. Het eindafwerkingsplan geeft aan hoe de berg wordt vormgegeven en hoe de bovenafdichting en de recreatieve inrichting eruit komt te zien. Dit plan is door alle betrokken partners akkoord bevonden. Eeuwigdurende nazorg OZHZ houdt toezicht op de activiteiten ter voorbereiding van de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid- Holland. In juli 2013 is door de provincie voor de eeuwigdurende nazorg, het nazorgplan goedgekeurd. Het plan beschrijft alle afspraken en maatregelen waarmee de stortplaats volledig geïsoleerd blijft van de omgeving zodat schadelijke stoffen niet in het milieu terecht kunnen komen. 5

7 Bij de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid-Holland vervalt de milieuvergunning. De eenheid Nazorg van de provincie is dan verantwoordelijk voor het toezicht op en controle van de stortplaats. Het gaat daarbij onder andere om het functioneren van de waterzuivering, de stortgasonttrekking, monitoring van grondwateronttrekking, de eindafdekking en de staat van het onderhoud. Door het uitvoeren van toezicht op de aanleg van de eindafwerking en het participeren in overlegstructuren draagt OZHZ bij aan een gezonde samenleving. Stofonderzoek omgeving Noordhoek In juni 2013 heeft de omgevingsdienst een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om duidelijkheid te verschaffen over de ervaren stofoverlast in de omgeving van de Noordhoek in Papendrecht. In het gebied ten westen van de Noordhoek zijn meerdere bedrijven gevestigd. De dijk zelf en de nabij gelegen rivier De Noord zijn drukke verkeersaders. Bij OZHZ en de gemeente Papendrecht komen al jaren klachten binnen van bewoners over o.a. stofoverlast. Het stofonderzoek had als doel te achterhalen om welke soort stof het gaat, de herkomst en in hoeverre het eventueel schadelijk is. Metingen en monsters Vanaf september zijn diverse metingen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit en zijn er stofmonsters genomen. Dat gebeurde met behulp van o.a. grofstofrecorders op twee plekken nabij de Noordhoek in Papendrecht, in de woonwijk achter de dijk. De gegevens zijn na afloop van het onderzoek geanalyseerd en gekoppeld aan de windrichting, windsnelheid en neerslag van dat moment. Door ongunstige weersomstandigheden en een technisch mankement aan één van de stofrecorders is het stofonderzoek verlengd tot het eind van het jaar. Daardoor zijn de meetresultaten die verzameld zijn, voldoende voor een betrouwbare analyse. De rapportage met resultaten van het stofonderzoek is in het voorjaar van 2014 gereed. OZHZ draagt bij aan een duurzame regio, door te adviseren over een bewuster (her)gebruik van energie en grondstoffen, om schade aan het milieu te voorkomen. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door bepaalde bedrijfstakken te adviseren over energiebesparing òf met gemeenten mee te denken over een duurzame inrichting van de ondergrond en de omgeving. Energiebesparing grootverbruikers Begin juni 2013 ontving Henk Mirck, wethouder en regionaal portefeuillehouder duurzaamheid van het Drechtsteden Bestuur, uit handen van OZHZ de Rapportage Grootverbruikers. Op basis van het Regionaal Energieprogramma Drechtsteden controleert en adviseert de omgevingsdienst, bedrijven en instellingen in de Drechtsteden over het treffen van energiebesparende maatregelen. Uit de Rapportage Grootverbruikers bleek dat bij industriële grootverbruikers een energiebesparing van wel 12% mogelijk is. 6

8 Duurzaamheid Bedrijven en instellingen moeten op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het maatschappelijk belang van deze maatregelen is groot, omdat het kan leiden tot substantiële reducties in CO2-emissies. Sinds 2011 houdt OZHZ energiecontroles bij bedrijven en instellingen. In 2011 en 2012 werden industriële grootverbruikers bezocht, Dat zijn bedrijven met een jaarverbruik boven de kwh aan elektra en m³ aan gas. De rapportage is gebaseerd op gesprekken bij 30 bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, metaalindustrie, machinebouw, chemie en overig. Het CO2 besparingspotentieel bij deze instellingen is ruim 8% per jaar. Dat komt neer op een vermindering van circa ton CO2. Vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer huishoudens. Het project draagt hiermee aanzienlijk bij aan het realiseren van de energie- en duurzaamheiddoelstellingen van de regio Drechtsteden. Toekomst Het gaat bij energiebesparing uiteraard niet alleen om de grootverbruikers. Eerder werden zorginstellingen bezocht. Zij hebben vrijwel allemaal een goedgekeurd plan van aanpak ingediend en gaan aan de slag met de maatregelen. Ook zullen o.a. scholen en hotels in de regio worden gecontroleerd. Nieuwe taken rond bodemenergie In 2013 zijn er nieuwe regels gekomen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen. Deze regels zijn vastgelegd in het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat in totaal zeven bestaande besluiten vervangt. Het afgelopen jaar heeft OZHZ de gemeenten geholpen zich voor te bereiden op deze taak waar ze voor verantwoordelijk zijn geworden. Afgesproken is dat OZHZ de vergunningverlening en de toetsing van de meldingen rond bodemenergiesystemen voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid uitvoert. Duurzaam verwarmen en koelen Met bodemenergiesystemen kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. De bodem wordt hierbij gebruikt om warmte of kou te onttrekken. Hierdoor zijn de jaarlijkse gas/energie kosten lager en ontstaat minder CO2-uitstoot dan bij een conventioneel systeem zoals een CVinstallatie. De gemeenten hebben als bevoegd gezag ook de bevoegdheid om beleid op te stellen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen. Dit is en blijft een taak van de gemeente. OZHZ kan daarbij desgewenst ondersteunen. Toename bodemenergiesystemen Het gebruik van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De toename van het aantal bodemenergiesystemen in de bodem kan ook tot problemen leiden. Wanneer ze te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Dit gaat ten koste van het rendement en leidt tot hogere kosten. Een goede onderlinge ordening van deze systemen in de ondergrond is daarom nodig. Een gemeente kan drukte in ondergrond verwachten in verband met toekomstige systemen, of een te verwachte grote energievraag, Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een interferentiegebied aan te wijzen. Gevolg is dat voor het installeren van een klein gesloten bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) verplicht is. Daarmee wordt het mogelijk om de ondergrond, op het gebied van bodemenergie, te 7

9 ordenen. Door een betere ordening kunnen in een gebied meer bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd, zonder dat de verschillende systemen elkaar negatief beïnvloeden en kan er rekening worden gehouden met toekomstige systemen. In samenwerking met IF Technology en de gemeente Gorinchem heeft OZHZ onderzocht op welke wijze om kan worden gegaan met de bevoegdheid tot het aanwijzen van interferentiegebieden. In 2013 heeft OZHZ dit onderzoek ook onder de aandacht gebracht van de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. OZHZ draagt bij aan een leefbare regio, door in de woonomgeving overlast die bewoners een gevoel van onbehagen geeft, te signaleren en aan te pakken. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door toezicht te houden op (horeca) bedrijven òf door geur- en geluidklachten van inwoners af te handelen. Nieuwe natuur website OZHZ houdt toezicht op Natura2000 gebieden en controleert naleving van de Natuurbeschermingswet en de Boswet/Flora- en Faunawet. Dit zijn provinciale taken die omgevingsdienst bij de vorming van de omgevingsdiensten heeft meegekregen vanuit de provincie. Voor deze groene handhaving is een site ontwikkeld over de natuurwaarden van Zuid-Holland. De site is ontstaan vanuit de behoefte van de verschillende toezichthouders in het groene netwerk om op een eenvoudig manier informatie uit te wisselen. Voor mensen die wonen, werken, of willen recreëren in deze natuurgebieden is het ook leuk en nuttig om te weten wat je tegen kunt komen. Niet de regelgeving, maar de natuurwaarden waren leidend bij de opzet van deze site. Voordelta Een van de meest in het oogspringende groene taken voert OZHZ uit in de Voordelta, de ondiepe zee die zich uitstrekt van de Zuid-Hollandse eilanden tot en met de stranden van Zeeland. Dit is de plek waar watervogels en zeehonden hun rust vinden dankzij inzet van toezichthouders onder regie van OZHZ. De Voordelta is het gebied voor de kust van Zuid-Holland waar momenteel de Tweede Maasvlakte verrijst. Door de aanleg van dit nieuwe havengebied verdwijnt er tweeduizend hectare natuur. Omdat het een Natura-2000-gebied is, schrijft Europese regelgeving voor dat er compensatie moet komen. Natuur wordt gecompenseerd door onder meer het inrichten van rust- en foerageergebieden voor zeehonden en watervogels op de zandplaten. Activiteiten in deze gebieden zijn niet toegestaan. Daarover zijn afspraken gemaakt met een brede groep maatschappelijke organisaties. Folders, informatiepanelen en verbodsborden moeten zorgen voor het naleven van deze afspraken. Toezichthouders en handhavers geven mensen het laatste zetje in de goede richting. 8

10 Flexibel omgaan met geluidruimte bedrijventerreinen Begin 2013 werd de eerder ingezette dialoog tussen ondernemers en de omgevingsdienst over geluidruimte op bedrijventerreinen succesvol afgerond. Dankzij een constructieve samenwerking van Werkgevers Drechtsteden, Kamer van Koophandel en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ontstond op bedrijventerreinen meer flexibiliteit door het uitruilen van geluidruimte. Het uitruilen van geluidruimte tussen bedrijven en het pragmatisch omgaan met verwaarloosbare geluidbijdragen biedt gevestigde bedrijven ruimte voor uitbreiding. Voor nieuwkomers worden deze terreinen hierdoor ook aantrekkelijker. Win-winsituatie Om beschikbare geluidruimte optimaal te verdelen en te beheren is al langer sprake van zonebeheerplannen. Voor aanwezige en nieuw te vestigen bedrijven is geluidsruimte gekoppeld aan een specifiek perceel. In dit systeem signaleerde het bedrijfsleven een aantal tekortkomingen. Bedrijven liepen vast op kleine, vaak te verwaarlozen overschrijdingen van hun geluidbudget. Een dialoog werd gestart tussen ondernemers en OZHZ. Begin 2013 werd het met succes afgerond. Voor een lichte toename van geluid wordt meer ruimte geboden in de vergunning en in een protocol is geregeld dat bedrijven onderling ook geluidruimte kunnen ruilen. De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie. Het succes van deze samenwerking levert een bijdrage aan een vitale regionale economie, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. In juni 2013 verscheen over dit project een artikel in Slagkracht, het magazine van werkgevers Drechtsteden. 9

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 Agendapunt: 6a Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 T:\SAMENWERKING\STAF\DIENST\FINANCIEN\JAARREKENING\2011\Jaarstukken 2011 Vastgesteld DB 20 juni 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inleiding 3 I

Nadere informatie

Energiebesparing bij scholen voor het voortgezet onderwijs. In de regio Zuid-Holland Zuid. www.ozhz.nl

Energiebesparing bij scholen voor het voortgezet onderwijs. In de regio Zuid-Holland Zuid. www.ozhz.nl Energiebesparing bij scholen voor het voortgezet onderwijs In de regio Zuid-Holland Zuid www.ozhz.nl Inhoud Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Branchegerichte aanpak voortgezet onderwijs...

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND «odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND GEMEENTE PURMEREND Gemeente Purmermend T.a.v. de gemeenteraad Postbus 15 1440 AA PURMEREND Nr.: Ontv.: 22 APR 2015 datum onderwerp ons kenmerk contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en analyse 5 Conclusies 7 Aanbevelingen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: 20.00 uur 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant

Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant Jaarrapportage 2010 provinciebrede handhavingsamenwerking in Noord-Brabant INHOUDSOPGAVE: SAMENVATTING... 3 1. DE HANDHAVINGSAMENWERKING... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 ROL SEPH S... 4 2. ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator Geachte lezer, De medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis weten als geen ander wat het betekent om zorg voor iemand of iets te hebben. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de zorg voor de patiënt.

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Perspectief voor de toekomst Gemeente Amersfoort Amersfoort 1 stad met een hart Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting. 4 1 Inleiding. 5 1.1 Aanleiding.................................

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB 20 oktober 2011 075757228:0.3 Definitief B02034.000224.0200 075757228:0.3 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 7 1 Handreiking

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Het is een onderdeel van jaarstukken 2013 en betreft de beleidsinhoudelijke verantwoording over de programma s in de begroting 2013. 1.Centrum van de Achterhoek

Nadere informatie

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht Handhavingbeleidsplan 2012 2013 provincie Groningen Gedeputeerde Staten, april 2012 afdeling Milieutoezicht 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding en ontwikkelingen 8 1. Toezicht en handhaving provincie

Nadere informatie