De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar"

Transcriptie

1 De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin - Ger Groenewegen - René v.d. Elshout Redactie adres: administratie, adreswijzigingen en kopij: Spoorwaterstraat 41, 4561 ZH Hulst tel kopij bij voorkeur per Rekeningnummer kerk in 't midden: NL05INGB Protestantse gemeente Hontenisse-Hulst Predikant: Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst tel Scriba: Mevr.A.J.Overduin-Suurmond Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst tel Website: Bijdragen voor het volgende nummer dienen uiterlijk 11 november a.s. door de redactie te zijn ontvangen.

2 KERKDIENSTEN Zondag 19 oktober Hulst Voorganger: Ds. Klap. Heikant Lector: Dhr. Wisse Ouderling: Dhr. Klanderman Diaken: Mw. Proost Organist: Dhr. Fierloos Koster: Dhr. Tanis 1 e collecte: Diaconie 2 e collecte: Onderhoudsfonds Zondag 26 oktober Hof te Zandekerk Voorganger: Ds. Rooze, Antwerpen Lector: Dhr. Groenewegen Ouderling: Dhr. Groenewegen Diaken: Mw. Dekker Organist: Dhr. Basting Koster: Dhr Wouters 1 e collecte: NBG 2 e collecte: Kerk Zondag 2 november Hulst KOFFIE NA DE DIENST Voorganger: Ds. Werner, Ede Lector: Mw. van Gorsel Ouderling: Mw. van Gorsel Diaken: Mw. Groenewegen Organist: Dhr. Fierloos Koster: Dhr. Dekker 1 e collecte: Zending 2 e collecte:kerk Zondag 9 november Hof te Zandekerk. DANKDAG Dienst van Schrift en Doop Voorganger: Ds. Overduin Lector: Dhr. Klanderman Ouderling: Dhr. Klanderman Diaken: Mw. vd Hoeven Organist: Dhr. Groenewegen Koster: Dhr. Wouters 1 e collecte: Dorcas 2 e collecte: Kerk Zondag 16 november Hof te Zandekerk Voorganger: Ds. Dees, Westdorpe Lector: Mw. v Gorsel Ouderling: Mw. van Gorsel Diaken: Mw. Proost Organist: Dhr. Basting Koster: Dhr. Klanderman 1 e collecte: Binn. diaconaat 2 e collecte: Kerk LET OP: IN VERBAND MET DE WINTERMARKT OP 21 EN 22 NOVEMBER WORDT ER OP 16 NOVEMBER OOK IN KLOOSTERZANDE GEKERKT! 2

3 Zondag 23 november Hulst Gedachtenis gestorvenen. KOFFIE NA DE DIENST Voorganger: Ds. Overduin Lector: Mw. Overduin Ouderling: Mw. Overduin Diaken: Mw. Dekker Organist: Dhr Groenewegen Koster: Dhr. Tanis 1 e collecte: Rouwzorg 2 e collecte: Restauratiefonds I.v.m. het moeilijk inplannen van crèche vrijwilligers. Vanaf nu is er in Hulst enkel crèche als het min. 1 dag van tevoren is aangevraagd. Dit kan bij Marwien de Jong of Rieneke Jongste , of bij Clara Dekker / Als er mensen zijn die mee willen draaien in de crècheopvang dan graag melden bij Clara Dekker. Ter Overweging De kleine goedheid. Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de dagelijkse kleine goedheid. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen simpele zielen die haar verdedigen en zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten en systemen van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel gek - een dwaze goedheid -, ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, ze wordt nooit overwonnen! (Levinas , in een vertaling van Roger Burggraeve) 3

4 Bij het infopakket dat het Antwerpse PSC heeft uitgereikt bij het bezoek van de vrouwengespreksgroep, bevond zich een "gedicht" van Emmanuel Levinas, dat mij bijzonder trof. Zoals U weet was Levinas, als Jood geboren in Litouwen, geëmigreerd naar Parijs, een denker die de mens ziet als "niet in de eerste plaats onderdeel van een systeem", maar betrokken op zijn naaste. Die pas "naaste" wordt wanneer hij als zodanig wordt herkend. Ingezonden door: Kees Hollemans, Sint Jansteen. Zondag 26 oktober: Nationale Bijbelzondag Op deze zondag gaat collega Rooze uit Antwerpen voor. Misschien dat de collega ook aandacht schenkt aan de jaarlijkse Bijbelzondag, uitgaande van het NBG. Dat moeten we nog even afwachten. Er is in ieder geval mooi materiaal beschikbaar, maar natuurlijk vormt ook, met een knipoogje naar Maarten Luther, de heilige Schrift zelf het middelpunt daarvan. De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor bijbelwerk in Nederland en het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland wil het Nederlands Bijbelgenootschap, in samenwerking met andere Bijbelgenootschappen de bijbel dicht bij mensen brengen. Daar is de nieuwste uitgave, de bijbel in Gewone Taal een mooi bewijs van. Zie elders daarover in dit kerkblad. Later hopen we daar nog eens wat kritische opmerkingen bij te maken. Maar eerst maar eens wat experimenteren in kleine kring. 4

5 Zondag 2 november (koffie nadien) Ook nu gaat er, vanwege de vakantie van uw predikant, een gastpredikant voor in de persoon van mw. Werner uit Ede. U wordt uitgenodigd om een kopje koffie te drinken. Ook liggen er nog intekenlijsten op tafel om u op te geven voor twee kringen: een over het nieuwe liedboek in Axel voor eigen gebruik, en een over de handreiking Kerk & Israël Onderweg, die u op 5 oktober kreeg uitgereikt. Er liggen nog exemplaren om mee te nemen. In overleg met de mogelijke deelnemers zullen we een avond in november plannen. Ik denk zelf aan week 46 (10, 11, 12 of 13 nov.). Zondag 9 november Deze zondag staat aan de ene kant in het teken van de dankdienst voor gewas en arbeid en tegelijkertijd zal de heilige doop worden bediend aan Juul Leenknecht, dochter van Jeroen en Sophie Leenknecht-Dieleman. Afhankelijk van deze doopdienst, die met de ouders wordt voorbereid, zal de keuze van de lezingen ook daar van afhangen. In ieder geval een mooi vooruitzicht om opnieuw het teken van de doop in het midden van de gemeente te mogen vieren. Zondag 16 november Als gastpredikant gaat ds. mw. Dees -Hinten uit Westdorpe bij ons voor. Zondag 23 november (Gedachtenis gestorvenen en gedoopten). Op deze zondag, de laatste van het kerkjaar staan we stil bij hen die in het afgelopen kerkjaar ons zijn ontvallen. Wij gedenken in het bijzonder de volgende gemeenteleden: 1 Dorathea Tjiklana Janssen-Dest op 20 nov in de leeftijd van 62 jaar. 2 Theodoor Tuenter op 13 dec in de leeftijd van 81 jaar. 3 Pieternella Stoel-Vis, op 14 jan in de leeftijd van 76 jaar. 4 Adriana Francina Vinke-van der Slikke op 5 april 2014 in de leeftijd van 93 jaar. 5 Jan Dirk Faas, op 20 juni 2014 in de leeftijd van 77 jaar. 6 Nelia Trijntje Neeteson-Veth op 15 augustus in de leeftijd van 91 jaar. Naast het noemen van deze namen gedenken we ook allen die indirect verbonden waren met onze gemeente en in onze familie en vriendenkring en degenen die wereldwijd het leven lieten. Daarna worden ook de in dit kerkjaar gedoopten genoemd. 5

6 Voor het eerst dit jaar kunnen de vlinders van de nieuwe doopgedachtenisboom aan de doopouders worden meegegeven als herinnering aan het moment dat hun kleine werd gedoopt. Er is een volledige orde van dienst en de betrokken families zullen persoonlijk worden uitgenodigd. De nabestaanden ontvangen indien zij dat hebben aangegeven een gedachteniskruisje, een kaars en een witte bloem. Gemeenteleven Geboortebericht Op 30 september werd het leven geschonken aan Juul (Ine Lianne) Leenknecht, dochter van Jeroen en Sophie Leenknecht en zusje van Iris ( ) Nick, Ritschie en Norine. Inmiddels zijn de dankbare ouders met Juul naar huis aan Rapenburg 101 te Vogelwaarde teruggekeerd en maken het goed. Wij wensen hen alle liefs en geluk toe met dit grote wonder in hun midden. Pastoralia Dhr. Cees Dierx (Woutersstraat 9 te St Jansteen) moest begin oktober worden geopereerd en diezelfde week opnieuw worden geopereerd. Hij verblijft (ik schrijf dit op 7 okt.) op afd. B1 van ziekenhuis ZorgSaam. We wensen hem na deze onverwachte tegenslag alle sterkte toe. We leven ook zoveel mogelijk mee met Leen en Mia Guiljam (Lindenstraat 11 Vogelwaarde). Mia moest de laatste maanden regelmatig voor een aantal behandelingen naar het ziekenhuis en is op dit moment in afwachting van een volgende controle. Op zichzelf gaat het redelijk goed, maar in zekere zin is ze behoorlijk aan huis gebonden. Sterkte gewenst. Ook wensen we dhr. Maayen (Hyacinthstraat 39 te Kloosterzande) die in afwachting is van een ingreep in het ziekenhuis van Antwerpen sterkte toe. Wij feliciteren 24 en 27 okt. dhr en mevr. Dieleman-Dieleman, Zandstraat 32 Hulst 28 okt. mw. de Wit, Olmenstraat 1 Vogelwaarde 31 okt. dhr. van Dixhoorn, Anjerstraat 64 Kloosterzande 2 november mw. Goeree-Bolier, Zoutestraat 147 Graauw. Op 25 november hopen dhr. C. A. van Deijk en mw. M.van Deijk-van Schelven hun 50 jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij wensen hen en hun gezin net over de grens in Stekene alle goeds toe en Gods zegen. 6

7 Komende gemeenteactiviteiten Op dit moment is er een cursus over het nieuwe liedboek gaande i.s.m. de PKN- Axel. Inmiddels hebben zich een zestal deelnemers aangemeld. U kunt zich nog aanmelden voor de komende bijeenkomst dit najaar op donderdag 20 november. Het is geen probleem als u de eerste twee avonden heeft moeten missen. Zingenderwijs maken we een ontdekkingsreis door het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Opgave kan bij ds. Overduin. Bij voldoende opgave willen we in week 46 een avond houden over de verschillende boeiende bijdragen in de uitgave kerk en Israël Onderweg. In de kerken ligt een opgaveformulier om u aan te melden. Een viertal gemeenteleden deden dit al. Wie volgt? Neem gerust de nog resterende uitgave mee ter voorbereiding van deze avond. Oecumenische avonden over De spiritualiteit van Franciscus van Assisi voor mensen van onze tijd. Het oecumenisch overlegorgaan wil ook dit komend najaar een aantal oecumenische avonden over spiritualiteit organiseren die aansluiten op de eerdere bijeenkomsten. 3 avonden aan de hand van thema s uit het boek van Hein Stufkens met als titel: De herberg van het hart (uitgave Ank-Hermes). De volgende thema s komen aan bod: Over God en Liefde, over Vreugde en Vrede en over Samenleven en sterven. 7

8 De avonden worden gehouden in de sacristie van de RK. kerk H. Martinus, Groenendijk te Kloosterzande. Aanvang uur. Toegang is vrij. In grote lijnen zit het programma er als volgt uit: Opening met meditatief moment (lied, gebed, lezing) in de kerkruimte. Inleiding op het thema, samenvatting aan de hand van enige citaten uit het boek van Henk Stufkens. Onderling gesprek aangevuld met een Spiegelverhaal uit het 7-voudig pad van St. Franciscus met crea-moment (een verbeelding, muziek of tekst). Afsluiting in de kerkruimte. De data voor dit najaar zijn: dinsdag 18 november en dinsdag 25 november. De derde avond zal begin 2015 plaatsvinden. Opgave kan bij ds. Overduin of Pastoraal werker dhr. R. Grossert. Ten slotte Zondag 28 september was het zo ver en werd in de Basiliek door de Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort A Mass for Peace van Karl Jenkins met enkele toegevoegde muziekwerken van Gilkyson, John Rutter, Samuel Barber en Rizza uitgevoerd. Het kamerorkest TY zorgde voor een mooie begeleiding. Het werd zowel op muzikaal alsook op poëtisch vlak een aangrijpend optreden. Dit alles ingegeven door de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de opvang van Belgische vluchtelingen in Hulst en omgeving, dit jaar 100 jaar geleden. De geprojecteerde videobeelden maakten het nog aangrijpender. Eén tekst wil ik u niet onthouden, hij is van Guy Wilson, een dichter die in de Vietnam-oorlog vocht. Hij ging erheen met velen, onbekenden werden kameraden. Het gedicht drukt de pijn uit van het verlies van een vriend en tevens het schuldgevoel van de overlevende: Stil, zo stil nu. Nu de kanonnen zwijgen. Ik heb het al overleefd, ik die meende te sterven maar nu ben jij niet meer hier, Ik zal alleen naar huis teruggaan; en moet trachten mijn leven weer op te pakken. En mijn verdriet om jou, beste vriend, te verbergen, jij, die nu bij mij zou moeten zijn, en niet koud, te vroeg gestorven, hier in je graf, alleen 8

9 En zo kreeg deze uitvoering een boodschap mee voor alle tijden, ook de onze, waarbij de krachtige muziek aan de woorden en omgekeerd door o.a. de fraaie stem van de mezzo-sopraan Marion Kreike, een intense lading schonken. Ik wens u goede moed toe en hoop u te ontmoeten in een van onze komende diensten of komende activiteiten. Ontvang dan een hartelijke groet van uw predikant, Pieter Overduin. Verslag uit de kerkenraadsvergadering van de Prot. Gemeente Oosthoek. Gehouden op in de kerkenraadskamer van de kerk in Hulst. Opening. De voorzitter heet een ieder welkom en geeft de predikant het woord. Deze leest Efeze 1 vanaf vers 17 en houdt hier een korte meditatie over en plaatst enkele gedachten bij de synodebrief aan de kerkenraad. Vervolgens gaat hij voor in gebed. De scriba neemt de actiechecklist met ons door. Aandachtspunten die blijven zijn: - Bij diensten met koffie na afloop de gemeente attenderen op de mogelijkheid te reageren na de dienst bij predikant of ouderling. - Verschillende gemeenteactiviteiten worden gestart, ook in samenwerking met buurgemeente Axel, in de hoop dat er wat respons zal zijn. Punten vanuit het moderamen. Liturgiecommissie vergadering van over de eventuele invoering van het nieuwe liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Aan de orde is het ingediende verslag van de in juli gehouden combi vergadering van liturgiecommissie en organisten. Ds. Overduin meldt dat hij de indruk heeft dat er in de vergadering een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Er was verschil van mening, maar de hoofdgedachte was dat het nieuwe liedboek invoeren met royaal gebruik ervan voor onze gemeente op dit moment niet haalbaar is. Wel zal ad-hoc gebruik gemaakt gaan worden van bepaalde liederen uit het nieuwe liedboek. 9

10 Mw. Dekker vraagt zich af of het oefenen van liederen uit het nieuwe liedboek niet eerst een kans had moeten krijgen? Antwoord: dit heeft gezien de uitkomsten uit het beraad geen meerwaarde. Bij Mw. v.d. Hoeven viel uit het verslag op dat de organisten Fierloos en Basting in eerste instantie wel voor het invoeren van het liedboek waren. Ds. Overduin licht toe dat men bij nader inzien ook het probleem onderkende dat het breed inzetten van het nieuwe liedboek moeizaam zal zijn om de kerkgangers mee te krijgen. Ook omdat onze gemeente geen beschikking heeft over een cantorij of koor. Dhr. Groenewegen merkt ook op dat als onze gemeente een substantieel aantal jongeren zou herbergen hij voor het liedboek meer kansen zou zien. Ds. Overduin vult daarbij aan dat hij van ouderen signalen opvangt dat men moeite heeft met het aanleren van nieuwe liederen. Er komt dit seizoen bij voldoende animo een cursus, in samenwerking met Axel. Dit moet goed onder de aandacht van geïnteresseerde gemeenteleden worden gebracht. Juist omdat het liedboek ook voor persoonlijk gebruik een belangrijke functie kan vervullen. Ten slotte is het enkele kerkenraadsleden opgevallen dat er vanuit de gemeente op een enkele uitzondering na in het afgelopen jaar naar een mogelijke invoering van het liedboek niet is gevraagd. Brieven van Dr. Plaisier. De kerkenraad als geheel en binnen de colleges buigen zich over de brieven van de scriba van onze synode, waarin m.n. wordt gesproken over de beleving van het ambt. De antwoorden zullen door de scriba worden verzameld en doorgestuurd. Gezamenlijke kerkenraadsvergadering met Axel Gespreksonderwerpen die door onze kerkenraad naar die voren zullen worden gebracht: -De diensten rondom de stille week evalueren. -Mogelijkheid onderzoeken of er animo is een startzondag gezamenlijk te organiseren. -Eventueel een gezamenlijke dienst houden op de laatste zondag van December in Evaluatie Trageldienst van 7 sept. j.l. De respons vanuit de groep bewoners was de laatste keer zeer minimaal, er waren meer gemeenteleden dan cliënten. Dit heeft mede te maken met het feit dat de begeleiders niet meer zo gemakkelijk van de groep weg kunnen. 10

11 Ds. Overduin zal dit terugkoppelen naar Mw. Steglich en er zal worden bekeken om de dienst te verschuiven naar de kersttijd. Ook is het belangrijk cliënten en hun eventuele familie persoonlijk uit te nodigen, dat werkt over het algemeen beter. Scribaat, er komen enkele roosterwijzigingen aan de orde. Diaconie: -Het verslag van de door de diaconie gehouden vergadering wordt doorgenomen. -Jaarrekening 2013 diaconie. Na de bespreking wordt de jaarrekening onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend. CKRM: Dhr. Klanderman neemt het ingezonden verslag van hun vergadering met ons door. Enkele ontwikkelingen worden genoemd: -De pastorie aan de Cloosterstraat 12 is voor een periode van 2 jaar verhuurd. -De digitale testuitzending van de eerste kerkdienst is geweest. Het lukte niet iedereen om in te loggen. - Verhuur van de kerk van Hulst eindigt per Ouderlingen: Op dinsdag is er een vergadering geweest met de beide nieuwe bezoekdames, Marwien de jong en Vivian Quaak. Men houdt tussentijds contact en zal ook regelmatig evalueren. In ieder geval fijn dat er wat beweging is op het front van extra bezoekwerk voor m.n. de ouderen onder ons. Later kan dit worden uitgebreid naar andere doelgroepen. Predikant De laatste hand wordt gelegd aan het Jaarverslag van de predikant. Hij memoreert 2 overlijdensberichten: van mw. Quartel en mw. Neeteson. -Bij wijze van terugblik kerkdiensten: er was dit keer in Ossenisse een zeer goed bezochte oogstdankdienst voor heel Zeeuws Vlaanderen, met een goede opkomst en een mooie collecte voor de vrijwilligers van de Voedselbanken. -Terugblik op een mooie doopdienst van Tamar de Schepper, met veel inbreng door familie. 11

12 -Het werk voor het Reg. college voor de visitatie in Zeeland zal dit laatste kwartaal minder tijd vragen, wel volgt er nog een collegevergadering en zijn er op 14 en 15 nov. nog 2 studiedagen in Breda over zinvol visiteren. De predikant vindt het nog steeds zinvol en leerzaam. -Wat betreft het consulentswerk voor Axel: het is op dit moment wat rustiger, hij kan het meestal binnen de 3 4 uur per week houden. Los van het begeleiden van een uitvaart en de voorbereiding van een gemeenschappelijke activiteit zoals over het liedboek, maar daarbij gaat hij ervan uit dat er wel meer dan 5 mensen moeten meedoen, anders is het niet te doen. Rondvraag: Dhr. Klanderman vraagt of het stil gebed wat langer mag duren? Ds. Overduin zegt toe erop te zullen letten. Scriba, Anja Overduin-Suurmond. Waarvoor collecteren wij? Rubriek waarin de bestemming van onze hoofdcollecte wordt vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening nummer van de instantie vermeld. Zondag 19 oktober: Plaatselijke diaconie Zondag 26 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap Bankrek. No. NL74SNSB t.n.v. Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem. O.v.v. Kerkcollecte De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor bijbelwerk in Nederland en het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland wil het Nederlands Bijbelgenootschap, in samenwerking met andere Bijbelgenootschappen de bijbel dicht bij mensen brengen. Zie ook overige informatie in dit kerkblad over het NBG en de Bijbel in Gewone Taal. Zondag 2 november: Najaarszendingsweek - Geloof in Zambia! Uitgaande van de Protestantse kerk in Nederland; Kerk in actie Bankrek. no.456 te Utrecht Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. 12

13 Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Zondag 9 november: Dorcas Voor nadere informatie verwijzen we u naar de website van Rekeningnummer NL04 RABO KvK-nummer Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Dorcas in het kort: Dorcas is actief op het gebied van Duurzame ontwikkeling, Sociale zorg en Rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw) Dorcas heeft 154 projecten in 17 landen. Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties. Dorcas wordt gesteund door duizenden actieve vrijwilligers en donateurs. Zondag 16 november: Binnenlands Diaconaat - Geef voor het kind! Uitgaande van de Protestantse kerk in Nederland; Kerk in Actie. Bankrek. no.456 te Utrecht Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. 13

14 Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van de Rudolphstichting Wintermarkt 2014 De dagen worden korter en november komt weer in zicht. Tijd voor de wintermarkt in de Hof te Zande kerk. Zoals elk jaar weer diverse hobbyisten. We zijn nog met enkele mensen in gesprek, het is de bedoeling dat er weer wat nieuwe gezichten te zien zijn. De datums zijn al bekend: vrijdag 21 november van tot uur en zaterdag 22 november van tot uur. Beste lezers, houd deze datums vast vrij en neem de tijd om een bezoekje te brengen aan deze gezellige wintermarkt. In het volgende nummer meer info. Van den Rentmeesterstafel In Hulst is begonnen met het vernieuwen van de leien aan de zuidkant van het dak. Een noodzakelijk maar kostbaar stuk van het onderhoud van de gebouwen. Het werk op de zolder vordert gestaag en als u daar een kijkje wilt nemen of mee wilt helpen dan is een belletje naar Leander voldoende (682617). Martin Dekker schrijft het volgende betreffende de volkstuintjes De PKN Kerk van de Gemeente Oosthoek in Hulst, heeft tegen de kern van Hulst (nabij Tivoli, garage Block, Galgenveld), ruim 1 ha. grond in haar bezit. 14

15 Deze grond wordt al vele jaren gebruikt als volkstuin. Vele kleine tuintjes worden verhuurd aan geïnteresseerde tuinliefhebbers, veelal groente telers Vele Hulstenaren hebben hier al ettelijke uurtjes hun tijd doorgebracht. Bezig zijn in en met de natuur met als gewenst resultaat een eigen geteeld (groente ) product. De deelname varieert van tijd tot tijd. Vergrijzing is ook hier aan de orde. De Diaconie van onze kerk helpt, indien nodig, ook hier personen financieel te ondersteunen. Misschien wordt er vanuit Hulst-Werkt een klein project opgestart, met als doel mensen zonder werk of personen in de bijstand, of anders, om die mensen te ondersteunen met bezig te laten zijn met het produceren van een product in het open veld. (in hun tuintje). Mocht U nu als lezer iemand weten die om welke reden ook belangstelling zou hebben voor een tuintje, laat het maar weten aan iemand van de kerkenraad of aan mij, Martin Dekker (651725). Ook voor vragen over dit gebeuren kunt u bij mij terecht. Het najaar is goed aanwezig. Momenteel stormt het, maar we denken alweer aan het komend jaar. Kerkbalans wordt opgestart en ik heb u de vorige keer verteld dat indien de financiën niet omhoog gaan er het komend jaar vergaande besluiten zullen moeten worden genomen door de kerkenraad op advies van het College van Kerkrentmeesters. Hierbij kunt u gerust denken aan het afstoten van een gebouw. En heel klein lichtpuntje, maar wel met de klemtoon op puntje, is dat de voormalige pastorie voor een periode van twee jaar is verhuurd, daar verkoop tot op heden geen soelaas bood. Tot besluit nog een positief bericht. De proef met het digitaal opnemen van de kerkdienst en het uitzenden daarvan is geslaagd. De tablets voor hen die niet in het bezit van een computer zijn ondertussen binnen en Leander is druk doende de gemeenteleden die zich hiervoor hebben opgegeven te instrueren. Wilt u de kerkdienst ook horen en dat gebeurt altijd na afloop van de kerkdienst neem dan ook contact op Leander (682617) Tot zover deze keer Opbrengst collecten en giften 6 jul 91,80 Kerk 88,80 JOP 13 jul 40,53 Kerk 37,95 Dovenpastoraat 20 jul 51,00 Restauratie 46,45 Diaconie 27 jul 27,55 Kerk 72,50 Patakalas 15

16 3 aug 113,70 Kerk 90,71 Voedselbank 10 aug 39,50 Kerk 30,95 Bloemenfonds 17 aug 187,87 Kerk 154,05 Diaconie 24 aug 38,70 Onderhoud 76,20 Prov. Sociaal Centrum Antw. 31 aug 116,70 Kerk 64,55 Roosevelthuis 14 sep 76,96 Kerk 60,85 Classis ZWO 21 sep 21,25 Kerk 41,45 Vredeswerk 28 sep 51,24 Restauratie 49,36 Roosevelthuis 5 okt 32,50 Kerk 40,40 Kerk en Israël Giften ontvangen via: Ds. Overduin 3x 10 ; 2x 20; 50 voor de kerk. Allen hartelijk dank, Gegro MUTATIES Mevr. T.M. van Gorsel (80238) is verhuisd van Hesperenstraat 60, 5025KV TILBURG naar Tivoliweg 44, 4561HL HULST. Dhr. C.E.A. Dieleman is verhuisd van Hontenissestraat 16, 4561SG HULST naar Stevinstraat 32, 5621GK EINDHOVEN. Mevr. S. Scheele is verhuisd van Lageweg 2, 4589KW OSSENISSE naar Jacobus van Looystraat 13, 4532GC TERNEUZEN. Mevr. J.S. Boussen-Naeije is verhuisd van Zeildijk 43, 4561SH HULST naar Bagijnhof 8, 4524EP SLUIS. Mevr. M.C. de Meester is verhuisd van Korte Bellingstraat 28 A, 4561EG HULST naar Bachlaan 90, 4536GD TERNEUZEN. Dhr. R.A.P. van Regenmortel is verhuisd van Wilhelminastraat 8, 4581AS VOGELWAARDE naar Schoolstraat 18, 4566AT HEIKANT. Mevr. K.K.M. Anahnah is verhuisd van Hoevedreef 7, 4567EC CLINGE naar Sterredreef 38, 4567BL CLINGE. Dhr. M.C.M. Moret is verhuisd van Tjerk Hiddesstraat 121, 2041JJ ZANDVOORT naar Hoofstraat 64, 4583SR TERHOLE. Mevr. C.A.P. de Dreu is verhuisd van Michiel de Ruijterstraat 19, 4587EM KLOOSTERZANDE naar Ruysdaelstraat 71, 4567DA CLINGE. Dhr. en mevr. M.J. Cleijman-Verstraten zijn verhuisd van Sportlaan 7, 4561KW HULST naar Van der Maelstedeweg 10, 4561GT HULST. 16

17 Mevr. A. Verwoert is verhuisd van Zandbergsestraat 28, 4569TD GRAAUW naar Mesdagstraat 13, 4041HC KESTEREN. Dhr. J.D. Verbrugge is verhuisd van Vogelfort 1, 4585PM HENGSTDIJK naar Oude Havendijk 2, 4585PW HENGSTDIJK. Dhr. A.P. Rijkse is verhuisd van Kennedylaan 28, 4567CV CLINGE naar Rozenlaan 118, 4835PE BREDA. Dhr. T. Karremans is verhuisd van Lunetstraat 84, 4814AL BREDA naar Drogendijk 17, 4588KK WALSOORDEN. Dhr. M.R.C.J. van Hulst is verhuisd van John F. Kennedysingel 54, 4587AM KLOOSTERZANDE naar Frans van Waesberghestr 64, 4561AE HULST. Mevr. C.C. Sol is verhuisd van Stanleystraat 63, 4562AV HULST naar Mgr. Nolensplein 28, 4812JD BREDA. Mevr. J. Deurwaarder is verhuisd van Eikstraat 34, 4814HM BREDA naar Willem Alexanderstraat 8, 4587BN KLOOSTERZANDE. Mevr. V. Dallinga is verhuisd van Spuistraat 1, 4531DB TERNEUZEN naar Schapershoekpad 19, 4581PZ VOGELWAARDE. Dhr. R.W.M. van Tilborg is verhuisd van Churchillweg 1, 4561WL HULST naar Rembrandtstraat 27, 4571MK AXEL. Mevr. C.E. Buijze is verhuisd van Maaidijk 12, 4501PL OOSTBURG naar Abdijstraat 16, 4561WX HULST. Hebt u al gehoord van De uitgenodigde vluchtelingen in onze regio? Hierover willen we u graag iets vertellen. In 2012 zijn we in Zeeuws Vlaanderen voor het eerst in aanraking gekomen met het fenomeen van uitgenodigde vluchtelingen. Dit zijn geen reguliere vluchtelingen, maar mensen die geselecteerd zijn in het land van herkomst. Nederland heeft zich verplicht om samen met andere landen jaarlijks 500 personen uit de kampen van de UNHCR op te nemen. Vier keer per jaar reist er een Nederlandse delegatie naar een land wat grote groepen vluchtelingen opneemt. 500 daarvan worden in ons land opgenomen. Dit aantal komt bovenop de reguliere instroom. De mensen hoeven geen procedure te volgen maar krijgen gelijk een verblijfsvergunning, en worden direct gehuisvest in een gemeente. 17

18 Voor de mensen zelf is dit een ware cultuurshock! Ze hebben jarenlang in kampen gewoond zonder enige voorziening, dus echt alle basisvaardigheden, hier nodig, moeten worden aangeleerd. Daar begint dan een flinke klus voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk, waarvoor ze een speciale scholing krijgen. Er moet ook van alles worden geregeld zoals scholen, huisarts, omgaan met huishoudelijke apparatuur enz. Onze stichting levert een financiële bijdrage daar waar nodig is. In de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst worden deze mensen opgenomen. Deze gemeenten zorgen voor huisvesting en zorgen dat de mensen een bijstandsuitkering krijgen. Kinderen moeten naar school en ouders volgen verplicht Nederlandse les. In 2012 verwelkomden we in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 6 families. Deze mensen verbleven jarenlang in Kampen in Libië en zijn afkomstig uit Eritrea. In 2013 kregen we een groep van 30 personen afkomstig uit Rwanda, de mensen woonden in het grensgebied met Congo. Zij zijn gehuisvest in Axel, Kloosterzande en Terneuzen. In juni 2014 ontvingen we in de gemeente Hulst en Terneuzen weer een nieuwe groep uit Eritrea. Het regime aldaar is meedogenloos. De mensen verbleven jarenlang in een kamp te Soedan. Ze zijn nu gehuisvest in o.m Biervliet, Lamswaarde en Terneuzen. In Hulst en Terneuzen worden deze mensen geadviseerd en geholpen door nieuwe vrijwilligers o.l.v. ervaren vrijwilligers. Meestal wordt een gezin door 3 mensen begeleid en dan nog blijkt deze begeleiding een zware klus te zijn. In december verwachten we weer uitgenodigde vluchtelingen. Wie weet komen ze bij u in de straat te wonen of komt u ze tegen in de supermarkt! Wilt u meer weten: zie ook OPROEP VOEDSELBANK Sas van Gent, 11 september Secretariaat: Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent EEN OPROEP!!! Aan de leden van de protestante gemeente Oosthoek, De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen tracht er voor te zorgen dat een aantal gezinnen in ons werkgebied wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Het gaat momenteel om ca. 340 pakketten die op 6 verdeelpunten uitgedeeld worden. 18

19 Voor het uitdeelpunt in Den Dullaert in Hulst hebben we behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Via deze weg willen we mensen oproepen om zich aan te melden. U wordt dan bij toerbeurt gevraagd om op vrijdag van uur tot uur te komen helpen. Opgave kan bij Miriam Hemelsoet. Zij is bereikbaar op of via de e- mail op Nadere informatie over onze Stichting en het werk kunt u vinden op onze website. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur en alle overige vrijwilligers, Freddy Janssens, secretaris. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland Presentaties in boekhandels en masterclasses Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert diverse activiteiten in het land om de Bijbel in Gewone Taal te beleven. Sinds 2 oktober is deze nieuwe vertaling van de Bijbel verkrijgbaar in de boekhandel. Landelijke presentatietour in boekhandels Tijdens de landelijke presentatie op 1 oktober werd het eerste exemplaar overhandigd aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Daarna werd de bijbel in tien verschillende boekhandels gepresenteerd. 19

20 De eerste presentatie was op 2 oktober bij boekhandel Iwema in Assen. De tour loopt daarna langs Groningen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Middelburg, Maastricht en wordt op 31 oktober afgesloten bij boekhandel Donner in Rotterdam. In de boekhandels vinden diverse activiteiten plaats zoals lezingen door vertalers die aan de vertaling hebben gewerkt, muziek, cabaret en een hapje en drankje. In verschillende plaatsen zullen lokale prominenten aanwezig zijn om een exemplaar in ontvangst te nemen. Masterclass De kracht van gewone taal Vanaf oktober 2014 tot en met januari 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap in zes plaatsen de masterclass De kracht van gewone taal. Deze gratis training is speciaal voor predikanten, voorgangers en andere professionals die met de Bijbel werken. De masterclass wordt gegeven door een deskundige vertaler. De masterclasses zijn in Groningen, Ede, Gouda, Haarlem, Zwolle en Roosendaal. Deelnemers krijgen inzicht in de vertaalmethode van de Bijbel in Gewone Taal. Daarna gaan we ook aan de slag met het toepassen van gewone taal bij bijbelse en liturgische teksten. We geven advies en doen praktische oefeningen. Deelnemers zullen verrast worden door de mogelijkheden die gewone taal biedt. Meer informatie over de activiteiten in het land vindt u op: Bijbel in Gewone Taal: duidelijk en dichtbij Vanaf 2 oktober is er een nieuwe vertaling van de Bijbel: de Bijbel in Gewone Taal. Nog nooit klonk de Bijbel zo begrijpelijk. Nog nooit kwam de tekst zo dichtbij. De Bijbel in Gewone Taal biedt iets dat er tot nu toe niet was: de Bijbel in taal die we zelf ook dagelijks gebruiken, de Bijbel duidelijk van begin tot eind. Door de gewone, directe, herkenbare taal wordt de tekst bij de lezer gebracht. Dat kan voor veel mensen een bijzondere ervaring opleveren. De tekst van toen in de woorden van nu We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere verhalen, en met teksten die je bijblijven. 20

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk 2014 Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk Marten van der Meulen Dorothée Berensen-Peppink Nynke Sietsma Hoofdauteur: Marten van der Meulen Co-auteur: Dorothée Berensen-Peppink

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie