VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012"

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel Fax De voorzitter opent de vergadering om uur. VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 PATRIMONIUM EN WERKING 02. Overheidsopdracht Plaatsen tijdelijke modulaire units (33) bij het WZC a. Goedkeuring bestek. Raadsleden Sofie Dehullu en Koen Demeestere vervoegen de vergadering om 19.32u. Wanneer gestart wordt met de afbraakwerken aan het bestaande WZC, i.f.v. de vernieuwing en uitbreiding, moet een opvang voor de 33 bewoners klaar staan. Naar analogie met de bouw van de 12 tijdelijke modulaire units, wordt geopteerd voor het bouwen van een afdeling met 33 kamers op basis van modulaire unitbouw. Deze kan geplaatst worden naast de bestaande gebouwen van Blyhove II, op de parking. Een dubbel gebruik van lift en inkom is mogelijk. Het ontwerpteam voor de nieuwbouw kreeg uitbreiding van opdracht om ook dit dossier te begeleiden zij hebben het lastenboek klaar gemaakt voor dit project. Hierbij werd vertrokken van het dossier 12 units, en werden de ervaringen uit dit project verwerkt. De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd door het ontwerpteam op ,85 excl. BTW. Hier zal ook gewerkt worden met een systeem van terugkoopvergoeding (op te geven door de inschrijver). Deze houdt ook in de fundering, demontage- en retourkosten. Er wordt prijs gevraagd voor een constructie die (max.) 4,5 jaar kan blijven staan. Procedure via algemene offerte-aanvraag. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) het bestek goed te keuren en de opdracht te gunnen via een procedure van algemene offertevraag. Schepen Eliane Spinc le en raadslid Guido Margodt vervoegen de vergadering om 19.35u. 03. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 7 studio s voor opvang asielzoekers (LOI).

2 Het gebouw in de Blokkestraat 5, dat nu leegstaat en in vervallen toestand is, is voorzien om afgebroken te worden. Afbraak kan pas nadat ook een voorstel van nieuwbouw wordt voorgelegd (eerdere aanvraag tot slopen werd geweigerd omdat niet kon aangetoond worden dat een nieuw project in de plaats zou komen). Architect Pascal Schneider werd aangesteld door de Raad hij heeft een project uitgetekend waarin de bouw van 7 studio s voorzien is om asielzoekers in het kader van LOI-werking op te vangen. Het project houdt rekening met de doelgroep/werking LOI, en voorziet in studio s voor alleenstaanden met een beperkt basiscomfort voor een korte verblijfsduur. Ook naar afwerkingsgraad wordt gestreefd naar duurzaamheid, robuustheid en aandacht voor onderhoud. Het dossier is klaar voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Deze aanvraag kan gecombineerd worden met het herindienen van de eerdere aanvraag vergunning tot slopen van het bestaande gebouw. Deze dossiers moeten beiden ingediend worden bij de dienst stedenbouw, Brugge. De raad beslist in mondelinge stemming met 9 stemmen voor, 2 stemmen tegen (Gemeentebelangen), het dossier dat nodig is om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, goed te keuren. Deze aanvraag wordt gecombineerd met het herindienen van de aanvraag tot slopen van het bestaande gebouw (zie beslissing raad gunning opdracht aan architect Sophie Vermoere). 04. Bespreking nota sociale huisvesting (+indexering huurprijzen). Deze nota werd reeds uitgebreid besproken in de vergadering van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, alsook reeds kort aangekondigd/toegelicht in de variabespreking van een vorige zitting. Het is de bedoeling om een aantal principes van huisvesting te formaliseren (zoals geen bijkomende doorgangswoningen meer opnemen in ons bestand), alsook de prijszetting van de huur die aangerekend wordt. De nota lag ter inzage. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de nota sociale huisvesting en de prijsbepaling huurprijs goed te keuren. 05. Bespreking nota uitbreiding LOI. Deze nota werd reeds uitgebreid besproken in de vergadering van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, alsook reeds kort aangekondigd/toegelicht in de variabespreking van een vorige zitting. Fedasil wil uitbreiding bekomen bij verschillende LOI s om de spreiding van de asielzoekers mogelijk te maken. Klemtoon (zeker voor ons bestuur) ligt daarbij vnl. op alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen. Deze laatste doelgroep vereist een gespecialiseerde en intensievere aanpak. Op basis van het spreidingsplan 2010 zou ons bestuur nog enkele bijkomende plaatsen moeten realiseren. Wanneer op vrijwillige basis er geen uitbreidingen komen, overweegt men een nieuw materieel spreidingsplan. Wij zouden overwegen om een 4-tal plaatsen bijkomend op te nemen. Het is de bedoeling om op termijn over te gaan tot een uitbreiding van het LOI, echter enkel nadat eerst geschikte huisvesting gevonden wordt.

3 Eerst wordt uitgekeken naar een geschikte huurwoning. Is die niet beschikbaar, wordt een aankoop overwogen. De nota lag ter inzage. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de nota uitbreiding LOI goed te keuren. Dit houdt in dat wanneer geschikte huisvesting gevonden wordt (huur/koop) er een uitbreiding met een 4-tal plaatsen (voor alleenstaanden) wordt aangevraagd bij Fedasil. 06. Overheidsopdracht IT-aankoopcontract (raamcontract) hardware, software en ondersteuning ( ) : a. Goedkeuren bestek In de raadszitting van 12 april 2012 ging de OCMW-raad er principieel mee akkoord dat OCMW Zwevegem zou deelnemen aan de procedure voor het afsluiten van een IT-raamovereenkomst. Deze procedure wordt georganiseerd door Stad Kortrijk, die optreedt als opdrachtencentrale. Dit betekent dat OCMW Zwevegem na gunning zelf instaat voor het bestelproces van ICT-materiaal en hiervoor niet afhankelijk is van Stad Kortrijk. Teneinde de deelname aan deze opdracht te officialiseren, is het nodig dat de raad de keuze van wijze van gunnen, het bestek en de samenwerkingsovereenkomst goedkeurt. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) : 1. in te stemmen met de voorwaarden van het IT-raamcontract conform het bestek met referenties ICT-8222 en als wijze van gunnen voor het IT-raamcontract te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf, dit overeenkomstig art. 17 paragraaf 3, 2 en 4 van de wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24/12/93, met toepassing van Europese bekendmakingsvoorschriften, waarbij de stad Kortrijk optreedt als aanbestedende overheid. 3. de samenwerkingsovereenkomst betreffende het IT-raamcontract goed te keuren. 07. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst kapper/kapster WZC. Momenteel heeft het OCMW Zwevegem een samenwerkingsovereenkomst met één kapster. Het is wenselijk een bijkomende kapper/kapster in huis te halen en met die persoon een samenwerkings-overeenkomst af te sluiten voor gebruik van het kapsalon en vastleggen van de tarieven. Er werd een oproep gelanceerd; geïnteresseerde kapsters zijn op gesprek gekomen. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Tamara Houttaeve. 08. Overheidsopdracht Verschaffen en implementeren van boekhoudsoftware in het kader van de beleids- en beheercyclus (voor gemeente & OCMW Zwevegem), levering software voor sociale dienst en thuis- en ouderenzorg met bijhorend onderhoud en actualisatie : a. Goedkeuren bestek

4 Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zorgt voor een verdere implementatie van het resultaatgericht publieke management zoals voorzien in het gemeentedecreet en OCMW-decreet, en beschrijft de onderliggende financiële cyclus en de daarbij horende boekhoudregels. De gemeenten en de OCMW's zullen een gelijkaardige boekhouding voeren en aangezien ons bestuur werk maakt van een verregaande integratie van beide financiële diensten (naast fysieke samenvoeging van beide diensten zullen ook de takenpakketten over de besturen heen lopen), is het de bedoeling om beide besturen met dezelfde boekhoudsoftware te laten werken. Gezien het OCMW veel belang hecht aan de samenwerking tussen financiële dienst en de sociale dienst en dienst thuis- en ouderenzorg, wordt de software voor sociale dienst en dienst thuis- en ouderenzorg meegenomen in dit lastenboek, om zo de link tussen die pakketten te optimaliseren. De gemeenteraad heeft in zitting van 29 mei 2012 het OCMW aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor deze opdracht. Rekening houdend met de huidige prijzen, wordt de grens van bereikt. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) het voorliggend lastenboek goed te keuren en een procedure van algemene offertevraag te starten. 09. Overheidsopdracht Tijdsregistratie, toegangscontrole en planningssoftware voor gemeente & OCMW Zwevegem : Overdracht mandaat aan gemeentebestuur voor het voeren van de procedure. Eind 2006 werd een procedure gevoerd om tijdsregistratie in te voeren bij gemeente en OCMW Zwevegem. De opdracht werd toen gezamenlijk gevoerd, maar het tijdsregistratiepakket dat uiteindelijk werd aangekocht bestond uit twee afzonderlijke licenties voor gemeente en OCMW. In 2013 verhuizen gemeente en OCMW naar het Gemeentepunt. Ook de personeelsdiensten zullen plaats nemen in eenzelfde bureau en de samenwerking tussen de diensten wordt intenser. Om die reden streven wij ernaar een tijdsregistratiepakket in gebruik te nemen, dat werkt via één licentie. Op die manier worden medewerkers van gemeente en OCMW in hetzelfde pakket beheerd, met dezelfde rekenregels, uurroosters en rapporten. Voor het woonzorgcentrum wordt de opdracht tijdsregistratie meteen ook uitgebreid met een module planningssoftware. Deze module ondersteunt leidinggevenden bij het opmaken van (onregelmatige) uurroosters, berekenen van overuren, berekenen of de nodige bezetting per dag aanwezig is,. Budgettair: voor het OCMW alleen werd de opdracht tijdsregistratie en planningssoftware (dus geen toegangscontrole) in het budget voorzien en geraamd op voor de aanschaf (excl. onderhoudscontract). De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) mandaat te geven aan het gemeentebestuur om de overheidsopdrachtprocedure te voeren voor gemeente én OCMW. 10. Principiële beslissing inzake deelname aan de procedure voor het afsluiten van een aankoopcontract van meubilair voor het Gemeentepunt. De initiële raming die de architecten opstelden voor aankoop van meubelen werd verfijnd op basis van een concrete insteek van OCMW, gemeente en politie over hoeveel stukken meubilair te voorzien zijn.

5 Er wordt voorgesteld dat OCMW en politie zelf het nodige meubilair aankopen. Dit zou gekoppeld worden aan een lagere huurprijs die beiden zullen betalen aan de gemeente als eigenaar van het gebouw. Budgettair kan hiervoor ruimte gemaakt worden. De gemeente Zwevegem zou optreden als opdrachtencentrale voor het OCMW. Er zal dus één bestek gelanceerd worden, waardoor we hetzelfde meubilair als de gemeente aankopen, maar na gunning wel zelfstandig instaan voor de bestellingen. Raming voor het aandeel OCMW komt op ca excl. BTW. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) principieel akkoord te gaan met deelname aan de procedure voor het afsluiten van een aankoopcontract van het meubilair voor het Gemeentepunt. FINANCIEN 11. Betaalbaar stellen uitgaven. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de uitgaven betaalbaar te stellen.

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring VERSLAG OCMW-raad Raad van 26/05/2011 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 Notulen open zitting Samenstelling Mevrouw Liesbeth Homans, OCMW voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie