Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JANUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier (schepen vanaf pt. 2) Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier (raadslid tot pt. 18), W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency (raadslid vanaf pt. 18), E. Brugman (raadslid vanaf pt. 2) Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: raadslid E. Van Damme Beslissingen in verband met de agenda : A. De burgemeester stelt voor om aan de oorspronkelijke agenda drie aanvullende punten toe te voegen: 16. Ontslag gemeenteraadslid. Aktename. 17. Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. 18. Verkiezing en eedaflegging van schepen. Raadslid P. De Coene is van oordeel dat de agendering van deze drie punten, zoals ter kennis gebracht per mail op 06 januari 2011, niet gebeurd is zoals het decreet voorschrijft. Dit op basis van volgende redenering: Artikel 21 van het Gemeentedecreet zegt: "Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. De oproeping vermeldt in elk geval [...] de agenda van de vergadering [...]." Diezelfde termijn van 8 dagen is ook vereist door donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p1/63

2 art. 18 dat de openbaarmaking van de agenda voor het publiek regelt. Dat art. 7, 1 betreft de installatievergadering van de gemeenteraad en is hier helemaal niet van toepassing. Verder is er artikel 29 van het decreet: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld." Het gaat hier niet om spoedeisende punten. Uit zichzelf zijn die punten al niet spoedeisend. Er is immers een overgangsregeling voorzien voor de opvolging van de ontslagnemende raadsleden: tot aan de installatie van hun opvolger blijven zij gewoon hun mandaat behouden. Het college kan ook het artikel 17 niet inroepen. Dat artikel geeft de gemeenteraadsleden de bevoegdheid om "uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toe te voegen". Op 5 januari kon men daarmee nog juist op tijd zijn. Maar het tweede lid van art. 17 zegt expliciet: "Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen". De artikelen 21 en 50 van het Gemeentedecreet zijn van gelijke kracht en een automatische verkiezing betekent niet dat de agendering niet correct moet gebeuren. Artikel 50 motiveert bovendien evenmin de ook te late agendering van de twee andere punten (16 en 17). Raadslid P. De Coene vraagt dan ook, voor elk van de drie toegevoegde punten, op welke bepalingen men zich baseert om ze laattijdig te agenderen. De burgemeester-voorzitter antwoordt daarop het volgende: Op het einde van vorig jaar kwamen het ontslag van Hilde Demedts (23 december 2010) en de voordracht van Johan Coulembier (30 december 2010) binnen. Conform de regelgeving dient de gemeenteraad hiervan akte te nemen op zijn eerstvolgende zitting. Artikel 45 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de voordracht van een nieuwe schepen 8 vrije dagen voor de gemeenteraad aan de secretaris afgegeven wordt. Artikel 50 stelt dat een voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard wordt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad mits de voorzitter vastgesteld heeft dat de voordrachtsakte ontvankelijk is. We kunnen vaststellen dat aan deze beide vormvereisten voldaan is zodat we deze voordracht hier vanavond aan de raad kunnen voorleggen. Een gelijklopende ratio kan gevolgd worden voor de akteneme van een ontslag van een raadslid en de installatie van de opvolger. U weet dat de installatie van opvolgers plaats heeft wanneer bij gebrek aan een titularis - om welke reden ook - een mandaat van raadslid openstaat en dat ook hier de vaste regel geldt dat de opvolger zo vlug mogelijk (m.a.w. op de donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p2/63

3 eerstvolgende zitting) geïnstalleerd wordt. Met uw goedkeuring kunnen we dit agendapunt dan ook vanavond in deze raad behandelen. In beide dossiers waren wij afhankelijk van het initiatief van de actoren (23 en 30 december 2010) en werd de formeel-administratieve behandeling ervan doorkruist door het algemeen verlof van de diensten. Er stelt zich puur inhoudelijk en wettelijk geen probleem. De gemeenteraad gaat akkoord om deze drie bijkomende punten te behandelen na punt 1: 'Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid'. B. De burgemeester-voorzitter meldt dat er op 26 januari 2011, om uur, in de gotische zaal een verenigde raadscommissie georganiseerd wordt voor de verzamelde raadsleden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede i.v.m. het cameratoezicht op het openbaar domein. Tijdens deze verenigde raadscommissie zal een technische toelichting verschaft worden. Aansluitend hierop wordt op de gemeenteraadszitting van 14 februari 2010 het advies van de korpschef m.b.t. dat cameratoezicht geagendeerd. Binnen de raad kan dan het inhoudelijk debat gevoerd worden over de camera's op het openbaar domein. Op 17 januari 2011, om uur, is er bureau van de fractieleiders in de nieuwe schepenzaal. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zittingen van 06 december 2010 en 13 december De notulen van de zittingen van 06 december 2010 en 13 december 2010 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. 2 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. 3 Aankoop van 850,09m² grond gelegen Baliestraat te Kortrijk- Marke voor de doortrekking van de Dumolinlaan naar de Baliestraat. Goedkeuren. 4 Aankoop van 15,87m² grond gelegen Engelse Wandeling te Kortrijk in het kader van een correctie van de rooilijn naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p3/63

4 Goedkeuren. 5 Wijziging grondbezettingscontract nr /96163 voor de fietsroute "Guldenspoorpad" te Kortrijk. Goedkeuren. 6 Straatnaamgeving - Luipaardpad. Definitieve goedkeuring. 7 Addendum 'Milieuhandhaving' i.k.v. samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'. Goedkeuren. 8 Sociale tewerkstelling manuele onkruidbestrijding. Voorwaarden en wijze van gunnen. 9 Sociale tewerkstelling kruid en blad. Voorwaarden en wijze van gunnen. 10 Aanpassen van het waterbedelingsnet in de Markebekestraat te Kortrijk. Aktename ontwerp en financieringswijze. 11 Aanpassen van het waterbedelingsnet in de Roterijstraat te Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 12 Aankoop van een documentbeheerssysteem: gemeenschappelijk dossier OCMW-Stad. Voorwaarden en wijze van gunnen. 13 Bedrijvendatabank Kortrijk - bedrijvengids. Goedkeuren. 14 Reglementen premies inbraakbeveiliging. Goedkeuren. 15 Stedelijk Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Vaststellen ambtsbevoegdheden bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel - schooljaar Ontslag gemeenteraadslid. Aktename. 17 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. 18 Verkiezing en eedaflegging van schepen. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p4/63

5 1 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You- Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, (E. Brugman) Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op 19 november 2010 liet mevrouw N. Claus weten dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid met ingang van 1 januari De gemeenteraad nam daarvan akte in zitting van 6 december Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortrijk, houdende vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, d.d. 08 oktober 2006, zoals geldig verklaard bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 08 december 2006, is mevrouw E. Brugman de eerste opvolger die in aanmerking komt. Mevrouw E. Brugman is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen in opvolging van mevrouw N. Claus. De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven. Daartoe wordt de zitting geschorst van 18u55 tot en met 18u56. De geloofsbrieven worden onderzocht door de twee jongste raadsleden B. herrewyn en P. Demeyere. De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan de uitslag luidt als volgt: goedkeuring met eenparigheid van stemmen. Vervolgens gaat mevrouw E. Brugman over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter, waarvan de tekst conform artikel 7 3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Van deze eedaflegging wordt een procesverbaal opgemaakt. We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en de gemeentekieswet. Bijlage Uittreksel uit proces-verbaal der verkiezingen hoofdstembureau Kortrijk, d.d Aanvaardingsbrief van mevr. E. Brugman Type donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p5/63

6 Precedente beslissing: Ontslag gemeenteraadslid. Aktename. GR in zitting van 06/12/2010 Raadslid M. Vandenbulcke verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De geloofsbrieven van mevrouw E. Brugman goed te keuren. 2. Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw E. Brugman. 3. Mevrouw E. Brugman te installeren als gemeenteraadslid. 4. Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering. 2 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2007, punt 1.8 werden de OCMW-raadsleden verkozen, waaronder mevrouw E. Brugman en de heer G. Parmentier. Als opvolgers van mevrouw E. Brugman werden verkozen: 1. Ann-Sophie Hoornaert 2. Katrien Deleu 3. Nathalie Degomme. Als opvolgers van de heer G. Parmentier werden verkozen: 1. Michel De Clerck 2. Maka De Lameillieure 3. Carine Vercleyen 4. Isabel Van den Bergh. Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van de werkende leden onderzocht en goedgekeurd. Mevrouw E. Brugman en de heer G. Parmentier dienden hun ontslag in als OCMW-raadslid. Mevrouw Ann-Sophie Hoornaert is als eerste opvolger bereid om het mandaat van mevrouw E. Brugman over te nemen. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p6/63

7 De heer Michel De Clerck, eerste opvolger van de heer G. Parmentier liet weten dat hij verzaakt aan het mandaat. Mevrouw Maka De Lameillieure is als tweede opvolger van de heer G. Parmentier bereid het mandaat op te nemen. Conform de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 26 en 16, kan de opvolger pas geïnstalleerd worden nadat de geloofsbrieven onderzocht en goedgekeurd werden door de gemeenteraad. De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ann-Sophie Hoornaert en van mevrouw Maka De Lameillieure. Daartoe wordt de zitting geschorst van 19u43 tot en met 19u44. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden E. Brugman en B. Herrewyn. De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan de uitslag luidt als volgt: - Ann-Sophie Hoornaert: goedkeuring met eenparigheid van stemmen - Maka De Lameillieure: goedkeuring met eenparigheid van stemmen. Bijlage Gemeenteraadsbeslissing, d.d , punt 1.8 Ontslagbrief E Brugman als OCMW raadslid Ontslagbrief G Parmentier als OCMW raadslid Type Raadslid M. Vandenbulcke verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De geloofsbrieven van mevrouw Ann-Sophie Hoornaert goed te keuren. 2. De geloofsbrieven van mevrouw Maka De Lameillieure goed te keuren. 3 Aankoop van 850,09m² grond gelegen Baliestraat te Kortrijk-Marke voor de doortrekking van de Dumolinlaan naar de Baliestraat. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p7/63

8 Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Het RUP 3 - Doenaertstraat voorziet de doortrekking van de Dumoulinlaan, zodat deze een verbinding zal vormen tussen de Engelse Wandeling en de Baliestraat. Om deze doortrekking te kunnen realiseren, zijn twee grondverwervingen vereist uit de volgende kadastrale percelen: -een deel van het perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 408/G, eigendom van de Intercommunale Leiedal en -een deel van het perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 407/G, eigendom van de vennootschap Ter Doenaert Kantoren. De maximale aankoopwaarde van de gronden werd bepaald in het schattingsverslag opgemaakt door het Aankoopcomité d.d. 23/12/2008. Het akkoord met de Intercommunale Leiedal om het gehele perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 408/G, met een totale kadastrale oppervlakte van 886m², aan te kopen, werd opgenomen in een akte aankoop d.d. 15 maart Deze aankoop werd door de gemeenteraad in zitting van 12 april 2010, punt 9 goedgekeurd. Na overleg met de eigenaar van het perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 407/G, werd er een opmetingsplan opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur d.d. 09/11/2010 met aanduiding van de vereiste aan te kopen grond. Het akkoord met de NV "Ter Doenaert Kantoren" om de 850,09m² grond gelegen Baliestraat aan te kopen, werd opgenomen in een akte aankoop, verleden door het Aankoopcomité onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, op 6 december Deze akte wordt, conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Budget: Uitgave begroting 2011 op begrotingsartikel 930/ "Garagestraten/aankoop gronden algemeen voorzien in bpa's,...": ,80 EURO Advies van Financiën Bijlage Kadastrale gegevens Schattingsverslag d.d. 23/12/2008 Akte aankoop jegens Leiedal d.d. 15/03/2010 Type Gunstig met Voorwaarden Type donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p8/63

9 Beslissing gemeenteraad d.d. 12/04/2010, punt 9 Opmetingsplan directie M&I d.d. 09/11/2010 Akte verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 06/12/2010 Raadslid M. Vandenbulcke verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, jegens de NV "Ter Doenaert Kantoren" van 8a 50ca 09dm² grond gelegen Baliestraat te Kortrijk-Marke en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte aankoop verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 6 december 2010, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "AANKOOP. De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt: I. - AANDUIDING VAN HET GOED. GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. KORTRIJK, 6 de afdeling, MARKE Acht aren vijftig centiaren negen vierkante decimeter (8a 50ca 09dm²) grond, te nemen in Eén hectare dertien aren zevenennegentig centiaren (1ha 13a 97ca) kantoorgebouw, Baliestraat nummer 3, gekadastreerd of gekadastreerd geweest onder sectie A nummer 407G Hierna genoemd " het goed". PLAN. Dit goed staat, gearceerd in paarse kleur, afgebeeld op het plan met referentie 1086, getekend op negen november tweeduizend en tien door Heidi Roesbeke (directie mobiliteit en infrastructuur van de Stad Kortrijk), plan waarvan de partijen verklaren kennis te hebben genomen en waarvan zij een exemplaar in hun bezit hebben. EIGENDOMSTITEL. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p9/63

10 Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben jegens de naamloze vennootschap "Vroeger Mewaf" in vereffening bij akte verleden vóór notaris Henri van Soest te Sint-Gillis Brussel op negenentwintig maart negentienhonderd éénennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op negen april negentienhonderd éénennegentig, boek 2616 nummer 3. GEBRUIK De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vrij van gebruik vervreemd wordt. STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN. Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, en van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing. 1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. 2. Het goed is volgens het gewestplan "Kortrijk" goedgekeurd bij koninklijk besluit van vier november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in "gebied voor milieubelastende industrie". Het goed is gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 3 "Doenaertstraat", goedgekeurd bij Besluit van de bestendige deputatie van éénendertig juli tweeduizend en acht. 3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen of tot en met van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. 4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordeningvan toepassing. 5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap. BODEMSANERING. De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p10/63

11 De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van negen november tweeduizend en zeven van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden. De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft genomen. De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op negen november tweeduizend en tien luidt als volgt: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: " De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden werden nageleefd. II. - DOEL VAN DE AANKOOP. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de doortrekking van de Dumolinlaan naar de Baliestraat. III. - VOORWAARDEN. WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND. De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere hindernissen van welke aard ook. Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten, zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p11/63

12 Zo het goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich te bevrijden door consignatie van de prijs in de Deposito- en Consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen de betaling bestaat. De lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de verkopende partij. ERFDIENSTBAARHEDEN. De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - AFPALING. Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken. Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de kopende partij. In voorkomend geval wordt de afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan de verkopende partij blijven toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan. De door de kopende partij daartoe aangewezen deskundige zal, bij aangetekend schrijven, aan de partijen dag en uur mededelen, waarop hij zal overgaan tot de afpalingverrichtingen en tot het opmaken van het proces-verbaal van deze verrichtingen. Elke partij zal een dubbel van dit proces-verbaal ontvangen. IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN. De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste drie maanden vanaf heden. Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op het goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande. V.- PRIJS. De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van zeventien duizend één euro en tachtig cent (17.001,80 ). Deze prijs omvat het pro-rata van de onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van het lopende jaar. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p12/63

13 De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een overschrijving op rekeningnummer , geopend op naam van de verkopende partij, waarvoor volmacht wordt verleend. Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de drie maanden vanaf heden. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voorzover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. VI.- WETTELIJKE VERMELDINGEN. B.T.W. Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.- belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.- eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde, en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft. ART Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. POSTINTERVENTIEDOSSIER. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het voormelde Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten dat luidt: donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p13/63

14 "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of over-eengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." VII. - SLOTBEPALINGEN. KOSTEN. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. WOONSTKEUZE. Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke adressen. IDENTIFICATIE. De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben aan de hand van hun identiteitskaart. VERKLARING PRO FISCO. Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2 van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten. VERKLARINGEN. De verkopende partij verklaart: - dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij de beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij onbeschikbaar zou maken; - dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een curator; - dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend; - dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten), donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p14/63

15 - en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is ontzet. TOELICHTING VAN DE AKTE. 1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte. 2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande : -naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar; -naam, voornamen en woonplaats van de partijen; -plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend; -artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten; -artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde; -evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van akte. 3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen toegelicht." 4 Aankoop van 15,87m² grond gelegen Engelse Wandeling te Kortrijk in het kader van een correctie van de rooilijn naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p15/63

16 Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in de Doenaertstraat en Engelse Wandeling te Kortrijk, wenst de directie Mobiliteit en Infrastructuur een correctie van de rooilijn in de Engelse Wandeling door te voeren en dit ter hoogte van het kadastraal perceel Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 691/K, waardoor de wegenis in de bocht iets breder wordt. Voor het uitvoeren van deze correctie, is een inname van 15,87m² grond uit het kadastrale perceel Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 691/K vereist, zoals aangeduid op het opmetingsplan opgemaakt door het studiebureau "Snoeck & Partners" d.d. 09/04/2010. De maximale aankoopwaarde van deze grond werd bepaald in het schattingsverslag opgemaakt door het Aankoopcomité d.d. 16/07/2010. Met de eigenaar van de grond, de heer D. Haemers, kon er een akkoord worden bereikt om de 15,87m² grond aan te kopen. Dit akkoord werd opgenomen in een akte aankoop, verleden door het Aankoopcomité onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, op 6 december Deze akte wordt, conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd Budget: Uitgave voor de stad ten laste van de begroting Begrotingsartikel 421/ (aankoop gronden voor infrastructuurwerken): 2.380,50 EURO. Advies van Financiën Bijlage Kadastrale gegevens Opmetingsplan door studiebureau "Snoeck & Partners" d.d. 09/04/2010 Schattingsverslag d.d. 16/07/2010 Akte aankoop verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 06/12/2010 Type Gunstig met Voorwaarden Type Raadslid M. Vandenbulcke verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, jegens de heer D. Haemers van 15,87m² grond gelegen Engelse Wandeling te Kortrijk en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte aankoop verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p16/63

17 gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 6 december 2010, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "AANKOOP. De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt: I. - AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK - 1 ste afdeling Vijftien centiare zevenentachtig vierkante decimeter (15 ca 87 dm²) grond, gelegen nabij Doenaertstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als nijverheidsgrond, sectie E nummer 691 K met een totale oppervlakte volgens kadaster van dertig are zevenenzeventig centiare (30 a 77 ca). Zijnde de inneming in oranje kleur van het hierna vermeld plan. Hierna genoemd " het goed" PLAN. Het plan werd opgemaakt door Snoeck & partners te Kortrijk op negen april tweeduizend en tien met dossiernummer Partijen verklaren een exemplaar van dit plan in hun bezit te hebben EIGENDOMSTITEL. Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben deels jegens de heer Haemers Eric bij akte schenking blote eigendom verleden vóór notaris Paul- Albert Maertens te Kortrijk op negenentwintig januari negentienhonderd tweeëntachtig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op zestien februari negentienhonderd tweeëntachtig, boek 1527, nummer en deels jegens de dames Haemers Caroline en Valerie bij akte afstand verleden vóór notaris Philippe Defauw te Kortrijk op achtentwintig december tweeduizend, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op vijfentwintig januari tweeduizend en één, nummer 64 - T - 25/01/ Bij deze zelfde akte hebben de heer en mevrouw Eric Haemers - De Meestere Jeannine verzaakt aan hun vruchtgebruik GEBRUIK donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p17/63

18 De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd wordt voor vrij van gebruik STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN. Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, en van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing. 1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. 2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied. Het goed is niet gelegen in een BPA 3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen of tot en met van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. 4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordeningvan toepassing. 5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap BODEMSANERING. De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van vijftien juni tweeduizend en tien van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden. De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft genomen. De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op veertien oktober tweeduizend en tien luidt als volgt: donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p18/63

19 "Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister 1 Uitspraak over de bodemkwaliteit 1.1 Extra informatie Het bodemonderzoek van wordt voor deze grond niet conform verklaard aan de bepalingen van het Bodemdecreet. 2. Documenten over de bodemkwaliteit 2.1. Extra informatie Datum: TYPE: Onderzoeksverslag TITEL: Oriënterend bodemondezoek op een houtverwerkend bedrijf uitgebaat door "Eric Haemers" bvba, Dumolinlaan 3 te kortrijk (2000/0593/KDPT/ROO). AUTEUR: Vandelanotte Milieu-advies bvba Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: " De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden werden nageleefd. II. - DOEL VAN DE AANKOOP. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder in het kader van wegenis- en rioleringswerken aan de Doenaertstraat. III. - VOORWAARDEN WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p19/63

20 De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere hindernissen van welke aard ook. Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten, zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars. Zo het goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich te bevrijden door consignatie van de prijs in de Deposito- en Consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen de betaling bestaat. De lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de verkopende partij ERFDIENSTBAARHEDEN. De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - AFPALING. Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken. Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de kopende partij. In voorkomend geval wordt de afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan de verkopende partij blijven toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan. De door de kopende partij daartoe aangewezen deskundige zal, bij aangetekend schrijven, aan de partijen dag en uur mededelen, waarop hij zal overgaan tot de afpalingverrichtingen en tot het opmaken van het proces-verbaal van deze verrichtingen. Elke partij zal een dubbel van dit proces-verbaal ontvangen. IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN. De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste drie maanden vanaf heden. Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op het goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande. V.- PRIJS. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p20/63

21 De verkoop wordt toegestaan en aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toeziende overheid, voor en mits de prijs van twee duizend driehonderd tachtig euro en vijftig cent (2.380,50 ) Deze prijs omvat het pro-rata van de onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van het lopende jaar. De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een overschrijving op rekeningnummer geopend op naam van de verkopende partij, waarvoor volmacht wordt verleend. Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de drie maanden vanaf heden. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voorzover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. VI.- WETTELIJKE VERMELDINGEN B.T.W. De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 62, paragraaf 2: "Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf." Artikel 73 : "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 tot EUR of met één van die straffen alleen". donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p21/63

22 Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven,niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit van vier maart negentienhonderd drieënnegentig. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit temaken van een B.T.W.-eenheid in de zin van artikel 4 2 van het wetboek van de belastingen op de toegevoegde waarde, en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten. Artikel 203 luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd. Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea. In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel voorlezen Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die voorlezing gemaakt worden." 3. - ART Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening POSTINTERVENTIEDOSSIER. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. VII. - SLOTBEPALINGEN. donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p22/63

23 1. - KOSTEN. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte WOONSTKEUZE. Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke adressen WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van de overdragende partij, zoals hierboven vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen ervan in het Rijksregister, waarvan hij kennis heeft genomen. De overdragende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister en zijn identiteits-kaartnummer IDENTIFICATIE. De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben aan de hand van hun identiteitskaart VERKLARING PRO FISCO. Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2 van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten VERKLARINGEN. De verkopende partij verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling." 5 Wijziging grondbezettingscontract nr /96163 voor de fietsroute "Guldenspoorpad" te Kortrijk. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p23/63

24 Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Voor de realisatie van de fietsroute B, thans "Guldenspoorpad" werden er met de NMBS een aantal grondbezettingscontracten afgesloten, die reeds verschillende keren werden verlengd. Naar aanleiding van de laatste vraag tot verlenging van één van de contracten, werd er voorgesteld om alle contracten met betrekking tot het fietspad "Guldenspoorpad" in één contract samen te voegen. Vanaf 01/02/2007 is er één grondbezettingscontract met nr /93163 voor alle gronden van de NMBS nodig voor het fietspad "Guldenspoorpad." Door de stad wordt er 7.391m² grond gebruikt, mits betaling van een jaarlijkse bezettingsvergoeding van Het contract loopt tot 31/01/2016. Met een brief d.d. 30/11/2010 laat de NMBS aan de stad weten dat er met een akte d.d. 15/09/2009, 228m² grond hieruit werd verkocht aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen. Een aanpassing van het grondbezettingscontract is vereist. De aanpassing van het grondbezettingscontract nr /96163 zal gebeuren met een 1ste aanhangsel waarbij de oppervlakte en de jaarlijkse bezettingsvergoeding worden verminderd: -oppervlakte: 7.391m² wordt 7.163m² (-228m²) -vergoeding: 7.520,00 wordt 7.431,10 (-88,90 EURO). Deze bezettingsvergoeding bestaat uit een vergoeding voor de onderhoudslast van de brug "De Bethunebrug", die ongewijzigd blijft ( 4.638) en een vergoeding voor de bezetting van de grond voor het fietspad, die evenredig verminderd wordt van naar 7.431,10. Conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit 1ste aanhangsel bij het grondbezettingscontract nr /96163 goed te keuren. Budget: Uitgave voor de stad: de grondbezettingsvergoeding wordt verminderd van naar 7.431,10. Begrotingsartikel 421/ donderdag 20 januari :20 - Doorlopend verslag 10/01/2011 p24/63

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Commissie 1 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. Commissie 1 Aankoop

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 FEBRUARI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 MEI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MAART 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JULI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 02 APRIL 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Bij schriftelijke biedingen, eventueel gevolgd door mondelinge biedingen in één zitdag wordt door mij, Ivan DEMOT, waarnemend Eerstaanwezend inspecteur,

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/05/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/05/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/05/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Intercommunale Leiedal. Verslag en toelichting. Jaarverslag 2012. Intercommunale Leiedal. Algemene vergadering van 28 mei 2013. Aanduiden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00650 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 25/09/2006 voor het stadseigendom

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JANUARI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 07 DECEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Ontwerp van erfpachtakte AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT Heden, op tweeduizend en negen Wordt door mij, Carl Ockerman, notaris te Brussel, handelend als instrumenterend ambtenaar,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 DECEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443 gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00443 Onderwerp: Sluiten van een ruilovereenkomst met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te Gent, eigendom

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00298 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van de onroerende goederen (wegenis)

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AANDUIDING VAN HET GOED. GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

AANDUIDING VAN HET GOED. GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. KOHIER VAN LASTEN EN VOORWAARDEN Kohier van lasten, bedingen en voorwaarden, waaronder zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van de hierna beschreven onroerende goederen door het ambt van Patrick

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

2 34

2 34 1 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 34 14.386,00 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 16.389,78 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 13.375,13 20 34 21 34 22 34 23 34 Heden, * TWEEDUIZEND VIJFTIEN, voor mij, meester

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/06/2016.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie