Provinciaal blad van Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake inzake problemen bij de Kerncentrale Doel in België. Schriftelijke vragen van het lid van Provinciale Staten J. Kerkhoff d.d. 18 augustus 2012 Recentelijk zijn in de media berichten verschenen over de problemen die zijn ontstaan in de kerncentrale te Doel, België. Deze zeer oude kerncentrale, waarvan recentelijk, op dringend advies van de Belgische toezichthouder FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) de reactor Doel 3 op non-actief is gesteld, ligt dicht bij de Nederlandse grens en kan bij eventuele calamiteiten een enorme negatieve invloed hebben op het leefklimaat en de gezondheid van veel Brabanders in het nabijgelegen grensgebied, met name in de gemeente Woensdrecht. De PVV ziet kernenergie als een belangrijke schakel in onze energievoorziening, waarbij de Nederlandse centrale in Borssele voorop loopt ten aanzien van tijdig moderniseren en een zeer hoog niveau van veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheid- en volksgezondheidsaspecten zijn onlosmakelijk verbonden aan het in werking hebben van een kernreactor, waar in Borssele veel in is geïnvesteerd. Mede hierdoor kan Borssele rekenen op een hoog maatschappelijk draagvlak in Zeeland. Een dergelijk hoog veiligheidsniveau mag dus ook worden verwacht voor de reactoren in België. Wij willen u de volgende vragen stellen. 1. Is door GS overleg gepleegd over deze kritieke situatie met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zo ja, wat is de inhoud van dit overleg? 2. Heeft GS overleg gepleegd met GS van de provincie Limburg, die zich geconfronteerd zien met dezelfde problemen bij de Belgische kerncentrale in Tihange, zo ja, wat is de inhoud van dit overleg? Heeft GS hierbij rekening gehouden met de eventuele gevolgen voor de Maas en het grondwater in Brabant? 3. Het is bekend dat de Belgische autoriteiten in de gebieden waar kerncentrales zijn gevestigd uitgebreide preventieve veiligheidsmaatregelen hebben genomen de Belgische autoriteiten nemen een minimale veiligheidstraal van 35 km rondom een kerncentrale in acht zoals het uitreiken van jodiumtabletten aan de bevolking. Welke preventieve veiligheidsmaatregelen heeft de Provincie genomen voor de bevolking in het onderhavige grensgebied bij de kerncentrale te Doel?.

2 4. Mocht dit laatste niet het geval zijn, kunt u dan een toelichting verstrekken met de redenen waarom deze veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen? 5. Is over deze problemen bij de kerncentrale te Doel overleg gepleegd met de Kernfysische Dienst in Nederland, zo ja, wat is hun advies? 6. Het is bekend dat de kerncentrale in Borssele aan een zeer hoog veiligheidsniveau voldoet, deze kerncentrale regelmatig is gemoderniseerd en bij stresstests zeer hoog scoort. Is bij GS bekend wanneer voor het laatst een dergelijke stresstest op de kerncentrale te Doel is uitgevoerd, zo ja, wat zijn de resultaten hiervan en zijn deze resultaten minimaal gelijk aan het veiligheidsniveau van de kerncentrale te Borssele? Antwoord van Gedeputeerde Staten d.d. 11 september 2012 Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 1. Is door GS overleg gepleegd over deze kritieke situatie met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zo ja, wat is de inhoud van dit overleg? Nee, hier zagen wij geen aanleiding toe. De kerncentrale Doel 3 is in juni 2012 voor onderhoudswerkzaamheden uit bedrijf genomen. Tijdens inspecties aan de kernreactor gedurende de onderhoudswerkzaamheden zijn door de vergunninghouder Electrabel mogelijke afwijkingen in dichtheid van het materiaal van het reactorvat geconstateerd. Hierop heeft de vergunninghouder van kernreactor Doel 3 besloten om de kernreactor uit bedrijf te houden tot ten minste 31 augustus 2012 om extra inspecties uit te voeren. Zoals het zich nu laat aanzien zal er geen oordeel over de veiligheid van het reactorvat gevormd kunnen worden vóór oktober Dit betekent dat Doel 3 naar verwachting tot in oktober buiten bedrijf zal blijven. De commisaris van de koningin van Noord-Brabant en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn door vergunninghouder Electrabel (direct) van de situatie in Doel op de hoogte gesteld. Conform geldende afspraken heeft er ook informatie-uitwisseling plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio s Zeeland en Midden- en West Brabant. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de burgemeesters van Woensdrecht en Bergen op Zoom geïnformeerd. Op ambtelijk niveau (provincie Noord-Brabant) is over de situatie bij kerncentrale Doel en Tihange contact geweest met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarbij is gebleken dat het ministerie en de Kernfysische Dienst gereageerd hebben op de situatie, en er contact is geweest met de Belgische autoriteiten. We verwijzen voor meer informatie hierover naar de informatie (Kamerbrief) die de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer heeft gezonden d.d. 23 augustus 2012 met nummer en de 2/5

3 beantwoording d.d. 23 augustus 2012 van Kamervragen van het lid Van Tongeren met nummer Heeft GS overleg gepleegd met GS van de provincie Limburg, die zich geconfronteerd zien met dezelfde problemen bij de Belgische kerncentrale in Tihange, zo ja, wat is de inhoud van dit overleg? Heeft GS hierbij rekening gehouden met de eventuele gevolgen voor de Maas en het grondwater in Brabant? Nee, er is geen overleg geweest. De situatie bij Doel en Tihange is niet dezelfde. In Doel 3 betreft het zoals eerder aangegeven mogelijke afwijkingen in het materiaal van het reactorvat. Omdat het reactorvat van de kernreactor Tihange 2 gemaakt is door dezelfde fabrikant als van Doel 3, heeft de Belgische toezichthouder Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC, vergelijkbaar met de Nederlandse Kernfysische Dienst) besloten dat bij het eerstvolgende reguliere onderhoud van deze reactor hetzelfde ultrasone onderzoek moet worden uitgevoerd. De kerncentrale Tihange 2 is op 16 augustus 2012 regulier stilgelegd voor onderhoud. Het onderzoek zal in september 2012 plaatsvinden. GS zien hierin geen aanleiding contact op te nemen met GS van provincie Limburg. Provinciale Staten van Limburg hebben zorgen over kerncentrale Tihange 1. In Tihange 1 betreft het een lek in een bassin waar gebruikte splijtstofstaven zijn opgeslagen. Dit splijtstofopslagbassin heeft een dubbele wand en het lek zit in de binnenste wand. Er lekt dus geen radioactief besmet water vanuit de centrale naar de omgeving. Het lek vormt dan ook geen bedreiging voor mens, dier en milieu. Ook over deze situatie heeft de minister van EL&I contact opgenomen met het FANC. Voor meer informatie verwijzen wij naar de beantwoording d.d. 23 augustus van Kamervragen van het lid Van Tongeren met nummer Het is bekend dat de Belgische autoriteiten in de gebieden waar kerncentrales zijn gevestigd uitgebreide preventieve veiligheidsmaatregelen hebben genomen de Belgische autoriteiten nemen een minimale veiligheidstraal van 35 km rondom een kerncentrale in acht zoals het uitreiken van jodiumtabletten aan de bevolking. Welke preventieve veiligheidsmaatregelen heeft de Provincie genomen voor de bevolking in het onderhavige grensgebied bij de kerncentrale te Doel? 4. Mocht dit laatste niet het geval zijn, kunt u dan een toelichting verstrekken met de redenen waarom deze veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen? De minister van EL&I is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de bestrijding van stralingsongevallen. De veiligheidsregio s zijn verantwoordelijk voor de regionale vertaling (uitvoering) hiervan. De provincie heeft hierin geen rol en heeft dus geen maatregelen genomen. Preventieve 3/5

4 veiligheidsmaatregelen zijn bepaald in het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. Veiligheidsmaatregelen zijn ook neergelegd in het Rampbestrijdingsplan nucleaire installaties (rbpni) dat door de veiligheidsregio s Zeeland en Middenen West-Brabant in september 2011 is vastgesteld. In dit plan zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot informatie-uitwisseling, evacuatie, schuilen en de verstrekking van jodiumprofylaxe. Wat betreft de verstrekking van jodiumprofylaxe, is door de veiligheidsregio Zeeland recent een reguliere herverstrekking gestart aan inwoners van de Nederlandse gemeenten die binnen 20 kilometer van de kerncentrale van Doel liggen. Dit betreft zowel gemeenten binnen de provincie Zeeland (Reimerswaal en Hulst) als gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant (Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal). De veiligheidsregio s Zeeland en Midden- en West-Brabant werken nauw samen op het gebied van kernongevallenbestrijding. De beide regio s voorzien samen in een piket Stralingsdeskundige en er wordt gezamenlijk geoefend. Dit was voor het laatst het geval tijdens de nationale oefening Indian Summer op 10 en 11 oktober Daarnaast wordt geoefend met zowel de centrale in Borssele als in Doel. De coördinatie, bij de bestrijding van een daadwerkelijk ongeval in Doel, ligt - conform een convenant, dat is opgenomen in het rbpni - bij de veiligheidsregio Zeeland. Ook hebben meergenoemde veiligheidsregio s onlangs een Centrum voor Kernongevallenbestrijding opgericht. Dit centrum is er voor de zogenaamde A- regio s, regio s met een kerncentrale of liggende in de periferie van een buitenlandse kerncentrale. Zie ook 5. Is over deze problemen bij de kerncentrale te Doel overleg gepleegd met de Kernfysische Dienst in Nederland, zo ja, wat is hun advies? Het ministerie van EL&I heeft overleg gepleegd met de Kernfysische Dienst over de situatie in Doel. De Kernfysische Dienst heeft de minister verzekerd dat er vanuit veiligheidstechnisch oogpunt op dit moment geen aanleiding is voor maatregelen met betrekking tot de kerncentrale Borssele. Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief over de situatie in Doel die de minister van EL&I aan de Tweede Kamer heeft gezonden d.d. 23 augustus met nummer Het is bekend dat de kerncentrale in Borssele aan een zeer hoog veiligheidsniveau voldoet, deze kerncentrale regelmatig is gemoderniseerd en bij stresstests zeer hoog scoort. Is bij GS bekend wanneer voor het laatst een dergelijke stresstest op de kerncentrale te Doel is uitgevoerd, 4/5

5 zo ja, wat zijn de resultaten hiervan en zijn deze resultaten minimaal gelijk aan het veiligheidsniveau van de kerncentrale te Borssele? In Doel is in 2011 een stresstest uitgevoerd. De Europese Commissie heeft na het ongeval in de Japanse kerncentrales in Fukushima besloten om alle 143 kerncentrales in Europa te onderwerpen aan een stresstest. Deze stresstest is een aanvulling op de bestaande nationale veiligheidsstudies. De stresstest is een beoordeling van de veiligheidsmarges van nucleaire installaties. In een stresstestrapport wordt beschreven hoe een nucleaire installatie reageert op diverse extreme gebeurtenissen. Hierbij worden ook mogelijke verbeteringsmaatregelen beschreven om de veiligheid van de installatie in extreme omstandigheden te verhogen. Er bestaat geen rangorde van meer of minder veilig naar aanleiding van de stresstesten. Meer informatie over de resultaten van de stresstest Doel zijn beschikbaar via de website Ook bij Borssele is dat in 2011 gebeurd, hierover heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd (TK , , nr. 32). De minister geeft hierin aan dat de kerncentrale Borssele voldoet aan de veiligheidseisen die gesteld zijn in de huidige vergunning en dat daar bovenop veiligheidsmarges aanwezig zijn. : Uitgegeven, 14 september 2012 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, drs. W.G.H.M. Rutten 5/5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3291 Vragen van het lid

Nadere informatie

1 Kent u het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect? 1

1 Kent u het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

1 Heeft u kennis kunnen nemen van het bericht Limburg wil opheldering lek kerncentrale 1?

1 Heeft u kennis kunnen nemen van het bericht Limburg wil opheldering lek kerncentrale 1? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Vragen van het statenlid L. Harpe (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde

Vragen van het statenlid L. Harpe (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde V1.2 statenstukken Provinciale Staten Vragen van het statenlid L. Harpe (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2012 nummer

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1 > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 645 Kernenergie Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met het voornemen van de Belgische overheid om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen?

Vraag 1 Bent u bekend met het voornemen van de Belgische overheid om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen? > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesman/weg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Verspreiding jodiumtabletten

Verspreiding jodiumtabletten Informatiebulletin Tihange en stralingsrisico s Nummer 3, 24 april 2017 Verspreiding jodiumtabletten Met deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten over de ontwikkelingen rondom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 203 204 32 645 Kernenergie Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli

Nadere informatie

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange Informatiebijeenkomst Provincie Limburg (NL) 20 mei 2015 Nele Scheerlinck Ir. Simon Coenen Dr. Lodewijk Van Bladel Overzicht 1. Over het FANC 2. De

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording inzake schriftelijke vragen van de PVV Statenfractie Noord- Brabant aan het college van GS inzake Brabantse woningstimuleringsmaatregelen.

Nadere informatie

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Infobulletin 2, november 2016 Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Is Zuid-Limburg voorbereid op een ernstig ongeval in de kerncentrale van Tihange? De voorbereiding op een stralingsongeval is een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC 14 oktober 2015 Jan Bens Directeur-generaal FANC 1. Over het FANC Overzicht 2. De kerncentrale van Doel 2.1. Doel 1/2: Long Term Operation

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

rð Roosendaalsetijst

rð Roosendaalsetijst (D- (D Gemeente Roosen daal /L< (D Schrifteliike vraag rð Roosendaalsetijst Datum Onderwerp Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus? Beleidsterrein Portefeuillehouder 22 november 20'J.6

Nadere informatie

l!lllllllllllllllll!llll!lll!lllllllllllllllllllllllllll

l!lllllllllllllllll!llll!lll!lllllllllllllllllllllllllll Gemeente ifj Bergen op Zoom Aan de raadsfracties van de GBWP, WD, Groen Links en D 66 p/a Klipper 43 4617 GG Bergen op Zoom l!lllllllllllllllll!llll!lll!lllllllllllllllllllllllllll 1 h HAART 2017 Uw kenmerk

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Jan van den Heuvel 5 maart 2016 Redenen oprichting ANVS 1. Beter aansluiten bij intentie van IAEA- en Euratom-regelgeving voor een nucleaire autoriteit:

Nadere informatie

: 4î6SUb. gemeenfe. 0I MEt U k RAADSINFORMATIEBRIEF - '

: 4î6SUb. gemeenfe. 0I MEt U k RAADSINFORMATIEBRIEF - ' gemeenfe Moerd aa U k RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Col van bu en wethou Aan de leden van de gemeenteraad I Onderwerp : update kerncentrales Belqië 0I MEt 2017 : 4î6SUb

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake mestbewerkingsbedrijf Koolen te Asten Vragen van het lid van Provinciale Staten ir. M. van der Wel d.d. 16 januari 2012 Bijlage(n)

Nadere informatie

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Infobulletin, januari 2016 Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Met dit infobulletin wil de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenten informeren over de ontwikkelingen rondom de voorbereiding op stralingsongevallen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

nniiiiiiiiiiiiiiiiibiniiiii

nniiiiiiiiiiiiiiiiibiniiiii Gemeente ļì Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom nniiiiiiiiiiiiiiiiibiniiiii I 9 MEI 2017 Uw kenmerk U17-004816 Datum Uw brief Beh. door J. Spinder Doorkiesnr.

Nadere informatie

Gemeente ft Bergen op Zoom

Gemeente ft Bergen op Zoom Gemeente ft Bergen op Zoom Aan de gemeenteraden van de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Breda, Etten- Leur, Rucphen, Hulst, Terneuzen, Goes, Kapelle en Reimerswaal. 1 3 DEC. 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 645 Kernenergie Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Kernenergie in België. Een straat zonder einde?

Kernenergie in België. Een straat zonder einde? Kernenergie in België Een straat zonder einde? België kiest voor kernenergie 60 Keuze kernenergie zonder publiek debat 1975: 3 kernreactoren (Doel 1,2 - Tihange 1) 70 Oliecrisis 1982-1985:4 kernreactoren

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Beantwoording vragen ex. artikel 3.2 van het Reglement van Orde betreffende de geplande bomenkap in de gemeente Sint Anthonis.

Nadere informatie

M. van de Velde (DB) S. de Gouw (VD) Onderwerp wordt in het volgend AB VRHM opnieuw geagendeerd

M. van de Velde (DB) S. de Gouw (VD) Onderwerp wordt in het volgend AB VRHM opnieuw geagendeerd B.8 1. Samenvatting Een deel van de gemeenten in de regio Hollands Midden ligt in een 100 km zone hemelsbreed vanaf de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en Doel (België). De minister van EZ heeft in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

170005G9. 'FD.SG Af-D. rerf(/i,jn. DOC.NR. ZAAK NR. j CUSS. kenmerk

170005G9. 'FD.SG Af-D. rerf(/i,jn. DOC.NR. ZAAK NR. j CUSS. kenmerk Commissaris van de Koning j Illlllllllllllllllllllllll 170005G9 PROVINCIE ZEELAND Provincie ^Zeeland Provinciale Staten van Zeeland 'FD.SG Af-D. rerf(/i,jn AMBT. T.a.v. Voorzitter PS üatum 1 S A']. 2017

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Antwoorden op vragen ex art. 3.2. Reglement van Orde over ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager INHOUD 1 Onze kerncijfers 2 Onze veiligheidsstrategie 3 Onze performantie 4 Ons BEST-project (BElgian Stress

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

Dame, Herman <HDame@baarle-nassau.nl> wo 25-04-2012 12:17 gemeente@aalburg.nl <gemeente@aalburg.nl>, gemeente@aalten.nl

Dame, Herman <HDame@baarle-nassau.nl> wo 25-04-2012 12:17 gemeente@aalburg.nl <gemeente@aalburg.nl>, gemeente@aalten.nl Zarafa WebAccess http://wricfomre/webaccess/index.php?load=dialog&task==printite.. Gemeente Woerden 12.008221 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Gewijzigd: Bijlagen: Registratiedatum: Behandelend afdeling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o.

LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o. Geachte Statenlid, LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o. Calamiteitenzender De sterke FM-zender van LekWaalFM is gevestigd in de kerktoren van de Hervormde Gemeente Asperen.

Nadere informatie

Nucleaire noodscenario s onvoldoende

Nucleaire noodscenario s onvoldoende Nucleaire noodscenario s onvoldoende GP/DorrebooM 1 Europees visserijbeleid: pompen of verzuipen Maart 2011 www.greenpeace.nl De kernramp in Japan heeft op tragische wijze duidelijk gemaakt dat aan kernenergie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Ministerie van der Staten-Generaa Binnenhof 4 Plesmanweg 1-6 2513 AA DEN 2597]G Den

Nadere informatie

39 Nucleaire veiligheid

39 Nucleaire veiligheid 39 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 07/12). De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu van harte welkom. Deze motie is voorgesteld door de leden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Beantwoording vragen ex artikel 3.2 van het Reglement van Orde inzake bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije Vragen

Nadere informatie

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring

Nadere informatie

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele INES meldingen 0 Kerncentrale Borssele Zeedijk, 5 PM Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De

Nadere informatie

Persnota. November 2015 Dossier reactorvaten Doel 3 en Tihange 2: Conclusies van het rapport van Electrabel

Persnota. November 2015 Dossier reactorvaten Doel 3 en Tihange 2: Conclusies van het rapport van Electrabel Persnota November Dossier reactorvaten Doel 3 en Tihange 2: Conclusies van het rapport van Electrabel 1) Inleiding Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft op 17 november beslist om de heropstart

Nadere informatie

Stress test van nucleaire installaties in België

Stress test van nucleaire installaties in België Stress test van nucleaire installaties in België Aanpak, stand van zaken, voorlopige resultaten Frederik Van Wonterghem Dienst Nucleaire Basisinrichtingen Departement Inrichtingen & Afval Federaal Agentschap

Nadere informatie

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INESschaal

Nadere informatie

INES meldingen 2016 Kerncentrale Borssele

INES meldingen 2016 Kerncentrale Borssele INES meldingen 2016 Kerncentrale Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INESschaal is er voor

Nadere informatie

BRIEFING maart 2012 Lessen voor België van Fukushima

BRIEFING maart 2012 Lessen voor België van Fukushima BRIEFING maart 2012 Lessen voor België van Fukushima Jarenlang werd ons wetenschappelijk verzekerd dat westerse kernreactortypes niet konden ontploffen. In maart 2011 zagen we het live gebeuren op tv.

Nadere informatie

Bij zware kernramp is het officiële Belgische nucleair noodplan pleister op houten been

Bij zware kernramp is het officiële Belgische nucleair noodplan pleister op houten been 16 maart 2011 Bij zware kernramp is het officiële Belgische nucleair noodplan pleister op houten been Het kleine en dichtbevolkte België is een van de weinige landen in de wereld dat sinds de jaren 1960

Nadere informatie

Gem. STEENBERGEN 1 8 FEB 2016

Gem. STEENBERGEN 1 8 FEB 2016 1600679 > Retouradres Postbus 16001, 2500 BA Den Haag De burgemeester van Steenbergen, de heer R.P. van den Belt Postbus 6 4650 AA Steenbergen Gem. STEENBERGEN 1 8 FEB 2016 Autoriteit Nucleaire Veiligheid

Nadere informatie

Reactie ANVS op. ISR rapport

Reactie ANVS op. ISR rapport Reactie ANVS op ISR rapport Reactie ANVS op ISR rapport Mögliche radiologische Auswirkungen eines Versagens des Reaktordruckbehälters des KKW Tihange 2 Übersetzung des englischsprachigen Originaltextes

Nadere informatie

Belgische nucleaire noodplanning negeert lessen van Fukushima Regering verhoogt nucleair risico en negeert bescherming van de bevolking

Belgische nucleaire noodplanning negeert lessen van Fukushima Regering verhoogt nucleair risico en negeert bescherming van de bevolking Belgische nucleaire noodplanning negeert lessen van Fukushima Regering verhoogt nucleair risico en negeert bescherming van de bevolking Deze briefing is een samenvatting van de studie: "Ontoereikende Belgische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

raiiüflihhiiii < 2 6 APR2012 Baarle-Nassau P/ 2 5 APR. 2012 Gemeente Waterland GESCAND Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant

raiiüflihhiiii < 2 6 APR2012 Baarle-Nassau P/ 2 5 APR. 2012 Gemeente Waterland GESCAND Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant Baarle-Nassau Gemeente Waterland 2 6 APR2012 GESCAND Provincie Noord-Brabant (NL) 30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 12uK01172 raiiüflihhiiii < uw bericht van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

ř Bergen op Zoom Gemeente Fractie GBWP T.a.v. de heer E. Weys p/a Klipper GG Bergen op Zoom Geachte heer Weys,

ř Bergen op Zoom Gemeente Fractie GBWP T.a.v. de heer E. Weys p/a Klipper GG Bergen op Zoom Geachte heer Weys, Gemeente ř Bergen op Zoom Fractie GBWP T.a.v. de heer E. Weys p/a Klipper 43 4617 GG Bergen op Zoom Uw kenmerk Ons kenmerk U16-01Ũ427 Datum ^ G. 2016 Uw brief Beh.door J. Spinder Doorkiesnr 0164-277230

Nadere informatie

Nucleaire veiligheid. De VROM-Inspectie houdt toezicht en controleert

Nucleaire veiligheid. De VROM-Inspectie houdt toezicht en controleert Nucleaire veiligheid De VROM-Inspectie houdt toezicht en controleert Nucleaire veiligheid De VROM-Inspectie houdt toezicht en controleert 02 03 Toezicht voor de veiligheid van burgers Nucleaire ongelukken

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 645 Kernenergie Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PolTr'iel< Ben!3ern: 2. ls het college van plan om in deze zaak actie te ondernemen? Zo ja wetke? Zo nee waarom niet?

PolTr'iel< Ben!3ern: 2. ls het college van plan om in deze zaak actie te ondernemen? Zo ja wetke? Zo nee waarom niet? (-- (D Gemeente Roosen daal (D Schriftelijke vraag Datum 7 januari 2016 Onderwerp Stitteggen Doet 3 Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting in de cyctus? Beteidsterrein PortefeuiItehouder Nee Bestuur

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

INGEBREKESTELLING. Brussel, 5 april Dhr. Elio Di Rupo, Eerste Minister van België Wetstraat Brussel. Geachte Heer de Eerste Minister,

INGEBREKESTELLING. Brussel, 5 april Dhr. Elio Di Rupo, Eerste Minister van België Wetstraat Brussel. Geachte Heer de Eerste Minister, Brussel, 5 april 2013 Aan Dhr. Elio Di Rupo, Eerste Minister van België Wetstraat 16 1000 Brussel INGEBREKESTELLING Geachte Heer de Eerste Minister, Sinds de kernsmelt en ontploffing in drie reactoren

Nadere informatie

Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen

Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen Brussel 22-26 April 2013 Nederlandse samenvatting Summary report van de ENSREG peer review van de Nationale actieplannen Brussel, 22-26

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele

Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele Jan van Cappelle hoofd kerncentrale Borssele KIVI NIRIA/Kerntechniek symposium 18 november 2011 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland Produceert

Nadere informatie

GHA 26.04.2012 Q639 C;

GHA 26.04.2012 Q639 C; Page 1 of3 MPGHA2012042611220639 GHA 26.04.2012 Q639 C; Van: Dame, Herman [HDame@baarle-nassau.nl] Verzonden: woensdag 25 april 2012 12:16 Aan: gemeente@aalburg.nl; gemeente@aalten.nl; gemeente@achtkarspelen.nl;

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Brief van Groenlinks van 7 januari 2014 met Plan van.

Provincie Zeeland. Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Brief van Groenlinks van 7 januari 2014 met Plan van. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Provincie Zeeland Naam document Brief van Groenlinks van 7 januari 2014 met Plan van 14000126 Aanpak controle reactorvat Betreft vergadering Provinciale

Nadere informatie

Quick scan regionale voorbereiding op een nucleair ongeval

Quick scan regionale voorbereiding op een nucleair ongeval Quick scan regionale voorbereiding op een nucleair ongeval Onderzoek naar de mate van regionale voorbereiding op de hulpverlening na een off-site emergency in een categorie A-object. September 2011 Onze

Nadere informatie

Reactorvatinspectie KCB

Reactorvatinspectie KCB maart 2015 Chronologie Doel-3 fenomeen Tijdens regulier onderhoud werd medio 2012 in reactorvat 3 van de kerncentrale van Doel een voor deze centrale nieuwe inspectie uitgevoerd. Men vond duizenden zogenaamde

Nadere informatie

MPGSD2012042512170690

MPGSD2012042512170690 MPGSD2012042512170690 H Baarle-Nassau GSD 25.04.2012 0690 9*öfl* Provincie Noord-Brabant (NL) Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen immmmmt J?J*WH172 HHIIIIIU uw

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 6 november Wnd. Statengriffier Arendo Schipper

Betreft vergadering Provinciale Staten 6 november Wnd. Statengriffier Arendo Schipper Griffier van de Staten Provincie Geleidebrief informatief Naam voorstel 15015421 Brief van Benegora Milieuvereniging van 23 oktober 2015 over levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2 Betreft vergadering

Nadere informatie

Leidraad Kernongevallenbestrijding

Leidraad Kernongevallenbestrijding Leidraad Kernongevallenbestrijding In deze paragraaf worden enige algemene operationele uitgangspunten beschreven die voor alle betrokken (operationele) diensten van belang zijn. Het gaat hier om de te

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2099165/3329265 op de aanvraag van SABIC Innovative Plastics, Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom. s-hertogenbosch, 20

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vaststelling wegenlegger gemeente Alphen-Chaam Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam heeft overeenkomstig artikel 34,

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Aan de edelachtbare leden van de raad van de gemeente Roosendaal. Geachte dames en heren,

Aan de edelachtbare leden van de raad van de gemeente Roosendaal. Geachte dames en heren, Aan de edelachtbare leden van de raad van de gemeente Roosendaal Roosendaal registratiecode : Griffie / onderwerp Antwoord raadsvragen cf. art. 39 RvO Onaanvaardbare risico's Doel Geachte dames en heren,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25616 zaaknr.: Z/C/16/32727 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Verlichting fietspad Cuijk-Beers Aard : Beantwoording schriftelijke vragen Datum indiening : 4 juli 2016 Fractie : CDA

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 6 Stralingsincidenten

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 6 Stralingsincidenten Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 6 Stralingsincidenten 6 Stralingsincidenten Op basis van het voorstel voor de wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3

Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3 Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3 Datum Versie Status Bewerkt Bijzonderheden 130826 0.1 Concept J.J. Rotte, teamleider Concept opzet na DTMT over rapportage huis-aan-huis predistributie 130912

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

Geachte voorzitter, a) Nederlandse nucleaire installaties

Geachte voorzitter, a) Nederlandse nucleaire installaties > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 44 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Opheffing Stuurgroep Oosterschelde Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend: 1. dat de declaranten Intentieverklaring inzake coördinatie van het beleid

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Vragen inzake onderwerp ex artikel 3.2 van het Reglement van Orde betreffende Providentia te Heeze-Leende Vragen van het lid van Provinciale Staten Mevrouw

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie