Watervogeltellingen in Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watervogeltellingen in Fryslân"

Transcriptie

1 Watervogeltellingen in Fryslân provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen ganzen + zwanen en watervogels seizoen 2012/2013 nr 5. Januari 2013 Beste tellers, 4 januari 2013 Vanzelfsprekend allereerst een gelukkig en gezond 2013 en dat we van heel veel vogels in het Friese mogen genieten. In december moesten we het allen met minder doen. Het korte wintertje halverwege de maand met sneeuw en ijs zorgde voor wegtrek van ganzen en eenden. Hoewel het er minder waren dan de voorgaande jaren, bleven er nog redelijk wat Grote Zilverreigers hangen, zodat de meeste slaapplaatstellers toch nog wat leuke groepjes op e de slaapplaatsen tegenkwamen. Over dat alles in deze nieuwsbrief kort wat resultaten. In januari staat de 47 Midwintertelling op het programma. Niet alleen wordt dan de hele provincie, incl. de hele Waddenzee weer op watervogels geteld, ook vindt de internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers plaats. Tellen geblazen... Aalscholvers op een eilandje in De Leijen, 16 november 2012 foto: Nynke Venema AALSCHOLVERS OP SLAAPPLAATSEN Op 12 januari staat weer een internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers op het programma. Deze worden in Fryslân al zo n 10 jaar georganiseerd door de FFF-Slaapplaatsentelgroep. Ook in september werden bijna alle slaapplaatsen in onze provincie geteld. Dat leverde toen opvallend weinig Aalscholvers op in vergelijking met de eenzelfde telling tien jaar eerder (tabel 1). Er werden ruim 9000 minder geteld. Enkele slaapplaatsen bestaan niet meer. Aan de Idzegaasterpoel werden de slaapbomen gekapt en rond de hoogspanningsmasten ten zuiden van Franeker is een weg en bebouwing gekomen. Nieuwe slaapplaatsen zijn er ook, zoals in het gebied van de Oudegaasterbrekken, en in november werd ook een klein slaapplaatsje ontdekt aan de Hissemar bij Abbegea. Vorig jaar telden we in januari ruim 3500 Aalscholvers op slaapplaatsen in het Friese binnenland, waarvan bijna de helft bij het Woudagemaal te Lemmer. Maar eens kijken of we dat aantal 12 januari as. opnieuw halen. Tabel 1. Aalscholvers op binnenlandse slaapplaatsen in Fryslân in september 2003 en Lauwersmeer Alde Feanen Zijlsterrak, Ritsumazijl - - De Deelen Zandwinput Hurdegaryp 5 - It Easterskar Bergumermeer - 16 Brandemeer - 0 De Leijen Lendevallei Het Vliet, Blauwhuister Poelen - 21 Rottige Meente Oudegaasterbrekken - 44 Cornerwerderzand Leiepoel, Witte en Zwarte Brekken 26 0 Makkumer Noardwaard Jentjemeer, Sneekermeer - 26 Makkumer Súdwaard Idzegaasterpoel 52 0 Warkumerbûtenwaard-Noord Gravepoeltje, Langweerderwielen Warkumerbûtenwaard-Zuid Botmar, Akkrum - 44 Bocht fan Molkwar Spekland, Sneekermeer Mokkebank Tjeukemeer Lemsterhoek 73 0 De Zuiderpolder, Franeker 62 0 Steile Bank Jelsumervaart, Leeuwarden 6 - Woudagemaal, Lemmer - 59 Ottema-Wiersmareservaat - 32 Prikkedam, Makkinga - 18

2 GROTE ZILVERREIGERS OP SLAAPPLAATSEN In het weekend van 22 december jl. werd de tweede slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van dit seizoen uitgevoerd. Zoals mocht worden verwacht, met de winterse omstandigheden voorafgaande aan de telling, werd er geen recordaantal voor december vastgesteld. Het totaal komt uit op 212 Grote Zilverreigers, met De Staten bij Uitwellingerga als grootste slaapplaats ditmaal. Tijdens decembertelling in 2008 en 2011 troffen we op de Friese slaapplaatsen meer Grote Zilverreigers aan, respectievelijk 335 en 450. In de loop van november werd een nieuw slaapplaatsje ontdekt op het fabrieksterrein van Douwe Egberts te Joure. Vooral tijdens vorstperioden kan dit een interessante plek zijn, omdat door het koelwater het open water op het terrein niet bevriest. De derde en laatste slaapplaatstelling staat gepland voor zaterdag 23 februari as. Tabel 2. Grote Zilverreigers op slaapplaatsen in Fryslân in december okt dec okt dec Lauwersmeer 78 5 Sneekermeer-Noord - 2 Wide Mar 0 19 Sneekermeer-Zuid 0 1 Wiersylsterrak 0 6 De Staten, WZ Brekken 2 29 Makkumer Súdwaard 37 4 Oudhof, WZ Brekken 35 0 Warkumerwaard Gaastwad 0 0 Blauwhuister Poelen 8 0 Bergumermeer-Noord 0 0 It Easterskar De Leijen 4 10 It Swin 6 0 Ottema-Wiersmareservaat 14 7 Eendenkooi Bakhuizen Alde Feanen Wyldemerk 0 0 It Eilân 10 5 Groote Brekken 10 3 De Deelen Brandemeer Joure, Douwe Egberts - 1 Rottige Meente ZWANEN EN GANZEN IN FRYSLÂN IN DECEMBER Het aantal Knobbelzwanen lag in december hoger dan in november (tabel 3). Het voorlopige aantal gaat ruim over de Mooie aantallen werden gezien langs de IJsselmeerkust ter hoogte van Mirns (325) en Gaast (187). In het binnenland werden de grootste concentraties aangetroffen in en rond De Deelen (207) en rond Tzum (171). De 146 Kleine Zwanen zijn exclusief die op het Lauwersmeer. Hiervan werden maar liefst 105 vastgesteld in de omgeving van de Warkumerwaard. Van Wilde Zwanen werden her en der paartjes of kleine groepjes gezien. De grootste groep betrof 28 individuen bij de Makkumer Súdwaard. Het aantal Toendrarietganzen had ik in verband met de kou wat hoger verwacht. Van de 4249 toendra s werden er 3179 geteld in de omgeving van Fochteloo. In de akkers langs de Friese Waddenkust werden 1000 geteld. Kleine Rietganzen waren mondjesmaat vertegenwoordigd met ruim 4500, waarvan de helft ten noorden van de kronkelende Hissedijk, nabij Blauwhuis en Abbegea. Vermoedelijk zorgde het besneeuwd raken van de pleisterplaatsen en het dichtvriezen van de slaapplaatsen ervoor dat veel Kolganzen uitweken. We telden in december bijna Blesguozzen, nog niet de helft van het aantal in november. Redelijke concentraties werden gevonden in de polders tussen Sneekermeer en Witte en Zwarte Brekken (15.395) en in de omgeving van het Ottema-Wiersmareservaat (13.695). Speciale vermelding verdient ook het oostelijke rivierengebied van Fryslân, ofwel omgeving Linde- en Tjongervallei ten oosten van Wolvega (10.586). Ook het aantal Grauwe Ganzen nam iets af. Vanzelfsprekend vertoeft een belangrijk deel van onze eigen broedvogels in Spanje. In eigen provincie valt opnieuw op dat het rond het Ottema-Wiersmareservaat kennelijk wemelt van de grauwe gakkers, want ruim een kwart van het Friese totaal werd hier vastgesteld. Andere plekken met redelijke concentraties waren de polders rond de Witte en Zwarte Brekken (ca. 2500) en de buitendijkse gronden van de Friese Waddenkust (1600). Onvermeld blijft vaak de Soepgans. Daarvan liggen de aantallen steevast tussen de 350 en 500 individuen. In december werden er 463 geteld, met de meeste in de polders tussen de Trynwâlden en Veenwouden (183) en in de laagvenen rond De Deelen (123). Grote Canadese Ganzen waren in december opvallend talrijker. Vooral de omgeving van de Burgumermar en De Leijen is rijk aan Canadezen (224), maar ook het centrale merengebied (Sneekermeergebied e.o.) en de Rottige Meente herbergen mooie concentraties (resp. 154 en 110). Kleine Canadese Ganzen werden overigens ook gezien, nabij Gerkesklooster (17). In tegenstelling tot de meeste andere ganzen was de Brandgans veel talrijker dan in november. Het voorlopige totaal komt op , met zware concentraties in het zuidwesten van de provincie. In de weiden rond de Witte en Zwarte Brekken ging het om bijna Pauguozzen, rond Warkum om ruim en in de uiterste zuidwesthoek bij Warns dik Tabel 3. Voorlopige aantallen zwanen en ganzen op het vasteland van Fryslân (stand 3 jan. 2013). gem. dec. dec gem. dec. dec Knobbelzwaan Grauwe Gans Kleine Zwaan Grote Canadees Wilde Zwaan Brandgans Toendrarietgans Rotgans Kleine Rietgans Nijlgans

3 NIJSGRJIRRIGE SOORTEN In tabel 4 staat het overzicht met nijskjirrige soorten. Houer rekening mee dat bij het schrijven van de nieuwsbrief nog niet alle gegevens binnen waren, zoals bijv. de Alde Feanen. Het voorlopige aantal van 135 Grote Zilverreigers ligt zoals gebruikelijk lager dan het aantal in dezelfde maand op de slaapplaatsen (212, tabel 2). Tabel 4. Nijsgrjirrige soorten op het vasteland van Fryslân in december 2012 (stand 3 jan 2013). soort N gebied teller(s) Roerdomp 1 De Deelen Romke Kleefstra Roerdomp 1 Polder Houttoom (incl. eendekooi) Wim ten Klooster Grote Zilverreiger 2 Moddergat - Wierum binnendijks Sieds Boersma Grote Zilverreiger 1 Wierzijlsterrak Sieds Boersma Grote Zilverreiger 3 Holwerder & Blijaerpolder Henk Hiemstra Grote Zilverreiger 1 Ferwerd - Birdaard Henk Hiemstra Grote Zilverreiger 2 Wide Mar Sieds Boersma Grote Zilverreiger 2 Hantumhuizen - Bollingawier Sieds Boersma Grote Zilverreiger 1 Hantumerhoek - Dokkum J.O. Hobma Grote Zilverreiger 2 Oosternijkerk - Lioessens Sieds Boersma & J.O. Hobma Grote Zilverreiger 1 Dokkum - Metslawier J.O. Hobma Grote Zilverreiger 4 Ottema Wiersma reservaat eo Sytze en Sjoerdtje de Groot Grote Zilverreiger 2 Oud Dokkumerdiep-Gerkesklooster Klaas van der Bij Grote Zilverreiger 1 zuid spoorlijn - Suawoude Fleur Grobben Grote Zilverreiger 2 Warga - Wartena - Van Harinxma kanaal Joop de Graaf Grote Zilverreiger 3 Bokkumermeer-Poppenhuizen Jan Kleefstra Grote Zilverreiger 2 De Dulf-Lippenhuisterheide Jan de Boer Grote Zilverreiger 4 Terwispeler grootschar Tjeerd Geertsma Grote Zilverreiger 19 De Deelen e.o. Romke Kleefstra Grote Zilverreiger 2 Bergumermeer e.o. Arend Timmerman Azn Grote Zilverreiger 1 Suameer - De Tike (west van de Leijen) Romke Kleefstra & Nynke Venema Grote Zilverreiger 2 Noordzijde Leijen Jakob Hanenburg & Arno Paulus Grote Zilverreiger 1 Fluessen zuidoost Abel Jagersma Grote Zilverreiger 1 Terkaplesterpuollen e.o. Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 2 Sneekermeer/Goingarijpsterpoelen Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 4 Polder de Bloksloot Herman Postma Grote Zilverreiger 16 De Staten Sjoerd Bakker, Nico Beemster, J. Merkus Grote Zilverreiger 10 polders rond Witte en Zwarte Brekken Herman Postma Grote Zilverreiger 7 polders rond Koevordermeer Anton Silvius J. Bos Grote Zilverreiger 1 Oudehaske - Heereveen Tjeerd Geertsma Grote Zilverreiger 3 Skarlannen, Easterskar Lydia Barkema-Drost Grote Zilverreiger 2 Polder Houttoom (incl. eendekooi) Wim ten Klooster Grote Zilverreiger 8 Brandemeer e.o. Frens & Heine van Dijk, Siep vd Veen, Dick Peters, Theo Meijer Grote Zilverreiger 18 Rottige Meente e.o. Henk Ruiter Grote Zilverreiger 2 Tjonger-Nijeholtwolde-Lindevallei West Lies Lockhorst-van Overeem Grote Zilverreiger 1 Tjongervallei - Katlijk Ingeborg Meutgeert Grote Zilverreiger 2 Nieuw Weper e.o., Fochteloo Dirk Hiemstra Zwarte Zwaan 2 Polder Het Hantumerleeg Zuid J.O. Hobma Zwarte Zwaan 1 Polder Lemsterhop Thijs de Boer Zwarte Zwaan 4 Mokkebank-Mirnserklif Yde Kuipers Indische Gans 4 Suameer - De Tike (west van de Leijen) Romke Kleefstra & Nynke Venema Sneeuwgans 2 Burgum-Jistrum Arend Timmerman Azn Sneeuwgans 1 Lindevallei-West Lies Lockhorst-van Overeem Roodhalsgans 1 weilanden rond Sandfirden Kornelis Nijboer Casarca 1 Brandemeer e.o. Frens & Heine van Dijk Kraanvogel 1 Het Oogvliet Henk Hiemstra Kraanvogel 1 Oude Bildtpollen Hans Horstmann Klapekster 1 De Deelen Romke Kleefstra Tel ze! Romke Kleefstra

4 Extra Soorten Beste tellers, 3 januari 2013 Uiteraard wil ik me allereerst graag aansluiten bij de goede wensen van Romke voor jullie allemaal. Eltsenien in lokkich nijjier, at it heal kin yn sûnens en mei in protte fûgelderswille! Hierna een korte terugblik op de telresultaten van roofvogels en van het kleine grut van de Extra Soorten. Verder zijn een overzicht van de waargenomen Extra Soorten in december 2012 en een overzicht van de getelde Extra Soorten bij alle december tellingen, vanaf 2003 opgenomen. Stand per 2 januari Sperwer bij De Samenvoeging, 15 dec (foto: Eus de Groot) ROOFVOGELS Het totaal van 40 Blauwe Kiekendieven in december 2012 is een derde hoger dan het negenjarig decembergemiddelde (2003 t/m 2011) van deze soort (tabel 5). Alleen in het telweekend in december 2005 (44) en in december 2008 (49) kwamen meer blauwe kieken in de boeken. Het aantal van 11 Ruigpootbuizerds in de afgelopen telmaand is bijna twee keer zoveel dan het negenjarig decembergemiddelde (6), maar wel fors lager dan in december 2011 (18). Vanaf september 2003 zijn nooit meer Smellekens in een telweekend genoteerd dan afgelopen december (7 exemplaren). Het negenjarig decembergemiddelde staat op 4 waargenomen Smellekens. Kennelijk waren er in december in deze contreien nog aardig wat prooidieren voor de Blauwe Kieken, Ruigpootbuizerds en Smellekens. Het in december 2012 getelde aantal Slechtvalken (20) is ongeveer gelijk aan het negenjarig decembergemiddelde (22). Theo Meijer had in polder Oldelamer het genoegen om een Zeearend te kunnen noteren! De enige van het telweekend tot nu toe. Vermoedelijk komen daar nog een paar bij zodra de resultaten van het Lauwersmeer aan de Friese dataset worden toegevoegd. FÛGELDERSWILLE IN DECEMBER Marten Sikkema, Meino Zondervan en Seije Schotanus vermeldden bij hun telresultaten: Mooie roofvogeldag. Ze zagen in hun buitendijkse telgebied langs de Friese Waddenkust maar liefst vier roofvogelsoorten: een Blauwe Kiekendief, een Ruigpootbuizerd, een Slechtvalk en zowaar ook nog een Smelleken.. Prachtige soorten erbij, dat doet je goed, tekende Klaas van der Bij aan bij het resultaat van zijn tellingen in buitendijks Fryslân. Een vlak voor me langs schietend Smelleken en een prachtige biddende Ruigpootbuizerd!. Ondergetekende en zijn medeteller Eus de Groot zagen tijdens hun telling in Zuidwest-Fryslân op een hek vlakbij de weg langs polder De Samenvoeging bij Koudum een prachtige Sperwer. Het dier bleef lang genoeg zitten om vanuit de mobiele vogelkijkhut bewonderd en gefotografeerd te kunnen worden (zie foto). Genieten dus! HET KLEINE GRUT BIJ DE EXTRA SOORTEN De aantallen Fraters (339) en IJsgorzen (2) in december 2012 waren ongeveer gelijk aan de negenjarige decembergemiddelden voor deze soorten. Dit in tegenstelling tot de waargenomen aantallen Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken. Bij de Sneeuwgorzen bleef de teller steken op 43. Het 9-jarig decembergemiddelde is 140. Het aantal Strandleeuweriken was met 47 exemplaren in december 2012 ook fors lager dan het 9-jarig decembergemiddelde (268). Bij beide soorten is in de afgelopen jaren sprake van sterk wisselende aantallen trekkende en overwinterende dieren. Sneeuwgorzen op de zuidpier bij Harlingen (foto Willem Goudswaard) FOTO'S VOOR DE NIEUWSBRIEVEN Vanaf nu kunnen door jullie zelf gemaakte digitale foto's van de vogelsoorten bij de watervogeltelling, inclusief foto's van ganzen, zwanen en Extra Soorten aan Romke Kleefstra worden g d. Bij voorkeur foto s waarop ook iets van de biotoop zichtbaar is. Foto's van maximaal 3 MB. Geschikte foto's worden op enig moment opgenomen in een Nieuwsbrief. Een noflik en succesrijk telweekend toegewenst, Jan Kramer

5 Tabel 5. Totaalaantallen Extra Soorten tijdens decembertellingen op het vasteland van Fryslân in de periode , in vergelijking tot het negenharig gemiddelde in de periode (stand 3 jan. 2012) Blauwe Kiekendief Bruine Kiekendief Frater Grote Gele Kwik IJsgors IJsvogel Ruigpootbuizerd Slechtvalk Smelleken Sneeuwgors Strandleeuwerik Velduil Visarend Zeearend totaal extra soorten Tabel 6. Extra Soorten tijdens de tellingen op het vasteland van Fryslân in december 2012 (stand 3 jan. 2012). BLAUWE KIEKENDIEF VERVOLG RUIGPOOTBUIZERD Sieds Boersma Wierzijlsterrak 2 Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 1 Epi Mulder Blikfeart 1 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 1 Henk Hiemstra Holwerder & Blijaerpolder 1 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 1 Sietze de Groot De Lits, Rietveld 1 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 Klaas van der Bij Dokk.diep-Nwe Zwemmer 1 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west binn 1 Jan Kleefstra Sorremorsterpolder-Botmeer 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 1 Romke Kleefstra De Deelen e.o 1 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 2 Arno Paulus De Leijen 1 SLECHTVALK Yde Kuipers Laaxum - Bakhuizen 1 Epi Mulder Blikfeart 1 Jan Kramer, Eus de Groot Polder De Samenvoeging 1 Henk Hiemstra Holwerder & Blijaerpolder 1 Bert Zijlstra Gouden Bodem 1 Henk Hiemstra Het Oogvliet 2 Marten Wesselius Sondelerleien - Sondel 2 Sieds Boersma Wide Mar 1 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Galgelân 1 Sietze de Groot Ottema Wiersma reserv.eo 1 Herman Postma Boornzwaag o.d. Wielen 2 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Ald Hof - Akmarijp 1 Anton Silvius, J. Bos oostzijde Koevordermeer 1 Sjoerd Bakker,N.Beemster,J.Merkus Geeuwpolder - Graverij 1 Frens v.dijk, Heine v.dijk Brandemeer/De Hellingen 1 Herman Postma Het Volland 1 Siep v.d. Veen, Dick Peters Petgaten SBB Oldelamer 1 Henk Ruiter Langelille - Munnekeburen 1 Henk Ruiter Schoterzijl - Scherpezeel 2 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 Henk Ruiter Slijkenburg - Spanga - Linde 1 Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 2 Dirk Hiemstra Nieuw Weper e.o. 1 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west bui 2 Dirk Hiemstra Fochteloo - Tachtig Bunder 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost binn 1 Meinte Engelmoer Paesemerlannen 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 2 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 2 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 2 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 1 SMELLEKEN Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 3 Jan Kramer, Eus de Groot Polder Geele Strand 1 Tjalling Walda, Lucas Hemrica Noorderleegs buitenveld 1 Yde Kuipers Mokkebank - Mirnsterklif 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 1 Eddie Douwma Anj- en Lioess.polder 1 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 4 Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 1 Epi Mulder Koehool - Westhoek bui 1 Jaap Meindertsma, Betty Hanenburg Holwerd oost buitendijks 1 Epi Mulder Koehool - Voorgronden 1 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost binn 1 BRUINE KIEKENDIEF Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 1 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 1 SNEEUWGORS FRATER Klaas van der Bij Moddergat-Wierum binn 8 Meinte Engelmoer Paesemerlannen 99 Harry Feenstra Holwerd west buitendijks 6 Jan de Boer Noorderleeg west bui noord 4 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 12 Tjalling Walda, Lucas Hemrica Noorderleegs buitenveld 101 Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 12 Epi Mulder Koehool - Westhoek bui 50 Marten Sikkema c.s. * Oude Bildtpollen oost bui o 5 Jan Tuinhof Westhoek - Zwarte Haan bui 85 STRANDLEEUWERIK IJSGORS Klaas van der Bij Moddergat-Wierum bui 30 Henk Hiemstra, Jaap Feddema Blija west buitendijks 2 Teake Roosjen, Ricus Engelmoer Oude Bildtpollen west binn 6 RUIGPOOTBUIZERD Hans Horstmann Oude Bildtpollen oost bui w 11 Jan Kramer Hieslum - Munnkeb.polder 1 ZEEAREND Herman Postma Het Volland 2 Theo Meijer Polder Oldelamer 1 * Marten Sikkema, Meino Zondervan, Seije Schotanus. Romke Kleefstra, Posthoornsteeg 1C, 8911 AS Leeuwarden tel.: , Jan Kramer, Rixtwei 339, 8915 JC Leeuwarden tel.: ,

6 Twee nieuwe (Friese) vogelboeken! In december werden kort na elkaar twee nieuwe boeken gepresenteerd over vogels in Fryslân. Om precies te zijn over vogels in het zuiden van onze provincie. Nog specifieker: vogels in de Stellingwerven. De een is Et Stellingwarver voegelboek, de ander Wat je met rust laat, kan groeien, over het Fochteloërveen. Beide boeken zetten we graag even in het zonnetje! soort aan te treffen is en menigmaal met een smeuïge anekdote. Dat laatste geeft het boek een aangenaam humoristisch trekje, wat ook tot uiting komt in de bijschriften. Een prachtig, super verzorgde uitgave, die een ieder in de Stellingwerver en daarbuiten laat zien hoe rijk de omgeving nog is aan soorten. Alleen al vanwege de foto s meer dan de moeite waard. Ruurd-Jelle van der Leij & Freddie de Vries, Et Stellingwarver Voegelboek. Uitgever: Stellingwarver Schrieversronte. ISBN In kleur, A4-formaat, 288 pagina s, 24,50. Verkrijgbaar via de Stellingwarver Schrieversronte (http://www.stellingwarfs.nl/). ET STALLINGWARVER VOEGELBOEK Et Stallingwarver voegelboek is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Het glossy uiterlijk op A4-formaat doet vermoeden dat het een avifauna betreft, maar wie het boek openslaat ziet dat et voegelboek eigenlijk meer een fotoboek is met korte informatieve teksten erbij. Het boek behandelt alle in Oost- en West-Stellingwerf voorkomende soorten. Een regio die rijk is aan soorten door de grote variatie in landschappen: hoogveen en laagveen, open agrarisch en dicht bebost, stuifzanden en heide, coulissen en bebouwing. De foto s zijn van Ruurd-Jelle van der Leij en van uitmuntende kwaliteit. In een paar jaar tijd heeft hij zich opgeworpen als een van de meest talentvolle vogelfotografen, met oog voor compositie, habitat en - met name met zijn low- en highkey foto s - vaak ware kunst. De teksten zijn van Freddie de Vries. Ze zijn in het Stellingwerfs, wat ook voor niet-stellingwerver prima leesbaar is. De teksten zijn eenvoudig informatief, alsof Freddie een dorpsgenoot een soort omschrijft, met aandacht voor het uiterlijk van de soort, diens favoriete broedgebied, plekken in de Stellingwerven waar de WAT JE MET RUST LAAT, KAN GROEIEN Wat je met rust laat, kan groeien is een fraai vormgegeven en allesomvattend boek over het Fochteloërveen, opgedeeld in tal van (korte) hoofdstukken. Inleidend wordt de ontstaansgeschiedenis, het beheer en de bescherming van het hoogveengebied op de grens van Fryslân en Drenthe behandeld. Daarna nemen de auteurs Herman Feenstra en Harke Kuipers een duik in de gegevens over vogels, die al jarenlang door de Herman verzameld worden. Dat maakte het boek al meteen de moeite waard. Niet alleen worden trends van broedvogels en wintergasten behandeld, maar ook wordt ruimte geboden aan bijvoorbeeld broedbiologische gegevens van bijzondere soorten als Kraanvogel en Grauwe Klauwier. Zo ook aan de soorten die door de jaren heen wat extra aadacht kregen van Herman, zoals de Grote Canadese Gans (en hoe weinig jongen die groot krijgen) of de Geoorde Fuut (hoe die zijn broedseizoen netjes afstemt op de broedende Kokmeeuwen). Ook de overzichten van wanneer soorten als Slangenarend of Roodpootvalk aanwezig zijn, mogen er zijn. Dat gaat gepaard met goede foto s, heldere grafiekjes, veel aandacht voor wat het Fochteloërveen en haar soorten bereigt, enzovoort. Bovendien staat het vlot geschreven op papier. Een aangename en informatieve uitgave. Herman Feenstra & Harke Kuipers, Wat je met rust laat, kan groeien. Het Fochteloërveen. Uitgever: Het Waait, Steenenkamer. ISBN In kleur, 24.5 x 21.0 cm, 250 pagina s, 27,50. Verkrijgbaar via de website Romke Kleefstra

VOGELRIJK HOUTEN. Bram Rijksen

VOGELRIJK HOUTEN. Bram Rijksen VOGELRIJK HOUTEN Bram Rijksen Het was op een mooie avond aan het einde van 2003, dat ik een bezoek bracht aan Arnold van Kreveld. Ik had wat voorbeelden meegenomen van wat later de Vogellijst Houten zou

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving

IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving 1. Vogels en dieren in een veranderende samenleving 1. Het einde van het platteland (1900-1970) Een oude reigerkolonie De eerste natuurkennis

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Wat gaan we doen, mees?

Wat gaan we doen, mees? Wat gaan we doen, mees? Onderzoek alles... en maak er een grafiek van Wouter Sluitman Heb het lef en doe af en toe het rekenboek aan de kant. De rekenavonturen die zich dan in de klas kunnen gaan afspelen,

Nadere informatie

Oehoewerkgroep Nederland. Gejo Wassink

Oehoewerkgroep Nederland. Gejo Wassink Oehoewerkgroep Nederland Gejo Wassink Colofon Stichting Oehoewerkgroep Nederland Tekst en samenstelling: Gejo Wassink Projectleiding: Gejo Wassink Europaweg 40a 7137 HN Lievelde 0544 467034 gejowassink@hetnet.nl

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst.

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst. e Biesbosch 0 Voorwoord In het boekje dat hier voor je ligt, staat handige informatie voor een spreekbeurt of werkstuk over de Biesbosch. Zoals je misschien wel weet, is de Biesbosch een bijzonder natuurgebied.

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

een uitgave van Dennis Papegaaienspeciaalzaken al 35 jaar een begrip www.papegaai.nl

een uitgave van Dennis Papegaaienspeciaalzaken al 35 jaar een begrip www.papegaai.nl een uitgave van Dennis Papegaaienspeciaalzaken al 35 jaar een begrip www.papegaai.nl AVI-PLUS PARROT BIX for parrots and parakeets AVI-PLUS EXTRIDED PARROT BOX bevat proteïnen, vitaminen, mineralen en

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Mensenkinderen. De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander

Mensenkinderen. De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s De groep dat zijn wij Relatie van het kind met een ander jaargang 28 - nummer 137 - mei 2013 Jaargang 28, nummer

Nadere informatie