Watervogeltellingen in Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watervogeltellingen in Fryslân"

Transcriptie

1 Watervogeltellingen in Fryslân provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen ganzen + zwanen en watervogels seizoen 2012/2013 nr 5. Januari 2013 Beste tellers, 4 januari 2013 Vanzelfsprekend allereerst een gelukkig en gezond 2013 en dat we van heel veel vogels in het Friese mogen genieten. In december moesten we het allen met minder doen. Het korte wintertje halverwege de maand met sneeuw en ijs zorgde voor wegtrek van ganzen en eenden. Hoewel het er minder waren dan de voorgaande jaren, bleven er nog redelijk wat Grote Zilverreigers hangen, zodat de meeste slaapplaatstellers toch nog wat leuke groepjes op e de slaapplaatsen tegenkwamen. Over dat alles in deze nieuwsbrief kort wat resultaten. In januari staat de 47 Midwintertelling op het programma. Niet alleen wordt dan de hele provincie, incl. de hele Waddenzee weer op watervogels geteld, ook vindt de internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers plaats. Tellen geblazen... Aalscholvers op een eilandje in De Leijen, 16 november 2012 foto: Nynke Venema AALSCHOLVERS OP SLAAPPLAATSEN Op 12 januari staat weer een internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers op het programma. Deze worden in Fryslân al zo n 10 jaar georganiseerd door de FFF-Slaapplaatsentelgroep. Ook in september werden bijna alle slaapplaatsen in onze provincie geteld. Dat leverde toen opvallend weinig Aalscholvers op in vergelijking met de eenzelfde telling tien jaar eerder (tabel 1). Er werden ruim 9000 minder geteld. Enkele slaapplaatsen bestaan niet meer. Aan de Idzegaasterpoel werden de slaapbomen gekapt en rond de hoogspanningsmasten ten zuiden van Franeker is een weg en bebouwing gekomen. Nieuwe slaapplaatsen zijn er ook, zoals in het gebied van de Oudegaasterbrekken, en in november werd ook een klein slaapplaatsje ontdekt aan de Hissemar bij Abbegea. Vorig jaar telden we in januari ruim 3500 Aalscholvers op slaapplaatsen in het Friese binnenland, waarvan bijna de helft bij het Woudagemaal te Lemmer. Maar eens kijken of we dat aantal 12 januari as. opnieuw halen. Tabel 1. Aalscholvers op binnenlandse slaapplaatsen in Fryslân in september 2003 en Lauwersmeer Alde Feanen Zijlsterrak, Ritsumazijl - - De Deelen Zandwinput Hurdegaryp 5 - It Easterskar Bergumermeer - 16 Brandemeer - 0 De Leijen Lendevallei Het Vliet, Blauwhuister Poelen - 21 Rottige Meente Oudegaasterbrekken - 44 Cornerwerderzand Leiepoel, Witte en Zwarte Brekken 26 0 Makkumer Noardwaard Jentjemeer, Sneekermeer - 26 Makkumer Súdwaard Idzegaasterpoel 52 0 Warkumerbûtenwaard-Noord Gravepoeltje, Langweerderwielen Warkumerbûtenwaard-Zuid Botmar, Akkrum - 44 Bocht fan Molkwar Spekland, Sneekermeer Mokkebank Tjeukemeer Lemsterhoek 73 0 De Zuiderpolder, Franeker 62 0 Steile Bank Jelsumervaart, Leeuwarden 6 - Woudagemaal, Lemmer - 59 Ottema-Wiersmareservaat - 32 Prikkedam, Makkinga - 18

2 GROTE ZILVERREIGERS OP SLAAPPLAATSEN In het weekend van 22 december jl. werd de tweede slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van dit seizoen uitgevoerd. Zoals mocht worden verwacht, met de winterse omstandigheden voorafgaande aan de telling, werd er geen recordaantal voor december vastgesteld. Het totaal komt uit op 212 Grote Zilverreigers, met De Staten bij Uitwellingerga als grootste slaapplaats ditmaal. Tijdens decembertelling in 2008 en 2011 troffen we op de Friese slaapplaatsen meer Grote Zilverreigers aan, respectievelijk 335 en 450. In de loop van november werd een nieuw slaapplaatsje ontdekt op het fabrieksterrein van Douwe Egberts te Joure. Vooral tijdens vorstperioden kan dit een interessante plek zijn, omdat door het koelwater het open water op het terrein niet bevriest. De derde en laatste slaapplaatstelling staat gepland voor zaterdag 23 februari as. Tabel 2. Grote Zilverreigers op slaapplaatsen in Fryslân in december okt dec okt dec Lauwersmeer 78 5 Sneekermeer-Noord - 2 Wide Mar 0 19 Sneekermeer-Zuid 0 1 Wiersylsterrak 0 6 De Staten, WZ Brekken 2 29 Makkumer Súdwaard 37 4 Oudhof, WZ Brekken 35 0 Warkumerwaard Gaastwad 0 0 Blauwhuister Poelen 8 0 Bergumermeer-Noord 0 0 It Easterskar De Leijen 4 10 It Swin 6 0 Ottema-Wiersmareservaat 14 7 Eendenkooi Bakhuizen Alde Feanen Wyldemerk 0 0 It Eilân 10 5 Groote Brekken 10 3 De Deelen Brandemeer Joure, Douwe Egberts - 1 Rottige Meente ZWANEN EN GANZEN IN FRYSLÂN IN DECEMBER Het aantal Knobbelzwanen lag in december hoger dan in november (tabel 3). Het voorlopige aantal gaat ruim over de Mooie aantallen werden gezien langs de IJsselmeerkust ter hoogte van Mirns (325) en Gaast (187). In het binnenland werden de grootste concentraties aangetroffen in en rond De Deelen (207) en rond Tzum (171). De 146 Kleine Zwanen zijn exclusief die op het Lauwersmeer. Hiervan werden maar liefst 105 vastgesteld in de omgeving van de Warkumerwaard. Van Wilde Zwanen werden her en der paartjes of kleine groepjes gezien. De grootste groep betrof 28 individuen bij de Makkumer Súdwaard. Het aantal Toendrarietganzen had ik in verband met de kou wat hoger verwacht. Van de 4249 toendra s werden er 3179 geteld in de omgeving van Fochteloo. In de akkers langs de Friese Waddenkust werden 1000 geteld. Kleine Rietganzen waren mondjesmaat vertegenwoordigd met ruim 4500, waarvan de helft ten noorden van de kronkelende Hissedijk, nabij Blauwhuis en Abbegea. Vermoedelijk zorgde het besneeuwd raken van de pleisterplaatsen en het dichtvriezen van de slaapplaatsen ervoor dat veel Kolganzen uitweken. We telden in december bijna Blesguozzen, nog niet de helft van het aantal in november. Redelijke concentraties werden gevonden in de polders tussen Sneekermeer en Witte en Zwarte Brekken (15.395) en in de omgeving van het Ottema-Wiersmareservaat (13.695). Speciale vermelding verdient ook het oostelijke rivierengebied van Fryslân, ofwel omgeving Linde- en Tjongervallei ten oosten van Wolvega (10.586). Ook het aantal Grauwe Ganzen nam iets af. Vanzelfsprekend vertoeft een belangrijk deel van onze eigen broedvogels in Spanje. In eigen provincie valt opnieuw op dat het rond het Ottema-Wiersmareservaat kennelijk wemelt van de grauwe gakkers, want ruim een kwart van het Friese totaal werd hier vastgesteld. Andere plekken met redelijke concentraties waren de polders rond de Witte en Zwarte Brekken (ca. 2500) en de buitendijkse gronden van de Friese Waddenkust (1600). Onvermeld blijft vaak de Soepgans. Daarvan liggen de aantallen steevast tussen de 350 en 500 individuen. In december werden er 463 geteld, met de meeste in de polders tussen de Trynwâlden en Veenwouden (183) en in de laagvenen rond De Deelen (123). Grote Canadese Ganzen waren in december opvallend talrijker. Vooral de omgeving van de Burgumermar en De Leijen is rijk aan Canadezen (224), maar ook het centrale merengebied (Sneekermeergebied e.o.) en de Rottige Meente herbergen mooie concentraties (resp. 154 en 110). Kleine Canadese Ganzen werden overigens ook gezien, nabij Gerkesklooster (17). In tegenstelling tot de meeste andere ganzen was de Brandgans veel talrijker dan in november. Het voorlopige totaal komt op , met zware concentraties in het zuidwesten van de provincie. In de weiden rond de Witte en Zwarte Brekken ging het om bijna Pauguozzen, rond Warkum om ruim en in de uiterste zuidwesthoek bij Warns dik Tabel 3. Voorlopige aantallen zwanen en ganzen op het vasteland van Fryslân (stand 3 jan. 2013). gem. dec. dec gem. dec. dec Knobbelzwaan Grauwe Gans Kleine Zwaan Grote Canadees Wilde Zwaan Brandgans Toendrarietgans Rotgans Kleine Rietgans Nijlgans

3 NIJSGRJIRRIGE SOORTEN In tabel 4 staat het overzicht met nijskjirrige soorten. Houer rekening mee dat bij het schrijven van de nieuwsbrief nog niet alle gegevens binnen waren, zoals bijv. de Alde Feanen. Het voorlopige aantal van 135 Grote Zilverreigers ligt zoals gebruikelijk lager dan het aantal in dezelfde maand op de slaapplaatsen (212, tabel 2). Tabel 4. Nijsgrjirrige soorten op het vasteland van Fryslân in december 2012 (stand 3 jan 2013). soort N gebied teller(s) Roerdomp 1 De Deelen Romke Kleefstra Roerdomp 1 Polder Houttoom (incl. eendekooi) Wim ten Klooster Grote Zilverreiger 2 Moddergat - Wierum binnendijks Sieds Boersma Grote Zilverreiger 1 Wierzijlsterrak Sieds Boersma Grote Zilverreiger 3 Holwerder & Blijaerpolder Henk Hiemstra Grote Zilverreiger 1 Ferwerd - Birdaard Henk Hiemstra Grote Zilverreiger 2 Wide Mar Sieds Boersma Grote Zilverreiger 2 Hantumhuizen - Bollingawier Sieds Boersma Grote Zilverreiger 1 Hantumerhoek - Dokkum J.O. Hobma Grote Zilverreiger 2 Oosternijkerk - Lioessens Sieds Boersma & J.O. Hobma Grote Zilverreiger 1 Dokkum - Metslawier J.O. Hobma Grote Zilverreiger 4 Ottema Wiersma reservaat eo Sytze en Sjoerdtje de Groot Grote Zilverreiger 2 Oud Dokkumerdiep-Gerkesklooster Klaas van der Bij Grote Zilverreiger 1 zuid spoorlijn - Suawoude Fleur Grobben Grote Zilverreiger 2 Warga - Wartena - Van Harinxma kanaal Joop de Graaf Grote Zilverreiger 3 Bokkumermeer-Poppenhuizen Jan Kleefstra Grote Zilverreiger 2 De Dulf-Lippenhuisterheide Jan de Boer Grote Zilverreiger 4 Terwispeler grootschar Tjeerd Geertsma Grote Zilverreiger 19 De Deelen e.o. Romke Kleefstra Grote Zilverreiger 2 Bergumermeer e.o. Arend Timmerman Azn Grote Zilverreiger 1 Suameer - De Tike (west van de Leijen) Romke Kleefstra & Nynke Venema Grote Zilverreiger 2 Noordzijde Leijen Jakob Hanenburg & Arno Paulus Grote Zilverreiger 1 Fluessen zuidoost Abel Jagersma Grote Zilverreiger 1 Terkaplesterpuollen e.o. Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 2 Sneekermeer/Goingarijpsterpoelen Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 4 Polder de Bloksloot Herman Postma Grote Zilverreiger 16 De Staten Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 10 polders rond Witte en Zwarte Brekken Herman Postma Grote Zilverreiger 7 polders rond Koevordermeer Anton Silvius J. Bos Grote Zilverreiger 1 Oudehaske - Heereveen Tjeerd Geertsma Grote Zilverreiger 3 Skarlannen, Easterskar Lydia Barkema-Drost Grote Zilverreiger 2 Polder Houttoom (incl. eendekooi) Wim ten Klooster Grote Zilverreiger 8 Brandemeer e.o. Frens & Heine van Dijk, Siep vd Veen, Dick Peters, Theo Meijer Grote Zilverreiger 18 Rottige Meente e.o. Henk Ruiter Grote Zilverreiger 2 Tjonger-Nijeholtwolde-Lindevallei West Lies Lockhorst-van Overeem Grote Zilverreiger 1 Tjongervallei - Katlijk Ingeborg Meutgeert Grote Zilverreiger 2 Nieuw Weper e.o., Fochteloo Dirk Hiemstra Zwarte Zwaan 2 Polder Het Hantumerleeg Zuid J.O. Hobma Zwarte Zwaan 1 Polder Lemsterhop Thijs de Boer Zwarte Zwaan 4 Mokkebank-Mirnserklif Yde Kuipers Indische Gans 4 Suameer - De Tike (west van de Leijen) Romke Kleefstra & Nynke Venema Sneeuwgans 2 Burgum-Jistrum Arend Timmerman Azn Sneeuwgans 1 Lindevallei-West Lies Lockhorst-van Overeem Roodhalsgans 1 weilanden rond Sandfirden Kornelis Nijboer Casarca 1 Brandemeer e.o. Frens & Heine van Dijk Kraanvogel 1 Het Oogvliet Henk Hiemstra Kraanvogel 1 Oude Bildtpollen Hans Horstmann Klapekster 1 De Deelen Romke Kleefstra Tel ze! Romke Kleefstra

4 Extra Soorten Beste tellers, 3 januari 2013 Uiteraard wil ik me allereerst graag aansluiten bij de goede wensen van Romke voor jullie allemaal. Eltsenien in lokkich nijjier, at it heal kin yn sûnens en mei in protte fûgelderswille! Hierna een korte terugblik op de telresultaten van roofvogels en van het kleine grut van de Extra Soorten. Verder zijn een overzicht van de waargenomen Extra Soorten in december 2012 en een overzicht van de getelde Extra Soorten bij alle december tellingen, vanaf 2003 opgenomen. Stand per 2 januari Sperwer bij De Samenvoeging, 15 dec (foto: Eus de Groot) ROOFVOGELS Het totaal van 40 Blauwe Kiekendieven in december 2012 is een derde hoger dan het negenjarig decembergemiddelde (2003 t/m 2011) van deze soort (tabel 5). Alleen in het telweekend in december 2005 (44) en in december 2008 (49) kwamen meer blauwe kieken in de boeken. Het aantal van 11 Ruigpootbuizerds in de afgelopen telmaand is bijna twee keer zoveel dan het negenjarig decembergemiddelde (6), maar wel fors lager dan in december 2011 (18). Vanaf september 2003 zijn nooit meer Smellekens in een telweekend genoteerd dan afgelopen december (7 exemplaren). Het negenjarig decembergemiddelde staat op 4 waargenomen Smellekens. Kennelijk waren er in december in deze contreien nog aardig wat prooidieren voor de Blauwe Kieken, Ruigpootbuizerds en Smellekens. Het in december 2012 getelde aantal Slechtvalken (20) is ongeveer gelijk aan het negenjarig decembergemiddelde (22). Theo Meijer had in polder Oldelamer het genoegen om een Zeearend te kunnen noteren! De enige van het telweekend tot nu toe. Vermoedelijk komen daar nog een paar bij zodra de resultaten van het Lauwersmeer aan de Friese dataset worden toegevoegd. FÛGELDERSWILLE IN DECEMBER Marten Sikkema, Meino Zondervan en Seije Schotanus vermeldden bij hun telresultaten: Mooie roofvogeldag. Ze zagen in hun buitendijkse telgebied langs de Friese Waddenkust maar liefst vier roofvogelsoorten: een Blauwe Kiekendief, een Ruigpootbuizerd, een Slechtvalk en zowaar ook nog een Smelleken.. Prachtige soorten erbij, dat doet je goed, tekende Klaas van der Bij aan bij het resultaat van zijn tellingen in buitendijks Fryslân. Een vlak voor me langs schietend Smelleken en een prachtige biddende Ruigpootbuizerd!. Ondergetekende en zijn medeteller Eus de Groot zagen tijdens hun telling in Zuidwest-Fryslân op een hek vlakbij de weg langs polder De Samenvoeging bij Koudum een prachtige Sperwer. Het dier bleef lang genoeg zitten om vanuit de mobiele vogelkijkhut bewonderd en gefotografeerd te kunnen worden (zie foto). Genieten dus! HET KLEINE GRUT BIJ DE EXTRA SOORTEN De aantallen Fraters (339) en IJsgorzen (2) in december 2012 waren ongeveer gelijk aan de negenjarige decembergemiddelden voor deze soorten. Dit in tegenstelling tot de waargenomen aantallen Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken. Bij de Sneeuwgorzen bleef de teller steken op 43. Het 9-jarig decembergemiddelde is 140. Het aantal Strandleeuweriken was met 47 exemplaren in december 2012 ook fors lager dan het 9-jarig decembergemiddelde (268). Bij beide soorten is in de afgelopen jaren sprake van sterk wisselende aantallen trekkende en overwinterende dieren. Sneeuwgorzen op de zuidpier bij Harlingen (foto Willem Goudswaard) FOTO'S VOOR DE NIEUWSBRIEVEN Vanaf nu kunnen door jullie zelf gemaakte digitale foto's van de vogelsoorten bij de watervogeltelling, inclusief foto's van ganzen, zwanen en Extra Soorten aan Romke Kleefstra worden g d. Bij voorkeur foto s waarop ook iets van de biotoop zichtbaar is. Foto's van maximaal 3 MB. Geschikte foto's worden op enig moment opgenomen in een Nieuwsbrief. Een noflik en succesrijk telweekend toegewenst, Jan Kramer

5 Tabel 5. Totaalaantallen Extra Soorten tijdens decembertellingen op het vasteland van Fryslân in de periode , in vergelijking tot het negenharig gemiddelde in de periode (stand 3 jan. 2012) Blauwe Kiekendief Bruine Kiekendief Frater Grote Gele Kwik IJsgors IJsvogel Ruigpootbuizerd Slechtvalk Smelleken Sneeuwgors Strandleeuwerik Velduil Visarend Zeearend totaal extra soorten Tabel 6. Extra Soorten tijdens de tellingen op het vasteland van Fryslân in december 2012 (stand 3 jan. 2012). BLAUWE KIEKENDIEF VERVOLG RUIGPOOTBUIZERD Sieds Boersma Wierzijlsterrak 2 Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 1 Epi Mulder Blikfeart 1 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 1 Henk Hiemstra Holwerder & Blijaerpolder 1 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 1 Sietze de Groot De Lits, Rietveld 1 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 Klaas van der Bij Dokk.diep-Nwe Zwemmer 1 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west binn 1 Jan Kleefstra Sorremorsterpolder-Botmeer 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 1 Romke Kleefstra De Deelen e.o 1 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 2 Arno Paulus De Leijen 1 SLECHTVALK Yde Kuipers Laaxum - Bakhuizen 1 Epi Mulder Blikfeart 1 Jan Kramer, Eus de Groot Polder De Samenvoeging 1 Henk Hiemstra Holwerder & Blijaerpolder 1 Bert Zijlstra Gouden Bodem 1 Henk Hiemstra Het Oogvliet 2 Marten Wesselius Sondelerleien - Sondel 2 Sieds Boersma Wide Mar 1 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Galgelân 1 Sietze de Groot Ottema Wiersma reserv.eo 1 Herman Postma Boornzwaag o.d. Wielen 2 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Ald Hof - Akmarijp 1 Anton Silvius, J. Bos oostzijde Koevordermeer 1 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Geeuwpolder - Graverij 1 Frens v.dijk, Heine v.dijk Brandemeer/De Hellingen 1 Herman Postma Het Volland 1 Siep v.d. Veen, Dick Peters Petgaten SBB Oldelamer 1 Henk Ruiter Langelille - Munnekeburen 1 Henk Ruiter Schoterzijl - Scherpezeel 2 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 Henk Ruiter Slijkenburg - Spanga - Linde 1 Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 2 Dirk Hiemstra Nieuw Weper e.o. 1 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west bui 2 Dirk Hiemstra Fochteloo - Tachtig Bunder 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost binn 1 Meinte Engelmoer Paesemerlannen 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 2 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 2 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 2 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 SMELLEKEN Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 3 Jan Kramer, Eus de Groot Polder Geele Strand 1 Tjalling Walda, Lucas Hemrica Noorderleegs buitenveld 1 Yde Kuipers Mokkebank - Mirnsterklif 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 1 Eddie Douwma Anj- en Lioess.polder 1 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 4 Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 1 Epi Mulder Koehool - Westhoek bui 1 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 1 Epi Mulder Koehool - Voorgronden 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost binn 1 BRUINE KIEKENDIEF Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 1 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 1 SNEEUWGORS FRATER Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 8 Meinte Engelmoer Paesemerlannen 99 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 6 Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 4 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 12 Tjalling Walda, Lucas Hemrica Noorderleegs buitenveld 101 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 12 Epi Mulder Koehool - Westhoek bui 50 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 5 Jan Tuinhof Westhoek - Zwarte Haan bui 85 STRANDLEEUWERIK IJSGORS Klaas van der Bij Moddergat-Wierum bui 30 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 2 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west binn 6 RUIGPOOTBUIZERD Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 11 Jan Kramer Hieslum - Munnkeb.polder 1 ZEEAREND Herman Postma Het Volland 2 Theo Meijer Polder Oldelamer 1 * Marten Sikkema, Meino Zondervan, Seije Schotanus. Romke Kleefstra, Posthoornsteeg 1C, 8911 AS Leeuwarden tel.: , Jan Kramer, Rixtwei 339, 8915 JC Leeuwarden tel.: ,

6 Twee nieuwe (Friese) vogelboeken! In december werden kort na elkaar twee nieuwe boeken gepresenteerd over vogels in Fryslân. Om precies te zijn over vogels in het zuiden van onze provincie. Nog specifieker: vogels in de Stellingwerven. De een is Et Stellingwarver voegelboek, de ander Wat je met rust laat, kan groeien, over het Fochteloërveen. Beide boeken zetten we graag even in het zonnetje! soort aan te treffen is en menigmaal met een smeuïge anekdote. Dat laatste geeft het boek een aangenaam humoristisch trekje, wat ook tot uiting komt in de bijschriften. Een prachtig, super verzorgde uitgave, die een ieder in de Stellingwerver en daarbuiten laat zien hoe rijk de omgeving nog is aan soorten. Alleen al vanwege de foto s meer dan de moeite waard. Ruurd-Jelle van der Leij & Freddie de Vries, Et Stellingwarver Voegelboek. Uitgever: Stellingwarver Schrieversronte. ISBN In kleur, A4-formaat, 288 pagina s, 24,50. Verkrijgbaar via de Stellingwarver Schrieversronte (http://www.stellingwarfs.nl/). ET STALLINGWARVER VOEGELBOEK Et Stallingwarver voegelboek is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Het glossy uiterlijk op A4-formaat doet vermoeden dat het een avifauna betreft, maar wie het boek openslaat ziet dat et voegelboek eigenlijk meer een fotoboek is met korte informatieve teksten erbij. Het boek behandelt alle in Oost- en West-Stellingwerf voorkomende soorten. Een regio die rijk is aan soorten door de grote variatie in landschappen: hoogveen en laagveen, open agrarisch en dicht bebost, stuifzanden en heide, coulissen en bebouwing. De foto s zijn van Ruurd-Jelle van der Leij en van uitmuntende kwaliteit. In een paar jaar tijd heeft hij zich opgeworpen als een van de meest talentvolle vogelfotografen, met oog voor compositie, habitat en - met name met zijn low- en highkey foto s - vaak ware kunst. De teksten zijn van Freddie de Vries. Ze zijn in het Stellingwerfs, wat ook voor niet-stellingwerver prima leesbaar is. De teksten zijn eenvoudig informatief, alsof Freddie een dorpsgenoot een soort omschrijft, met aandacht voor het uiterlijk van de soort, diens favoriete broedgebied, plekken in de Stellingwerven waar de WAT JE MET RUST LAAT, KAN GROEIEN Wat je met rust laat, kan groeien is een fraai vormgegeven en allesomvattend boek over het Fochteloërveen, opgedeeld in tal van (korte) hoofdstukken. Inleidend wordt de ontstaansgeschiedenis, het beheer en de bescherming van het hoogveengebied op de grens van Fryslân en Drenthe behandeld. Daarna nemen de auteurs Herman Feenstra en Harke Kuipers een duik in de gegevens over vogels, die al jarenlang door de Herman verzameld worden. Dat maakte het boek al meteen de moeite waard. Niet alleen worden trends van broedvogels en wintergasten behandeld, maar ook wordt ruimte geboden aan bijvoorbeeld broedbiologische gegevens van bijzondere soorten als Kraanvogel en Grauwe Klauwier. Zo ook aan de soorten die door de jaren heen wat extra aadacht kregen van Herman, zoals de Grote Canadese Gans (en hoe weinig jongen die groot krijgen) of de Geoorde Fuut (hoe die zijn broedseizoen netjes afstemt op de broedende Kokmeeuwen). Ook de overzichten van wanneer soorten als Slangenarend of Roodpootvalk aanwezig zijn, mogen er zijn. Dat gaat gepaard met goede foto s, heldere grafiekjes, veel aandacht voor wat het Fochteloërveen en haar soorten bereigt, enzovoort. Bovendien staat het vlot geschreven op papier. Een aangename en informatieve uitgave. Herman Feenstra & Harke Kuipers, Wat je met rust laat, kan groeien. Het Fochteloërveen. Uitgever: Het Waait, Steenenkamer. ISBN In kleur, 24.5 x 21.0 cm, 250 pagina s, 27,50. Verkrijgbaar via de website Romke Kleefstra

Watervogeltellingen in Fryslân

Watervogeltellingen in Fryslân Watervogeltellingen in Fryslân WATERVOGELTRENDS GROOTE WIELEN Freek Nijland heeft 40 jaar aan tellingen in het gebied van de Groote Wielen uitgewerkt. Op de websiprovinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Fryslân

Watervogeltellingen in Fryslân Watervogeltellingen in Fryslân provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen ganzen + zwanen, watervogels en slaapplaatsen seizoen 2013/2014 nr 6. Februari 2014 Beste tellers, 4 februari 2014 e We hebben

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

De opmars van de Grote zilverreiger (Casmerodius albus) in Fryslân in de afgelopen negen jaar aan de hand van slaapplaatstellingen

De opmars van de Grote zilverreiger (Casmerodius albus) in Fryslân in de afgelopen negen jaar aan de hand van slaapplaatstellingen De opmars van de Grote zilverreiger (Casmerodius albus) in Fryslân in de afgelopen negen jaar aan de hand van slaapplaatstellingen Romke Kleefstra 3 Al sinds haar oprichting in 1976 organiseert de FFF

Nadere informatie

Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011

Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011 Natuurplaza (gebouw Mercator 3) Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (024) 741 04 10 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011 Romke Kleefstra, Peter de Boer & Jan Willems

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Brandganzen in de Workumerwaard

Brandganzen in de Workumerwaard Brandganzen in de Workumerwaard foto Sieds Waarnemingen: GEBIED: Zuidwest Friesland DATUM: 22-11-2014 TIJD: WEER: hele dag Eerst bewolkt met wat regen, later lichter met zon; eerst vrij strakke ZO-wind,

Nadere informatie

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel Ganzen in de Bommelerwaard Brandganzen nabij Brakel Inventarisatierapport Natuurwacht Bommelerwaard Maart 2012 Ganzen in de Bommelerwaard Inleiding Nederland is een favoriete bestemming voor de wilde ganzen

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014 Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek Februari 2014 Het is begonnen. Misschien iets vroeger dan anders, maar de laatste zonnige dagen levert al baltsgedrag op van buizerds. Het is dan ook deze soort

Nadere informatie

Dirk Symens Herman Jacobs

Dirk Symens Herman Jacobs Dirk Symens Herman Jacobs INHOUD De regio De soorten De cijfers De terugmeldingen De conclusies De regio 1 2 3 4 5 6 7 8 Wouwse Plantage (Hopmeer) Nieuwmoer-Wuustwezel (Wezelse Hei) Bleeke Heide (Chaam)

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

Welke uilen en roofvogels zijn dat?

Welke uilen en roofvogels zijn dat? . Welke uilen en roofvogels zijn dat? De vogels zijn volgens de kleurcode onderverdeeld in de volgende groepen: Uilen 10 Valken 30 Overige roofvogels 46 Extra: Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten

Nadere informatie

De beste ganzen gebieden

De beste ganzen gebieden De beste ganzen gebieden Tegenwoordig overwinteren er zo n 1,5 miljoen ganzen in Nederland. Ze zijn te vinden in grote groepen soms wel meer dan tienduizend bij elkaar- in noord, west en zuidwest Nederland.

Nadere informatie

Project Monitoring Wintervogels Zuid - Holland nieuwsbrief 2013/14 nr.4

Project Monitoring Wintervogels Zuid - Holland nieuwsbrief 2013/14 nr.4 Project Monitoring Wintervogels Zuid - Holland nieuwsbrief 213/14 nr.4 Beste Tellers, Nijmegen, 13-1-214, Welkom in 214! Het ziet ernaar uit dat we komend weekend gaan starten met een niet al te winterse

Nadere informatie

Watervogels in het Lauwersmeer in 2009

Watervogels in het Lauwersmeer in 2009 SOVON Vogelonderzoek Nederland Natuurplaza (gebouw Mercator 3) Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (24) 741 4 1 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Sinds de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 worden in het

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Je eigen dorp en het Stellingwarfs

Je eigen dorp en het Stellingwarfs Je eigen dorp en het Stellingwarfs (Bedoeld voor groep 5 en 6) Jij en je klasgenoten wonen allemaal in een Stellingwerfs dorp. Dat dorp kan in de gemeente Ooststellingwerf liggen of in gemeente Weststellingwerf.

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Fryslân

Watervogeltellingen in Fryslân Watervogeltellingen in Fryslân provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen ganzen + zwanen, watervogels en slaapplaatsen seizoen 2013/2014 nr 4. December 2013 Beste tellers, 3 december 2013 e In het

Nadere informatie

MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader. College 4 Trek van Roofvogels

MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader. College 4 Trek van Roofvogels MIGRATIE, vogeltrek in een breed kader College 4 Trek van Roofvogels Programma 1. Migratie, inleiding en oriëntatie 2. Trek van kustvogels 3. Trek van ganzen en kraanvogels 4. Trek van roofvogels 5. Trek

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN

HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN HET VOGELRICHTLIJNGEBIED UITERWAARDEN VAN DE NEDERRIJN Erik van Winden Het gebied omvat de noordelijke en zuidelijke uiterwaarden langs de Nederrijn, over een lengte van 29 km tussen Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Maart

Nadere informatie

Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels

Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw van een windmolenpark bij Marrum, gemeente Ferwerderadiel, op broed- en trekvogels 3. Analyse van vogeltellingen Voorspelde effecten van de voorgenomen bouw

Nadere informatie

Spreeuwen tellen op hun slaapplaats

Spreeuwen tellen op hun slaapplaats Spreeuwen tellen op hun slaapplaats Jan Kolsters, Jacques van Kessel, Wil de Veer en Wim Deeben Inleiding Tijdens de slaapplaatstellingen van de Grote Zilverreigers hadden we ze al vaak gezien. Vele groepen

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Ganzen in België (en Nederland)

Ganzen in België (en Nederland) Ganzen in België (en Nederland) Welke ganzen komen we bij ons tegen? Grauwe gans Alle ganzensoorten leren kennen die in België (en Nederland) voorkomen is tamelijk eenvoudig. Er komen maar 12 ganzensoorten

Nadere informatie

Watervogel_en Rootvogeltelling jan. 86

Watervogel_en Rootvogeltelling jan. 86 Watervogel_en Rootvogeltelling jan. 86 Inleiding. Ter inleiding van het winterseizoen zal dit verslag waarschijnlijk herinneringen oproepen en ook enige kriebels te weeg brengen. Hopelijk genoeg voor voortgezette

Nadere informatie

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt.

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Lijkt sporten u leuk? Iedereen kan sporten! Het is fantastisch om te doen en sporten brengt vooral veel plezier en ontspanning.

Nadere informatie

Scholeksterweekend Ameland 2013

Scholeksterweekend Ameland 2013 Scholeksterweekend Ameland 2013 Van vrijdag 8 februari tot en met zondag 10 februari werd onder leiding van Bruno Ens en Kees Oosterbeek een scholeksterweekend georganiseerd op Ameland voor ringers en

Nadere informatie

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting:

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting: Plangebieden Toelichting: Het plangebied van het WHP3 omvat de hele provincie Fryslân, uitgezonderd de Rijkswateren; dit zijn de Waddenzee, het IJsselmeer en de zijwateren daarvan, zoals havenmonden. Het

Nadere informatie

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer ik in Leeuwarden. Mijn

Nadere informatie

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Overwinterende Grote Zilverreigers in de Kempen en Peel Roel van den Heuvel en Robert Kastelijn Echt veel informatie is er nog niet te vinden over Grote Zilverreigers

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen

Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen Natura 2000 gebied 78 - Oostvaardersplassen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Vogelrichtlijn Site code: NL9802054 Beschermd natuurmonument: Oostvaardersplassen

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2005/2006, juli 2005

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2005/2006, juli 2005 Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2005/2006, juli 2005 Nederland is bij uitstek een watervogel- en wetlandland. Met watervogeltellingen worden objectieve gegevens verzameld over aantallen,

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen Sinds 2008 voer ik jaarlijks broedvogeltellingen uit in een telgebied op het Leersumse Veld en Ginkelduin volgens de richtlijnen

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden 2006 Bosuil Inleiding: In begin 2006 is een hernieuwde poging gedaan om de natuur inventarisaties die in het verleden een belangrijke plaats innamen

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 1 1 3 Gebr. Homma Steggerda 0268.9126 182.226 85 49 5.1211341 10.09.54 1519.819 1000.0 1000.0 2 2 3 Bouke Junior de Boer

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Broedende weidevogels in de Oostpolder van Gouda nu en in de toekomst Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016 verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Komen er wel broedende weidevogels

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Nederland

Watervogeltellingen in Nederland Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 24/25, juli 24. Nederland is bij uitstek een watervogel- en wetlandland. Met watervogeltellingen worden objectieve gegevens verzameld over aantallen,

Nadere informatie

GROTE EN KLEINE ZILVERREIGERS IN UTRECHT, EEN VERGELIJKING

GROTE EN KLEINE ZILVERREIGERS IN UTRECHT, EEN VERGELIJKING GROTE EN KLEINE ZILVERREIGERS IN UTRECHT, EEN VERGELIJKING Gert Ottens Zoals de meeste lezers hopelijk weten is het Bijzondere Soorten Project-niet broedvogels (BSP) bedoeld om waarnemingen van schaarse

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Protocol zomertelling ganzen

Protocol zomertelling ganzen Protocol zomertelling ganzen Gezamenlijk protocol voor de provinciale zomertellingen van ganzen Landelijke technische werkgroep zomertelling ganzen Vastgesteld: April 2012 Inleiding Dit protocol is opgesteld

Nadere informatie

Jeugdbestuur A1 + A2

Jeugdbestuur A1 + A2 Jeugdbestuur Naam: Telefoon Mobiel Email Annie Smeding 0513-434198 r.smeding@euphony.nl Corry Hooghiemstra 0513-431225 corrie.h@hotmail.com Gerard Molenaar 0513-432077 06-11060665 G.Molenaar10@kpnplanet.nl

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2013/2014, juli 2013

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2013/2014, juli 2013 Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 213/214, juli 213 Nederland is bij uitstek een land van wetlands en watervogels. Met watervogeltellingen worden objectieve gegevens verzameld over aantallen,

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Jaarverslag It Eibertshiem.

Jaarverslag It Eibertshiem. Aan: Alle donateurs en belangstellenden. In dit verslag een terugblik op de ontwikkelingen in Earnewâld en in de 2009 provincie met landelijke resultaten en nieuwsfeiten zoals bijvoorbeeld het zenderonderzoek

Nadere informatie

Roofvogel gegevens Loonse en Drunense duinen e.o. Jaar 2013

Roofvogel gegevens Loonse en Drunense duinen e.o. Jaar 2013 Roofvogel gegevens Loonse en Drunense duinen e.o. Jaar 2013 Londenring 35 5152 NN Drunen 0416 37 88 73 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Voedselaanbod 4 Resultaten 5 In getallen

Nadere informatie

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied.

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied. Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht In deze les en tijdens de excursie gaat het over het gebied de Hooge Boezem achter Haastrecht en het gebied eromheen. In de omgeving van Haastrecht en

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011 Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Bonte Kraai 02/01/2011, Kooigem foto: Yves De Bosscher Toendrarietgans

Nadere informatie

Wintervogeltelling 1982 2014

Wintervogeltelling 1982 2014 Wintervogeltelling 1982 214 Wintervogels in een sterk veranderde wereld door Pieter Wouters i.s.m. Henk Sierdsema Wintervogeltelling 1982 214 Het landschap waarin ze moeten overleven Steeds groter Meer

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid Statenfractie Partij voor de Dieren M.C. van der Wel Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid

Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid Deel 4H: Deelonderzoek Vogels & vliegveiligheid Analyse vogels & vliegveiligheid vliegveld Lelystad Bijdrage in het MER 2014 R.R. Smits R. Lensink Analyse vogels & vliegveiligheid vliegveld Lelystad Bijdrage

Nadere informatie

Excursie Lauwersmeer & Schiermonnikoog. Oktober 2008

Excursie Lauwersmeer & Schiermonnikoog. Oktober 2008 Excursie Lauwersmeer & Schiermonnikoog Oktober 2008 1 Lang week-end Lauwersmeer en Schiermonnikoog Data: 10-10-08 t/m 12-10-08 Met 8 personen hebben we in een lang weekend een excursie gemaakt naar het

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten Hollands Diep Habitattypen SVI Landelijk Opp.vl. Kwal. H6430B Ruigten en zomen (harig - = = wilgenroosje)

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Aan het Inspraakpunt Natura 2000 t.a.v. gebied 79 (Lepelaarplassen) Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Almere, 15 februari

Nadere informatie

Resultaten BMP Z 2014 in Twente

Resultaten BMP Z 2014 in Twente Resultaten BMP Z 214 in Twente In de eerste plaats dank aan de vele tientallen waarnemers die zich hebben ingezet voor het onderzoek naar BMP-Z soorten (= Broedvogel Monitoring Project Zeldzame soorten)

Nadere informatie

Wintertelling 2012/2013 van Atlasblok 39-31: wat een patrijzen, turkse tortels en grote zilverreigers!

Wintertelling 2012/2013 van Atlasblok 39-31: wat een patrijzen, turkse tortels en grote zilverreigers! Wintertelling 2012/2013 van Atlasblok 39-31: wat een patrijzen, turkse tortels en grote zilverreigers! door Jouke Altenburg en Theo Boudewijn Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert van 1 december 2012

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij Er deden 84.986 verschillende mensen mee en in totaal werden 49.125 tellingen doorgegeven waarvan 388 van scholen Dit leverde 1.143.245

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN DE MOLENPOLDER 1992-2010

BROEDVOGELS VAN DE MOLENPOLDER 1992-2010 BROEDVOGELS VAN DE MOLENPOLDER 1992-2010 Sander Seure De Molenpolder in Westbroek is in de periode 1992-2010 door leden van de Vogelwacht Utrecht geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebied is eigendom

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij In totaal werden 28374 tellingen doorgegeven verdeeld over meer dan 900.000 verschillende individuen. Er werden 125.550 huismussen

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014

Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014 Leeswijzer internationale doelen binnen het gebiedsproces van agrarisch natuurbeheer Versie 0.1 16 mei 2014 Inleiding In deze leeswijzer vindt u een uitgebreidere uitleg over de het gebruik en interpretatie

Nadere informatie

Verslag telling aalscholvers en blauwe reigers in het Kippenest in De Wieden op 9 mei 2009

Verslag telling aalscholvers en blauwe reigers in het Kippenest in De Wieden op 9 mei 2009 Verslag telling aalscholvers en blauwe reigers in het Kippenest in De Wieden op 9 mei 2009 Ronnie Veldkamp Om 9.00 uur had ik afgesproken met mijn vriend Pieter van den Hooven om weer de jaarlijkse telling

Nadere informatie

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

Nederland Schouwen-Duiveland

Nederland Schouwen-Duiveland Nederland Schouwen-Duiveland Van 8 tot 10 februari 2013 Schouwen-Duiveland van 8 tot 10 februari 2013 ALGEMEEN Verslag: Machteld Kaesemans, Marc Nollet en Valérie Goethals Foto s: Marc Nollet 1. Deelnemers

Nadere informatie

Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen.

Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen. Het Meetnet Agrarisch Soorten van start in de Provincies Drenthe, Flevoland en Groningen. Beste mensen, Het MAS+ toegelicht en een oproep tot deelname! De Lente begint - al knipperend - te ontwaken. Het

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centrale Informatievoorziening Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en ederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014 Floor A. Arts RWS Centrale

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Monitoringsnieuwsbrief 1 mei 2016

Monitoringsnieuwsbrief 1 mei 2016 Monitoringsnieuwsbrief 1 mei 2016 Monitoring akkerranden in Zeeland Afgelopen winter (2015 2016) is er een start gemaakt met het monitoren van akkervogels. Poldernatuur Zeeland was hiermee één van de eerste

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Erratum Bijlage 9 Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Onderstaande tekst vervangt bijlage 9 bij het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag 2014 is uitgegeven op initiatief van de Vogelwerkgroep De Haeselaar Echt.

JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag 2014 is uitgegeven op initiatief van de Vogelwerkgroep De Haeselaar Echt. JAARVERSLAG 2014 COLOFON Jaarverslag 2014 is uitgegeven op initiatief van de Vogelwerkgroep De Haeselaar Echt. Jaarverslag 2014 Auteurs: Vogelwerkgroep De Haeselaar Echt. 2014 Niets uit deze publicatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkgroep Avifauna Drenthe VAN DE VOORZITTER INHOUD. Sjoerd Boonstra Voorzitter WAD

NIEUWSBRIEF. Werkgroep Avifauna Drenthe VAN DE VOORZITTER INHOUD. Sjoerd Boonstra Voorzitter WAD NIEUWSBRIEF Werkgroep Avifauna Drenthe VAN DE VOORZITTER Voorjaar 2012. Wat een verschil met een jaar geleden. Toen al lang genietend van prachtig voorjaarsweer met hoge temperaturen. En nu het wisselvallige

Nadere informatie

Nederland Schouwen-Duiveland

Nederland Schouwen-Duiveland Nederland Schouwen-Duiveland Van 8 tot 10 februari 2013 Schouwen-Duiveland van 8 tot 10 februari 2013 ALGEMEEN Verslag: Valérie Goethals en Marc Nollet Foto s: Marc Nollet 1. Deelnemers Johan Debuck, Valérie

Nadere informatie

Validatie. Beste Atlastellers,

Validatie. Beste Atlastellers, Beste Atlastellers, de eerste periode van het tweede winterseizoen zit er net op en het verheugt me te zien dat er veel tellingen zijn ingevoerd! Het weer in dit seizoen is stukken beter geweest dan vorig

Nadere informatie

Studiegebied gemeente Leeuwarden

Studiegebied gemeente Leeuwarden Eén jaar lang intensief vogelen in de gemeente Leeuwarden 2013 Een jaar met vele hoogtepunten; het bewijs dat vogelen in de regio niet saai hoeft te zijn Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer

Nadere informatie

Natuurreis naar Estland

Natuurreis naar Estland Natuurreis naar Estland Estland is een heel interessant land door haar ongerepte natuur. Deze reis zal vooral de focus leggen op flora en broedvogels! Daarnaast zoeken we tijdens een boottocht naar Bevers

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Op Stap in het Binnenveld Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Bennekom februari 2011 Hoogtekaart van het Binnenveld en omstreken. Het Binnenveld is een laag gelegen gebied tussen de Veluwe en de Utrechtse

Nadere informatie

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2006/2007, juli 2006

Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 2006/2007, juli 2006 Watervogeltellingen in Nederland Nieuwsbrief seizoen 26/27, juli 26 Nederland is bij uitstek een watervogel- en wetlandland. Met watervogeltellingen worden objectieve gegevens verzameld over aantallen,

Nadere informatie

VERSLAG MIDWINTER ROOFVOGELTELLING 2013

VERSLAG MIDWINTER ROOFVOGELTELLING 2013 VERSLAG MIDWINTER ROOFVOGELTELLING 2013 Frank Sidler In 2010 heeft de Vogelwacht Utrecht de midwintertelling van roofvogels in haar werkgebied - de provincie Utrecht - opnieuw leven ingeblazen. In februari

Nadere informatie

Reisverslag voorbereidingsreis

Reisverslag voorbereidingsreis Reisverslag voorbereidingsreis Estland 2 t/m 6 april 2015 Georganiseerd door: Dag 1 (2 April) Aankomst Tallinn en transfer naar Saaremaa Bij aankomst op het overzichtelijke vliegveld van Tallinn werd ik

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Vaststellen grenzen bebouwde kom Punt no. 9 Korte toelichting Sinds 1 januari 1995 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de grenzen

Nadere informatie

Determinatieperikelen bij rietganzen

Determinatieperikelen bij rietganzen 1 van 5 Determinatieperikelen bij rietganzen De kennis omtrent het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland wordt al lang geplaagd door determinatieproblemen. Het onderscheid met de tegenwoordig veel

Nadere informatie

HAAL MEER UIT FRIESLAND!

HAAL MEER UIT FRIESLAND! HAAL MEER UIT FRIESLAND! STAP OVER NAAR HET ROEN & FIT COLLECTIEF Mensen met meer groen in de nabije leefomgeving voelen zich gezonder. Zo blijkt uit een groot Nederlands wetenschappelijk onderzoek *.

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Afgelopen maanden september en oktober 2010:

Afgelopen maanden september en oktober 2010: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK Vogels zijn er in alle soorten en maten, zoals bijvoorbeeld de zeearend, die wel 90 centimeter groot kan worden. Of de Kleine Karekiet die

Nadere informatie

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Uitslag Wedvlucht Maaseik 06-08-2011 Los:08.20 Deelnemers:44 Duiven:814 Wind: Oost Zuid Oosten wind PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Jan Smid-de Haan 241,212 23/13 3 1-1128260 11.27.32

Nadere informatie