PROVINCIE: Aalst. BRANDWEER: Oost-Vlaanderen. DATUM INSPECTIE:10 juli 2007 NIS-NUMMER:41002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE: Aalst. BRANDWEER: Oost-Vlaanderen. DATUM INSPECTIE:10 juli 2007 NIS-NUMMER:41002"

Transcriptie

1 PROVINCIE: Aalst BRANDWEER: Oost-Vlaanderen DATUM INSPECTIE:10 uli 2007 NIS-NUMMER:41002 Fons De Veuster Inspecteur Dries Willems Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van artikel 9, 2 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, is gebaseerd op een vooraf ingevulde vragenlist, evenals op nazicht van documenten en administratieve bescheiden ter plaatse en op kantoor. De waarnemingen en de gesprekken van de inspecteur(s) geven aanleiding tot opmerkingen, die geformuleerd worden na de deelrubrieken. Bi de inspectie op zin volgende personen aanwezig: De heer Jacques Baudewin, kapitein-commandant De heer Wim Van Biesen, luitenant De heer Ulrik Deshommes, luitenant De heer Carlos Schellinck, luitenant De heer Gilles Lacante, onderluitenant

2 ORGANISATIE 1. Korpstype Y gemengd 2. Beschermde gemeente(n) aantal inwoners oppervlakte (ha) Aalst Erpe-Mere Haaltert Hoofdkazerne - Adres: Vriheidsstraat 55 - Telefoon: Oproepnummer: 053/ Administratief nr.: 053/ Fax nr.: 053/ adres brandweer: - Voorposten: 1. Hogeweg 121a 9320 Erembodegem 2. Kortenbosdries, 9320 Moorsel 4. Organisatie hulpverlening Korps Afstand(km) X: Gent 38,75 Y: C: CB: Liedekerke 14,58 5. Overeenkomsten met andere gemeenten als gevolg van artikel 20 van het koninklik besluit van , met uitwerking buiten de hulpverleningszone? Wiziging van het beschermde grondgebied E40 d.d. 3 maart Het brandweerkorps is ingedeeld in de hulpverleningszone? Oost-Vlaanderen (3): Zuid - Oost-Vlaanderen

3 PERSONEEL 1. Officier-dienstchef naam: Kapitein-commandant J. Baudewin adres: Schoolstraat 51, 9320 Nieuwerkerken telefoon: 053/ Korpssecretaris: niet aangewezen (permanentie binnen de kantooruren) 3. Personeelsbestand (HP +VP) graad kapitein luitenant onderluitenant grondreglement kapiteincommandant officiergeneesheer adudant-leraar in de lichamelike opvoeding adudant wettelik minimum (KB ) beroepspersoneel grondreglement In dienst wettelik minimum (KB ) vriwilligers in dienst sergeantmaoor eerste sergeant sergeant korporaal brandweerman totaal

4 4. Opkomst bi interventies (vriwilligers) Tidens de kantooruren? 45% Buiten de kantooruren? 58% 5. Specifieke taakverdeling officieren doorgevoerd? J. Baudewin ( kapitein-commandant): algemene leiding W. Tombeur (luitenant): preventie W. Van Biesen (luitenant): preventie, opleiding U. Deshommes (luitenant): materieel C. Schellinck (luitenant): preventie G. Lacante (onderluitenant): vriwilligers, dringende geneeskundige hulpverlening 6. Verstandhouding (volgens dienstchef) goed 7. Gemiddelde leeftid van het operationele personeel (bi benadering)? 40 à 45 aar 8. Aantal operationele damespersoneelsleden? 0 9. Worden alle vriwilligers aarliks medisch gekeurd? O PMERKINGEN Het verschil tussen het aantal effectief in dienst zinde vriwilligers en het aantal dat is opgenomen in het grondreglement, is bizonder groot. Het is aanbevolen om het vriwilligerskader dat is opgenomen in het grondreglement te wizigen indien het niet meer overeenstemt me t de reële noden. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 1. Grondreglement: gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 april Huishoudelik reglement: geen (de bevelvoerder werkt met dienstnota s) 3. Verzekeringen 4

5 POLIS NUMMER MAATSCHAPPIJ B.A. verzekeringspolis Ethias Arbeidsongevallen 1. beroepspersoneel Ethias 2. vriwilligers Ethias Voertuigenverzekering Ethias Ander brandweermaterieel Ethias Overlidensverzekering Ethias 4. Retributiereglement 5. Administratieve stukken Dienstnemingcontracten? Nagezien van: Hans De Bondt, brandweerman François Sonck, luitenant Register hulpoproepen? Geautomatiseerd Aanwezigheid - en prestatieregister? Inschrivingsregister + persoonlike dossiers? identiteit, burgerlike staat? gezinssituatie: (bi ongeval te verwittigen personen)? bloedgroep? nummer van inschriving? aanduidingen dringende terugroeping? persoonlike steekkaart (gevaarlike stoffen, besmetting)? Voorzien in Abifire, maar niet efficiënt in gebruik Inventarissen? Materieel? Verbruiksgoederen? Interventiekledi? Grondreglement O PMERKINGEN Een grondig nazicht van het grondreglement van brandweer Aalst valt buiten het bestek van dit verslag. Indien gewenst, kan voor een preadvies een vraag worden gericht aan de Juridische Directie van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid. Enkele zaken worden evenwel opgemerkt. 5

6 Artikelen 8 en 12 van het modelreglement voor de organisatie van een gemeentelike gemengde brandweerdienst, bilage 2 van het koninklik besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelike reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelike brandweerdiensten, werden bi koninklik besluit van 14 oktober 1991 gewizigd. Het grondreglement van brandweer Aalst werd niet in dezelfde zin aangepast. In het vierde punt van artikel 23 wordt bepaald dat voor de vriwilliger ontslag van ambtswege wordt uitgesproken wanneer hi zonder gegronde redenen gedurende één kalenderaar niet deelneemt aan 50% van de voor hem georganiseerde oefeningen ofwel aan geen enkele interventie of taak behorende tot de opdrachten van de brandweer Aalst. Regelmatig deelnemen aan oefeningen en interventies is essentieel voor de operationele inzetbaarheid van het brandweerpersoneel. De inspectie heeft dan ook begrip voor de reden waarom deze bepaling wordt ingelast, maar wenst er op te wizen dat er in dit artikel niet kan worden afgeweken van het modelreglement. Mogelike maatregelen tegen veelvuldige afwezigheden bi interventies en oefeningen zin opgenomen bi de opmerkingen onder het hoofdstuk Interventies en oefeningen. Artikel 33 van het grondreglement van brandweer Aalst betreffende de onverenigbaarheden bepaalt dat het ieder lid van een beroepsafdeling verboden is om, zelf of door een tussenpersoon, enige handel te bedriven of enige bediening te vervullen waarvan de uitoefening zou worden geacht onverenigbaar te zin met hun ambt. Ook die bepaling is niet conform het modelreglement voor de organisatie van een gemeentelike gemengde brandweerdienst en dient dus te worden geschrapt. De onverenigbaarheden zoals bepaald in het statuut van het gemeentepersoneel bliven echter van toepassing op het beroepspersoneel. Huishoudelik reglement In tegenstelling tot wat in artikel 25 van het grondreglement wordt bepaald, heeft brandweer Aalst geen door de gemeenteraad vastgesteld reglement van orde waarin de dienstbetrekkingen, de plichten van de leden en op algemene wize, de maatregelen betreffende de werking van de dienst en de uitvoering van de bepalingen van het grondreglement worden gepreciseerd. Het reglement van orde, of huishoudelik reglement, is een belangrik instrument voor bestuur en brandweer om de werking van de dienst te regelen en meer in detail uit te werken. In tegenstelling tot de gewone dienstnota die enkel de leden van de brandweer bindt, wordt het huishoudelik reglement door de gemeenteraad goedgekeurd. Bovendien verklaart de stagiair bi het ondertekenen van het dienstnemingscontract het huishoudelik reglement te kennen en zich eraan te onderwerpen. Het opstellen ervan is dan ook aangewezen. Dienstnemingcontracten Voor de vriwillige officieren dient, naar analogie met het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, een contrac t van onbepaalde duur te worden opgemaakt. De dienstnemingscontracten bevatten geen motivering van de woonplaatsverplichting. Een voorbeeld van een formule die kan worden opgenomen in de contracten, is terug te vinden in de ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden. Verzekeringen 6

7 Uit de voorgelegde documenten blikt dat de polissen burgerlike aansprakelikheid, arbeidsongevallen en overliden correct werden aangepast aan de verschillende wizigingen bi KB. INTERVENTIES EN OEFENINGEN 1. Aantal interventies - beknopte statistiek tot op heden branden dringende medische hulpverlening andere interventies totaal Oefeningen Aantal voorziene uren op aarbasis (individueel)? 84 voor de vriwilligers 1 à 1,5 uur per dienstprestatie voor de beroepsbrandweerlui + 4 dagen in dagopleiding per aar Waar? In de kazerne s en op divers e locaties binnen de beschermde gemeenten Wanneer? Dageliks voor de beroepsmensen Op maandagavond van 19u30 tot 21u30 voor de vriwilligers Worden er maatregelen genomen tegen niet geoorloofde afwezigheden? Eerder ontoereikend Welke? Dienstnemingscontracten worden niet verlengd bi herhaald absenteïsme Mogelikheden tot sportbeoefening? Niet voor de vriwilligers Wordt er op aarbasis voldoende aandacht besteed aan adembescherming? Zin er mensen die geen adembescherming kunnen of willen dragen? Zin er gezamenlike oefeningen met grootschalige inzet binnen de hulpverleningszone? Beschikt de brandweer over voldoende oefenterrein met een brandkraan of waterput? n Beschikt het korps over voldoende didactisch materieel? Beschikt het korps over voldoende praktische oefenobecten Zin er praktische handleidingen van het materieel voor iedereen beschikbaar? Is de korpsdokter voldoende actief bi de opleiding in zake levensreddende handelingen? n 7

8 Kunnen de leden van de brandweer vlot deelnemen aan bizondere opleidingen (brandweerduiken, computer, speciale reddingstechnieken )? Wie is er specifiek verantwoordelik voor de oefensystematiek?lt. Wim Van Biesen en Olt. Gilles Lacante (vriwilligers) 3. Alarmering (vriwilligers) Er wordt opgeroepen via het HC 10. De gegevens worden ingevoerd door een call taker en verwerkt door een dispatcher in een systeem met computersturing. De beroepsploeg met dienst en de vriwilligers worden gealarmeerd via alarmontvangers, lichtkrant en geluidssignaal in de kazerne. Alarmeert men voldoende selectief (vriwilligers)? Is er een permanent verzekerde telefoonwacht in de kazerne? 4. Spraak en datacommunicatie 5. Individuele zakontvangers? ASTRID - verenigbare radioapparatuur volgens Tetranorm? Computer gestuurde alarmering en vertrek (CAD)? Zin er nog sirenes beschikbaar? Kunnen ze nog in werking worden gesteld? De radiokamer neemt ook oproepen in ontvangst voor een ander brandweerkorps? voor brandweer Geraardsbergen en brandweer Wichelen Specifieke opleiding voor de radiokameroperatoren voorzien? Telecommunicatie apparatuur - Vast opgestelde radio s: 3+ 4 ASTRID - Mobiele radio s: ASTRID - Portofoons: Alarmontvangers: Gsm: 4 - Zender - ontvangers gaspakdragers: 0 - Zender - ontvangers duikers: 3 - Personal computers: 25 gedeeltelik 5. Dienstrooster (vriwilligers - organisatie?) Elke post is verdeeld in 2 groepen. Van 7 tot 19 uur worden steeds 2 groepen opgeroepen. Buiten deze uren wordt maar één enkel e groep gealarmeerd. Een kleine pagerwacht (= 2 vriwilligers per post e n per dag) die instaat voor wespenverdelging e n niet dringende kleine klussen wordt georganiseerd onder toezicht van de postoverste. 6. Dringende medische hulpverlening centrum (centra) 100: Gent aantal ambulances: 4 bediende regio: > brandweergewest ziekenvervoer? dringend Worden de hulpverleners -ambulanciers (bikomend) vergoed voor hun interventies? Maakt er een verpleegkundige deel uit van het personeelsbestand? n 8

9 7. Gemiddelde uitruktid voor de eerste hulpploeg? 1 minuut 8. Gemiddelde opkomsttid voor de eerste hulpploeg naar het verst afgelegen punt van het te beschermen gebied? 12minuten 9. Uitrukprocedures of operationele richtlinen? onderofficieren en instructeurs 10. Personeelsbezetting autopomp eerste uitruk? 6 personen 11. Gedetailleerde bistandsprocedures bi opschaling voor brandbestriding, calamiteiten of rampen? 12. Persoonlike alarmtoestellen in gebruik, die akoestische en al dan niet elektronische signalen uitzenden, wanneer een brandweerman in nood is? n OPMERKINGEN Brandweer Aalst beschikt over enkele brandweerduikers, die bi diverse hulpverleningsoperaties kunnen worden ingezet. Met 6 mensen is het evenwel bizonder moeilik om een permanentie te verzekeren 24 op 24 uur. Het is aangewezen om een zonaal duikteam op touw te zetten, gekoppeld aan een specifieke alarmering. Duiken binnen het raam van de openbare veiligheid is een risicovolle onderneming. Voor de inspectie dient de brandweer binnen de hulpverleningszone een duidelik beleid te ontwikkelen met aandach t voor: het behalen van een getuigschrift van reddingsduiker afgeleverd door een erkende brandweerschool; het opstellen van operationele richtlinen (minimale uitrusting, droge pakken volgelaatsmaskers, messen, lampen, gidslinen, logistiek enz.); inzetvoorbereiding, opleiding en training; periodiek medisch onderzoek met aflevering van een geschiktheidsattest; het voeren van een oordeelkundige duikadministratie(duiklogboek) reiniging en optimaal onderhoud van de volledige duikersuitrusting; inrichting van een geschik t voertuig met gepaste opbergmogelikheden en geriefelike omkleedvoorzieningen; inrichting van een werkruimte waar duikpakken gereinigd kunnen worden; inrichting van een lokaal waar duikpakken gedroogd kunnen worden; kennisgeving van oefeningen aan de arbeidsinspectie; aanstelling van een chef met ervaring betreffende duikwerkzaamheden op de plaats van de interventie. het opstellen van sluitende alarmeringsprocedures. De inspectie wenst ook te verwizen naar het KB van 25 april 2007 tot wiziging van het KB van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s bi werkzaamheden in een hyperbare omgeving. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen duikwerkzaamheden en reddingsopdrachten. 9

10 Het is noodzakelik om alle ongevallen veroorzaakt door oefeningen, opleidingen en inzetten te noteren in een register. Ongeacht de ernst van het ongeval dient er altid een onderzoek naar de oorzaak ingesteld worden. De duikinstructeur moet op verzoek individueel inzage kunnen krigen van eventueel buiten het korps gemaakte duiken (bvb sportclub). Het is aangewezen dat de brandweerhulpverleningszone waartoe Aalst behoort gedetailleerde procedures over bistand en opschaling schriftelik uitwerkt, met de intentie om de overgang van een incident met dagelikse routine naar een incident met grootschalige inzet zo geleidelik mogelik te laten verlopen. Door de opschaling volgens deze procedures te laten verlopen is het voor de bistand ontvangende gemeente, versterking verlenende korpsen en de leiding van de operaties duidelik wat van iedereen verwacht wordt. Zie artikel 1 van het Ministerieel besluit van 14 april 1999, tot vaststelling van de minimale inhoud van de hulpverleningsovereenkomsten. De inspectie merkt dat enkele brandweervriwilligers ongeoorloofd afwezig bliven op oefeningen. Zowel oefeningen als interventies zin verplichte kernactiviteiten binnen de brandweer, die de kwaliteit en de efficiëntie van de hulpverlening op termin moeten waarborgen. De brandweerinspectie wist erop dat niemand ongeoorloofd weg kan bliven. De loopbaanonderbreking of het tidskrediet zin tot op heden niet opgenomen in de statutaire bepalingen met betrekking tot de brandweervriwilligers. Wanneer een functioneringsgesprek met betrokkenen niet helpt, dienen ordemaatregelen toegepast worden. Deze administratieve maatregelen zin best op te nemen in het huishoudelik reglement. Er is geen beroep tegen mogelik. In voorkomend geval kan het dienstnemingscontract niet verlengd worden of kan er gepeild worden naar het blivend beantwoorden aan de wervingsvoorwaarden (artikel 21 derde lid organiek reglement). De inspectie herinnert de brandweerleiding en de stedelike overheid eraan, dat hedendaags ook met vriwilligers een professionele aanpak van de brandweerzorg vereist is en dat opleiding en praktiktraining daar onwrikbaar deel uit van maken. BRANDWEERKAZERNE Hoofdkazerne 1. Is de locatie geschikt (bereikbaarheid, uitvalswegen)? n 2. Verwarming voldoende? n Welke brandstof? gas 3. Noodstroomvoorziening geïnstalleerd? Indien a, welk type? dieselgroep 4. Uitsluitend gebruik van de kazerne door de brandweer? 5. Milieuvergunning beschikbaar? 6. Is de kazerne uitgerust met bliksemafleiders? n 10

11 7. Aantal uitvalspoorten? 5 Hoe worden ze geopend en gesloten? elektrisch en manueel 8. Voldoende sanitaire voorzieningen voor zowel heren -als damespersoneelsleden? n 10. Droogtoren (alternatieve installatie) en een wasplaats voor persslangen? 11. Voldoende ruimte beschikbaar voor Stalling brandweervoertuigen in de parkeergarage? Opslag van logistiek interventiematerieel en verbruiksgoederen? Praktische opleiding (oefenterrein)? Administratie, archief en onthaal? Herstelling en onderhoud van voertuigen en niet-rollend materieel? Vlot parkeren van de persoonlike voertuigen? Sportbeoefening? Theoretische opleiding (leszaal?) Vestiaire interventiekledi? Onderhoud adembescherming? n n n nauweliks n n 12. Huisbewaarder ondergebracht in de kazerne? n 13. Gescheiden kleedkamers voor dames en heren? n 14. Specifiek lokaal voor optimaal onderhoud van adembeschermingsmiddelen? 15. Lokaal waar gaspakken degelik kunnen gereinigd worden? n 16. Ruimte waar gaspakken kunnen gedroogd worden? n 17. Kan interventiekledi en laarzen gereinigd worden in de kazerne? n 18. Radiokamer voldoende functioneel ingericht? OPMERKINGEN De brandweerkazerne die in het stadscentrum is ingeplant, beantwoordt functioneel niet afdoende aan de noden van een modern en slagvaardig brandweerkorps, dat hulpverlening dient te bieden aan meer dan inwoners. Functionele tekortkomingen, evenals een benepen huisvesting van materieel en personeel worden vastgesteld. Ze belemmeren in belangrike mate optimale uitruktiden. In vorige inspectieverslagen werden al eerder belangrike euvels opgesomd, die niet door verbouwing op dezelfde locatie kunnen verholpen worden. De inspectie stelt vast dat het stadsbestuur niet echt concrete plannen heeft om een nieuwe hoofdkazerne te bouwen en vooralsnog wacht op de invulling van de op stapel staande brandweerhervorming. De parkeergarages zin te klein geworden door het zich uitbreidende wagenpark. De brandweervoertuigen staan zeer eng naast en na elkaar gerangeerd. De structurele integriteit is niet gewaarborgd. De ruimte tussen de wagens met geopende deuren is te krap, of onbestaande en kan 11

12 hectische parkeer - en rangeermanoeuvres veroorzaken bi het uitrukken. De voertuigen draaien door de uitvalspoorten van de centrale stelplaats haast onmiddellik de straat op zonder dat een bufferruimte voorzien is. De benodigde draaicirkel van inridende en uitridende brandweervoertuigen omsluit haast de ganse straatbreedte. Enkele pilasters dragen het dak en vormen obstakels. De zolderingen zin te laag opdat zonder brokken te maken vlot gestationeerd kan worden met materieel dat standaard gestapeld is op het dak van de wagens. Eén autopomp voorzien van een hoogwerker is bizonder moeilik te rangeren zonder averi. De wissellaadbakken kunnen slechts buiten op- en afgezet worden en hinderen aldus andere uitrukkende voertuigen. Ze staan eerder benepen onder een veel te laag afdak. De wagens van de parkeerruimten die uitgeven op de binnenplaats staan haaks op de uitvalsririchting geplaatst en de vereiste veilige draaicirkel wordt niet gerespecteerd. Er zin helemaal geen voorbehouden parkeerplaatsen voor het brandweerpersoneel voorzien in de kazerne of in de onmiddellike omgeving. In het bizonder voor de brandweervriwilligers wordt het erg moeilik om verkeersboetes te vermiden. Ze dienen lukraak te parkeren in een verkeersluwe zone met betaalautomaten en welke voorbehouden is voor bewoners. Bovendien is er een school in de onmiddellike omgeving. Het oefengebeuren dient zich gedeeltelik af te wikkelen op de te kleine binnenplaats. Alle daar georganiseerde oefeningen hinderen het vlot uitrukken van de brandweervoertuigen. Er is duidelik onvoldoende ruimte voor het uitvoeren van pomptesten, noch voor plaatsing en gebruik van eenvoudige praktikgebonden oefenobecten. De inspectie merkt op dat het niet echt aangewezen is om een beroepskern altid te laten uitwiken naar een oefenzone op een vreemde locatie. Hi vervult immers een sleutelfunctie bi inzetten van diverse aard met mogelik materieel dat achterblift in de hoofdkazerne. Er waren oorspronkelik 2 remises voorzien voor de ambulances(4 stuks) van de medische dringende hulpverlening, die duidelik afgescheiden zin van de parkeergarages voor de brandweervoertuigen. Ze kunnen bi noodzaak verwarmd worden en bieden ruimte voor optimaal hygiënisch handelen. Ze zin voorzien van een wastafel en van stapelmogelikheden voor sanitaire verbruiksgoederen ( lakens, medische zuurstof, verbanden e.d.) Een van deze garages wordt nu ingenomen door dienstwagens, die nie t echt een eerste uitrukfunctie vervullen. Er ontbreekt een specifiek lokaal voor het reinigen en drogen van duikersuitrustingen. Het is wenselik om een individuele uitlaatgasafzuiging met automatische afkoppeling en verklikkersysteem te mont eren voor alle interventievoertuigen. De ruimte tussen de wagens en de wanden van de stelplaatsen laten dit weliswaar op dit ogenblik niet toe. De kantoorruimten binnen de kazerne kennen heel wat beperkingen. Het meubilair is gedeeltelik verouderd en bestaat hier en daar uit afdankertes(ook in de leszalen). De ontvangstruimten zin echter functioneel. Er zin er geen gescheiden kleedkamers noch voldoende sanitaire voorzieningen voor een mogelike introductie van vrouwelike brandweerlui in het operationele personeelseffectief. In regel dienen kleedkamers gescheiden toegangen te hebben tot het sanitair voor beide seksen (ARAB). Positieve vaststellingen De werkplaats voor adembeschermingsmiddelen is voldoende hygiënisch- en degelik uitgerust en maakt het werken volgens een vaste kringloop, met scheiding tussen het natte en het droge gedeelte, mogelik. Er wordt door 12

13 de specifiek verantwoordelike(n) strikt toegezien op het onderhoud en correcte gebruik van de adembeschermingsmiddelen. De ganse onderhoudscyclus wordt volledig geautomatiseerd geregistreerd. De inspectie looft dan ook de inspanningen die op dat vlak door brandweer Aalst worden geleverd. De radiokame r voorzien van moderne analoge en digitale communicatiemiddelen en CAD (computer aided dispatching), biedt duidelike meerwaarde voor alarmering, aansturing en ondersteuning van het korps. MATERIEEL 1. Inventaris type aantal voorzien in grondreglement aantal in dienst Wagenpark industriële autopomp zware of extrazware autopomp 7 7 halfzware autopomp lichte autopomp bosbrandweerwagen pomp op aanhanger(nom. debiet >= 500 l/m) schuimautopomp/ container/ aanhanger voertuig/container/aanhangwagen met bluspoeder tankwagen / tankcontainer (alle volumes) 2 3 autoladder (nom. hoogte 20 tot 50 m) 1 1 hoogwerker (nom. hoogte 20 tot 50 m) 1 2 slangenwagen/ container/ aanhanger bevridingswagen verkeersslachtoffers 1 1 reddingswagen/ container 1 1 (zwaar bevridingsmaterieel) voertuig/ container klimteam duikwagen/ container materieelwagen karweiwagen/ pick-up 3 4 /bestelwagen commandovoertuig (break) commandovoertuig alle terrein 1 1 cp-ops 1 1 CP telecommunicatievoertuig dienstvoertuig (personenwagen) 3 2 personeelswagen(minibus, minivolume) 3 4 haakarmvoertuig zonder kraan 2 1 haakarmvoertuig met kraan 1 ambulance 4 4 open container (bak) 2 voertuig/ container adembescherming voertuig/ container ogs milieuwagen/ container gesloten hoge container 13

14 (inzetbaar en/of ingericht voor specifiek of meervoudig gebruiksdoel) kraanwagen takelwagen vorklift 0 1 boot op aanhanger 2 2 meetwagen Zware pompcontainer voor grootwatertransport 1 7 Niet rollend materieel draagbare motorpomp 1 per autopomp + 7 stroomaggregaat >= 6KVA lichtschuimgenerator 1 overdrukventilator 2 5 onderdrukventilator 1 ademluchtcompressor adembeschermingstoestel met gesloten 7 7 kringloop adembeschermingstoestel met open kringloop gaspak chemiepak 8 8 valharnas 6 valstopapparaat 3 reanimatietoestel 6 explosiemeter (multimeter) 2 2 gasconcentratiemeter/ gasdetectie toestel 3 8 detectietoestel nucleaire straling 1 1 stralingsdosismeter 6 6 warmtebeeldcamera 1 dompelpomp nom. debiet >= 500 l/m 1 per autopomp 15 draagbare lichtmast 16 staaldraadtakel (alle vermogens) 4 lier op wagen (alle vermogens) 4 hydraulisch aggregaat (bevriding van verkeersslachtoffers) 5 persslangen (aantal meter) Ø 25 mm Ø 45 mm Ø 70 mm Ø 110 mm Ø 150 mm Uitsluitend gebruik van het materieel door de brandweer? 3. Gebruiksboeke (reiswizer)voor elk voertuig? 4. Onderhoudsregistratie voor elk voertuig? 5. Is er voor elk voertuig een schouwingbewis? 14

15 6. Periodieke keuringen voor de hef -en hiswerktuigen? (ARAB - art elevator, autoladder, hisbanden, kettingen, takels...) Datum laatste keuring? 3 mei Periodieke keuring handladders volgens NBN S21-047? Hebben ze een identificatienummer? 8. Testenkwaliteit ademlucht? 9. Periodieke keuringen ademluchtflessen? 10. Onderhoudsschema ademluchtcompressor? 11. Worden de adembeschermingstoestellen gereinigd + gekeurd? 12. Worden de gelaatsmaskers hermetisch opgeborgen? 13. Zin er nog heupgordels in gebruik? 14. Valbescherming? Componenten gekeurd? 15. Onderhoudscontract voor explosiemeter(s) Datum laatst uitgevoerde onderhoudsbeurt: 29 uni Beschikt het korps over een technische ploeg? Verricht men zelf herstellingen? n Onderhoud en reparatie s worden uitgevoerd door de leveranciers of door merkgarages. O PMERKINGEN Voertuigenpark, niet-rollend materieel Over het algemeen geeft het wagenpark, even als he t niet-rollende materieel een goede indruk. Het onderhoud alsook de periodieke controles bliken efficiënt uitgevoerd te worden. De materieelaantallen beantwoorden aan de wettelike minima, die overigens geruime tid aan herziening toe zin. De brandweerinspectie merkt in de ambulances en de voornaamste brandweervoertuigen boordcomputers op die gekoppeld zin aan AVL (automatic vehicle location). Brandweer Aalst scoort hiermee innoverend. Enkele euvels worden vastgesteld. Er zin verscheidene wissellaadbakken in gebruik die een strikte manoeuvreaanpak vergen. Bi het afzetten van een lading door middel van het haakliftsysteem moet de bemanning van het containervoertuig voldoende zicht te hebben op de plaats waar de lading wordt afgezet. De chauffeur en zin birider dienen ervoor te zorgen dat er zich geen personen achter het voertuig bevinden. Het is best om in de cabine van de wagen een beknopte procedure te voorzien, waarin is aangegeven op welke wize en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden bi de werkzaamheden. (Zie ook opmerking kazerne). 15

16 De brandweervoertuigen van meer dan 2.5 ton hebben nog geen veiligheids- en identificatiemarkeringen conform aan de Ministeriële omzendbrief terzake d.d. 9 maart Wil deze striping laten aanbrengen (eventueel gefaseerd) met prioriteit voor de inzetbare voertuigen in de eerste lin. Het is aangewezen om persslangen en watervoerende armaturen te merken. De toename van oefeningen en interventies in zonaal hulpverleningsverband noopt tot deze ingreep, waardoor identificeren en recupereren vereenvoudigd worden. De inspectie merkt enkele dienstwagens op, waarvan het zichtbare gedeelte aan de buitenkant niet geschilderd is met rode verf RAL Wil deze voertuigen laten herspuiten in de genormaliseerde kleur, opdat uniformiteit zou verzekerd worden. Persoonlike beschermingsmiddelen Volgens artikel 4 van het koninklik besluit van 13 uni 2005 betreffende de persoonlike beschermingsmiddelen, is de werkgever ertoe gehouden de risico s inherent aan de arbeid op te sporen en de geëigende materiële maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen. Brandweer Aalst beschikt over aangepaste persoonlike beschermingsmiddelen en oefent controle uit op het correcte gebruik ervan. Het verdient echter aanbeveling om die gebruiksregels ook op papier te zetten en voor alle PBM instructienota s ter beschikking te stellen van het brandweerpersoneel. Alle attributen die de inspectie opmerk t met betrekking tot ongevalsbestriding gevaarlike stoffen, zoals gasconcentratiemeters, gaspakken, en nucleaire stylodosismeters(commandowagen), zin van een verouderd type en geraakten in onbruik. De maximale gebruiksduur van de gaspakken is ruimschoots overschreden. 16

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Merelbeke DATUM INSPECTIE: 29.11.07 NIS-NUMMER: 44043

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Merelbeke DATUM INSPECTIE: 29.11.07 NIS-NUMMER: 44043 PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER: Merelbeke DATUM INSPECTIE: 29..07 NIS-NUMMER: 44043 Willems D. Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterende

Nadere informatie

PROVINCIE: Antwerpen. BRANDWEER: Mechelen DATUM INSPECTIE: NIS-NUMMER: Willems D.

PROVINCIE: Antwerpen. BRANDWEER: Mechelen DATUM INSPECTIE: NIS-NUMMER: Willems D. PROVINCIE: Antwerpen BRANDWEER: Mechelen DATUM INSPECTIE: 27.09.2007 NIS-NUMMER: 12025 Willems D. Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterende onder

Nadere informatie

PROVINCIE: West-Vlaanderen. BRANDWEER: Oostkamp DATUM INSPECTIE: NIS-NUMMER: 31022

PROVINCIE: West-Vlaanderen. BRANDWEER: Oostkamp DATUM INSPECTIE: NIS-NUMMER: 31022 PROVINCIE: West-Vlaanderen BRANDWEER: Oostkamp DATUM INSPECTIE: 30.10.07 NIS-NUMMER: 31022 Willems D. Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterende

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. De Veuster F. De Saedeleer J. adjunct-adviseur ingenieur

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. De Veuster F. De Saedeleer J. adjunct-adviseur ingenieur INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE: Limburg BRANDWEER: Lommel NIS-NUMMER: 72020 DATUM INSPECTIE: 22 augustus 2001 geadresseerden Gouverneur Provincie Limburg Burgemeester Lommel Officier-dienstchef brandweer De

Nadere informatie

ORGANISATIE. PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Temse. DATUM INSPECTIE: 7 maart 2007 NIS-NUMMER: 46025

ORGANISATIE. PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Temse. DATUM INSPECTIE: 7 maart 2007 NIS-NUMMER: 46025 PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER: Temse DATUM INSPECTIE: 7 maart 2007 NIS-NUMMER: 46025 De Veuster A. Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterend

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

AFDELING VI : ORGANISATIE VAN DE BRANDWEERDIENST

AFDELING VI : ORGANISATIE VAN DE BRANDWEERDIENST GEMEENTEBESTUUR 8300 KNOKKE-HEIST GRONDREGLEMENT voor de gemengde brandweerdienst AFDELING I : ORGANISATIE VAN DE BRANDWEERDIENST AFDELING I AFDELING II AFDELING III AFDELING IV AFDELING V AFDELING VI

Nadere informatie

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE.

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Provincie Oost-Vlaanderen HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de

Nadere informatie

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL.

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL. MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL. Mevrouwen, Mijne Heren, Sedert verscheidene jaren helpt de Staat de gemeenten bij het aankopen

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. beroeps - gemengd - vrijwillig

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. beroeps - gemengd - vrijwillig INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE: Limburg BRANDWEER: Hasselt NIS-NUMMER: 71022 DATUM INSPECTIE: 26 en 27.11.2000 geadresseerden Gouverneur Provincie Limburg Burgemeester Hasselt Officier-dienstchef brandweer

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S )

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S ) MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S. 31.10.2007) Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden

Nadere informatie

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van de doelstellingen moeten de OPZ hun noden inzake personeel en materieel bepalen en een nulmeting

Nadere informatie

Organisatie. - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent

Organisatie. - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent D1 - BRANDWEER Organisatie - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent - Y-korpsen - Louter beroeps, of beroeps, aangevuld met vrijwilliger - 25-tal - Z-korpsen - Vrijwilligers

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG. J. DE SAEDELEER, M.-J. Ribbens,

INSPECTIEVERSLAG. J. DE SAEDELEER, M.-J. Ribbens, INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN BRANDWEERDIENST : WEVELGEM NIS-NUMMER : 34.041 DATUM INSPECTIE : 27.06.2002 geadresseerden Gouverneur Provincie West-Vlaanderen De heer Burgemeester Officier-dienstchef

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. De Veuster F. De Saedeleer J. Adjunct-adviseur ingenieur. Willebroek Sint-Amands

INSPECTIEVERSLAG 1.ALGEMEEN. De Veuster F. De Saedeleer J. Adjunct-adviseur ingenieur. Willebroek Sint-Amands INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE: Antwerpen BRANDWEER: Willebroek NIS-NUMMER: 12040 DATUM INSPECTIE: 27 en 28.09.'00 geadresseerden Gouverneur Provincie Antwerpen Burgemeester Willebroek Officier-dienstchef

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant De zoneraad van 21 maart heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 3 functies beroepssergeant postoverste

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be DOEL 1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het

Nadere informatie

aankoopdatum aankoopwaarde aantal gereden km PTO

aankoopdatum aankoopwaarde aantal gereden km PTO Bijlage bij het koninklijk besluit houdende vaststelling van de inventaris-en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP EN VAN DE ADEQUATE MIDDELEN. (inw. 7 december 2012) (B.S. 27.11.2012) Gelet op de wet van

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg

Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg Met ingang van 01 januari 2015 wordt, ten voordele van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, een retributie gevestigd op volgende prestaties uitgevoerd

Nadere informatie

Bij de inspectie op 07.08.07 zijn volgende personen aanwezig:

Bij de inspectie op 07.08.07 zijn volgende personen aanwezig: PROVINCIE: Oost-Vlaadere BRANDWEER: Lede DATUM INSPECTIE: 07.08.07 NIS-NUMMER: 41034 Willems D. Ispecteur Dit verslag va het ispectiebezoek uitgevoerd door de bradweerispectie, ressorterede oder de Federale

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 20 juli 2012 Persbericht Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 AUGUSTUS 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 AUGUSTUS 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 AUGUSTUS 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE NORMEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN DE BIJKOMENDE UITRUSTING DIE DE HULPVERLENINGSZONES EN PREZONES TER BESCHIKKING

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Waarschoot DATUM INSPECTIE: 07.03.07 NIS-NUMMER: 44072

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen. BRANDWEER: Waarschoot DATUM INSPECTIE: 07.03.07 NIS-NUMMER: 44072 PROVINCIE: Oost-Vlaadere BRANDWEER: Waarschoot DATUM INSPECTIE: 07.03.07 NIS-NUMMER: 44072 Willems D. Ispecteur Dit verslag va het ispectiebezoek uitgevoerd door de bradweerispectie, ressorterede oder

Nadere informatie

Hulpverlening in 2016

Hulpverlening in 2016 Hulpverlening in 2016 Hulpverleningszone Waasland KOL. THIERRY VAN GOETHEM De hervorming 1. Waarom hervormen? 2. Hulpverleningszone Waasland 3. Taken van de hulpverleningszone Post Melsele 1. Het traject

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS- EN SCHATTINGSREGELS VAN DE ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE GEMEENTEN AANGEWEND VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Prébrandweerzone Rivierenland SOP Procedure beveiliging van interventies op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Definitieve versie Goedgekeurd

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015

RETRIBUTIEREGLEMENT (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015 RETRIBUTIEREGLEMENT 2015 (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015 Artikel 1: van de prestatie Hulpverleningszone Waasland heft een retributie

Nadere informatie

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Agenda 1. Opdracht 2. Definities 3. Referentiekader 4. Normen voor Meetjesland 5. Spreiding materieel: invloedsfactoren 6. Voorstellen 2 1 Opdracht Opdracht Falck

Nadere informatie

OPERATIES-VTO. Organigram Directie Operaties/VTO. Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere. DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel

OPERATIES-VTO. Organigram Directie Operaties/VTO. Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere. DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel OPERATIES-VTO Organigram Directie Operaties/VTO Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere OPS Kpt Jean-Claude Vantorre DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel VTO Kpt Dries Van der Veeken Procedures

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG. Organisatie

INSPECTIEVERSLAG. Organisatie INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE: Antwerpen BRANDWEER: Herenthout NIS-NUMMER: 13012 DATUM INSPECTIE: 4.7.03 en 7.01.04 geadresseerden Gouverneur Provincie Antwerpen Burgemeester Herenthout Officier-dienstchef

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ.

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ. Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Deze omzendbrief heeft als doel om de hulpverleningszones en de Brusselse

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Functionele analyse: vlamvertragende bivakmuts. 1. Aspecten verbonden aan de continuïteit van de bescherming, de ergonomie en het comfort

Functionele analyse: vlamvertragende bivakmuts. 1. Aspecten verbonden aan de continuïteit van de bescherming, de ergonomie en het comfort Functionele analyse: vlamvertragende bivakmuts - De bivakmuts wordt gebruikt tijdens interventies die, afhankelijk van het risiconiveau, de brandweerhelm vereisen. Ze wordt gedragen samen met de brandweerhelm,

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

SAH Hulp. Snel de mensen met de juiste kwalificaties naar de interventie sturen, dit met de juiste voertuigen.

SAH Hulp. Snel de mensen met de juiste kwalificaties naar de interventie sturen, dit met de juiste voertuigen. Doel: SAH Hulp. Snel de mensen met de juiste kwalificaties naar de interventie sturen, dit met de juiste voertuigen. Opschalen is altijd mogelijk. (verlies bij opschalen: 5 tot 10 min.) Vandaag: 20% mensen

Nadere informatie

Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112

Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112 1 Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112 Dr. F. Gijsenbergh Med. Directeur HC 100 Antwerpen Marc Van Bouwelen Verpl.Spoed, adj. med. directeur 2 GDA 2013 HC112 Antwerpen Systeem DGH en

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG ORGANISATIE. C vrijwillig

INSPECTIEVERSLAG ORGANISATIE. C vrijwillig INSPECTIEVERSLAG PROVINCIE: Limburg BRANDWEER: Berige DATUM INSPECTIE: 9 oktober 2007 NIS-NUMMER: 71004 De Veuster A. Ispecteur Willems D. Ispecteur Dit verslag va het ispectiebezoek uitgevoerd door de

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Directie uitrusting actieplan 2016

Directie uitrusting actieplan 2016 Directie uitrusting actieplan 2016 1. Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 1.1. Brandweer De hulpverleningszone wil op vlak van zowel rollend als niet-rollend materiaal inzetten op uniformiteit. Elke

Nadere informatie

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- [Met de scheepvaartcontrole belaste dienst] REGISTER VAN LAAD- EN LOSGEREI

KONINKRIJK BELGIE --- [Met de scheepvaartcontrole belaste dienst] REGISTER VAN LAAD- EN LOSGEREI III. Certificaten en register voor laad- en losgerei 1. Register van laad- en losgerei (Omslagblad) MOD 1 Register nr...... Naam van het schip... Roepnaam... Thuishaven... Naam van de eigenaar... KONINKRIJK

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Nieuwe aanwervingen 2014-2015

INFORMATIEFOLDER Nieuwe aanwervingen 2014-2015 BRANDWEER RAVELS INFORMATIEFOLDER Nieuwe aanwervingen 2014-2015 Brandweer Ravels zone TAXANDRIA Melkerijstraat 1 2381 Weelde 014 65 97 52 e-mail: info@brandweerravels.be 014 47 36 89 (Fax) Infofolder werving

Nadere informatie

Afdeling I. Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving (B.S. 26.1.2004; errata: B.S. 8.3.2004) Wijziging: Koninklijk

Nadere informatie

BESLUIT. Na beraadslaging : Artikel 1: Retributie

BESLUIT. Na beraadslaging : Artikel 1: Retributie Na beraadslaging : BESLUIT Artikel 1: Retributie Met ingang van 1 april 2008 is een retributie verschuldigd voor de hieronder genoemde interventies van de brandweerdienst, ten laste van de begunstigde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/11/049 AANBEVELING NR 11/01 VAN 19 APRIL 2011 BETREFFENDE HET TOEGANGSRECHT VAN DE PATIËNT TOT DE BESTEMMELINGEN

Nadere informatie

De heer Mark Van der Poorten, burgemeester

De heer Mark Van der Poorten, burgemeester PROVINCIE: Oost-Vlaadere BRANDWEER: Dederleeuw DATUM INSPECTIE: 06.12.06 NIS-NUMMER: 41011 Willems D. Ispecteur Dit verslag va het ispectiebezoek uitgevoerd door de Bradweerispectie, ressorterede oder

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015 en 15 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 Aanwezig: Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

DISPATCHERS FIRE FOR LIFE

DISPATCHERS FIRE FOR LIFE BRANDWEERZONE In de week van 9 november stellen we het ontwerp van meerjarenbeleidsplan van Brandweerzone Rivierenland voor aan de postoversten, de officieren en de burgemeesters. Alle andere medewerkers

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Inventaris van de gevaren: brandweerhandschoenen

Inventaris van de gevaren: brandweerhandschoenen Inventaris van de gevaren: brandweer 1. Opmerkingen - eigenschappen: Referentienorm: EN 659 Beschermende voor brandweerlieden Mogelijkheid om te hebben met lange of korte manchetten. De stof wordt niet

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s?

Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s? Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s? Focus op drie cruciale uitdagingen Uitvoering van de complexe brandweerhervorming Aanpak suboptimale organisatie

Nadere informatie

DIENSTNOTA 2005/14. alarmering brandweer HERENTALS door brandweer GEEL met ingang van 14.05.05 8u00: informatie, procedures, handelwijze

DIENSTNOTA 2005/14. alarmering brandweer HERENTALS door brandweer GEEL met ingang van 14.05.05 8u00: informatie, procedures, handelwijze Herentals, 28 april 2005 DIENSTNOTA 2005/14 BETREFT : alarmering brandweer HERENTALS door brandweer GEEL met ingang van 14.05.05 8u00: informatie, procedures, handelwijze Oud-Strijderslaan 2200 Herentals

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 7 MEI 2004 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE GEBOUWEN DIE ALS NOODHUISVESTING KUNNEN DIENEN.

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 7 MEI 2004 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE GEBOUWEN DIE ALS NOODHUISVESTING KUNNEN DIENEN. MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 7 MEI 2004 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE GEBOUWEN DIE ALS NOODHUISVESTING KUNNEN DIENEN. Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Het Eerste Verdrag van Genève van 12 augustus

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden 1. De vrijwillige brandweer 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure 1. Gespreksavond 2. Aanwervingsvoorwaarden 3. Sportproeven 4. Schriftelijk examen en selectiegesprek 5. Medisch

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

DIENSTNOTA 2006/13. Herentals, 17 juli BETREFT : standaard operatie procedures brandweer Herentals

DIENSTNOTA 2006/13. Herentals, 17 juli BETREFT : standaard operatie procedures brandweer Herentals BRANDWEER HERENTALS GEWESTCENTRUM Z Herentals, 17 juli 2006 DIENSTNOTA 2006/13 BETREFT : standaard operatie procedures brandweer Herentals Een werkgroep samengesteld uit de officieren en de bevelvoerders

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie