Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_

2 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 14 Blz. 20 Blz. 22 en 23 Algemeen, Ontvangst goederen, Garantie en Wetgeving. Afbraak apparatuur, CE markering en Algemenee veiligheidswenken. Montage instructie van de buitenunit. Installatie van de buitenunits. Aansluiten van de koelleidingen. Instructie voor het koeltechnisch aansluiten van het systeem. Afmetingenn van de units. Elektrisch aansluiten van het systeem. Elektrischee schema s. Opstarten en lektesten tijdens bedrijf. Technischee gegevens. Combinatiemogelijkheden binnen+buitenunits. Elektrischee regelfuncties. Aanvulling elektrisch aansluiten binnenunits met de buitenunit. Koudemiddels R410A veiligheidsbla aden 2

3 Algemeen. Ontvangst van de goederen. Deze montage- en bedieningshandleiding omvatt gegevens voor montage van dee apparatuur. Western is niet verantwoordelijk voor verkeerde en/of ondeugdelijk ke montage van de apparatuur en dee daaruit voortvloeiende storin- gen alsmede garantieclaims welke worden veroorzaakt door eerder genoemde punten. Tijdens ontvangst van de apparatuur dienen de goederen gecontroleerd tee worden opp schade. In geval van schade moet dit op de vrachtbon genoteerd worden en aan Western Airconditionin ng B.V. worden gemeld binnen 24 uur. Bel hiervoor tel Indien na levering schade in de unit wordt geconstateerd moet dit binnen 7 dagen na levering van de goederen aan Western Airconditioning B.V. worden gemeld. Melding later dan genoemde periodes of niet aantekenen op de vrachtbon betekent dat de schade niet binnen de garantie vann Western Airconditionin ng B.V. valt. Garantie. Op de geleverde apparatuur is een garantietermijnn van 12 maanden na levering apparatuur van toepassing, t geheel conform de algemene leveringsvoorwaarden van Western Airconditioning B.V. Deze garantie is geldig voor de stan- niet daard apparatuur. Schade welke veroorzaakt wordt door modificatie van de unit(s) en/ /of verkeerd gebruik vallen binnen de garantie van Western Airconditioning B.V. Garantie op de compressor. Naast de standaard garantietermijn voor de apparatuur geldt een garantietermijn van 36 maanden na levering van de apparatuur op de compressor(en) van het betreffende apparaat. Deze garantie geldt voor levering van een vervangende compressor. Reis/werkuren en kilometers worden (indien op verzoek uitgevoerd) in rekening gebracht. Op deze extra garantie kan alleen aanspraak gedaan worden indien het apparaat is geïnstalleerd door een STEK erkende installateur waarbij tevens een rapportage overlegd moet worden waaruit w blijkt dat het apparaat daadwerkelijk in geïnstalleerd en minimaal 1x per jaar is onderworpen aan een inspectiebeurt. De e vervangende compressor(en) dienen op verzoek aan Western geretourneerd te worden en worden daarmee eigendomm van Western. Wetgeving. Op 10 maart 1993 is de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties van kracht geworden waarin eisen worden gesteld aan de technische uitvoering van de apparatuur en aan het documenteren vann de diversee gegevens van de apparatuur. Western Airconditioning B.V. voegt hiervoor bij elkee splitairconditioner de benodigde documenten bij. LEES EERST DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGG GEHEEL DOOR ALVORENS A INSTALLEREN VAN DE AIRCONDITIONER. TE STARTEN MET HET 3

4 Afbraak van de apparatuur. Indien de apparatuur na de werkzame periode wordt gedemonteerd en afgevoerd, moet dit gebeuren volgens de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA). Dit betekent o.a. dat éérst eventueel koelmiddel uit het koelsysteem verwijderdd moet worden en olie uit de koelcompressor(en). CE markering. Western volgt de Europese wetgeving ten aanzien van de machinerichtlijn 89/392/ /EEG laatstelijk gewijzigd met 93/ /44/EEG en 93/68/EEG welke tot doel heeft om veilige apparatuur te produceren enn te leveren aan de gebruikers. Deze wetgeving geldt voor apparatuurr welke geproduceerd is na 1 januari U kunt dit herkennen aan een CE label of sticker op de unit. Tevens wordt een bijbehorende 2A verklaring bijgesloten. Algemene veiligheidswenken. Gaarne uw attentie voor de volgendee veiligheidsadviezen ten aanzien van v het gebruik van de apparatuurr zoals omschreven in dit instructieboekje. Lees deze adviezen goed door net als de anderee onderwerpen genoemd in dit instructieboekje. 1 Houd het werkgebied op orde. Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken. Voorkom dit en zorg ervoor dat de apparatuur goed bedienbaar en bereikbaar is zonder dat u op of over obstakels moet stappen. 2 Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel de apparatuur niet bloot aan weersinvloeden als deze daar niet voor geschikt iss (bijvoorbeeld tijdens tijdelijke opslag of gedurende de montage van de apparatuur). Dit geldt natuurlijk ook voor de opstelling van de apparatuur op de uiteindelijkee opstelling plaats. 3 Voorkom een elektrische schok. Zorg ervoor dat de apparatuur elektrisch goed geaard wordt volgens de geldende voorschriften. 4 Houd "andere" personen uit de buurt. Laat andere personen (welke niets te maken hebben met de montage of bediening van de apparatuur) niet werkgebied van de apparatuur. bij het 5 Sluit de apparatuur af. Zorg ervoor dat de apparatuur altijd in afgedekte of gesloten toestand wordt achtergelaten. Dit geldt tijdens montage van de apparatuur, maar ook tijdens onderhoud of normaal gebruik. 6 Overbelast de apparatuur niet. Gebruik de apparatuur binnen de aangegeven grenzen zoals omschreven in dit instructieboekje. Dit voorkomt overbelasting van de apparatuur. 7 Gebruik de juiste gereedschap. Gebruik geen gereedschap dat niet geschikt is voorr het monteren, onderhouden of bedienen van de apparatuur. 4

5 8 Gebruik geschikte werkkleding. Dit geldt tijdens de montage en onderhoud van de apparatuur. Bijvoorbeeld : - handschoenen ter bescherming van scherpe randen. - goede niet slobberende werkkleding zodat u niet ergens achter kunt blijvenn hangen of gegrepen kan worden door draaiende onderdelen. - veiligheidsschoenen zodat vallende objecten uw voeten niet beschadigen. 9 Gebruik een veiligheidsbril. Zorg voor een goede bescherming van uw ogen, tijdens verspanende -, las- of andere voor gevaarlijke werkzaamheden aan de apparatuur, door gebruik te maken van een veiligheidsbril. de ogen mogelijk 10 Let op de elektriciteitskabels. Monteer de elektrische voedingskabelss volgens dee geldende veiligheidsvoorschriften en let erop dat de kabels niet onder mechanische spanning staan, bloot gesteld worden aan hitte, scherpee kanten of olie. 11 Klem de apparatuur vast. Zorg ervoor dat de apparatuur goed gemonteerdd wordt op de uiteindelijke opstelling plaats, dat de constructie waaraan of waarop de apparatuur wordt gemonteerd de apparatuur kan "houden" en dat de apparatuur niet onverhoeds kan losraken. 12 Zorg voor een veilige houding. Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorgg voor een stabiel evenwicht tijdenss montage, bediening van de apparatuur. onderhoud aan of 13 Onderhoud de apparatuur zorgvuldig. Houd de apparatuur schoon en volg de onderhoudsvoorschriften en adviezen zoals vermeld in dit instructieboekje. Controleer regelmatig de aansluitingen en houd handgrepen vetvrij. 14 Verwijder de voedingsspanning. Zorg hiervoor voordat onderhoud gepleegd wordt of onderdelen worden verwisseld v aan de apparatuur of voor welk ander doeleinde de apparatuur wordt opengemaakt. 15 Laat geen gereedschappen achter in of op de machine. Controleer dit voordat de apparatuur voor het eerst wordt ingeschakeld of nadat onderhoud is gepleegd. 16 Wees opmerkzaam. Let steeds op de werkzaamheden, gecontroleerd is. ga met verstand te werk, gebruikk de apparatuur niet voordat dezee goed 17 Attentie! Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen toebehoren en eventuele hulpapparaten die in de gebruiksaanwijzing worden omschreven. Het gebruik van andere dan de vermelde v toebehoren of hulpapparaten kan verwondinggevaar opleveren. 18 Reparaties alleen door erkende reparateurs. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties daarvoor erkende reparatiebedrijven en personen. of onderhoudswerkzaamheden alleen uitgevoerd worden door de 5

6 Montage instructie buitenunit. Zorg voor voldoende vrije ruimte om de buitenunit zoals hieronder aangegeven. a Plaats Plaats Plaats unit (indien mogelijk) zodanig dat deze niet in directe zonlichtt staat. unit niet in de buurt van warmtebronnen, stoom of rookgas afvoeren. unit niet in richting waar sterke wind vandaan kan komen of vervuiling v kan optreden. Plaats unit niet daar waar mensen langs lopen. Houd rekening met de woonomgeving, t.a.v. warme luchtstroom en/ /of de geluidsproductie van de unit. Installatie van de buitenunits. Plaats de unit op een harde ondergrond,, eventueel met trillingsdempers. Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende massa heeft zodat geen trillingsgeluid in de onderstaande ruimtes kan ontstaan. 6

7 Installatie van de buitenunits (vervolg). Plaats de unit niet rechtstreeks op de grondd maar op bijv. balkjes van minimaal 10 cm hoogte. Unit mag niet gemonteerd worden met een elevatie van meer dan 5. 5 Indien de unit aan de wand gemonteerd dient te worden, maak dan gebruikk van de montagebeugels die Western als accessoire kan leveren. Monteer de unit vast op de opstellingsplaats om omwaaien te voorkomen. Aansluiten koelleidingen. De buitenunits zijn voorzien van 2, 3 of 4 zuig en vloeistof afsluiters en een koudemiddel vulling R410A voor leidinglengtes t/m 5 mtr. Alle aansluitingen zijn 3/8 zuigleiding en 1/4 vloeistofleiding. De e 07 en 09 modellen binnenunits hebben dezelfde aansluiting, de modellen binnenunits 12 en 18 hebben een 1/2 zuigleiding aansluiting. Hiervoorr wordt een adapter 3/8 -> 1/2 standaard meegeleverd mett de buitenunit. Instructie voor het koeltechnisch aansluiten vann het systeem. Monteren van de koelleidingen en adapter koppeling: Leid de koelleidingen van het systeem naarr de aansluitkoppelingen op de unit. Let hierbij op dat geen korte bochten worden gebogen waardoor de leidingen gaan knikken. Lijn de adapter koppelingen op met de aansluitingen van de unit. Neem een beetje olie en vet de aansluitingen op de unit in. Neem nu de pakking welke bij de adapter geleverd is en plaats dezee op de aansluiting van de unit. Plaats nu de adapter koppeling op de aansluiting van de unit en draai deze met de hand aan, zodat "goed op gelijnd wordt". 7

8 Instructie voor het koeltechnisch aansluiten vann het systeem (vervolg). Draai nu met een koppelingen. steeksleutell de verbinding goed aan. Hanteer de opgegeven aandraaimomenten van de Het druktesten: Leiding diameter 6,35 9,53 12,7 Aandraai moment N cm N cm N cm Pers het systeem af op een druk van 11 á 12 bar door stikstof aan te t sluiten op een van de schräder ventielen van de buitenunit. Controleer of het systeem lek dicht is door de koppelingen en andere verbindingen af te soppen met lek zoek spray. Let op: De componenten of units waarvoor een document van de apparatuur onder druk overlegd kan worden behoeven niet gelektest te worden (zie hiervoor de mee geleverde STEK documenten) (indien een lekkagee wordt gevonden moet deze worden verholpen en moet het lek testen opnieuw worden uitgevoerd.) Noteer deze drukbeproeving op het "installatie certificaat". Vacumeren: Sluit nu de vacuümpomp aan op een van de schräderventielen vann de buitenunit en vacumeer zo het gehele systeem tot een druk van 270 Pa absoluutt (2mm kwikdruk). Dit vacuüm moet gedurende 1 uur gehandhaafd blijven. Afhankelijk van de koelleidinglengte moet nu een hoeveelheid koudemiddel R410A worden bijgevuld. Deze bijvulling is 30 gram/mtr bij leidinglengtes, langer dan 5 mtr. Nadat bovenstaande koelmiddel bijvulling is uitgevoerd kunnen beide afsluiters op de buitenunit worden opengedraaid. Het koelsysteem is nu klaar voor bedrijf. Opmerking: De totale vulling geeft aan of een logboek vereist is bij de installatie. (totale koelmiddel inhoud > of = aan 3 kg). 8

9 Afmetingen van de buitenunits. Type FJS-B2-INR4A FJS-B3-INR4A FJS-B4-INR4A A B 590 C 333 D 355 E F H

10 Elektrisch aansluiten van het systeem. Elke binnenunit dient aangesloten te worden op een 230V/1ph/50Hz vanuit de buitenunitt met de klemmen L+N+S+ aarde. De buitenunit dient aangeslotenn te worden op een 230V/ /1ph/50Hz voeding met nul en aarde. Voor communicatie tussen de buitenunit en de binnenunits dient een 2-aderige kabel met afscherming te worden aangesloten (S+aarde). Het aansluiten van de elektra voeding op het airconditioning systeem dient uitgevoerd te worden volgens de geldende elektrotechnische voorschriften. Zorg ervoor dat niet gewerkt kan worden aan a onder spanning staande componenten. Zorg ervoor dat de buitenunit op een aparte groep wordt aangesloten, voorzien v vann de volgende (geadviseerde) zekering: Type unit FJS-BxxR4A Geadviseerde zekering waarde Elektrisch schema FJS-B2-R4A. 10

11 Elektrisch schema FJS-B3-R4A. Elektrisch schema FJS-B4-R4A. 11

12 Opstarten van het airconditioning systeem. Alvorens de voedingsspanning op het systeem te zetten is het raadzaam om de elektra aansluitingen te controleren op juistheid. Zitten de aders goed vast in de klemmen en is de juiste j zekering waarde inn de voedingskast geïnstalleerd (traag ja/nee). Het inbedrijfstellen van het systeem schriftelijk anders overeengekomen. dient altijd door een Western service engineerr te worden uitgevoerd, tenzij Lek testen tijdens bedrijf: Controleer (tijdens bedrijf) met een elektronische lek zoeker de koppelingenn van de binnenunit en van de buitenunit op lek dichtheid. ( lek detector moet een detectie grens hebben van minimaal 5 p.p.m.) Noteer deze gegevens op het "Installatie certificaat" ". Onderhoudscontract. Voor het goed functioneren van het airconditioning systeem is periodiek onderhoud een pré. Tevens eindgebruiker wettelijk verplicht om de installatie minimaal 1x per jaar op lekk dichtheid tee laten controleren. is de Het onderhoudd dient uitgevoerd te worden door eenn erkend bedrijf en omvat globaal de volgende werkzaamheden: Inspectie van binnenunits en de buitenunit op beschadiging. Contoleren van de elektra aansluitingen en het functioneren van de regeling vann het systeem. Controleren van de koeltechnische aansluitingen en de bedrijfsdrukken van het koelsysteem en lekdichtheid met een elektronische lek zoeker met eenn detectie grens van minimaal 5 p.p.m., indien hier aanleiding van lekkage bestaat. Controleren van de beveiligingen. Reinigen van de condensor van de buitenunit. Eventueel vervangen van onderdelen indienn noodzakelijk. Opstellen van een controlerapport met op of aanmerkingen t.a.v. het systeem. Neem hiervoor contact op met uw installateur enn vraag om een aanbieding van een onderhoudscontract op uw airconditioner. Logboek en kenplaten. Volgens de regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties moet de buitenunit voorzien zijn van een kenplaat en een kenplaat op de compressor. Western Airconditioning levert bij elke unit of systeem een A4 envelop met de d volgende inhoud: Installatie controle documenten. Sticker blad met een kenplaat voor op de unit en een compressor kenplaat voor r op de compressor. Een Nederlandse handleiding voor het invullen van deze kenplaten.. 12

13 Technische gegevens Type unit Koelvermogen (kw) Verwarmingsvermogen (kw) Opgenomen vermogen koelen (kw) Opgenomen vermogen verwarmen (kw) Aansluitspanning (V/ph/Hz) Geadviseerde afzekeringwaarde (A) Luchthoeveelheid (m³/hr) Geluidsdrukniveau (db(a)) Afmetingen BxHxD (mm) Gewicht (kg) Aantal binnenunits minimaal-maximaal Maximale leidinglengte totaal (mtr) Maximale leidinglengte per binnenunit (mtr)( Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits onderling (mtr) Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits en de buitenunit (mtr) Maximale fluctuatie van de voedingsspanning Maximale spanningsval tijdens opstarten Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr koelleidingwe erk). Zuigleiding aansluitingen Vloeistofleiding aansluitingen Aantal meegeleverde zuigleidingadapters 3/8 -> 1/ /2 FJS-B2R4A FJS-B3R4A 5,3 (2,1-5,6)) 7,9 (2,1-8,2) 6,1 (2,9-6,5)) 8,8 (2,9-9,1) 1,62 2,4 1,67 2,42 230/1/50 230/1/ x695x x695x ± 10% 15% 2,15 3/8 1/4 2 ± 10% % 15% 2,25 3/8 1/4 2 FJS-B4R4A 7,9 (2,1-9,1) 8,8 (2,6-10,0) 2,47 2,44 230/1/ x860x ± 10% 15% 2,7 3/8 1/4 3 - Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand vann 10 meter van de unit (hoogtoeren) in een reflectievrije ruimte. - Koelvermogen bijj een verdamperluchtintredetemperatuur van 27 C DB/19 C NB en een condensorluchtintredetemperatuur van 35 C. - Verwarmingsvermogen bij een verdamper luchtintredetemperatuur van 20 C DB en een condensor luchtintredetemperatuur van 7 C DB/ 6 C NB. - Genoemde ontwerpcondities zijn volledig conform Eurovent certified performance. 13

14 Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B2R4A TWEE BINNENUNITS Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B3R4A TWEE BINNENUNITS DRIE BINNENUNITS Combinatie mogelijkheden binnenunits + buitenunits FJS-B4R4A. TWEE BINNENUNITS DRIE BINNENUNITS VIER BINNENUNITS Elektrische regelfuncties. Beveiligingen. De compressor heeft een antipendelbeveiliging van 3 minuten. De persgastemperatuur van de compressor wordt bewaakt. Bij een temperatuur boven 120ºC wordt de compressor uitgeschakeld. Bij een temperatuur benedenn 105ºC wordt de compressor ingeschakeld. Indien de voedingsspanning 270V gedurende 30 seconden wordt dee buitenunit gestopt en volgt een alarmmelding. Indien de voedingsspanning 260V gedurende 30 seconden wordtt de buitenunit weer vrijgegeven. De invertermodule heeft een interne beveiliging tegen overstroom-, spanning en temperatuur. Sensors zijn beveiligd tegen slechte verbinding of registreren van verkeerde waardes. Ventilator toerental binnenunit beveiliging. Indien het ventilator toerental van de binnenunit te hoog is (hoger dan hoogtoeren+300opm) of te laag (lager dan 400opm) wordt de binnenunit gestopt en wordt via de LED indicatie de storing weergegeven. De unit zal niet meer automatisch herstarten. Cross signal zero (communicatie fout). Indien gedurendee 4 minuten de d unit geen communicatie heeft met binnenunits wordt de buitenunit gestopt en wordt via de LED indicatiee de storing weergegeven. De unit zal niet meer automatisch herstarten. Stroombeveiliging. Indien de bedrijfsstroom 25A zal de compressor worden gestopt. Buitenunit te hoge temperatuur beveiliging. In koelbedrijf: als de waarde van sensor T3 65ºC gedurende 3 minuten wordt de compressor gestopt. Indien de waarde daalt onder 52ºC wordt de compressor weer vrijgegeven. Buitenunit te lage temperatuur beveiliging. Indien de buitenluchttemperatuur -15º ºC gedurende 1 uur wordt de compressor en ventilator gestopt. Indien de buitenluchttemperatuur 12ºC gedurende 10 minuten en de compressor en ventilator zijn gestopt gedurende 1 uur, of de buitenluchttemperatuur 5ºC gedurende 10 minuten wordt de compressor en ventilator weer gestart in verwarmingsbedrijf. 14

15 Elektrische regelfuncties (vervolg). Compressor opwarm functie. Indien de buitenluchttemperatuur 3ºC en de compressor uit is gedurende meer dan 3 uur, of de buitenluchttemperatuur 3ºCC en de spanning zojuist is ingeschakeld, zal de compressor in de opwarmfunctie worden geschakeld. Deze functie wordt niet geactiveerd bij een buitenluchttemperatuur 5ºC. Bedrijfsfunctie. Koelbedrijf. De binnenunit ventilator is in bedrijf en het toerental is instelbaar in hoog/midden/laag/auto. In geval van auto bedrijf (T= ruimtetemperatuur setpoint). Oplopende ruimtetemperatuur Afnemende ruimtetemperatuur Temperatuur T<1,5ºC 1,5ºC<T< <4ºC T>4ºC T>3ºC 1ºC<T<3º ºC T<1ºC Ventilatortoerental binnenunit Laagtoerenn Middentoeren Hoogtoerenn Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn Vorstbeveiliging regeling verdamper binnenunit bij koelbedrijf (T=verdampingstemperatuur). Verdampingstemperatuur T<4ºC T>8ºC Compressor Uit Aan Ontvochtigingscyclus. o Het ventilatortoerental ligt vast op laagtoeren. o Ruimtetemperatuur is beveiligd op onderwaarde. Ruimtetemperatuur <10ºC, binnenunit stopt. Ruimtetemperatuur >12ºC, binnenunit start weer. o Ook bij de ontvochtigingscyclus is de vorstbeveiliging ingeschakeld. Verwarmingsbedrijf. De ventilator van de binnenunit is instelbaar in hoog/midden/laag/auto. Een koudelucht functie is geactiveerd. Luchtconditie T= =WW-temperatuur Oplopende temperatuur warmtewisselaar T< <34ºC 34ºC<T<37ºC 37ºC<T<44ºC T> >44ºC Afnemende temperatuur warmtewisselaar T> >38ºC 33ºC<T<38ºC 24ºC<T<33ºC T< <24ºC Ventilatortoerental binnenunit Uit Blazen Laagtoeren Gekozen ventilatortoerental Gekozen ventilatortoerental Laagtoeren Blazen Uit 15

16 Elektrische regelfuncties (vervolg). In geval van auto bedrijf (T= ruimtetemperatuur setpoint). Oplopende ruimtetemperatuur Afnemende ruimtetemperatuur Temperatuur T<1,5ºC 1,5ºC<T< <2,5ºC T>2,5ºC T<1ºC 1ºC<T<2º ºC T>2ºC Ventilatortoerental binnenunit Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn Hoogtoerenn Middentoeren Laagtoerenn In geval van te hoge temperatuur in de warmtewisselaar van de binnenunit. Luchtconditie T= WW-temperatuur T<48ºC 53ºC<T<63ºC T>63ºC Compressor Aan Compressor frequentie wordt verlaagd Uit Ontdooicyclus. Indien de temperatuur van de warmtewissela aar van de buitenunit lager dan -2ºC blijft gedurende meer dan 40 minuten, dan wordt de ontdooicyclus gestart. Indien aan één van de volgendee voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de ontdooicyclus gestopt: o De ontdooicyclus duurt langer dan 10 minuten. o De temperatuur van de warmtewisselaar van de buitenunit bereikt een temperatuur van 15ºC. Ontdooicyclus activiteiten: o Compressor in bedrijf. o 4-weg omkeerklep uitgeschakeld. o Ventilator van de buitenunit uitgeschakeld. o Ventilator van de binnenunit geactiveerd via de koudelucht functie. Automatisch bedrijf. In AUTO bedrijf zal de unit op basis van het verschil tussen ruimtetemperatuur (TA) en setpoint (TS) de volgende bedrijfsstatus starten. TA-TS Bedrijfsmodus TA-TS>2ºC Koelen -1ºC TA-TS 2º ºC Ventileren TA-TS<-1ºC Verwarmen Conflict in de bedrijfsmodus. De binnenunits kunnen niet tegelijkertijd koelen en verwarmen. Verwarmingsbedrijf heeft in dat geval de voorkeur. Koelbedrijf Verwarmingsbedrijf Ventileren Uit Koelbedrijf Conflict Verwarmingsbedrijf Conflict Conflict Ventileren Conflict Uit 16

17 Elektrische regelfuncties (vervolg). De unit reageert met de volgende actie. o In het geval dan één binnenunit koelt of ventileert en een andere unit verwarmt, zal de binnenunit welke koelt naar standby gaan. De buitenunit wordt in verwarming geactiveerd. g o In het geval dat één binnenunit verwarmt en een andere unit koelt of ventileert, zal de unit welke koelt naar standby gaan. Handbediening. Indien de handbediening op de binnenunit wordt geactiveerd kan respectievelijk gekozen worden voor koelen -> automatisch -> unit uit -> koelen. o Bij koelen zal na 30 minuten (koelen) de ventilator van de binnenunit naarr laagtoeren gaan, bij een vast setpoint van 24ºC. o Bij automatisch geldt een vast setpoint van 24ºC. Timer functie. De maximale lengtee van de timerinstelling iss 24 uur en de minimale nstelling 15 minuten. Timer aan: unit uitzetten en timerfunctie instellen. Timer uit: unit aanzetten en timerfunctie instellen. Timer aan/uit: unit uitzetten en timer aan/uit functie instellen. Timer uit/aan: unit aanzetten en timer uit/aann functie instellen. Auto herstartfunctie. In het geval dat de voedingsspanning wegvalt, zakt de unit automatisch herstarten nadat de voedingsspanning weer aanwezig is. Capaciteitstest (frequentie blokkeren). Bij het testen van de koelcapaciteit (service en onderhoud) kan de frequentie van de compressor worden geblokkeerd op een vaste waarde: o Stel de binnenunit in op een setpoint van 17ºC en hoogtoeren. o Druk op de check-toets van de buitenunit gedurende 5 seconden. Na de test kan dezee functie worden uitgeschakeld door de binnenunitt uit te schakelen. Voor het testen van het verwarmingsvermogen kan de compressor op een vaste frequentie van 85Hz worden geschakeld: o Stel de binnenunit in op een setpoint van 30º en hoogtoeren. o Druk op de check-toets van de buitenunit gedurende 5 seconden. Na de test kan dezee functie worden uitgeschakeld door de binnenunitt uit te schakelen. Functie van de LED display op de print van de buitenunit. Tijdens standby geeft de display het aantall binnenunits weer. Tijdens bedrijf wordt de frequentie van de compressor weergegeven. Tijdens de ontdooicyclus wordt df weergegeven. 17

18 Elektrische regelfuncties (vervolg). In geval van een storing wordt dit met een code weergegeven: Display E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 P0 P1 P2 P3 P4 P6 P7/P8 Omschrijving EPROM fout Leidingsensor van binnenunit 1 is defect of niet goed aangesloten. Leidingsensor van binnenunit 2 is defect of niet goed aangesloten. Leidingsensor van binnenunit 3 is defect of niet goed aangesloten. Buitenluchttemperatuursensor in buitenunit is defect of niet n goed aangesloten. Compressor spanningsbeveiliging aangesproken. Leidingsensor van binnenunit 4 is defect of niet goed aangesloten. Communicatiefout tussen buiten- en binnenunits. Persgastemperatuur compressor te hoog. Hogedrukbeveiliging aangesproken. Lagedrukbeveiliging aangesproken. Compressor bedrijfsstroom te hoog. Inverter module beveiliging aangesproken. Hogetemperatuur condensorr aangesproken. Reserve Controlefunctie. De buitenunit is voorzien van een LED display en check-toets. Hiermee kunnen (op volgorde) de volgendee waarden worden uitgelezen. GEWENST KOELVERMOGEN -> BEDRIJFSMODEE -> GEPRODUCEERDEE CAPACITEIT -> VENTILATORTOERENTAL -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 1 -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 2 -> > VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 3 -> VERDAMPINGSTEMPERATUUR UNIT 4 -> VLOEISTOFLEIDINGTEMPERATUUR BUITENUNIT -> BUITENLUCHTTEMPERATUUR -> PERSGASLEIDINGTEMPERATUUR -> BEDRIJFSSTROOM BUITENUNIT -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 1 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 2 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 3 -> OPENINGSGRAAD EXPANSIEVENTIEL UNIT 4 -> AANTAL BINNENUNITS -> LAATSTE ALARMCODE Gewenst koelvermogen. Koelbedrijf: kapaciteit 2-2,5kW code 1 2-2,5kW 2 3-3,8kW 3 4,5-5kW 4 5-5,5kW 5 5,5-6,1kW 6 6,1-7kW 7 7-7,5-7,5-7,5kW 8kW 8kW Verwarmingsbedrijf: kapaciteit ,5-5,5-6,1-6,1-7- 7,5-8- 2,5kW 2,5kW 3,8kW 5kW 6,1kW 7kW 7kW 7,5kW 8kW 8,9kW code Bovenstaandee is een referentiewaarde. 18

19 Elektrische regelfuncties (vervolg). Bedrijfsmode. Display Bedrijfsmodus Uit Koelbedrijf Verwarmingsbedrijf Ventilatortoerental. Display Bedrijfsmodus Uit Laagtoeren Hoogtoeren Openingsgraad expansieventiel. Getal van door de display weergegeven vermenigvuldigen met 8. Aantal binnenunits Display Aantal units 1 binnenunit 2 binnenunits 3 binnenunits 4 binnenunits Ventilatortoerental regeling van de buitenunit. De ventilator van de buitenunit wordt in twee t toerentallen geregeld vanuit de print p van de buitenunit, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur. De ventilator stop 30 seconden later nadat de compressor is uitgeschakeld. Koelbedrijf. Stijgende buitentemperatuur Dalende buitentemperatuur Verwarmingsbedrijf. Stijgende buitentemperatuur Dalende buitentemperatuur Olieretourcyclus. >27ºC <27ºC >25ºC <25ºC >14ºC <14ºC >12ºC <12ºC Hoogtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Laagtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Laagtoeren Hoogtoeren Indien de buitenunit langer dan 2 uur onafgebroken heeft gefunctioneerd bij een compressorfrequentiee lager dan 54Hz wordt een olieretourcyclus gestart. Dit betekent dat de compressor gedurendee 3 minuten naar een frequentie van 62Hz wordt aangestuurd. Hierna wordt de normale bedrijfsmodus voortgezet. 19

20 LET OP: LEES DEZEE AANVULLING ZORGVULDIG EN ÉÉRST VOOR HET ELEKTRISCH AANSLUITEN VAN HETT FJS SYSTEEM. Elke binnenunit FJS-WAW of FJS-WAC of FJS-WAD wordt vanuit de buitenunit aangesloten n. Hiervoorr wordt standaard een 4-aderigee kabel meegeleverd met een stekkerverbinding voor aansluiting g op de buitenunit FJS-B. Deze kabel heeft de volgende aansluitingen: L (fase 230V/1ph/50Hz) = BRUINE draad N (nul 230V/1ph/50Hz) = ZWARTE draad S (besturing) = BLAUWE draadd (AARDE) = GROEN/ /GELE draad LET OP bij het verlengen van deze kabel dat de juiste aansluitingen gehanteerd worden. 20

21 21

22 KOUDEMIDDEL R410A VEILIGHEIDSBLADEN 1 VAN Identificatie van de stof. 1.1 Identificatie van het preparaat: Synoniem: R410A. HFK-32/HFK-125. Formule: Mengsel. EE-No: Difluormethaan (HFK-32): Pentafluorethaan (HFK-125): Samenstelling / informatie over de bestanddelen. Chemische naam Difluormethaan (HFK-32) CAS-No 75/10/55 Gewicht % 50 Symbolen & phrases R R322 Pentafluorethaan (HFK-125) 354/33/ /6 50 R Risico s. 3.1 Meest belangrijkste risico s: 3.2 Specifieke risico s Onder druk vloeibaar gemaakt gas kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Contact met ogenn kan irritatie veroorzaken. Versnelde verdamping van vloeibaar gas geeft verhoogde kans op vriesblaren. Kan hartritmestoornissen veroorzaken. 4. Eerste hulp maatregelen. 4.1 Ogen: Huid: Inademing: Inslikken: Algemeen advies: Spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. Houd de ogen wijdopen tijdens het spoelen. Als de symptomen s blijven dient een arts geraadpleegd te worden. Onder druk vloeibaar gemaakt gas kan vriesblaren veroorzaken. Spoel de directe omgeving van de vriesblaar met overmaat t aan water. Verwijder geen kleding. Spoel daarnaa met warm water. Als de symptomen blijven dient een arts geraadpleegd te worden. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. c Door het verliezen van hett bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Verplaats het slachtoffer naar n een onbesmette ruimte enn gebruikk adembescherming alleen indien het slachtoffer niet zelf ademt. Waarschuw een arts. Waarschuw onmiddellijk een arts. Pleeg geen handelingen zonder medisch advies. Raadpleeg een arts na overmatige blootstelling. 5. Brand- bestrijdings- maatregelen. 5.1 Geschikte blusmiddelen: Het product zelf is niett brandbaar. Blus met carbon dioxide, droog chemisch (poeder), schuim of water. Gebruik G blusmiddelen welke milieu vriendelijk zijn. 5.2 Blusmiddelen welkee niet moeten worden toegepast in verband met veiligheidsrisico s: Geen. 5.3 Specifieke risico s: Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. De volgende giftige en/of corrosieve dampen kunnen gevormd worden door thermische ontbinding: koolmonoxide, fluorwaterstof en carbonylfluoride. 5.4 Speciale beschermings- middelen voor de brandweer: Gebruikk persluchtapparatuur en beschermende klediing. 5.5 Specifieke methoden: Indien mogelijk stop de productstroom. Verwijder de houder of koel met water vanuit een beschermde positie. 6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen. 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 6.2 Reinigingsmethode: Evacueer de omgeving. Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Zorg voor voldoende ventilatie. Ventileer de ruimte. 22

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie