STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007"

Transcriptie

1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN

2

3 SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk heeft WES een strategisch plan voor de ontwikkeling van het toerisme in Kortrijk opgesteld met als tijdsoogpunt de periode In een eerste stap vond een uitgebreide analyse plaats van de huidige toestand gebaseerd op onderzoek van bestaande bronnen en de persoonlijke consultatie van een groot aantal betrokken actoren. Deze analyse leidde tot een aantal vaststellingen uitgewerkt onder de vorm van een sterkte-zwakteanalyse. Dit maakte het mogelijk om vervolgens een toekomstvisie uit te werken die daarna werd vertaald in strategische beleidslijnen en acties op verschillende domeinen. We vatten de voornaamste bevindingen en besluiten van het onderzoek samen. 1. Huidige sterkten en zwakten De analyse van de huidige toestand van het toerisme in Kortrijk brengt aan het licht dat Kortrijk over een divers aanbod beschikt zowel voor de eigen bevolking als voor de bezoekers gesteund op onder meer een cultuurhistorisch aanbod en creatie, innovatie en design. Toch moeten we ook wijzen op een aantal aspecten die in de toekomst moeten verder uitgewerkt worden, zoals: de verdere uitbouw van een kwalitatief hoogstaand toeristisch product; de verdere uitbouw van de verwevenheid van verschillende complementaire functies in de stad en de nabije omgeving; de verdere uitbouw van een kwalitatief ondersteunend aanbod zoals onthaal, horeca, kleinhandel en logies; de verdere ontwikkeling van de profilering van de stad en meer bepaald toerisme in Kortrijk; de ontwikkeling van een doelgerichte marketingstrategie met aandacht voor producten communicatiestrategie; de versterking van de slagkracht van de dienst voor toerisme; de versterking van de samenwerking tussen publieke en private actoren; de organisatie van een beleidsondersteunend informatie- en monitoringsysteem.

4 2. Toekomstvisie Het toeristisch beleid van Kortrijk moet in het teken staan van het bevorderen van het toerisme naar Kortrijk door: te werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol ; te werken binnen een ruimere context met Kortrijk als centrum; marktconform te handelen op een dynamische en kwaliteitsvolle manier. Het beleid initieert en stimuleert een passende productontwikkeling teneinde te voldoen aan de behoeften van de bovenlokale recreant en klassieke dag/stadstoerist. In tweede instantie wordt ook aandacht besteed aan de verblijftoerist waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen de stad Kortrijk en de omgeving zoals de Leiestreek, Lys sans Frontières en het Eurodistrict. Belangrijke kritische succesfactoren om dit te realiseren, zijn: volledig benutten van het toeristische kernproduct; versterken van de ondersteunende infrastructuur; opstellen van een marktconforme citymarketingstrategie en toeristische positionering; uitwerken van een marketingstrategie; versterken van de organisatiestructuur van de dienst voor toerisme; kennis ontwikkelen inzake de behoeften en tevredenheid van de vooropgestelde doelgroepen. 3. Strategische beleidslijnen Om deze visie te realiseren moeten een aantal strategische keuzes worden gemaakt. Als marktstrategie is geopteerd om de beschikbare middelen prioritair in te zetten ten voordele van bovenlokale recreatie en dagtoerisme uit het Eurodistrict Kortrijk-Rijsel, Vlaanderen, het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en de provincie Henegouwen. Vervolgens wordt Nederland (regio ten zuiden van de as Amsterdam-Utrecht) en het Franse Nord - Pas de Calais en Ile-de-France selectief bewerkt. Kortrijk moet op deze markten en binnen de doelgroepen de ambitie hebben een toeristisch product te ontwikkelen opgebouwd rond cultuur en historie, en hedendaagse, innovatieve en stijlvolle projecten. Dit wordt vervolgens geconcretiseerd in een positionering rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorisch en hedendaags/innovatief/stijlvol vertaald in een authentieke ervaring ingebed in cultuur en historie en voorgesteld op een innovatieve, hedendaagse en stijlvolle manier. De positionering wordt ook gekoppeld aan beelden die verwijzen naar een stadsbeleving: waarbij innovatie wordt aangewend om de cultuurhistorie beleefbaar te maken; waarbij creatie, innovatie en design geplaatst worden in een historisch en toekomstig perspectief.

5 Deze toeristische positionering moet verder verfijnd en toegepast worden binnen het beleid waarbij ook aandacht moet gaan naar het verder concretiseren en coördineren van de stedelijke kernpositionering. Op het gebied van de ontwikkeling van het aanbod, marketing en organisatie zijn volgende beleidslijnen vooropgesteld: volledig benutten van het toeristische kernproduct met de uitbouw van de stadsbeleving waarbij: innovatie wordt aangewend om de historie beleefbaar te maken, creativiteit (kunsten), innovatie en design worden geplaatst in een historisch en toekomstig perspectief, de samenhang tussen de verschillende deelruimtes wordt geïntensiveerd, meer bepaald het historische kerngebied, het Buda-Kunsteneiland en het winkelwandelgebied, het stedelijk product geënt wordt op de Leiestreek en aanvullend wordt met bezienswaardigheden in het Eurodistrict en Lys sans Frontières, aandacht gaat naar de beleving van het toeristisch product, een evenementenvisie wordt ondersteund; versterken van de ondersteunende infrastructuur: verbetering van de informatievoorziening voor de bezoekers, ondersteunen selectieve uitbreiding logiesaanbod in de binnenstad en stimuleren tot yield management; uitwerken van een marketingstrategie: uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden, ontwikkelen modulair aanbod van dagtrips met hoge belevingswaarde, proactiever communicatiebeleid met doorvoeren positionering en een algemene en intensieve informatiecampagne; versterken van de organisatiestructuur: uitbouw van een passend personeelskader en een toeristisch overlegplatform, ontwikkeling van een performant informatie- en monitoringsysteem. 4. Acties Om deze strategische beleidslijnen in de praktijk om te zetten, zijn acties voorgesteld op alle vermelde beleidsdomeinen. In de volgende samenvatting geven we een overzicht van de meest prioritaire acties voor de Dienst Toerisme op elk van deze vlakken op korte ( ) en middellange termijn ( ). Een belangrijke basisvoorwaarde voor de realisatie en uitvoering van dit strategische plan is de ontwikkeling van de toeristische organisatie gekoppeld aan de uitbouw van een passend personeelskader (zeven personeelsleden) en de reservering van voldoende financiële middelen (voornamelijk een promotiebudget tussen en euro).

6 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk Korte termijn Beleid 1. Goedkeuring en ondersteuning vanuit het stedelijk beleidsniveau van de toeristische visie met specifieke aandacht voor de centrale doelstelling, kernproducten en -positionering, product-marktcombinaties en klantengroepen. 2. Werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol. Productontwikkeling 3. Primair werken rond de stadsbeleving van Kortrijk met aandacht voor de ondersteuning van: de blijvende investering in de verdere herinrichting van de publieke ruimte en de samenhang tussen de verschillende deelruimtes; de blijvende investering in architectuur en stadsvernieuwingsprojecten van topkwaliteit; de fysische uitbouw van volgende bezienswaardigheden: Laatgotisch stadhuis en het nieuwe stadhuis, Belfort, Sint-Maartenskerk, Begijnhof (creativiteit in het Begijnhof) met de Begijnhofkapel en Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwekerk (functieverandering met de herinrichting van de Gravenkapel), 11 juli Museum voor Cultuur en Identiteit, Broeltorens, ondergrondse middeleeuwse kelder; het Broelmuseum, de activiteiten van de culturele sector en het activiteitencentrum; de zichtbaarheid van historische en hedendaagse textielindustrie onder andere in het Vlasmuseum. 4. Blijvend aandacht besteden aan de recreatieve mogelijkheden in en rond Kortrijk. 5. Optimaliseren informatievoorziening (installatie informatiezuilen) en streven naar één regionaal Streekbezoekerscentrum met aandacht voor: optimaliseren van de bereikbaarheid van het Streekbezoekerscentrum en kortstondige parkeergelegenheid voor wagens en bussen; optimaliseren van de dienstverlening en uitstraling (antennefunctie van een culturele reserveringsmodule, professionaliteit, onderlijnen toeristische positionering, ); optimaliseren van de informatievoorziening (informatiezuilen) bij volgende strategische, toeristische punten in de binnenstad: de Broeltorens, de Grote Markt, het Schouwburgplein, winkel-wandelgebied (Foruminvest); kritisch doorlichten van de huidige signalisatie om te streven naar een eenduidige (toeristische) signalisatie in een hedendaagse, innovatieve en stijlvolle vorm. 6. Stimuleren tot yield management in het belang van het recreatief toerisme.

7 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 1) Korte termijn Positionering 7. Uitwerken en concretiseren van de centrale positionering van de stad en de creatie van één goed bemande en van de nodige kennis voorziene, citymarketingcel. 8. Praktisch uitwerken van een finale adequate toeristische positionering. 9. Intern informeren van de belanghebbende actoren met betrekking tot de toeristische kernpositionering en groepen tot de incorporatie van deze positionering in hun beleid en communicatie-uitingen. Marketing 10. Uitwerken van de voorgestelde positionering in communicatie-instrumenten (doorvoeren huisstijl). 11. Ontwikkelen van commerciële producten binnen de toeristische profilering naar de prioritaire doelgroepen waarbij in de eerste plaats werk gemaakt wordt van modulaire daguitstappen voor individuelen en groepen. 12. Opstellen van een communicatiestrategie met aandacht voor: een verfijning van het brochuremateriaal, publicaties of drukwerk, aanpassing van de website, een algemene en intensieve informatiecampagne in Vlaanderen en het Eurodistrict om het dagtoerisme naar Kortrijk aan te wakkeren. 13. Voorzien van een promotioneel budget tussen en euro. Organisatie 14. Streven naar een toeristisch overlegplatform waarbij het diensthoofd toerisme het overleg initieert. 15. Versterken van de huidige toeristische organisatie: uitbouw van passend personeelskader, te streven naar een fulltime coördinerende persoon om de backofficefunctie te initiëren en te coördineren en een B-niveau communicatieverantwoordelijke. 16. Streven naar een voldoende grote vrijheid van handelen binnen een jaarlijks goedgekeurd actieplan en budget. Informatie- en monitoringsysteem 17. Ontwikkelen van informatie- en monitoringsysteem. 18. Organiseren van een permanente balie-enquête.

8 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 2) Beleid Productontwikkeling Positionering Middellange termijn Blijvend werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol. 20. Blijvend ondersteunen van de stadsbeleving van Kortrijk. 21. Ruimtelijk structureren van de toeristische kernelementen: er moet gestreefd worden naar een verdichting van het Buda- Kunsteneiland, het historische kerngebied en het winkelwandelcircuit met specifieke aandacht voor levendige overgangen; er moet een fysische samenhang zijn tussen de binnenstad en het nabije buitengebied via een attractieve noord-zuidverbinding met Hoog Kortrijk (Kortrijk Xpo, Kinepolis, ) en het Vlasmuseum waarbij aandacht gaat naar een langzame verkeersverbinding met de binnenstad; er moet een fysische samenhang zijn met de Leiestreek via de groene Leieboorden: waarbij aandacht moet gaan naar sfeer en gezelligheid langs het water (esplanades, degelijk uitgebouwde jachthaven, ), als aanvang tot het recreatieve fietsroutenetwerk van de Leiestreek en zijn bezienswaardigheden. Op deze manier kunnen ook bezienswaardigheden in het Eurodistrict en in de Franse regio Lys sans Frontières op het stedelijke product worden geënt. 22. Ontsluiten van de toeristische kernelementen door volgende bestaande toeristische kernproducten fysisch te ontsluiten: Broeltorens, Laatgotisch stadhuis en het nieuwe stadhuis, Sint-Maartenskerk, Begijnhof met kapel en park, Onze-Lieve-Vrouwekerk met Gravenkapel, 11 juli Museum voor Cultuur en Identiteit, Broelmuseum, Vlasmuseum, Activiteitencentrum; door gebruik te maken van hedendaagse technologie en innovatieve ontwikkelingen voor het ontsluiten van moeilijk toegankelijke bezienswaardigheden bijvoorbeeld via timespots of een lichtplan; door blijvend aandacht te besteden aan de recreatieve mogelijkheden in en rond Kortrijk. 23. Ondersteunen van een evenementenvisie indien deze voldoet aan de toeristische positionering. Bijkomend dient aandacht te gaan naar het streven naar continuïteit door een op elkaar afgestemde programmatie en meer commerciële productontwikkeling om het evenementiële verder te ondersteunen. 24. Handhaven van het huidige logiesaanbod in de binnenstad en het uitbouwen van: de inplanting in de binnenstad van een hotel met twee sterren; sociaal toerisme met aandacht voor een jeugdherberg en budgetaccommodaties voor gezinnen. 25. Bestendigen toegankelijkheid en parkeermogelijkheden. 26. Ondersteunen kwalitatief shoppingaanbod en stimuleren horeca en gastronomisch aanbod. 27. Toepassen en communiceren van de toeristische marktpositionering.

9 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 3) Marketing Organisatie Informatie- en monitoringsysteem Middellange termijn Verder stimuleren van samenwerkingsverbanden en partnerships. 29. Voortzetten communicatie- en distributiebeleid met specifieke aandacht voor: permanente update van de virtuele informatievoorziening/website; ontwikkeling e-nieuwsbrief; intensifiëren van het onthaal van professionelen en pers. 30. Analyseren intrede van de private sector in de vorm van een PPS. 31. Organiseren van een behoefte- en tevredenheidsonderzoek. 32. Evalueren van de uitvoering en actualisatie van het strategisch plan.

10

11 INLEIDING Toerisme kan een belangrijke hefboom zijn voor de economische activiteiten in de stad Kortrijk en kan de bekendheid en uitstraling van Kortrijk versterken. Daarnaast neemt men aan dat de sector toerisme een belangrijke groeisector vormt voor de toekomst. Meer specifiek zijn er binnen de stad Kortrijk een aantal ontwikkelingen aan de gang, zowel inzake toeristisch product als inzake organisatie die deze groei kunnen aanzwengelen. Het is daarom belangrijk om de positie van het toerisme in Kortrijk binnen deze evoluerende omgeving duidelijk te definiëren en proactief in te spelen op mogelijke ontwikkelingen en opportuniteiten. Dit vereist het definiëren van een duidelijke beleidsvisie en bijhorende doelstellingen en acties. Binnen deze context voelt de stad Kortrijk de nood aan om over een strategisch beleidsplan voor toerisme te kunnen beschikken. Dit plan moet een duidelijke visie formuleren over de specifieke en duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme in deze stad en richtinggevend zijn voor toekomstige beleidsbeslissingen van zowel private als publieke actoren in de periode Specifieke aandacht moet gaan naar de toeristische productontwikkeling, de vermarkting van de toeristische producten, de uitbouw van een werkingsstructuur en de inzet van mensen en middelen. Dit plan heeft betrekking op de stad Kortrijk. Dit betekent dat de aandacht in de eerste plaats zal gaan naar de kern van het toeristisch product in de stad zelf. Voor zover in de deelgemeenten belangrijke aanbodaspecten aanwezig zijn of zich belangrijke opportuniteiten aandienen, worden deze mee opgenomen. Er wordt bij de uitstippeling van het toeristische beleid ook rekening gehouden met de beleidsvisies in de stad rond andere beleidsdomeinen en met de toeristische visies op hogere niveaus in het algemeen en ten aanzien van de Leiestreek in het bijzonder. We vangen het beleidsplan voor het toerisme te Kortrijk aan met een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot toerisme in Kortrijk. Hoofdstuk twee beschrijft de analyse van de bestaande toeristische situatie. In het derde hoofdstuk structureren we de resultaten naar de belangrijkste interne sterkten en zwakten van de toeristische sector in Kortrijk en naar de belangrijkste externe opportuniteiten en bedreigingen. Het vierde hoofdstuk behandelt de visievorming met andere woorden welke stad zou Kortrijk moeten zijn op toeristisch vlak. Hoofdstukken vijf en zes zijn respectievelijk gewijd aan de actiegerichte strategie en een besluit. De uitwerking van dit strategisch plan is mede gebaseerd op een uitgebreid bronnenonderzoek en face-to-facegesprekken met ongeveer dertig bevoorrechte getuigen zowel uit de toeristische sector als erbuiten. Bijkomend werd het proces ook begeleid door een projectsecretariaat, een stuurgroep en een denkgroep (zie ook bijlage 1). Per overlegorgaan werd gemiddeld drie keer samengekomen. We willen iedereen danken die in dit kader een bijdrage heeft geleverd. Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

12 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

13 INHOUDSTABEL SAMENVATTING INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1: WAT WIL KORTRIJK MET TOERISME? 7 1. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 7 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 8 3. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek Cultuurbeleid in Kortrijk Toekomstperspectieven en stadsvernieuwing 14 HOOFDSTUK 2: SITUATIEANALYSE Interne analyse Situering van de stad Kortrijk Toeristische kernproducten en aantrekkingselementen Ondersteunende toeristisch-recreatieve infrastructuur Bestemmingsmanagement Externe analyse Algemene tendensen in de toeristisch-recreatieve vraag - kwantitatief Kwantitatieve gegevens van de belangrijkste doelmarkten van Kortrijk buiten België: Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Algemene tendensen in de toeristisch-recreatieve vraag - kwalitatief 70 HOOFDSTUK 3: SWOT-ANALYSE Sterke en zwakke punten van Kortrijk Opportuniteiten en bedreigingen voor Kortrijk 75 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

14 HOOFDSTUK 4: VISIEVORMING MET BETREKKING TOT HET TOERISME TE KORTRIJK Visie Toekomstvisie Basisvragen Uitwerken van één kernpositionering Kritische succesfactoren 97 HOOFDSTUK 5: ACTIEGERICHTE STRATEGIE MET BETREKKING TOT HET TOERISME TE KORTRIJK KSF1: volledig benutten van het toeristische kernproduct Categoriseren van de toeristische aantrekkingselementen Ondersteunen fysische uitbouw van de toeristische kernproducten Ruimtelijk structureren van de toeristische kernelementen Uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden Ontsluiten van de toeristische kernproducten Ondersteunen van een evenementenvisie KSF2: versterken van de ondersteunende infrastructuur Optimaliseren van een persoonlijk onthaal Optimaliseren van de informatievoorziening Bestendigen toegankelijkheid en parkeermogelijkheden Ondersteunen kwalitatief shoppingaanbod en stimuleren horeca en gastronomisch aanbod Ondersteunen selectieve uitbreiding logiesaanbod in de binnenstad en stimuleren tot yield management KSF3: opstellen van een marktconforme citymarketingstrategie en toeristische positionering Verder uitwerken van een stedelijke kernpositionering en coördineren van het gebruik ervan Verfijnen en toepassen van de toeristische marktpositionering Intern communiceren naar alle belanghebbende actoren 122 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

15 4. KSF4: uitwerken van een marketingstrategie Ontwikkelen van commerciële producten naar de prioritaire doelgroepen Uitbouwen van samenwerkingsverbanden ter creatie van commerciële producten Bepalen van een communicatiestrategie Bepalen van een distributiestrategie KSF5: versterken van de organisatiestructuur van de dienst voor toerisme Definiëren van de organisatiestructuur Opstellen van competentieprofielen en ontbrekende competenties invullen via opleiding of aanvullen met nieuwe aanwervingen KSF6: Kennis ontwikkelen inzake de behoeften en tevredenheid van de vooropgestelde doelgroepen 148 HOOFDSTUK 6: BESLUIT 157 BIJLAGEN Bijlage 1: Leden projectsecretariaat, stuurgroep en denkgroep Bijlage 2: Vragenlijst Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

16 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

17 HOOFDSTUK 1: WAT WIL KORTRIJK MET TOERISME? In dit hoofdstuk wensen we te starten met een overzicht van de bestaande uitgangspunten en de toeristische visie inzake Kortrijk. Het is belangrijk dat deze in het begin van het strategisch plan worden vastgelegd zodat de evaluatie van de actuele situatie in de daaropvolgende punten kan worden beoordeeld tegenover onder andere deze uitgangspunten. Het is de bedoeling om via deze weg snel door te dringen tot de sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen. Specifiek voor de toeristische werking in Kortrijk ontbreekt evenwel een beleidsplan met een visievorming en bijhorende doelstellingen. We opteren er vervolgens voor beleidsdocumenten op hogere niveaus te consulteren die reeds een richting aangeven zoals: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, 2002; Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, richtinggevend gedeelte, Leiedal, ontwerp gemeenteraad mei 2006; Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek, Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, 2003; cultuurbeleid in Kortrijk, actieplan 2006 (PowerPoint); toekomstperspectieven en stadsvernieuwingsprojecten, Stad Kortrijk, Een officieel beleidsplan rond het binnenlands beleid van Toerisme Vlaanderen was in het najaar 2006 nog niet ter beschikking. 1. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West- Vlaanderen De planningscontext geeft een beeld van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren op het vlak van toerisme en recreatie. Met andere woorden, de planningscontext is het ruimtelijk kader voor het strategisch toeristisch-recreatief plan. Dit ruimtelijk kader heeft verschillende niveaus: Vlaams (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 ), provinciaal (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 2 ) en gemeentelijk (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 3 ). De ruimtelijke visie van de Provincie gaat uit van de ruimtelijke verscheidenheid of het in stand houden van de sterke eigenheid van de verschillende regio s van West- Vlaanderen. Om deze verscheidenheid te realiseren hanteert de Provincie volgende ruimtelijke principes: fysisch systeem als drager voor de verscheidenheid, selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in gedifferentieerd kernenpatroon, gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur en deelruimten als bevestiging van de diversiteit Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, integrale versie, Brussel, Provincie West-Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, Leiedal, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk, richtinggevend gedeelte, Ontwerp gemeenteraad mei Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

18 De deelruimte toerisme en recreatie draagt bij tot het welzijn van de mens en tot diversificatie van de economie. De uitwerking van het ruimtelijk beleid voor toerisme en recreatie is hiervan een gevolg. Volgende beleidsdoelstellingen worden vooropgesteld: duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod; optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van de streek; samenhang binnen en tussen toeristische regio s bevorderen; voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien. De gewenste ruimtelijke structuur wordt weergegeven op de hiernavolgende kaart (RG-10) waarbij: Kortrijk, als stedelijk gebied, een knooppunt (net zoals Waregem) is; De Gavers in Harelbeke als toeristisch-recreatieve knooppunten worden aanzien; lijnelementen zoals de Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit en de Schelde zorgen voor een aangename toeristisch-recreatieve verplaatsing van bezoekers binnen een netwerk. De aandacht moet vooral gaan naar de kwaliteit en de belevingswaarde van de lijnelementen en de directe omgeving; het landelijk toeristisch-recreatief netwerk Interfluvium potentieel heeft. De volgende gemeenten behoren geheel of gedeeltelijk tot de Interfluviumruimte: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem. De toeristisch-recreatieve potenties dienen provinciegrensoverschrijdend beoordeeld te worden in samenhang met de Vlaamse Ardennen (provincie Oost-Vlaanderen). Hierbij worden volgende punten vooropgesteld: de openheid van het golvend landschap versterken, een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor zachte functies ondersteunen en het kanaal Kortrijk-Bossuit natuurlijk en toeristisch-recreatief uitbouwen, zoals het fietsnetwerk, het intekenen van nieuwe provinciale wandelpaden, de verdere uitbouw van bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur (pompgebouw Bossuit), het opstarten van een netwerk onthaalboerderijen, uitbouwen van kleinschalige toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten (als logies), een netwerk hoeveproducten, indien mogelijk enkele dorpskernvernieuwingsprojecten, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk In het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk wordt de positie van Kortrijk aangegeven, met name: Kortrijk moet inspelen op een mix van troeven aangezien het te klein is om zich uitsluitend als de winkelstad of de interieurstad of de nijverheidsstad te profileren; de domeinen waarop Kortrijk zich profileert zijn innovatie, creatie en design. Daarbovenop zal de stad zich op enkele domeinen dienen te profileren op Vlaams en internationaal niveau, met name: Kortrijk, een stad met goed functionerende deelgebieden (onder andere het verknopen van het cultuurhistorisch en het winkel-wandelcircuit in de binnenstad); Kortrijk, centrum van de regio (onder andere grootschalige, unieke, regionale functies aanbieden zoals Buda-eiland, regionale sportinfrastructuur, muziekcentrum, ); Kortrijk, een eigen identiteit binnen de metropool Rijsel (onder andere de profilering van Kortrijk in Vlaanderen en binnen de grensoverschrijdende metropool Rijsel als stad van cultuur en design met het kunsteneiland Buda en Interieur). Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

19 9

20 Hiervoor worden onder andere volgende ruimtelijke concepten aangehaald: De binnenstad als hart voor Kortrijk waarbij voor de verbetering gewerkt wordt met zes hefbomen: het openbaar domein, het winkel-wandelgebied, het historisch patrimonium, het cultureel aanbod, het onderwijs en het algemeen woonklimaat. Daarbij wordt aandacht besteed aan: het Buda-eiland wordt cultuureiland, Kortrijk Weide als nieuw multifunctioneel stadsdeel, het winkel-wandelgebied als levendig en goed functionerend winkelgebied tussen Veemarkt en de noord-zuidas, het gebied tussen Leie en winkel-wandelgebied als het 'Historische Kortrijk', de stationsbuurt als stedelijk knooppunt, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de Groene-Gordel-Oost combineert groen met grootschalige voorzieningen, Overleie als kwalitatief woongebied, een goed geaccommodeerde en gezellige binnenstad. Expo, onderwijs en diensten kunnen zich verder ontwikkelen op Hoog Kortrijk waarbij de noord-zuidas de historische stad met Hoog Kortrijk verbindt. De beide polen moeten functioneren als één geheel. Kortrijk Leiestad: herstel van het contact met het water waarbij de Leie en het kanaal Kortrijk-Bossuit belangrijke assen vormen. Volgende acties vormen potentiële elementen voor vernieuwing: herinrichting van de oevers van de oude en de nieuwe Leie brengen de stad naar het water, het Buda-eiland (kunsteneiland), het westelijke deel van de Leie met nadruk op open ruimte, natuur en landschap, het recreatief parkgebied met openluchtzwembad en de Wikings (integratie recreatieve functies langsheen het water) en de oude Leiearm voor watergebonden recreatie. Een vitaal buitengebied waarbij ten zuiden van Kortrijk de open ruimte van het Interfluvium wordt aangehaald. Landbouw blijft hier belangrijk maar er zijn mogelijkheden tot functieverbreding zoals hoevetoerisme, verwerking en verkoop van hoeveproducten, In het kader van de multifunctionele ontwikkeling van het buitengebied wordt de open ruimte ook beschouwd als een drager van laagdynamische recreatie. De toeristisch-recreatieve lijnelementen spelen daarin een belangrijke rol. Met betrekking tot de gewenste voorzieningen in Kortrijk waaronder toerisme, wordt aangehaald dat het cultuurhistorische patrimonium een belangrijke troef is (maar ook van iedere centrumstad). Kortrijk wil dit patrimonium inzetten voor zijn toeristisch beleid en binnen Historisch Kortrijk verder ontwikkelen. Naast het stedelijke patrimonium is de landschappelijke waarde van het Interfluvium een belangrijke troef waarbij een toeristisch-recreatief netwerk wordt ontwikkeld in samenhang met de Leiestreek en de Vlaamse Ardennen. Ook sport en recreatie zijn uitgebouwd en worden verder geïntensifieerd door de optimalisatie van de Lange Munte, het openluchtzwembad en Wikings, de kayakclub, het omnisportterrein en De Warande (verdere uitbouw van speel-, recreatie- en verblijfmogelijkheden voor jongeren). Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

21 Op niveau van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk worden volgende punten teruggevonden in het bindend gedeelte: creatie van een groen netwerk tussen de Bergelen, het Preshoekbos en De Gavers alsook de aanleg van stadsparken in geselecteerde gebieden; Kortrijk zal actief participeren aan de volgende regionale groen- en natuurprojecten: de realisatie van de geïntegreerde visie voor de Leievallei Wervik-Kortrijk, Preshoekbos en het randstedelijk groengebied Bergelenput; in de binnenstad worden inzake voorzieningen volgende acties ondernomen: uitbouwen van het Buda-eiland tot een centrum voor diensten en kunst, verder uitbouwen van het project Historisch Kortrijk, ombouwen van het conservatorium tot een muziekcentrum, bouwen van een nieuwe bibliotheek (Conservatoriumplein). 3. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek In 2003 legde het Strategisch Beleidsplan Leiestreek de krachtlijnen vast om de Leiestreek als volwaardig toeristisch en recreatief product uit te bouwen. De uitvoering gebeurde in samenwerking met vzw Toerisme Leiestreek, de provincies West- en Oost- Vlaanderen en de aangesloten Leiegemeenten. Volgende strategische doelstellingen werden vooropgesteld: de Leiestreek ontwikkelen als een kwalitatieve regio waar de bevolking voldoende mogelijkheden worden aangereikt om te recreëren in aantrekkelijke omgevingen; de Leiestreek ontwikkelen als een attractieve regio voor inkomend toerisme; de Leiestreek ontwikkelen voor korte vakanties (complementair aan het zaken- en beurstoerisme) met een aanvulling voor residentiële verblijven naar aanleiding van seminaries, congressen en incentives; bekendmaken en promoten van de Leiestreek en haar recreatieve mogelijkheden voor de regionale bevolking, het dagtoerisme, de kortevakantiemarkt en de MICE-markt. Met betrekking tot de marktstrategie werden volgende keuzes gemaakt: toeristische producten in de Leiestreek: hoogste prioriteit op middellange termijn: omgevingsrecreatie, tweede prioriteit: korte vakanties voor individuelen (weekends of midweek), dagtoerisme voor individuelen en groepen, derde prioriteit: MICE residentieel en niet-residentieel; prioritaire markten voor de Leiestreek: voor omgevingsrecreatie en dagtoerisme: o bewoners uit de Leiestreek zelf en Gent, o bewoners uit de rest van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, o bewoners uit Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen, voor korte vakanties: o Vlaanderen verder weg, o hoofdstedelijk gewest Brussel, o Nederland, Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL SCHOOL BEDRIJF cultuureducatie talentontwikkeling bewegen JEUGDHUIS SPORTVELD PARK BIBLIOTHEEK particperen KINDEROPVANG RTC DKO levensecht leren MUSEUM zorg BUURTHUIS THEATER

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010

Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010 Welkom in Nijmegen! nota Toerisme, januari 2010 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer... 2 1.1 Waarom een nota toerisme?... 2 1.2 Opzet nota... 2 2 Pijler 1: Bruisende binnenstad... 4 2.1 Winkelen... 5 2.2 Overnachten...

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie