Handreiking. Electronische Leer Omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking. Electronische Leer Omgeving"

Transcriptie

1 Handreiking Electronische Leer Omgeving

2 Over de handreiking >> Dit middel vormt een handreiking bij het starten en doorlopen van een keuzeproces van een electronische leeromgeving (ELO). Het geeft een beeld van het te doorlopen proces en de mogelijke criteria bij de selectie. >> De handreiking geeft inzicht in de stappen die scholen kunnen nemen in het proces rondom de keuze van een ELO. Dit proces richt zich niet alleen op het daadwerkelijk kiezen van een oplossing, maar misschien net zo belangrijk, het proces voorafgaand aan die keuze. >> Aan de hand van de handreiking kunnen schoolleiding, leraren, ICT-coördinor, IB-ers en andere betrokkenen gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van een ELO. Verschillende aspecten komen aan bod, bijvoorbeeld: Wat is onze visie op het leren?, Hoe hebben we de leerinhoud geordend?, In welke mate willen we gebruik maken van ICT?, Wat verwachten we van een ELO?. >> Uiteindelijk leidt dit tot een basisversie van een Programma van Eisen (PvE), waarbij de school duidelijk kan zijn over haar eisen en verwachtingen ten aanzien van het leer-en communicatiemateriaal. Tevens kan het dienen als onderdeel van het meerjarenbeleid. >> Productvergelijkingen vormen geen onderdeel van deze handreiking

3 Wat is een ELO? >> Elektronische leeromgeving, oftewel ELO, digitale leeromgeving, teleleerplatform, learning environment, learning management system oftewel LMS: allemaal woorden waarmee (meestal) hetzelfde bedoeld wordt: een platform dat gebruikers in staat stelt om via Internet lesmateriaal aan te bieden, te communiceren en het leerproces te organiseren. >> Of volgens de definitie van het CINOP: een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie infrastructuur) die de interactie faciliteren tussen > het proces van leren > de communicatie die nodig is voor dat leren > de organisatie van het leren. Zie bijlagen voor meer informatie. Aanpak van het proces De inzet van ICT is één van de sleutelfactoren om kwaliteit en innovatie in het onderwijs te bevorderen. In diverse gemeenten in Brabant zijn onderwijsinstellingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs al actief bezig om via schoolnet-initiatieven samen met gemeenten en maatschappelijke instanties innovaties door te voeren. Om deze ontwikkelingen meer kracht bij de zetten is in opdracht van de provincie Noord-Brabant en penvoerder het programma Schoolnet Brabant opgezet. Doel van Schoolnet Brabant is om de verschillende lokale schoolnet-initiatieven te ondersteunen, stimuleren en versterken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat door bundeling van kennis en ervaring sneller meer bereikt kan worden. Een van de programmaonderdelen van Schoolnet Brabant is het uitbrengen van een aantal handreikingen met betrekking tot onderwijs & ICT. Doel: Het kiezen van een ELO die past bij de onderwijsvisie van de school en de behoeften van de gebruikers (leerlingen, docenten). Hoe: door het keuzeproces actief te sturen door: Gebruikers te betrekken van begin tot het eind van het keuzeproces Een duidelijke visie op onderwijs en ICT te formuleren Te bepalen: Wat is mijn vraag? Wat wil ik met de ELO? Behoeften van gebruikers en schoolbestuur in kaart te brengen. Criteria te gebruiken om de uiteindelijke keuze te maken (via b.v. een programma van eisen). Stappen g h j In het keuzeproces zijn de volgende stappen van belang: g Visievorming en Vraagverkenning h Behoeftenbepaling j ELO-keuze o.b.v. criteria - 3 -

4 g Visievorming en Vraagverkenning A - Betrekken stakeholder werkgroep Wat: inrichten van een werkgroep met relevante stakeholders. Doel: bewustwording, draagvlak, inzicht krijgen in de vraag, behoeften en criteria, het betrekken en laten meebeslissen van betrokkenen. Wie: ICT gemotiveerde docenten die kunnen en ideeën hebben, ICT-coördinator, IB-er, directeur, ouders etc. Hoe: via diverse werksessies doorloopt de werkgroep het keuzeproces door via discussie de onderwijs- en ICT-visies aan te scherpen, de hoofdvraag te verduidelijken, behoeften, impact en randvoorwaarden rondom een ELO te verkennen en uiteindelijk de keuzecriteria op te stellen en te wegen om tot een beargumenteerde keuze te komen (eventueel via een plan van eisen). B - Formuleren onderwijsvisie Belang: in de praktijk blijkt vaak dat: - Scholen moeite hebben hun behoeftenvraag m.b.t. ELO s te formuleren: Wat wil ik ermee? Wat verwacht ik van een ELO? - Bij het kiezen van een ELO onderwijskundige criteria vaak niet de voorrang krijgen. Doel: Beschrijven of aanscherpen onderwijsvisie (huidige en toekomstige visie, didactisch model, ICT visie). Wie: Stakeholdergroep. Hoe: Het formuleren/aanscherpen van visie en missie statement, incl. uitgewerkte doelen (o.a. via ontwikkelvragen, zie volgende sheet). C - Uitwerken ontwikkelvragen Doel: Het uitwerken van relevante vragen om de onderwijsvisie en de brede vraag te concretiseren als basis voor de behoeftenbepaling Voorbeeldvragen: - Wat is onze onderwijsvisie? - Wat is onze missie? - Welk type onderwijs bieden we aan en hoe zal zich dat de komende jaren gaan ontwikkelen? (bv adaptief vs projectgericht, van reproductiegericht naar zelfsturend/ zelfontdekkend onderwijs, versterken van samenwerking en groepsprocessen onder leerlingen)? - In welke mate werken en leren leerlingen zelfstandig? - Hoe ziet de interne besluitvorming eruit? - Hoe kan de onderwijsvisie worden gekoppeld aan de ICT-visie? - Hoe hebben we de leerinhoud geordend? - Wat verstaan we onder een ELO? - Wat zou een ELO voor ons kunnen betekenen? (Wat wil ik ermee?) - Hoe kunnen we een ELO inzetten om de kwaliteit van het onderwijs vanuit de onderwijsvisie te verbeteren? - Hoe kan het leerproces van het kind optimaal worden ondersteund? - Hoe kan het registreren en organiseren optimaal worden ondersteund (efficiëntie). - Hebben docenten voldoende digitale vaardigheden in huis? - In welke mate willen we gebruik maken van ICT? - Hoe zien we onze (ICT) toekomst? Schakel hiervoor evt. professionele hulp in, b.v. op bestuurs/stichtingsniveau

5 D - Bredere afstemming behoeftenvraag Wat: Het kan ook interessant zijn de bevindingen (visie, vragen&antwoorden, behoeftenvraag) met andere scholen binnen bv dezelfde stichting, af te stemmen. - Dezelfde vragen ontwikkelen zich waarschijnlijk binnen meerdere scholen. - Inkoop van digitale leermiddelen op bestuursniveau is goedkoper. Wie: Eén of meerdere leden uit de stakeholdergroep en/of schooldirectie. Hoe: In kaart brengen overeenkomsten: bijv. gezamenlijk doelen en antwoorden op ontwikkelvragen, (zie vorige sheet). h Behoeftenbepaling - Vaststelling behoefte en impact Belang: Afhankelijk van de ambities van een school kan een ELO meer of minder ambitieus worden ingevoerd. Het is daarom van belang vooraf in voldoende mate na te denken over en zich bewust te worden van de functionele behoeften. Soms blijkt het bijvoorbeeld dat een school in eerste instantie meer behoefte heeft aan het delen van kennis via een intranet. Een gefaseerde invoering op basis van een functionele roadmap is ook een optie (dus klein beginnen). Doel: Functionele behoeften inventariseren op pedagogisch-didactisch, functioneel, organisatie, infrastructuur, beheervlak om te komen tot een functionele wensenlijst. Wie: Stakeholdergroep. Hoe: - Werksessie: Opstellen grove wensenlijst (ook o.b.v. input uit voorgaande sessies) met aandacht voor faciliteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om de leeractiviteiten van de leerling en de onderwijsactiviteiten van de docent vanuit de onderwijsvisie te ondersteunen (bijv. communicatie, inrichten van groepsactiviteiten, werken met portfolio, raadplegen van voortgangsinformatie en/of het publiceren van onderwijsmateriaal.) - Het pad (roadmap) dat nodig is om dit te kunnen bereiken (klein beginnen vs groot aanpakken). j ELO keuze o.b.v. Criteria - Opstellen Onderwijskundige gebruikssituaties Doel: Vanuit de inventarisatie van onderwijsvisievragen en de functionele behoeften kunnen vervolgens de selectiecriteria worden opgesteld die worden gebruikt om de uiteindelijke keuze (evt via een programma van eisen) te kunnen maken. Wie: Stakeholdergroep. Hoe: Formuleren van criteria o.b.v. de onderwijsvisie en de functionele behoeften. Voorbeelden van categorieën criteria staan in de navolgende sheets. - Het is van belang een keuze maken uit criteria die men van belang vindt. Na weging van de criteria kan vervolgens een plan van eisen worden opgesteld als input voor de leverancier

6 Pedagogisch-didactische criteria Onderwijsvisie De ondersteuning van verschillende onderwijskundige visies De aansluiting op de onderwijskundige visie De ondersteuning van samenwerkend leren De ondersteuning van competentiegericht onderwijs De ondersteuning van praktijkgestuurde leerconcept (o.a. door flexibele groeperingsvormen) De mogelijkheden voor nieuwe didactische werkvormen De aansluiting op de onderwijspraktijk Vastleggen didactisch concept Onderwijskundige gebruikssituaties De mate van ondersteuning van het primaire leerproces (onderwijs verzorgen en volgen) Aanbieden en beheren van leermateriaal/lesstof De mogelijkheden om opdrachten aan te bieden, in te laten leveren en na te kijken Aanbieden/gebruik van materialen/opdrachten voor zelfstudie Aanbieden/gebruik van toetsvragen/proefwerken Communicatie met en tussen leerlingen Informatie verstrekken over het onderwijsprogramma (programma, rooster, planning, studiewijzer, projecten) Stimuleren samenwerking (gezamenlijk opdrachten maken) Volgen en begeleiden van het leerproces De mogelijkheden om zelf leermateriaal te ontwikkelen en uit te wisselen Gebruik maken van leermateriaal v. externe software / partijen Gebruik maken van bestaande content, kant en klaar, zoals webpaden Werken met portfolio Hergebruiken leerstof onderdelen Lesplan structuren/sjablonen Leerpaden/trajecten Ondersteuning van faciliterende processen rond het leren (zoals voortgangsadministratie) Overzicht voor de leerling van waar hij/zij is gebleven en wat nog moet gebeuren Stimuleren en begeleiden door discussiemogelijkheden Informatieverstrekken over leervorderingen Feedback geven m.b.t. ingeleverd materiaal aan leerling Mogelijkheden voor leerlingen om zelf de leerplanning te maken Voorzieningen voor trajectbegeleiding Aantekeningen per leerling maken en bewaren Ondersteuning van technische onderwijsstandaarden Automatische toetsing, en score toekenning Leerlingvolgsysteem Functionele criteria Generieke functionaliteiten en tools Persoonlijke omgeving Delen van documenten Rapportagemogelijkheden Overzichten (vakken, mededelingen, afspraken en resultaten) Aanpassen look en feel (gebruikersschil) Waarborgen privacy Instellen rechten per gebruiker Aanwezigheid van een portalfunctie Helpfunctie/Online documentatie Zoeken binnen de lesstof Mogelijkheid om links te plaatsen (Peer)Feedback Contentbeheer Tool voor roosteren, afsluiten en autoriseren van cursussen Eigen webruimte voor groepen of projecten Deadline signalering Speciale voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten Opslag in centrale databank die leraren kunnen raadplegen Vastlegging online gedrag (inlog en handelingen van gebruikers) Diverse rollen en verantwoordelijkheden mogelijk Diverse stadia van inlevering Bookmarks Plagiaatcontrole Nederlandstalig Offline werken - synchroniseren Persoonlijke instellingen Eén keer inloggen Bestelmodule voor digitaal leermateriaal met betaalfunctie Automatische agendafunctie Persoonlijke afspraken te plaatsen in het rooster Chat Video/film Whiteboard/smartboard Signaleringsfunctie (automatische waarschuwing als er nieuwe informatie en/of berichten zijn) Forum Uitwisseling van bestanden Interne Zoekfunctie Begrippenlijst Faq s Archiveerfunctie - 6 -

7 Organisatorische-beheer criteria Criteria t.a.v. het beheren van gegevens Uitwisseling van gegevens met andere (administratie) systemen De tijd die het beheer van de ELO in beslag neemt De eenvoud van het beheer van de elektronische leeromgeving Inlogrechten Mogelijkheden tot registratie of aanmelding Toegangsbeheer op klas/lesniveau De mogelijkheden om (sub)groepen en individuen apart te benaderen De aansluiting op systemen die al in gebruik zijn in de organisatie De modulariteit van het systeem (in aparte componenten af te nemen) De flexibiliteit van de elektronische leeromgeving voor aanpassingen Infrastructurele criteria Criteria t.a.v. het operationeel krijgen en houden van de ELO. Integratie met andere systemen die al worden gebruikt Overlap met andere systemen die al worden gebruikt Schaalbaarheid De servers waar de ELO op kan draaien De wijze waarop toegang voor leraren, leerlingen en ouders is geregeld De veiligheid van gegevens in de elektronische leeromgeving De mate waarin de ELO te bereiken is (beschikbaarheid) De aansluiting op internationale e-learning standaarden i.v.m. de uitwisselbaarheid van digitaal leermateriaal De uitwisselbaarheid van gegevens met andere ELO s Criteria m.b.t. de hardware en infrastructuur De ELO is met elke browser te benaderen Ondersteuning van open standaarden (HTML5, ODF) Ondersteuning van gangbare bestandsformaten De ELO ondersteunt SSL beveiligingscertificaten Centrale inrichting met behoud van decentrale functionaliteit en identiteit Externe hosting Opslagcapaciteit per gebruiker Regelmatige back-ups Toevoegen metadata ELO als ASP oplossing Gebruikte technologie van bewezen kwaliteit Aanbieden streaming media Kostencriteria Vaste kosten Variabele kosten Kosten van Implementatie Gebruikscriteria Criteria m.b.t. gemak en eenvoud van gebruik De tijd die nodig is om te leren omgaan met de ELO. De eenvoud in het aanleren van het gebruik van de elektronische leeromgeving De eenvoud in gebruik De snelheid waarmee de weg wordt gevonden in de elektronische leeromgeving De duur van de benodigde trainingen Helpdesk/ondersteuning voor leraren De mogelijkheden om diverse soorten leermateriaal (ook van derden) te importeren De aantrekkelijkheid van de lay-out Criteria m.b.t. de leverancier Continuïteits en bedrijfszekerheidscriteria De correctheid waarmee op vragen wordt gereageerd De mate waarin afspraken worden nagekomen De ondersteuning die de leverancier biedt De bereikbaarheid van de leverancier In hoeverre de leverancier de beslisser serieus neemt en belangrijk vindt De mate waarin wordt ingespeeld op wensen van gebruikers en ontwikkelingen in de markt (technologie) De mate waarin de leverancier meedenkt en nuttig advies geeft De bedrijfszekerheid van de leverancier De mate van ervaring met het type onderwijs De mogelijkheden voor maatwerk De grootte van de organisatie De grootte van het marktaandeel in Nederland Het aantal gebruikers De overtuigingskracht van de demonstratie Dat er een klik is met de verkoper Positieve eerdere ervaringen met de leverancier De mate waarin de leverancier betrouwbaar overkomt Dat de leverancier Nederlands is De mate van samenwerking met leveranciers van digitaal leermateriaal Het voorop lopen van de leverancier met vernieuwende functionaliteit Duur van de contractperiode Klachtenprocedure Gebruik van de Escrow regeling Geen ernstige delicten begaan of bij de uitvoering van het beroep ernstige fouten begaan Banden met een universiteit ISO gecertificeerd - 7 -

8 Programma van Eisen Doel: Op basis van de geïnventariseerde behoeften en criteria aan de ELO kan vervolgens een programma van eisen (PvE) worden opgesteld. Hierin staan de criteria aan de ELO waarbij de leverancier moet aangeven of deze eraan voldoet. Een programma van Eisen is een overzicht van verschillende use cases (functionaliteiten) en geeft de samenhang tussen de use cases weer. Een use case beschrijft een afgebakend stuk functionaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker. Use cases worden opgesteld in de taal van de gebruiker. Het van buitenaf zichtbare gedrag van het systeem wordt beschreven. Per use case wordt aangegeven voor welke gebruikersrol (leerling, leerkracht, directeur, ouder) de functionaliteit relevant is en wat de subfunctionaliteiten zijn die hierin van belang zijn. Use case 5.4 Publiceren planning Doel Aanleiding Omschrijving Resultaat Het toegankelijk maken van de planning voor de leerling en andere betrokkenen. De (individuele) planning voor de leerling is klaar en kan ter beschikking worden gesteld aan de leerling en andere betrokkenen. Er is een totaalrooster en een leerplan. Dit levert uiteindelijk een planning op welke aangeeft wanneer de leerling aanwezig is en welke leeractiviteiten hij/zij wanneer gaat uitvoeren. De vastgestelde planning moet toegankelijk gemaakt worden voor verschillende betrokkenen, zodat zij deze kunnen inzien en nodige wijzigingen besproken kunnen worden. Gepubliceerde planning van door leerling uit te voeren leeractiviteiten. Functionele eisen M L K O De leerling kan zijn planning inzien Betrokkenen kunnen de planning van de leerling inzien De planning is voor de leerling en andere betrokkenen sorteerbaar op minimaal de volgende manieren (dag-, week-, maandweergave) Mijn school moet kunnen synchroniseren met andere, waaronder persoonlijke agenda's van leerkrachten. Leverancier selectie Vervolgens wordt gezocht naar informatie en potentiële leveranciers. De leveranciers en hun product worden geëvalueerd op basis van de criteria / plan van eisen en tenslotte wordt de uiteindelijke leverancier gekozen. Vaak wordt uit alle ELO s een zogenaamde longlist vastgesteld van ELO s waarvan wordt bekeken of ze geschikt zijn. Deze lijst bevat in de meeste gevallen vier tot zes ELO s. Vaak wordt de longlist beperkt tot een shortlist van twee tot vier ELO s waar een keuze uit wordt gemaakt. Soms moeten enkele leveranciers in een later stadium van het keuzeproces een opdracht uitvoeren zoals het verzorgen van een training met behulp van de ELO. Het komt overigens vaker voor dat de ELO door middel van een pilot een bepaalde tijd op kleine schaal wordt uitgeprobeerd of dat de ELO wordt getest door middel van een gastaccount of een testomgeving

9 Implementatie & Acceptatie proces Belang: Het proces dat volgt na de keuze van de ELO zal continu de aandacht van de schoolorganisatie, ICT-ers en de leerkrachten blijven vragen. Hoe: Leg de lat voor de invoering niet te hoog: een geleidelijke invoering is ook een mogelijkheid. Evalueer het gebruik van de ELO na enkele maanden met gebruikersonderzoek (b.v. via discussies met eindgebruikers (leerlingen/docenten) en de werkgroep). Schakel hiervoor ook professionele hulp in, b.v. op bestuurs/stichtingsniveau. Terugblik Bewustwording Vraag verkenning: Wat willen we bereiken? Waarvoor gaan we het gebruiken? Vanuit een aangescherpte Onderwijsvisie & ICT-visie Behoeftenverkenning Welke onderwijsprocessen zou een ELO moeten ondersteunen? Welke functionaliteiten hebben we nodig? Welke criteria vinden we hierin belangrijk? ELO-keuze Criteria uitwerken en wegen Opstellen Programma van Eisen t.b.v. leveranciers Aandachtspunten ELO Op basis van onderwijs/ict-visie en behoeften van gebruikers kijken naar de ICT oplossing/elo. Andere manier van werken en organiseren, ook veranderen! schakel hiervoor ook professionele hulp in (Kennisnet, pedagogische consultancy). ICT vaardige en gemotiveerde docenten zijn van belang. Zelf leerobjecten/content maken kost tijd. Commerciële content is in ontwikkeling, goedkope/gratis content is minstens zo interessant. Grens school/thuis vervaagt (leerlingen en docenten werken s avonds verder). Referenties Berg, van der, Margreet, "Digitale leeromgevingen: veel profijt en ook veel werk." Brants et al, "Klaar voor de Start? Eisen aan een digitale leeromgeving voor primair onderwijs op maat." Droste, Joke, "Het kiezen van een electronische leeromgeving", Electronische leeromgeving geeft opleiden via internet een impuls, Verstelle et al, "De keuze van een electronische leeromgeving." Vries de, Nienke "Keuzeproces electronische leeromgeving." Gennip, van, H. en Eerkens, F. "Met een elektronische leeromgeving meer baas over eigen onderwijs."

10 Bijlagen 1. Wat kan ik ermee? Naast aanbodsgericht onderwijs kunnen leerlingen onder begeleiding vooral zelfstandig werken en van elkaar leren. Met behulp van de communicatievoorzieningen (forum, mail, chat, logboek, mailinglist, nieuwsbrief) kunnen leerlingen en leraren werken aan gezamenlijke projecten of onderwerpen. Leraren kunnen diverse soorten materiaal aanbieden, niet alleen tekst en plaatjes, maar ook geluidsen videomateriaal en simulaties. Samenwerking is mogelijk niet alleen tussen leerlingen van dezelfde klas, maar ook tussen leerlingen van verschillende klassen of scholen. Leerlingen kunnen zelfstandig, in een beschermde omgeving, tekst, plaatjes e.d. toevoegen aan hun werkstuk. Een docent kan de elektronische leeromgeving naar eigen smaak inrichten, bijvoorbeeld: - instructie: presentatie van kennis en eenvoudige (zelf)toetsen voor kennis - samenwerkend leren: aanbieden van gezamenlijke opdrachten aan groepen en een plek in de leeromgeving waarin iedere groep kan overleggen en werk kan presenteren Gebruik van portfolio's. Producten, zoals werkstukken en powerpointpresentaties, kunnen makkelijk openbaar worden gemaakt voor ouders en belangstellenden. Roostering en gebruik van flexibele leerlingvolgsystemen en administratieve verwerking van leerlinggegevens (alleen de meest geavanceerde leeromgevingen). Ze kunnen hun eigen inhouden presenteren op een eigen homepage en uitwisselen met elkaar, maar er kan ook worden gediscussieerd, gepland en met taken worden gewerkt. 2. Wat heb ik eraan? Kennis delen en uitwisselen. Aandacht voor actieve leervormen, bv zelfstandig/ samenwerkend. Les- en cursusmateriaal digitaal beschikbaar. Tijds/ plaatsonafhankelijk leren: zelfstandig, in eigen tempo, op school of thuis. Familie, bekenden en vrienden kunnen thuis werk bekijken. Toetsingsmogelijkheden en administratie van resultaten: thuis inzien/verwerken. Samenwerking: gebruikers kunnen aan hetzelfde document of project werken. Admin. org. mogelijkheden: rooster, agenda, activiteitenkalender, nieuwsbrief. Leerprocesvolgend: portfolio. Stimulerend en motiverend: ruimte voor creativiteit en eigen keuze leerstof. Geschikt voor adaptief onderwijs en projectgericht onderwijs. Geschikt voor interactief onderwijs (sociaal, betekenisvol en strategisch leren en onderwijzen)

11 Colofon Onder regie en in opdracht van Liesbeth Neef, programmamanager Schoolnet Brabant mw. drs. M.S. de Jonge - consultant User Behaviour TNO, auteur Geraadpleegd Frank Evers, Kennisnet Sandra ter Horst, Kennisnet Michel van de Ven, Stichting de Eenbes Wouter Lenssen, Bouwmeestergroep April 2011 Schoolnet Brabant

12

Samenvatting afstudeeronderzoek naar het keuzeproces van een elektronische leeromgeving

Samenvatting afstudeeronderzoek naar het keuzeproces van een elektronische leeromgeving Samenvatting afstudeeronderzoek naar het keuzeproces van een elektronische leeromgeving 17-10-2007 Nienke de Vries Toegepaste Communicatie Wetenschap Universiteit Twente Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...>

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> brochure Vmbo onderbouw t/m Vwo bovenbouw brochure inhoudsopgave: over...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> leerlingen, klassen, docenten en scholen...> kredieten en inlogcodes...>

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen.

Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen. Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen. Jan Angevaare Ron Does Sjaak Janssen Joost Adema november 2011 augustus 2012 Op weg naar een elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen.

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Identity management Wat moet ik managen?

Identity management Wat moet ik managen? Identity management Wat moet ik managen? 22 oktober 2015 H-P Köhler, Domeinmanager Toegang & Distributie Wie ik ben? Domeinmanager Toegang & Distributie Diensten Kennisnet Federatie Entree accounts Nummervoorziening

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud Stichting ROC West-Brabant Perceel 2: DIS Periferie Openbare Europese Aanbesteding Datum : februari 2016 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Procedure Proof-of-Concept...

Nadere informatie

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam:

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam: Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met / nee te beantwoorden) Productnaam: Versie: Algemeen Studywiser Het teleleerplatform kan het leerstof/ toetsdeel, het communicatiedeel

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Slimme Software voor Ondernemende Scholen Versie 0.3

Vragenlijst Slimme Software voor Ondernemende Scholen Versie 0.3 Vragenlijst Slimme Software voor Ondernemende Scholen Versie 0.3 Portret van de school Naam school: Schooltype: Aantal leerlingen: Aantal docenten: Aantal locaties: Onderwijsprocessen en ict De onderwijsprocessen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6. Definitief. S.V. Sariowan. 2014 OVER-Y College STATUS VERSIE 1 AUTEUR. DATUM 16 december 2014

HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6. Definitief. S.V. Sariowan. 2014 OVER-Y College STATUS VERSIE 1 AUTEUR. DATUM 16 december 2014 HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief S.V. Sariowan DATUM 16 december 2014 KENMERK 20141211.Instr ouders M6.001 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inloggen...

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Handleiding Magister. voor leerlingen. De Amsterdamsche School

Handleiding Magister. voor leerlingen. De Amsterdamsche School Handleiding Magister voor leerlingen De Amsterdamsche School schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 2 Uitleg Magisteronderdelen 2 Agenda 4 Cijfers 5 ELO 6 Mijn instellingen 6 Inleiding

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Versendaal & Marijke Hezemans de opdracht Brandweer Gelderland-Midden

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

De kracht van Magister ELO is dat in Magister al veel bekend is over de leerling. Zo

De kracht van Magister ELO is dat in Magister al veel bekend is over de leerling. Zo Projecten in de ELO De kracht van Magister ELO is dat in Magister al veel bekend is over de leerling. Zo weten we in welke klas een leerling zit, welke docenten en welke vakken een leerling heeft, wie

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

digitaal studieplatform Internet Leren op afstand:

digitaal studieplatform Internet Leren op afstand: Doel: ontwikkelen van een digitaal Studieplan voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om continu een school te bezoeken alsnog online onderwijs te volgen. Borging van continuïteit in het leerproces

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem Januari 2011 nl Diagnose Informatie Systeem Inhoud Introductie Voordelen Het systeem in het kort Kosten Demonstratie Introductie DiagnoseIS is een interactief platform voor het afnemen, scoren en rapporteren,

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School Handleiding Magister voor ouders en verzorgers De Amsterdamsche School schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 1 Uitleg Magisteronderdelen 2 Agenda 4 Cijfers 5 ELO 6 Mijn instellingen

Nadere informatie

Klaar voor de start? Eisen aan een digitale leeromgeving voor primair onderwijs op maat

Klaar voor de start? Eisen aan een digitale leeromgeving voor primair onderwijs op maat Klaar voor de start? Eisen aan een digitale leeromgeving voor primair onderwijs op maat 31 maart 2011 Colofon Auteurs: Etienne Brants (Kennisnet) Louis Peeters (APS) Maartje de Reus (Kennisnet) SURFnet/Kennisnet

Nadere informatie

Vier in balans. Verkenning stand van zaken met het oog op effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs

Vier in balans. Verkenning stand van zaken met het oog op effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs Vier in balans Verkenning stand van zaken met het oog op effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs Stichting Ict op School voor samenwerking en kennisuitwisseling Versie: augustus 2001 2001

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf In vet en genummerd van A tot en met F: Aspecten Daar onder per aspect genummerd in cijfers: Indicatoren Een flink aantal indicatoren

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent

ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent Vier in balans 2 ICT coördinator Beleid Organisatie Deskundigheidsbevordering Begeleiding leerkrachten Communicatie Administratie

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie