Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_

2 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 14 Blz. 20 Blz. 22 en 23 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Afbraak apparatuur, CE markering en Algemenee veiligheidswenken. Montage instructie van de buitenunit. Installatie van de buitenunits. Aansluiten van de koelleidingen. Instructie voor het koeltechnisch aansluiten van het systeem. Afmetingenn van de units. Elektrisch aansluiten van het systeem. Elektrischee schema s. Opstarten en lektesten tijdens bedrijf. Technischee gegevens. Combinatiemogelijkheden binnen+buitenunits. Elektrischee regelfuncties. Aanvulling elektrisch aansluiten binnenunits met de buitenunit. Koudemiddels R410A veiligheidsbla aden 2

3 Algemeen. Ontvangst van de goederen. Deze montage- en bedieningshandleiding omvatt gegevens voor montage van dee apparatuur. Western is niet verantwoordelijk voor verkeerde en/of ondeugdelijk ke montage van de apparatuur en dee daaruit voortvloeiende storin- gen alsmede garantieclaims welke worden veroorzaakt door eerder genoemde punten. Tijdens ontvangst van de apparatuur dienen de goederen gecontroleerd tee worden opp schade. In geval van schade moet dit op de vrachtbon genoteerd worden en aan Western Airconditionin ng B.V. worden gemeld binnen 24 uur. Bel hiervoor tel Indien na levering schade in de unit wordt geconstateerd moet dit binnen 7 dagen na levering van de goederen aan Western Airconditioning B.V. worden gemeld. Melding later dan genoemde periodes of niet aantekenen op de vrachtbon betekent dat de schade niet binnen de garantie vann Western Airconditionin ng B.V. valt. Garantie. Op de geleverde apparatuur is een garantietermijnn van 12 maanden na levering apparatuur van toepassing, t geheel conform de algemene leveringsvoorwaarden van Western Airconditioning B.V. Deze garantie is geldig voor de stan- niet daard apparatuur. Schade welke veroorzaakt wordt door modificatie van de unit(s) en/ /of verkeerd gebruik vallen binnen de garantie van Western Airconditioning B.V. Garantie op de compressor. Naast de standaard garantietermijn voor de apparatuur geldt een garantietermijn van 36 maanden na levering van de apparatuur op de compressor(en) van het betreffende apparaat. Deze garantie geldt voor levering van een vervangende compressor. Reis/werkuren en kilometers worden (indien op verzoek uitgevoerd) in rekening gebracht. Op deze extra garantie kan alleen aanspraak gedaan worden indien het apparaat is geïnstalleerd door een STEK erkende installateur waarbij tevens een rapportage overlegd moet worden waaruit w blijkt dat het apparaat daadwerkelijk in geïnstalleerd en minimaal 1x per jaar is onderworpen aan een inspectiebeurt. De e vervangende compressor(en) dienen op verzoek aan Western geretourneerd te worden en worden daarmee eigendomm van Western. Wetgeving. Op 10 maart 1993 is de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties van kracht geworden waarin eisen worden gesteld aan de technische uitvoering van de apparatuur en aan het documenteren vann de diversee gegevens van de apparatuur. Western Airconditioning B.V. voegt hiervoor bij elkee splitairconditioner de benodigde documenten bij. LEES EERST DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGG GEHEEL DOOR ALVORENS A INSTALLEREN VAN DE AIRCONDITIONER. TE STARTEN MET HET 3

4 Afbraak van de apparatuur. Indien de apparatuur na de werkzame periode wordt gedemonteerd en afgevoerd, moet dit gebeuren volgens de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA). Dit betekent o.a. dat éérst eventueel koelmiddel uit het koelsysteem verwijderdd moet worden en olie uit de koelcompressor(en). CE markering. Western volgt de Europese wetgeving ten aanzien van de machinerichtlijn 89/392/ /EEG laatstelijk gewijzigd met 93/ /44/EEG en 93/68/EEG welke tot doel heeft om veilige apparatuur te produceren enn te leveren aan de gebruikers. Deze wetgeving geldt voor apparatuurr welke geproduceerd is na 1 januari U kunt dit herkennen aan een CE label of sticker op de unit. Tevens wordt een bijbehorende 2A verklaring bijgesloten. Algemene veiligheidswenken. Gaarne uw attentie voor de volgendee veiligheidsadviezen ten aanzien van v het gebruik van de apparatuurr zoals omschreven in dit instructieboekje. Lees deze adviezen goed door net als de anderee onderwerpen genoemd in dit instructieboekje. 1 Houd het werkgebied op orde. Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken. Voorkom dit en zorg ervoor dat de apparatuur goed bedienbaar en bereikbaar is zonder dat u op of over obstakels moet stappen. 2 Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel de apparatuur niet bloot aan weersinvloeden als deze daar niet voor geschikt iss (bijvoorbeeld tijdens tijdelijke opslag of gedurende de montage van de apparatuur). Dit geldt natuurlijk ook voor de opstelling van de apparatuur op de uiteindelijkee opstelling plaats. 3 Voorkom een elektrische schok. Zorg ervoor dat de apparatuur elektrisch goed geaard wordt volgens de geldende voorschriften. 4 Houd "andere" personen uit de buurt. Laat andere personen (welke niets te maken hebben met de montage of bediening van de apparatuur) niet werkgebied van de apparatuur. bij het 5 Sluit de apparatuur af. Zorg ervoor dat de apparatuur altijd in afgedekte of gesloten toestand wordt achtergelaten. Dit geldt tijdens montage van de apparatuur, maar ook tijdens onderhoud of normaal gebruik. 6 Overbelast de apparatuur niet. Gebruik de apparatuur binnen de aangegeven grenzen zoals omschreven in dit instructieboekje. Dit voorkomt overbelasting van de apparatuur. 7 Gebruik de juiste gereedschap. Gebruik geen gereedschap dat niet geschikt is voorr het monteren, onderhouden of bedienen van de apparatuur. 4

5 8 Gebruik geschikte werkkleding. Dit geldt tijdens de montage en onderhoud van de apparatuur. Bijvoorbeeld : - handschoenen ter bescherming van scherpe randen. - goede niet slobberende werkkleding zodat u niet ergens achter kunt blijvenn hangen of gegrepen kan worden door draaiende onderdelen. - veiligheidsschoenen zodat vallende objecten uw voeten niet beschadigen. 9 Gebruik een veiligheidsbril. Zorg voor een goede bescherming van uw ogen, tijdens verspanende -, las- of andere voor gevaarlijke werkzaamheden aan de apparatuur, door gebruik te maken van een veiligheidsbril. de ogen mogelijk 10 Let op de elektriciteitskabels. Monteer de elektrische voedingskabelss volgens dee geldende veiligheidsvoorschriften en let erop dat de kabels niet onder mechanische spanning staan, bloot gesteld worden aan hitte, scherpee kanten of olie. 11 Klem de apparatuur vast. Zorg ervoor dat de apparatuur goed gemonteerdd wordt op de uiteindelijke opstelling plaats, dat de constructie waaraan of waarop de apparatuur wordt gemonteerd de apparatuur kan "houden" en dat de apparatuur niet onverhoeds kan losraken. 12 Zorg voor een veilige houding. Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorgg voor een stabiel evenwicht tijdenss montage, bediening van de apparatuur. onderhoud aan of 13 Onderhoud de apparatuur zorgvuldig. Houd de apparatuur schoon en volg de onderhoudsvoorschriften en adviezen zoals vermeld in dit instructieboekje. Controleer regelmatig de aansluitingen en houd handgrepen vetvrij. 14 Verwijder de voedingsspanning. Zorg hiervoor voordat onderhoud gepleegd wordt of onderdelen worden verwisseld v aan de apparatuur of voor welk ander doeleinde de apparatuur wordt opengemaakt. 15 Laat geen gereedschappen achter in of op de machine. Controleer dit voordat de apparatuur voor het eerst wordt ingeschakeld of nadat onderhoud is gepleegd. 16 Wees opmerkzaam. Let steeds op de werkzaamheden, gecontroleerd is. ga met verstand te werk, gebruikk de apparatuur niet voordat dezee goed 17 Attentie! Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen toebehoren en eventuele hulpapparaten die in de gebruiksaanwijzing worden omschreven. Het gebruik van andere dan de vermelde v toebehoren of hulpapparaten kan verwondinggevaar opleveren. 18 Reparaties alleen door erkende reparateurs. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties daarvoor erkende reparatiebedrijven en personen. of onderhoudswerkzaamheden alleen uitgevoerd worden door de 5

6 Montage instructie buitenunit. Zorg voor voldoende vrije ruimte om de buitenunit zoals hieronder aangegeven. a Plaats Plaats Plaats unit (indien mogelijk) zodanig dat deze niet in directe zonlichtt staat. unit niet in de buurt van warmtebronnen, stoom of rookgas afvoeren. unit niet in richting waar sterke wind vandaan kan komen of vervuiling v kan optreden. Plaats unit niet daar waar mensen langs lopen. Houd rekening met de woonomgeving, t.a.v. warme luchtstroom en/ /of de geluidsproductie van de unit. Installatie van de buitenunits. Plaats de unit op een harde ondergrond,, eventueel met trillingsdempers. Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende massa heeft zodat geen trillingsgeluid in de onderstaande ruimtes kan ontstaan. 6

7 Installatie van de buitenunits (vervolg). Plaats de unit niet rechtstreeks op de grondd maar op bijv. balkjes van minimaal 10 cm hoogte. Unit mag niet gemonteerd worden met een elevatie van meer dan 5. 5 Indien de unit aan de wand gemonteerd dient te worden, maak dan gebruikk van de montagebeugels die Western als accessoire kan leveren. Monteer de unit vast op de opstellingsplaats om omwaaien te voorkomen. Aansluiten koelleidingen. De buitenunits zijn voorzien van 2, 3 of 4 zuig en vloeistof afsluiters en een koudemiddel vulling R410A voor leidinglengtes t/m 5 mtr. Alle aansluitingen zijn 3/8 zuigleiding en 1/4 vloeistofleiding. De e 07 en 09 modellen binnenunits hebben dezelfde aansluiting, de modellen binnenunits 12 en 18 hebben een 1/2 zuigleiding aansluiting. Hiervoorr wordt een adapter 3/8 -> 1/2 standaard meegeleverd mett de buitenunit. Instructie voor het koeltechnisch aansluiten vann het systeem. Monteren van de koelleidingen en adapter koppeling: Leid de koelleidingen van het systeem naarr de aansluitkoppelingen op de unit. Let hierbij op dat geen korte bochten worden gebogen waardoor de leidingen gaan knikken. Lijn de adapter koppelingen op met de aansluitingen van de unit. Neem een beetje olie en vet de aansluitingen op de unit in. Neem nu de pakking welke bij de adapter geleverd is en plaats dezee op de aansluiting van de unit. Plaats nu de adapter koppeling op de aansluiting van de unit en draai deze met de hand aan, zodat "goed op gelijnd wordt". 7

8 Instructie voor het koeltechnisch aansluiten vann het systeem (vervolg). Draai nu met een koppelingen. steeksleutell de verbinding goed aan. Hanteer de opgegeven aandraaimomenten van de Het druktesten: Leiding diameter 6,35 9,53 12,7 Aandraai moment N cm N cm N cm Pers het systeem af op een druk van 11 á 12 bar door stikstof aan te t sluiten op een van de schräder ventielen van de buitenunit. Controleer of het systeem lek dicht is door de koppelingen en andere verbindingen af te soppen met lek zoek spray. Let op: De componenten of units waarvoor een document van de apparatuur onder druk overlegd kan worden behoeven niet gelektest te worden (zie hiervoor de mee geleverde STEK documenten) (indien een lekkagee wordt gevonden moet deze worden verholpen en moet het lek testen opnieuw worden uitgevoerd.) Noteer deze drukbeproeving op het "installatie certificaat". Vacumeren: Sluit nu de vacuümpomp aan op een van de schräderventielen vann de buitenunit en vacumeer zo het gehele systeem tot een druk van 270 Pa absoluutt (2mm kwikdruk). Dit vacuüm moet gedurende 1 uur gehandhaafd blijven. Afhankelijk van de koelleidinglengte moet nu een hoeveelheid koudemiddel R410A worden bijgevuld. Deze bijvulling is 30 gram/mtr bij leidinglengtes, langer dan 5 mtr. Nadat bovenstaande koelmiddel bijvulling is uitgevoerd kunnen beide afsluiters op de buitenunit worden opengedraaid. Het koelsysteem is nu klaar voor bedrijf. Opmerking: De totale vulling geeft aan of een logboek vereist is bij de installatie. (totale koelmiddel inhoud > of = aan 3 kg). 8

9 Afmetingen van de buitenunits. Type FJS-B2-INR4A FJS-B3-INR4A FJS-B4-INR4A A B 590 C 333 D 355 E F H

10 Elektrisch aansluiten van het systeem. Elke binnenunit dient aangesloten te worden op een 230V/1ph/50Hz vanuit de buitenunitt met de klemmen L+N+S+ aarde. De buitenunit dient aangeslotenn te worden op een 230V/ /1ph/50Hz voeding met nul en aarde. Voor communicatie tussen de buitenunit en de binnenunits dient een 2-aderige kabel met afscherming te worden aangesloten (S+aarde). Het aansluiten van de elektra voeding op het airconditioning systeem dient uitgevoerd te worden volgens de geldende elektrotechnische voorschriften. Zorg ervoor dat niet gewerkt kan worden aan a onder spanning staande componenten. Zorg ervoor dat de buitenunit op een aparte groep wordt aangesloten, voorzien v vann de volgende (geadviseerde) zekering: Type unit FJS-BxxR4A Geadviseerde zekering waarde Elektrisch schema FJS-B2-R4A. 10

11 Elektrisch schema FJS-B3-R4A. Elektrisch schema FJS-B4-R4A. 11

12 Opstarten van het airconditioning systeem. Alvorens de voedingsspanning op het systeem te zetten is het raadzaam om de elektra aansluitingen te controleren op juistheid. Zitten de aders goed vast in de klemmen en is de juiste j zekering waarde inn de voedingskast geïnstalleerd (traag ja/nee). Het inbedrijfstellen van het systeem schriftelijk anders overeengekomen. dient altijd door een Western service engineerr te worden uitgevoerd, tenzij Lek testen tijdens bedrijf: Controleer (tijdens bedrijf) met een elektronische lek zoeker de koppelingenn van de binnenunit en van de buitenunit op lek dichtheid. ( lek detector moet een detectie grens hebben van minimaal 5 p.p.m.) Noteer deze gegevens op het "Installatie certificaat" ". Onderhoudscontract. Voor het goed functioneren van het airconditioning systeem is periodiek onderhoud een pré. Tevens eindgebruiker wettelijk verplicht om de installatie minimaal 1x per jaar op lekk dichtheid tee laten controleren. is de Het onderhoudd dient uitgevoerd te worden door eenn erkend bedrijf en omvat globaal de volgende werkzaamheden: Inspectie van binnenunits en de buitenunit op beschadiging. Contoleren van de elektra aansluitingen en het functioneren van de regeling vann het systeem. Controleren van de koeltechnische aansluitingen en de bedrijfsdrukken van het koelsysteem en lekdichtheid met een elektronische lek zoeker met eenn detectie grens van minimaal 5 p.p.m., indien hier aanleiding van lekkage bestaat. Controleren van de beveiligingen. Reinigen van de condensor van de buitenunit. Eventueel vervangen van onderdelen indienn noodzakelijk. Opstellen van een controlerapport met op of aanmerkingen t.a.v. het systeem. Neem hiervoor contact op met uw installateur enn vraag om een aanbieding van een onderhoudscontract op uw airconditioner. Logboek en kenplaten. Volgens de regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties moet de buitenunit voorzien zijn van een kenplaat en een kenplaat op de compressor. Western Airconditioning levert bij elke unit of systeem een A4 envelop met de d volgende inhoud: Installatie controle documenten. Sticker blad met een kenplaat voor op de unit en een compressor kenplaat voor r op de compressor. Een Nederlandse handleiding voor het invullen van deze kenplaten.. 12

13 Technische gegevens Type unit Koelvermogen (kw) Verwarmingsvermogen (kw) Opgenomen vermogen koelen (kw) Opgenomen vermogen verwarmen (kw) Aansluitspanning (V/ph/Hz) Geadviseerde afzekeringwaarde (A) Luchthoeveelheid (m³/hr) Geluidsdrukniveau (db(a)) Afmetingen BxHxD (mm) Gewicht (kg) Aantal binnenunits minimaal-maximaal Maximale leidinglengte totaal (mtr) Maximale leidinglengte per binnenunit (mtr)( Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits onderling (mtr) Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits en de buitenunit (mtr) Maximale fluctuatie van de voedingsspanning Maximale spanningsval tijdens opstarten Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr koelleidingwe erk). Zuigleiding aansluitingen Vloeistofleiding aansluitingen Aantal meegeleverde zuigleidingadapters 3/8 -> 1/ /2 FJS-B2R4A FJS-B3R4A 5,3 (2,1-5,6)) 7,9 (2,1-8,2) 6,1 (2,9-6,5)) 8,8 (2,9-9,1) 1,62 2,4 1,67 2,42 230/1/50 230/1/ x695x x695x ± 10% 15% 2,15 3/8 1/4 2 ± 10% % 15% 2,25 3/8 1/4 2 FJS-B4R4A 7,9 (2,1-9,1) 8,8 (2,6-10,0) 2,47 2,44 230/1/ x860x ± 10% 15% 2,7 3/8 1/4 3 - Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand vann 10 meter van de unit (hoogtoeren) in een reflectievrije ruimte. - Koelvermogen bijj een verdamperluchtintredetemperatuur van 27 C DB/19 C NB en een condensorluchtintredetemperatuur van 35 C. - Verwarmingsvermogen bij een verdamper luchtintredetemperatuur van 20 C DB en een condensor luchtintredetemperatuur van 7 C DB/ 6 C NB. - Genoemde ontwerpcondities zijn volledig conform Eurovent certified performance. 13

14 Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B2R4A TWEE BINNENUNITS Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B3R4A TWEE BINNENUNITS DRIE BINNENUNITS Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B4R4A. TWEE BINNENUNITS DRIE BINNENUNITS VIER BINNENUNITS Elektrische regelfuncties. Beveiligingen. De compressor heeft een antipendelbeveiliging van 3 minuten. De persgastemperatuur van de compressor wordt bewaakt. Bij een temperatuur boven 120ºC wordt de compressor uitgeschakeld. Bij een temperatuur benedenn 105ºC wordt de compressor ingeschakeld. Indien de voedingsspanning 270V gedurende 30 seconden wordt dee buitenunit gestopt en volgt een alarmmelding. Indien de voedingsspanning 260V gedurende 30 seconden wordtt de buitenunit weer vrijgegeven. De invertermodule heeft een interne beveiliging tegen overstroom-, spanning en temperatuur. Sensors zijn beveiligd tegen slechte verbinding of registreren van verkeerde waardes. Ventilator toerental binnenunit beveiliging. Indien het ventilator toerental van de binnenunit te hoog is (hoger dan hoogtoeren+300opm) of te laag (lager dan 400opm) wordt de binnenunit gestopt en wordt via de LED indicatie de storing weergegeven. De unit zal niet meer automatisch herstarten. Cross signal zero (communicatie fout). Indien gedurendee 4 minuten de d unit geen communicatie heeft met binnenunits wordt de buitenunit gestopt en wordt via de LED indicatiee de storing weergegeven. De unit zal niet meer automatisch herstarten. Stroombeveiliging. Indien de bedrijfsstroom 25A zal de compressor worden gestopt. Buitenunit te hoge temperatuur beveiliging. In koelbedrijf: als de waarde van sensor T3 65ºC gedurende 3 minuten wordt de compressor gestopt. Indien de waarde daalt onder 52ºC wordt de compressor weer vrijgegeven. Buitenunit te lage temperatuur beveiliging. Indien de buitenluchttemperatuur -15º ºC gedurende 1 uur wordt de compressor en ventilator gestopt. Indien de buitenluchttemperatuur 12ºC gedurende 10 minuten en de compressor en ventilator zijn gestopt gedurende 1 uur, of de buitenluchttemperatuur 5ºC gedurende 10 minuten wordt de compressor en ventilator weer gestart in verwarmingsbedrijf. 14

15 Elektrische regelfuncties (vervolg). Compressor opwarm functie. Indien de buitenluchttemperatuur 3ºC en de compressor uit is gedurende meer dan 3 uur, of de buitenluchttemperatuur 3ºCC en de spanning zojuist is ingeschakeld, zal de compressor in de opwarmfunctie worden geschakeld. Deze functie wordt niet geactiveerd bij een buitenluchttemperatuur 5ºC. Bedrijfsfunctie. Koelbedrijf. De binnenunit ventilator is in bedrijf en het toerental is instelbaar in hoog/midden/laag/auto. In geval van auto bedrijf (T= ruimtetemperatuur setpoint). Oplopende ruimtetemperatuur Afnemende ruimtetemperatuur Temperatuur T<1,5ºC 1,5ºC<T< <4ºC T>4ºC T>3ºC 1ºC<T<3º ºC T<1ºC Ventilatortoerental binnenunit Laagtoerenn Middentoeren Hoogtoerenn Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn Vorstbeveiliging regeling verdamper binnenunit bij koelbedrijf (T=verdampingstemperatuur). Verdampingstemperatuur T<4ºC T>8ºC Compressor Uit Aan Ontvochtigingscyclus. o Het ventilatortoerental ligt vast op laagtoeren. o Ruimtetemperatuur is beveiligd op onderwaarde. Ruimtetemperatuur <10ºC, binnenunit stopt. Ruimtetemperatuur >12ºC, binnenunit start weer. o Ook bij de ontvochtigingscyclus is de vorstbeveiliging ingeschakeld. Verwarmingsbedrijf. De ventilator van de binnenunit is instelbaar in hoog/midden/laag/auto. Een koudelucht functie is geactiveerd. Luchtconditie T= =WW-temperatuur Oplopende temperatuur warmtewisselaar T< <34ºC 34ºC<T<37ºC 37ºC<T<44ºC T> >44ºC Afnemende temperatuur warmtewisselaar T> >38ºC 33ºC<T<38ºC 24ºC<T<33ºC T< <24ºC Ventilatortoerental binnenunit Uit Blazen Laagtoeren Gekozen ventilatortoerental Gekozen ventilatortoerental Laagtoeren Blazen Uit 15

16 Elektrische regelfuncties (vervolg). In geval van auto bedrijf (T= ruimtetemperatuur setpoint). Oplopende ruimtetemperatuur Afnemende ruimtetemperatuur Temperatuur T<1,5ºC 1,5ºC<T< <2,5ºC T>2,5ºC T<1ºC 1ºC<T<2º ºC T>2ºC Ventilatortoerental binnenunit Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn In geval van te hoge temperatuur in de warmtewisselaar van de binnenunit. Luchtconditie T= WW-temperatuur T<48ºC 53ºC<T<63ºC T>63ºC Compressor Aan Compressor frequentie wordt verlaagd Uit Ontdooicyclus. Indien de temperatuur van de warmtewissela aar van de buitenunit lager dan -2ºC blijft gedurende meer dan 40 minuten, dan wordt de ontdooicyclus gestart. Indien aan één van de volgendee voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de ontdooicyclus gestopt: o De ontdooicyclus duurt langer dan 10 minuten. o De temperatuur van de warmtewisselaar van de buitenunit bereikt een temperatuur van 15ºC. Ontdooicyclus activiteiten: o Compressor in bedrijf. o 4-weg omkeerklep uitgeschakeld. o Ventilator van de buitenunit uitgeschakeld. o Ventilator van de binnenunit geactiveerd via de koudelucht functie. Automatisch bedrijf. In AUTO bedrijf zal de unit op basis van het verschil tussen ruimtetemperatuur (TA) en setpoint (TS) de volgende bedrijfsstatus starten. TA-TS Bedrijfsmodus TA-TS>2ºC Koelen -1ºC TA-TS 2º ºC Ventileren TA-TS<-1ºC Verwarmen Conflict in de bedrijfsmodus. De binnenunits kunnen niet tegelijkertijd koelen en verwarmen. Verwarmingsbedrijf heeft in dat geval de voorkeur. Koelbedrijf Verwarmingsbedrijf Ventileren Uit Koelbedrijf Conflict Verwarmingsbedrijf Conflict Conflict Ventileren Conflict Uit 16

17 Elektrische regelfuncties (vervolg). De unit reageert met de volgende actie. o In het geval dan één binnenunit koelt of ventileert en een andere unit verwarmt, zal de binnenunit welke koelt naar standby gaan. De buitenunit wordt in verwarming geactiveerd. g o In het geval dat één binnenunit verwarmt en een andere unit koelt of ventileert, zal de unit welke koelt naar standby gaan. Handbediening. Indien de handbediening op de binnenunit wordt geactiveerd kan respectievelijk gekozen worden voor koelen -> automatisch -> unit uit -> koelen. o Bij koelen zal na 30 minuten (koelen) de ventilator van de binnenunit naarr laagtoeren gaan, bij een vast setpoint van 24ºC. o Bij automatisch geldt een vast setpoint van 24ºC. Timer functie. De maximale lengtee van de timerinstelling iss 24 uur en de minimale nstelling 15 minuten. Timer aan: unit uitzetten en timerfunctie instellen. Timer uit: unit aanzetten en timerfunctie instellen. Timer aan/uit: unit uitzetten en timer aan/uit functie instellen. Timer uit/aan: unit aanzetten en timer uit/aann functie instellen. Auto herstartfunctie. In het geval dat de voedingsspanning wegvalt, zakt de unit automatisch herstarten nadat de voedingsspanning weer aanwezig is. Capaciteitstest (frequentie blokkeren). Bij het testen van de koelcapaciteit (service en onderhoud) kan de frequentie van de compressor worden geblokkeerd op een vaste waarde: o Stel de binnenunit in op een setpoint van 17ºC en hoogtoeren. o Druk op de check-toets van de buitenunit gedurende 5 seconden. Na de test kan dezee functie worden uitgeschakeld door de binnenunitt uit te schakelen. Voor het testen van het verwarmingsvermogen kan de compressor op een vaste frequentie van 85Hz worden geschakeld: o Stel de binnenunit in op een setpoint van 30º en hoogtoeren. o Druk op de check-toets van de buitenunit gedurende 5 seconden. Na de test kan dezee functie worden uitgeschakeld door de binnenunitt uit te schakelen. Functie van de LED display op de print van de buitenunit. Tijdens standby geeft de display het aantall binnenunits weer. Tijdens bedrijf wordt de frequentie van de compressor weergegeven. Tijdens de ontdooicyclus wordt df weergegeven. 17

18 Elektrische regelfuncties (vervolg). In geval van een storing wordt dit met een code weergegeven: Display E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 P0 P1 P2 P3 P4 P6 P7/P8 Omschrijving EPROM fout Leidingsensor van binnenunit 1 is defect of niet goed aangesloten. Leidingsensor van binnenunit 2 is defect of niet goed aangesloten. Leidingsensor van binnenunit 3 is defect of niet goed aangesloten. Buitenluchttemperatuursensor in buitenunit is defect of niet n goed aangesloten. Compressor spanningsbeveiliging aangesproken. Leidingsensor van binnenunit 4 is defect of niet goed aangesloten. Communicatiefout tussen buiten- en binnenunits. Persgastemperatuur compressor te hoog. Hogedrukbeveiliging aangesproken. Lagedrukbeveiliging aangesproken. Compressor bedrijfsstroom te hoog. Inverter module beveiliging aangesproken. Hogetemperatuur condensorr aangesproken. Reserve Controlefunctie. De buitenunit is voorzien van een LED display en check-toets. Hiermee kunnen (op volgorde) de volgendee waarden worden uitgelezen. GEWENST KOELVERMOGEN -> BEDRIJFSMODEE -> GEPRODUCEERDEE CAPACITEIT -> VENTILATORTOERENTAL -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 1 -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 2 -> > VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 3 -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 4 -> VLOEISTOFLEIDINGTEMPERATUUR BUITENUNIT -> BUITENLUCHTTEMPERATUUR -> PERSGASLEIDINGTEMPERATUUR -> BEDRIJFSSTROOM BUITENUNIT -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 1 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 2 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 3 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 4 -> AANTAL BINNENUNITS -> LAATSTE ALARMCODE Gewenst koelvermogen. Koelbedrijf: kapaciteit 2-2,5kW code 1 2-2,5kW 2 3-3,8kW 3 4,5-5kW 4 5-5,5kW 5 5,5-6,1kW 6 6,1-7kW 7 7-7,5-7,5-7,5kW 8kW 8kW Verwarmingsbedrijf: kapaciteit ,5-5,5-6,1-6,1-7- 7,5-8- 2,5kW 2,5kW 3,8kW 5kW 6,1kW 7kW 7kW 7,5kW 8kW 8,9kW code Bovenstaandee is een referentiewaarde. 18

19 Elektrische regelfuncties (vervolg). Bedrijfsmode. Display Bedrijfsmodus Uit Koelbedrijf Verwarmingsbedrijf Ventilatortoerental. Display Bedrijfsmodus Uit Laagtoeren Hoogtoeren Openingsgraad expansieventiel. Getal van door de display weergegeven vermenigvuldigen met 8. Aantal binnenunits Display Aantal units 1 binnenunit 2 binnenunits 3 binnenunits 4 binnenunits Ventilatortoerental regeling van de buitenunit. De ventilator van de buitenunit wordt in twee t toerentallen geregeld vanuit de print p van de buitenunit, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur. De ventilator stop 30 seconden later nadat de compressor is uitgeschakeld. Koelbedrijf. Stijgende buitentemperatuur Dalende buitentemperatuur Verwarmingsbedrijf. Stijgende buitentemperatuur Dalende buitentemperatuur Olieretourcyclus. >27ºC <27ºC >25ºC <25ºC >14ºC <14ºC >12ºC <12ºC Hoogtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Laagtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Indien de buitenunit langer dan 2 uur onafgebroken heeft gefunctioneerd bij een compressorfrequentiee lager dan 54Hz wordt een olieretourcyclus gestart. Dit betekent dat de compressor gedurendee 3 minuten naar een frequentie van 62Hz wordt aangestuurd. Hierna wordt de normale bedrijfsmodus voortgezet. 19

20 LET OP: LEES DEZEE AANVULLING ZORGVULDIG EN ÉÉRST VOOR HET ELEKTRISCH AANSLUITEN VAN HETT FJS SYSTEEM. Elke binnenunit FJS-WAW of FJS-WAC of FJS-WAD wordt vanuit de buitenunit aangesloten n. Hiervoorr wordt standaard een 4-aderigee kabel meegeleverd met een stekkerverbinding voor aansluiting g op de buitenunit FJS-B. Deze kabel heeft de volgende aansluitingen: L (fase 230V/1ph/50Hz) = BRUINE draad N (nul 230V/1ph/50Hz) = ZWARTE draad S (besturing) = BLAUWE draadd (AARDE) = GROEN/ /GELE draad LET OP bij het verlengen van deze kabel dat de juiste aansluitingen gehanteerd worden. 20

21 21

22 KOUDEMIDDEL R410A VEILIGHEIDSBLADEN 1 VAN Identificatie van de stof. 1.1 Identificatie van het preparaat: Synoniem: R410A. HFK-32/HFK-125. Formule: Mengsel. EE-No: Difluormethaan (HFK-32): Pentafluorethaan (HFK-125): Samenstelling / informatie over de bestanddelen. Chemische naam Difluormethaan (HFK-32) CAS-No 75/10/55 Gewicht % 50 Symbolen & phrases R R322 Pentafluorethaan (HFK-125) 354/33/ /6 50 R Risico s. 3.1 Meest belangrijkste risico s: 3.2 Specifieke risico s Onder druk vloeibaar gemaakt gas kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Contact met ogenn kan irritatie veroorzaken. Versnelde verdamping van vloeibaar gas geeft verhoogde kans op vriesblaren. Kan hartritmestoornissen veroorzaken. 4. Eerste hulp maatregelen. 4.1 Ogen: Huid: Inademing: Inslikken: Algemeen advies: Spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. Houd de ogen wijdopen tijdens het spoelen. Als de symptomen s blijven dient een arts geraadpleegd te worden. Onder druk vloeibaar gemaakt gas kan vriesblaren veroorzaken. Spoel de directe omgeving van de vriesblaar met overmaat t aan water. Verwijder geen kleding. Spoel daarnaa met warm water. Als de symptomen blijven dient een arts geraadpleegd te worden. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. c Door het verliezen van hett bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Verplaats het slachtoffer naar n een onbesmette ruimte enn gebruikk adembescherming alleen indien het slachtoffer niet zelf ademt. Waarschuw een arts. Waarschuw onmiddellijk een arts. Pleeg geen handelingen zonder medisch advies. Raadpleeg een arts na overmatige blootstelling. 5. Brand- bestrijdings- maatregelen. 5.1 Geschikte blusmiddelen: Het product zelf is niett brandbaar. Blus met carbon dioxide, droog chemisch (poeder), schuim of water. Gebruik G blusmiddelen welke milieu vriendelijk zijn. 5.2 Blusmiddelen welkee niet moeten worden toegepast in verband met veiligheidsrisico s: Geen. 5.3 Specifieke risico s: Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. De volgende giftige en/of corrosieve dampen kunnen gevormd worden door thermische ontbinding: koolmonoxide, fluorwaterstof en carbonylfluoride. 5.4 Speciale beschermings- middelen voor de brandweer: Gebruikk persluchtapparatuur en beschermende klediing. 5.5 Specifieke methoden: Indien mogelijk stop de productstroom. Verwijder de houder of koel met water vanuit een beschermde positie. 6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen. 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 6.2 Reinigingsmethode: Evacueer de omgeving. Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Zorg voor voldoende ventilatie. Ventileer de ruimte. 22

VRF Systemen Type MDS-WADR4A Kanaal binnendeel

VRF Systemen Type MDS-WADR4A Kanaal binnendeel VRF Systemen Type MDS-WADR4A Kanaal binnendeel Montage- en gebruikershandleiding REF. MDS_WAD_R4A_2015 12/01/2015 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Blz. 4 en

Nadere informatie

Western compacte design wandunit Type ASSOLO

Western compacte design wandunit Type ASSOLO Western compacte design wandunit Type ASSOLO Montage- en gebruikershandleiding Ref: ASSOLO_2011 05/01/2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Blz. 3 t/m 5 Afbraak

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners Type FJS-WAD xx R4A

Western Free Joint System airconditioners Type FJS-WAD xx R4A Western Free Joint System airconditioners Type FJS-WAD xx R4A Montage en gebruikershandleiding REF. FJS_WAD_R4A_2011 22/02/2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving.

Nadere informatie

Portable airconditioners Type WAP-25 en WAP-35

Portable airconditioners Type WAP-25 en WAP-35 Portable airconditioners Type WAP-25 en WAP-35 Montage- en gebruikershandleiding Ref: WAP-xx_2015 06/03/2015 Bladzijde 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Blz.

Nadere informatie

VRF Systemen Type MDS-BR4A Buitendeel

VRF Systemen Type MDS-BR4A Buitendeel VRF Systemen Type MDS-BR4A Buitendeel Montage en gebruikershandleiding REF. MDS_B_R4A_2015 12/01/2015 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 t/m 5 Blz. 6 t/m 8 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 11 en 12 Blz. 13 Algemeen, Ontvangst

Nadere informatie

VRF Systemen Type MDS-WAFR4A Lagewand/plafond binnendeel

VRF Systemen Type MDS-WAFR4A Lagewand/plafond binnendeel VRF Systemen Type MDS-WAFR4A Lagewand/plafond binnendeel Montage en gebruikershandleiding REF. MDS_WAF_R4A_2015 12/01/2015 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Blz.

Nadere informatie

Western Multi Digital System airconditioners Type MDS-B-3P xxx R4A

Western Multi Digital System airconditioners Type MDS-B-3P xxx R4A Western Multi Digital System airconditioners Type MDS-B-3P xxx R4A Montage en gebruikershandleiding REF. MDS_B_3P_R4A_21/02/2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 t/m 5 Blz. 6 en 7 Blz. 8 Blz. 9 en 10 Blz. 11 Algemeen,

Nadere informatie

Western splitsysteem airconditioners Type WAD-xxHPR4A warmtepomp uitvoering. Montage en gebruikershandleiding

Western splitsysteem airconditioners Type WAD-xxHPR4A warmtepomp uitvoering. Montage en gebruikershandleiding Western splitsysteem airconditioners Type WAD-xxHPR4A warmtepomp uitvoering Montage en gebruikershandleiding Modellen: WAD-18HPR4A WAD-24HPR4A WAD-36HPR4A WAD-48HPR4A Western Airconditioning B.V. De Wel

Nadere informatie

Western Splitsysteem airconditioners Type WAW-xxHPR4A warmtepomp uitvoering

Western Splitsysteem airconditioners Type WAW-xxHPR4A warmtepomp uitvoering Western Splitsysteem airconditioners Type WAW-xxHPR4A warmtepomp uitvoering Montage- en gebruikershandleiding Ref: WAW_xxHPRA_2010 13/03/2010 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie

Nadere informatie

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar)

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar) 1. INDICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Omschrijving van het product Handelsnaam: Foodmix Naam: Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur

Nadere informatie

Modellen: WAF-12HPR4A WAF-18HPR4A WAF-24HPR4A WAF-36HPR4A WAF-48HPR4A

Modellen: WAF-12HPR4A WAF-18HPR4A WAF-24HPR4A WAF-36HPR4A WAF-48HPR4A Western splitsysteem airconditioners Type WAF-xxHPR4A warmtepomp uitvoering Montage en gebruikershandleiding Modellen: WAF-12HPR4A WAF-18HPR4A WAF-24HPR4A WAF-36HPR4A WAF-48HPR4A Western Airconditioning

Nadere informatie

Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAW-xxINHP-ECO in warmtepomp uitvoering

Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAW-xxINHP-ECO in warmtepomp uitvoering Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAW-xxINHP-ECO in warmtepomp uitvoering Montage- en gebruikershandleiding Ref: WAW-xxINHP-ECO 2014 14-12-2014 Bladzijde 1 Inhoudsopgave. Blz. 3

Nadere informatie

Multi Splitsystemen Type FJS-WAC(RF)ECO Cassette binnendeel

Multi Splitsystemen Type FJS-WAC(RF)ECO Cassette binnendeel Multi Splitsystemen Type FJS-WAC(RF)ECO Cassette binnendeel Montage en gebruikershandleiding REF. FJS WAC(RF)xxECO 2015 13-02-2015 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 t/m 5 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en

Nadere informatie

Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAF-xxIN-ECO warmtepomp uitvoering

Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAF-xxIN-ECO warmtepomp uitvoering Western Airconditioning splitsysteem airconditioners Type WAF-xxIN-ECO warmtepomp uitvoering Montage- en gebruikershandleiding Ref: WAF_xxIN-ECO_2015 13/02/2015 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Algemeen, Ecodesign,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STIKSTOF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STIKSTOF Datum van herziening : 14/11/2011 Pagina 1 / 5 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam Chemische omschrijving Chemische formule Registratie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Gebruik Bedrijfsidentificatie

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over airconditioning

Alles wat u wilt weten over airconditioning seizoen Alles wat u wilt weten over airconditioning Overzicht assortiment Voorwaarden montage De betaalbare luxe van airconditioning Een airconditioning is niet meer weg te denken uit ons vaak vochtige

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Herziene uitgave nr : 1. Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Herziene uitgave nr : 1. Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig bladzijde : 1 óm Symbool 2.1 : F+ : Zeer licht T : Vergiftig Brandgevaarlijk gas. êf êt ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam : Gasmengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Product Propaan Herzieningsdatum 08.05.2012 1 Identificatie van de stof en van de onderneming Productnaam Propaan (handelspropaan) Gebruik stof Industriële en huishoudelijke

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Warmtepomp Cassette model Type MCB.. HRN2

Warmtepomp Cassette model Type MCB.. HRN2 Warmtepomp Cassette model Type MCB.. HRN2 MODELLEN: MCB-09 MCB-12 Servicemanual Verhoef & Bone Inhoudsopgave 1 Algemeen, ontvangst, garantie en wetgeving blz. 3 2 Werking van de airconditioner blz. 4 3

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 2. 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 2. 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam : VIB nr : Chemische omschrijving

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Registratie

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl STORINGEN BASIS Wanneer u bij een storing komt, overleg dan eerst met de klant en probeer de klacht zo goed mogelijk te analyseren. Vaak worden storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerde montage

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini Salt

Gebruiksaanwijzing Mini Salt Gebruiksaanwijzing Mini Salt Informatie Elektrolyse apparaat Schrijf uw type van het elektrolyse apparaat in deze sheet Dit is belangrijk als u later vragen heeft over de werking van dit apparaat. Model

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Pagina :1/5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF MSDS Nr 073_AL Produktnaam Chemische formule H2S Identificatie van het bedrijf zie hoofding en/of voetnoot Zie paragraaf 16 "OVERIGE

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Gebruik Bedrijfsidentificatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona Veiligheidsinstructies Airco test set Datona *dt-57856man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Product Propaan Herzieningsdatum 09.04.2013 1 Identificatie van de stof en van de onderneming Productnaam Propaan (handelspropaan) Gebruik stof Industriële en huishoudelijke

Nadere informatie

ARCTIC-WARMTEPOMPEN. De warmtepomp-oplossing voor eenvoudige wandmontage. Systeem lucht/lucht voor verwarmen en koelen Serie RVT-ARCTIC

ARCTIC-WARMTEPOMPEN. De warmtepomp-oplossing voor eenvoudige wandmontage. Systeem lucht/lucht voor verwarmen en koelen Serie RVT-ARCTIC ARCTIC-WARMTEPOMPEN De warmtepomp-oplossing voor eenvoudige wandmontage Systeem lucht/lucht voor verwarmen en koelen Serie RVT-ARCTIC 1-2015 Kwaliteit met systeem INVERTER-WARMTEPOMPEN Serie RVT-ARCTIC

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur <

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur < 1. Identificatie van het product : Schoonmaakazijn Leverancier : Leros B.V. Oss Rijnstraat 47/49 5347 KN OSS. Tel. 0412-623215 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-10W MPV-10WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MPV.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Chemische omschrijving

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

Voorwaarden en garanties

Voorwaarden en garanties Voorwaarden en garanties Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn bruto in euro s, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage en BTW en gelden per stuk. Al onze aanbiedingen en transacties geschieden

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners Creators of air Inverter multi-split airconditioners Japanse topkwaliteit airconditioners Aansluitmogelijkheden per buitendeel Type: Duo split Triple split Quattro split Model code: ROG-14LAC2 ROG-18LAC2

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Voor de vervaardiging van spalkmateriaal.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Voor de vervaardiging van spalkmateriaal. Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam: Gebruik: Identificatie onderneming: Telefoonnummer In noodgevallen: +32 (0)3 326 20 26 Voor de vervaardiging

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0. 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0. 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam : VIB nr : Gebruik

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

W.H.B.: ARBO. 1. Identificatie. 2. Samenstelling. 3. Risico/identificatie. 4. Eerste-hulp-maatregelen. File: Magkal Pagina: 1 van 5

W.H.B.: ARBO. 1. Identificatie. 2. Samenstelling. 3. Risico/identificatie. 4. Eerste-hulp-maatregelen. File: Magkal Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 1. Identificatie Handelsnaam: Magkal Leverancier: Vitasol B.V. Cruquiusdijk 68B 2142 ES Cruquius T 023-558 31 45 F 023-558 32 18 E info@vitasol.nl Informatie in noodgevallen : 023-558 31

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Warmtepompen M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Elektrische verwarming Minder CO2 uitstoot Stookolie CV Ketel M-Thermal Het verwarmen met een lucht/water zorgt veruit voor het minste CO2 uitstoot.

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie