STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007"

Transcriptie

1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN

2

3 SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk heeft WES een strategisch plan voor de ontwikkeling van het toerisme in Kortrijk opgesteld met als tijdsoogpunt de periode In een eerste stap vond een uitgebreide analyse plaats van de huidige toestand gebaseerd op onderzoek van bestaande bronnen en de persoonlijke consultatie van een groot aantal betrokken actoren. Deze analyse leidde tot een aantal vaststellingen uitgewerkt onder de vorm van een sterkte-zwakteanalyse. Dit maakte het mogelijk om vervolgens een toekomstvisie uit te werken die daarna werd vertaald in strategische beleidslijnen en acties op verschillende domeinen. We vatten de voornaamste bevindingen en besluiten van het onderzoek samen. 1. Huidige sterkten en zwakten De analyse van de huidige toestand van het toerisme in Kortrijk brengt aan het licht dat Kortrijk over een divers aanbod beschikt zowel voor de eigen bevolking als voor de bezoekers gesteund op onder meer een cultuurhistorisch aanbod en creatie, innovatie en design. Toch moeten we ook wijzen op een aantal aspecten die in de toekomst moeten verder uitgewerkt worden, zoals: de verdere uitbouw van een kwalitatief hoogstaand toeristisch product; de verdere uitbouw van de verwevenheid van verschillende complementaire functies in de stad en de nabije omgeving; de verdere uitbouw van een kwalitatief ondersteunend aanbod zoals onthaal, horeca, kleinhandel en logies; de verdere ontwikkeling van de profilering van de stad en meer bepaald toerisme in Kortrijk; de ontwikkeling van een doelgerichte marketingstrategie met aandacht voor producten communicatiestrategie; de versterking van de slagkracht van de dienst voor toerisme; de versterking van de samenwerking tussen publieke en private actoren; de organisatie van een beleidsondersteunend informatie- en monitoringsysteem.

4 2. Toekomstvisie Het toeristisch beleid van Kortrijk moet in het teken staan van het bevorderen van het toerisme naar Kortrijk door: te werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol ; te werken binnen een ruimere context met Kortrijk als centrum; marktconform te handelen op een dynamische en kwaliteitsvolle manier. Het beleid initieert en stimuleert een passende productontwikkeling teneinde te voldoen aan de behoeften van de bovenlokale recreant en klassieke dag/stadstoerist. In tweede instantie wordt ook aandacht besteed aan de verblijftoerist waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen de stad Kortrijk en de omgeving zoals de Leiestreek, Lys sans Frontières en het Eurodistrict. Belangrijke kritische succesfactoren om dit te realiseren, zijn: volledig benutten van het toeristische kernproduct; versterken van de ondersteunende infrastructuur; opstellen van een marktconforme citymarketingstrategie en toeristische positionering; uitwerken van een marketingstrategie; versterken van de organisatiestructuur van de dienst voor toerisme; kennis ontwikkelen inzake de behoeften en tevredenheid van de vooropgestelde doelgroepen. 3. Strategische beleidslijnen Om deze visie te realiseren moeten een aantal strategische keuzes worden gemaakt. Als marktstrategie is geopteerd om de beschikbare middelen prioritair in te zetten ten voordele van bovenlokale recreatie en dagtoerisme uit het Eurodistrict Kortrijk-Rijsel, Vlaanderen, het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en de provincie Henegouwen. Vervolgens wordt Nederland (regio ten zuiden van de as Amsterdam-Utrecht) en het Franse Nord - Pas de Calais en Ile-de-France selectief bewerkt. Kortrijk moet op deze markten en binnen de doelgroepen de ambitie hebben een toeristisch product te ontwikkelen opgebouwd rond cultuur en historie, en hedendaagse, innovatieve en stijlvolle projecten. Dit wordt vervolgens geconcretiseerd in een positionering rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorisch en hedendaags/innovatief/stijlvol vertaald in een authentieke ervaring ingebed in cultuur en historie en voorgesteld op een innovatieve, hedendaagse en stijlvolle manier. De positionering wordt ook gekoppeld aan beelden die verwijzen naar een stadsbeleving: waarbij innovatie wordt aangewend om de cultuurhistorie beleefbaar te maken; waarbij creatie, innovatie en design geplaatst worden in een historisch en toekomstig perspectief.

5 Deze toeristische positionering moet verder verfijnd en toegepast worden binnen het beleid waarbij ook aandacht moet gaan naar het verder concretiseren en coördineren van de stedelijke kernpositionering. Op het gebied van de ontwikkeling van het aanbod, marketing en organisatie zijn volgende beleidslijnen vooropgesteld: volledig benutten van het toeristische kernproduct met de uitbouw van de stadsbeleving waarbij: innovatie wordt aangewend om de historie beleefbaar te maken, creativiteit (kunsten), innovatie en design worden geplaatst in een historisch en toekomstig perspectief, de samenhang tussen de verschillende deelruimtes wordt geïntensiveerd, meer bepaald het historische kerngebied, het Buda-Kunsteneiland en het winkelwandelgebied, het stedelijk product geënt wordt op de Leiestreek en aanvullend wordt met bezienswaardigheden in het Eurodistrict en Lys sans Frontières, aandacht gaat naar de beleving van het toeristisch product, een evenementenvisie wordt ondersteund; versterken van de ondersteunende infrastructuur: verbetering van de informatievoorziening voor de bezoekers, ondersteunen selectieve uitbreiding logiesaanbod in de binnenstad en stimuleren tot yield management; uitwerken van een marketingstrategie: uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden, ontwikkelen modulair aanbod van dagtrips met hoge belevingswaarde, proactiever communicatiebeleid met doorvoeren positionering en een algemene en intensieve informatiecampagne; versterken van de organisatiestructuur: uitbouw van een passend personeelskader en een toeristisch overlegplatform, ontwikkeling van een performant informatie- en monitoringsysteem. 4. Acties Om deze strategische beleidslijnen in de praktijk om te zetten, zijn acties voorgesteld op alle vermelde beleidsdomeinen. In de volgende samenvatting geven we een overzicht van de meest prioritaire acties voor de Dienst Toerisme op elk van deze vlakken op korte ( ) en middellange termijn ( ). Een belangrijke basisvoorwaarde voor de realisatie en uitvoering van dit strategische plan is de ontwikkeling van de toeristische organisatie gekoppeld aan de uitbouw van een passend personeelskader (zeven personeelsleden) en de reservering van voldoende financiële middelen (voornamelijk een promotiebudget tussen en euro).

6 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk Korte termijn Beleid 1. Goedkeuring en ondersteuning vanuit het stedelijk beleidsniveau van de toeristische visie met specifieke aandacht voor de centrale doelstelling, kernproducten en -positionering, product-marktcombinaties en klantengroepen. 2. Werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol. Productontwikkeling 3. Primair werken rond de stadsbeleving van Kortrijk met aandacht voor de ondersteuning van: de blijvende investering in de verdere herinrichting van de publieke ruimte en de samenhang tussen de verschillende deelruimtes; de blijvende investering in architectuur en stadsvernieuwingsprojecten van topkwaliteit; de fysische uitbouw van volgende bezienswaardigheden: Laatgotisch stadhuis en het nieuwe stadhuis, Belfort, Sint-Maartenskerk, Begijnhof (creativiteit in het Begijnhof) met de Begijnhofkapel en Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwekerk (functieverandering met de herinrichting van de Gravenkapel), 11 juli Museum voor Cultuur en Identiteit, Broeltorens, ondergrondse middeleeuwse kelder; het Broelmuseum, de activiteiten van de culturele sector en het activiteitencentrum; de zichtbaarheid van historische en hedendaagse textielindustrie onder andere in het Vlasmuseum. 4. Blijvend aandacht besteden aan de recreatieve mogelijkheden in en rond Kortrijk. 5. Optimaliseren informatievoorziening (installatie informatiezuilen) en streven naar één regionaal Streekbezoekerscentrum met aandacht voor: optimaliseren van de bereikbaarheid van het Streekbezoekerscentrum en kortstondige parkeergelegenheid voor wagens en bussen; optimaliseren van de dienstverlening en uitstraling (antennefunctie van een culturele reserveringsmodule, professionaliteit, onderlijnen toeristische positionering, ); optimaliseren van de informatievoorziening (informatiezuilen) bij volgende strategische, toeristische punten in de binnenstad: de Broeltorens, de Grote Markt, het Schouwburgplein, winkel-wandelgebied (Foruminvest); kritisch doorlichten van de huidige signalisatie om te streven naar een eenduidige (toeristische) signalisatie in een hedendaagse, innovatieve en stijlvolle vorm. 6. Stimuleren tot yield management in het belang van het recreatief toerisme.

7 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 1) Korte termijn Positionering 7. Uitwerken en concretiseren van de centrale positionering van de stad en de creatie van één goed bemande en van de nodige kennis voorziene, citymarketingcel. 8. Praktisch uitwerken van een finale adequate toeristische positionering. 9. Intern informeren van de belanghebbende actoren met betrekking tot de toeristische kernpositionering en groepen tot de incorporatie van deze positionering in hun beleid en communicatie-uitingen. Marketing 10. Uitwerken van de voorgestelde positionering in communicatie-instrumenten (doorvoeren huisstijl). 11. Ontwikkelen van commerciële producten binnen de toeristische profilering naar de prioritaire doelgroepen waarbij in de eerste plaats werk gemaakt wordt van modulaire daguitstappen voor individuelen en groepen. 12. Opstellen van een communicatiestrategie met aandacht voor: een verfijning van het brochuremateriaal, publicaties of drukwerk, aanpassing van de website, een algemene en intensieve informatiecampagne in Vlaanderen en het Eurodistrict om het dagtoerisme naar Kortrijk aan te wakkeren. 13. Voorzien van een promotioneel budget tussen en euro. Organisatie 14. Streven naar een toeristisch overlegplatform waarbij het diensthoofd toerisme het overleg initieert. 15. Versterken van de huidige toeristische organisatie: uitbouw van passend personeelskader, te streven naar een fulltime coördinerende persoon om de backofficefunctie te initiëren en te coördineren en een B-niveau communicatieverantwoordelijke. 16. Streven naar een voldoende grote vrijheid van handelen binnen een jaarlijks goedgekeurd actieplan en budget. Informatie- en monitoringsysteem 17. Ontwikkelen van informatie- en monitoringsysteem. 18. Organiseren van een permanente balie-enquête.

8 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 2) Beleid Productontwikkeling Positionering Middellange termijn Blijvend werken rond de toeristische kernwaarden cultuurhistorie en hedendaags/innovatief/stijlvol. 20. Blijvend ondersteunen van de stadsbeleving van Kortrijk. 21. Ruimtelijk structureren van de toeristische kernelementen: er moet gestreefd worden naar een verdichting van het Buda- Kunsteneiland, het historische kerngebied en het winkelwandelcircuit met specifieke aandacht voor levendige overgangen; er moet een fysische samenhang zijn tussen de binnenstad en het nabije buitengebied via een attractieve noord-zuidverbinding met Hoog Kortrijk (Kortrijk Xpo, Kinepolis, ) en het Vlasmuseum waarbij aandacht gaat naar een langzame verkeersverbinding met de binnenstad; er moet een fysische samenhang zijn met de Leiestreek via de groene Leieboorden: waarbij aandacht moet gaan naar sfeer en gezelligheid langs het water (esplanades, degelijk uitgebouwde jachthaven, ), als aanvang tot het recreatieve fietsroutenetwerk van de Leiestreek en zijn bezienswaardigheden. Op deze manier kunnen ook bezienswaardigheden in het Eurodistrict en in de Franse regio Lys sans Frontières op het stedelijke product worden geënt. 22. Ontsluiten van de toeristische kernelementen door volgende bestaande toeristische kernproducten fysisch te ontsluiten: Broeltorens, Laatgotisch stadhuis en het nieuwe stadhuis, Sint-Maartenskerk, Begijnhof met kapel en park, Onze-Lieve-Vrouwekerk met Gravenkapel, 11 juli Museum voor Cultuur en Identiteit, Broelmuseum, Vlasmuseum, Activiteitencentrum; door gebruik te maken van hedendaagse technologie en innovatieve ontwikkelingen voor het ontsluiten van moeilijk toegankelijke bezienswaardigheden bijvoorbeeld via timespots of een lichtplan; door blijvend aandacht te besteden aan de recreatieve mogelijkheden in en rond Kortrijk. 23. Ondersteunen van een evenementenvisie indien deze voldoet aan de toeristische positionering. Bijkomend dient aandacht te gaan naar het streven naar continuïteit door een op elkaar afgestemde programmatie en meer commerciële productontwikkeling om het evenementiële verder te ondersteunen. 24. Handhaven van het huidige logiesaanbod in de binnenstad en het uitbouwen van: de inplanting in de binnenstad van een hotel met twee sterren; sociaal toerisme met aandacht voor een jeugdherberg en budgetaccommodaties voor gezinnen. 25. Bestendigen toegankelijkheid en parkeermogelijkheden. 26. Ondersteunen kwalitatief shoppingaanbod en stimuleren horeca en gastronomisch aanbod. 27. Toepassen en communiceren van de toeristische marktpositionering.

9 Samenvatting belangrijkste acties voor Dienst Toerisme Kortrijk (vervolg 3) Marketing Organisatie Informatie- en monitoringsysteem Middellange termijn Verder stimuleren van samenwerkingsverbanden en partnerships. 29. Voortzetten communicatie- en distributiebeleid met specifieke aandacht voor: permanente update van de virtuele informatievoorziening/website; ontwikkeling e-nieuwsbrief; intensifiëren van het onthaal van professionelen en pers. 30. Analyseren intrede van de private sector in de vorm van een PPS. 31. Organiseren van een behoefte- en tevredenheidsonderzoek. 32. Evalueren van de uitvoering en actualisatie van het strategisch plan.

10

11 INLEIDING Toerisme kan een belangrijke hefboom zijn voor de economische activiteiten in de stad Kortrijk en kan de bekendheid en uitstraling van Kortrijk versterken. Daarnaast neemt men aan dat de sector toerisme een belangrijke groeisector vormt voor de toekomst. Meer specifiek zijn er binnen de stad Kortrijk een aantal ontwikkelingen aan de gang, zowel inzake toeristisch product als inzake organisatie die deze groei kunnen aanzwengelen. Het is daarom belangrijk om de positie van het toerisme in Kortrijk binnen deze evoluerende omgeving duidelijk te definiëren en proactief in te spelen op mogelijke ontwikkelingen en opportuniteiten. Dit vereist het definiëren van een duidelijke beleidsvisie en bijhorende doelstellingen en acties. Binnen deze context voelt de stad Kortrijk de nood aan om over een strategisch beleidsplan voor toerisme te kunnen beschikken. Dit plan moet een duidelijke visie formuleren over de specifieke en duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme in deze stad en richtinggevend zijn voor toekomstige beleidsbeslissingen van zowel private als publieke actoren in de periode Specifieke aandacht moet gaan naar de toeristische productontwikkeling, de vermarkting van de toeristische producten, de uitbouw van een werkingsstructuur en de inzet van mensen en middelen. Dit plan heeft betrekking op de stad Kortrijk. Dit betekent dat de aandacht in de eerste plaats zal gaan naar de kern van het toeristisch product in de stad zelf. Voor zover in de deelgemeenten belangrijke aanbodaspecten aanwezig zijn of zich belangrijke opportuniteiten aandienen, worden deze mee opgenomen. Er wordt bij de uitstippeling van het toeristische beleid ook rekening gehouden met de beleidsvisies in de stad rond andere beleidsdomeinen en met de toeristische visies op hogere niveaus in het algemeen en ten aanzien van de Leiestreek in het bijzonder. We vangen het beleidsplan voor het toerisme te Kortrijk aan met een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot toerisme in Kortrijk. Hoofdstuk twee beschrijft de analyse van de bestaande toeristische situatie. In het derde hoofdstuk structureren we de resultaten naar de belangrijkste interne sterkten en zwakten van de toeristische sector in Kortrijk en naar de belangrijkste externe opportuniteiten en bedreigingen. Het vierde hoofdstuk behandelt de visievorming met andere woorden welke stad zou Kortrijk moeten zijn op toeristisch vlak. Hoofdstukken vijf en zes zijn respectievelijk gewijd aan de actiegerichte strategie en een besluit. De uitwerking van dit strategisch plan is mede gebaseerd op een uitgebreid bronnenonderzoek en face-to-facegesprekken met ongeveer dertig bevoorrechte getuigen zowel uit de toeristische sector als erbuiten. Bijkomend werd het proces ook begeleid door een projectsecretariaat, een stuurgroep en een denkgroep (zie ook bijlage 1). Per overlegorgaan werd gemiddeld drie keer samengekomen. We willen iedereen danken die in dit kader een bijdrage heeft geleverd. Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

12 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

13 INHOUDSTABEL SAMENVATTING INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1: WAT WIL KORTRIJK MET TOERISME? 7 1. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 7 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 8 3. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek Cultuurbeleid in Kortrijk Toekomstperspectieven en stadsvernieuwing 14 HOOFDSTUK 2: SITUATIEANALYSE Interne analyse Situering van de stad Kortrijk Toeristische kernproducten en aantrekkingselementen Ondersteunende toeristisch-recreatieve infrastructuur Bestemmingsmanagement Externe analyse Algemene tendensen in de toeristisch-recreatieve vraag - kwantitatief Kwantitatieve gegevens van de belangrijkste doelmarkten van Kortrijk buiten België: Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Algemene tendensen in de toeristisch-recreatieve vraag - kwalitatief 70 HOOFDSTUK 3: SWOT-ANALYSE Sterke en zwakke punten van Kortrijk Opportuniteiten en bedreigingen voor Kortrijk 75 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

14 HOOFDSTUK 4: VISIEVORMING MET BETREKKING TOT HET TOERISME TE KORTRIJK Visie Toekomstvisie Basisvragen Uitwerken van één kernpositionering Kritische succesfactoren 97 HOOFDSTUK 5: ACTIEGERICHTE STRATEGIE MET BETREKKING TOT HET TOERISME TE KORTRIJK KSF1: volledig benutten van het toeristische kernproduct Categoriseren van de toeristische aantrekkingselementen Ondersteunen fysische uitbouw van de toeristische kernproducten Ruimtelijk structureren van de toeristische kernelementen Uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden Ontsluiten van de toeristische kernproducten Ondersteunen van een evenementenvisie KSF2: versterken van de ondersteunende infrastructuur Optimaliseren van een persoonlijk onthaal Optimaliseren van de informatievoorziening Bestendigen toegankelijkheid en parkeermogelijkheden Ondersteunen kwalitatief shoppingaanbod en stimuleren horeca en gastronomisch aanbod Ondersteunen selectieve uitbreiding logiesaanbod in de binnenstad en stimuleren tot yield management KSF3: opstellen van een marktconforme citymarketingstrategie en toeristische positionering Verder uitwerken van een stedelijke kernpositionering en coördineren van het gebruik ervan Verfijnen en toepassen van de toeristische marktpositionering Intern communiceren naar alle belanghebbende actoren 122 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

15 4. KSF4: uitwerken van een marketingstrategie Ontwikkelen van commerciële producten naar de prioritaire doelgroepen Uitbouwen van samenwerkingsverbanden ter creatie van commerciële producten Bepalen van een communicatiestrategie Bepalen van een distributiestrategie KSF5: versterken van de organisatiestructuur van de dienst voor toerisme Definiëren van de organisatiestructuur Opstellen van competentieprofielen en ontbrekende competenties invullen via opleiding of aanvullen met nieuwe aanwervingen KSF6: Kennis ontwikkelen inzake de behoeften en tevredenheid van de vooropgestelde doelgroepen 148 HOOFDSTUK 6: BESLUIT 157 BIJLAGEN Bijlage 1: Leden projectsecretariaat, stuurgroep en denkgroep Bijlage 2: Vragenlijst Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

16 Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

17 HOOFDSTUK 1: WAT WIL KORTRIJK MET TOERISME? In dit hoofdstuk wensen we te starten met een overzicht van de bestaande uitgangspunten en de toeristische visie inzake Kortrijk. Het is belangrijk dat deze in het begin van het strategisch plan worden vastgelegd zodat de evaluatie van de actuele situatie in de daaropvolgende punten kan worden beoordeeld tegenover onder andere deze uitgangspunten. Het is de bedoeling om via deze weg snel door te dringen tot de sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen. Specifiek voor de toeristische werking in Kortrijk ontbreekt evenwel een beleidsplan met een visievorming en bijhorende doelstellingen. We opteren er vervolgens voor beleidsdocumenten op hogere niveaus te consulteren die reeds een richting aangeven zoals: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, 2002; Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, richtinggevend gedeelte, Leiedal, ontwerp gemeenteraad mei 2006; Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek, Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, 2003; cultuurbeleid in Kortrijk, actieplan 2006 (PowerPoint); toekomstperspectieven en stadsvernieuwingsprojecten, Stad Kortrijk, Een officieel beleidsplan rond het binnenlands beleid van Toerisme Vlaanderen was in het najaar 2006 nog niet ter beschikking. 1. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West- Vlaanderen De planningscontext geeft een beeld van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren op het vlak van toerisme en recreatie. Met andere woorden, de planningscontext is het ruimtelijk kader voor het strategisch toeristisch-recreatief plan. Dit ruimtelijk kader heeft verschillende niveaus: Vlaams (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 ), provinciaal (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 2 ) en gemeentelijk (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 3 ). De ruimtelijke visie van de Provincie gaat uit van de ruimtelijke verscheidenheid of het in stand houden van de sterke eigenheid van de verschillende regio s van West- Vlaanderen. Om deze verscheidenheid te realiseren hanteert de Provincie volgende ruimtelijke principes: fysisch systeem als drager voor de verscheidenheid, selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in gedifferentieerd kernenpatroon, gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur en deelruimten als bevestiging van de diversiteit Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, integrale versie, Brussel, Provincie West-Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, Leiedal, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk, richtinggevend gedeelte, Ontwerp gemeenteraad mei Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

18 De deelruimte toerisme en recreatie draagt bij tot het welzijn van de mens en tot diversificatie van de economie. De uitwerking van het ruimtelijk beleid voor toerisme en recreatie is hiervan een gevolg. Volgende beleidsdoelstellingen worden vooropgesteld: duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod; optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van de streek; samenhang binnen en tussen toeristische regio s bevorderen; voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien. De gewenste ruimtelijke structuur wordt weergegeven op de hiernavolgende kaart (RG-10) waarbij: Kortrijk, als stedelijk gebied, een knooppunt (net zoals Waregem) is; De Gavers in Harelbeke als toeristisch-recreatieve knooppunten worden aanzien; lijnelementen zoals de Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit en de Schelde zorgen voor een aangename toeristisch-recreatieve verplaatsing van bezoekers binnen een netwerk. De aandacht moet vooral gaan naar de kwaliteit en de belevingswaarde van de lijnelementen en de directe omgeving; het landelijk toeristisch-recreatief netwerk Interfluvium potentieel heeft. De volgende gemeenten behoren geheel of gedeeltelijk tot de Interfluviumruimte: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem. De toeristisch-recreatieve potenties dienen provinciegrensoverschrijdend beoordeeld te worden in samenhang met de Vlaamse Ardennen (provincie Oost-Vlaanderen). Hierbij worden volgende punten vooropgesteld: de openheid van het golvend landschap versterken, een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor zachte functies ondersteunen en het kanaal Kortrijk-Bossuit natuurlijk en toeristisch-recreatief uitbouwen, zoals het fietsnetwerk, het intekenen van nieuwe provinciale wandelpaden, de verdere uitbouw van bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur (pompgebouw Bossuit), het opstarten van een netwerk onthaalboerderijen, uitbouwen van kleinschalige toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten (als logies), een netwerk hoeveproducten, indien mogelijk enkele dorpskernvernieuwingsprojecten, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk In het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk wordt de positie van Kortrijk aangegeven, met name: Kortrijk moet inspelen op een mix van troeven aangezien het te klein is om zich uitsluitend als de winkelstad of de interieurstad of de nijverheidsstad te profileren; de domeinen waarop Kortrijk zich profileert zijn innovatie, creatie en design. Daarbovenop zal de stad zich op enkele domeinen dienen te profileren op Vlaams en internationaal niveau, met name: Kortrijk, een stad met goed functionerende deelgebieden (onder andere het verknopen van het cultuurhistorisch en het winkel-wandelcircuit in de binnenstad); Kortrijk, centrum van de regio (onder andere grootschalige, unieke, regionale functies aanbieden zoals Buda-eiland, regionale sportinfrastructuur, muziekcentrum, ); Kortrijk, een eigen identiteit binnen de metropool Rijsel (onder andere de profilering van Kortrijk in Vlaanderen en binnen de grensoverschrijdende metropool Rijsel als stad van cultuur en design met het kunsteneiland Buda en Interieur). Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

19 9

20 Hiervoor worden onder andere volgende ruimtelijke concepten aangehaald: De binnenstad als hart voor Kortrijk waarbij voor de verbetering gewerkt wordt met zes hefbomen: het openbaar domein, het winkel-wandelgebied, het historisch patrimonium, het cultureel aanbod, het onderwijs en het algemeen woonklimaat. Daarbij wordt aandacht besteed aan: het Buda-eiland wordt cultuureiland, Kortrijk Weide als nieuw multifunctioneel stadsdeel, het winkel-wandelgebied als levendig en goed functionerend winkelgebied tussen Veemarkt en de noord-zuidas, het gebied tussen Leie en winkel-wandelgebied als het 'Historische Kortrijk', de stationsbuurt als stedelijk knooppunt, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de Groene-Gordel-Oost combineert groen met grootschalige voorzieningen, Overleie als kwalitatief woongebied, een goed geaccommodeerde en gezellige binnenstad. Expo, onderwijs en diensten kunnen zich verder ontwikkelen op Hoog Kortrijk waarbij de noord-zuidas de historische stad met Hoog Kortrijk verbindt. De beide polen moeten functioneren als één geheel. Kortrijk Leiestad: herstel van het contact met het water waarbij de Leie en het kanaal Kortrijk-Bossuit belangrijke assen vormen. Volgende acties vormen potentiële elementen voor vernieuwing: herinrichting van de oevers van de oude en de nieuwe Leie brengen de stad naar het water, het Buda-eiland (kunsteneiland), het westelijke deel van de Leie met nadruk op open ruimte, natuur en landschap, het recreatief parkgebied met openluchtzwembad en de Wikings (integratie recreatieve functies langsheen het water) en de oude Leiearm voor watergebonden recreatie. Een vitaal buitengebied waarbij ten zuiden van Kortrijk de open ruimte van het Interfluvium wordt aangehaald. Landbouw blijft hier belangrijk maar er zijn mogelijkheden tot functieverbreding zoals hoevetoerisme, verwerking en verkoop van hoeveproducten, In het kader van de multifunctionele ontwikkeling van het buitengebied wordt de open ruimte ook beschouwd als een drager van laagdynamische recreatie. De toeristisch-recreatieve lijnelementen spelen daarin een belangrijke rol. Met betrekking tot de gewenste voorzieningen in Kortrijk waaronder toerisme, wordt aangehaald dat het cultuurhistorische patrimonium een belangrijke troef is (maar ook van iedere centrumstad). Kortrijk wil dit patrimonium inzetten voor zijn toeristisch beleid en binnen Historisch Kortrijk verder ontwikkelen. Naast het stedelijke patrimonium is de landschappelijke waarde van het Interfluvium een belangrijke troef waarbij een toeristisch-recreatief netwerk wordt ontwikkeld in samenhang met de Leiestreek en de Vlaamse Ardennen. Ook sport en recreatie zijn uitgebouwd en worden verder geïntensifieerd door de optimalisatie van de Lange Munte, het openluchtzwembad en Wikings, de kayakclub, het omnisportterrein en De Warande (verdere uitbouw van speel-, recreatie- en verblijfmogelijkheden voor jongeren). Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

21 Op niveau van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk worden volgende punten teruggevonden in het bindend gedeelte: creatie van een groen netwerk tussen de Bergelen, het Preshoekbos en De Gavers alsook de aanleg van stadsparken in geselecteerde gebieden; Kortrijk zal actief participeren aan de volgende regionale groen- en natuurprojecten: de realisatie van de geïntegreerde visie voor de Leievallei Wervik-Kortrijk, Preshoekbos en het randstedelijk groengebied Bergelenput; in de binnenstad worden inzake voorzieningen volgende acties ondernomen: uitbouwen van het Buda-eiland tot een centrum voor diensten en kunst, verder uitbouwen van het project Historisch Kortrijk, ombouwen van het conservatorium tot een muziekcentrum, bouwen van een nieuwe bibliotheek (Conservatoriumplein). 3. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in de Leiestreek In 2003 legde het Strategisch Beleidsplan Leiestreek de krachtlijnen vast om de Leiestreek als volwaardig toeristisch en recreatief product uit te bouwen. De uitvoering gebeurde in samenwerking met vzw Toerisme Leiestreek, de provincies West- en Oost- Vlaanderen en de aangesloten Leiegemeenten. Volgende strategische doelstellingen werden vooropgesteld: de Leiestreek ontwikkelen als een kwalitatieve regio waar de bevolking voldoende mogelijkheden worden aangereikt om te recreëren in aantrekkelijke omgevingen; de Leiestreek ontwikkelen als een attractieve regio voor inkomend toerisme; de Leiestreek ontwikkelen voor korte vakanties (complementair aan het zaken- en beurstoerisme) met een aanvulling voor residentiële verblijven naar aanleiding van seminaries, congressen en incentives; bekendmaken en promoten van de Leiestreek en haar recreatieve mogelijkheden voor de regionale bevolking, het dagtoerisme, de kortevakantiemarkt en de MICE-markt. Met betrekking tot de marktstrategie werden volgende keuzes gemaakt: toeristische producten in de Leiestreek: hoogste prioriteit op middellange termijn: omgevingsrecreatie, tweede prioriteit: korte vakanties voor individuelen (weekends of midweek), dagtoerisme voor individuelen en groepen, derde prioriteit: MICE residentieel en niet-residentieel; prioritaire markten voor de Leiestreek: voor omgevingsrecreatie en dagtoerisme: o bewoners uit de Leiestreek zelf en Gent, o bewoners uit de rest van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, o bewoners uit Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen, voor korte vakanties: o Vlaanderen verder weg, o hoofdstedelijk gewest Brussel, o Nederland, Þ Strategisch beleidsplan voor het toerisme in Kortrijk 28 maart

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1

Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1 Geïntegreerde gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk 12-4-2011 dienst Ruimtelijke Planning- Gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk 1 Visie Hoe? definiëren van een ROL VOOR HET KANAAL Drie thema s

Nadere informatie

Marke Thuis in de Stad-prijs

Marke Thuis in de Stad-prijs Marke 2010 2030 Thuis in de Stad-prijs Vooraf : Open dorpsraad ivm KMO Plannen omtrent inrichting bedrijventerrein Inplanten woongebieden Herinrichting R8 Bezordgheid van de Markenaren : zit er voldoende

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België. Projectleider Agnieszka Zajac

Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België. Projectleider Agnieszka Zajac Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België Projectleider Agnieszka Zajac Globale positionering van Gent 16.000 ha GENT 246.000 inwoners (+1,1%) 2e grootste stad kruispunt van E40 met E17 het station Gent

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven.

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven. Bijlage III De N43 is een belangrijk structuurbepalend element in de ruimte tussen Gent en Kortrijk, en situeert zich als historische ontwikkelingsas tussen de oude as van de Leie en de nieuwe as van de

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Gebruik maken van lokale troeven. 9 juni 2011

Gebruik maken van lokale troeven. 9 juni 2011 Gebruik maken van lokale troeven 9 juni 2011 1 Fase 1: Opmaak van detailhandelsbeleidsplan Enkele strategische krijtlijnen Centrumontwikkeling en -management Uitbouw van starters- Straat Creatie van link

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/1 Toerisme. Strategisch Beleidsplan Toerisme

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk De passages en delen uit het richtinggevend en bindend gedeelte die de Bestendige Deputatie heeft uitgesloten zijn in deze tekst, conform het besluit van 26 april 2007 (ref. 7/DRUM/2007-111/BD), aangeduid

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Aanzet: Els Lievois & Lowie Steenwegen Enkele basisbegrippen Toerisme recreatie

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Hoe meten we de impact van evenementen?

Hoe meten we de impact van evenementen? West-Vlaanderen Werkt 2, 2010 Evenementensector Hoe meten we de impact van evenementen? Anne Verhaeghe toerisme, WES Wie een evenement organiseert, wil graag dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Hoe efficiënt is uw centrumbeheer?

Hoe efficiënt is uw centrumbeheer? Een uitdaging voor elke stad of gemeente Hoe efficiënt is uw centrumbeheer? Hans Desmyttere afdelingshoofd sociaal-economisch beleid WES Steden en gemeenten dienen er steeds onafhankelijk van hun grootte

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Het idee om het streekimago op te hangen aan valley of creation valt in goede aarde. Er spelen zich veel goede

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

De Kusttram = duurzaam toerisme

De Kusttram = duurzaam toerisme De Kusttram = duurzaam toerisme Toelichting door: Dirk Schockaert, De Lijn West-Vlaanderen Sinds 1885 > een unieke traditie In 1885 > eerste tramlijn tussen Oostende en Nieuwpoort In 1912 > eerste elektrische

Nadere informatie

masterplan toerisme: waar staan we nu?

masterplan toerisme: waar staan we nu? masterplan toerisme en recreatie Meetjesland 00 missie en visie doelstellingen 7 actiepunten masterplan toerisme: waar staan we nu? uitvoering en resultaten Erik Hennes regiocoördinator Meetjesland doelstellingen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Leie2015 (werktitel)

Leie2015 (werktitel) Leie2015 (werktitel) Leie2015 Missie Leie2015 is een project dat op veelzijdige wijze de metamorfosen van de Leie en haar boorden verbeeldt: stedenbouwkundig, economisch, ecologisch, demografisch, cultureel,

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie Info & Verkoop URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 info@urbis.be www.urbis.be www.peutiebos.be Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding en situering 2. Organisatiestructuur 3. Werking

Inhoud. 1. Inleiding en situering 2. Organisatiestructuur 3. Werking Toerisme Leiestreek Inhoud 1. Inleiding en situering 2. Organisatiestructuur 3. Werking Kaart toeristische regio s Wat is een toeristische regio? voldoende schaalgrootte voldoende kwalitatief toeristisch-recreatief

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep voor bewoners «Mijn Plant-aardige Wijk» 0% asfalt 100% groen vergroening van de wijk groen- blauw netwerk duurzame

Nadere informatie

Een vernieuwde dynamiek voor toerisme en recreatie in de Leiestreek

Een vernieuwde dynamiek voor toerisme en recreatie in de Leiestreek Een vernieuwde dynamiek voor toerisme en recreatie in de Leiestreek Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 2011-2018 INHOUD Voorwoord 5 Missie & visie 7 Stap 1: Diagnose 9

Nadere informatie

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP. Hierbij komen zowel de plannen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Evenementen organiseren, waarom niet?

Evenementen organiseren, waarom niet? Evenementen organiseren, waarom niet? Jan Darthet Rik De Keyser bestuurder-directeur, WES Elke gemeente of stad biedt de dag van vandaag een uitgebreid aanbod aan evenementen aan. Precieze cijfers over

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Titel Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Situering van de Vlaamse Stadsmonitor Aard: leer-, meet- en

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

2. Klimaat en duurzaamheid

2. Klimaat en duurzaamheid 1. Armoede Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen.

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN juni 2016 Resultaten instrumenten voor visievorming 1 Probleem Lokale besturen missen vaak een langetermijnvisie voor economische sites in de kern én een proactief beleid

Nadere informatie

Oost- en West- Vlaanderen

Oost- en West- Vlaanderen Oost- en West- Vlaanderen Een interessante plek om zaken te doen De provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn de twee meest westelijke provincies in de noordelijke landshelft van België. Als kruispunt van

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Kaderplan: aanzet en voorstel van algemene richtlijnen en visies Els Leclerck, Grontmij, en David Verhoestraete, Cluster Landscape Kaderplan Fortengordels

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

DIGITALE MEN- EN RUITERROUTES BRABANTSE TREKPAARDEN IN

DIGITALE MEN- EN RUITERROUTES BRABANTSE TREKPAARDEN IN DIGITALE MEN- EN RUITERROUTES BRABANTSE TREKPAARDEN IN HET PROVINCIAAL TOERISTISCH BELEID Barbara Temmerman en Lieven Elst Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Digitale Men- en Ruiterroutes

Nadere informatie