Sociaal Plan GDF SUEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan GDF SUEZ"

Transcriptie

1 Sociaal Plan GDF SUEZ

2 Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-gravenhage en VMHP-N/WGEN, gevestigd te Arnhem elk als partij ter andere zijde Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging: Bij GDF SUEZ Energie Nederland N.V. vinden voortdurend veranderingen plaats om de organisatie optimaal te laten functioneren. Deze veranderingen worden ingegeven door de ontwikkelingen in de markten waarin GDF SUEZ Energie Nederland N.V. actief is en de bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die hierin plaatsvinden. Tevens vinden ingrijpende wijzigingen plaats als gevolg van het feit dat GDF SUEZ Energie Nederland N.V. een onderdeel is van de GDF SUEZ groep en de bijdrage die het wil leveren aan haar winstgevendheid. Door deze aanpassingen verwacht GDF SUEZ Energie Nederland N.V. de komende jaren een toenemende druk op de werkgelegenheid, en zal de inhoud van functies veranderen. De druk op de werkgelegenheid kan deels verlicht worden door natuurlijk verloop en de uitstroom van externe medewerkers. Dit zal echter niet het volledige verlies aan werkgelegenheid op kunnen vangen. Door het compacter worden van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. zal minder dan voorheen de organisatie in staat zijn om boventalligheid te voorkomen dan wel op te lossen. Door de toegenomen druk op kosten, die de komende jaren versterkt wordt doordat de winstmarges van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. onder druk staan, wordt de rek om oplossingen voor het verlies aan werkgelegenheid te vinden kleiner. Om op een goede manier om te gaan met dit verlies aan werkgelegenheid is een goed Sociaal Plan van belang, waarin de sociale uitgangspunten met betrekking tot veranderingen vastgelegd en uitgewerkt worden. Als uitgangspunten bij dit Sociaal Plan gelden: Dit Sociaal Plan biedt de kaders voor de situaties waarin de functie en/of standplaats van een Werknemer is vervallen, komt te vervallen en/of wijzigt in verband met een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Werkgever en Werknemer verrichten bij het wegvallen van functies gezamenlijke inspanningen om te bewerkstelligen dat Werknemers van werk naar werk kunnen gaan. 1

3 Hiertoe wordt tussen Werkgever en Werknemer een contract opgesteld, waarin voor het begeleidingstraject relevante activiteiten en verplichtingen worden vastgelegd. Werkgever biedt Werknemer de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van het zogenaamde Jobcenter. Het doel hiervan is het vinden en accepteren van een interne of Externe functie. Per veranderingsproces wordt in overleg met partijen vastgesteld hoe de invulling hiervan is. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en de Werknemers zullen de inzetbaarheid en arbeidsmarktweerbaarheid van Werknemers versterken door te investeren in opleiding en training. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. zorgt vanuit haar verantwoordelijkheid van zorgvuldig werkgeverschap voor een goede begeleiding van de Werknemer door maatregelen te treffen die nadelige gevolgen voor de Werknemer voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken. Van de Werknemer, betrokken bij de organisatiewijziging, wordt veranderingsbereidheid verwacht met betrekking tot de uit te oefenen functie en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Dit Sociaal Plan geldt voor GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en Electrabel Nederland Retail BV. GDF SUEZ zal zich inspannen dit Sociaal Plan ook van toepassing te laten zijn op GDF SUEZ Portfolio Management BV. 2

4 1 Begripsbepalingen Werkgever GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en Electrabel Nederland Retail BV. Werknemer Degene die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met Werkgever en op wie de CAO PLb (Productie Leveringsbedrijven) van toepassing is, of op wie in de individuele arbeidsovereenkomst dit Sociaal Plan van toepassing is verklaard. Ten aanzien van degene met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt het bepaalde in artikel 2.2 van dit Sociaal Plan. Reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie Aanpassing van een bedrijfsonderdeel waarover de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden adviesrecht heeft. Locatiewijziging Reorganisatie die bestaat uit het verplaatsen van een vestiging of afdeling naar een andere plaats, zonder dat daarbij sprake is van een wijziging of vermindering van functies. Standplaatswijziging Wijziging van de standplaats van een individuele Werknemer als gevolg van een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Plaatsing Benoeming van een Werknemer op een functie als gevolg van een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Boventallige Werknemer De Werknemer die in het kader van een plaatsingsproces niet geplaatst is, en dus boventallig verklaard is. Herplaatsing Benoeming door Werkgever van een boventallige Werknemer op een interne of Externe functie, waardoor de mobiliteitsperiode eindigt. Functie Het samenstel van taken en werkzaamheden door Werknemer te verrichten. Interne functie Een Functie bij Werkgever. Externe functie Een Functie elders dan bij Werkgever. 3

5 Passende functie Een Functie waarvan de werkzaamheden op basis van persoonlijkheid, werk- en denkniveau, ervaring, beloningsniveau en reistijd redelijkerwijs van Werknemer kunnen worden verlangd. Intern zijn dit functies op gelijk of hoger niveau of maximaal twee klassen lager dan de oorspronkelijke Functie. Cumulatie van niveauverlaging wordt vermeden. Extern zijn dit functies met een gelijk of hoger salaris, of een salaris dat maximaal 20% lager is dan het Schaalsalaris van Werknemer bij Werkgever. Een Functie is wat reistijd betreft passend als de reistijd maximaal 15 uur per week is bij een 5-daagse werkweek, maximaal 12 uur per week bij een 4-daagse werkweek, maximaal 9 uur per week bij een 3-daagse werkweek, enzovoorts. Naast de maximale reistijd per week geldt een maximale reistijd enkele reis. Voor dagen waarop de werktijd meer dan 4 uur bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 2 uur. Voor dagen waarop de werktijd 4 uur of minder bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 1,5 uur. Ongewijzigde functie Een Functie waarvan het takenpakket en de verlangde competenties voor ten hoogste 25% zijn veranderd. Managementfunctie Een Functie op HBO-niveau of hoger waarin hiërarchisch leiding wordt gegeven. Sleutelfunctie Functie met een hoog gekwalificeerd en/of specialistisch karakter die essentieel is voor de output van een bedrijfsonderdeel. Functieovergangsmatrix Overzicht van de mate van wijziging van de bij de reorganisatie betrokken functies en het aantal fte's dat voor de functies voor en na reorganisatie geldt. Dienstjaren De door Werknemer bij Werkgever en haar rechtsvoorganger(s) aansluitend doorgebrachte tijd als bedoeld in de desbetreffende bepalingen van de CAO PLb. Jobcenter De organisatie van waaruit boventallige Werknemers gedurende de mobiliteitsperiode worden begeleid en bemiddeld naar werk (intern en extern). Het Jobcenter 4

6 heeft de bevoegdheid om boventallige Werknemers te herplaatsen bij Werkgever. Het Jobcenter kan een extern bureau zijn, maar kan ook intern geregeld zijn. Positionering bij het Jobcenter Werknemer blijft in dienst van zijn Werkgever. De dagelijkse hiërarchische aansturing van de Werknemer geschiedt door het Jobcenter. Proefplaatsing Tewerkstelling op een andere Functie op dezelfde of een andere standplaats, met het doel om te bezien of de Werknemer op die Functie herplaatst kan worden. De dagelijkse hiërarchische aansturing van de Werknemer geschiedt door de ontvangende manager. Salaris Tenzij hieronder anders bepaald wordt onder Salaris verstaan het Salaris zoals dat in de CAO PLb is bepaald (CAO PLb art. 4.5 lid 2, maandsalaris ). Schaalsalaris Het bedrag dat aan de Werknemer op grond van zijn indeling in de salarisregeling wordt toegekend. Bovenwettelijke WW-uitkering De aanvulling op de WW-uitkering zoals bedoeld in de CAO PLb ('Voorzieningen bij werkloosheid als gevolg van reorganisatie', CAO PLb Hoofdstuk 18). Mobiliteitsperiode De periode na boventalligverklaring gedurende welke de boventallige begeleid wordt naar werk. Mobiliteitspremie Uitkering waarvan de hoogte is afgeleid van de geldende Kantonrechtersformule en die eenmalig wordt vastgesteld op het moment van boventalligverklaring. Deze formule luidt A x B x C, waarbij: A = het aantal gewogen dienstjaren bij Werkgever waarbij: - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar voor 0,5 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 jaar voor 1 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar voor 1,5 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar voor 2 tellen 5

7 B = het Salaris per maand zoals gedefinieerd onder artikel 1, Begripsbepalingen. C = de correctiefactor waarbij de factor gelijk is aan 1. Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren, waarbij een periode van een half jaar en 1 dag telt als een heel dienstjaar. Toetsingscommissie De commissie die de individuele begeleidingstrajecten toetst op zorgvuldigheid en effectiviteit. De Toetsingscommissie is bevoegd om (al dan niet bindende) adviezen uit te brengen in relatie tot het individuele begeleidingstraject. De Toetsingscommissie bestaat uit 1 lid en een plaatsvervanger namens Werkgever, 1 lid en een plaatsvervanger namens vakorganisaties en een door de leden aangewezen onafhankelijke voorzitter. 2 Algemeen 2.1 Looptijd Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2011 en loopt door tot en met 30 juni Op de dag dat de looptijd van het Sociaal Plan verstrijkt, eindigt het Sociaal Plan van rechtswege zonder dat daartoe voorafgaande opzegging is vereist. Dit Sociaal Plan heeft geen nawerking. Rechten en plichten, toegekend aan Werknemer op basis van dit Sociaal Plan, behouden na de looptijd van dit Sociaal Plan hun werking. 2.2 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de Werknemer van wie de Functie en/of standplaats is vervallen, komt te vervallen en/of wijzigt in verband met een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij deze werknemers wordt het dienstverband gecontinueerd voor de duur en onder de voorwaarden van de bestaande arbeidsovereenkomst. Regelingen die op individueel niveau zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd worden gerespecteerd. 2.3 Hardheidsclausule In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet dan wel toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot individueel onbillijke situaties, kan van de bepalingen van dit plan worden afgeweken in een voor Werknemer positieve zin. De Toetsingscommissie geeft hiertoe, na een advies door het Jobcenter, een bindend advies aan Werkgever. 6

8 2.4 Outsourcing Bij outsourcing (het uitbesteden van activiteiten of diensten aan een derde, externe partij) vindt afzonderlijk overleg plaats tussen Werkgever en vakorganisaties over de overgang van Werknemers en zal een specifiek op die situatie toegesneden overgangsprotocol worden overeengekomen. 2.5 Wijzigingen Bij bijzondere omstandigheden en ingrijpende veranderingen kan ieder van de partijen tussentijdse wijzigingen aan de orde stellen. Hierbij kan gedacht worden aan ingrijpende wijzigingen in de marktomstandigheden, veranderingen in wet- en regelgeving of een zodanige wijziging van de structuur van de organisatie van Werkgever dat de in dit Sociaal Plan afgesproken regels daarvoor niet meer afdoende zijn. 3 Plaatsingsproces 3.1 Plaatsingsadviescommissie Elk bedrijfsonderdeel van Werkgever met een eigen ondernemingsraad heeft een permanente plaatsingsadviescommissie, bestaande uit een MT-lid van dat bedrijfsonderdeel (of een door het MT aangewezen vertegenwoordiger), een HR-functionaris en twee leden namens de ondernemingsraad. Het management is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plaatsingsproces. De plaatsingsadviescommissie houdt toezicht op een zorgvuldige uitvoering van het plaatsingsproces conform de kaders van dit Sociaal Plan. 3.2 Plaatsingsproces Personele plaatsingen starten na het adviestraject met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt ten behoeve van het adviestraject inzage in de Functieovergangsmatrix. Bovendien wordt in de adviesaanvraag die in verband met de reorganisaties opgesteld wordt, opgenomen hoeveel van de betrokken functies als Sleutelfunctie zijn aan te merken. Het management plaatst in de volgorde Managementfuncties, Sleutelfuncties, ongewijzigde functies, gewijzigde en nieuwe functies. Het management stelt aan de hand van een Functieovergangsmatrix vast of sprake is van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, en plaatst Werknemers in functies van het bedrijfsonderdeel. Het management doet dit niet eerder dan nadat de gevolgde procedure besproken is met en getoetst is door de plaatsingsadviescommissie. Hiertoe behoort de toetsing op de vaststelling van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, de vaststelling van de Functieovergangsmatrix en de uitvoering van het afspiegelingsbeginsel. 3.3 Management- en sleutelfuncties De Managementfuncties en Sleutelfuncties worden ingevuld door middel van interne sollicitatie. Het management benoemt Werknemers op deze functies op basis van geschiktheid voor de specifieke kwaliteitseisen. 7

9 3.4 Overige functies Overige functies zijn te onderscheiden in ongewijzigde functies, gewijzigde functies en nieuwe functies. Bij Plaatsing op ongewijzigde functies geldt het beginsel 'mens volgt werk'. Werknemers zijn verplicht een Ongewijzigde functie te aanvaarden. Als voor een Ongewijzigde functie meer Werknemers de Functie structureel bekleden dan er formatieplaatsen voorhanden zijn, worden Werknemers geplaatst op basis van het afspiegelingsbeginsel. *) Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden: 15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar, 55 jaar en ouder. Binnen deze leeftijdsgroepen worden Werknemers op basis van de lengte van het dienstverband geplaatst, te beginnen met de Werknemer met het langste dienstverband. Gewijzigde en nieuwe functies worden ingevuld door middel van interne sollicitatie en Plaatsing door management op basis van geschiktheid. Voor het sollicitatieproces bij gewijzigde en nieuwe functies vindt een belangstellingsregistratie plaats onder alle betrokken Werknemers die niet reeds zijn geplaatst op een management-, Sleutelfunctie. Hieronder worden verstaan alle Werknemers die werkzaam zijn op de bij de reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie betrokken functies (oftewel de brongroep). Naar aanleiding van de belangstellingsregistratie volgt eventueel een tweede plaatsingsronde. Daarna volgt het sollicitatieproces voor gewijzigde en nieuwe functies. Behoudens bijzondere situaties duurt het plaatsingsproces maximaal vier weken. Werknemers ontvangen uiterlijk binnen een week na afronding van het plaatsingsproces schriftelijk bericht van hun Plaatsing ofwel boventalligverklaring. 3.5 Afwijking van het plaatsingsproces Afwijking van het plaatsingsproces is mogelijk als dat gewenst is op basis van een evenwichtige samenstelling van het personeel, behoud van noodzakelijke kennis of continuïteit van bedrijfsvoering. In dit geval wordt het te volgen afwijkende plaatsingsproces ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. 3.6 Gevolgen voor het salaris bij Plaatsing Bij Plaatsing behoudt de Werknemer zijn toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. 4. Locatie- en standplaatswijzigingen 4.1 Locatie- en standplaatswijziging In het kader van een plaatsingsproces streeft Werkgever naar geen of een zo beperkt mogelijke toename van het woon-werkverkeer. In geval van Ongewijzigde functie en 'mens *) Zoals bedoeld in artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels van CWI. 8

10 volgt werk' bij een reorganisatie kan het behoud van werkgelegenheid echter met zich meebrengen dat een langere woon-werkafstand noodzakelijk is. Dit geldt ook in geval van een Locatiewijziging, waarbij een vestiging of afdeling van een bedrijfsonderdeel wordt verplaatst naar een andere plaats zonder dat sprake is van een plaatsingsproces. 4.2 Passende reistijd Voor een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel Locatiewijziging geldt een maximale reisduur van 15 uur per week bij een 5-daagse werkweek, maximaal 12 uur per week bij een 4-daagse werkweek, maximaal 9 uur per week bij een 3-daagse werkweek, maximaal 6 uur per week bij een 2-daagse werkweek, en maximaal 3 uur per week bij een 1- daagse werkweek. Naast de maximale reistijd per week geldt een maximale reistijd enkele reis. Voor dagen waarop de werktijd meer dan 4 uur bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 2 uur. Voor dagen waarop de werktijd 4 uur of minder bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 1,5 uur. Bij een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel Locatiewijziging is de Werknemer verplicht het werk te volgen indien de reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft. Indien de reisduur voor een Passende functie de bovengenoemde norm overtreft, zullen door de Werkgever na overleg met de Werknemer faciliteiten ter beperking van het woonwerkverkeer worden bepaald, voorzover een goede functie-uitoefening zich hier niet tegen verzet. Hierbij kan gedacht worden aan telewerken, flexplekken en overnachten. Indien deze faciliteiten er niet toe leiden dat de maximale reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft, kan Werknemer de Functie weigeren. Werknemer wordt na weigering niet geplaatst en wordt daarmee boventallig. 5 Boventalligverklaring en begeleiding van werk naar werk 5.1 Boventalligverklaring De Werknemer die niet geplaatst wordt, is direct na de niet-plaatsing of per overeengekomen datum boventallig. De boventalligheid wordt schriftelijk aan hem bevestigd. 5.2 Jobcenter Het Jobcenter heeft een centrale rol bij de begeleiding van de boventallige Werknemer. De Werknemer wordt meteen na de boventalligverklaring gepositioneerd bij het Jobcenter, waarna het Jobcenter verantwoordelijk is voor de verdere begeleiding van de Werknemer. De boventallige Werknemer wordt meteen na de boventalligverklaring vrijgesteld van werkzaamheden. Gedurende maximaal 1 maand na boventalligverklaring blijft de Werknemer beschikbaar voor overdracht van werkzaamheden aan collega's. 5.3 Arbeidsvoorwaarden tijdens boventalligheid Boventallige Werknemers behouden het toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. Gedurende de Mobiliteitsperiode vindt geen afbouw plaats van toeslagen die op basis van de CAO PLb onder het salarisbegrip vallen. Voor boventallige Werknemers is de 9

11 geldende beoordelingssystematiek en het geldende salarisbeleid van toepassing. In geval een beoordeling niet of niet volledig mogelijk is, wordt de Werknemer beoordeeld als volgens verwachting. Een eventuele variabele beloning wordt at-target uitbetaald conform de betreffende regeling. Wettelijke en CAO-aanspraken worden gerespecteerd. Met de boventallige Werknemer worden in het van-werk-naar-werk-contract afspraken gemaakt over het opnemen van verlof c.q. het inplannen van ADV gedurende de Mobiliteitsperiode, waarbij bestaande individuele afspraken worden gerespecteerd en reeds voor de Mobiliteitsperiode opgebouwde verlofrechten onaangetast blijven. 5.4 Mobiliteitsperiode De boventallige Werknemer heeft recht op een Mobiliteitsperiode. In overleg tussen partijen wordt de Mobiliteitsperiode per reorganisatie vastgesteld en vermeld in de daarvoor geldende bijlage. Gedurende de Mobiliteitsperiode wordt de boventallige Werknemer begeleid en bemiddeld van werk naar werk. De Mobiliteitsperiode start bij de ondertekening van het van-werk-naar-werkcontract, doch uiterlijk een maand na de dagtekening van de boventalligverklaring. Het einde van de Mobiliteitsperiode is in ieder geval gekoppeld aan Hoofdstuk 3 lid 7 van de CAO PLb. Het bereiken van de spilleeftijd FUR of de richtleeftijd KeuzePensioen heeft geen invloed op de duur van de Mobiliteitsperiode. Aan het einde van de Mobiliteitsperiode vindt toetsing plaats door de Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie kan bindend adviseren om de Mobiliteitsperiode te verlengen indien de bijzondere individuele situatie daartoe aanleiding geeft; hierbij wordt onder andere gedacht aan omstandigheden als concreet uitzicht op Herplaatsing, langdurige arbeidsongeschiktheid, langdurige scholingstrajecten, meerdere Proefplaatsingen die niet tot Herplaatsing hebben geleid en levensloop- en pensioenrechten (waaronder in ieder geval begrepen FURgerechtigden). 5.5 Begeleiding van werk naar werk Gedurende de Mobiliteitsperiode wordt de boventallige Werknemer door een vaste adviseur van het Jobcenter begeleid bij het vinden van een andere Functie. De begeleiding richt zich tegelijkertijd op het vinden van een interne en externe Functie. De boventallige Werknemer en het Jobcenter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zoeken van een Passende functie. De boventallige Werknemer is verplicht een Passende functie te aanvaarden. Indien een Passende functie voorhanden is, wordt de boventallige Werknemer door het Jobcenter op deze Functie herplaatst. Indien de ontvangende manager zich niet kan vinden in de interne Herplaatsing kan hij binnen een week nadat het Jobcenter de Herplaatsing aan hem kenbaar heeft gemaakt, een advies vragen aan de plaatsingsadviescommissie van het ontvangende bedrijfsonderdeel. Eventueel kan daarna bindend advies gevraagd worden aan de Toetsingscommissie. 10

12 Werkgever meldt alle vacatures en tijdelijke werkzaamheden bij het Jobcenter, evenals functies waar een uitzendkracht, interim-medewerker of medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op werkzaam is. Minimaal een maal per kwartaal zal hierover aan de Toetsingscommissie worden gerapporteerd. De Werkgever geeft bij een vacante Passende functie voorrang aan de boventallige Werknemer, boven eventuele andere kandidaten Van-werk-naar-werk-contract Binnen een maand na de boventalligverklaring wordt door het Jobcenter en de boventallige Werknemer een van-werk-naar-werk-contract opgesteld. Deze overeenkomst is afgestemd op de mogelijkheden en individuele situatie van de Werknemer. Het van-werk-naar-werk-contract bevat drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat het in kaart brengen van de situatie, waaronder begrepen een analyse van de werkervaring en de competenties van de boventallige Werknemer. Het tweede hoofdstuk bevat de mogelijkheden en wensen van de boventallige Werknemer en de inventarisatie van mogelijke functies waarop de Werknemer herplaatst zou kunnen worden. Tevens bevat het tweede hoofdstuk de afspraken over naar wat voor ander werk getracht zal worden de Werknemer te begeleiden. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe het begeleidingstraject vorm krijgt. Hierin worden tevens afspraken gemaakt over het eventueel benodigde scholingstraject, over het volgen van sollicitatietraining en begeleiding bij sollicitaties. In dit hoofdstuk worden ook afspraken gemaakt over het verrichten van tijdelijke werkzaamheden om onderdeel te blijven van het arbeidsproces, voor zover beschikbaar intern ofwel extern, inclusief het aantal uren per week, en het opnemen van verlof c.q. het inplannen van ADV gedurende de Mobiliteitsperiode. In het derde hoofdstuk wordt bovendien opgenomen de inschatting qua termijnen voor het realiseren van de Herplaatsing en de eventueel daarvoor benodigde scholing. Tevens worden in dit hoofdstuk afspraken opgenomen over evaluatiemomenten. In bijlage 3 is het format opgenomen van het van-werk-naar-werk-contract. 5.6 Proefplaatsing Voorafgaand aan de Herplaatsing kan een Proefplaatsing gerealiseerd worden. De Proefplaatsing op een interne Functie duurt maximaal zes maanden. Indien na afloop van deze zes maanden de Werknemer nog werkzaam is op de Functie, is de Werknemer automatisch herplaatst. Gedurende de Proefplaatsing vinden periodieke evaluaties plaats door het Jobcenter (na twee en vier maanden, en voorafgaand aan het eind van de termijn van zes maanden). Proefplaatsing geldt ook voor een externe Functie indien naar het oordeel van het Jobcenter twijfel bestaat over de geschiktheid van de Werknemer voor de Functie. Ook de Werknemer kan deze twijfel aangeven bij het Jobcenter. Indien de Proefplaatsing niet leidt tot een Herplaatsing heeft de Werknemer recht op continuering van de resterende Mobiliteitsperiode bij Werkgever. Gedurende de Proefplaatsing loopt de Mobiliteitsperiode door. 11

13 6 Faciliteiten ter bevordering van de interne en externe mobiliteit 6.1 Mobiliteitspremie Recht op mobiliteitspremie Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de boventallige Werknemer de van toepassing zijnde Mobiliteitspremie, mits hij afstand doet van zijn eventuele recht op een Bovenwettelijke WW-uitkering. Dit kan ook plaatsvinden na de spilleeftijd FUR of richtleeftijd Keuzepensioen. Indien een passende interne Functie aangeboden is aan Werknemer voordat hij op eigen verzoek ontslag neemt, ontvangt de Werknemer geen Mobiliteitspremie Hoogte van de mobiliteitspremie Bij ontslag gedurende de Mobiliteitsperiode ontvangt de Werknemer de Mobiliteitspremie verminderd met 50% van het Salaris dat is genoten gedurende de verstreken Mobiliteitsperiode. Bij ontslag op de datum van boventalligheid wordt de Mobiliteitspremie niet verminderd. De Mobiliteitspremie zal niet meer bedragen dan het te genieten Salaris tot de pensioengerechtigde leeftijd. De Werknemer doet uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.2 Scholing De boventallige Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tot om-, her- of bijscholing en kan daartoe worden verplicht. De kosten van de scholing komt voor rekening van Werkgever. 6.3 Starten eigen bedrijf Op verzoek van de boventallige Werknemer biedt het Jobcenter ondersteuning bij de voorbereiding van een eigen bedrijf. Deze ondersteuning duurt maximaal 6 maanden en bestaat uit het, via een gespecialiseerd bureau, verkrijgen van juridisch, financieel, fiscaal en commercieel advies. De kosten van deze ondersteuning komen voor rekening van Werkgever. De boventallige Werknemer die uit dienst gaat in verband met de start van een eigen bedrijf, ontvangt de eventueel resterende Mobiliteitspremie. De Werknemer doet tevens uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.4 Terugkeergarantie bij externe herplaatsing De Werknemer die in dienst treedt bij een externe onderneming (anders dan die van Werkgever) zal, uitgaande van een bonafide werkgever, in geval van faillissement binnen een periode van 6 maanden na indiensttreding bij deze onderneming (inclusief de periode van eventuele Proefplaatsing) de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de oude Werkgever. Bij terugkeer herleeft de resterende duur van de Mobiliteitsperiode. Voor deze duur wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur overeengekomen. Gedurende de resterende 12

14 Mobiliteitsperiode is de begeleiding en bemiddeling gericht op het vinden van een passende externe Functie. De Werknemer behoudt bij terugkeer het recht op de reeds ontvangen Mobiliteitspremie en loonsuppletie. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wegens een nieuwe externe Herplaatsing, het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst of anderszins, heeft de Werknemer geen recht op een nieuwe Mobiliteitspremie of loonsuppletie. Het resterende deel van de loonsuppletie, dat de Werknemer in verband met de eerste externe Herplaatsing niet heeft ontvangen (hij heeft immers voor de uitbetaling van de resterende loonsuppletie gebruik gemaakt van de terugkeergarantie), ontvangt de Werknemer in de eerste maand na de tweede externe Herplaatsing, op basis van het dan voor hem geldende Salaris. De Werknemer doet aan het einde van de Mobiliteitsperiode uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.5 Remplaçantenregeling Een Werknemer die niet boventallig is verklaard, kan vrijwillig plaats maken voor een boventallige Werknemer 1, indien de Functie van de Werknemer en de oorspronkelijke Functie van de boventallige Werknemer uitwisselbaar zijn. In dat geval vertrekt de niet-boventallige Werknemer en wordt de boventallige Werknemer op de Functie van de vrijwillig vertrekkende Werknemer herplaatst. Hiertoe dient of dienen de betrokken directeur(en) akkoord te geven. De niet-boventallige Werknemer die op grond van de remplaçantenregeling plaats maakt voor een boventallige Werknemer, kan geen gebruik maken van de Mobiliteitsperiode en de daarbij behorende begeleiding en bemiddeling. Hij ontvangt dan de Mobiliteitspremie zoals bedoeld in artikel 6.1. op basis van zijn Salaris en dienstjaren. Daarvan wordt afgetrokken de Mobiliteitsperiode van de boventallige Werknemer. 6.6 Gevolgen voor het salaris bij interne herplaatsing Bij interne Herplaatsing behoudt de Werknemer zijn toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. 7 Regelingen en faciliteiten bij einde dienstverband 7.1 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Dit Sociaal Plan kent 3 momenten waarop het dienstverband beëindigd kan worden: 1. Op de datum van boventalligheid. Zie artikel Gedurende de Mobiliteitsperiode. Zie artikel Aan het einde van de Mobiliteitsperiode. Zie artikel Dit is de Werknemer met het langste dienstverband. 13

15 7.1.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst op de datum van boventalligheid De Werknemer is boventallig en kiest voor de Mobiliteitspremie. Vanwege de reorganisatie wordt het dienstverband beëindigd door de werkgever. De Werknemer ontvangt de Mobiliteitspremie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering Beëindiging arbeidsovereenkomst gedurende de mobiliteitsperiode De Werknemer is boventallig en kiest ervoor begeleid en bemiddeld te worden naar werk door het Jobcenter. In alle gevallen wordt het dienstverband vanwege de reorganisatie beëindigd door de Werkgever. 1. Bij Plaatsing op een externe Passende functie ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie, de eventuele loonsuppletie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 2. Indien de Werknemer zelf een andere Passende functie heeft aanvaard, ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie, de eventuele loonsuppletie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 3. Indien om een andere, niet aan de werknemer te wijten reden, het dienstverband wordt beëindigd, ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering Beëindiging arbeidsovereenkomst bij einde mobiliteitsperiode Indien onverhoopt aan het einde van de Mobiliteitsperiode geen Plaatsing is gerealiseerd, wordt het dienstverband vanwege de reorganisatie beëindigd door de Werkgever met ingang van het einde van de Mobiliteitsperiode. De Werknemer kiest voor: De eventuele Mobiliteitspremie verminderd met 50% van het Salaris dat is genoten gedurende de verstreken Mobiliteitsperiode, óf De aanvulling op de Bovenwettelijke WW-uitkering. De Mobiliteitspremie zal niet meer bedragen dan het te genieten Salaris tot de pensioengerechtigde leeftijd. 7.2 Beëindiging arbeidsovereenkomst door Werkgever gedurende mobiliteitsperiode Werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst met Werknemer na beoordeling door de Toetsingscommissie, zonder dat recht op een Mobiliteitspremie of andere vergoeding bestaat, bij onvoldoende inzet van Werknemer voor het vinden en accepteren van een passende interne of externe Functie. 8 Toetsing 8.1 Toetsingscommissie De Toetsingscommissie heeft als belangrijkste taken om de individuele begeleidingstrajecten te toetsen op zorgvuldigheid en effectiviteit, te beoordelen of er bijstellingen benodigd zijn en om (al dan niet bindende) adviezen uit te brengen in relatie tot het individuele begeleidingstraject. Hiertoe vindt door de Toetsingscommissie tijdens de looptijd van het van-werk-naar-werkcontract een toetsing plaats van het individuele begeleidingstraject op basis van een door het 14

16 Jobcenter aangeleverde rapportage. De Toetsingscommissie bestaat uit 1 lid namens Werkgever, 1 lid namens vakorganisaties en een door de leden aangewezen onafhankelijke voorzitter. De Toetsingscommissie komt iedere maand bijeen, tenzij er in de betreffende maand geen af te handelen zaken of issues zijn. 8.2 Toetsing Tijdens de Mobiliteitsperiode vindt driemaandelijks (of korter indien noodzakelijk) een toetsing plaats door de Toetsingscommissie. Het Jobcenter evalueert de verrichte activiteiten en inspanningen in het kader van de Herplaatsing, en beoordeelt of bijstelling van het van-werknaar-werk-contract wenselijk of noodzakelijk is. Het Jobcenter rapporteert driemaandelijks aan de Toetsingscommissie over de uitkomsten van deze evaluaties, evenals over de uitkomsten van de Proefplaatsingen. Desgewenst kan de Toetsingscommissie besluiten om de betrokken Werknemer en manager te horen. De betrokken Werknemer en Werkgever kunnen ook naar de Toetsingscommissie wanneer het begeleidingstraject in hun ogen niet goed verloopt. Indien gedurende de Mobiliteitsperiode onvoldoende of geen perspectief op Herplaatsing bestaat, kan het Jobcenter de Toetsingscommissie om bindend advies vragen over het vervolgtraject en eventuele maatwerkoplossingen. 9 Bezwaarprocedure 9.1 Bezwaar De Werknemer die zich niet kan verenigen met de toepassing van het Sociaal Plan kan binnen vier weken na ontvangst van het besluit van Werkgever een bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie, waarna de bezwarencommissie de Werkgever informeert. Voordat Werkgever op dit bezwaarschrift beslist zal hij advies inwinnen bij de bezwarencommissie. 9.2 Bezwarencommissie De bezwarencommissie bestaat uit één door Werkgever en één door vakorganisaties aan te wijzen leden. Gezamenlijk wijzen deze twee leden één onafhankelijke voorzitter aan. Tevens wijzen Werkgever en vakorganisaties elk een plaatsvervangend lid aan. De leden en plaatsvervangende leden van de bezwarencommissie zijn verplicht hetgeen aan hen als zodanig ter kennis wordt gebracht, jegens derden geheim te houden. 9.3 Gegevensverstrekking De betrokken Werknemer en Werkgever zijn verplicht alle door de bezwarencommissie gevraagde relevante inlichtingen en gegevens te verstrekken, inclusief de stukken die behandeld zijn in de plaatsingsadviescommissie. Op hun verzoek stelt de secretaris van de bezwarencommissie, zowel partijen zelf als hun raadslieden c.q. gemachtigden in de gelegenheid op een door de secretaris aan te geven plaats inzage te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken. 15

17 9.4 Hoor en wederhoor De betrokken Werknemer en Werkgever kunnen door de bezwarencommissie worden gehoord. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. De zittingen en beraadslagingen van de bezwarencommissie zijn niet openbaar. 9.5 Termijn van behandeling en uitspraak De bezwarencommissie zal binnen drie weken na de dag waarop de Werknemer schriftelijk zijn bezwaar heeft ingediend bij de commissie, het bezwaar in behandeling nemen en de procedure van hoor en wederhoor als bedoeld in 9.4 doen plaatsvinden. De bezwarencommissie brengt binnen twee weken na de datum waarop partijen zijn gehoord, schriftelijk een gemotiveerd advies uit. Het advies wordt gelijktijdig aan de Werknemer en aan Werkgever ter kennis gebracht. 9.6 Beslissing Werkgever dient binnen twee weken na ontvangst van het advies een beslissing te nemen en deze schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken Werknemer te doen toekomen. Slechts vanwege zwaarwegende redenen kan van het advies van de bezwarencommissie worden afgeweken. 9.7 Afwijking van termijnen Van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen kan met wederzijds goedvinden worden afgeweken. 9.8 Bezwaar- en beroepsprocedure De bezwaarprocedure van dit hoofdstuk treedt in de plaats van de bezwaarprocedure in de toepasselijke CAO PLb. Als de Werknemer gebruik heeft gemaakt van de bezwaarprocedure van dit hoofdstuk staat rechtstreeks beroep open voor de Werknemer op het College van Beroep als bedoeld in de CAO PLb. 16

18 Aldus overeengekomen te Zwolle, 7 mei 2012, GDF SUEZ Energie Nederland N.V. AbvaKabo FNV R.E.J. Bos R. Cornelisse CNV Publieke Zaak A.J. Weiss H. Strootman VMHP-N/WGEN O. Hoole 17

19 Bijlage 1a Specifieke afspraken voor de reorganisatie bij Electrabel Nederland Retail B.V. en Sales als organisatieonderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. 1. Mobiliteitsperiode (uitvoering van artikel 5.4) De Mobiliteitsperiode is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij Werkgever. Indien de Werknemer op de datum van boventalligheid 50 jaar of ouder is, wordt de Mobiliteitsperiode verhoogd. Dienstjaren Mobiliteitsperiode 50 jaar en ouder 55 jaar en ouder Tot en met 5 dienstjaren 6 maanden + 2 maanden (8) (8) 6 tot en met 10 dienstjaren 9 maanden + 4 maanden (13) (13) 11 tot en met 15 dienstjaren 12 maanden + 6 maanden (18) + 6 maanden (24) 16 dienstjaren en meer 18 maanden + 6 maanden (24) + 6 maanden (30) Tussen haakjes per categorie de maximale Mobiliteitsperiode. Met de Werknemer van 60 jaar en ouder worden individuele afspraken gemaakt. Zij kunnen kiezen voor bemiddeling naar een Functie bij een externe Werkgever of voor voortzetting van het dienstverband met Werkgever (vrijgesteld van werk). Indien Werknemer kiest voor bemiddeling, zijn de bepalingen in dit Sociaal Plan van toepassing. Indien Werknemer kiest voor voortzetting van het dienstverband met Werkgever, wordt Werknemer vrijgesteld van werk tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het Salaris wordt per datum boventalligheid gekort met 15%. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van het Salaris voorafgaande aan de boventalligheid, vermeerderd met eventuele toekomstige collectieve salarisverhogingen. Artikel 5.3 van dit Sociaal Plan is niet van toepassing op deze Werknemer. Gedurende de periode waarin de Werknemer is vrijgesteld van werk, wordt geen verlof opgebouwd. 2. Loonsuppletie bij externe herplaatsing De Werknemer die herplaatst wordt op een externe Passende functie, of zelf een externe Passende functie heeft aanvaard, ontvangt naast de Mobiliteitspremie ook de eventuele loonsuppletie indien het Salaris bij de externe Werkgever lager is dan het Salaris bij Werkgever. De hoogte en de duur van de loonsuppletie is afhankelijk van onderstaande afbouwtabel. Duur Lengte dienstverband suppletie 1-5 jaar 5-10 jaar jaar 15 jaar uitkering 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 80% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 60% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 40% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 20% 18

20 De loonsuppletie is gelijk aan het negatieve verschil in Salaris (uitgaande van een gelijke omvang van het dienstverband), vermenigvuldigd met het aantal afbouwmaanden, vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage. Het negatieve verschil in Salaris bedraagt maximaal 20%. 3. Vergoeding bij locatie- en standplaatswijziging Indien door een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie of Locatiewijziging de afstand woon-werkverkeer toeneemt, ontvangt de Werknemer voor de nieuwe woonwerkafstand de geldende woon-werkvergoeding. Daarnaast ontvangt hij voor de duur van twee jaar een vergoeding voor de door de Plaatsing ontstane meerdere reistijd van 17,35 bruto per uur *). De Werknemer kiest om gebruik te maken van het openbaar vervoer dan wel van de privé-auto. In geval van openbaar vervoer geldt voor het bepalen van de reistijd de NSreisplanner en bij gebruikmaking van de privé-auto het op dat moment bij Werkgever geldende systeem om woon-werkafstanden te bepalen. 4. Verhuiskostenvergoeding Werkgever zal Werknemer niet verplichten om te verhuizen tenzij in het kader van de uitoefening van de Functie sprake moet zijn van een korte woon-werkafstand in verband met bijvoorbeeld een beschikbaarheidsdienst. Voor de Werknemer die in verband met de Standplaatswijziging verhuist, geldt de verhuiskostenregeling uit de ENb-CAO Energie, verhoogd met 50% met een maximum van ,-, indien: De woon-werkafstand na verhuizing korter is dan 20 kilometer; en De woon-werkafstand na verhuizing minimaal 50% en 10 kilometer korter is dan de woonwerkafstand voor verhuizing; en De verhuizing binnen twee jaar na de Standplaatswijziging plaatsvindt. *) Peildatum 1 juli Dit bedrag wordt geïndexeerd op basis van de de collectieve schaalverhoging in de CAO PLb. 19

Sociaal Plan GDF SUEZ

Sociaal Plan GDF SUEZ Sociaal Plan GDF SUEZ Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging:

Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging: Sociaal Plan Essent Partijen bij deze overeenkomst zijn: Essent NV, gevestigd te Arnhem als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-gravenhage

Nadere informatie

... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017

... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017 ... - Sociaal Plan Attero 1 oktober 2015 t/m 31 december 2017 1 Preambule -- Partijen bij deze overeenkomst zijn: Attero BV, gevestigd te Zwolle als partij ter ene zijde en FNV, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT SOCIAAL PLAN 01 JULI 2012-01 JULI 2014 ZIUT Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie 2.0 - Definitief Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. 1. PERIODIEK OVERLEG EN WIJZIGINGEN... 3 1. 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan 1 februari 2015 1 juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan NV EPZ 01.02.2015 01.07.2017 Concept onderhandelaarsakkoord 9 februari 2015 1 Sociaal

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

NV KEMA Energy & Sustainability. NV KEMA Sociaal Plan. Arnhem, 30 november 2012

NV KEMA Energy & Sustainability. NV KEMA Sociaal Plan. Arnhem, 30 november 2012 NV KEMA Sociaal Plan Arnhem, 30 november 2012 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Toepassing... 5 1.3 Datum inwerkingtreding / looptijd... 5 1.4 Toetsingscommissie... 6 1.5 Hardheidsclausule...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Regional Jet Center BV., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer (hierna RJC) en De Unie, gevestigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Verandering verzekerd

Verandering verzekerd Verandering verzekerd Van vangnet naar springplank Marianne François 4 juni 2015 Waar komen we vandaan? Geringe mobiliteit Lange dienstverbanden, beperkte mobiliteit Korte termijn reorganisaties 2 Baanzekerheid

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR

PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR PROTOCOL IN HET KADER VAN DE OVERGANG VAN MEDEWERKERS VAN ALLIANDER NV (WERKZAAM VOOR LIANDYN B.V. ) EN ENEXIS INFRA PRODUCTS BV (WERKZAAM VOOR ENEXIS LIGHTING B.V. EN ENEXIS LIGHTINGVIEW BV) NAAR DE NIEUW

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0 Sociaal Statuut 2017 Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities... 5 3 Plaatsing medewerkers... 7 3.1 Organisatie & Formatie plan (O&F plan)...

Nadere informatie

Sociaal Plan Alliander

Sociaal Plan Alliander Sociaal Plan Alliander Investeren in en door mensen iedereen energie Inhoudsopgave Inleiding 0. Over dit Sociaal Plan 0.1. Looptijd 0.2. Op wie van toepassing 1. Fase 1: de Mobiliteitsfase 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie