00 Besprekingsverslagen HBVD-Minister-SG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "00 Besprekingsverslagen HBVD-Minister-SG"

Transcriptie

1 00 Besprekingsverslagen HBVD-Minister-SG

2 .. HBVD NP e-m geen schutblad ex.nr.:/ 2 exemplaren vervaardigd ex.nr. 1: PH.BVD - PA 2: HK Bespreking H.BVD met de Minister en de Secretaris-Generaal op 14 januari De Minister tekende de kwartaallijsten T en M. Vroeg toelichting op enkele punten, in het bijzonder Zuidmolukse zaken.

3 Nr H7 ^QJ 1260H? ^-.: «3 ex. verv.: ^ ex. 1: PA/CO - H.BVD/ ex. 2: P*. iph.bvd ex. 3: HK Betreft; Verslag van het bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan H.BVD op donderdag 8 januari Zuidmolukse zaken.. Allereerst kwam de vraag aan de orde welk nut de informatie ~~ had opgeleverd en in hoeverre de gevolgde werkwijze beter had kunnen zijn. De Minister had niet veel neiging op deze vraag in te gaan. Hij meende dat er duidelijk door ieder gedaan was wat er mogelijk was; en wat zal men dan nog meer kunnen doen? Dit leidde tot enige discussie rond het probleem van de beheersing van de informatiestroom. Tijdens de actie kwamen allerlei ongeevalueerde berichten in circulatie die vaak de discussies op een dwaalspoor brachten. De Minister achtte dit in een dergelijke situatie onvermijdelijk. Jb. Een bezoek werd gebracht aan de VIP-room, waar TD een ~" tentoonstelling had ingericht van de gebruikte technische uitrusting. De Minister toonde zich geïnteresseerd in de gevolgde werkwijze en was met name onder de indruk van het luister-probleem (i.v.m. de verstaanbaarheid)

4 - 2 - Na afloop van de demonstratie werd met PH.BVD, PH, H.C en CP gefilosofeerd over de verwachtingen ten aanzien van het Molukse vraagstuk. De Minister bleek teleurgesteld over het feit, dat door ons van de gesprekken met de Molukse leiders weinig wordt verwacht. Als BVD-opinie werd gesteld dat radikale elementen vermoedelijk tot nieuwe acties zullen overgaan zodra duidelijk is, dat aan hun verlangens niet wezenlijk wordt voldaan. Dit maakt het voor de BVD noodzakelijk om de inspanning te vergroten. Er zal een hergroepering in de Dienst nodig zijn, waarbij extra personeel wordt vrijgemaakt voor deze taak. Daarnaast zal het nodig zijn de relatie met de Indonesiërs te verstevigen en ook operationeel met hen samen te werken. Tenslotte moet de BVD nauwkeurig op de hoogte zijn van de posities die door de regeringsvertegenwoordigers worden ingenomen. De Minister sprak zich niet uit ten aanzien van deze onderwerpen, doch zal eventuele nadere voorstellen in overweging nemen. De voorgenomen besprekingen in het Europese kader zullen voor wat ons land betreft zaak zijn van de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken gezamenlijk. Ik heb de wens uitgesproken daar vanaf het begin bij betrokken te mogen zijn om onze belangen veilig te stellen. Dit is nodig, ondanks het feit dat men hier politieke samenwerking beoogt en niet inlichtingensamenwerking. Deze zaken lopen in elkaar over. 9 januari 1976 H.BVD

5 " "' " ' -- - " ";- ex.nr.: Nr. 1.26^.825 ; 126^825 J ex.nr.1: PH.BVD - PH -BB.. a verkn. 2: PA - verkn. 3. HK :.'-',- 1 O FEU, '876 Gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken d.d Ik deelde de Minister mede, dat wij besloten hebben de sectie CF voorshands met vijf personen uit te breiden, teneinde meer aandacht aan de Zuidmolukkers te geven. Dezen moeten uit andere afdelingen van de Dienst worden weggetrokken. Dit zal waarschijnlijk later weer aanvulling noodzakelijk maken. De minister wacht nadere mededeling daarover af H.BVD

6 HBVD - 22.^.76,. «T1Y« ' Uitsluitend aan PH.BVD p g * HK o»!«ï: 2 K APR. I976 ex. 1: PA 2: HK Gesprek H.BVD met H.P. op 21 april De Minister wilde weten of wij nu voldoende op de hoogte zijn van Zuidmolukse activiteiten. Ik heb ontkennend geantwoord en erop gewezen dat wij de begonnen hongerstaking in Amsterdam eerst op het laatste moment wisten. Wij hebben niet de verwachting doeltreffend te kunnen penetreren onder activistische jongeren. k

7 HK : *.:" ' <>*N. d geen schutblad ex.nr.:' ex. 1: H.BVD-PH.BVD-PH-ACD//^ 2: HK /, 3: ACD/PA HBw/.?// //l Betreft: Bespreking van Minister Mr. W.F. De Gaay Fortman en S.G. Mr. P. van Dijke en PH.BVD, PH en HK op 29 december Het volgende kwam aan de orde: Terrorisme Zuid Molukkers. Naar aanleiding van de constatering van de Minister dat in de thans bijna voorbijgegane decembermaand acties van Zuidmolukse zijde zijn uitgebleven, brengt PH.BVD naar voren dat hierbij mogelijk van invloed kan zijn geweest een door de BVD in de Zuidmolukse hoek voor het eerst toegepaste taktiek.

8 HBVD Gesprek H. BVD met «,, t vmfi a»«n* ^ -' J*"1 * ** IACD * 1 i datum CO b. Minister geen schutblad 3 1 i* 7 3 ^ - l te"vtf7 'van Binn. Zaken ex.nr. -2: 3: d. l-^verkn l } De Gaay Fortm an op 25 f«ibruari : : 1 / PH.BVD - $ S. G. BiZa HK VOTA KA-map PA / - PA k. 5«De stand van zaken m.b.t. de KPK en de Tamaela-commando's uiteengezet. De Minister van Justitie zal nu moeten beslissen dat deze ordediensten moeten worden opgeheven. Ik heb de Minister eraan herinnerd dat de Minister-President op 17 januari 1976 aan Manusama heeft toegezegd dat de kwestie van de ordediensten een punt van overleg zouden zijn tussen de vertegenwoordigers van de Zuidmolukse gemeenschap en de-ministers v Justitie en van Binnenlandse Zaken. De Minister zal hierover contact opnemen met zijn ambtgenoot van Justitie en zijn aandacht vragen voor het feit dat het gewenst lijkt de aanzegging tot opheffing van de orde diensten op te schorten tot na 25 april 1977 (viering oprichting RMS). Ik heb de Minister toegezegd dat wij hem voor die tijd nop alle relevante informatie over de stemming in de Zuidmolukse sfeer m.b.t. de opheffing van de ordediensten zullen toezenden.

9 HBVD - Hf-4-77 geen >» c ÏJJÏÏÏS - ' ' Nr <,-./ /* /'<//. - \ ACD d --- Terkn. /van Binn. Zaken T^^ fl Kort verslag van de bespreking Minister~H.BVD op 13 april Ordediensten Zuidmolukkers De Minister wil gaarne worden geïnformeerd over de resultaten van het K.P.K.-congres op 16 april te Eist. Ik heb de Minister ingelichl over het feit dat de "Nederlandse autoriteiten" bij de K.P.K. en de Tamaela-commando1s een beroep op bijstand hebben gedaan voor het geval dat arrestaties van Zuidmolukkers (i.v.m. een gewapende overvj op 19 maart op een Surinaamse sociëteit in Amsterdam) tot ongeregelc heden zouden leiden

10 - 2 - De Minister die op de hoogte was van de algemene gedragslijn van Justitie dat de plaatselijke autoriteiten in dergelijke gevallen contact kunnen zoeken met de ordediensten verzocht mij dit concrete geval met de D.G. Politie van Justitie te bespreken. r

11 ontv. Gesprek met mr. F. de Haan, 13 april Hoofd B.V.D. dringt aan op voorzichtigheid bij het opheffen van de Zuid-Molukse ordediensten. Zeker niet doen vóór 25 april. Wijst er op, dat die van Tamaëla veel gevaarlijker zijn dan die van Manusama. 19 april 1977

12 HBVD *7.70^ )k ACD datum GO b. Kort ve r s lag 15*770» - s SE; is?? - U. d-verkn. geen schutblad ex.nr.t/ / / $ ex. 1: PEBVD - HK -*D - PA / y / /f ^..rzi Min, via S.Ö. / 0 y 3: PA -verkn. / -y Al ^: HK 5: KA/S A /^ l / van de bespreking Minister. S. G.. H. BVD op 26 augustus 197? ^"^ - ' -i^-:untift±iluf(t'-vix1ifi~ri~rf" - *» De voorzitter van de Vaste Kamercommissie heeft te kennen gegeven niet v66r 6 september a.s. (aanvang proces Zuidmolukkers) bijeen te sullen komen. k. 6» Gesproken over de verhoren van de Zuidmolukkers. Aan het verhoorrapport heb ik toegevoegd een overzicht van hetgeen de Dienst ten opzichte van de Zuidmolukkers heeft gedaan en nog Bal doen. Evenals het verhoorrapport kan dit overzicht dienen als achtergrondinformatie voor het komende gesprek met de Vaste Kamercommissie. 7» Achtergelaten twee "proefbulletins" over Zuidmolukkers. Het voornemen bestaat deze bulletins op dag- of weekbasis toe te zenden aan de M.P. en aan de Ministers van BiZa en Justitie. Zij bevatten dag- tot dag-informatie over hetgeen zich in de Zuidmolukse gemeenschap afspeelt en geven een indruk van de informatie waarmede de Dienst zich bezighoudt. De Minister ging akkoord met dit initiatief en zal nog laten weten of het bulletin ook aan de Minister van CBM dient te worden gezonden

13 >,,jöf. geen schutblad d- verkn. ex.nr.:, 2 9 S FR 197? ex. 1: PH.BVD - /rzi S.G. 3: PA verkn. 4: HK 5: KA/S van Binn. Zaken Kort versla* bespreking S.G. - H.BVD d.d. 21september De BVD zal voorlopig niet deelnemen aan de ambtelijke werkgroep Zuidmolukkers, die door de S.G. is ingesteld in verband met zijn lidmaatschap van de S.G.-commissie "Bestuurlijke Integratie Zuidmolukkers" HBVD

14 Tss». d verkn...*cï> ? ex.nr.; ' ; %-*.,- 2 9 S E ^ i977 ex. 1: PH.BVD - K$p - PA 2: Min. via S.G. bijl. - 3: PA verkn **: HK 5: KA/S /van Binn. Zaken ' ƒ Kort verslag bespreking Minieter - S.G. - H.BVD d.d. 22, september De Minister ziet bezwaren in een dagelijks Zuid-Moluks bulletin. Afspraak: de BVD gaat voort met het verstrekken van - zo mogelijk maandelijks - "regeringsbrieven" over Zuidmolukse aangelegenheden t/ / HBVD

15 ? ' ex.nr.: 3 ex. 1: PH.BVD - HK - PA 2: 3: PA k: PA 5: HK 61 KA/ Kort verslag van de besprekingen met de Secretaris-Generaal op 18 november 1977 en 13 januari november januari

16 - 2 - Daar de Minister van Binnenlandse Zaken belast is met de coordim tie van de Zuidmolukse problematiek heb ik de Secretaris-Generaal gesuggereerd of het niet wenselijk zou zijn dat wij de Minister i een meer frequente wijze, bijv. dagelijks, op de hoogte zouden houden van de activiteiten onder de Zuidmolukkers. De Secretaris-Generaal stond hier welwillend tegenover, ik zal di vraag ook aan de Minister voorleggen; over de uitwerking kan dan nog nader worden gedacht en gesproken H.BVD

17 HBVD - 3-3" O t ~'-~...'" - d _ y "verkn." ' f4-- ~ 6 geen sch-bl ex.nr.1: PHBVD - PA Ï bü 3: HK : PA Gesprek H, BVD met Mr. Van Di.lke Secretaria-Generaal Binnenlandse Zaken op 22 februari 1978 Op 1^ heeft de Dienst^bezoek ontvangen van de heer, belast met de coördinatie van Zuidmolukse aangelegenheden. Tijdens dit bezoek is gebleken dat de heer nog niet kan beschikken over alle voor hem relevante informatie uit de Zuidmolukse gemeenschap. Ik heb de Secretaris-Generaal medegedeeld dat wij bereid zijn de heer te voorzien van de informatie waarover wij beschikken. Voorts heb ik de Secr^aris-Generaal gesuggereerd een bespreking te beleggen met de D.G. ^&V, de heer en mij teneinde te bezien of en in hoeverre^ de informatievoorziening aan de heer kan worden geoptimaliseerd

18 - 2 - Nadat ik een korte beschrijving van de stemming in de Zuidmolukse gemeenschap had gegeven, overhandigde de Secretaris-Generaal mij een brief van de Zuidraolukker uit Vaassen. Een reactie op deze brief heb ik de Secretaris-Generaal inmiddels op È overhandigd. / H.BVD 3 maart 1978

19 geen schutblad,^.* «..-»" -" ' ' > 5?ACE ; ex.nr.; / * J?trf.l. d-*verkn. ' ^JTi"^ - 4 -KT, 1378 * ex.nr.1: PH.BVD - i- "" " /* l S J'tAV" j^j PA^a, «"" - 5j RA/S m HBVD Kort verslag van de bespreking met de S.G. op 28 augustus 1978 De S.6. vroeg mij of er bij de Dienst iets bekend is over "verplaatsing" door Justitie van Zuidmolukse gezinnen van Waalwijk naar Ridderkerk in verband met de godsdiensttwisten in Waalwijk. Bij informatie naderhand bij het Ministerie van Justitie (C.R.I.) is van een dergelijke activiteit niet gebleken. De S.G. deed de suggestie om onder zijn leiding tot een periodiek gesprek te komen tussen de D.G. OO&V, de heer en H.BVD over Zuidmolukse aangelegenheden teneinde de Minister in dit soort zaken gecoördineerd van advies te kunnen dienen. Ik kon mij met deze suggestie van harte verenigingen. 1978

20 nr ex.nr.:f 1. ex. 1: PH.BVD - 2: S.G.-BiZa 3: HK 5: Gesprek H. BVD met S.G. Mr. P. van Dijke op n 2. Ik heb een korte uiteenzetting gegeven over de huidige situatie in de Zuidmolukse gemeenschap. De belangrijkste omstandigheid in dit kader is op dit moment een onderlinge vete tussen een aantal "ongestructureerde" jongeren uit Assen en. Beide partijen trachten zich te bewapenen en in verband hiermede zou een belangrijke wapentransactie plaatsvinden in het weekend van 2k maart. Achteraf is gebleken dat deze transactie nog niet is doorgegaan, politiemaatregelen waren voorbereid, doch zijn niet uitgevoerd. Wij blijven deze zaak nauwlettend volgen»

21 ex.nr.: / /van Binn. Zaken Kort verslag ran een bespreking «et de Secretaria-Generaal op 11 noveaber 1981«1. 2. De Dienst ie op de hoogte van het voornemen van enkele leidende Zuidaolukkers OM in de loop van 1982 acties in Indonesië te ontketenen, teneinde rond in dat jaar te honden Bussell-tribunaal, de nodige publiciteit te creëren en de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland te verstoren. 27 noveaber 1981 ex.nr. 1.: PH.BYD - PA 3.: HK 4.: KA/S 5.» PA

22 geen schutblad nr ex. nr, Kort verslag van het gesprek met de Secretaris-Generaal d.d. k januari 198*1. ^-van Binn' Zaken Ten gevolge van opgelopen huurschulden wordt een aantal Zuid- Molukkers in Capelle a/d IJssel uit zijn woning gezet. Deze ontruiming stuit op felle tegenstand bij de Zuid-Molukkers. Duidelijke politieke aspecten heeft de zaak nog niet, de Dienst is echter alert en beschikte reeds over voorkennis van een mogelijke gijzelingsactie. HBVD /9 januari 198^

23 nr ex.nr.: / /van HBVD /van BiZa Kort verslag van de gesprekicen met de Secretaris-Generaal d.d. 8 en 1? februari 198^. 1. Naar aanleiding van de recente onrust in Capelle aan den IJssel in verband met Zuidmolukse huurschulden vroeg ik de Secretaris- Generaal wat er precies is afgesproken tussen Minister Rietkerk en de burgemeester van Capelle. Dit naar aanleiding van het feit dat er in Capelle geruchten zouden circuleren dat de Minister heeft beslist dat de niet-betalende Zuidmolukkers zonder meer naar hun huizen mochten terugkeren. De Secretaris-Generaal zette uiteen dat de Minister slechts heeft gezegd dat dit mogelijk zou zijn indien er een oplossing voor de huurschulden is gevonden.

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Daar kan ik geen mededeling

Daar kan ik geen mededeling openbaar ministerie Daar kan ik geen mededeling over doen Rollen van het OM in de crisisbeheersing Een publicatie in opdracht van het College van procureurs-generaal Auteurs: Roy Johannink Wouter Jong

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

123. Wet verruiming mogelijkheden

123. Wet verruiming mogelijkheden Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit: werk aan de winkel! 123. Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit: werk aan de winkel!

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

over verhuizen met kinderen na scheiding

over verhuizen met kinderen na scheiding Verhuizen met kinderen na scheiding Mr. dr. M.J. Vonk In de periode van november 2010 tot april 2013 zijn er 38 uitspraken gepubliceerd van hoven over de vraag of al dan niet moet worden verleend aan een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at?

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? Bw. Studie 49 23-01-2007 14:39 Pagina 1 V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? M i s da ad - e n t e r r e u r b e s t r ij d in g in N e d e r l a n d a an h e t be g i n va n de 21

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie