PROVINCIE: Aalst. BRANDWEER: Oost-Vlaanderen. DATUM INSPECTIE:10 juli 2007 NIS-NUMMER:41002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE: Aalst. BRANDWEER: Oost-Vlaanderen. DATUM INSPECTIE:10 juli 2007 NIS-NUMMER:41002"

Transcriptie

1 PROVINCIE: Aalst BRANDWEER: Oost-Vlaanderen DATUM INSPECTIE:10 uli 2007 NIS-NUMMER:41002 Fons De Veuster Inspecteur Dries Willems Inspecteur Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van artikel 9, 2 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, is gebaseerd op een vooraf ingevulde vragenlist, evenals op nazicht van documenten en administratieve bescheiden ter plaatse en op kantoor. De waarnemingen en de gesprekken van de inspecteur(s) geven aanleiding tot opmerkingen, die geformuleerd worden na de deelrubrieken. Bi de inspectie op zin volgende personen aanwezig: De heer Jacques Baudewin, kapitein-commandant De heer Wim Van Biesen, luitenant De heer Ulrik Deshommes, luitenant De heer Carlos Schellinck, luitenant De heer Gilles Lacante, onderluitenant

2 ORGANISATIE 1. Korpstype Y gemengd 2. Beschermde gemeente(n) aantal inwoners oppervlakte (ha) Aalst Erpe-Mere Haaltert Hoofdkazerne - Adres: Vriheidsstraat 55 - Telefoon: Oproepnummer: 053/ Administratief nr.: 053/ Fax nr.: 053/ adres brandweer: - Voorposten: 1. Hogeweg 121a 9320 Erembodegem 2. Kortenbosdries, 9320 Moorsel 4. Organisatie hulpverlening Korps Afstand(km) X: Gent 38,75 Y: C: CB: Liedekerke 14,58 5. Overeenkomsten met andere gemeenten als gevolg van artikel 20 van het koninklik besluit van , met uitwerking buiten de hulpverleningszone? Wiziging van het beschermde grondgebied E40 d.d. 3 maart Het brandweerkorps is ingedeeld in de hulpverleningszone? Oost-Vlaanderen (3): Zuid - Oost-Vlaanderen

3 PERSONEEL 1. Officier-dienstchef naam: Kapitein-commandant J. Baudewin adres: Schoolstraat 51, 9320 Nieuwerkerken telefoon: 053/ Korpssecretaris: niet aangewezen (permanentie binnen de kantooruren) 3. Personeelsbestand (HP +VP) graad kapitein luitenant onderluitenant grondreglement kapiteincommandant officiergeneesheer adudant-leraar in de lichamelike opvoeding adudant wettelik minimum (KB ) beroepspersoneel grondreglement In dienst wettelik minimum (KB ) vriwilligers in dienst sergeantmaoor eerste sergeant sergeant korporaal brandweerman totaal

4 4. Opkomst bi interventies (vriwilligers) Tidens de kantooruren? 45% Buiten de kantooruren? 58% 5. Specifieke taakverdeling officieren doorgevoerd? J. Baudewin ( kapitein-commandant): algemene leiding W. Tombeur (luitenant): preventie W. Van Biesen (luitenant): preventie, opleiding U. Deshommes (luitenant): materieel C. Schellinck (luitenant): preventie G. Lacante (onderluitenant): vriwilligers, dringende geneeskundige hulpverlening 6. Verstandhouding (volgens dienstchef) goed 7. Gemiddelde leeftid van het operationele personeel (bi benadering)? 40 à 45 aar 8. Aantal operationele damespersoneelsleden? 0 9. Worden alle vriwilligers aarliks medisch gekeurd? O PMERKINGEN Het verschil tussen het aantal effectief in dienst zinde vriwilligers en het aantal dat is opgenomen in het grondreglement, is bizonder groot. Het is aanbevolen om het vriwilligerskader dat is opgenomen in het grondreglement te wizigen indien het niet meer overeenstemt me t de reële noden. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 1. Grondreglement: gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 april Huishoudelik reglement: geen (de bevelvoerder werkt met dienstnota s) 3. Verzekeringen 4

5 POLIS NUMMER MAATSCHAPPIJ B.A. verzekeringspolis Ethias Arbeidsongevallen 1. beroepspersoneel Ethias 2. vriwilligers Ethias Voertuigenverzekering Ethias Ander brandweermaterieel Ethias Overlidensverzekering Ethias 4. Retributiereglement 5. Administratieve stukken Dienstnemingcontracten? Nagezien van: Hans De Bondt, brandweerman François Sonck, luitenant Register hulpoproepen? Geautomatiseerd Aanwezigheid - en prestatieregister? Inschrivingsregister + persoonlike dossiers? identiteit, burgerlike staat? gezinssituatie: (bi ongeval te verwittigen personen)? bloedgroep? nummer van inschriving? aanduidingen dringende terugroeping? persoonlike steekkaart (gevaarlike stoffen, besmetting)? Voorzien in Abifire, maar niet efficiënt in gebruik Inventarissen? Materieel? Verbruiksgoederen? Interventiekledi? Grondreglement O PMERKINGEN Een grondig nazicht van het grondreglement van brandweer Aalst valt buiten het bestek van dit verslag. Indien gewenst, kan voor een preadvies een vraag worden gericht aan de Juridische Directie van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid. Enkele zaken worden evenwel opgemerkt. 5

6 Artikelen 8 en 12 van het modelreglement voor de organisatie van een gemeentelike gemengde brandweerdienst, bilage 2 van het koninklik besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelike reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelike brandweerdiensten, werden bi koninklik besluit van 14 oktober 1991 gewizigd. Het grondreglement van brandweer Aalst werd niet in dezelfde zin aangepast. In het vierde punt van artikel 23 wordt bepaald dat voor de vriwilliger ontslag van ambtswege wordt uitgesproken wanneer hi zonder gegronde redenen gedurende één kalenderaar niet deelneemt aan 50% van de voor hem georganiseerde oefeningen ofwel aan geen enkele interventie of taak behorende tot de opdrachten van de brandweer Aalst. Regelmatig deelnemen aan oefeningen en interventies is essentieel voor de operationele inzetbaarheid van het brandweerpersoneel. De inspectie heeft dan ook begrip voor de reden waarom deze bepaling wordt ingelast, maar wenst er op te wizen dat er in dit artikel niet kan worden afgeweken van het modelreglement. Mogelike maatregelen tegen veelvuldige afwezigheden bi interventies en oefeningen zin opgenomen bi de opmerkingen onder het hoofdstuk Interventies en oefeningen. Artikel 33 van het grondreglement van brandweer Aalst betreffende de onverenigbaarheden bepaalt dat het ieder lid van een beroepsafdeling verboden is om, zelf of door een tussenpersoon, enige handel te bedriven of enige bediening te vervullen waarvan de uitoefening zou worden geacht onverenigbaar te zin met hun ambt. Ook die bepaling is niet conform het modelreglement voor de organisatie van een gemeentelike gemengde brandweerdienst en dient dus te worden geschrapt. De onverenigbaarheden zoals bepaald in het statuut van het gemeentepersoneel bliven echter van toepassing op het beroepspersoneel. Huishoudelik reglement In tegenstelling tot wat in artikel 25 van het grondreglement wordt bepaald, heeft brandweer Aalst geen door de gemeenteraad vastgesteld reglement van orde waarin de dienstbetrekkingen, de plichten van de leden en op algemene wize, de maatregelen betreffende de werking van de dienst en de uitvoering van de bepalingen van het grondreglement worden gepreciseerd. Het reglement van orde, of huishoudelik reglement, is een belangrik instrument voor bestuur en brandweer om de werking van de dienst te regelen en meer in detail uit te werken. In tegenstelling tot de gewone dienstnota die enkel de leden van de brandweer bindt, wordt het huishoudelik reglement door de gemeenteraad goedgekeurd. Bovendien verklaart de stagiair bi het ondertekenen van het dienstnemingscontract het huishoudelik reglement te kennen en zich eraan te onderwerpen. Het opstellen ervan is dan ook aangewezen. Dienstnemingcontracten Voor de vriwillige officieren dient, naar analogie met het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, een contrac t van onbepaalde duur te worden opgemaakt. De dienstnemingscontracten bevatten geen motivering van de woonplaatsverplichting. Een voorbeeld van een formule die kan worden opgenomen in de contracten, is terug te vinden in de ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden. Verzekeringen 6

7 Uit de voorgelegde documenten blikt dat de polissen burgerlike aansprakelikheid, arbeidsongevallen en overliden correct werden aangepast aan de verschillende wizigingen bi KB. INTERVENTIES EN OEFENINGEN 1. Aantal interventies - beknopte statistiek tot op heden branden dringende medische hulpverlening andere interventies totaal Oefeningen Aantal voorziene uren op aarbasis (individueel)? 84 voor de vriwilligers 1 à 1,5 uur per dienstprestatie voor de beroepsbrandweerlui + 4 dagen in dagopleiding per aar Waar? In de kazerne s en op divers e locaties binnen de beschermde gemeenten Wanneer? Dageliks voor de beroepsmensen Op maandagavond van 19u30 tot 21u30 voor de vriwilligers Worden er maatregelen genomen tegen niet geoorloofde afwezigheden? Eerder ontoereikend Welke? Dienstnemingscontracten worden niet verlengd bi herhaald absenteïsme Mogelikheden tot sportbeoefening? Niet voor de vriwilligers Wordt er op aarbasis voldoende aandacht besteed aan adembescherming? Zin er mensen die geen adembescherming kunnen of willen dragen? Zin er gezamenlike oefeningen met grootschalige inzet binnen de hulpverleningszone? Beschikt de brandweer over voldoende oefenterrein met een brandkraan of waterput? n Beschikt het korps over voldoende didactisch materieel? Beschikt het korps over voldoende praktische oefenobecten Zin er praktische handleidingen van het materieel voor iedereen beschikbaar? Is de korpsdokter voldoende actief bi de opleiding in zake levensreddende handelingen? n 7

8 Kunnen de leden van de brandweer vlot deelnemen aan bizondere opleidingen (brandweerduiken, computer, speciale reddingstechnieken )? Wie is er specifiek verantwoordelik voor de oefensystematiek?lt. Wim Van Biesen en Olt. Gilles Lacante (vriwilligers) 3. Alarmering (vriwilligers) Er wordt opgeroepen via het HC 10. De gegevens worden ingevoerd door een call taker en verwerkt door een dispatcher in een systeem met computersturing. De beroepsploeg met dienst en de vriwilligers worden gealarmeerd via alarmontvangers, lichtkrant en geluidssignaal in de kazerne. Alarmeert men voldoende selectief (vriwilligers)? Is er een permanent verzekerde telefoonwacht in de kazerne? 4. Spraak en datacommunicatie 5. Individuele zakontvangers? ASTRID - verenigbare radioapparatuur volgens Tetranorm? Computer gestuurde alarmering en vertrek (CAD)? Zin er nog sirenes beschikbaar? Kunnen ze nog in werking worden gesteld? De radiokamer neemt ook oproepen in ontvangst voor een ander brandweerkorps? voor brandweer Geraardsbergen en brandweer Wichelen Specifieke opleiding voor de radiokameroperatoren voorzien? Telecommunicatie apparatuur - Vast opgestelde radio s: 3+ 4 ASTRID - Mobiele radio s: ASTRID - Portofoons: Alarmontvangers: Gsm: 4 - Zender - ontvangers gaspakdragers: 0 - Zender - ontvangers duikers: 3 - Personal computers: 25 gedeeltelik 5. Dienstrooster (vriwilligers - organisatie?) Elke post is verdeeld in 2 groepen. Van 7 tot 19 uur worden steeds 2 groepen opgeroepen. Buiten deze uren wordt maar één enkel e groep gealarmeerd. Een kleine pagerwacht (= 2 vriwilligers per post e n per dag) die instaat voor wespenverdelging e n niet dringende kleine klussen wordt georganiseerd onder toezicht van de postoverste. 6. Dringende medische hulpverlening centrum (centra) 100: Gent aantal ambulances: 4 bediende regio: > brandweergewest ziekenvervoer? dringend Worden de hulpverleners -ambulanciers (bikomend) vergoed voor hun interventies? Maakt er een verpleegkundige deel uit van het personeelsbestand? n 8

9 7. Gemiddelde uitruktid voor de eerste hulpploeg? 1 minuut 8. Gemiddelde opkomsttid voor de eerste hulpploeg naar het verst afgelegen punt van het te beschermen gebied? 12minuten 9. Uitrukprocedures of operationele richtlinen? onderofficieren en instructeurs 10. Personeelsbezetting autopomp eerste uitruk? 6 personen 11. Gedetailleerde bistandsprocedures bi opschaling voor brandbestriding, calamiteiten of rampen? 12. Persoonlike alarmtoestellen in gebruik, die akoestische en al dan niet elektronische signalen uitzenden, wanneer een brandweerman in nood is? n OPMERKINGEN Brandweer Aalst beschikt over enkele brandweerduikers, die bi diverse hulpverleningsoperaties kunnen worden ingezet. Met 6 mensen is het evenwel bizonder moeilik om een permanentie te verzekeren 24 op 24 uur. Het is aangewezen om een zonaal duikteam op touw te zetten, gekoppeld aan een specifieke alarmering. Duiken binnen het raam van de openbare veiligheid is een risicovolle onderneming. Voor de inspectie dient de brandweer binnen de hulpverleningszone een duidelik beleid te ontwikkelen met aandach t voor: het behalen van een getuigschrift van reddingsduiker afgeleverd door een erkende brandweerschool; het opstellen van operationele richtlinen (minimale uitrusting, droge pakken volgelaatsmaskers, messen, lampen, gidslinen, logistiek enz.); inzetvoorbereiding, opleiding en training; periodiek medisch onderzoek met aflevering van een geschiktheidsattest; het voeren van een oordeelkundige duikadministratie(duiklogboek) reiniging en optimaal onderhoud van de volledige duikersuitrusting; inrichting van een geschik t voertuig met gepaste opbergmogelikheden en geriefelike omkleedvoorzieningen; inrichting van een werkruimte waar duikpakken gereinigd kunnen worden; inrichting van een lokaal waar duikpakken gedroogd kunnen worden; kennisgeving van oefeningen aan de arbeidsinspectie; aanstelling van een chef met ervaring betreffende duikwerkzaamheden op de plaats van de interventie. het opstellen van sluitende alarmeringsprocedures. De inspectie wenst ook te verwizen naar het KB van 25 april 2007 tot wiziging van het KB van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s bi werkzaamheden in een hyperbare omgeving. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen duikwerkzaamheden en reddingsopdrachten. 9

10 Het is noodzakelik om alle ongevallen veroorzaakt door oefeningen, opleidingen en inzetten te noteren in een register. Ongeacht de ernst van het ongeval dient er altid een onderzoek naar de oorzaak ingesteld worden. De duikinstructeur moet op verzoek individueel inzage kunnen krigen van eventueel buiten het korps gemaakte duiken (bvb sportclub). Het is aangewezen dat de brandweerhulpverleningszone waartoe Aalst behoort gedetailleerde procedures over bistand en opschaling schriftelik uitwerkt, met de intentie om de overgang van een incident met dagelikse routine naar een incident met grootschalige inzet zo geleidelik mogelik te laten verlopen. Door de opschaling volgens deze procedures te laten verlopen is het voor de bistand ontvangende gemeente, versterking verlenende korpsen en de leiding van de operaties duidelik wat van iedereen verwacht wordt. Zie artikel 1 van het Ministerieel besluit van 14 april 1999, tot vaststelling van de minimale inhoud van de hulpverleningsovereenkomsten. De inspectie merkt dat enkele brandweervriwilligers ongeoorloofd afwezig bliven op oefeningen. Zowel oefeningen als interventies zin verplichte kernactiviteiten binnen de brandweer, die de kwaliteit en de efficiëntie van de hulpverlening op termin moeten waarborgen. De brandweerinspectie wist erop dat niemand ongeoorloofd weg kan bliven. De loopbaanonderbreking of het tidskrediet zin tot op heden niet opgenomen in de statutaire bepalingen met betrekking tot de brandweervriwilligers. Wanneer een functioneringsgesprek met betrokkenen niet helpt, dienen ordemaatregelen toegepast worden. Deze administratieve maatregelen zin best op te nemen in het huishoudelik reglement. Er is geen beroep tegen mogelik. In voorkomend geval kan het dienstnemingscontract niet verlengd worden of kan er gepeild worden naar het blivend beantwoorden aan de wervingsvoorwaarden (artikel 21 derde lid organiek reglement). De inspectie herinnert de brandweerleiding en de stedelike overheid eraan, dat hedendaags ook met vriwilligers een professionele aanpak van de brandweerzorg vereist is en dat opleiding en praktiktraining daar onwrikbaar deel uit van maken. BRANDWEERKAZERNE Hoofdkazerne 1. Is de locatie geschikt (bereikbaarheid, uitvalswegen)? n 2. Verwarming voldoende? n Welke brandstof? gas 3. Noodstroomvoorziening geïnstalleerd? Indien a, welk type? dieselgroep 4. Uitsluitend gebruik van de kazerne door de brandweer? 5. Milieuvergunning beschikbaar? 6. Is de kazerne uitgerust met bliksemafleiders? n 10

11 7. Aantal uitvalspoorten? 5 Hoe worden ze geopend en gesloten? elektrisch en manueel 8. Voldoende sanitaire voorzieningen voor zowel heren -als damespersoneelsleden? n 10. Droogtoren (alternatieve installatie) en een wasplaats voor persslangen? 11. Voldoende ruimte beschikbaar voor Stalling brandweervoertuigen in de parkeergarage? Opslag van logistiek interventiematerieel en verbruiksgoederen? Praktische opleiding (oefenterrein)? Administratie, archief en onthaal? Herstelling en onderhoud van voertuigen en niet-rollend materieel? Vlot parkeren van de persoonlike voertuigen? Sportbeoefening? Theoretische opleiding (leszaal?) Vestiaire interventiekledi? Onderhoud adembescherming? n n n nauweliks n n 12. Huisbewaarder ondergebracht in de kazerne? n 13. Gescheiden kleedkamers voor dames en heren? n 14. Specifiek lokaal voor optimaal onderhoud van adembeschermingsmiddelen? 15. Lokaal waar gaspakken degelik kunnen gereinigd worden? n 16. Ruimte waar gaspakken kunnen gedroogd worden? n 17. Kan interventiekledi en laarzen gereinigd worden in de kazerne? n 18. Radiokamer voldoende functioneel ingericht? OPMERKINGEN De brandweerkazerne die in het stadscentrum is ingeplant, beantwoordt functioneel niet afdoende aan de noden van een modern en slagvaardig brandweerkorps, dat hulpverlening dient te bieden aan meer dan inwoners. Functionele tekortkomingen, evenals een benepen huisvesting van materieel en personeel worden vastgesteld. Ze belemmeren in belangrike mate optimale uitruktiden. In vorige inspectieverslagen werden al eerder belangrike euvels opgesomd, die niet door verbouwing op dezelfde locatie kunnen verholpen worden. De inspectie stelt vast dat het stadsbestuur niet echt concrete plannen heeft om een nieuwe hoofdkazerne te bouwen en vooralsnog wacht op de invulling van de op stapel staande brandweerhervorming. De parkeergarages zin te klein geworden door het zich uitbreidende wagenpark. De brandweervoertuigen staan zeer eng naast en na elkaar gerangeerd. De structurele integriteit is niet gewaarborgd. De ruimte tussen de wagens met geopende deuren is te krap, of onbestaande en kan 11

12 hectische parkeer - en rangeermanoeuvres veroorzaken bi het uitrukken. De voertuigen draaien door de uitvalspoorten van de centrale stelplaats haast onmiddellik de straat op zonder dat een bufferruimte voorzien is. De benodigde draaicirkel van inridende en uitridende brandweervoertuigen omsluit haast de ganse straatbreedte. Enkele pilasters dragen het dak en vormen obstakels. De zolderingen zin te laag opdat zonder brokken te maken vlot gestationeerd kan worden met materieel dat standaard gestapeld is op het dak van de wagens. Eén autopomp voorzien van een hoogwerker is bizonder moeilik te rangeren zonder averi. De wissellaadbakken kunnen slechts buiten op- en afgezet worden en hinderen aldus andere uitrukkende voertuigen. Ze staan eerder benepen onder een veel te laag afdak. De wagens van de parkeerruimten die uitgeven op de binnenplaats staan haaks op de uitvalsririchting geplaatst en de vereiste veilige draaicirkel wordt niet gerespecteerd. Er zin helemaal geen voorbehouden parkeerplaatsen voor het brandweerpersoneel voorzien in de kazerne of in de onmiddellike omgeving. In het bizonder voor de brandweervriwilligers wordt het erg moeilik om verkeersboetes te vermiden. Ze dienen lukraak te parkeren in een verkeersluwe zone met betaalautomaten en welke voorbehouden is voor bewoners. Bovendien is er een school in de onmiddellike omgeving. Het oefengebeuren dient zich gedeeltelik af te wikkelen op de te kleine binnenplaats. Alle daar georganiseerde oefeningen hinderen het vlot uitrukken van de brandweervoertuigen. Er is duidelik onvoldoende ruimte voor het uitvoeren van pomptesten, noch voor plaatsing en gebruik van eenvoudige praktikgebonden oefenobecten. De inspectie merkt op dat het niet echt aangewezen is om een beroepskern altid te laten uitwiken naar een oefenzone op een vreemde locatie. Hi vervult immers een sleutelfunctie bi inzetten van diverse aard met mogelik materieel dat achterblift in de hoofdkazerne. Er waren oorspronkelik 2 remises voorzien voor de ambulances(4 stuks) van de medische dringende hulpverlening, die duidelik afgescheiden zin van de parkeergarages voor de brandweervoertuigen. Ze kunnen bi noodzaak verwarmd worden en bieden ruimte voor optimaal hygiënisch handelen. Ze zin voorzien van een wastafel en van stapelmogelikheden voor sanitaire verbruiksgoederen ( lakens, medische zuurstof, verbanden e.d.) Een van deze garages wordt nu ingenomen door dienstwagens, die nie t echt een eerste uitrukfunctie vervullen. Er ontbreekt een specifiek lokaal voor het reinigen en drogen van duikersuitrustingen. Het is wenselik om een individuele uitlaatgasafzuiging met automatische afkoppeling en verklikkersysteem te mont eren voor alle interventievoertuigen. De ruimte tussen de wagens en de wanden van de stelplaatsen laten dit weliswaar op dit ogenblik niet toe. De kantoorruimten binnen de kazerne kennen heel wat beperkingen. Het meubilair is gedeeltelik verouderd en bestaat hier en daar uit afdankertes(ook in de leszalen). De ontvangstruimten zin echter functioneel. Er zin er geen gescheiden kleedkamers noch voldoende sanitaire voorzieningen voor een mogelike introductie van vrouwelike brandweerlui in het operationele personeelseffectief. In regel dienen kleedkamers gescheiden toegangen te hebben tot het sanitair voor beide seksen (ARAB). Positieve vaststellingen De werkplaats voor adembeschermingsmiddelen is voldoende hygiënisch- en degelik uitgerust en maakt het werken volgens een vaste kringloop, met scheiding tussen het natte en het droge gedeelte, mogelik. Er wordt door 12

13 de specifiek verantwoordelike(n) strikt toegezien op het onderhoud en correcte gebruik van de adembeschermingsmiddelen. De ganse onderhoudscyclus wordt volledig geautomatiseerd geregistreerd. De inspectie looft dan ook de inspanningen die op dat vlak door brandweer Aalst worden geleverd. De radiokame r voorzien van moderne analoge en digitale communicatiemiddelen en CAD (computer aided dispatching), biedt duidelike meerwaarde voor alarmering, aansturing en ondersteuning van het korps. MATERIEEL 1. Inventaris type aantal voorzien in grondreglement aantal in dienst Wagenpark industriële autopomp zware of extrazware autopomp 7 7 halfzware autopomp lichte autopomp bosbrandweerwagen pomp op aanhanger(nom. debiet >= 500 l/m) schuimautopomp/ container/ aanhanger voertuig/container/aanhangwagen met bluspoeder tankwagen / tankcontainer (alle volumes) 2 3 autoladder (nom. hoogte 20 tot 50 m) 1 1 hoogwerker (nom. hoogte 20 tot 50 m) 1 2 slangenwagen/ container/ aanhanger bevridingswagen verkeersslachtoffers 1 1 reddingswagen/ container 1 1 (zwaar bevridingsmaterieel) voertuig/ container klimteam duikwagen/ container materieelwagen karweiwagen/ pick-up 3 4 /bestelwagen commandovoertuig (break) commandovoertuig alle terrein 1 1 cp-ops 1 1 CP telecommunicatievoertuig dienstvoertuig (personenwagen) 3 2 personeelswagen(minibus, minivolume) 3 4 haakarmvoertuig zonder kraan 2 1 haakarmvoertuig met kraan 1 ambulance 4 4 open container (bak) 2 voertuig/ container adembescherming voertuig/ container ogs milieuwagen/ container gesloten hoge container 13

14 (inzetbaar en/of ingericht voor specifiek of meervoudig gebruiksdoel) kraanwagen takelwagen vorklift 0 1 boot op aanhanger 2 2 meetwagen Zware pompcontainer voor grootwatertransport 1 7 Niet rollend materieel draagbare motorpomp 1 per autopomp + 7 stroomaggregaat >= 6KVA lichtschuimgenerator 1 overdrukventilator 2 5 onderdrukventilator 1 ademluchtcompressor adembeschermingstoestel met gesloten 7 7 kringloop adembeschermingstoestel met open kringloop gaspak chemiepak 8 8 valharnas 6 valstopapparaat 3 reanimatietoestel 6 explosiemeter (multimeter) 2 2 gasconcentratiemeter/ gasdetectie toestel 3 8 detectietoestel nucleaire straling 1 1 stralingsdosismeter 6 6 warmtebeeldcamera 1 dompelpomp nom. debiet >= 500 l/m 1 per autopomp 15 draagbare lichtmast 16 staaldraadtakel (alle vermogens) 4 lier op wagen (alle vermogens) 4 hydraulisch aggregaat (bevriding van verkeersslachtoffers) 5 persslangen (aantal meter) Ø 25 mm Ø 45 mm Ø 70 mm Ø 110 mm Ø 150 mm Uitsluitend gebruik van het materieel door de brandweer? 3. Gebruiksboeke (reiswizer)voor elk voertuig? 4. Onderhoudsregistratie voor elk voertuig? 5. Is er voor elk voertuig een schouwingbewis? 14

15 6. Periodieke keuringen voor de hef -en hiswerktuigen? (ARAB - art elevator, autoladder, hisbanden, kettingen, takels...) Datum laatste keuring? 3 mei Periodieke keuring handladders volgens NBN S21-047? Hebben ze een identificatienummer? 8. Testenkwaliteit ademlucht? 9. Periodieke keuringen ademluchtflessen? 10. Onderhoudsschema ademluchtcompressor? 11. Worden de adembeschermingstoestellen gereinigd + gekeurd? 12. Worden de gelaatsmaskers hermetisch opgeborgen? 13. Zin er nog heupgordels in gebruik? 14. Valbescherming? Componenten gekeurd? 15. Onderhoudscontract voor explosiemeter(s) Datum laatst uitgevoerde onderhoudsbeurt: 29 uni Beschikt het korps over een technische ploeg? Verricht men zelf herstellingen? n Onderhoud en reparatie s worden uitgevoerd door de leveranciers of door merkgarages. O PMERKINGEN Voertuigenpark, niet-rollend materieel Over het algemeen geeft het wagenpark, even als he t niet-rollende materieel een goede indruk. Het onderhoud alsook de periodieke controles bliken efficiënt uitgevoerd te worden. De materieelaantallen beantwoorden aan de wettelike minima, die overigens geruime tid aan herziening toe zin. De brandweerinspectie merkt in de ambulances en de voornaamste brandweervoertuigen boordcomputers op die gekoppeld zin aan AVL (automatic vehicle location). Brandweer Aalst scoort hiermee innoverend. Enkele euvels worden vastgesteld. Er zin verscheidene wissellaadbakken in gebruik die een strikte manoeuvreaanpak vergen. Bi het afzetten van een lading door middel van het haakliftsysteem moet de bemanning van het containervoertuig voldoende zicht te hebben op de plaats waar de lading wordt afgezet. De chauffeur en zin birider dienen ervoor te zorgen dat er zich geen personen achter het voertuig bevinden. Het is best om in de cabine van de wagen een beknopte procedure te voorzien, waarin is aangegeven op welke wize en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden bi de werkzaamheden. (Zie ook opmerking kazerne). 15

16 De brandweervoertuigen van meer dan 2.5 ton hebben nog geen veiligheids- en identificatiemarkeringen conform aan de Ministeriële omzendbrief terzake d.d. 9 maart Wil deze striping laten aanbrengen (eventueel gefaseerd) met prioriteit voor de inzetbare voertuigen in de eerste lin. Het is aangewezen om persslangen en watervoerende armaturen te merken. De toename van oefeningen en interventies in zonaal hulpverleningsverband noopt tot deze ingreep, waardoor identificeren en recupereren vereenvoudigd worden. De inspectie merkt enkele dienstwagens op, waarvan het zichtbare gedeelte aan de buitenkant niet geschilderd is met rode verf RAL Wil deze voertuigen laten herspuiten in de genormaliseerde kleur, opdat uniformiteit zou verzekerd worden. Persoonlike beschermingsmiddelen Volgens artikel 4 van het koninklik besluit van 13 uni 2005 betreffende de persoonlike beschermingsmiddelen, is de werkgever ertoe gehouden de risico s inherent aan de arbeid op te sporen en de geëigende materiële maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen. Brandweer Aalst beschikt over aangepaste persoonlike beschermingsmiddelen en oefent controle uit op het correcte gebruik ervan. Het verdient echter aanbeveling om die gebruiksregels ook op papier te zetten en voor alle PBM instructienota s ter beschikking te stellen van het brandweerpersoneel. Alle attributen die de inspectie opmerk t met betrekking tot ongevalsbestriding gevaarlike stoffen, zoals gasconcentratiemeters, gaspakken, en nucleaire stylodosismeters(commandowagen), zin van een verouderd type en geraakten in onbruik. De maximale gebruiksduur van de gaspakken is ruimschoots overschreden. 16

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling. 1.4 1.4 Kernpunten. 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking

1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling. 1.4 1.4 Kernpunten. 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking Inhoud Inhoud Voorwoord Voorwoord 1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling 1.2 1.2 Missie Missie 1.3 1.3 Visie Visie 1.4 1.4 Kernpunten 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking 2.2 2.2 Veiligheid

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie