VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917."

Transcriptie

1 :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's.

2 INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande mededeelingen. Algomeene Reke~ka.Dle l' Kabinet der KOlll nglll Ministel'ieele Departementen: : '.... Post ~ l'ij ~ n (algemee.ne bepal.lllgen voor het blllnen- en buitenland)... Pl'ovJllcmal BestuUI v~n.zuld-h.olland Provinciale Staten (dlstnot Sohledam) ~:dto ~~~g~!~~e..... : : : : : : : : : : : : : : :... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Staten-Generaal. (Eerste en Tweede Kamer der Telefonio (interoommunale en internationale dienst) Telegrafie (algemeene bepalingen voor h~~ binn.en en buitenland).... Verjaardagen dar Leden van het V' ol'steluk HUIs Hoordstuk Bestuur der Gemeente. Ambtenaren belast met de vel'yolging ter invordering van plaatselijke direote belas ti ngen " " van den Burgerlijken Stand Bergplaatsen der Brandkranen, tot het blussohen van brand dool' middel vau de waterleiding, en der wagens met opzetstukken, slangen enz " Brandspuiten " " Reddingszeilen, Extinoteurs èn Pluvius toestellen.... Brandweer Algemeen magaztjn van de (Kommandant, Brandmeester en Kring-Kommandanten van de " " Bl'Ug- en sluiswaohters, enz Burgemeester, - Wethouders en Seoretaris der Gemeente " (Uren waarop te spreken is de Burgerlijk Armbestuur omm!ez.en. del' plaatselijke middelen... '.' om missie mgevolge art Bouwverordemng " uitmakende de Direotie der Gasfabriek en dol' Drinkwaterleiding en Eleotrioiteitsbedrtjf van bijstand in het beheer del' Gemeentereiniging » "»»» van het Grondbedrijf Bladz » h~t beheer del' fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden te dezer stede " toezioht op de B i o~oop e n voor de distributie van levensmiddelen enz " Gemeentewerken !&

3 IV INliOlJDSOPGAVE. Commissie voor do plaatselijke belastingon '. n n n financiën ". " n n n n strafverol"dening n " het Algemeen H andolsentreptît Controleurs der gemeente-bela tingen Dreggen tot redding van drenkelingen. (Bewaarplaatèell der Drlnk~~te~ leidin g. (Direoteur en geëmployeerden der E leotno ~ t e l tsbe ~rijf (Direoteur en geëmployeerden bij het..... " Gasfabnek. (Dlreoteur en geëmployeerden ten kantore der Gemeente-Ontvanger. (Kantoor en kantooruren van den Gemeente-reiniging. (Ambtenaren van de Gemeente-werken. (Direoteur en geëmployeerden der Havenmeester en ha venloodsen Leden van den Gemeenteraad Meters en wegers van koren, kolen en kalk Politie. (Commissaris, inspecteurs, hoofdagenten enz. van Regenten van het Ho(je van Belois " ". n n n Oude Mannenhuis te Sohiedam en z n en Regentessen van het St. Jaoobs-Gasthuis.... Scha ttera voor den kleinhandel in sterken drank Soho uw~r s der distiljeer!retels en.der rollagen en stutten m branderijen Secretane, (Hoofdoommies, commiezen en geëmployeerden ter n (Zaken welke administratief ressorten onder en uren waarop geopend zijn de bureaux der V.ersohill~nd e gemeente-betr'ekkingen ZIekenhUIs. (Geneesheer-direoteur en adjunot-direotrioe van het..... n (Geneeskundigen, belast met de behandeling van zieken buiten het - (tevens sohoolartsen) Zwemplaats (Gemeentelijke) Hoofdstuk Bijzondere Vereenigingen. B EGRAFENI -VEREENIGINGEN. Begraafplaats voor R.-Kath Begrafenis-Contract»Eensgezindheid" n n»onderlinge Zorg" n n van de Diaoonie der Herv. Gemeente B e graf~n i s fond s nbelangstelling in onze stadgenooten" N aaml. Venn. Ie Sohiedamsohe Begrafenis-Vereeniging Onderlinge Sohiedamsohe Begrafenis-Vereeniging Protestantsohe Begrafenis-Vereeniging R. K. Begrafenis-Vereeniging DIVERSEN. Nederlandsohe Bond van koffihuishouders, restaurateurs en slijters.... n Brood-, Koek - en Banketbakkersbond » Vereeniging van Tijdgeestagenten R. K. Middenstands-Vereeniging nde Hanze" Sohiedamsohe Barbiers- en Kappersvereenigillg nde Eendracht" n Vereeniging van Handelaren in Brandstofl'en n Onderling Belan~" Sohilderspatroolls-Vereeniging " Ond e rlill~e Steun" '... Timmerliedenpatroons-Vereeniging nons B e l an~" Vereeniging van Oud-Strijders enz. n H et Vaderland getrouw" lxhoudsopgaye. GODSDIEX TlOE VEREENIGINGEX. Aartsbroederschap der H. Familie. )Iann e n- Cong re.g~ t i ~ n» Vrouwen-Congl eoatje.... Al.. e ID e e~ e H ulpzending vereeniging n Uw K oningl ijk Kome" Bijbelgenootschap ' Eii JJl_Centvereerugmg... :. : E ngelisoh-henormde VereemgIDg GT~eform ee rde Jongedochtersvereeniging neén ding is noo.dig" :.... e»nonze vcrwachtlllg 18 "an n dcn IIecI'c" Jongc Mei s.i o.s ver ce ni &, Îl~g nh et liio s lt ~ I'dzaaBd"I:' d" ' ".,; Kerkelijke ~ l es v c r ee ~ I&, \D g "H E vta~ gre tie den d~~ ' ems , :S:in derz c ndm~veree Dl g mg n e.ll os el' zaa Je Le~er des HeiIs ,. Luthersche Meisjesvereenigin g nlydia en )~ar if\ "...,' ,'.... Nederl. Luthcrsch Genootschap v?or In- ~n U ltw. Zendmg, afd. SchJednm Protestantenbond, afdeelmg SchIedam Zendelin O'-Genootscha p Schiedam sche PI~oce ss ie naar Brielle , ~ n " Kevelaar Vereeniging tot bevordering van de belangen der Ned. Herv. Kcrk Zendinuscommissie uitgaande van de Geref. Kerk, albier Zond ag~ schoolcommis s i e, uitgaande van de Geref. K erk, alhier..... KmsvEREE),'JGINGEN E),'Z. Antirevolutionaire Kiesver. n~eder l and en Oranje" C h ristelij k-.h.ist o ri sch~ Uni ~, " """" " "" "" """" Kiesvereemgmg.SchIedam R. K. Kiesvereeniging»Recht, Plicht en Orde" Vrijzinnig Verkiezingscomité v Bladz. PROPAGANDACLUBS. Prollaooandaclub»St. Paulus ' i7 R.K. Propaganda-club van de Kiesvereeniging ~ Rec ht, Plicht cn Orde" 77 Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afd. Schiedam Vrjjzinnige P rollaga!ldaclub : Vr!}z.-Democr. Stud!e- el} Propaganda-CommIssIe SOCI ETEITEN. Societeit nde Vereeniging" SOCIETEITEN TER GENEESKUN DIGE V ERZORGING..Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds voor Schiedam na. A. Z. S."..... Societeit nde Hoop" ,.... n nde Kc.nst die God tot heil," enz neendragt maakt liagt" nhet Vertrouwen" n Hulpfonds voor Geneeskundige verzorging nnut en Voorzorg" (van 1819) , nnut en Voorzorg" (van 1822) n vereellstemming" ; Te Helpen die in Nood" enz »waar men met ijver" enz SPORTVEREENId Th'GEN. Hockey Club i 79 i8 i 8 i9 i il) 7l) 78 i ï7 jl) l o EO 8Q :

4 Yl I~IIOUDSOPGA VE. K egelclub " Anti-l'oedel".... "N" '1'." " "Tous es Neufs" 'ederl. Bond voor Lichamelgke Ontwikkeling :: Schiedamsche Cricket- en Footballclub.Hermes" GYlllnastiekvereeniging "T. H. O. R." Lawntennisclub "Read, " Lawntennisyereeniging : Voetbal vereeniging.... " "Geel-Zwart" ".... Zwemclub " " VEl~EENl G ln O E~ TOT VEREDELING VAN Vor,K "ER~UKEX. ~ranjc-.v.ereenip ing : '\ Cl'eenJglllg "I\.unst aan het Volk" V EIU;E:~IG[NGEN VAN LU.TSCH. NUT EX 'WELDADIGHEID. Afdcelillg 'chiedam en Omstreken van h et Algem. Xederl. Yerbond. A~gemeene Nederl. Vrollwenvereeniging "Tessel ehade", afd. Schiedam BIbliotheek van den H. Vineentiu. "an Paulo.... Bouwmaatschappg Kortland Bouwvereeni9'ing ",b;endraeht" Christclüke J ongedorhtersvereeniging "Martha" " lfeisjesvereeniging "Tabitha" ~ODtit~ t~t olltwikk~ling en o n t8pann~n~ van werkloozen.... COml111ssJC (plaat. el!}ke) tot tlanmoedlglllg en ondel'steuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden.... tot het geven van Hooger Onderwij~ bui ten de Universiteit " voor den,cursus in Handenarbeid der Maatschappij tot ut van talgemeen Coöperatieve Bakkorli en Verbl'Uiksvel'eeniging ~D. E. S.".... " llo'.lwvereeniging "Eigen Haard' Damescomité tegen armoede D?partement Schiedam del' Maatschappij to t Nut v,tn 't Algemeen... Dlaconessenarbeiel Ned. H erv. Gemeente "Dorcas". Illl'ichting van Liefdadigheid "Eff~tlia". Christelijk Instituut voor doofstomme en bliucle k inderen.. Holl. lifaatscha ppij van Land bouw afd. Rotterdam, ' cbie:lam enz. ".. Instituut voor Hlinden te Amsterdam. (Corresp. van bet.... Liduinagesticbt " verecniging.... ' " Luthcr.ehe Diaeones3cnm'beid " Volksbibliotheek l1aatschappU tot redding van drenkelingen. (Corre3p. der " van Weldadigheid, afd. Schiedam Naaml. Venn. Noord-Nieuwla ndsche Polder " ""lliaas- en '\V'aterweg".... n "Schietl. lliidelenstands Credietbank.... Nationale Christcn-Geheelonthoudera-Vereeniging, afd. Schiedam..... Ncderlandsch Mettray, afd., chiedam Neder!. Alpenverecnigillg Vcreenig. tot afschaffing van alcoholhoudende drnnken, afd. Schieclam ' n het verleen en van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tij d van oorlog..... " " I:omOUD OPGA YE. Bladz. d I Yl'ouwenbond tot yerhoogingyan hetzedelük bewustzjjn.(corresp. Ne Cl' van den Zuid- f, ikaan~che.vereeniging, II;fd. Schiedam ~ cl' Kath. Ondel'steumngstonds, afd. SchIedam Ou - Yereeniging "Tabitha" H-K. " Bouwverekeklllgi. ". 'ng "V' St Jb o' z'j ef"...:.,' Coöp. Ba 'er!) en er rul ;:svereemgmg » Jongelings-Patronaat" t. Joseph" » Vrouwenbonel chiedamscbc "r'h, Ol uur d' els -Y " erecj\,gmg....., Spaarbank del' MaatschapP1J to~ Nut van taigemeen yall den R. K. Volksbond "skokel'ü voor Protestanten Pll» Roomsch-Katholieken St. A~na_Yer~ e niging 'falitha KUJllI, te Zetten Yakbibliotli eck Yereenigi ng.,be ro ~ ps.keu ze".,'...,' l ommjssie der klllderbeschermlllg » " Oe Ambachtschool voor Schiedam en Om treken" " Uet Mosterdzaadje" " LIet Roode Kruis", afel. 'chiedam (vrouweli) "Het Yolk gebouw"... ".., 69 Huishoud- en IndustrieEChool voor chiedam en Omstreken 71 Natuurgenot in huis "Nuttige Ont panning" ~ "Schi edams Yolksbadhuis" tot bestrijding dcr tuberculose tot bevordel'ïng del' Pluimveehouderij, onderafd. chicdam 72 tot het yerschaffen van goede woningen enz tot zedelijke verbetering van gevangenen " van de H. Maagd " den H. Yincentius van Paulo " R. K. Jongelieden "Katholiek leven" "Volk"shuisve3ting" "Yolksond erwiis".... " yoor armenzorg en tegen bedelarü voor kindervoediug voor Schiedamsche Gezondheidskolonies.... Wtjkverpleging Afd. Schiedam Jed. Prot.-Bond " Zuigelingen bescherming Volksbibliotheek Volkshuis......, '\Voning-1lIaa!::ichappti "Samenwerking" YERE"N IGINGEN VAN '\YETE:X ' HAP EX KUNST. Al'beid(lrs Mu ziekvereeniging "Crescendo" Bureel van Administratieve Contróle DAmes Leesgezelschap "Tot nut en vermaak" (1846) Dilettanten-Symphonie Orkest "L. van Beethoven" ,Fanfare-Gezelschap "Oefening baart Kunst" Gezelscbap. Physica" Gusto's lliuûekvereeniging , 86 R :trmonie-orkest "St.-A OIbrosius" Kon. Zung vel'ecniging Schiedams :Mannenkoor nol'pb eus" VlI

5 VlIJ IXllOUDSOPGAYE. Leesgezelschap.Genoegen en Nu t" tot Nut en Vermaak" Literair Hist. Physisehe Vereeniging Maatschappij tot bevordering der Toonk unst, afd. Schiedam :i\fannenzangkoor.inter Nos" Muziekschool der Maatschappij Toonkunst Neder!. Maats c~. tot be.v. der Re n ~es kunst, afd.. ScJ~iedam en Omstreken.. Stenogl afen-vel een. ::itolze W ery. (Corresp. der Oudheidkuudige Bond Schaak- en Damclub.De Konin ~" Schiedamsche Mannenzangvereemging.Zang en Vriendschap" Orkest-Vereeniging R. K. Esperantisten-Vereeniging "Ni labori kaj e3peru". Tooneeldilettanten-Vereeniging Stedelijk Muziekkorps Tooneelvereeniging.AJberdingk Thijm" "Tavenu" "Tot steun in den strijd" " Utile Dulci" Vriendenkring" Vereeniging tot.bev. van beeldende kunsten (con esp. der tot vereenvoudiging van onze schrijftaal Stedelijk Muziekkorps Znngvereeniging (op Gereform. grondslag).asnf" (Christelijke). Eltheto" (.. " gemengde) T. E. G. E. N. O "ExoelslOr Fidelio" Gemengd Koor" en ZangEChool " (R.-K. Gemengde). Lorenzo P erosi" "Polyhymnia" St. Caecilia" Soli Deo Gloria" W ERKLIEDENVEREENIGINGEN. Afdeeling Schiedam en Omstreken vnn het Nederl. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel.St. Rafaël" Afdeeling Schiedam Nat. Verbond van Gemeente-ambtenaren Algemeene Bond van Ned. Post-, Telegraaf- en Telefoonper soneei.... Nederl. Bond van werklieden in de drankindustrie, afd. Schiedam " Timmerliedenbond, afd. Schiedam "T ypo~fenb ond, afd. Schiedam Schiedamsche W orklie:lenver.. Door Eendracht grooter".. BaJ, kersgezellen-vereeniging. De Morgenster" Boud van Gemeellte-Werklieden, afd. Schiedam Cbristel. Nat. Werkmunsbond, afd. Schiedam Metaalbewerkersvereeniging.St. Eloy" Nederl. Bond v. Cbristel. Prot. Post- en Telegraafbeambten "Dool' " J;llioht tot recht". afdeeling Schiedam C1.m stel. Grafisohe Bond, afdeeling Scbiedam Luthersoh W erkliedenverbond.,}iaarten Luther", afd. Schiedam. R.-K. Bond van personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven, afdeeling Schiedam,.St. Paulm" R.-K. Volksbond, afd. Schiedam INIJOUDSOl'GA VE. Bladz. Neder!. 'Werklieden verbond "Patrimonium", afd. Schiedam Schiedamsche Bestuurdersbond Gemcente-',verkliedenvereeniging "On Belang" Sociaal-democratische a l beiderspartij Vereeniging van Post-, Telegraaf- en Telefoonbeambten. De Post", afdeeli ng Schiedam IJzcr- en ~Ietaalbe werk e rsv e r een. "Onclerlinge Hulp" Hoofdstuk Gezondheid. Apo th e ker~.... :.... : üemeentel!j ke keul'lngtidwn3t voor eet- en drinkwal'en Gezondheidscommissie voor de gemeente Scbiedam Heilgymnastiek en massag~ Practizeerende geneeskundigen (met woonplaatsen en spreekuren) '" 40 Tandartsen Veearts en plaatsvervanger Vroedvrouwen Hoofdstuk Handel, Nijverheid, Verkeer. CONSULATEN EN C ORRESPONDENTSCIIAPPEN. Agcnten del' Nederl.-Indische Handelsbank te Amsterdam Consulair agent van het Duitsche rijk Consul (Vice-) van Noorwegen Correspondent der Nederlandsche Bank... " INDUSTRIE. Algemeen Handelsentrepöt Bond van Distillateurs Brandersbond '" Brandersmoleus, korenmolens eu bakkersmoleu (wind en stoom)., Commissie voor de Beurs eu den Graanhandel " 54 Coöp. Vereeniging Schiedamsche Spoelingvereclliging Kamer van Koophandel en F abrieken Sleepdiensten. (Ond ernemers van en booten ten gebruike voor..... " 55 St. Antonius-Gilde der Zakkendragers Vereeniging van Gi tfabrikanten en Gisthandelaren. ' " " Visscherij. Reederijen welke van hier uitvaren INRICIITlNGEN VOOR SOCIALE A ANGELEGENHEDEN. Arbeidsbeurs der Gemeente Arbeids-inspeotie (derde), waaronder Schiedam reswrteert.... ".. " 53 Bureau voor Arbeidersrecht Commissie bedoeld bij Art. 86 der Ongevallenwet I "t' bed veld bij Art. 21 van het WerkliedenregJ ement nspec Ie van den Havenarbeid Kamers. van Arbeid (Bouwbedrijven en Voedings- en Genotmiddelen) 53 MIDDEI,EN VAN V ERYOEH. AJgemeene Expeditie-Ondel'l1. Van Gend & Loos, kantoor Schiedam.. 57 Boden en vrachtrjjders op Rotterdam, Delft en Vlaardingen v.v Holl.. IJ~er en Spoorweg-Maatsch., station Schiedam PakschUlten en motorbooten (Dienst en punten van afvaart der Rottel'dam ~ohe Elect.rische Tramweg-Maatschappij. (Dienstregeling op. de trajeoten Schledam- Delftshaven-Rotterdam v.v.) Schledam:che Tramwegmaatschappij Stoom- en motol'booten. (Di enst en 'kantoor van de agenten de r IX

6 x INHOUDSOP GA VB. Bladz. YB~ZEKERINGEN VAN ALLERLEI AARD. H ollandsche Alg. Y e rz ~ kerings-b ank ( "aaml. Yenn Provinciale Crediet- en Spaarbank Rgksverzekeringsbank, agentschap Schiedam Vertegenwoordigers van Credietbanken " Hypotheekbanken " Maatsch. tegen schade door brand enz " zee- en transportgevaar » "» tot verzekering op het leven enz.. 64 Verzekering-Maatschapptj "Schiedam" Hoofdstuk Kerkgenootschappen. Christelgk Gereformeerde Gemeente. (Yoorganger, ouderlingpn enz. dcr 50 Evang. Luthersche Ge meente. (Predikant, ouderlingen enz. der Gereformeerde Kerken. (Predikanten, ouderlingen. enz. der t wee Israëlitische Gemeente. (Yoorgangcr, kerk-, school- en armbestuur der 52 Ned. Herv. Kerken (Predikanten, ouderlingen, enz. del' twee Regenten en regentessen van het Diaconiehuis der Her v " " " " " 'Yeeshuis»» 49 Oud-Kath. Kerk. (Pa tol'ie, pastoor en kerkmeesters del' R.-Kath. Kerken. (Pastorieën, -pastoors, kapelaans, kerkbestmen enz. enz. der drie Deken van en pal'ochiën, ressorteerende onder het dekenaat Schiedam 50 Leden van het R.-K. parochiaal Arm bestuur Regenten van het R.-K. W eeshnis Hoofdstuk Militie. Militie-Commissaris Hoofdstuk OnderWijS. BEWAARSCHOLEN. Directeuren van en onderwgzeressen aan de Alida- en Mariabewaarscholen del' Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen Onderwüzeres aan de Christelijke bewaarschool Onderwijzeressen aan de R.-K. bewaarocholen BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. Bescuur der St. Willebrordus-Stichting Bisschoppelijk inspecteur van het R.-K. bijz. t;>dderwijs Hoofd. en on.derw. personeel aan de school voor Christelgk onderwijs. (mtgebreid leerplan) Hoofd en onderw.pers. aan de school voor Christ. volksonderwijs "»» scholen" Gereform. onderwijs Hoofden en "» R.-K. j ongensscholen " "" ""» meisjesscholen SUllpletiefonds van de school voor Geref. Onderwijs aan de TuinJaan en Yrouwenvereeniging "de Heere zal 't voorzien", werkzaam tot steun van dit suppletiefonds Yereeniging tot bevordering van Christelijk Volksonderwijs " voor Gereformeerd onderwijs LAGER ONDERWIJS (IN AL GE~IEENEN ZIN). Afdeeling Schiedam van den Bond van Ned. Onderwijzers :. 39 "»» het Ned. Onderw ijzers-genootschap Commissie tot wering van schoolverzuim Directeur en onderwijzend personeel aan de Rijksnormaallessen en de vakken waarin zij les geven , 32 INHOUD O,GA V E. Bladz. Gemeenten behoorende tot h.et arrondissement Schiedam IIulpspaarbank der afd. chledam vau het Nederlandsch Onderwijzers- Gcnootschap Inspecteur voor Zuidh ~ ll an d en sch?olopzieners in het district Rotterdam en het arrondissement SchIedam Plaatselijke Commissie van Toezicht O P ENBAAR H OOGER O NDERWIJS. College van Curatoren van het Gymnasium Inspecteur der Gymnasia Rector en leeraren van het Gymn. en de vnkken waarin zg les geven 30 OPENBAAR L AGER ONDER WIJ. Hoofd en onderwijzend personeel aan de Herhalingschool voor jongens 35 "" " "" " " " meisjes 35 Hoofden en onderw. pers. aan school A, voor jongens en meisjes (ui t- ge breid leerplan) " "» de scholen B- J (v. jongcns en meisj es) 33 OPENBAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS. Directeur en leeraren der Burger-a vondschool en de vakken wnarin "" " H:~~~:: ~~;::r~ ~h~ ~ i ~~ d~ ';~kk ~ ~',~~~~ i~ 31 " Ge~ie~::eyij~:n H~~d~I~~~~~dc~I:s~'s ' 'e'~. d~ 30. vakken waarin zij les geven I nspecteur voor ZUldholland PlnntReltjke Commissie van Toezicht Y AKONDERWIJ. Directeur en leeraren der Ambachtsschool en de vakken wanrin zij les geven : 31 Hoofdstuk Posterijen. Brievenbussen (Plaatsen waar zich bevinden de Brievengaarder aan het hulppostkantoor Kethel Directeur, commiezen en geëmployeerden aau het kantoor Schiedam. '45 Rgksdepothouders van frankeerzegels enz _ Uren waarop. het ka~ltoo r is geopend en verdere inlichtingen omtrent den pubheken dienst Hoofdstuk Rechtswezen. Advocaten, Procureurs en Notarissen te dezer stede Kantongerecht Schiedam. (Kantonrechter en verdere rechterltike ambtenaren aan het " "(Plaatsen welke ressorteeren onder het Kantongerecht Schiedam. (Zittingen van den kantonrechter en uren... :waarop is geopend de griffie van het.. 41 Ruksveldwacht. (Bngades SchIedam en Maassluis der Hoofdstuk Rijksmiddelen. C oll eg~ v:an zetters voor de grond- en personeele belasting CommIss~e van aanslag voor de Rijks-inkomstenbelasting DeskundIgen voor de opneming der waarde van het mobilair XJ

7 xjt lnhotf,dsopga VE. Bladz. Directe belastingen, invoerrechten en acciinzen. (Inspecteur enz. benevens kantoorgebou IV en uren waarop geopend ziin de bureaux der 43 Dire~te belastingen. (Ontvanger enz., benevens uren waarop geopend IS het kantoor der Invoerrechte~ en acciinzen. (Ontvanger enz. enz., benevens uren waarop geopend IS het kantoor der Kroondomein. (Rentmeester van het rentambt Schiedam) Loodswezen. (Commissaris en binnenloodsen, tevens loodsen naar zee). 45 Registratie. en I'omeinen. (Inspecteur. ontvanger en uren waarop geopend IS het kan toor der Schattingscommissie voor de Riiks.inkomstenbelasting Scheepsmeters voor zee- en binnenschepen. (Kantoor van den IJkwezen. (IJkers en uren waarop het kantoor te Rotterdam geopend is) Hoofdstuk Rijks-telegrafie en -telefonie. Locaal Rjjks-Telefoonnet. (Telefonisten en liinwachters, alsmede uren waarop het kantoor geopend is van het. 46 " " (Openbare spreekcellen van het , 46 en Riiks-Telefonie. (Direoteur, commiezen en geëm Riik~-Telegrafie ployeerden aan het kantoor Schiedam der Riiks-'l'elegrafie en Riiks.Telefonie. (Uren waarop intercommunale en internationale gesprekken gevoerd kunnen worden aan het telefoon-bureel in het kantoor Sohiedam der Hoofdstuk WaterSChappen. Delfland. (Dijkgraaf, hoogheemraden enz. benevens plaats waar gelegen is de seoretarie van het Hoogheemraadschap 's-gravenlandschen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secr. penn. Y. d. 48 NieuwlandEchen Polder. (Bestuur en kantoor Y. d. secretaris van den 48 NieuIV-Mathenes e. (Kantoor van den secretari tevens voorzitter van het Heemraadschap , 48 Oud-Mathenesse. (Bestuur en kantour van den secretaris v. d. Polder 48 Schieland. (Diikgraaf, hoogheemraden enz., benevens plaats waar gcvestigd is het bureau van het Hoogheemraadschap Volledig Overzicht cler Gebouwen en Inr-ichtingen binnen de Gemeente Schiedam TWEEDE GEDEELTE. Alphabetische Naamlijst van Ingezetenen van Schiedam. - Advertentiën. Alphabetische Liist der Straten, Grachten, Pleinen enz., met d~ Huisnummers, N amen der Bewoners, zoomede de Yerdeeling der Kiesdistricten Alphabetische Register van de Beroepen en Bedriiven in de Gemeente Schiedam... '.' ~ Aug. Verjuardagen der Leden Vll,n het Vorstelijk HUIs. H. :àf. ADELHElD EMMA WILHELMINA THERESIA, KONINGIN. )'IOEDER, Zuster van Z. D. H. den regeerenden Vorst van Walçleck en Pyrmont Apri l. Z. K. H. Hl<JNDRIK, Prins der Nederlanden GEMAAL van H. M. de Koningin..,......' April. H.. K. H. J Uf.JANA LOUlSA EMMA MARIE WILHEUUNA Prmses der Nederlanden : 31 Aug. H. :M. WILHELMINA llelena. PAULlNE MARIA, KONINGIN del' Nederlanden, Dochter van wijlen Z. 1\L Wf LLElII I[[ en van H. M. de Koningin-Moeder. KA.BINE'l' DER KONINGIN. DiI ectezl1'. :àlr. Dr. J. A. Bnron de Vos van Steenwlik, Referellda1 isstll. C. O. G. de Ridder, I Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, Jhr. ~Ir. '1'. R. J. E. Stoop, Th. J. vau Loo, G. J. F. Anders, J. L. Yerbeek Wolthugs, H. M. de Jongh, J. A. Audier, N. A. Uit.terd jjk, Hoofdcommiezen. D. J. Beek, IA. J. Becht Jr., Adjttnct Coln1lliezm I A. J. Becht A.Jzn., Klel km. I H. van Loo, I J. M. van Roessel, '"j'.

8 2 BAAD VAN STATE. Presidente: H. M. DE KONINGIN. Z. K. H. DE PRINS DE R NEDERLA.NDEN, H ertog ~ an Mecklenburg. Vice.Presiden t: Mr. Dr. W F. van Leeuwen, Leden. P. ten ]30sc11, C. J. Hasselma n, Mr. U. H. Huber, W. Cool, Mr. J. J. Willingc, Mr. Th. Heemskerk, I!H 3. lilr. J. Oppen11eim, Mr. D. Josephus Jitta, Mr.J.J.l.Hartev. Tecklenburg,190S. Mr. Dr. À. À. H. Struycken, Jhr. Mr. À. E. Elias, Jhr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufo ford, Secretaris: Mr. Dr. C. Bake, ALGElftEJ<:NE REliENKAUEB. Voorzitter: Mr. Th. Ph. Baron Mack,\y, Leden. Jhr. M,. J. H. van Reen en, M. de Ras, G. C. baron van.a.sberk, I J. Krap, À. J. M. Stumpff R.. Zuyderhoff, Secretaris: À. Ossewaarde, MINISTERIEELE DEPARTEUENTEN. mlnllterle van Bultenlandsc:he Zaken. (Plein.) Minister Z. Exc. Jhr. Dr. J. Loudon, 1913., Àudientie, Vrijdag 3-4 uur. Secret.. Gener., Mr. S. Hannema. ministerie van Justitie. (Plein.) Minister, Z. Exc. Mi:. B. Ort, Àudientie, Zaterdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. Gelinde van Blom. ministerie van Blnnenlandsc:he Zaken. (Buitenhof. 27.) Minister, Z. Exc. Mr. P. W. À. Cort van der Linden, Àudientie, Zaterdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. B. Kann. ministerie 'fan Marine. (Lange Voorhout.) Minister Z. Exc. J. J. Rambonnet, 1913., Àudientie, Vrijdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, C. C. Zegers Rijsel', Àdj. der Koningin i. b. d. Ministerie van Flnanc:lën. (Kneuterdijk 22.) :Minister Z. Exc. Mr. M. W. F. Treub, 1917., Audientie, Vrgdag te 1'/2 uur. Secretaris-Generaal, Jhr. ~1. de Jonge. Ministerie.'fan Oorlog. (Plein.) liiinister, Z. Exc. N. Bosboom, Audientie, Donderdag te 1'/1 uur. ecl'etari -Gen eraal, A. J. DOOl man. Ministerie van Waterstaat. (Bi nnenhof.) :Minister, Z. Exc. Dr. C. Lely, Audientie, Vrjjdag te l'h uur. ecretal'is-generaal, Mr. dr. J. L. À. Salverda de Grave. mnlsterle van I.andbouw. Nijwerbeld en Handel. (Pl'insessegr,lcht 8.) Minister, Z. Exc. F. E. Posthurna, Audient ie, 'Woensdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, 1I'Ir. J. \V. S. A. Versteeg. Ministerie van Koloniën. (Plein 1.) Minister, Z. E..'(c. 11k Th. B. Pleiitc, Audientie, Donderdag te 1'/2 UUI'. Secretaris-Generaal, Dr. E. 1I10resco (waarn.). 3 STA. TEN -GEN EB,\. A L. EERSTE KAMER. Voorzitter J. J. G. Baron V ~~ )/ VOORST TOT VOORST. N 001'(1-B l'aban t. MI". À. J Smit s, 191 9, kath. lifr. J. \V. v. d. Biesen, 1922, kath. Jhr. P. J. J. S van der Does de Jhr. Mr. F. X. A. Verheijen. 1925, Willebois, 1919, kath. kal h. B. J. À. Diepen, 1921l, kath. Mr. W. M. van Lanschot, 1925, kath. Geldel land. Mr. '\V. H. J. Th. van Basten Baten- 1I1r. F. J., lil A. Reekers, 1922, kath. blll'g, 1919, kath. H. Culijn, 1925, onti rev. Mr. O. J. E. Baron vlln 'Wassenaar A. M. J. E. A. Baron van Lamsweerde, van Catwjjck, 191 9, anti-rev. 1925, kath.. Mr. P. C. 't Hooft, 1922, anti rev. Zuid-Holland...A. J..A. Gillissen, 1919, kath. F. H.. van Wichen, 1925, kath. Prof. G. J'. van Swaaij, 1919, katb. J. J. G. Baron van Voorst tot Voors'; Dr. H. Bavillck, 1919, anti-rev. 1925, kath. Dr. A. Kuyper, 1922, anti-rev.. Jhr. 11k Dl'. N. C. de Gijselaar,1925, Mr. À. v. d. Hoeven, 1922, anti-rev. anti-rev. ~1r. L. W. C. v. d. Berg, 1922, anti-rev. Dl'. J. Woltjer, 1925, anti-rev. Noord-Holland. lb-. J. Kappeijne van de Copello, 1919, lib. K. Czn. de Boer, 1919, lib. Dr. J. Kraus, 1919, lib. ~1r. F. S. van Nierop, 1922, lib. lifr. C. Lucasse, 1919, anti rev. H. P. Staal, 1922, lib. D. J. van Houten, 1922, lib. Mr. H. L. Drucker, 1925, lib. J. A. Laan, 1925, lib. J. Th. Cremer, 1925, lib. Z eeland. I Mr. A. J. F. Fokker, 1922, lib.

9 4 Utl eeht. Jhr. Mr. J. W. }l. BOSC,h van Oud- I G. C. D. d'aumale Baron van Harden- Amelisweercl, 1919, kath. broek v. Ha rdenbroek, 1925, 8.- 1'. H. Polak, 1919, S. d. a. p. E. J. Berga1Ull, 1922, lib. F riesland. I Over'ijsel. H. H. val!- Kol, 1922! s. ~. a. p. Mr. H. Bmnersts, 19i!5, hbo ~r. W. L. l~a l' o n de' Vos van 'teen- I Dr. H. Franssen, 1922, anti rav. wijk, 1919, anti-rev. D. W. Stork, 1925, lib. Groningen. R P. Doj es, 1919, lib. I Jhr. l\fr. E. Tjarda vau Stark enborgh J. B. W e.;terdijk, 1922, vrijz.-dem. Stachouwer, 1925, lib. Drmte. Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Ech- I Mr. G. W. Baron van del' Feltz, 1925, ten, 1919, lib. I li b. L i1llblwg. Jhr. l\ir. L. H. L. J. van der M ae~en I Jhr. A. H. J. H. l\iichiels van Kesde Sombreff, 1919, kath. senich, 1922, katb. O. M. F. Haffmans, 1925, kath. Griffier: ~rr. H. 'Zillesen, C011l1llies-G1'iffiel': J bi'. Mr. E. B. F. F. W ittert v. H oogland, Referendm'is ter Gl'iffie: \V. F. P feiffer, COI1J.1nies tm' Griffie: J. A. van Lllkerveld, ] 909. Hoofdkiesdistl'. Groningen. H oogezand. Z!t'idhol'1!. A ppingedam. W inscho ten. V eemzct1ll. Assen. E mmen. L eeltwal den. H(l1'lingen. Fl'anelrer. Sneek. Schoterlctlul. Dokkwit. Tietje, ksteradeel. W eststellingwerf' S teenwij k. Meppel.. Z wolle. Kampen. Ommen. Almelo. Enscl/edé. TWEEDE KAMER. Aftreding "an alle Leden In Vool'zitter 1917, }lr. D. Foclr. 1\lr. J. Limburg, vrijz.-dem. Mr. F. Rink, lib. E. M. Teenstra, vrij z. dem. J. H. A. Schaper, soc.-dem. arb.-partij. Jhr. l Ir. E. A. van Beresteijn, vrijz.-dem. Mr. G. W. Sanne3, soc.-dem. arb.-partij. W. O. A. Koster, vrgz.-dem. J. Sibinga Mulder, lib.. MI'. P. J.' Troelstra, soc.-dem. arb.-part ij. 1\lr. J. Ankerman, christ. hist. W. P. G. Hel3dingen, soc. dem. arb.-party. J. G. ScheUt'er, anti-rev. Mr. M. Mendeis, soc.-dem. arb.-partij. MI'. R. van Veen, christ-hist. C. VRn der Voort van Zijp, anti-rev. F. \V. N. Hugenholtz, soc.-dem. arb.-par ty. L. F. Duymaer van Twist, anti-rev. Mr. H. Smeenge, lib. F. M. Knobel, lib. Dr. E. J. Beumer, anti-rev., Mr. C. J. A. Bichon van IJsselmonde, chr.-hist. A. H. J, Engels, kath. J. W. Albarda, soc.-dem. arb.-p. Deventer. Mr. H. P. l\larchant, vry7..dem. L ochem. Mr. G. J annink, lib. Zutfen. F. Lieftinck, lib. Doetinchem. P. van Vliet J r., ant i-rey. R heden. Mr. J. R. H. van Schaik, ka th. Arnhem. K. Eland, lib. Elst. Nijmegen. M ~.' ii.' j:. ó: 'ir:. ic'oik~ ~ ~ : kat h. Dru telt. MI'. 'l'h. J. A. D uijnstee, kath. Tiel. Mr. H. C. Dresselhuijs, lib. 5 Wijk b'ij Dltlt1'stpde. Mr. J. B. L. C. C. baron de Wij kerslooth de Weerdestejjn, kath. Ede. J hr. lt. J. A. Schimmelpenninck, chl'.-hist. A1Ilel sfo o1 t. }ir. W. H. de Beaufo r t, lib. Apeldoo1'1t. J. R. Snoeok H enkemans, chr.-hist. Utl echt. I. l fr. J. H. W. Q. tel' Spill, lib. Il. Dl'. J. van Leeuwen, sec.-dem. arb.-p. Breukelen. F. H. de l l onté Verloren, anti-rev. Hilversllm. l\ir. V. H. Rutl\'ers, anti-rev. Hoom. W. J. E. H. M. de J ong, li b. E nkhuizen. Oostel'baan, anti-rev. A lkmaar. J hr. Mr. P. van Foi'eest, lib. Den H elde1'. lfr. T b. H. de Meestcr, lib. Amsterdam. I. Dl'. H. F. R.!Inbrecht, lib. IJ. A. H. Gel'hard, soc.-dem. arb.-p. lil. P. Otto, lib. I V V. Th. lf. Ketelaar, vrjjz. dern. VI. B. Nierslrasz, lib. VII. W., Boisseyain, lib. VIII. A. B. K leerekoper, soc.-dem. arb.-p. IX. J. ya ll den Tempel, soc.-dem. arb. p. H a(trlem. Mr. n. Fock, lib. B evel'loijk. fr. L.. Roodcaburg, vrij z.-dem. Z aandam. J. E. '\V. D uys,. oc.-dem. inb _po Haa1'lemmel'mee1. } fr. J. Bomans, ka th. L eiden. lil'. J. E. H eeres, I ib. K atwijk. Dr. J. Th. de Visser, christ-hist. Gouda. Jhr. lil'. W: Th. C. van Doorn, lib. Bodegmven. l Il', J. W. H. }I. vau Idsinga, chr-bist. Delft. l il'. H. A. van de Velde, anti-rev. Loo sd~tin en. A. Brummelkamp, anti-rev. Schiedam. J hr. }fr. D. J. de Geer, christ.-bist. R otterdam. I. B. T. Gen'etson, chr.-hist. n. H. Spiek man, soc.-dem. arb.-p. lil. Dl'. B. D. Eerdmaus li b IV. J. van Vollenboven, 'lib. ' V. J. ter Laan, Boc.-dem. arb.. partij. Bl ielle. A. Roodhuyzen, lib. 's-gmvellhage. 1. K. tel' Laan, soc.-d em. arb.. p. Il. J. W. IJzerman, lib. IJl. J. C. J ansen, lib. Dm dl echt. P. J. de Kanter, lib. Ridderkerk. F. J. W. DriOIl, lib. GOI inchem. MI'. A. C. de Visser van IJzendoorn lib. S liedrecht. J. van der }Iolen Tzn., anti-rev. '

10 llfiddelblwg. Mr. E. E. van Raalte, li b. Oostbm g. Jhr. R. R. L. Mllralt, lib. Goes. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, chri st.-hist. Hontenisse. P. F. Fruytier, k ath. Z.ierikzee. Mr. R. J. H. Patijn, lib. B er.c;en op Z oom. ' V. J. F. Juten, kath. Bredet. W. H. Boo~aardt, kath. Oosterhout. Mr. A. B. G. ~L van Rijckevorsel, kath. Z evenbergen. A. C. A. van Vuuren, kath. Waalwijle..Mr. J. A. Loeff, kath. Tilbul.c;. A. H. A. Arts, kath. Eindhoven. ~fr. J. van Best, kath. H elmond. A. N. Fleskens, kath. Metastl icht. 1\fr. F. 1. J. J anssen, kath. G1ûpen. Jhr. ~ft-. Ch. J. 1\1. ltuyd de Beerenbrollck, kath. Sittard. J. H. J. Beckers, kath. Roennond. 1\1. C. E. Bongaerts, kath. Venlo. Dr. VV. H. Nolens, kath. Wem t. Mr. H. A. G. van Groen endaal, kath. G'rave. 1\1r. D. A. P. N. KooIen, kath. 's-h m togenbosch. Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, kath. Ve.c;hel. _ B. R. F. van Vlijmen, kath. 6 Gl'iffier: 1\1r. A. R. Arntzenins R eferellda1'is tel' Griffie: J. G. Pip- Commies-Griffiers:Mr. J. J. Meilink, pel, \Ir. W. G. A. v. Sonsbeeek Commies: P. J. Overbeek, Adjunct-Commies : C. Chr. J. Kie wi t. Bibliotheca1'Ïs : J. A.Jllngmann, Di, ectell,. der Sten ~grap hisc h e In- Ad,funct-Colllmies ter Bibliotheek: l'ichtil1g: D. W. P. Keuskamp. F. K. vall Herson, Directeur der Tachygraphische I n- l'ichtillg : D. A. Zoethout. PROVINCIA.A.L BEST U U H. ZUID-HOLLAND. Korte Yoorhout, 's-gravenhage. Comm'issa1"is der Konin.c;'in. E. C. Baron SWEERS DE L,\ND AS WY BORGH, Audientie, Zaterdag te 11 UUI. Gedepltteercle Stetten. Jh r.1\1r. ~.E.M. vonfisenne,aftr.1919 ' I.Jhr. Mr. D. J. de Geer,' aftr l'1r. J. LImburg, " Mr. M. J. C. M. Kolkman, 1922 H. de W ilde, " 1919' 1 A. W. Schippers, Lid bedoeld in 1\1r. H. A. van de Yelde, "1922. art. 89 der provo wet. Yergadering Maandag te 1.3/, en Dinsdag te 10 1 / 2 uur. GTiffiel. Mr. S. J. R. de Monchy, PROVI N«:IUE STnEN. DISTRICT SCHIEDAM. (Samengesteld uit de gemeenten Schiedam, Kethel en Overschie.) J. Karreman, aftr I ~fr. G. van Baren, aftr V. d. chalk, afu POS TER IJ E N, ALGEà-IEENE BEPALINGEN. Bij alle post-, bij- en hulpkantoren, bij daarvoor aangewezen, bestellende!postboden, als.mede bij de rijksdepothoud_ers zijn verkrijgbaar: *) Pos/zegels In 20 soorlen, nl.: 0,5, 1,0, 1, 2, 2,5, '3, 5, 7, ,5, 20, 22,5, 25, en 50 cent, van f 1.-, f2.50, f 5.- en' { lo.-.'de ~~<7el ~ V>ln 0,5 tot en met 50 cent zijn ook verkrijgbaar in rollen van' 500 of 1000 stuks van d ~ze lfd e soort. Boven de geldswaarde der zo"'els voor elke rol van 500 stuks 5 en voor een van 1000 stuks 7,5 cent verschuldigd. Deze rollen.. moeten vooraf worden aangevraagd. Verder zgn op aanvrage verkrijgbaar de volgende buitenlandsche frankeerzegels : Ned. Oost-Indië van 10 en 15 cent. Curaçao van 10 en van 12,5 cent. Suriname van 10 en van 12,5 cent. België van 20 centimes. Frallkrfik van 25 centimes. Zwitserland 25 centimes. Duitschland 20 pfennig. Groot-Brittannië en Ierland 2,5 penny. Rusland 10 kopeken. Oostenrijk 25 heller. VereenigJe Staten van Noord-Amerika van 5 Amerik. cents. Kaapkolonie 2,5 penn y. Transvaal, 2,5 penny. Oranj erivierkolonie 2,5 penny. Egypte 1 piaslel'. Voorts internationale antwoordcoupons à 14 cent. Briefka~l ten van 2 en 4 ~ e ntd voor de plaats van afzending 3 en 6 oen t voqor het bid nenland (formulieren kosteloos), 5 en 10 cent voo r het buitenland en per 10 stuks in blokvorm. Geze.qelde bl';e{omslagen, 5,5 en 13 :cent per sluk. Postbladen van 3,5, 5,5 en 13 cent. P ostzegelboeki,.es in 7 soorten met zegels, van 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, en 12,5 -cent voor fo 20, T 0.37, f 0.61, fo.73 {1.21 en {3.01, en boekjes met 6 zegels van 1,6 van 2,5, 6 van 3 en 12 van 5 cent voor fl.-. PostlOisselfonllulie1'en en b01'd~re llen VO OI' inschl'ijving van quitantiè'll, pak1.etkaarten en elouanevel'klarmgen 0,5 cent per stuk postwissels en postpakketka(t1 ten! tevens in blokvorm, van 10 stuks. V o ~r l s Zondagse tiketten, met opschrift. Op Zondag niet bestellen" (t1'beiclslijsten ad 7 en ent en identiteitskaarten ad 50 cent. ' Vel'bodM is de verzending van alle voorwerpen en stoffen. w elke. de ambtenaren aan geya~r of andere stukken aan schade blootstellen. Busrecht. Vergunlllng om met de post aangekomen brieven en andere stukken af te halen, wordt verkregen dool' vooruit betaling van een recht per kwartaal bedragen de : Voor Amsterdam en Rotterdam f Voor plaatsen met een bevolking boven de inwoners ( 2.-. ~) Op daarvoor kosteloos verl,rijgbare fol'muliercn ku nne n voo r een bedrag van IDmstens f 5.- zegel. worden aangevraagd. Deze formulieren kunnen in de postbussen worden geworpen, waarna de zege:s ten huize van àen aanvrager worden bezorgd

11 8 Voor plaatsen met een bevolk ing boven de tot en met inwoners.. f 1.-. V oor de overige plaatsen f Alleen voor het afhalen van couranten fo.25. Terugvordering van bt' ie'l: el~ en a lld~1'e stuk km kan geschieden tegen overlegging van een afdchrift van het adres, geschreven door dezelfde hand als het ter post bezorgde stuk... Geweigerde en onbestelbare stukke Il worden zooveel mogel!)k aan dea fzenders teruggezonden j de stukken, w aa ~va',l de afzenders lllet bekend z!jn big ven gedurende 3 maanden ter beiclukkmg van de belangh ebbe~d enb e r~sten bij het Hoofdbestuur del' Posterij en en Telegrafie, waar zu op' aanvrage verkrijgbaar zijn. TA RI E V E N. a. Binnenland. Port van Brieven: tot en met 20 grammen 5 cent j boven 20 tot en met 100 grammen 10 cent ; en voort! voor elk meerder ge wicht va n too gra m of gedeelte van IOC) gram 5 cents daarboven. Maximnm gewi cht 2 KG.; afmeting volo'ens het oordeel der ambtenaren_ Voor brieven, te bestellen binnen den jn'ing vall het post- of IJ ui ppostk antoor waal' die brieven tel' ljost zij n bezorgd: tot 20 gram 3 cen t, boven 20 tot 100 gram 6 cen t. van 100 tot 200 gram (max.) 0 cent. Ongefrankeerd 5 cts. hoogel', uitgezonderd de allll port onderworpen dienstbrieven. db' d Ontoereikend gefrllnkeerd IIls ongefrankecrd, na aftrek er ge zlg e- frankee!-,zegel. '-1 Behalve briefomslagen, waarop het postzegelstempel 18 _ afgedrukt,;) hen 13 ct. pel' stuk, zijn op de post- en hulpkanto ren.yerkr!jgb8;ar postbladen it 31/ 2, 5 1 / 2 en 13 cent per s~uk. De ~ e po stb l a ~ ~ n zun formuberen b es t ~ ~d voor schriftelij ke mededeehngen,.dle t er s lul t m~ va',l ge g om~e rand~ n z!j~ voorzien. Het is niet verboden lil postbladen lets Jn te sluiten, ml,ts bry hooger gewicht dan 20 gram het meer verschuldigde port, in frankeerzegel s. op het postblad wordt gehecht. Het port der Drukwerken is : Dag- en ' Veek bladen en bladen wel ke ten minste eenm aal per JlIaand uitkomen: tot 55 g rllm 1/2 cent. - Dag en Weekbladen boven 55 tot en lilet 150 gram 1 cent en voor elk 50 gram daarboven 12 cent meel'. Alle andere gedn lkte stukken: pel' 50 gram of gedeelte van 50 gram 1 cent. Maximum gewicht 3 KG. Afmetingen hoogstens 45 c~f. Rollen 7.5 cm..leugte, 10 cm: c~oo r s l~ ~de. Open kaarten: maximu m 18 bu 13 cm. ; llllll. 9 bu 6 cm. Geschl e' en visitekaartj es mo"en ook als drukwerk en zonder Olllslag verzonden word~n. Monsters of stalen van koopwilren : 2 1 / 2 cen t "oor 75 gram ; lu9-xunum gewicht 350 gram. Afmetingen 30 cm. lengte, 20 breedte en 10 hoogte; in een 1'01 30 cm. lengte en 15 cm. in doorsnede. 9 Bij uiet fl'ankeering van drukwerken en mon sters 2 maal het verschuldigde bedrag, idem bij ontoereikend gefrankeerde, na aftrek der gebezigde postzegels. Drukwerken en monsters, welke niet aan de gestelde bepalingen volduen, worden niet verzonden, doch aan den afzender terug gegeven. Tegen betaling van een halyen cent zij n op de postkantoren formulieren (postwissels) verkrijgbaar, waarmede men geld kan verzenden na betaling van een r ech t van: Voor een bedrag boven f tot en met " f / 2 ct en voorts 5 cent voo r elke som van f 25.- of gedeelte van f 25.- meer, tot en met f Boven di t bedrag van elke f of gedeelte van f een recht van 10 cent. De postwissels zijn geldig in de maand waarill ze zijn afgegeven, en de geheele da~rop volgende mlland. Tevens zij n verkl'ijgbaar postbewijzen tot elk bedrag van f 1.- tot f Boven het bedrag van het postbewijs is 3 cents verschuldigd. De verzending geschiedt in een br ief of in een omslag, na invulling op h et formulier van den naam van den geadresseerde en na afsch eidi ng van het bewij s van storting. De postbewjj zen zijn 6 maanden geldig. De overmaking der geluen pel' postwi sel kan cioor middel van de telegraaf bespoedigd worden na a r plaatsen, wa~ r be halve een postkantoor ook een rijkijtelegrallf- of hulp telegraafk adoor geve stigd is. Behalve het gewone recht zijn de kosten van het telegrafisch bel'icht verschuldigd.. faximulu bedrag f De pos:administratie belast zich ook met het incaseeel'en van qn tant:u en,,'i.sels tot een max. bedrag van f tegen vooruitbetaling van een r echt van vijf cen t voor elk afzonderlijk in te vorderen bedrag niet hooger da n fl.--, van 7 1 / 2 cent voor elk: bedrag tusschen f 1.- en f25.- ; en van 15 cent voor elk bedrag van f 25.- en hooger. Bovendien is bij de ui tbetaling wegens het ingevorde bedrag door een zelfde postkantoor, het rech t verschuldigd, dat is vastgesteld voor een po s twi~ el van gelijk bejrag. Stukken me.t prot e~ t (met ko, ten) en formulieren kleiner of gro oter dan c ent ~ m e ter 111 de lengte en 8-14 cent imeth' i n de breedte zijn niet t~ ~gel at en. Zij moeten dadelijk of uiterlijk 14 dagen na zicht betaalbaar zyn; de verv9.ldag behoor t duidelijk op de stukken te zij n aangeduid. 'fegen betaling van 5 cent port kan men een bericht van ontvangst ver- l ang~n van a~n~ e te eke n d e bri even, van postwissels en van expresse bri even Bneven, bl'let k~arten, clrukwerken en monsters, zoowel gewone als aangeteekend, en brieven met aangegeven geldswaarde, f 600 niet te boven gaande, alsmede gewone en telegrafische postwissels, k unnen tegen betaling v.an 15 cent boven het gewone port, binnen den gewon en kring del' bestellmg van een po t- of hulpkantoor, per expresse besteld worden. Buiten dien kring' bedraagt het recht 15 cent voor het eerste half uur gaaj?s en v o o r ~ s voor ieder k wart uur meer 15 cmt daarboven. B!J expresse bestelling van postwissels wordt het aeld bij den O'eadreseerd.e aan huis bezorgd. 0" Bl'Iefkaarten zijn verkrijgbaar tegen betaling van 3 cent, met betaald

12 10 oantwoord 6 cent. Het port van briefkaarten in plaatselijk verkeer is 2 cent; formulieren kosteloos. Andere briefkaartformulieren dan die, welke van Rgkswege worden uitgegeven, behooren eene afmeting te hebben van hoogstens 9 bij 14 en minstens 7 bij 10 cm. Zij moeten voldoende stevig zgn, doch behoeven niet van het opschrift" Briefkaart" to zgn voorûen. Aanheohting van plakzegels ter quiteering eener rekening, van telegramzegels, wan lj eer het een telegram betreft of photograpbiën op zeer dun papier is toegestaan. Brieven, briefkaarten, drukwerken on luonsters kunnen aangeteekend worden tegen betaling van IQ cent. Aanteekening van brieven met aango ;geven waarde 2112 cent pel' f 100, met een minimum van 12 1 / 2 cent, behalve het gewone port, maximmn bedrag 1' Sluiting: minstens 2 in lak afgedrukte zegels of zooveel meer als noodig zijn om alle vouwen te bedekken. Voor gewone aangeteekende brieven is ge ene verzegelingnoodig, Op de Postkantoren en alle hulppostkantoren bestaat el' gelegenheid gelden te beleggen in de Rijkspostspaarbank, Inlagen van minder dan 25 cents zgn niet toegelaten; boven dat bedrag i het wenschelg k, dat de inlagen in veelvouden van 25 cent gescb ieden. De inlagen kunnen ook geschieden door middel van spaarbankzegels ad 5 cent, te hechten op een formulier, dool' de postadministratie kosteloos verstrekt, tot een bedrag van f 1.-, mits in 14 dagen niet JlJeer dan één formulier tegelgk wordt angeboden. Rente 2.64 pct. " 8 jaars of 11 cents van f 100 in de halvc maand. Van inlagcn boven f 1200 wordt geen rente uitgekeerd. Van inlagen op boekje van vcreenigingen of vennootschappen wordt tot een bedrag van f 2400 r ente vergoed. De directie del' rijkspostspaarbank belast zich in sommige gevallen ook ten behoeve del' inleggers met h et aankoopen van inschrijvingen op het Grootboek der 2,5 en 3 % W erkelijke Schuld, tot een bedrag van minstens l' HJO of een veelvoud daarvan. De daarop vallende rente wordt desver 'kiezende als tegoed op het boekje bijgeschreven. Mits niet het geheele tegoed vall het boekje uitmakende, geschieden de terugbetalingen reehtstl'eeks op boekjes uitgegeven op kantoren waar de aanvrage geschiedt en tot geen hooger bedrag dan f 50 in 7 dagen j boven dat bedrag wordt order yan betaling van den Directeur te Am terdam vereischt. Op plaatsen waal' nevens een post-, bij- of hulpkantoor, tevens een Rgkstelegraafkantoor (waartoe ook die met telephoondienst behooren) gevestigd _is, is de gelegenheid geopend om de overbrenging van aanvragen om terugbetaling op spaarbankboekjes (mits niet het geheele tegoed), alsmede van de orders tot terugbetaling, welke dientengevol~ e dool' den Directeur der Rgkspostspaarban]< worden afgegeven, door middel van de telegraaf te be- :spoedigen., Bebalve het gewone tarief van de Rgkstelegl'!laf voor de aanvraag, i8 bovendien nog verschuldigd bij wijze van vooruitbetaald antwoord voor 26 woorden (RP, 26) tot een bedrag van 50 cent voor de kosten van overbrenging yan de order van betaling. \Vorelt overbrenging op den voet van een dringend telegram verlangd, dan is driemaal dien prgs verschuldigd. Vo or t~ kunnen iuleggers, di e hun woonplaats naar België overbrengen, of daar tgdelgk vertoeven, hunne gelden k osteloos op de Belgische spanrkas doen overschrijven of wel een' terugbetaling op hun boekje ontvangen. Omgekeerd kunnen inleggers in de Belgische spaarkas. in Nederland door tusschenkomst del' postkantoren hun tegoed doen overschrijven op de Nedera nit sche Rijkspostspaarbank. 11. Staatsseboldboekles. De administratie van de Rijkspostspaarbank belast ZICh.door tus scb e.nkom~~ ~ er p08tkan~or e ~, voor de honderd van spaarbankboekjes met de ld schr!jvlllg van obhgahën of certificat en 3 i Nat W kelii ke Schuld op z g. Staat;schuldboekjes, Het op zulk een b~ek' '. er~ ~f te fcbrijven bedra,g wordt op het biibehoorend s paarbankbo e kj~ ealn- o. lillage of terugbetaling geboekt. De obligatiën of certificaten word s be~ rehnd te~en den koers.van den da g" terwijl voor provisie 1/8 Dj en ~t berekend. De r~~ t~ word t wgeschreven in het biibehoorend spaarbankob~:s:' e In- en afschl'!jvlngen op staats!chuldboekjes worden slechts aangmom~l; tot bedragen van f 50 of veelvouden daarvan. Het ma ximuin-bedra een s~ aa t ; 5ebuldboekje bedraagt f g voor De postadministratie belast zich met de verzending van pa, kloetten, bet gewioht van 5 KG. niet te boven gaande: tot 1 KG. 20 cent boyen 1 tot en met 3 KG.' 25 cent j Inhoud niet meer dan 25 dlf3. Afmeting, langste zgde, hoogstens 1 Meter. Recht van anngegeyen waarde 10 cents pel' floo, Maximum 'b d d' aangegeven waarde e rag el Kxpresse be~~elling dezelfde bepalingen enz. als voor brieven Ont~angbew!Jzell worden afgegeven tegen betaling van 5 cents. yool pakketten met aangegeven waarde welke evenals aan t k d brieven moeten verzegeld zu" n *) worden ] - ~steloos be ". ge ete en e afgegeven. " wu zen van ~n vangst Levende.di,eren, ~i tge zonderd ~ eh oo rlijk ingepakte levende visch bïen en sehelpdlel. en enz" kun.nen lliet verzonden worden E. 'dj voorwerpen, aan genomen, we Ik e d e overige ' te verzenden. venmm pakken wor zouden eli?esc,hadlgen, tengevolge van lekken als anderszins, lnslnitin va b ' IS lliet geoorloofd; alleen open schriftelgke mededeelîlwen b etek~n grl~vb~ ende op ~ e. te v~rz e nd e n voorwerpen., ", e b De adm inistratie neemt ook de verzending op zich van p kk tt (, rekenp.akketten), waarvan de waarde, tot een maximum va! f e1 5~n_ vel,: aftel<el'lng van den geadresseerde wordt ingevorderd Evenals van d',t!j ketten met ~angegeyen waarde, is voor deze pakketten, behalve he~ P~rt- 10 cent van Iedere verrekenbedrag versehuldi d H t t Pb ' ~ra~t wordt dan fper postwissel, na aftrek van het gd~al'\~oo~~:i~~t~îdi:d d l ee.. ' aan en a zender overgemaakt. " k ~t!j hr_t vertoredn gaan, het in ongereede raken of be.chadigen van pake en,~an aan en afzender vergoeding worden verleend: a. 1 b!j gewone pakkett ~ ~ de werkelgk geleden schade docb in ge va m'3er dan f2.50 per ilo,geen gegeven b. voor waarde. pakketten met an d h I gegeven waar e et volle bedrag der aanb. Buitenland. R et port del' brieven is als vol"'t a. Bel,gië 10 cent voor h et eerste' gewicht fik gewicht van 20 gram daarboven. van 20 gram en 7 1 / 2 cfnt VOH nie*l t Aangeteekende verzegeld worden. of verrekenpakkette n, b eva tt en d' e viseh, eieren. of boter, 'behoeven

13 12 b. Alle overige landen, tot de Algemeene Postvereeniging behoorende, 12 1 / 2 cent voor het eerste gewicht van 20 gram en 7 1 /% cent voor elk grwicht van 20 gram daarboven. Ongefrankeerd is het port tweemaal de ontbrekende som. c. Naar de landen, niet tot de Algemeene Postvereeniging behoorend e, 20 cent per 20 gram, ongefrankeerd of ontoereikend gefrankeerd 40 cent pel' 15 gram. Deze landen zijn: Abessynië (Afdka), Arabië (behalve Aden en Mascate), Oi! river (het l'rotectoraat van den).!anteekenlng is toegelaten tegen betaling van 10 cent. Bericht van ontvangst 10 cent. Briefkaarten met antwoord betaald zijn toegelaten binnen het gebied del' I:'eheele Pcstvereeniging.. In het buitenlandsch verkeer kan zoowel van R ijkswege uitgegeven als van eigfn formulieren worden gebruik gemaakt, mits deze laal ste wat de gedl'llkte opschriften en afm etingen aangaat met l' ij k sformulieren overeens temm~n. Op de adreszijde is bebalve het adres niet anders toegelaten dan naa111 en ad res van den afzend er. Dfze laatste aanwijzing kan ook geschieden doifr middel van een etiket, niet grooter dan 5 bij 2 centimeter. Dagbladen en gedrukte ~tukkell. België. a. Da gbladen tot 40 gram 1 cent, boven 40 tot 100 gram 2.5 en voorts 2.5 cent voor elk gewicbt van 100 gram of gedeelte daarvan. b. Overige gedrukte stnkken tot 15 gram 1 cent, van 15 tot 50 gram 2.5 cent, en verder 2.5 cent voor elk gev.icht van 50 grdm of gedeelte daarvan. Gedrukte stukken i n opm omslag verzonden, blijven onderwor pen aan het port van 2.5 cen t pel' 50 gram of gedeelte daarvan. Sub b,:tenoemde landen 2.5, sub c genoemde landen 5 cent voor iedere 50 gram. nlaximum gewicht \!OOO gram. liloosters..r stalen van kooljwaleu, België en landen sub b 2.5 cent voor iedere 50 gram. Minimum 5 cent. Landen sub c 5 cent voor iedere 50 gram. Maximum gewicht 350 gram; afmeti ng 30, 20 en 10 cm. AUen en j:'p. ehlerel1 beseheiden, België en EUh b genoemde landen 2.5 cent pel' 5r!1f/l! n. Minimum 125 cj:nt. Brieven J), ~ ( aangegeven geldswaarde tot een bedrag van *) francs kunnen wo rden verzonden binnen geheel Euro~a (Turkije aueen daarvoor aangewezen kantoren) en vele landen buiten ~uropn.. Behalve het port j, verschuldigd: een vast recht van 10 ct. en naar België 2'/2 ct., Duitschland 5 ct., alle andere landen van Europa (behalve Turkije) 121/2 ct., Turkije en RUe overige landen buiten Europa en koloniën 171/ 2 ct. pel' 300 francs aangegeven waarde. In het verkeer met België. Bulgar!je, Denemarken f'- de Faroër, D land, EgyptE', Engeland, F rankrijk, het Fransche ka' '.u Tanger (Mar Hongarije, Italïë, Eritrea, h et Italiaansche postkall ioor te Tripoli, Luxemburg, Oosten rij 1<, Portugal met Madeira, Rumenië, en Zwitserland kunnen worden verzonden doosjes met een aangegeven waarde, francs niet te boven gaande. Het bedrag moet in franken, in cijfer- en lettelschrift op de doosjes worden vermeld, terwijl de inhoud uit niets anders mag be! taan dan j uweelen, gouden, zilveren of andere voorwerpen, die waarde vertegenwoordigen. Maximum gewicht één kilogralll. Afmeting 30 X 10 X 10 c.m. *) In het verkeer met Denemarken, Dui tschland, Noorwegen, Oostenrij k Hongarije, Oostenrijksche kantoren in Turkij e, Rusland, Zweden en Zwitserland, is het maximum bedrag der aangegeven waarde vastgesteld op francs. Voor brieven naar Groot Brlttannië en Ierland, Britsch lndiê en de Britsche Kolonl lln 3000 francs. 13 Voor Be!gië en Duitso.hland áén, voor Egypte, Oollenrijk-Hongarije en Portugal drl~, vo.or de overige landen twee douane-verklaringen (brievenpost). ': oor doosjes IS behalve een ~ echt v~.n verzekering à 5 cent voor België en puitschland, 10 cent,voor SpanJ~! Itah ~, Noorwegen, Ned. Indië (zeepost) en 1,5 cent voor de ovel'lge landen by vooruitbetaling een port verschuldigd van ' 75 Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk en Zwitser [ cent voor België en Duitschland.. 62,5»»Luxemburg en Engeland. land (over Duitschlaud). " Italië, ~umeni ë en Zwitserland (over België.) " Bulgarye. " Egypte, Portugal, Tangcr en Tripoli. Eritrea. de Duitsche kantor,en te Beyroet Jafftl J eruzalem en Smyrna (b[j verzending oyer D ui ts~h l a nd): Verrekening. Gewoon-aangeteekcude brieven en aangeteekende brieven met aangegeven ge l dswa~rde, belast met verrekening, zijn toeooelaten in h et verkeer met: <:> België tot een bedrag van 1000 Francs. Denemarken en de Faroër 720 Kronen. Duitschland. 800 Mark. Frankrijk met Algerië 1000 Fra.ncs. 1talië " "" 1000 " Luxemburg "» "1000.Monttluegro " ",,1000 " Noorwegen 720 Kronen. Oostenrük-Hongarije " 1000 " POl tugal met luadeira eu de Azoren ""» 200 Escudos. Romenië 1000 Lei. Zwedcn " " Zwitserland 720 Kronen. U' 'k' " " " 1000 Francs.!trel mg tege~ betaling van het bedrag. I lldi e~ de geadresseerde weigert of onbek end IS, wordt het stuk teruggezonden. I ngevorderd. verreken bedrag word t na aftrek van een vast recht van 5 cent en po st Wl ~se lrec ht aan afzender overgemaakt. Maximum vel'rekellbedrag voor zen~mgen Daar.Nederland f 500. De. verz,endmg de,r,correspondentie naar onze Overzeesche Bezittingen gescjnedt of per mali of pel' stoomsohip P~ r mail bedraagt het port:..vlotor bneveu 12'/2 ct. voo r de eerste 20 gram en 7'/2 cent voor elk "'eww 1.van 20 gram d~arbov e n; briefkaarten 5 cent. " r Pap l er~r en b ~s?h e iden, gedruk te stukken en mollste.rs 2'/2 cent pel' 50 ~ am t me t ed en nudimllm va.n 12 1 / 2 ce3 t wat de papieren en bl'sch eiden en <> cen wa e monsters betreft. Pel' stoom sr hip is het port ~oo ~?rieven b 5 cen~, ongefrankee;'d 20 cent. Briefkaarten 21/ cent ~fapietl e~ cn eschelden 1 cent P!lr.50 gram, minimum 5 cent. ons eis 2 r.ent per 50 gram mlolmom 5 ce t Postpakketten bij verzend" A td'. ~l s o~m sc epen el'.maatschnppij "Nederland" naar Ned. Oost-Indië met cl t h d log over ms el' am of Rotterdam rechtstreeks ~:t~ K e r ~~~e~ ;05 É: den pakketpostdienst opengesteld : 1 Kg. f 0.85 Kaart e~' 2 d ~ cl~r~tiën ~: (~.75, el!,: pak begele.id van 1 buit enlandsch ~ kosten van vervoer. OOI e ovel'lge plaatsen III Ned.-Indië komen de bestemming voor reke:~~ge~ann dd er genodemde plaatsen nu ar de plaats van eu gen resseerde...

14 14 Bij verzending over Duitscbland 1 KG. f / 2, daarboven tot 5 K.G. f / 2,.. l T G Bij "erzcnding oyer F rankrijk 1 K.G. f / 2, daarboyen tot 5 n.. f ~t 2 1{,~rzen din g n aar Ned.,Vest-Indië - over Am sterdam - bedraagt het yooruit te lj etalcn port f 0.45 tot 1 KG., f 0.60 tot 3 K.G. en f tot 5 KG. De frankeering geschiedt tot Paramar ibo, Nieuw Nick(l'je (Su!'.), Willemstad (Cur.), P liillps burg (St. lifalt;n) of St. EU8tatius...(S t. E ust). V trjer geldt het reed s voor d~ verzending li ab r Ned. Oost-IndIe y er~ e ld e_ Bij verzending over Frdnkruk naur S u rlll ~ me (tot Paramal'lbo ell Nleu,,- Niokerie) bedraag t h et pol to voor elk pai;'ket T / 2,... Kwitantiën kunnen geïncasseerd worden III het verkeer met BelgIe, D U1 tsc ~. land EO'y pte Frankrijk, Algiers, Italië, LlDcemburg, Ned. Oost-Indle, NOOl~ w eg~ n, Oostenrijk-Hongarije, Po.rtugal, Rumenië, Tunis, Z w ed~n e.n Zwitserland. Het dam'voor yerschuldjgd recht bedraagt 5 cent vau redere kwitantie. De kwitantiën mogen niet hooger zijn dan 1000 fr~ncs en worden op daaryoor aan de postkantoren verk rijgbare borde.rellen lll geschr eve l~ en in daarvoor bestemde omslagen als aangeteekende bl'lef naar het kantoor van invordering gezonden.... H et oyermaken van gelden dool' middel van postwissel gescluedt In dl} landen, in onderstaande tabel genoemd. LANDEN VAN BESTEMMI NG. België Bulgarije... ".. Denemarke n met ljsland en de l' a r o ~ Duitschland Illet li elgoland... Egypte Finland Frankrijk, Alge rië en de kantoren in 'r unis.... Groot-Brittannië en Ierland en vreemde landen en koloniên over Engeland Hawa! Indi t! Ned. Oost Indiê: Ned. West- (Nieuw Nickerie en Paramari bo in Suriname, en 'Vil lemstad op Curaçao). ltaliê japan met Formosa Luxemburg..... Montenegro.... Noorwegen..... Oostenrijk-Hongarije. Portugal..... Roumanit!.... Rusland Servi l! Turkije (Co nstantinopel en Bulgarije). Amerika, Vereenigde Staten van Noord-. Zweden Zwitserland Max. van het I Te heffen over te maken recht. bedrag Francs. 500 n 7 ~0 Kronen. SOO Mark. l OUO Francs. 360 Kronen. louo Francs. 40Pond Sterling 100 Dollars. 480 Gulden. 250 " 1000 Francs. 400 Yen Francs " 720 Kronen Francs " 1000 Ler. 300 Ro ebel. 500 Dollars. 43 Turk. Piast. (gel ij klt 1l. anu ' met 10) ) 1a,.k.] 100 Dollars. 720 Kronen Francs. Cts. Gld. 12'ct. p.25 1 ~ id. id. id. id. id. 10 per 10 id. 12' per 2;' id. id. id. id. id. id. id. id. id. 10 per 10 12' per 2:;' id. 10 pel' 10 12' "?& id. Telegrafische postwissels worden aangen o ~.~n tot.~.en gelii k b ~drag alt;. gewone postwissels in het verkeer met BelgIe, Bosnr e, HerzegowlD.a, B u~: gariie, Denemarken, Duitschland, Frankrijk, Griekeniud, Groot-Bnttanme I) Tot f OO ; daarboven 12 5 cent voor elke l om van f 25 of gedeelte daarvan. 15 en I erland, H ongal:ije, Italië, J a pan,.~~e m~)urg, Montenegro, Ne (l.-j ud i ë~ NoorweO'en R umalllë, Salva dol', ServIe, ruills,. Vereen. Sralen va n NoorJ Am eri k ~, i,,'eden en Zwitserland, alsmede met eenige kantoren in.eg.ypte, Oostenrij k-hongarij e en Portugal. Bellalve het voor do gewone post WIssels verschuldigde recht betaalt de afzender teyens de kosten van het telegl'afi soh bericht. Verzending van pakketten is tqegelaten in het verkeer met de landen en plaatsen in de Postgids aangegeven.... Verzegeling van pakketten naar het buitenland IS verplicht. Omtrent het port, het aantal douane-verkla ringen en verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het gedeelte van de postgi ds, uitsluitend betrekkill!\, hebbende op de pakketpost. TELEGRAFIE. Binnenland. Tarief. De prijs van een billnenlandsch telegram van 2""':10 woorden i 30 cent, en verder van 11 tot 50 woorden 5 cent voor elke 5 woorden, bo ven 50 woorden 5 cent voor elke 10 woorden. Voor cll'ingende telegrammen v;ordt de dl'ievoudige prijs berekend. Om als één woord tc wo rden geteld, mag een woord niet meer dan 15. letters' bevatten ; een getal mag hoogstens u it 5 cij fers bestaan, met dien verstande da t breukstrepen en punten of komma's, dienende om de gehee- len van de tienden te scheiden, ook als een cij fer meegerekend worden.. Op zich zelf staande letters of cijfers alsmede onderstrepingen, zoomedeaanhalin~ste eken s en haakjes, worden als één woord geteld, - woorden of" wqorddeelen, door een koppelteek en verbonden of dool' een apostrofe ge.. 8cheiden, worden ieder voor één woord geteld. De naq m dcr SIl'aa t, h ~ t 1, schip, enz., tel' nlldf1'e aandniding in het ndres, b1iift bij de woorden telling buitan a.nm erkir g. BU v. "Manilla-ta bak" en " J 'esp ~ r!l" zijn ieder 2 woorden, vu fej1t\vin ti"': een woord, vij f en twintig = drie woorden. i\fet het taalgebruik strijdige samenvoegingen zijn niet geoorloofd. De Inrlcbtlng der telegrammen js als volgt: 1. Aanwii zin g- omtrent voorrang,- vooruitbetaald antwoord, kennisgeving' van ontvang, hezorging buiten den bestellingskring, enz. 2. Adres. 3. Inhoud. 4. Onderteckening. Voorrang. 2Ifen knn yorderen dat een telegram VÓÓ I' andere telegra mmen van denzelfden rang wordt overgebrach t. Hiertoe stelle men vóór het adres. de aanwijzing : "Dringend" (verkort D.) De prüs van een dringend telegra m. is driema al di en van een gewoon t. lpgram. Antwoord betaald. Ter vooruitbetaling van het an twoord stelt men vóór' het adres de aanwüzing: "Antwoord betaald" (verkort RP.). Wenscht men. het antwoord voor meer dan 10 woorden te betalen, zoo moet het te be. talen aantal woorden hierbu vermeld worden. Voor telegrammen met voor.. uitbetaald a ntwoord wordt een nantwoordbewij s" uitgereikt, dat gedut'ende- 6 weken op alle Nederlandsche telegmafkantoren geldig is. De waarde van het "antwoord bewij s" kan ook op verzoek van den geadresseerde aan den afzender worden tel'llgbetaald. Dit verzoek moet dan binnen zes weken na. afgifte van het bewijs bij de administratie van de telegraáfworden ingediend_

15 16 Keonl sgevlog van ontvang. De afzender van een telegram kan vorderen, dat (Ie ttid van aflevering aan zijn correspondent hem per t e l e~r~af of pel' post wordt mede""edeeld. Hij stelt dan v60r het adres de aanwljzmg "Kennis,,"evi ng van ontvang" (verkort : P C.) of "Kennisgeving van ontvang post" (POP.). Gèschiedt de kennisgeving per telegraaf, d~n is daaryoor.de kosten VIUl een telegram van vijf woorden verschul(hgd. Ken1llsgevlllg van {)ntvangst per post geschiedt kosteloos. CJollatiooneerlog betaald. 'l'en einde zekerheid te hebben dat een tele- 0Tam zonder verminkin O" zal overkomen, bezigt men de aanwijzing "Collationneering betaald" (;erkort TC.). Hiervoor is een vierde Y!l n den prijs van het aangeboden telegram verschuldigd. Meervoudige telegrammen. Telegrammen van d e nzelfd ~n inhoud kunnen aan meerdere personen in eenzelfde plaats worden gericht. De afzender stelt dan boven het adres de aanwg zing:... adressen (TlIf...) De seinkosten worden eenmaal berekend voor het gell\menlgk aantal woorden, terwijl voor ieder a,fschrift 15 cent wordt in rekening gebracht. Elk afschrift wordt slechts van één adres voorzien. Bezorging buiten den bestellingskring per bode of per estafe tte, naar keuze, kan "'eschieden op kosten van den afzender of ~oor rekening van den geadresseerde. Bij de berekening van het verschuldigde bedrag voor b~~ 20rging per bode, wordt de a f te leggen afstand tot I~.a atstaf genomen: BJI weigerino' yan betaling dool' den geadresseerde of b!j onbestelbaarheid IS de afzender tot betalill"" verplicht. In het eer te geval bedragen deze kosten steeds f 0.50 en wordt het a(lt'es voorafgegaan van de aanwijzing "Bode betaald" (verkort XP.). De bezorging per post geschiedt kosteloos. Beslelgeld betaald. De meeste kantoren dat: Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg en del' :Maatscha ppij tot Exploitatie van Staatsspoorw,~f e n, heffen voor de bezorging der telegrammen een zekcl:. b es t ~ lg ~ld. '~ l de arzender van een teleo"ram deze kosten betalen, zoo w!jst hq tilt aan dool' de woorden.bestelgeld betaald" (verkort DP). Hiervoor is 25 cent ver Echuldigd. Naselnlng. KIIU de afzender van een telegram vermoeden, dat de geadresseerde aan het opgegeven adres n iet meer aanwezig zal zijn en wenscht 11ii dat nazending plaats vindt, zoo doet hij het te~egram v~~'geze~d gaan van de aallwüzing Naseinen" (verkort FS.), al of lllet met b!jvoegmg van de adl'es:!en waar de geadresseerde zich vermoedelijk zal ophouden. Bestelling per Telefoon. (TB). In h et binnenlandsch verkeer. kan de -afzender verlangen, dat zijn telegram pet:. telefoon na~r de womng van den geadresseerde wordt overgebracht. HU stelt dan voor het adres de aanwijzing ;relefoonbestelling" of (TB).. "alineming zonder dadeluke betall~ ;. De afzender k an v6rd.eren dat 7.Ün tel egr a~ m e n zond' r dadelii ke bstallllg worden aangenomen, mits vooraf Dli het kantoor va1 afzendin~ een to ereikende s~m IS gestort, tût nadel:e verrekening der versch uld igj.e seinkosten.. '... Adres. Om van een spoedige en nauwkeurige bestelhng v.erzekerd te z!jn, is het voor telegrammen vooral nllar groete steden noodlg, dat stl'aat en lluisnummer of wel het beroe]) van den geadresseerde vermeld wordt. E l' be3taat.""eleo'enheid om zich teieo'rammen te latell seinen onder een adres in overe~no'~i{qm e n of verkorten'" vorm. Van dit verlangen wordt k ennis O'e"'even a:n het betrokken Rijkstelegraafkantoor. Het recht hiervoor ver- ~ch uldigd bedraagt 20 gulden per jaar. -. :.. Inboud. De telegrammen moeten geschreven z!ln 1D..1ettel's en. te~ke ns, die dool' de tele""raaf kunnen worden overgebracht. Z!J kunnen ID wder.e taal gesteld word ~n; nochtans ve r di en~ het Nederlandsch, Fransch, p~ i'tsch, Engelsch, de vqorkeur. Alle doorhallllgen, over - of tusschenschr!jvmgen, 17 welke den zin of bedoeling van het telegl'am veranderen, moeten behoorlgk O'e wllarmorkt worden, '" AOeverlog io eigen handen. Verlangt de afzender dat zijn telegram in handen van den geadresseerde wordt afgeleverd, dlln is v66r het adres de aanwij zin g.eigenhandig" (verkort ~IP) te stellen. De onderteekenlog der telegrammen kan bestaan uit den VOOl'llllam of den... eslachtsnllam van den afzender. Ook zijn telegrammen zonder ondertee k~lin g toegelaten. De telegraafambtenaar is dan oven wel bevoegd te vorderen dat de naam van den nfzender wordt opgegeven. Brlefl~ Je l l aruruen. TUBschen de Rijkstelegraafk antoren te Amsterdam, Ro tterdam en 's Gravenhage eenerzjjds en het Rijkstelegraafkantoor te Gronin gen anderzijd:!, kunnen op werkdagen tuse chen dfs avonds 7 en 12 ure tegen verminderd tarief brieftplegrammfn worjen gewisseld, bestemd OJll Ila de gewone telegrammen te worden overge:eind en om ten kantore van bestemming in de postbestelling e. q. postverzending te worden op - genonlfjl., De se inkosten voor bl'leftelegrnlujllell bedragen 30 cen t voor de eerste 10 " oorden of lilinder; 35 cent boven 10 tot en met 15 woorden, 2 cent VOOI' elke vol O'ende 5 woorden of minder, van 16 tot en met 50 woorden en 2 cent yoo ~ elke volgende 10 woorden of minder van 51 to t en met 100 woorden. )[eer dlln 100 woordell mogen zg niet bevat ten. B u i ten 1 a n d. A. EUROPA. Yoor do vorschi liend e Staten von Europa wordt het nayolgende tal'i et geheyen: ---- vast 1 echt. tm'. p. IV. België D :MP. )..... "..... f 0.25 f 0.05 t ) Cor ica D ~lp n 0.08 DuitschJond en Helgoland D ~IP n 0.06:; Frankrijk D :MP Gibraltar D.MP Groot Britannië eli I erjajl d en de kalllloleilanden Luxem burg D l! P.... n Oostelll'ük- Hongarije D.MP Zweden D l\[p Noorwegen D MP " Dellomarken D MP Uuslalld D l\ip (Europfesch) met inbegrip " VI111. den Kaukasus en Trauscaspië IU!'kUe D ,27 Gfl ekenland D l\[p yaste land eu de eilanden C, rfu, Eubeci eli Por ~s n 0.27 De overige eilanden Bulgarije D MP Spanje D Zwitserland D MP rl'Ïnimu l1i becl1 ag. f 0, , , D ~) De \'erkorli~gen achter de namen der landen duiden aan of die landen toe lal en llndgende tel r gl1tln men (0), Telegrammen met en afl evering In handen van den ""ea re sseerde (UP). tj Boven 50 woorden fo,ol'" per woord. 2

16 18 I talië D MP f 0.13 Bosnië D MP... " 0.13 Herzegowina D MP lfontenegro " 0.13 Roumanië D MP Servië D MP Portugal D MP " 0.15 f Ue te heffen ta riefsprij s wordt afgerond tot het naast hooge re dool' vijf declbare bedrag. Bijv. een telegram naar Duitschlancl van 8 woorden kost X 6 1 /2 ct. = 52 cent, doch afgerond 55 cent. Behoudens de na te noemen uitzonderingen zijn de hierboven genoemde bepalillgen, het binnenland betreffcnde, ook in het buitenlandsch verkeer van kracht. Voorrang. Dringende telegrammen zijn toegelaten in het verkeer met alle Europeesche l:'ltaten, uitgezonderd met Groot-Britannië en I erland en kosten in afwijking met het binnenland driemaal het gewone tarief. Bezorgin g bulten den bestelliugskring. Ook in het buitenlandsch 1'erkeel' kunnen telegrammen aangenomen worden voor plaatsen waar geen telegraafkantoor is gevestigd. Voor eenige landen geschiedt die bezorging alleen pel' post; voor de meeste kan even wel ook gebruik gemaakt worden 1'àn bezorging pel' bode (expre e). De postbezorging geschiedt dool' O'eheel Europa kosteloos. B. B IT I::N-EOJtOPA. De Buiten.Europeesehe Staten zijn niet verplicht tot kostelooze ambtelijke mededeeling van den dag en tjjd vau aanbieding del' telegrammen. Daal' het meereudeel del' telegrammen voor Buiten-Europa bestemd is voor de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Nederlandsch Oost-Indië, zoo volgt hier slechts een opgave del' tarieven cn verzendingswegen voor die t wee Staten. Noord-Amerika. Telegrammen kunnen ve l'zonden worden langs een del' volgende wegen: Anglo~AlIlerican Telegraph Company (via Brest of Valentia). Direct United States ComlJany (via Direct Cabie). Compagnie française de Pl1l'is à New-York (via P. Q,). Commercial Cable Company (via Havre). 'Vestel'll Union Telegraph Company. De prijs per woord is langs ieder dezer wegen dezelfde en wisselt af "an fo.62 5 tot 1' per woord naar gelang van den Staat waar in de plants va,n bestemming gelegen is. Nederlandseb-Indië. Het tarief van telegrammen naar Ned. Oost-Indië is per woord als volgt: Voor Java l' 2, 50, de overig'e eilanden f De meest aanbevelenswaardi ge verzendingsweg is via Marseille-Bona-Malta. Telegramzegel s. De vooruitbetaling del' overbrengingskosten voor binnenlandsche telegrammen en voor bnitenlandsche telegrammen met bestemming binnen Ett1'opa, kan geachieden door middel van telegramzegels. De telegramzegels zijn verkrijgbaar bjj alle Rijkstelegraafkantoren tegen betaling van de daarop uitgedrukte geldsommen. El' zijn 9 soorten van telegramzegels : van 5, 15, 20, 25, 30, 50 en 60 cent en van 1 en 2 gulden. Telegram~en door middel va.n telegramzegels gefrankeerd, voorzien van 19 het opschrift "Telegram", mogelj met of zonder omslag in de postbu sen worden geworpen. Is ter plaatse wa~r het telegram in de bus geworpen wordt, geen tele... raafkantoor geve3tjgd, zoodat het door tusschenkomst van de post naar het naastbijgelegen tel e~~'aafkantoor moet worden verzo~den, dan is daarvoor briefport verschlilulgd. De postzegels, ter. Yoldoem~g van dat port, moeten, wanneer het telegram zonder omsl~g IS, op eeulgen afstand van de tele~ramzegels aangehecht worden. Het I S verboden om het briefpo1 t door middel van telegramzegels te voldoen. De overmaking per post van telegrammen aan de telegraafkantoren kan ook geschi eden door middel van briefkaarten. Op de voorzijde wordt het adres geschreven van het telegraafkantoor waar het telegram moet worden overgeseind; de achterzijde is dan bestemd "oor het telegram zelf en voor de aanhechting der telegramzegels. Brleftelegl anliden kuunen worden verzonden in het verkeer met Nederlnndsch Oost-Indië. Een brieftelegram wordt geseind aan den agent van de "Rotterdamsche Lloyd" te :Marseillc, of aan den agent van de Maatschappij "Nederland" te Genua, verder pel' e.el'stv:~rt r ekkende ~ailboot overgebracht aan den agent te Padang, l'espectjevel!)k ~abang, die voor onmiddellijke verdel'seïl,il1(j naar de plaats yan bestemming in N ederlandsch-indië zor'" dt'aagt. Cl Het tal'ief del' brieftelegrammen - die alleen des 'Woendags en Donderdaga kunnen yel'zonden worde)l - bedraagt vau 11 tot 26 cent pel' woord met een vast recht dat afw i elt van f' 0.45 tot f ' Omtrent de ta rieven voor ttitgestelde teleg1'ammen in het Buiten Europcescl! vci'keer en van dagelii,ksche en tl'ekelijlcsche b1'ie(teleg1 ammen in he t verke.el. me.t Noord-Amenka worden aan de telegraafkantoren O'e..,,"cnschte mjlchtmgen verstrekt. b RADIOTELEGRAFIE.. Rijk ~an'orell"met rad iotelcgrafischen dienst z[jn gevestigd te SchevelII~ en 111 het b!) telegraafkantoor aldaar. 001' de telegrammen, gewisseld tussehen deze l'ijkskanforen wordeli ~oven het gewune telegram~a~'ief, radi?kosten geheven teu bedra"'e va~ f 0.10 pe~' woo~:d, me t. eeu mmlmum tarief van f 1. - pel tel egram~ Bovendle~ z!)n radiotelegrafisc he scheepsstations in werking aan boord van \'erschdlende stoomschepen van de Holland-Am erika-jijn d R Hol!. Lloyd, de Stoomvaart-lfij.Nederland", de Stoomvnart-lf'ii ~ott~~ damsche L~oyd" en de Maatschappij "Zeeland". ' " Voor tarloven en yerdere inlichtingen omtrent dezen dienst wordt Yerwczen naar de post-, telegraaf- en telefoongids. TELEFONIE. I JTERCOMMUNALE TELEFOO JDIENST. 35 T:!!~\ :r~~~ u~~~ áesv:~, van 3 ~inuten of minder is bij vooruitbetaling hogogstens 15 K.~f. ~~ Il elk~nd:; g~ 1 ~~~~n~ 8.~~Pld~/ge~d f V o ' plaatsen 5 eabonneerden van e I t l ook" I'.. en p aa se!j te ephoonnet of zij wiel' perceel direot

17 . 20 met een Riikstelephoonbureel is verbonden, behooren voor het voeren van in tercommunale gesprekken bij den Directeur van het Rijkstelepboonbureel als dépöt een som van { 5.- te storten, welke som, zood ra zij tot { L is verminderd, moet worden aangevuld. Dnur en voorrang vau ges,lreli.li.ell. Ka zes minuten mag een gespr ek, telkens '1' 001' drie min uten, alleen voortgezet worden, indien 7.ich geene andere personen tot bet voeren van een gesprek hebben aangemeld. De gesprek ken worden gevoerd in volgol'de van aanmelding en kunnen alleen worden onderbroken door gesprekken, waaraan recht van voorrang is toegekend. Deze laatste zij n : gesprekken van ambtenaren, bevoegd tot het zenden van regeerin gs- of d i e n st t e l eg ra ~n m e n, den telegraaf- of telephoondienst betreftende, en dringende gesprekken. I~TERN A TIONALE TELEFOONDIENST. Internationale telefooildieii st bestaat met België, Duitschland en Frll nkrijk. I nlicht ingen omtrent het voeren van in ternationale gesprekken worden aan elk I'ijk telefo onkantoor verstrekt. De tarieven bedragen voor een gesprek van 3 minuten : Belgiö {1 45 en (0.60 naar gelang van den afstand). Dnitsebland {0.60, {0.90, { 1.20 en {1.50 (naar gelang van den afdtand) en {0.30 voor zoog. g rensgesprekken. Dringende gesprekken 3maal ta ri ~ f gewoon gesprek. F rankrij k: f 2.50 en f3.50 (naar gelang van den afstand). In het ve r keer met België en F rankrijk geen dringende gesprekken. BESTUUR DER GENIEEN'fE. DAGELIJKSeR BESTUUR. B urgemeester: M. L. Honnerlage Grete, 100tober Wethouders: A.ftr eding 1917 : I J. H. P. ;\ol. J'. A.. Lagerweij. 1'. S. Goslinga. Secretaris: Mr. A. F. V. Sickenga. Aftl'erullg 1920: van We3tendorp J. Dzn. Do Burgemee te l' i iu den regel de voormiddag van elf ~Ul' tot half eon ten ROlldhui ze voor een ieder te spreken. LEDEN VAN DEN RAAD. (De Romein ohe cüfers ach ter de Jlalll en der leden geven aan het distri ct waarvoor het betreffende lid zitting heeft.) Aftreding B. van del' Zee. Ir.. :Mr. :M. J. C. M. Ka velaars. 1. P. de Bruiu. HL P..;11. J. A. Lngcrweij. 1. J. Dinkelaar ~ [t. J. U. von Briel Snsse. 11. E. Xoopmans. lil. '1'. S. Goslinga. H. Aftreding A.. J. Sch render. 11. J. H. Evers. 1. W. van der Hoek. lil. C. H. Scheffera. 1. S. A. Maas. lil W. H. v. d. Toorn. 1. D. Ris Jzn. lil C. Houtman. 1I. Aftreding J. van den Tempel. 1I. W. A.. Beuker.. 1. J. H. van W esr.endorp J.Dz. Il. G. J. i'l Melchers. 1. C. Korpel. lil J. ~f. van der Sehalk. 11. J. l'rl. van Pelt. lil. AMBTENAREN YAN DE N BURGERLIJKEN STAND. M. L. Honnerlage Grete. P.! 'L J. A. LagenveÜ' J. H. van '\Yestendorp J.Dz. T. S. Goslinga. H. de Yringer. H. Bras. S. Nipius. Y A.STE RAADSCO:mnSSIBN. CJommissie voor de Plaatselljli.e Strafverordeningen. M. L. HOtlllerlage Grete, Bw gem., I Mr. M. J. C. 1\1. Kavelaari!. VOOl zittm. D. Ris Jzn. J. H. Evers. P. de Bruin. CJommissie voor de Gemeentewerkell. J. H. van W e te ndorp J.Dz. W et- I P. de Bruin. houder, Voorz. J. M. van P elt. W. A. Beukers. J. vtin den Tempel. A.. H. W. van Luik, Secl'etcwis.

18 22 ()Dmmlssle uitlllakende de D;reetle der Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en bet Eleetrielte.tsbedrijf. J. H. van W estendorp J.Dz., D. Ris Jz. Jf ethouder, Voorz. A. J. Schreuder. J. Dinkelaar. J. M. van der Schalk. C. Houtman. C. H. Scheffel's. A. H. IV. van Luik, SecI eta1"is. ()ommh.'e vau bijstaud In brt bebeer der Gemeentereiniging. P. M. J. A. Lagerweij, I W. van der Hoek. Wethouder, Vom z..c. Korpel. IY. A. Beukers. B. van der Zee. 1\1. v. d. Vlies, Secretaris. ()Dmmi. Ie van bijstand In bet bebeer van bet GIDndbedrijf. T. S. Goslinga, I E. Koopmans. Wethouder, Voorzitter. P. de Bruin. C. Houtman. J. H. Evers. ()Dmmissie VDDr de Plaatselijke Belastingen. P. 1\I. J. A. Lagerweij. V001'Z. I A. J. Schreuder. C. Korpel. B. van der Zee. Vacature. J. :N. P ost, Sec I etcwis. ()Dmmissie VDDr de FinanCllën en de Belastingen Mr. M. J. C. M. Kave laars, I S. A. Maas. L id, Vom z. W. van der Hoek. Plaatsve-rcal1gende leden. C. Houtman. IJ. M: van P elt. I C. H. Scheffel's. ()Dmmlssle IngevDlge art. 175 BDuwverordenlng. Ml'. M. J. U. M. Kavelaars, I E. Koopmans. Lid, V001 Z. J. M. van der Schalk. Pletatsvervangende leden. C. Houtm8Jl. I J. Dinkelaar. ()Dmmissie 1'0'0'1' het!igemeen Handels-Entrepot.. P. 1\1. J. A. Lagerweij, I C. Houtman. }Vethouder, V001 Z. B. A. J. Wittkampf. J. yan den Tempel. H. J. Jansen. H. de Vringer Hz., Secretm is. DI8tr ~ bdtle edmmb8ie. Bureau: Oude Kerkhof. 1\1. L. Honnerlage Grete, I C. H. Sch effers. B'Iwgemeester, Vool zit/el. B. van der Zee. C. Korpel. Directeur J. P. van Rooij. VERMAKELIJKHEDEN. ()Dmmlssle VDor VIT. H. van den Toorn, V001 Z. M. Bijl Mzn. E. P apenhutjzen. J. H. van Veen. A. J. M. Zoehnulder. H. J. Micklinghoff. de BIDscopen. Th. M. A. van Dijk. B. J. Bertels. C. Ruiter. J. Bontrap. D. Flapper. C. M. Knopper, Secl. SECRETARIE. Afdeellng!.!Igemeene Zaken. Groote Markt A H. W. van Luik, Hoofdcommies, P. J. M_ :Meijer, Klel l~. 'Chef del' Afdeeling. L. yv. A. K emen a d~, ld. G. H. Schuurman, Commies.. Mej. Cr K,emenade,.Jd. D. E. Nieborg, Adj. - Comm~es. n VI. 8cheffers, Jd. J. Bloemink, Hdeeling B. Burgerlijke Stand, BevDlkin;l" Militie, Land,.'eer, Kiezerslijsten, Pens1Denen enz. NIeuwstraat 26. H. de Vringer Hz., Commies, Chef I S. Nipius, Adj.-Commies. del' Afdeeling.. G. van Zon, n H. Bras, Adjunct-COl1umes. W. Nesse, tijdelijk Schrijver. J. van Spijk en C. J. Duimel, bevolkings-controleurs. Udeeling C. Flnanelën. Nieuwstraat 26. Vacature, Chef dm' Afdeeling. J. Verboon, Commies. A. Witmer, Adjunct-Commies. I N. Sohefferp, Klel k. (De BUl'eau's ten Raadhuize zijn geopend van Slh tot uur, d 'e alln de Nieuwstraat van SI/2 tot 2 12 uur. Hoofd-Gemeentebode en Concierge van het R aadhuis.,v. Overweel. Gemeenteboclen: P. EijBberg Jr. en L. Bokhorst. GELDMIDDELEN. Gemeente-Accountant: l\l van del' Vlies. Ontvanger: A. Koper. J. Cornet, Arlj.-Commies. Kantoor Nieuwstraat 26. Het Kantoor is geopend de eerste vier werkdagen cler week yan 9 tot 2 uren, ui tgezonderd de algemeen erkende christelij ke feestdagen en den laatsten dag der maand. S.:hatters tot het verrichten ezel' Schattingen, ingevolge de wet op den Kleinhandel in Stel'ken D rank..a.. Bubberman. J. H. Wuisman. J. Abrahamse. Commiezen ezel' Plaatseli(jke :Middelen. A. van Duffelen. I H. J. l\l Rammers. Ambtenaren, belast met de beteekening van stukken, betreflendev vel'ozging tel' invordering van Plaatselijke Belastingen. \'i,t. F. H. Eukenhausen. I A. van. Duffelen. I H. J. Rammers. Contl'oleul's del' Gemeente-belastingen. W. F. H. Eckenhausen. I J. N. Post. I P. van der Vlies. J. C. A. Schoof, Schrijver.

19 24 GEMEENTEWERKEN. Directeltl": G. Gerlagh. In pocteul' van het Bouw- en Woningtoezicht: A. Bubberman. Opzichter van het Bouw- en Woningtoezicht: Th. F. Tromp. Klelk van bet Bouw- en 'Woningtoezicht: W. OyerweelJr. Tijdelijk beambte van bet Bouw- on vyoni ngtoezicht: IV. I~r e s tdiik. Hoofdopzichter der Gemeentewerken: A. Drop. Opzichters del' Gemeentewerken : A. J. Vo, N: van dol' Sluis. Opzichter bii bet s'raatwerk : J. Nieuwenhuiz on. Hoofdopzichter der landerijen en plantsoenen: J. K. Dominious. Klerkon op het bureau van Gemeentewe,.jcen : G. Bokhorst, H. v. Wielingen. AMBTENAREN DER GEMEENTE-REINIGING. Hoofdopzichter : A. Vissol'. Opzichter: C.. Dekker. STEDELIJKE GASFABRIEK. DRI NKWATERLEIDING EN HE r ELECl'RICl'l'EITSBEDRIJF. Directei!?' : W. K. M. de Kat. J. Doets, Adjunct-Dh'ecleul. I W. Weij, Klerk. M. v. d. Vlies, Hoofdadlllinistmtclt1'. Mej. C. Penning, idem. J. T. Kleijheeg, K ussiel'. H. Eokenhauseu, idem. C. J. M. Berok, Kled'. W. Mak Pz, Collectem. C. B. H. Merten, idem. F. de Gr06t, Opzichter. C. :Nij dam, idem. I J. H. Scheuerman, l1!achillist Dl'inktt ate1'leiding. OPENBARE ZWEMPLAATS. Afzouderlijk zwelllbassin voor Dames en Heeren. Beide gelegen aan den Havendijk. ARMENZORG. Burg e rlijk Ar mb est uur. Commisliie van Beheer. S. Liuneubrink, l' oorz. I J. A. M. ~f e ij e r. G. vau MeUl s. P. van der Vlies. '1'. Srahlie. A. H. "'iv. vau Luik, Secl'.-Rentlll. P. M. J. A. Lagerwey, Oedelegee/'d lid van li et Gemeentebestuw'. Stads-Ziekenhuis. Commissie van Administratie. M. L. Honnerlage Grete, YOOI Z. A. J. Schreuder. I J. van Katwijk. \V. A. Beukers. D. Ris KHz. Mr. M. M. van Velzen, Secl'.-Peml. Gcneesheer-dil'ectem' van het S!ads-Ziel.:enlw is. Dr. P. H. van Roo ijen. Adj.-Di rectrice: A. M. van Donk. floofdvelplecgstel' : C. Boer. Geneeskundigen belast met de behandeling van behoeftige zieken buiten het Ziekenhuis. Dr. J. Endtz. I N. F. Elzevier Dom. H. lil Geel des. Yroedvrouwen: K. van 't Wout, echtg. van J. T. G. Duifer ; ~f. Verhoef Prunger; M. C. Bi ienen. fjommissle van beheer der Fondsen, herkomstig van de vernietigde Gilden te dezer stede. ~r. L. Honnerlage Grete, Btl1'g., Voorz. I A. Windhorst. M. J. A. Lagerwoy. Regenten,'ao het Oude-JIanhuls te' Sc:hiedaw en al8 zoodanig AdD1inistrat~ ul'en van het fonds, herkomstig van het V1'oegel' bestaa n hebbende Olld e-~i a nhul s. IV. A. Beuker,;. l\it-. K. J. vau Erpeculll. J. M. v. d. Schalk_ 25 St. Jac:obs-Gasthuis. R egenten. nl L. Honnerlage Gretc, B!wg., Pres. I J. H. van We3tendorp J.Dz. J. van del' l\l ost. D. Boddeü R egente"sen. Vacature. :Mej. H. J. M. C. WittkampL J. H. chicl-cen- P oortman. I A. E. C. Dijkmans. Binnellvader en Binnenmoeder. A. Da.geyos. U. J. Dagevo -Snijder. Hofjes van Belois. Binnen- en Bui ten-r egenten. A. Cool, V oorzit/e/. W. A. Beukers A.Jzn, Secl'etm'is. I Iüing I. B. Ris Hz. 11. N. van del' Sl ugs. IV. A.. Itu.demaker, Hoofdmachinist. BRANDWEER. Kommandant. Chr. Krijger. Brandmeester. A. Bubbel'mun. Kl ingkolr.1nandan ten. A. W.,cllade van "'ivestl'lllll, P enningmeestel'_ Kring lil. P. do Koning. IV. G. H. Mak. J. de Vlaming, Machinist-chauffeur, Mate/ ieel. 1 auto-stoo Ulspuitj 1 stoomspuit voor h and- en paardenvel'voel" 2 dubbele' en 2 enkelvoudige handbrandspuiten (oud model) voor r e~ el'v e ' w.~gentje s, elk voorzien van een standpijp met toebebool'en, tejl gebruike. bg de brandk ranen op de waterleidin "; 2 vangzeilen' 4 extijlcteu l's' 4.pluvius" bra ndblussch ers; 1 wagentje 0 waarop 6 ll e t r~leumfakkels e~ 2 acetyl ee nl~lllp e n; 3 wagens waarop 7 brandladders, 4 brandhaken en 5 dubbele Ultsch uifbaro ladders; 1.magirius"reddingladder; 1 hangladder; 1 sohoorsteenladder; 1 gel'eedschapwagen waarop diverse gereedschappen en r ege~.ve -hul pst nkk e n;. 1. rookmasker (zuurstofapparaat). De r!jdende stoomspult ls geplaatst aan den Buitenhavenweg in een gebouw van de Gemeent ereiniging. De auto-stoomspuit is geplaatst in de Brandweerkazerne.

20 26 T ot het blusschen van Brand, door middel van de W a t e r 1 e i din g, liggen door de geheele gemeente, in de straten, brandkranen en zi(jn wagens met opzetstukken, slangen enz. geplaatst: \,-etit\-est bij de Stadstimmerwerf. I Gerrit Verboonstraat bu de Stads- Politicbureàu, Markt. metselwerf. In de Brandweer-kazerne. Hoofdbrug. In hct spuithuis aan de Villastraat. I Politiewacht, Hoofdstraat. R eddingszeilen zijn in de wagen geatationeerd op het Politiebureau, Markt; Politiewacht, Hoofdstraat. E xtincteurs I n de Brandweer-kazerne. P olitiewacht aan het Hoofd. op het Raadhuis. i n het Ziekenhuis. zijn geplaatst : I Archief, Oude Kerkhof. Pluvius-Ioestellen s!aan: in het Museum. iu het Gasthuis. Het algemeen magazijn van de brandweer is gevestigd in het voormalige W aa ggebouw aan de Lange Kerkstraat. 'ch ouwers del' Distilleerketels: E. de Koning ; H. Töns. chollwcl' der Rollagen ell Stuttcn in de Branderjj en: B. P. H. Govaart. J, C. Me jj er. I POLITIE. H oo fd diyj' gemeentel'ijke Polil'ie: De Burgemeester. Commissaris van P oliti!', tevens dienstdoend Waterschout: F. Ellenberger. H. yan Bellen tl'uik. P. van der Mark..J. van den Berg. A. Goudswaard den Uijl. H oofdinspectew' var. P olitie ' J. C. Norenburg. Insp ectell1' van P olitie: J. H. van Veen. Klerk. J. L. A. Blok. H oofdagenten van Politie: I M. Loer. I G. J. Blok. J. J. de Ruiter. L. C. de Brauwer, hoofdagent-titulai1. Agenten van Politie der eerste klasse: N. van Noortwijk. H. H. Krabbendam. J. KanR. C. J. Kreuger. L. E. van Bezooyen. D. Immerzeel. I J. yau deu Hoek. H. de Bruijn. H. Steenhuizen. H. de Haan. A. Meijnckens. Agenteli van Politie der tweede klasse : (J. C. van der Klink. B. C. 1\1. Dries. Th. J. v. Alphen..J. G. chefferi'. C. G. van der Burgh. A. de Reuver. N. de n Houting. B. P. M. Schoenmakers. J. Zuidgeest. '\. J. Feelders. J. Oers. G. 1\1aao..J. C. A. de Goede. P. W. van Dijk. P. van Schaik. W. van der Hoevcu. P. van Otterloo. C. Gij~(' n. H. Ruseler. J. Th. Alberts. G. v. d. Broek..J. J. van Alphcn. R. C. Vogt. H. Ul'i. L. van Rayens..J. Brinkman. E. 1\[, niagielse. },L \\r e ter'yeld. X. Y. cl. Lee. 27 Agenteli van Politie der derde klasse : H. in 't Hol. I M. J. Voogd. A. n1eerhof. A. Nels. J. P. v. d. Meer. N. van den Berg. H. G. van Platerink. W. Schou ten. W. 1\fak. J. P admos. P. J. van R gsinge. HAVEN-, SLUIS- EN BRUGGENDIENST. Ha~'e J1Jn ee st e r en Commissaris del' Havenloodsen en Havenloods : W. J. Kruijel'. AdJunot-Havenmee ter en Havenloods : J. L. van Hoeke. ' Ouderhavenmees ter : W. Eo Berck.. " B. Jurgens. H avenbeambte : H. de Bloie. Noodhulp-Havcnlood : N. \VÜzenbroek. Bl'ugwachtel' aan de Spoelillgbl'ug. A. Kruining. Brugwachters aan de Ooievaarsbrug M R aambrllg. J, Gl'oenendaaJ, I e brug waohter. I C. W. van Noort, 2e brugwach ter. B rug- en luiswachters aciii de Sluis bfj de Beurs en de Brug aan de ](orte Have". X. ni. v. '\Vassenaar, I e brug- on sluisw. I A. C. van Spgk, 2e brug- en sluisw. Brugwachters aan de Appelmarktbrug..J. H. R osma]], I e brug wachter. I D. Bouman, 2e brug wachter. S;:ti~- e li Brllg W {~ cltters aan de B uitensluis en I{olling inll p brug. A. v. "Iermgen, 10 sluls- en bruo'w I Th J H COlll'anO 2 I ' b _ A \~T ' 0'. '" 0 n, es UlS- en nww "f Jes, 3e sluls- en brngwachter. 0 B I'llgtl!Ctcltters aan de Oranjebrug en de Brl/g aan de B,'underssteeg C. Stooker, I c brug wachter. I W. van der Spek, 2 e b rug wao J t' 1 el'. B rugwachters aan de B I'ug aan de Gerrit- Verboonstraat. A. Noordhoek, I e bru O'wachter I L J Z 0', " van wet, 2e brugivaohter. Slltts- ell Brugwachters aan de Varkenssluis en de Brug aan de T-Vester-, haven (Willemsbrug). J. KOUlllg, I e slui - en bru O'w. lep K oens, e sluls- en brugw. S pui wach ter aan het llleuwe Kanaa.l naai' de 1\Iaas ' H 'n 1 " S... van n lermgen cjuppcr van de O,'erhaalpont aan de Buitenhaven : J. Onverwaoht.. I

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE 1911. u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( )

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( ) Stamboom dossier Johanna Geertruida Hoenselaars (1875-1968) Alias: Zuster Maria Coletha Update 1.3 120423 by Rene Martens G e ne alogie Hoenselaars IV Ge b o ren Linde n 01 ma a rt 1875 Vader: Albertus

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN EN UITGAVEN Bijlagen. 1. 14. Koloniale huishoudelijke begrootiiig van Suriname Tweede Kamer. li O " " voor het. dienstiaar dienstjaar. 1914. [1. - H.] ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET IMMIGRATIEFONDS

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Bijlagen. 2?2. 0. Tweede Kamer. OVERZICHT van de verschillen tusschen <le ramingen der uitgaven in de kolonie Curaeao voor

Bijlagen. 2?2. 0. Tweede Kamer. OVERZICHT van de verschillen tusschen <le ramingen der uitgaven in de kolonie Curaeao voor Bijlagen. 2?2. 0. Koloniale buuboudelijke begidoting van Caraao rooi 1908. Tweede Kamer. [tn. - .j OVERZICHT van de verschillen tusschen

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

geen ondernernirg a gestdak

geen ondernernirg a gestdak R-C MrA,J Wolfs Datum wtspraak Faillissementsnummer Curator Mr RJ. Kaas 31ju1i2012!Gegevens ondernernng DOne Yucesan. eenmanszaak F 15/12/378 I e/ V de is a e k 73 IV 28ju 2 3 11/s rr. 2 Ante j v r 21

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN ADRESBOEK 6 f VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1904. SCHIEDAM. - H. J. C. ROELANTS. INHOUDSOPGA VE, in alphab etiseh e orde g e r a ngsohikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstu kken voorafgaande mededeel1ngen. Bladz.

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N ADRESBOEK :rf.... 6~ 1 VA N SCHEDAM. UTGAVE. 1908. \ SCHEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. ALPHABETSCHE NAAMLJST V,AN NGEZETENEN VAN SCHEDAM. ALPHABETSCHE LJST- DER STRATEN, GRACHTEN, PLENEN ENZ., MET DE HUSNUMMERS

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

Nummer 6 Datum 27 september 2013. Done YUCESAN, eenmanszaak FaIIissementsrummer F 15/12/378 Datum utspraak 31 juh 2012 Curator.

Nummer 6 Datum 27 september 2013. Done YUCESAN, eenmanszaak FaIIissementsrummer F 15/12/378 Datum utspraak 31 juh 2012 Curator. Nummer 6 Datum 27 september 2013 Done YUCESAN, eenmanszaak FaIIissementsrummer F 15/12/378 Datum utspraak 31 juh 2012 Curator Mr RJ Kaas RC MrAJWolfs Activiteiten ondernemng Omzetgegevens Personeel gemddeld

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

DONDERDAG. Vijver. Mop van de dag NIEUWJAARSDAG JANUARI.

DONDERDAG. Vijver. Mop van de dag NIEUWJAARSDAG JANUARI. NIEUWJAARSDAG 1 2015 JANUARI DONDERDAG p Vijver Carolien is in de vijver gevallen. Een man springt in het water en redt haar op het nippertje. Eenmaal op de kant zegt hij: Kun je niet zwemmen? Jawel, antwoordt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. f STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA., BIJ DE GRATIE GODS,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt.

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Lettergrepen Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Om een woord in lettergrepen te verdelen, kijken we naar de klinkers. Als

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. BELANGRIJK: 1). Cheques worden niet geaccepteerd 2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in aangezien

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie