TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- }

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- }"

Transcriptie

1 TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- }

2 I-! l I i\]] :T VERZEXERINGEN, ACCOUNTANTS. DIENSTEN, CONSUI"TANCY, BANCAIfl E PRODUCTEN E\ EE[] I]EUS REISBUBEAU FICHT DE [] 192'1 OPGEF CFI lf V\AA Z CH OP ARTSEN, TYSIOTHERAPEUTEN EN ANDEF]E MEDISCHE PROFESSIO NALS. DE ORGAN SAT E S NKI:)]I. T Jt-) GETIIANSFOR[,4FFI]t) VAN ttn VFAAG NAARAANBODGEDREVEN MARKTBENADER NG L]E I SI)I I -I EEN BELANGB.IKI T-iOl tl.l Dl- Lllvl!1,'ENTEL NG "HET IS DE COMBINATIE VAN EUSINTSSBEHOETTE, TTCHNOLOGI SCHE IVlOGELIJKHEDEN, CULTUUROMSLAG EN PR0CESGERICHT BESTUREN",.,1:r1,5 C O EN f:fatldeaivlaf.la(ief T \.al SCNEFP:I]ZEEL t- >+!{, I.d.*' I,rrl lt voor P bij veran

3 nternet heeft de t.ansfo.maiie iddhect in sierke mate aansejaasd. "De jonse rnedicus moet een lange periode van coschappen draaien, zit 60 uur per week in een ziekenhuis en heeft weinig tijd on zich bezis te houden met badcairc zaken en verzeke ringen", vertelt Tino Scherpenzeel. "Die arts gebruikt dus graag de instrumenten waar hij nee opsesroeid is: pc en internet. we hebben als orsanisatie jarenlang soed gefunctioneerd net een bijna uitsluitend /ace-ro-joce-coltact en -disiributiestroom, maar we gaan nu meer en meer toe naar een ciicft, coll, /dce-p ncipe. Kortom, de accountnanager verd'vijnt niet, maar we rusten deze uit met betere technologische hulpmiddelen en we breiden het persoonlijke contact uit met een catlcenter en dis tributie via internet. WAA gaat dus nultichadnel zijnproducten ontsluiten." Het traject is in het eerste kwartaal van 2oo7 in8ezet. V rschillende MTleden bereikten destijds de pensioenserechtisde leefiijd, hetseen op eed Datuurlijke manier de afsluitins betekende van een periode in de geschiedenis van de VereniSing voor Artsen Assurantien, die vanuit het hoofdkantoor in Uh cht idtussen 95.ooo klanten bedient. Scherpenzeel ktom ats onderdeel van het \pranderprcsranns in april 2oo- op de CIO-doel. Inmiddel. /illpn er nieu$p MTleden met ruine e'varing in de buitedwereld, die neerdere banken en venekeraars hebben sezien, hud tessen hebben seleerd en bovendien twintis jaar jonser zijn dan de oude ploes. Je ziet daarmee dat er vanuit de top van de organisaiie ineens een heel ddderc dmrikonr. vfnolgedsbeland je ophet Lerrein van verandermanagem nt en op de terreinen cultuur, marktbewerljns en ook technolosie." aan de co.porate riskmanaser, maar via Ontevr denheid een stippellijn indirp.t oolt aan mij.- Hoewel de inte.ne IT-afdelinS de push naar het nieuwe tijdperk sterk zou hebben kunnen versneller, wil de ironi dat overkonende Sche.penzeel het lt-mamgementteam vef Na zijn santreden heeft de zeer gedecideerd en gedreven juist het denken en handelen hier het verst van de waa vansen, omdat de toenmalise leden in zijn osen niet neer af stond. "Er was een forse nat van ontevrededheid ten pasten binnen de veranderende stnctuul aanzien van de dienstverlening. IT reageerde in veel gevallen pas het laatst op de gewenste veranderingen. Dat heeft All-the-way' rezorsd voor venijdering. Ik heb het seluk sehad dat ik als Toi zover de mensen, maar wat is binned WAA de rol van eee.p nieu$e MT-Ld binrelkwan in de nieuwp orgadisa-de nachines? "we zijd van een sedecentraliseerde, sede tie en alle ondersteuning kreeg om de koers te gaan kered. li heb een mooi p ad Cpmra]<. daar goedlpurint op tekresen en temijl de anderen (l es: de business) nog idee n aan het ontwikkeletr waren, mocht ik met de hulp van een eltern bureau al een persoonlijk ontwikkelprosrahha vad driekwart jaar draaien voor 411e IT'ers. we konden bov ndien een volledig nieuwe infrastructuur inrichten. Toen de nieuwe directeuren Schade en HRM bildenkwamen, zaten wij at anderhalfjaar in het veranderproces.'i Hoe het gesteld was met de oude waa blijkt uit het feit dat er bij binnerkonst van Scheryenzeel, nog geen internet op de werkplek voorhanden was. 'Dat heb ik id mei id het perconeelsblad aansekondisd als eerste MTlid zonder shopdas op de foto en twee dagen na publicatie werkte Zo kon het gebeuren dat de YvAA-orgaDisatie momenteel gehokker wordt door de ict,,oals en van de hoofddirecteuren hei medio 2oo8 reeds t)teerde. 'Niet omdat ik in extreno dinsen aan het doen was, naar ondat wij als eerste dii traject ingezet hadden en daardoor min of neer per ongeluk voorop kwflmen te lopen. De eerste verandering die we ingezet hebben, was te zorg n dat we aansioted bij de businessvraasstukken." Dat heeft volgens de CIO ten dele ook met houding te maken:'t\ls nensenbellen met een probleen Eeefje ats eer ste altwoord la' in plaats van'nee'. Het zijn de eenvoudise dingen: zeg wat je Saat doen en doe vervolgeds wat je gezegd hebt. V rder heb ik ze een grotere kamer' gegeven. voorheen zaien onze IThrs grotendeels in hun eigen hok jesi nu i3 er 66n grote ruimte. Dat was wel een cultuurshock, maar als je du oler de afdelins loopt, dan voel je de plezierige sremning. a -7- a, Dp c.nlrah lt-ardeling \an VV,A"A. {aar I Ztr\'l ruim 9oo mensen $crlien, beqtaal uit \A/ -r tr A-r L$,rtis medewerkprs. Daarnadsr werkpb VVF\I Jtr ^ \JH l ::fffffi::::::1ff:,nh'::"j";il DOEN EN DoE :::J;il"J,3:::*lr;ifflHil?:lT; vervorcens op IT-gebied. scheryen zeel: "Va nwege }et.1"i" i"r""' "" a.'.i""a" -"",""'""0" WAT JE GEZEGD rende wetsevins hebben we besloten daar specialistenoptezenenenheinietover te laten aan IT'ers. Deze tien mensen rapporteren HEBT T op hun vakgebied recltstreeks concentreerde en gedifferentieerde structuur naar een centrale, geconcentreerde en eenduidige opzet gegaan. Zowel voor wat betreft de werkwi.jze ais de archiiectuur. Kortom, 6 n IT-entiteit, hier geceniraliseerd in Utrecht, en 66n idrastructuul Voorheen hadden we eed zevental servers op evenzoveel verschillende plaatse! staan, waarbij de beheerders op andere locaties werkten dan wsar het ijzer stond.inmiddel staan de servers hier alemaalid huis. We hebben bovendien de keuze semaakt om m er in de voort02 '-::-:.)rlrrr :)pril 2oo9

4 hoede van de technolo8ie te gaan acteren, we hebben twee IBM-Blade centers aangeschaft en daareen Srote san aan Sehangen met een identieke uitwijkplek in Almere. Daa!- tussen ligt een hor s!'rc, die enoor zorst dat wanneer de hoofdlocatie eruit 8aat, de sublocatie }et binnen vijftien minuten overneemt." De bestaande M'$osoft-policy is bij \rvaa intussen aan' gesche.pt tot Mtcrosol ol?-tfie-uov. Dat houdt in dat de CIO eerst kijkt of de producten uit Redmond aansluiten bij de requirementsvanuit de organisatie- Pas waddeer ze niet hetv reiste niveau halen,gaat men op zoek mar een alternatief product. lntussen is 9l) procent van alle applicalies binnen VVAAg baseefd op de technologi van Microsoft. Scherpenzeel: "Vanuit de histode hebben we een financiele omgevint meegekregen die is gebaseerd op Oracle. We onderzoeken momenteel of de omvang van dat product die van de VVAA niet in verresaande mate overstijgt. Het is natuurlijk fantastiscb datje werkt met een systeem waar meejeookeen in de lucht kan houden, maar 'nultinational met minder dan tooo medewerkers is dat nisschien een bectieoverdreren. Mrcrdal zijn teen overniehldiscu<.ies. daar doen we sedegen onderzoel op.' Sche.penzeel, die over'bens,e!e. jaar ia.s diende bij de Amste.damse politie, heeft naar eigen zegsen een achtersrond die heel processedreven is. Al sidds dejaren nesenlis volst hij bovendien net interesse de principes vad services8eorienteerde architecturen:'in een ongeving met mainframes naast AS/4oo- en Alx'platformen, zoek je naar middlewareoplossinsen waarbij je all s war aan de achterkant prima functioneert niet hoeft te venan8en. Je import rt dus de toede principes uit de hele mainframeen midransew reld binnen de pc-seryemereld. Je hoort dan ooksteeds meef overhet ift'and-sft ft-principe, waarbt het mainframe met zijn stabiliteit, door middelvaneen Cobol/.Net-v0riant in een pc-serveromsevins kan landen." Spaghetti Dat is overisens niet de situatie bij \ryaa, waar de voorganter van de huidise CIO de spaghetti van legacy al volledir had ontward. De buitendelen zijn exterd sebracht, de binnendelen zin w ssesooid. 'Daar is toen heel veel weerstand tegen geweest, maar het was wet de nigejuiste stap die men kon zetten. Vanaf het moment dat ikbinnenkwarn, was er qua lesacy slechts een enkele uit te faser n AIX-om' tevinten zotez gd het financidl Oracle s)$teem. In de pijplijn zitten bij VVAA nos de bouw van een neuw enterprise data wa.ehouse voor toepassitrgen op het gebied van BI: een monitoring- en dashboardtuncti rnet eendui dige stuurinformatie en rapportage voor het Sehele mawat uas, uanlit je processedreuenheid, de belonsrrkste ot'eruegins om met MicrosoJt in zee te saan? "Proc sgericht werken en procesgericht besturen hebben niets met de leverancie!te maken. Die dingen zitten tussen de oren en in depen. Op het moment datdieop de rit zijn,

5 * H ER PENZEEL geboorteiaar opleiding BedrjiskLrndige informat ca, ltll Servlce Nrlanager, Poltie Dip orna. bedriif VVAA. loopbaan Po it e Anrstefdam, C[,4c (Log]ca), Theodoor Gi ssef Bankiefs, De Goudsche Vetz ekeriigen. medewerkers lt-medewerkers 301exc usief externen). omzel [,4. burgerliike sraat gehuwd i1993). kinderen 31JB/N411/M14)

6 Samenwerking met Flying Doctors De Atrlkaanse sezondheid30rsanisatis AMREF Flying Doctors on waa ga.n een langdurlg Batn nwerking aan. Naast onclgrst uning fonds6nw6rving bestaat de semonworkhg vooreen belangriik deol uit do ultwl$oling van kennb, tijd en Binnen de samenwerking is 6n belangjke rcr w699elegd voor I AijvooF beeld doorverplegers in slaal l siellen hun k nnis bij te spikeren via 6-loar ng en de op d lanseiermijn serichteondersteunlng van de gezondheidsorsanisalie door middel van iechnologische VVM-CIO Tino Scherpenz l: "ln dat kad r gaal er ook een uitwiss6ling plaalsvinden. Niet om hent vertellen hoe het rnoel, maarook omg k6erd. Ze zit n b I Flying Doctors namelilk n staat om met minimale middelen oen grote organisalie draaiende te houd6n en gericht medi$he zorg te v6rl6nen. Het Pragmatisme om vanujt dae 6nvoud loch zosuccesvolle kunnen ziin, daar denken wijtoch ook h6l nodigovante kunien ef n. Dat kunnen wjvoruolgens weertoopassen binnon onze eigsn organisatie. Er is dus een varwach tingspatroon aan beide kant6n. AMREF dcht zich vanuit Atrika mel duufzame oplossingen op d6 realasarie van d6 mill nniumdo lslelling n, en voornameljk op het verbst r n van de g zondhed van moederen k nd. Naast ondsrstouning met londs6nw6rving w I WAAAMREF helpen dez do6lstelling dichterbij ts brengen metk6nnis, tijd en netw6rk- Een van de congets ideeen omvat e6n online plallorm waar arlsen werkzaam in Afrika kennis n rvaring kunnen uitwisselen mel d6lsd n van WAA. Oaarbi vemacht WAA haar ledon ook toegevoegde waarde te kun nen biedsn, bijvoorb ld bijde behandeling van clidntsn alkomstig uit Afrika- Ook zal worden sameng*erkl op het gebiod van opleidingen en manag montontwikkeling om AlllREF s ansen ln Atrika l ondersteunen. maakt het loor het proces niet mee. uit met welk platform je werkt. Wel is hethandigalsje iets maa. en k er hoeft te doen. Met hetpakketjemicrosoftvisio (waarneecomplexe processentevisualiseren zijn, red.) kunnenweeensysteen neerzettendat mij als het warebegrijpt. De techni ken de bedrijfsprocessen komen dus heel dicht bij elkaar en dat is erghandis. Het rationaliseren van de processen, ook op businessn'veau, krijst hierdoor n natuurlijke impuls. Het resulta.t is een ef 6ciablere, ef fectievere bedrijfsvoerint en een naximale alignmentvan business en IT.' De tweede overwegint om voof het Microsoft-platform te kiezen wrsdatbinnenvvaahet principevan STP,strdigtu tnrough pro.essing, wordt Seimplementeerd. Dat betekent dat de activiteit di de externe klant aan de front-end doet, het liefst zondernedsltke interventie naar de backoffce saat en weerteruskomt. Sch.penz l edde zinen zijn dus het hele end-to-endproces op basis van Microsoft CRM disitaal aan het inrichten, onder meer met behulp van de webservices binnen het pakket. De opzet is dat het oude, papieren archief gaadeweg wordt tedisitali r PROCES- GERICHT WERKEN EN BESTUREN HEBBEN NIETS MET DE TEVERANCIER "sharepoint heeft keurise docunent libraries die uiterrnate goed zijn in te richten voor een archief, er zit bovendien een kanjer van een search-atent id die binn n de door jouw gedefinieerde crite.ia raat zoelen. Je kunt er een workflow voor de businessrules senereren en onderwijl het systeen laten praten met de webservices die bijna native aan het CRM vast zitten. Zou je een ander product hebbetr sekozen, dan mis j de koppelcompodedten met de zaken die we al hadden staan. Alleen al op basis van de kosten werd de keuze, ondanks dat we er wel een aanbestedins op hebben gedaa., erg Semak kelijk. Keep it simpie." vanzelfsprekend zijn sedurende de transformatie de lodige lessen gel rd. De CIO voelt de lastige vraten aankomen en vult het zelf maar in: "De valkuilen waren re MAKEN ' net zo groot als de rest van Papendorp (de kantorenwijk in Uh cht waar \.vaa sevestigd is, red.), maarwezin er toch in beland. Hoe? Door ons toch te over ten, toch t veel projectetr aan te taad. ln een b paald 8 val waren we voor 99 procent zeker var het succ s van het Selopen tmj ct, maar de communicatie erover was toch iets te vroeg... Kortom, diverse belende situaties waarin je als IT soms bakzeil moet halen,warenhierookaan de orde." Dat seldt ook voor de financidn: "Geefeen lt-baas en budset van een miljoen en hij komt uit op r,2- Maargoed, de WAA ziet h t b lang van lt en is gnag bereid daarin t invelteren. Wat nodit is, dat moet tenslotte sebeuren." i05

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie