Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. www.ozhz.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Het jaar 2013 was het derde jaar als omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) startte op 1 januari 2011 als eerste operationele regionale omgevingsdienst in Nederland. OZHZ is het afgelopen jaar volop in beweging geweest. De afgesproken inhoudelijke en financiële doelen zijn door OZHZ gehaald. Uit de zelfevaluatie naar de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving blijkt dat OZHZ al grotendeels voldoet aan de landelijke criteria voor Een aantal ontwikkelpunten wordt komend jaar opgepakt, zodat OZHZ in 2015 aan alle dan geldende kwaliteitsnormen voldoet. In 2013 vond ook een directiewisseling plaats. In april 2013 werd de heer mr. R. (Ronald) Visser door het algemeen bestuur van OZHZ benoemd tot directeur van de omgevingsdienst. De afgelopen twee jaar was hij adjunct-directeur van OZHZ. Onder zijn leiding zijn in de bedrijfsvoering goede resultaten geboekt. Daarnaast heeft de heer Visser een stevige en verbindende rol gespeeld in de regio in goede samenwerking met de opdrachtgevers en eigenaren. In 2013 is de organisatiestructuur van OZHZ geëvalueerd en zijn de benodigde organisatieveranderingen in gang gezet. Ook is nagedacht over nieuwe huisvesting. In 2014 wordt daarin een definitieve keuze gemaakt, zodat naar verwachting in 2015 de verhuizing plaats zal vinden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het concept van Het Nieuwe Werken. De combinatie van een nieuw kantoorpand en een nieuw werkconcept maakt het mogelijk dat de medewerkers van OZHZ in een prettige werkomgeving op een efficiënte wijze hun taken kunnen vervullen. De omgevingsdienst voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit en verzorgt milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. In mandaat voerde OZHZ ook al taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dordrecht. Sinds 1 juni 2013 doet OZHZ dat ook voor de gemeente Alblasserdam. Inmiddels heeft de gemeente Leerdam zich sinds 1 januari 2014 hierbij aangesloten. De overheveling van taken past in het beleid van de overheid om op ambtelijk gebied steeds meer samen te werken in regionaal verband. Het afgelopen jaar kende ook hectische perioden. De dienst stond in de publieke belangstelling met dossiers zoals Derde Merwedehaven, DuPont, Nedstaal, De Rivierendriesprong en Ashland. Naar aanleiding daarvan zijn enkele werkwijzen aangepast, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop emissierapportages worden beoordeeld. Media en inwoners verwachten ook een actievere communicatie van de omgevingsdienst. De afgelopen periode is daar al meer op ingezet, wat zijn vruchten afwerpt in een meer positieve berichtgeving en beeldvorming. Een deel van de kritiek heeft daarnaast met de onbekendheid van de dienst te maken. Voor buitenstaanders is het vaak ingewikkeld om te begrijpen wat OZHZ doet en welke taken ze voor verschillende opdrachtgevers uitvoert. In 2014 zal OZHZ daarom flink inzetten op communicatie. Richting de inwoners van Zuid-Holland Zuid, richting ondernemers en richting (nieuwe) bestuurders. OZHZ zal haar focus verleggen van productie en producten naar de te bereiken effecten en resultaten. Aan de hand van concrete voorbeelden laat OZHZ zien wat ze doet en welke bijdrage ze daarmee levert aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio. Dit digitale jaarverslag is daar een goed voorbeeld van. mr. R.A. Janssen, Voorzitter bestuur OZHZ en gedeputeerde milieu van de provincie Zuid-Holland 1

3 Wat doet OZHZ? De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ondersteunt de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland op basis van specialistische kennis waarbij veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Gezamenlijk het evenwicht vinden tussen de kwaliteit van de leefomgeving en ruimte voor economische ontwikkeling: dat is de uitdaging voor de omgevingsdienst. OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) uitvoert en adviseert rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Specialisten van de afdeling Expertise en Advies van OZHZ ondersteunen vergunningverleners en toezichthouders van OZHZ bij de taken die zij uitvoeren namens gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze specialisten kunnen ook rechtstreeks ondersteuning bieden aan gemeenten en provincie. Daarmee kan het juiste milieuadvies, op het juiste moment worden geleverd. Vanuit het kantoor in Dordrecht zijn circa 200 medewerkers actief in de regio. OZHZ werkt hierbij samen met andere organisaties zoals de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De regio Zuid-Holland Zuid is de meest zuidoostelijke regio van de provincie Zuid-Holland. Centraal in deze regio liggen de Drechtsteden. Ten westen daarvan strekt de Hoeksche Waard zich uit, ten oosten het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Zuid- Holland Zuid beslaat in totaal 720 km 2. Er wonen ruim mensen en er zijn ruim bedrijven gevestigd. 2

4 Bestuur De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is een gemeenschappelijke regeling tussen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. De gemeenschappelijke regeling kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ is de heer mr. R.A. Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 18 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Naast de voorzitter bestaat het dagelijks bestuur uit nog 4 leden, te weten de heer Sleeking als plaatsvervangend voorzitter en de heren Heijkoop, Mirck en Reijnierse. De laatste drie genoemde personen zijn door het algemeen bestuur benoemd als lid van het dagelijks bestuur op voordracht van de gemeenten in (respectievelijk) de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. In 2013 vergaderde het algemeen bestuur 6 keer, het dagelijks bestuur 9 keer. De bestuursvergaderingen worden voorbereid met twee adviesgroepen vanuit de gemeenten en provincie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de opdrachtgevers- en in de eigenarenrelatie. Belangrijke dossiers in 2013 waren het vormgeven van de nieuwe duurzame samenwerkingsrelatie met het Servicecentrum Drechtsteden en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling om dat mogelijk te maken. Naast de reguliere bestuursvergaderingen is in het verleden de afspraak gemaakt om jaarlijks een bestuursconferentie te organiseren. Het thema van de bestuursconferentie in mei 2013 was omgevingskwaliteit. Aan de hand van de Havenvisie 2030 zijn de kansen en bedreigingen voor de regio in beeld gebracht. De resultaten kunnen door de opdrachtgevers worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes. De ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de gemeenschappelijke regeling. De heer mr. R. Visser is op 17 april 2013 benoemd als nieuwe directeur van OZHZ. De directeur legt verantwoording af aan het algemeen en dagelijks bestuur. 3

5 OZHZ draagt bij aan een veilige regio, door het verlenen van vergunningen en het houden van toezichtacties, zodat risico s op fysiek letsel bij calamiteiten verminderen. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door middel van het inschatten van risico s om incidenten te voorkomen, effecten er van te beperken òf bij onveilige situaties handhavend op te treden bij een bedrijf. Bijvoorbeeld door een bedrijf tijdelijk te sluiten of een dwangsom op te leggen. Vernieuwend toezicht bouw, brandveiligheid en milieu OZHZ voert al 40 jaar voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de milieuwetgeving uit. In het kader van handhaving voert OZHZ inspecties uit bij diverse bedrijven en instellingen en dwingt daar waar nodig naleving af. Onder de naam Vernieuwend Toezicht wordt sinds 2010 geen onderscheid meer gemaakt tussen de afzonderlijke taakvelden. Een doelmatige inspectie kan alleen plaatsvinden wanneer integraal op alle aspecten van veiligheid wordt gelet, dus milieu, brandveiligheid en bouwkundige veiligheid. Kortom: integraal toezicht. In de periode is het Vernieuwend Toezicht gefaseerd ingevoerd. Vernieuwend toezicht scholen In Dordrecht zijn 68 locaties voor basisonderwijs. Op basis van het Vernieuwend Toezicht worden deze scholen door OZHZ één keer per drie jaar integraal gecontroleerd op de aspecten bouw, brandveiligheid en milieu. Zo ook in In het verleden werden overtredingen op het gebied van veilig vluchten regelmatig geconstateerd. OZHZ heeft samen met de gemeente bekeken in hoeverre het naleefgedrag door scholen kan worden verbeterd. Besloten is om communicatie in te zetten ter ondersteuning van de fysieke controles. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn alle basisscholen in Dordrecht eerst met een brief van OZHZ geïnformeerd over de regels op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van geïllustreerde voorbeelden is duidelijk gemaakt welke situaties voldoen aan de wettelijke vereisten en welke niet. Het uiteindelijke doel is om het naleefgedrag te verbeteren. Uiteraard vinden daarnaast ook fysieke controles plaats. In 2014 zal na de laatste inspecties worden bekeken of de brandveiligheidsregels op scholen nu beter worden nageleefd en of het project daarmee succesvol is. Niet goed werkende sprinklers In juli 2013 ontdekte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tijdens een gezamenlijke inspectie met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het chemisch bedrijf Ashland Industries Nederland BV in Zwijndrecht een niet goed werkende sprinklerinstallatie. Het bedrijf kreeg een week om aan te geven welke maatregelen nodig waren. Via een dwangsom van ,- werd een laad- en losverbod ingesteld voor tankwagens met ethyleenoxide. De dwangsom gold totdat de sprinklerinstallatie was hersteld. Met het opleggen van een tweede dwangsom zorgde OZHZ dat de andere benodigde maatregelen ook snel werden uitgevoerd. Tijdens de inspectie was naar voren gekomen dat een gedeelte van de sprinklerkoppen in de reactorplant niet goed werkten. Het bedrijf maakt grond- en hulpstoffen voor onder andere de farmaceutische, papier- verf- en cosmetica-industrie. De inschatting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was dat een eventuele brand beheersbaar zou zijn, maar uiteindelijk niet geblust kon worden met de sprinkler. 4

6 Ook op de laad- en losplaats voor het giftige en zeer brandbare ethyleenoxide bleken de sprinklers onvoldoende te functioneren. Binnen een week heeft het bedrijf een plan van aanpak aangeleverd en vervolgens maatregelen doorgevoerd binnen de gehele fabriek. Naar aanleiding van de constatering is het bedrijf ook extra geïnspecteerd, waarbij ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering intensief werden meegenomen. OZHZ draagt bij aan een gezonde regio. Via vergunningen zorgt OZHZ dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk negatief effect hebben op een gezond woon- en leefklimaat. OZHZ doet dat bijvoorbeeld door in een vergunning vast te leggen welke stoffen een bedrijf mag verwerken of uitstoten, of door te adviseren over het reinigen van vervuilde bodem en het verrichten van onderzoek. Sluiting en start nazorgfase Derde Merwede haven Met het oog op de eindafwerking is in 2013 de stortplaats Derde Merwede haven door aanvulling met bouwstoffen in profiel gebracht. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit heeft OZHZ dit beoordeeld en toezicht gehouden op het aanbrengen van de bouwstoffen. Daarnaast zijn er controles uitgevoerd op de waterzuivering en de installatie voor het onttrekken van stortgas. Een proef met de waterzuivering voor optimalisatie van de waterzuivering is gekeurd door OZHZ. Voor de omgeving zijn door de Derde Merwedehaven in 2013 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die ook door OZHZ zijn bijgewoond. Daarnaast neemt OZHZ deel aan overleggen over de vormgeving en het uiteindelijke recreatieve gebruik van het gebied in de toekomst. Van afvalstort naar recreatiegebied Vanaf 31 december 2012 wordt er geen afval meer gestort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht. De gemeente, de provincie en de exploitant hebben afgesproken de voormalige haven om te vormen tot parkachtig recreatiegebied van circa 60 hectare groot. Aansluitend op de voormalige stortplaats blijft aan de kade op het voorterrein een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer 5 hectare bestaan. Het nieuwe recreatiegebied zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. De betrokken partners hebben een eindafwerkingsplan en een opleveringsplan opgesteld. Het eindafwerkingsplan geeft aan hoe de berg wordt vormgegeven en hoe de bovenafdichting en de recreatieve inrichting eruit komt te zien. Dit plan is door alle betrokken partners akkoord bevonden. Eeuwigdurende nazorg OZHZ houdt toezicht op de activiteiten ter voorbereiding van de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid- Holland. In juli 2013 is door de provincie voor de eeuwigdurende nazorg, het nazorgplan goedgekeurd. Het plan beschrijft alle afspraken en maatregelen waarmee de stortplaats volledig geïsoleerd blijft van de omgeving zodat schadelijke stoffen niet in het milieu terecht kunnen komen. 5

7 Bij de overdracht van het dossier aan de provincie Zuid-Holland vervalt de milieuvergunning. De eenheid Nazorg van de provincie is dan verantwoordelijk voor het toezicht op en controle van de stortplaats. Het gaat daarbij onder andere om het functioneren van de waterzuivering, de stortgasonttrekking, monitoring van grondwateronttrekking, de eindafdekking en de staat van het onderhoud. Door het uitvoeren van toezicht op de aanleg van de eindafwerking en het participeren in overlegstructuren draagt OZHZ bij aan een gezonde samenleving. Stofonderzoek omgeving Noordhoek In juni 2013 heeft de omgevingsdienst een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om duidelijkheid te verschaffen over de ervaren stofoverlast in de omgeving van de Noordhoek in Papendrecht. In het gebied ten westen van de Noordhoek zijn meerdere bedrijven gevestigd. De dijk zelf en de nabij gelegen rivier De Noord zijn drukke verkeersaders. Bij OZHZ en de gemeente Papendrecht komen al jaren klachten binnen van bewoners over o.a. stofoverlast. Het stofonderzoek had als doel te achterhalen om welke soort stof het gaat, de herkomst en in hoeverre het eventueel schadelijk is. Metingen en monsters Vanaf september zijn diverse metingen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit en zijn er stofmonsters genomen. Dat gebeurde met behulp van o.a. grofstofrecorders op twee plekken nabij de Noordhoek in Papendrecht, in de woonwijk achter de dijk. De gegevens zijn na afloop van het onderzoek geanalyseerd en gekoppeld aan de windrichting, windsnelheid en neerslag van dat moment. Door ongunstige weersomstandigheden en een technisch mankement aan één van de stofrecorders is het stofonderzoek verlengd tot het eind van het jaar. Daardoor zijn de meetresultaten die verzameld zijn, voldoende voor een betrouwbare analyse. De rapportage met resultaten van het stofonderzoek is in het voorjaar van 2014 gereed. OZHZ draagt bij aan een duurzame regio, door te adviseren over een bewuster (her)gebruik van energie en grondstoffen, om schade aan het milieu te voorkomen. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door bepaalde bedrijfstakken te adviseren over energiebesparing òf met gemeenten mee te denken over een duurzame inrichting van de ondergrond en de omgeving. Energiebesparing grootverbruikers Begin juni 2013 ontving Henk Mirck, wethouder en regionaal portefeuillehouder duurzaamheid van het Drechtsteden Bestuur, uit handen van OZHZ de Rapportage Grootverbruikers. Op basis van het Regionaal Energieprogramma Drechtsteden controleert en adviseert de omgevingsdienst, bedrijven en instellingen in de Drechtsteden over het treffen van energiebesparende maatregelen. Uit de Rapportage Grootverbruikers bleek dat bij industriële grootverbruikers een energiebesparing van wel 12% mogelijk is. 6

8 Duurzaamheid Bedrijven en instellingen moeten op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het maatschappelijk belang van deze maatregelen is groot, omdat het kan leiden tot substantiële reducties in CO2-emissies. Sinds 2011 houdt OZHZ energiecontroles bij bedrijven en instellingen. In 2011 en 2012 werden industriële grootverbruikers bezocht, Dat zijn bedrijven met een jaarverbruik boven de kwh aan elektra en m³ aan gas. De rapportage is gebaseerd op gesprekken bij 30 bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, metaalindustrie, machinebouw, chemie en overig. Het CO2 besparingspotentieel bij deze instellingen is ruim 8% per jaar. Dat komt neer op een vermindering van circa ton CO2. Vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer huishoudens. Het project draagt hiermee aanzienlijk bij aan het realiseren van de energie- en duurzaamheiddoelstellingen van de regio Drechtsteden. Toekomst Het gaat bij energiebesparing uiteraard niet alleen om de grootverbruikers. Eerder werden zorginstellingen bezocht. Zij hebben vrijwel allemaal een goedgekeurd plan van aanpak ingediend en gaan aan de slag met de maatregelen. Ook zullen o.a. scholen en hotels in de regio worden gecontroleerd. Nieuwe taken rond bodemenergie In 2013 zijn er nieuwe regels gekomen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen. Deze regels zijn vastgelegd in het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat in totaal zeven bestaande besluiten vervangt. Het afgelopen jaar heeft OZHZ de gemeenten geholpen zich voor te bereiden op deze taak waar ze voor verantwoordelijk zijn geworden. Afgesproken is dat OZHZ de vergunningverlening en de toetsing van de meldingen rond bodemenergiesystemen voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid uitvoert. Duurzaam verwarmen en koelen Met bodemenergiesystemen kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. De bodem wordt hierbij gebruikt om warmte of kou te onttrekken. Hierdoor zijn de jaarlijkse gas/energie kosten lager en ontstaat minder CO2-uitstoot dan bij een conventioneel systeem zoals een CVinstallatie. De gemeenten hebben als bevoegd gezag ook de bevoegdheid om beleid op te stellen met betrekking tot de aanleg en het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen. Dit is en blijft een taak van de gemeente. OZHZ kan daarbij desgewenst ondersteunen. Toename bodemenergiesystemen Het gebruik van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De toename van het aantal bodemenergiesystemen in de bodem kan ook tot problemen leiden. Wanneer ze te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Dit gaat ten koste van het rendement en leidt tot hogere kosten. Een goede onderlinge ordening van deze systemen in de ondergrond is daarom nodig. Een gemeente kan drukte in ondergrond verwachten in verband met toekomstige systemen, of een te verwachte grote energievraag, Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een interferentiegebied aan te wijzen. Gevolg is dat voor het installeren van een klein gesloten bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) verplicht is. Daarmee wordt het mogelijk om de ondergrond, op het gebied van bodemenergie, te 7

9 ordenen. Door een betere ordening kunnen in een gebied meer bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd, zonder dat de verschillende systemen elkaar negatief beïnvloeden en kan er rekening worden gehouden met toekomstige systemen. In samenwerking met IF Technology en de gemeente Gorinchem heeft OZHZ onderzocht op welke wijze om kan worden gegaan met de bevoegdheid tot het aanwijzen van interferentiegebieden. In 2013 heeft OZHZ dit onderzoek ook onder de aandacht gebracht van de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. OZHZ draagt bij aan een leefbare regio, door in de woonomgeving overlast die bewoners een gevoel van onbehagen geeft, te signaleren en aan te pakken. Dat doet OZHZ bijvoorbeeld door toezicht te houden op (horeca) bedrijven òf door geur- en geluidklachten van inwoners af te handelen. Nieuwe natuur website OZHZ houdt toezicht op Natura2000 gebieden en controleert naleving van de Natuurbeschermingswet en de Boswet/Flora- en Faunawet. Dit zijn provinciale taken die omgevingsdienst bij de vorming van de omgevingsdiensten heeft meegekregen vanuit de provincie. Voor deze groene handhaving is een site ontwikkeld over de natuurwaarden van Zuid-Holland. De site is ontstaan vanuit de behoefte van de verschillende toezichthouders in het groene netwerk om op een eenvoudig manier informatie uit te wisselen. Voor mensen die wonen, werken, of willen recreëren in deze natuurgebieden is het ook leuk en nuttig om te weten wat je tegen kunt komen. Niet de regelgeving, maar de natuurwaarden waren leidend bij de opzet van deze site. Voordelta Een van de meest in het oogspringende groene taken voert OZHZ uit in de Voordelta, de ondiepe zee die zich uitstrekt van de Zuid-Hollandse eilanden tot en met de stranden van Zeeland. Dit is de plek waar watervogels en zeehonden hun rust vinden dankzij inzet van toezichthouders onder regie van OZHZ. De Voordelta is het gebied voor de kust van Zuid-Holland waar momenteel de Tweede Maasvlakte verrijst. Door de aanleg van dit nieuwe havengebied verdwijnt er tweeduizend hectare natuur. Omdat het een Natura-2000-gebied is, schrijft Europese regelgeving voor dat er compensatie moet komen. Natuur wordt gecompenseerd door onder meer het inrichten van rust- en foerageergebieden voor zeehonden en watervogels op de zandplaten. Activiteiten in deze gebieden zijn niet toegestaan. Daarover zijn afspraken gemaakt met een brede groep maatschappelijke organisaties. Folders, informatiepanelen en verbodsborden moeten zorgen voor het naleven van deze afspraken. Toezichthouders en handhavers geven mensen het laatste zetje in de goede richting. 8

10 Flexibel omgaan met geluidruimte bedrijventerreinen Begin 2013 werd de eerder ingezette dialoog tussen ondernemers en de omgevingsdienst over geluidruimte op bedrijventerreinen succesvol afgerond. Dankzij een constructieve samenwerking van Werkgevers Drechtsteden, Kamer van Koophandel en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ontstond op bedrijventerreinen meer flexibiliteit door het uitruilen van geluidruimte. Het uitruilen van geluidruimte tussen bedrijven en het pragmatisch omgaan met verwaarloosbare geluidbijdragen biedt gevestigde bedrijven ruimte voor uitbreiding. Voor nieuwkomers worden deze terreinen hierdoor ook aantrekkelijker. Win-winsituatie Om beschikbare geluidruimte optimaal te verdelen en te beheren is al langer sprake van zonebeheerplannen. Voor aanwezige en nieuw te vestigen bedrijven is geluidsruimte gekoppeld aan een specifiek perceel. In dit systeem signaleerde het bedrijfsleven een aantal tekortkomingen. Bedrijven liepen vast op kleine, vaak te verwaarlozen overschrijdingen van hun geluidbudget. Een dialoog werd gestart tussen ondernemers en OZHZ. Begin 2013 werd het met succes afgerond. Voor een lichte toename van geluid wordt meer ruimte geboden in de vergunning en in een protocol is geregeld dat bedrijven onderling ook geluidruimte kunnen ruilen. De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie. Het succes van deze samenwerking levert een bijdrage aan een vitale regionale economie, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. In juni 2013 verscheen over dit project een artikel in Slagkracht, het magazine van werkgevers Drechtsteden. 9

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Het gebruiken van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology 1 Inhoud 1. Bodemenergie in het kort 2. Melding en vergunning gesloten systemen

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

(GL) inzake slechte prestatie energiebesparing door bedrijven

(GL) inzake slechte prestatie energiebesparing door bedrijven B en W nr. 13.0911; d.d. 15-10-2013 Onderwerp (GL) inzake slechte prestatie energiebesparing door bedrijven Besluiten: van de commissie 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen aan het College van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

portefeuillehouder A. Hazelebach

portefeuillehouder A. Hazelebach BESLUIT B. en W. d.d. 21 MEI 2013 Advies aan het college van burgemeester en wethouders Bodemenergiesystemen B13.000215 collegevergadering 21/05/2013 commissievergadering raadsvergadering 11 juni 2013

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe De RUD is een afkorting van: Regionale Uitvoeringsdienst. Bij de RUD Drenthe werken 125 gespecialiseerde medewerkers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Managementbrief. #2 april Omgevingswet. Geachte bestuurders,

Managementbrief. #2 april Omgevingswet. Geachte bestuurders, Managementbrief #2 april 2016 Geachte bestuurders, De Omgevingsdienst West-Holland staat voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Bijgaand informeren wij

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen

Cases bodemenergie - inclusief antwoorden. Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases bodemenergie - inclusief antwoorden Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen gesloten bodemenergiesystemen Cases Wijzigingsbesluit bodemenergie Oefenen met afhandelen meldingen & OBM-aanvragen

Nadere informatie

Datum 17 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht

Datum 17 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bijlagen 1 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de grote brand op het industrieterrein in Maastricht Hierbij

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal

BWT bij de ODMH. 4 april, Guido van der Waal BWT bij de ODMH 4 april, Guido van der Waal Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Alphen aan den Rijn Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Bouw- en woningtoezichttaken

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

In antwoord op uw brief van 2 maart 2016 vindt u hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de veehouderij.

In antwoord op uw brief van 2 maart 2016 vindt u hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de veehouderij. H. Vonk p/a Copernicuslaan 4 5251 ZC VLIJMEN ONS KENMERK: 00464513 UW KENMERK: UW BRIEF VAN: 2 maart 2016 BEHANDELD DOOR: Hans de Kort ONDERWERP: vragen artikel 61 Rvo over veehouderij AANTAL BIJLAGEN:

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 juli 2016 bij hen ingekomen aanvraag van J.P. Hendriks te

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Bestuursnotitie 11 FEBRUARI Gemeente Molenwaard. Reguliere vergadering Agendapunt: 6. Inleiding

Bestuursnotitie 11 FEBRUARI Gemeente Molenwaard. Reguliere vergadering Agendapunt: 6. Inleiding 11 FEBRUARI 2014 0 N Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 1 / Gemeente Molenwaard Reguliere vergadering Agendapunt: 6 Bestuursnotitie Datum Onderwerp April 2013 Inzichten informatie bij de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID

INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID INTEGRATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BODEMTAKEN BIJ DE OMGEVINGSDIENST ZUID- HOLLAND ZUID Ruud Hakkeling Casparus Hensen Inhoud - Ervaringen met vorming omgevingsdienst - Organisatie toezicht Wbb en

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 19 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK en ambtshalve aanpassingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré HUM en BUM Bodemenergiesystemen Bodem+ Manfred Beckman Lapré De Bodemenergie quiz 12 vragen over de HUM en BUM bodemenergie Tot slot enkele tips 2 WB Bodemenergie Testvraag Wie ben ik? GROEN: Handhaver,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Regio Arnliem ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager : Xena Vuurwerk B.V. Datum besluit : 25 juli 2014 Onderwerp : Vuurwerkbesluit Plaatsnaam : Lictitenvoorde Zaaknummer

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Eindrapportage project Energiebesparing 2014

Eindrapportage project Energiebesparing 2014 Eindrapportage project Energiebesparing 2014 Opsteller: Christian de Laat Datum 1 maart 2015 eindrapportage: DMS nummer: 21906304 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 DOELSTELLING EN AANPAK... 4 1.1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V.

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Wavin Diensten BV Energiebesparing warmte-koudeopslag restwarmte Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Inhoud 2 Inhoud Wavin locatie algemeen Koude opslagsysteem Ombouw naar warmte-koude

Nadere informatie

De (komende) verplichting tot erkenning

De (komende) verplichting tot erkenning De (komende) verplichting tot erkenning Bodem+ Manfred Beckman Lapré Inhoud 1. De waarde van bodemenergie 2. Waarom de verplichting tot erkenning? 3. Wat is en wordt verplicht? 4. Wat is een erkenning?

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Waterschap Brabantse Delta Gemaalweg 2 4411 SV RILLAND Kenmerk: / 00106202 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 16 september 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"

Toelichting. Bestemmingsplan. Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Toelichting Bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" Gemeente Sliedrecht Fase: vaststelling Mei 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân

Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân Communicatie protocol tussen Omrin, gemeente Harlingen en de provincie Fryslân Juni 2011 Ondergetekenden: Gemeente Harlingen, ten deze vertegenwoordigd door de burgemeester de heer P.Scheffer, handelende

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers

Bodemenergie en toezicht. 13-2-2013 Gert Jan Evers Bodemenergie en toezicht 13-2-2013 Gert Jan Evers Inhoud presentatie Is toezicht nodig? Waar toezicht op houden? Wat en hoe worden gegevens aangeleverd? Knelpunten Gevolgen Voorbeelden Oplossingen Na 1

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Pilot private kwaliteitsborging bij bouwproject Galileo

Pilot private kwaliteitsborging bij bouwproject Galileo Managementbrief #03 juni 2016 Geachte bestuurders, De Omgevingsdienst West-Holland staat voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Bijgaand informeren wij

Nadere informatie