Sociaal Plan GDF SUEZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan GDF SUEZ"

Transcriptie

1 Sociaal Plan GDF SUEZ

2 Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-gravenhage en VMHP-N/WGEN, gevestigd te Arnhem elk als partij ter andere zijde Partijen nemen bij het sluiten van de overeenkomst het volgende in overweging: Bij GDF SUEZ Energie Nederland N.V. vinden voortdurend veranderingen plaats om de organisatie optimaal te laten functioneren. Deze veranderingen worden ingegeven door de ontwikkelingen in de markten waarin GDF SUEZ Energie Nederland N.V. actief is en de bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die hierin plaatsvinden. Tevens vinden ingrijpende wijzigingen plaats als gevolg van het feit dat GDF SUEZ Energie Nederland N.V. een onderdeel is van de GDF SUEZ groep en de bijdrage die het wil leveren aan haar winstgevendheid. Door deze aanpassingen verwacht GDF SUEZ Energie Nederland N.V. de komende jaren een toenemende druk op de werkgelegenheid, en zal de inhoud van functies veranderen. De druk op de werkgelegenheid kan deels verlicht worden door natuurlijk verloop en de uitstroom van externe medewerkers. Dit zal echter niet het volledige verlies aan werkgelegenheid op kunnen vangen. Door het compacter worden van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. zal minder dan voorheen de organisatie in staat zijn om boventalligheid te voorkomen dan wel op te lossen. Door de toegenomen druk op kosten, die de komende jaren versterkt wordt doordat de winstmarges van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. onder druk staan, wordt de rek om oplossingen voor het verlies aan werkgelegenheid te vinden kleiner. Om op een goede manier om te gaan met dit verlies aan werkgelegenheid is een goed Sociaal Plan van belang, waarin de sociale uitgangspunten met betrekking tot veranderingen vastgelegd en uitgewerkt worden. Als uitgangspunten bij dit Sociaal Plan gelden: Dit Sociaal Plan biedt de kaders voor de situaties waarin de functie en/of standplaats van een Werknemer is vervallen, komt te vervallen en/of wijzigt in verband met een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Werkgever en Werknemer verrichten bij het wegvallen van functies gezamenlijke inspanningen om te bewerkstelligen dat Werknemers van werk naar werk kunnen gaan. 1

3 Hiertoe wordt tussen Werkgever en Werknemer een contract opgesteld, waarin voor het begeleidingstraject relevante activiteiten en verplichtingen worden vastgelegd. Werkgever biedt Werknemer de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van het zogenaamde Jobcenter. Het doel hiervan is het vinden en accepteren van een interne of Externe functie. Per veranderingsproces wordt in overleg met partijen vastgesteld hoe de invulling hiervan is. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en de Werknemers zullen de inzetbaarheid en arbeidsmarktweerbaarheid van Werknemers versterken door te investeren in opleiding en training. GDF SUEZ Energie Nederland N.V. zorgt vanuit haar verantwoordelijkheid van zorgvuldig werkgeverschap voor een goede begeleiding van de Werknemer door maatregelen te treffen die nadelige gevolgen voor de Werknemer voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken. Van de Werknemer, betrokken bij de organisatiewijziging, wordt veranderingsbereidheid verwacht met betrekking tot de uit te oefenen functie en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Dit Sociaal Plan geldt voor GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en Electrabel Nederland Retail BV. GDF SUEZ zal zich inspannen dit Sociaal Plan ook van toepassing te laten zijn op GDF SUEZ Portfolio Management BV. 2

4 1 Begripsbepalingen Werkgever GDF SUEZ Energie Nederland N.V. en Electrabel Nederland Retail BV. Werknemer Degene die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met Werkgever en op wie de CAO PLb (Productie Leveringsbedrijven) van toepassing is, of op wie in de individuele arbeidsovereenkomst dit Sociaal Plan van toepassing is verklaard. Ten aanzien van degene met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt het bepaalde in artikel 2.2 van dit Sociaal Plan. Reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie Aanpassing van een bedrijfsonderdeel waarover de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden adviesrecht heeft. Locatiewijziging Reorganisatie die bestaat uit het verplaatsen van een vestiging of afdeling naar een andere plaats, zonder dat daarbij sprake is van een wijziging of vermindering van functies. Standplaatswijziging Wijziging van de standplaats van een individuele Werknemer als gevolg van een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Plaatsing Benoeming van een Werknemer op een functie als gevolg van een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Boventallige Werknemer De Werknemer die in het kader van een plaatsingsproces niet geplaatst is, en dus boventallig verklaard is. Herplaatsing Benoeming door Werkgever van een boventallige Werknemer op een interne of Externe functie, waardoor de mobiliteitsperiode eindigt. Functie Het samenstel van taken en werkzaamheden door Werknemer te verrichten. Interne functie Een Functie bij Werkgever. Externe functie Een Functie elders dan bij Werkgever. 3

5 Passende functie Een Functie waarvan de werkzaamheden op basis van persoonlijkheid, werk- en denkniveau, ervaring, beloningsniveau en reistijd redelijkerwijs van Werknemer kunnen worden verlangd. Intern zijn dit functies op gelijk of hoger niveau of maximaal twee klassen lager dan de oorspronkelijke Functie. Cumulatie van niveauverlaging wordt vermeden. Extern zijn dit functies met een gelijk of hoger salaris, of een salaris dat maximaal 20% lager is dan het Schaalsalaris van Werknemer bij Werkgever. Een Functie is wat reistijd betreft passend als de reistijd maximaal 15 uur per week is bij een 5-daagse werkweek, maximaal 12 uur per week bij een 4-daagse werkweek, maximaal 9 uur per week bij een 3-daagse werkweek, enzovoorts. Naast de maximale reistijd per week geldt een maximale reistijd enkele reis. Voor dagen waarop de werktijd meer dan 4 uur bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 2 uur. Voor dagen waarop de werktijd 4 uur of minder bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 1,5 uur. Ongewijzigde functie Een Functie waarvan het takenpakket en de verlangde competenties voor ten hoogste 25% zijn veranderd. Managementfunctie Een Functie op HBO-niveau of hoger waarin hiërarchisch leiding wordt gegeven. Sleutelfunctie Functie met een hoog gekwalificeerd en/of specialistisch karakter die essentieel is voor de output van een bedrijfsonderdeel. Functieovergangsmatrix Overzicht van de mate van wijziging van de bij de reorganisatie betrokken functies en het aantal fte's dat voor de functies voor en na reorganisatie geldt. Dienstjaren De door Werknemer bij Werkgever en haar rechtsvoorganger(s) aansluitend doorgebrachte tijd als bedoeld in de desbetreffende bepalingen van de CAO PLb. Jobcenter De organisatie van waaruit boventallige Werknemers gedurende de mobiliteitsperiode worden begeleid en bemiddeld naar werk (intern en extern). Het Jobcenter 4

6 heeft de bevoegdheid om boventallige Werknemers te herplaatsen bij Werkgever. Het Jobcenter kan een extern bureau zijn, maar kan ook intern geregeld zijn. Positionering bij het Jobcenter Werknemer blijft in dienst van zijn Werkgever. De dagelijkse hiërarchische aansturing van de Werknemer geschiedt door het Jobcenter. Proefplaatsing Tewerkstelling op een andere Functie op dezelfde of een andere standplaats, met het doel om te bezien of de Werknemer op die Functie herplaatst kan worden. De dagelijkse hiërarchische aansturing van de Werknemer geschiedt door de ontvangende manager. Salaris Tenzij hieronder anders bepaald wordt onder Salaris verstaan het Salaris zoals dat in de CAO PLb is bepaald (CAO PLb art. 4.5 lid 2, maandsalaris ). Schaalsalaris Het bedrag dat aan de Werknemer op grond van zijn indeling in de salarisregeling wordt toegekend. Bovenwettelijke WW-uitkering De aanvulling op de WW-uitkering zoals bedoeld in de CAO PLb ('Voorzieningen bij werkloosheid als gevolg van reorganisatie', CAO PLb Hoofdstuk 18). Mobiliteitsperiode De periode na boventalligverklaring gedurende welke de boventallige begeleid wordt naar werk. Mobiliteitspremie Uitkering waarvan de hoogte is afgeleid van de geldende Kantonrechtersformule en die eenmalig wordt vastgesteld op het moment van boventalligverklaring. Deze formule luidt A x B x C, waarbij: A = het aantal gewogen dienstjaren bij Werkgever waarbij: - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar voor 0,5 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 jaar voor 1 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar voor 1,5 tellen - dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar voor 2 tellen 5

7 B = het Salaris per maand zoals gedefinieerd onder artikel 1, Begripsbepalingen. C = de correctiefactor waarbij de factor gelijk is aan 1. Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren, waarbij een periode van een half jaar en 1 dag telt als een heel dienstjaar. Toetsingscommissie De commissie die de individuele begeleidingstrajecten toetst op zorgvuldigheid en effectiviteit. De Toetsingscommissie is bevoegd om (al dan niet bindende) adviezen uit te brengen in relatie tot het individuele begeleidingstraject. De Toetsingscommissie bestaat uit 1 lid en een plaatsvervanger namens Werkgever, 1 lid en een plaatsvervanger namens vakorganisaties en een door de leden aangewezen onafhankelijke voorzitter. 2 Algemeen 2.1 Looptijd Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2011 en loopt door tot en met 30 juni Op de dag dat de looptijd van het Sociaal Plan verstrijkt, eindigt het Sociaal Plan van rechtswege zonder dat daartoe voorafgaande opzegging is vereist. Dit Sociaal Plan heeft geen nawerking. Rechten en plichten, toegekend aan Werknemer op basis van dit Sociaal Plan, behouden na de looptijd van dit Sociaal Plan hun werking. 2.2 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de Werknemer van wie de Functie en/of standplaats is vervallen, komt te vervallen en/of wijzigt in verband met een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij deze werknemers wordt het dienstverband gecontinueerd voor de duur en onder de voorwaarden van de bestaande arbeidsovereenkomst. Regelingen die op individueel niveau zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd worden gerespecteerd. 2.3 Hardheidsclausule In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet dan wel toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot individueel onbillijke situaties, kan van de bepalingen van dit plan worden afgeweken in een voor Werknemer positieve zin. De Toetsingscommissie geeft hiertoe, na een advies door het Jobcenter, een bindend advies aan Werkgever. 6

8 2.4 Outsourcing Bij outsourcing (het uitbesteden van activiteiten of diensten aan een derde, externe partij) vindt afzonderlijk overleg plaats tussen Werkgever en vakorganisaties over de overgang van Werknemers en zal een specifiek op die situatie toegesneden overgangsprotocol worden overeengekomen. 2.5 Wijzigingen Bij bijzondere omstandigheden en ingrijpende veranderingen kan ieder van de partijen tussentijdse wijzigingen aan de orde stellen. Hierbij kan gedacht worden aan ingrijpende wijzigingen in de marktomstandigheden, veranderingen in wet- en regelgeving of een zodanige wijziging van de structuur van de organisatie van Werkgever dat de in dit Sociaal Plan afgesproken regels daarvoor niet meer afdoende zijn. 3 Plaatsingsproces 3.1 Plaatsingsadviescommissie Elk bedrijfsonderdeel van Werkgever met een eigen ondernemingsraad heeft een permanente plaatsingsadviescommissie, bestaande uit een MT-lid van dat bedrijfsonderdeel (of een door het MT aangewezen vertegenwoordiger), een HR-functionaris en twee leden namens de ondernemingsraad. Het management is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plaatsingsproces. De plaatsingsadviescommissie houdt toezicht op een zorgvuldige uitvoering van het plaatsingsproces conform de kaders van dit Sociaal Plan. 3.2 Plaatsingsproces Personele plaatsingen starten na het adviestraject met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt ten behoeve van het adviestraject inzage in de Functieovergangsmatrix. Bovendien wordt in de adviesaanvraag die in verband met de reorganisaties opgesteld wordt, opgenomen hoeveel van de betrokken functies als Sleutelfunctie zijn aan te merken. Het management plaatst in de volgorde Managementfuncties, Sleutelfuncties, ongewijzigde functies, gewijzigde en nieuwe functies. Het management stelt aan de hand van een Functieovergangsmatrix vast of sprake is van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, en plaatst Werknemers in functies van het bedrijfsonderdeel. Het management doet dit niet eerder dan nadat de gevolgde procedure besproken is met en getoetst is door de plaatsingsadviescommissie. Hiertoe behoort de toetsing op de vaststelling van management-, sleutel-, gewijzigde en nieuwe dan wel ongewijzigde functies, de vaststelling van de Functieovergangsmatrix en de uitvoering van het afspiegelingsbeginsel. 3.3 Management- en sleutelfuncties De Managementfuncties en Sleutelfuncties worden ingevuld door middel van interne sollicitatie. Het management benoemt Werknemers op deze functies op basis van geschiktheid voor de specifieke kwaliteitseisen. 7

9 3.4 Overige functies Overige functies zijn te onderscheiden in ongewijzigde functies, gewijzigde functies en nieuwe functies. Bij Plaatsing op ongewijzigde functies geldt het beginsel 'mens volgt werk'. Werknemers zijn verplicht een Ongewijzigde functie te aanvaarden. Als voor een Ongewijzigde functie meer Werknemers de Functie structureel bekleden dan er formatieplaatsen voorhanden zijn, worden Werknemers geplaatst op basis van het afspiegelingsbeginsel. *) Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden: 15 t/m 24 jaar, 25 t/m 34 jaar, 35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar, 55 jaar en ouder. Binnen deze leeftijdsgroepen worden Werknemers op basis van de lengte van het dienstverband geplaatst, te beginnen met de Werknemer met het langste dienstverband. Gewijzigde en nieuwe functies worden ingevuld door middel van interne sollicitatie en Plaatsing door management op basis van geschiktheid. Voor het sollicitatieproces bij gewijzigde en nieuwe functies vindt een belangstellingsregistratie plaats onder alle betrokken Werknemers die niet reeds zijn geplaatst op een management-, Sleutelfunctie. Hieronder worden verstaan alle Werknemers die werkzaam zijn op de bij de reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie betrokken functies (oftewel de brongroep). Naar aanleiding van de belangstellingsregistratie volgt eventueel een tweede plaatsingsronde. Daarna volgt het sollicitatieproces voor gewijzigde en nieuwe functies. Behoudens bijzondere situaties duurt het plaatsingsproces maximaal vier weken. Werknemers ontvangen uiterlijk binnen een week na afronding van het plaatsingsproces schriftelijk bericht van hun Plaatsing ofwel boventalligverklaring. 3.5 Afwijking van het plaatsingsproces Afwijking van het plaatsingsproces is mogelijk als dat gewenst is op basis van een evenwichtige samenstelling van het personeel, behoud van noodzakelijke kennis of continuïteit van bedrijfsvoering. In dit geval wordt het te volgen afwijkende plaatsingsproces ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. 3.6 Gevolgen voor het salaris bij Plaatsing Bij Plaatsing behoudt de Werknemer zijn toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. 4. Locatie- en standplaatswijzigingen 4.1 Locatie- en standplaatswijziging In het kader van een plaatsingsproces streeft Werkgever naar geen of een zo beperkt mogelijke toename van het woon-werkverkeer. In geval van Ongewijzigde functie en 'mens *) Zoals bedoeld in artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels van CWI. 8

10 volgt werk' bij een reorganisatie kan het behoud van werkgelegenheid echter met zich meebrengen dat een langere woon-werkafstand noodzakelijk is. Dit geldt ook in geval van een Locatiewijziging, waarbij een vestiging of afdeling van een bedrijfsonderdeel wordt verplaatst naar een andere plaats zonder dat sprake is van een plaatsingsproces. 4.2 Passende reistijd Voor een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel Locatiewijziging geldt een maximale reisduur van 15 uur per week bij een 5-daagse werkweek, maximaal 12 uur per week bij een 4-daagse werkweek, maximaal 9 uur per week bij een 3-daagse werkweek, maximaal 6 uur per week bij een 2-daagse werkweek, en maximaal 3 uur per week bij een 1- daagse werkweek. Naast de maximale reistijd per week geldt een maximale reistijd enkele reis. Voor dagen waarop de werktijd meer dan 4 uur bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 2 uur. Voor dagen waarop de werktijd 4 uur of minder bedraagt, is de maximale reistijd enkele reis 1,5 uur. Bij een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie dan wel Locatiewijziging is de Werknemer verplicht het werk te volgen indien de reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft. Indien de reisduur voor een Passende functie de bovengenoemde norm overtreft, zullen door de Werkgever na overleg met de Werknemer faciliteiten ter beperking van het woonwerkverkeer worden bepaald, voorzover een goede functie-uitoefening zich hier niet tegen verzet. Hierbij kan gedacht worden aan telewerken, flexplekken en overnachten. Indien deze faciliteiten er niet toe leiden dat de maximale reisduur binnen de bovengenoemde norm blijft, kan Werknemer de Functie weigeren. Werknemer wordt na weigering niet geplaatst en wordt daarmee boventallig. 5 Boventalligverklaring en begeleiding van werk naar werk 5.1 Boventalligverklaring De Werknemer die niet geplaatst wordt, is direct na de niet-plaatsing of per overeengekomen datum boventallig. De boventalligheid wordt schriftelijk aan hem bevestigd. 5.2 Jobcenter Het Jobcenter heeft een centrale rol bij de begeleiding van de boventallige Werknemer. De Werknemer wordt meteen na de boventalligverklaring gepositioneerd bij het Jobcenter, waarna het Jobcenter verantwoordelijk is voor de verdere begeleiding van de Werknemer. De boventallige Werknemer wordt meteen na de boventalligverklaring vrijgesteld van werkzaamheden. Gedurende maximaal 1 maand na boventalligverklaring blijft de Werknemer beschikbaar voor overdracht van werkzaamheden aan collega's. 5.3 Arbeidsvoorwaarden tijdens boventalligheid Boventallige Werknemers behouden het toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. Gedurende de Mobiliteitsperiode vindt geen afbouw plaats van toeslagen die op basis van de CAO PLb onder het salarisbegrip vallen. Voor boventallige Werknemers is de 9

11 geldende beoordelingssystematiek en het geldende salarisbeleid van toepassing. In geval een beoordeling niet of niet volledig mogelijk is, wordt de Werknemer beoordeeld als volgens verwachting. Een eventuele variabele beloning wordt at-target uitbetaald conform de betreffende regeling. Wettelijke en CAO-aanspraken worden gerespecteerd. Met de boventallige Werknemer worden in het van-werk-naar-werk-contract afspraken gemaakt over het opnemen van verlof c.q. het inplannen van ADV gedurende de Mobiliteitsperiode, waarbij bestaande individuele afspraken worden gerespecteerd en reeds voor de Mobiliteitsperiode opgebouwde verlofrechten onaangetast blijven. 5.4 Mobiliteitsperiode De boventallige Werknemer heeft recht op een Mobiliteitsperiode. In overleg tussen partijen wordt de Mobiliteitsperiode per reorganisatie vastgesteld en vermeld in de daarvoor geldende bijlage. Gedurende de Mobiliteitsperiode wordt de boventallige Werknemer begeleid en bemiddeld van werk naar werk. De Mobiliteitsperiode start bij de ondertekening van het van-werk-naar-werkcontract, doch uiterlijk een maand na de dagtekening van de boventalligverklaring. Het einde van de Mobiliteitsperiode is in ieder geval gekoppeld aan Hoofdstuk 3 lid 7 van de CAO PLb. Het bereiken van de spilleeftijd FUR of de richtleeftijd KeuzePensioen heeft geen invloed op de duur van de Mobiliteitsperiode. Aan het einde van de Mobiliteitsperiode vindt toetsing plaats door de Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie kan bindend adviseren om de Mobiliteitsperiode te verlengen indien de bijzondere individuele situatie daartoe aanleiding geeft; hierbij wordt onder andere gedacht aan omstandigheden als concreet uitzicht op Herplaatsing, langdurige arbeidsongeschiktheid, langdurige scholingstrajecten, meerdere Proefplaatsingen die niet tot Herplaatsing hebben geleid en levensloop- en pensioenrechten (waaronder in ieder geval begrepen FURgerechtigden). 5.5 Begeleiding van werk naar werk Gedurende de Mobiliteitsperiode wordt de boventallige Werknemer door een vaste adviseur van het Jobcenter begeleid bij het vinden van een andere Functie. De begeleiding richt zich tegelijkertijd op het vinden van een interne en externe Functie. De boventallige Werknemer en het Jobcenter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zoeken van een Passende functie. De boventallige Werknemer is verplicht een Passende functie te aanvaarden. Indien een Passende functie voorhanden is, wordt de boventallige Werknemer door het Jobcenter op deze Functie herplaatst. Indien de ontvangende manager zich niet kan vinden in de interne Herplaatsing kan hij binnen een week nadat het Jobcenter de Herplaatsing aan hem kenbaar heeft gemaakt, een advies vragen aan de plaatsingsadviescommissie van het ontvangende bedrijfsonderdeel. Eventueel kan daarna bindend advies gevraagd worden aan de Toetsingscommissie. 10

12 Werkgever meldt alle vacatures en tijdelijke werkzaamheden bij het Jobcenter, evenals functies waar een uitzendkracht, interim-medewerker of medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op werkzaam is. Minimaal een maal per kwartaal zal hierover aan de Toetsingscommissie worden gerapporteerd. De Werkgever geeft bij een vacante Passende functie voorrang aan de boventallige Werknemer, boven eventuele andere kandidaten Van-werk-naar-werk-contract Binnen een maand na de boventalligverklaring wordt door het Jobcenter en de boventallige Werknemer een van-werk-naar-werk-contract opgesteld. Deze overeenkomst is afgestemd op de mogelijkheden en individuele situatie van de Werknemer. Het van-werk-naar-werk-contract bevat drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat het in kaart brengen van de situatie, waaronder begrepen een analyse van de werkervaring en de competenties van de boventallige Werknemer. Het tweede hoofdstuk bevat de mogelijkheden en wensen van de boventallige Werknemer en de inventarisatie van mogelijke functies waarop de Werknemer herplaatst zou kunnen worden. Tevens bevat het tweede hoofdstuk de afspraken over naar wat voor ander werk getracht zal worden de Werknemer te begeleiden. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe het begeleidingstraject vorm krijgt. Hierin worden tevens afspraken gemaakt over het eventueel benodigde scholingstraject, over het volgen van sollicitatietraining en begeleiding bij sollicitaties. In dit hoofdstuk worden ook afspraken gemaakt over het verrichten van tijdelijke werkzaamheden om onderdeel te blijven van het arbeidsproces, voor zover beschikbaar intern ofwel extern, inclusief het aantal uren per week, en het opnemen van verlof c.q. het inplannen van ADV gedurende de Mobiliteitsperiode. In het derde hoofdstuk wordt bovendien opgenomen de inschatting qua termijnen voor het realiseren van de Herplaatsing en de eventueel daarvoor benodigde scholing. Tevens worden in dit hoofdstuk afspraken opgenomen over evaluatiemomenten. In bijlage 3 is het format opgenomen van het van-werk-naar-werk-contract. 5.6 Proefplaatsing Voorafgaand aan de Herplaatsing kan een Proefplaatsing gerealiseerd worden. De Proefplaatsing op een interne Functie duurt maximaal zes maanden. Indien na afloop van deze zes maanden de Werknemer nog werkzaam is op de Functie, is de Werknemer automatisch herplaatst. Gedurende de Proefplaatsing vinden periodieke evaluaties plaats door het Jobcenter (na twee en vier maanden, en voorafgaand aan het eind van de termijn van zes maanden). Proefplaatsing geldt ook voor een externe Functie indien naar het oordeel van het Jobcenter twijfel bestaat over de geschiktheid van de Werknemer voor de Functie. Ook de Werknemer kan deze twijfel aangeven bij het Jobcenter. Indien de Proefplaatsing niet leidt tot een Herplaatsing heeft de Werknemer recht op continuering van de resterende Mobiliteitsperiode bij Werkgever. Gedurende de Proefplaatsing loopt de Mobiliteitsperiode door. 11

13 6 Faciliteiten ter bevordering van de interne en externe mobiliteit 6.1 Mobiliteitspremie Recht op mobiliteitspremie Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de boventallige Werknemer de van toepassing zijnde Mobiliteitspremie, mits hij afstand doet van zijn eventuele recht op een Bovenwettelijke WW-uitkering. Dit kan ook plaatsvinden na de spilleeftijd FUR of richtleeftijd Keuzepensioen. Indien een passende interne Functie aangeboden is aan Werknemer voordat hij op eigen verzoek ontslag neemt, ontvangt de Werknemer geen Mobiliteitspremie Hoogte van de mobiliteitspremie Bij ontslag gedurende de Mobiliteitsperiode ontvangt de Werknemer de Mobiliteitspremie verminderd met 50% van het Salaris dat is genoten gedurende de verstreken Mobiliteitsperiode. Bij ontslag op de datum van boventalligheid wordt de Mobiliteitspremie niet verminderd. De Mobiliteitspremie zal niet meer bedragen dan het te genieten Salaris tot de pensioengerechtigde leeftijd. De Werknemer doet uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.2 Scholing De boventallige Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tot om-, her- of bijscholing en kan daartoe worden verplicht. De kosten van de scholing komt voor rekening van Werkgever. 6.3 Starten eigen bedrijf Op verzoek van de boventallige Werknemer biedt het Jobcenter ondersteuning bij de voorbereiding van een eigen bedrijf. Deze ondersteuning duurt maximaal 6 maanden en bestaat uit het, via een gespecialiseerd bureau, verkrijgen van juridisch, financieel, fiscaal en commercieel advies. De kosten van deze ondersteuning komen voor rekening van Werkgever. De boventallige Werknemer die uit dienst gaat in verband met de start van een eigen bedrijf, ontvangt de eventueel resterende Mobiliteitspremie. De Werknemer doet tevens uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.4 Terugkeergarantie bij externe herplaatsing De Werknemer die in dienst treedt bij een externe onderneming (anders dan die van Werkgever) zal, uitgaande van een bonafide werkgever, in geval van faillissement binnen een periode van 6 maanden na indiensttreding bij deze onderneming (inclusief de periode van eventuele Proefplaatsing) de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de oude Werkgever. Bij terugkeer herleeft de resterende duur van de Mobiliteitsperiode. Voor deze duur wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur overeengekomen. Gedurende de resterende 12

14 Mobiliteitsperiode is de begeleiding en bemiddeling gericht op het vinden van een passende externe Functie. De Werknemer behoudt bij terugkeer het recht op de reeds ontvangen Mobiliteitspremie en loonsuppletie. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wegens een nieuwe externe Herplaatsing, het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst of anderszins, heeft de Werknemer geen recht op een nieuwe Mobiliteitspremie of loonsuppletie. Het resterende deel van de loonsuppletie, dat de Werknemer in verband met de eerste externe Herplaatsing niet heeft ontvangen (hij heeft immers voor de uitbetaling van de resterende loonsuppletie gebruik gemaakt van de terugkeergarantie), ontvangt de Werknemer in de eerste maand na de tweede externe Herplaatsing, op basis van het dan voor hem geldende Salaris. De Werknemer doet aan het einde van de Mobiliteitsperiode uitdrukkelijk afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 6.5 Remplaçantenregeling Een Werknemer die niet boventallig is verklaard, kan vrijwillig plaats maken voor een boventallige Werknemer 1, indien de Functie van de Werknemer en de oorspronkelijke Functie van de boventallige Werknemer uitwisselbaar zijn. In dat geval vertrekt de niet-boventallige Werknemer en wordt de boventallige Werknemer op de Functie van de vrijwillig vertrekkende Werknemer herplaatst. Hiertoe dient of dienen de betrokken directeur(en) akkoord te geven. De niet-boventallige Werknemer die op grond van de remplaçantenregeling plaats maakt voor een boventallige Werknemer, kan geen gebruik maken van de Mobiliteitsperiode en de daarbij behorende begeleiding en bemiddeling. Hij ontvangt dan de Mobiliteitspremie zoals bedoeld in artikel 6.1. op basis van zijn Salaris en dienstjaren. Daarvan wordt afgetrokken de Mobiliteitsperiode van de boventallige Werknemer. 6.6 Gevolgen voor het salaris bij interne herplaatsing Bij interne Herplaatsing behoudt de Werknemer zijn toegekende Salaris, evenals het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief en de individueel toegekende schriftelijk vastgelegde salarisafspraken. 7 Regelingen en faciliteiten bij einde dienstverband 7.1 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Dit Sociaal Plan kent 3 momenten waarop het dienstverband beëindigd kan worden: 1. Op de datum van boventalligheid. Zie artikel Gedurende de Mobiliteitsperiode. Zie artikel Aan het einde van de Mobiliteitsperiode. Zie artikel Dit is de Werknemer met het langste dienstverband. 13

15 7.1.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst op de datum van boventalligheid De Werknemer is boventallig en kiest voor de Mobiliteitspremie. Vanwege de reorganisatie wordt het dienstverband beëindigd door de werkgever. De Werknemer ontvangt de Mobiliteitspremie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering Beëindiging arbeidsovereenkomst gedurende de mobiliteitsperiode De Werknemer is boventallig en kiest ervoor begeleid en bemiddeld te worden naar werk door het Jobcenter. In alle gevallen wordt het dienstverband vanwege de reorganisatie beëindigd door de Werkgever. 1. Bij Plaatsing op een externe Passende functie ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie, de eventuele loonsuppletie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 2. Indien de Werknemer zelf een andere Passende functie heeft aanvaard, ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie, de eventuele loonsuppletie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering. 3. Indien om een andere, niet aan de werknemer te wijten reden, het dienstverband wordt beëindigd, ontvangt de Werknemer de eventuele Mobiliteitspremie en doet tevens afstand van de Bovenwettelijke WW-uitkering Beëindiging arbeidsovereenkomst bij einde mobiliteitsperiode Indien onverhoopt aan het einde van de Mobiliteitsperiode geen Plaatsing is gerealiseerd, wordt het dienstverband vanwege de reorganisatie beëindigd door de Werkgever met ingang van het einde van de Mobiliteitsperiode. De Werknemer kiest voor: De eventuele Mobiliteitspremie verminderd met 50% van het Salaris dat is genoten gedurende de verstreken Mobiliteitsperiode, óf De aanvulling op de Bovenwettelijke WW-uitkering. De Mobiliteitspremie zal niet meer bedragen dan het te genieten Salaris tot de pensioengerechtigde leeftijd. 7.2 Beëindiging arbeidsovereenkomst door Werkgever gedurende mobiliteitsperiode Werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst met Werknemer na beoordeling door de Toetsingscommissie, zonder dat recht op een Mobiliteitspremie of andere vergoeding bestaat, bij onvoldoende inzet van Werknemer voor het vinden en accepteren van een passende interne of externe Functie. 8 Toetsing 8.1 Toetsingscommissie De Toetsingscommissie heeft als belangrijkste taken om de individuele begeleidingstrajecten te toetsen op zorgvuldigheid en effectiviteit, te beoordelen of er bijstellingen benodigd zijn en om (al dan niet bindende) adviezen uit te brengen in relatie tot het individuele begeleidingstraject. Hiertoe vindt door de Toetsingscommissie tijdens de looptijd van het van-werk-naar-werkcontract een toetsing plaats van het individuele begeleidingstraject op basis van een door het 14

16 Jobcenter aangeleverde rapportage. De Toetsingscommissie bestaat uit 1 lid namens Werkgever, 1 lid namens vakorganisaties en een door de leden aangewezen onafhankelijke voorzitter. De Toetsingscommissie komt iedere maand bijeen, tenzij er in de betreffende maand geen af te handelen zaken of issues zijn. 8.2 Toetsing Tijdens de Mobiliteitsperiode vindt driemaandelijks (of korter indien noodzakelijk) een toetsing plaats door de Toetsingscommissie. Het Jobcenter evalueert de verrichte activiteiten en inspanningen in het kader van de Herplaatsing, en beoordeelt of bijstelling van het van-werknaar-werk-contract wenselijk of noodzakelijk is. Het Jobcenter rapporteert driemaandelijks aan de Toetsingscommissie over de uitkomsten van deze evaluaties, evenals over de uitkomsten van de Proefplaatsingen. Desgewenst kan de Toetsingscommissie besluiten om de betrokken Werknemer en manager te horen. De betrokken Werknemer en Werkgever kunnen ook naar de Toetsingscommissie wanneer het begeleidingstraject in hun ogen niet goed verloopt. Indien gedurende de Mobiliteitsperiode onvoldoende of geen perspectief op Herplaatsing bestaat, kan het Jobcenter de Toetsingscommissie om bindend advies vragen over het vervolgtraject en eventuele maatwerkoplossingen. 9 Bezwaarprocedure 9.1 Bezwaar De Werknemer die zich niet kan verenigen met de toepassing van het Sociaal Plan kan binnen vier weken na ontvangst van het besluit van Werkgever een bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie, waarna de bezwarencommissie de Werkgever informeert. Voordat Werkgever op dit bezwaarschrift beslist zal hij advies inwinnen bij de bezwarencommissie. 9.2 Bezwarencommissie De bezwarencommissie bestaat uit één door Werkgever en één door vakorganisaties aan te wijzen leden. Gezamenlijk wijzen deze twee leden één onafhankelijke voorzitter aan. Tevens wijzen Werkgever en vakorganisaties elk een plaatsvervangend lid aan. De leden en plaatsvervangende leden van de bezwarencommissie zijn verplicht hetgeen aan hen als zodanig ter kennis wordt gebracht, jegens derden geheim te houden. 9.3 Gegevensverstrekking De betrokken Werknemer en Werkgever zijn verplicht alle door de bezwarencommissie gevraagde relevante inlichtingen en gegevens te verstrekken, inclusief de stukken die behandeld zijn in de plaatsingsadviescommissie. Op hun verzoek stelt de secretaris van de bezwarencommissie, zowel partijen zelf als hun raadslieden c.q. gemachtigden in de gelegenheid op een door de secretaris aan te geven plaats inzage te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken. 15

17 9.4 Hoor en wederhoor De betrokken Werknemer en Werkgever kunnen door de bezwarencommissie worden gehoord. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. De zittingen en beraadslagingen van de bezwarencommissie zijn niet openbaar. 9.5 Termijn van behandeling en uitspraak De bezwarencommissie zal binnen drie weken na de dag waarop de Werknemer schriftelijk zijn bezwaar heeft ingediend bij de commissie, het bezwaar in behandeling nemen en de procedure van hoor en wederhoor als bedoeld in 9.4 doen plaatsvinden. De bezwarencommissie brengt binnen twee weken na de datum waarop partijen zijn gehoord, schriftelijk een gemotiveerd advies uit. Het advies wordt gelijktijdig aan de Werknemer en aan Werkgever ter kennis gebracht. 9.6 Beslissing Werkgever dient binnen twee weken na ontvangst van het advies een beslissing te nemen en deze schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken Werknemer te doen toekomen. Slechts vanwege zwaarwegende redenen kan van het advies van de bezwarencommissie worden afgeweken. 9.7 Afwijking van termijnen Van de in dit hoofdstuk genoemde termijnen kan met wederzijds goedvinden worden afgeweken. 9.8 Bezwaar- en beroepsprocedure De bezwaarprocedure van dit hoofdstuk treedt in de plaats van de bezwaarprocedure in de toepasselijke CAO PLb. Als de Werknemer gebruik heeft gemaakt van de bezwaarprocedure van dit hoofdstuk staat rechtstreeks beroep open voor de Werknemer op het College van Beroep als bedoeld in de CAO PLb. 16

18 Aldus overeengekomen te Zwolle, 7 mei 2012, GDF SUEZ Energie Nederland N.V. AbvaKabo FNV R.E.J. Bos R. Cornelisse CNV Publieke Zaak A.J. Weiss H. Strootman VMHP-N/WGEN O. Hoole 17

19 Bijlage 1a Specifieke afspraken voor de reorganisatie bij Electrabel Nederland Retail B.V. en Sales als organisatieonderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland N.V. 1. Mobiliteitsperiode (uitvoering van artikel 5.4) De Mobiliteitsperiode is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij Werkgever. Indien de Werknemer op de datum van boventalligheid 50 jaar of ouder is, wordt de Mobiliteitsperiode verhoogd. Dienstjaren Mobiliteitsperiode 50 jaar en ouder 55 jaar en ouder Tot en met 5 dienstjaren 6 maanden + 2 maanden (8) (8) 6 tot en met 10 dienstjaren 9 maanden + 4 maanden (13) (13) 11 tot en met 15 dienstjaren 12 maanden + 6 maanden (18) + 6 maanden (24) 16 dienstjaren en meer 18 maanden + 6 maanden (24) + 6 maanden (30) Tussen haakjes per categorie de maximale Mobiliteitsperiode. Met de Werknemer van 60 jaar en ouder worden individuele afspraken gemaakt. Zij kunnen kiezen voor bemiddeling naar een Functie bij een externe Werkgever of voor voortzetting van het dienstverband met Werkgever (vrijgesteld van werk). Indien Werknemer kiest voor bemiddeling, zijn de bepalingen in dit Sociaal Plan van toepassing. Indien Werknemer kiest voor voortzetting van het dienstverband met Werkgever, wordt Werknemer vrijgesteld van werk tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het Salaris wordt per datum boventalligheid gekort met 15%. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van het Salaris voorafgaande aan de boventalligheid, vermeerderd met eventuele toekomstige collectieve salarisverhogingen. Artikel 5.3 van dit Sociaal Plan is niet van toepassing op deze Werknemer. Gedurende de periode waarin de Werknemer is vrijgesteld van werk, wordt geen verlof opgebouwd. 2. Loonsuppletie bij externe herplaatsing De Werknemer die herplaatst wordt op een externe Passende functie, of zelf een externe Passende functie heeft aanvaard, ontvangt naast de Mobiliteitspremie ook de eventuele loonsuppletie indien het Salaris bij de externe Werkgever lager is dan het Salaris bij Werkgever. De hoogte en de duur van de loonsuppletie is afhankelijk van onderstaande afbouwtabel. Duur Lengte dienstverband suppletie 1-5 jaar 5-10 jaar jaar 15 jaar uitkering 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 80% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 60% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 40% 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 20% 18

20 De loonsuppletie is gelijk aan het negatieve verschil in Salaris (uitgaande van een gelijke omvang van het dienstverband), vermenigvuldigd met het aantal afbouwmaanden, vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage. Het negatieve verschil in Salaris bedraagt maximaal 20%. 3. Vergoeding bij locatie- en standplaatswijziging Indien door een Standplaatswijziging als gevolg van een reorganisatie of Locatiewijziging de afstand woon-werkverkeer toeneemt, ontvangt de Werknemer voor de nieuwe woonwerkafstand de geldende woon-werkvergoeding. Daarnaast ontvangt hij voor de duur van twee jaar een vergoeding voor de door de Plaatsing ontstane meerdere reistijd van 17,35 bruto per uur *). De Werknemer kiest om gebruik te maken van het openbaar vervoer dan wel van de privé-auto. In geval van openbaar vervoer geldt voor het bepalen van de reistijd de NSreisplanner en bij gebruikmaking van de privé-auto het op dat moment bij Werkgever geldende systeem om woon-werkafstanden te bepalen. 4. Verhuiskostenvergoeding Werkgever zal Werknemer niet verplichten om te verhuizen tenzij in het kader van de uitoefening van de Functie sprake moet zijn van een korte woon-werkafstand in verband met bijvoorbeeld een beschikbaarheidsdienst. Voor de Werknemer die in verband met de Standplaatswijziging verhuist, geldt de verhuiskostenregeling uit de ENb-CAO Energie, verhoogd met 50% met een maximum van ,-, indien: De woon-werkafstand na verhuizing korter is dan 20 kilometer; en De woon-werkafstand na verhuizing minimaal 50% en 10 kilometer korter is dan de woonwerkafstand voor verhuizing; en De verhuizing binnen twee jaar na de Standplaatswijziging plaatsvindt. *) Peildatum 1 juli Dit bedrag wordt geïndexeerd op basis van de de collectieve schaalverhoging in de CAO PLb. 19

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016

Sociaal Plan. 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan 20 maart 2015 tot 1 januari 2016 Sociaal Plan Amstelring De ondergetekenden: Werkgever Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam, hierna Amstelring, enerzijds, en De vakorganisaties

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING De ondergetekenden: HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. gevestigd te Amsterdam, en HEINEKEN Group B.V. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de werkgever enerzijds en FNV

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie