PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0"

Transcriptie

1 PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 Opgesteld door: Michel van Wijk (BECO Groep), telnr en Henri Heussen (Arbo Unie), telnr en Tamara Onos (Arbo Advies Onos), telnr en BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos Rotterdam, oktober 2004

2

3 INHOUD 1 INTRODUCTIE SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN PROJECTAANPAK Inventarisatie bestaande hulpmiddelen Overzicht uitbreidingen Stoffenmanager Opstellen concept-functioneel ontwerp Definitief maken functioneel ontwerp Go/no go beslissing Basisontwerp Toolkit Uitwerken grafische vormgeving Ontwikkelen functionaliteiten Ontwikkelen redactieomgeving voor beheren Toolkit Ontwikkelen gebruikersinterface Testfase betaversie Toolkit met projectteam, klankbordgroep en eventueel anderen Bespreken testbevindingen en inwerken veranderingen Maken van master CD-Rom Verhuizing Toolkit 1.0 naar de definitieve webserver (hosting locatie) Projectcoördinatie en projectoverleg tussen het projectteam... 9 BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos

4

5 1 INTRODUCTIE Dit projectvoorstel voor deeltraject 1 Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 vormt onderdeel van het overkoepelende projectvoorstel: Arbouw Toolkit: integraal instrument voor de beoordeling en beheersing van gevaarlijke stoffen in de bouwnijverheid (algemeen deel). Achtereenvolgens worden in dit document beschreven de specifieke uitgangspunten (hoofdstuk 2), de gefaseerde projectaanpak (hoofdstuk 3). 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN Inhoudelijke uitgangspunten Bij de inventarisatie en uitwerking van de beschikbare informatie wordt in ieder geval rekening gehouden met het feit dat een advies op maat moet worden gegeneerd aan de hand van vier parameters te weten materiaal, gereedschap, blootstellingsduur en blootstellingssituatie (in het geval dat voldoende gegevens voor handen zijn). In situaties waarbij geen of onvoldoende gegevens bekend zijn worden de toepasselijke onderdelen van de Stoffenmanager mede gebruikt om tot een advies te kunnen komen; dit advies zal minder op maat zijn. In overleg met de brancheorganisaties, die zitting hebben in de klankbordgroep, kunnen meerdere functionaliteiten worden verkend en mogelijk toegevoegd mits de bijbehorende inspanningen haalbaar zijn binnen het beschikbare budget. Technische uitgangspunten Bij de technische ontwikkeling van het webgebaseerde softwareproduct worden de volgende specifieke uitgangspunten gehanteerd gerangschikt naar: gebruikersinterface, beheersbaarheid van de informatie en technische specificaties: a) Gebruikersinterface De uitstraling dient professioneel en zakelijk te zijn: er zal worden gezocht naar een balans tussen een generieke vormgeving en een aantal branchespecifieke elementen. Korte kliktrajecten. Goede doorzoekbaarheid van de informatie met behulp van een aantal ingangen. De relevante onderdelen dienen met een standaardinstelling van de printer te kunnen worden afgedrukt. b) Beheersbaarheid van de informatie Een intuïtieve redactieomgeving waarbij geen omvangrijke handleiding of training nodig is om de mogelijkheden als redacteur te doorgronden. De redactieomgeving kan worden voorzien van autorisatie en verschillende gebruikersrechten. Het layouten van tekst kan vergelijkbaar met de opmaakmogelijkheden à la Microsoft Word zonder kennis van programmeertalen. BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos 1

6 c) Technische specificaties Compatibel met en geoptimaliseerd voor de browserprogramma s Microsoft Internet Explorer versie 5 en hoger, minder dan 5% van de doelgroep maakt gebruik van een lagere versie of een ander browserprogramma. De gebruiker heeft dus alleen een browserprogramma nodig om het softwareproduct te benutten. Optimalisatie voor een schermresolutie van 1024x768 pixels en 800x600 pixels. Dit zijn normaliter de gebruikers met een 15 inch monitor en groter (met meer dan 256 kleuren). Het is niet de bedoeling dat het softwareproduct ook op een CD-Rom kan worden uitgedeeld dus bij de technische realisatie wordt hiermee geen rekening gehouden. De applicatie wordt ontwikkeld in HTML, ASP/ASP.NET, VB-script en javascript. Dit zijn gangbare programmeertechnieken voor een dergelijke internetsite. Hoogstwaarschijnlijk wordt gekozen voor dataopslag in een Microsoft SQL database. 2 BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos

7 3 PROJECTAANPAK Het project is opgebouwd uit vier fasen met een aantal onderdelen per fase (zie het onderstaande schema). In de navolgende paragrafen wordt ieder van de projectonderdelen nader toegelicht. Hoofdactiviteiten Fasering Resultaten Inventarisatie bestaande hulpmiddelen Overzicht uitbreidingen Stoffenmanager Opstellen conceptfunctioneel ontwerp (FO) Definitief maken functioneel ontwerp (FO) 1. Voorbereiding en definitie Go/no go beslissing Verfijnde projectaanpak en planning Afstemming gezocht met de klankbordgroep en BC Inventarisatie en functioneel ontwerp Basisontwerp Toolkit Prototype Toolkit Uitwerken van 3 grafische concepten Ontwikkelen functionaliteiten Ontwikkelen gebruikersinterface Ontwikkelen redactieomgeving / vullen 2. Ontwerp en realisatie Grafische vormgeving Redactieomgeving plus inhoudelijk gevuld systeem Volledig werkende betaversie Toolkit 1.0 Opstellen testplan (mede aan de hand van FO) Testfase met projectteam, klankbordgroep e.a. 3. Test Overzicht van opmerkingen en resultaten uit de testfase Toolkit 1.0 gereed Maken van de master CD-ROM Verhuizen naar definitieve locatie 4. Implementatie Go/no go beslissing Gelanceerd! Communicatie activiteiten BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos 3

8 FASE 1: VOORBEREIDING EN DEFINITIE In deze voorbereidingsfase moet duidelijker worden hoe de structuur van het softwareproduct eruit kan zien, tot welk detailniveau de informatie wordt uitgewerkt en op welke wijzen de koppeling met de Stoffenmanager wordt gerealiseerd. Naast het consistent maken van de informatie (afkomstig van de verschillende infobronnen, te weten 11) en het benoemen van de dwarsverbanden dienen de volgende aspecten in kaart te worden gebracht: De overlap en afstemming met reeds gerealiseerde Arbouw hulpmiddelen (elektronisch en op papier) moet worden geïnventariseerd teneinde te kunnen bepalen welke aspecten worden samengevoegd en wat daarvoor nodig is (inhoudelijk, technisch en organisat orisch). Immers, één van de belangrijkste doelstellingen is het centraal toegankelijk maken van breed verspreide informatie. De reikwijdte van het instrument is nog niet voldoende in kaart gebracht en afgebakend. In samenspraak met de doelgroep moet nader worden onderzocht welke functionaliteiten het instrument in zich moet hebben zoals: wat is het advies c.q. de output dat de Toolkit gaat geven? hebben bedrijven behoefte aan het verder kunnen specificeren van hun bedrijfssituatie zodat het advies nog meer op maat kan worden gemaakt, en is dit haalbaar? Resultaten uit de andere twee deeltrajecten, de VASt-actieplannen in bijlagen 2 en 3, vormen een belangrijke input hiervoor. Is de aanwezige informatie toereikend om de gewenste output te leveren? is deze informatie eenduidig uitgewerkt en in welke vorm beschikbaar? wat is ervoor nodig om de gegevens uniform te maken? Eindresultaat van deze fase is een vastgesteld functioneel ontwerp waarmee in fase 2 het ontwerp en de realisatie van Toolkit 1.0 van start kunnen gaan. 3.1 Inventarisatie bestaande hulpmiddelen Door middel van een bureaustudie zullen 11 bestaande hulpmiddelen worden geïnventariseerd. Uitgangspunt vormen de instrumenten en documentatie zoals genoemd in de door Arbouw uitgevoerde verkenning (Onos en Spee, 2003). Aan de hand van een nog te definiëren meetlat zullen de instrumenten worden gescoord op: is het relevant voor het integrale instrument? zo ja, wat is hiervan relevant (in welke categorie valt het, bijvoorbeeld type bewerking, situatie etc.)? is er overlap met andere informatie? is de informatie compleet conform het grove model? wat mist er? wat is er nog nodig om het geschikt te maken voor gebruik binnen het instrument, zowel technisch als inhoudelijk? wat is de vorm van de informatie (tekstfile, soort database, PDF, e.d.)? Ook wordt bij deze instrumenten in kaart gebracht hoe momenteel de informatie actueel wordt gehouden, wie daarbij betrokken zijn en wat mogelijke updateplannen zijn. Een voorbeeld: in het geval van het PISA-systeem zijn toeleveranciers betrokken. Hiermee zullen mogelijk nieuwe afspraken worden gemaakt voor wat betreft data-uitwisseling. Het resultaat is een schema waarin in één oogopslag de beoordeling van de hulpmiddelen af te lezen valt en waarin is aangegeven wat opname van de informatie betekent voor de bouw van het instrument. 4 BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos

9 3.2 Overzicht uitbreidingen Stoffenmanager Op basis van het overzicht van bestaande hulpmiddelen en een specificatie van wensen van gebruikers, afkomstig uit de andere twee deeltrajecten (opstellen VASt-actieplan, zie de bijlagen 2 en 3), wordt duidelijk wat het betekent om Arbouw Toolkit te integreren in de Stoffenmanager: Welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd? Welke uitbreidingen zijn noodzakelijk? Wat betekent dit technisch (betreft het een gebruikersschil over twee databases heen: één voor de bekende situaties, opgebouwd uit Arbouw informatie, en één afkomstig van de Stoffenmanager)? Op welke manier worden toekomstige actualisaties gewaarborgd zodat de Toolkit hiervan kan mee profiteren en vice versa? 3.3 Opstellen concept-functioneel ontwerp Aan de hand van de inventarisatie van beschikbare informatie, de gevoerde gesprekken binnen de twee branches en op basis van ervaringen met onder meer de Stoffenmanager wordt een conceptfunctioneel ontwerp gemaakt voor de beoogde Arbouw Toolkit. Dit functioneel ontwerp biedt houvast om de wensen en ideeën goed op een rij te krijgen en te structureren, en daarmee de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het functioneel ontwerp maakt inzichtelijk wat wordt ontwikkeld, welke functionaliteiten er zijn en hoe de betaversie van de Toolkit kan worden getest (inclusief uitgangspunten en afbakeningen). Bij de beschrijving van het functioneel ontwerp wordt rekening gehouden met het iteratief ontwikkelen van de Toolkit. Oftewel, aan de hand van verschillende ontwikkelstappen, tussentijdse terugkoppelmomenten en bijstellingen wordt toegewerkt naar de betaversie van de Toolkit. In het functioneel ontwerp komen in ieder geval de volgende onderwerpen terug: Eerste voorstel voor de structuur van de internetsite: welke elementen vormen de kapstok, welke niveaus zijn daarbinnen te onderscheiden, hoe verhouden de informatie-elementen zich tot elkaar e.d.. Detailbeschrijving van de verschillende informatie-elementen (entiteiten, attributen en relaties). Voorbeelden zijn: welke velden worden gebruikt bij het beschrijven van een maatregel (het format), hoe ziet de blootstellingsbeoordeling eruit, welke labels worden gebruikt om de informatie te typeren en daarmee de diverse zoekingangen mogelijk te maken, e.d. Welke gegevens komen uit welke informatiebronnen. Overzicht van de uitgangspunten voor de grafische vormgeving (stijl, elementen en kleurgebruik). De mogelijkheden die de redactieomgeving zal bieden zoals: typering auteurs, opmaakmogelijkheden à la Microsoft Word, uploaden van documenten en afbeeldingen, e.d. Korte toelichting op de belangrijkste technische specificaties. Een uitgeschreven testprotocol. BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos 5

10 3.4 Definitief maken functioneel ontwerp Het concept-functioneel ontwerp zal in een aantal sessies met het projectteam en met enkele klankbordgroepleden worden besproken, aangepast en verfijnd. De opmerkingen die hieruit zijn voortgek omen worden verwerkt in een definitief functioneel ontwerp. 3.5 Go/no go beslissing In een aparte bijeenkomst met het projectteam en in afstemming met het Ministerie van SZW wordt een go/no-go beslissing genomen alvorens tot de daadwerkelijke realisatie wordt overgegaan én de VASt-actieplannen nader worden opgesteld. Criteria die voor de besluitvorming worden gebruikt zijn onder andere: is het inhoudelijk en technisch haalbaar binnen het beschikbare budget? Voldoen de beoogde resultaten in voldoende mate aan de eisen en wensen van de branches? FASE 2: ONTWERP EN REALISATIE In deze fase wordt het functioneel ontwerp vertaald naar een grafische vormgeving, een prototype, de ontwikkeling van een redactieomgeving, het vullen van het systeem en uiteindelijk de realisatie van een volledig werkende betaversie die in de daaropvolgende fase kan worden getest. Indien de structuur goed is vastgelegd in de voorbereidingsfase kunnen de technische realisatie en het inhoudelijk vullen van het systeem parallel verlopen. 3.6 Basisontwerp Toolkit Aan het begin van deze fase wordt een ontwikkelsite ingericht met een eerste basisontwerp van de Toolkit (globale structuur). Deze ontwikkelsite wordt geplaatst op een demoserver van BECO en is met gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord te raadplegen, bijvoorbeeld op de URL: De ontwikkelsite is een soort bouwplaats waarop de voortgang van de ontwikkeling van het instrument is te volgen. Op deze manier hebben alle betrokkenen de gelegenheid tussentijds te reageren op hetgeen wordt gerealiseerd. 3.7 Uitwerken grafische vormgeving De grafische vormgeving is gebaseerd op de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het functioneel ontwerp. In overleg met Arbouw moet nog worden beslist welke uitstraling het product dient te krijgen en in welke mate gebruik wordt gemaakt van de bestaande huisstijlen. Bovendien moet de balans worden gevonden tussen een generiek ogend softwareproduct ingevuld met enkele branchespecifieke elementen (in dit geval gefocused op de schilders - en stukadoorsbranche). Om te komen tot de definitieve vormgeving worden drie grafische concepten uitgewerkt. Hieruit worden door het projectteam (en mogelijk door enkele klankbordgroepleden) de gewenste elementen gekozen die input vormen voor de uiteindelijke grafische vormgeving. 6 BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos

11 Het doel van de Toolkit is onder meer ondernemers te stimuleren om actief aandacht te hebben voor de mogelijke risico s die aan de orde kunnen zijn bij de omgang met gevaarlijke stoffen. De vormgeving dient hieraan een bijdrage te leveren. Een aantal aspecten dat dan belangrijk is: a) met fotomateriaal aansluiten bij de praktijk van de gebruiker (herkenbare elementen die ook verduidelijken dat het geen ver-van-het bed thema s zijn), b) niet zozeer de negatieve kant van risico s belichten maar juist meer de kansen, c) bijvoorbeeld de term toolkit in een grafisch element uitwerken, e.d. 3.8 Ontwikkelen functionaliteiten Met de toolkit wordt op basis van de vier parameters: materiaal, gereedschap, blootstellingsduur en blootstellingssituatie een advies op maat gegenereerd om blootstelling aan gevaarlijke stoffen doeltreffend te beheersen. Als input dienen gegevens uit bestaande bronnen. De toolkit berekent de blootstellingsrisico s en de benodigde reductiefactoren en maakt een keuze uit de meest doeltreffende beheersmaatregelen. Als er geen of onvoldoende gegevens zijn worden de toepasselijke onderdelen van de Stoffenmanager mede gebruikt om het advies te genereren. Dit advies zal dan minder op maat zijn. In overleg met de brancheorganisaties, die zitting hebben in de klankbordgroep, kunnen meerdere functionaliteiten worden verkend en mogelijk toegevoegd mits de bijbehorende inspanningen haalbaar zijn binnen het beschikbare budget. Op dit moment zijn in ieder geval de volgende functionaliteiten gewenst: - Een module waarmee de gebruiker met behulp van keuzemenu s kan kiezen uit bekende activiteiten, situaties, materialen en/of producten en duur van de activiteit. De database wordt zoveel mogelijk gevuld met informatie betreffende activiteiten, situaties etc. Minimaal moeten zowel de schilders als de stukadoors uit een vijftal combinaties kunnen kiezen, dus minimaal vijf verschillende situaties kunnen laten doorrekenen. - Een rekenmodule die het blootstellingsniveau en het risico berekent. - Een module waar op basis van bovenstaande keuzes beheersmaatregelen worden geadviseerd. Dit betekent dat de achterliggende database betreffende emissieniveaus, toxicologie data en MAC-waarden minimaal voor bovenstaande combinaties gevuld moet zijn. 3.9 Ontwikkelen redactieomgeving voor beheren Toolkit De redactieomgeving is via het internet te gebruiken door middel van een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Met behulp van deze autorisatie is te achterhalen wie welke informatie heeft toegevoegd c.q. aangepast. Het is ook mogelijk om met verschillende gebruikersrechten te werken, zodat niet iedereen toegang heeft tot alle onderdelen of dezelfde bevoegdheden heeft. Na verificatie van gebruikersnaam en wachtwoord worden in de stijl van de internetsite alle inhoudelijke onderdelen weergegeven. Zonder kennis van programmeertalen kan zelfstandig informatie worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van opmaakmogelijkheden zoals die ook aanwezig zijn in Microsoft Word (zogenaamde Rich Text Editing). Voorbeelden hiervan zijn opsommingslijsten, het invoegen van een tabel of afbeelding, vet, cursief, BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos 7

12 sub- en superscript. Deze opmaakmogelijkheden kunnen aan de hand van buttons worden aangeroepen. Andere onderdelen van de beheeromgeving zijn o.m.: het raadplegen van statistieken, het kunnen uploaden van documenten en afbeeldingen. Specifieke aandacht wordt besteed aan de informatie die afkomstig is van de Stoffenmanager. Hoe kunnen deze gegevens vanuit de redactieomgeving worden ingezien en daar waar nodig beheerd (welke alerts zijn ingebouwd op het moment dat relevante gegevens worden geupdate)? Stel bijvoorbeeld dat voor een onbekende situatie op termijn bekende gegevens voor handen komen, hoe wordt hiermee dan omgegaan richting de gebruikers van de Toolkit en op welke wijze kan het systeem hierop worden aangepast? 3.10 Ontwikkelen gebruikersinterface In deze stap worden de grafische vormgeving, de functionaliteiten en de onderliggende database geïntegreerd tot een volledig werkende betaversie van de Toolkit (gebruikersinterface). Oftewel, dit zijn de verschillende schermen die de ondernemer te zien krijgt om het instrument te doorlopen en advies te krijgen voor zijn situatie(s). De database kan aan de hand van de hierboven beschreven redactieomgeving worden gevuld. FASE 3: TEST Naast het feit dat tijdens de ontwikkeling van de Toolkit door het projectteam kan worden meegekeken op de ontwikkelserver, wordt voorgesteld om in ieder geval een duidelijk testmoment met de twee branches in te lassen. De uitkomsten hiervan worden vervolgens op een rij gezet en besproken, waarna de noodzakelijke veranderingen worden ingewerkt Testfase betaversie Toolkit met projectteam, klankbordgroep en eventueel anderen Voorgesteld wordt om een testfase van sowieso 4 weken te hanteren waarbinnen de volledig werkende betaversie van de Toolkit door in ieder geval het projectteam en de klankbordgroep wordt getest op inhoud, werking en presentatie. De betrokkenen krijgen vooraf een testplan met enkele aandachtspunten voor het testen, waarbij de zaken die opvallen direct kunnen worden genoteerd (in het functioneel ontwerp is reeds een testprotocol aanwezig) Bespreken testbevindingen en inwerken veranderingen De bevindingen van de testfase worden op een rij gezet en door het projectteam wordt beslist welke veranderingen worden doorgevoerd. Het is goed mogelijk dat bepaalde voorgestelde aanpassingen buiten de scope van dit project vallen. Deze worden dan genoteerd als ideeën voor toekomstige uitbreiding ná versie 1.0. In algemene zin geldt dat noodzak elijke veranderingen, zoals onderdelen die niet correct werken, in de applicatie worden aangepast. 8 BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos

13 FASE 4: IMPLEMENTATIE Dit is het moment dat de Toolkit officieel wordt gelanceerd op een nader te bepalen internetadres en de master CD-Rom wordt gemaakt Maken van master CD-Rom Alle bestanden behorende bij de Toolkit en redactieomgeving worden op een master CD-Rom gezet. Het document waarin een beschrijving van het functioneel ontwerp is terug te vinden, wordt tevens aan de CD-Rom toegevoegd Verhuizing Toolkit 1.0 naar de definitieve webserver (hosting locatie) Toolkit 1.0 dient te worden verhuisd naar de webserver waarop de site definitief wordt gehost. Dit betekent dat de files van de demoserver van BECO worden overgezet op de andere server, waarna de applicatie nog één keer wordt getest (finale testronde). Zodra duidelijk is welk internetadres wordt gebruikt, kan BECO de registratie en aanvraag van het hostingpakket verzorgen. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 3.15 Projectcoördinatie en projectoverleg tussen het projectteam Naast de specifiek benoemde bijeenkomsten zal tijdens het project geregeld telefonisch of persoonlijk overleg plaatsvinden tussen Arbouw, Arbo Unie, Arbo Advies Onos en BECO. In sommige gevallen kunnen dit 1-op-1 contacten zijn, in andere gevallen betreft het een overleg met het projectteam. In het gehele project voert Arbo Advies Onos het projectsecretariaat. Hieronder vallen de volgende taken: Bijeenkomsten en workshops (organisatie, aanwezigheid en verslaglegging); Communicatie tussen partijen; Voortgangsbewaking van projecten; Selectie en benaderen van bedrijven in diverse stappen van het proces. BECO Groep/Arbo Unie/Arbo Advies Onos 9

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

NVvA symposium, 22 maart 2007. Ton Spee. Arbouw, Amsterdam

NVvA symposium, 22 maart 2007. Ton Spee. Arbouw, Amsterdam NVvA symposium, 22 maart 2007 Ton Spee Arbouw, Amsterdam 1 Achtergrond Blootstelling via de luchtwegen: blootstellingsroutes Begrippen Voorbeelden Werking in de praktijk Huidblootstelling Stoffenmanager

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA Genereren van een webapplicatie op basis van DLA ir Bert Dingemans DLA Ontwerp en Software info@dla-architect.nl Inleiding Bij het ontwikkelen van maatwerk software loopt men al snel tegen het probleem

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Naar een arbocatalogus in 7 stappen

Naar een arbocatalogus in 7 stappen Naar een arbocatalogus in 7 stappen U wilt een arbocatalogus ontwikkelen. Hiervoor kunt u extern advies inhuren, maar u kunt de ontwikkeling ook geheel of ten dele zelf aanpakken. Dat verhoogt de betrokkenheid

Nadere informatie

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave A SIMsubsites algemeen A-1 A.1 Over SIMsite A-1 A.2 Technische specificaties A-1 B B-1 B.1 Aanmaken van subsites B-1 B.2 Autoriseren van subsites B-4 Algemeen A SIMsubsites

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

D V1 van de browse en zoek applicatie

D V1 van de browse en zoek applicatie D 1.1.2 V1 van de browse en zoek applicatie Hennie Brugman Auteur : Hennie Brugman 16/09/2010 09:09:00 AM page 1 of 10 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 16 september 2010 Rapportage periode: October

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

De webserver c.q. uw hosting-account (waarop Mail to Go Pro geïnstalleerd wordt), dient te voldoen aan minimaal de volgende vereisten :

De webserver c.q. uw hosting-account (waarop Mail to Go Pro geïnstalleerd wordt), dient te voldoen aan minimaal de volgende vereisten : Installatie Systeemvereisten Aangezien Mail to Go Pro een applicatie is die voor 100% op de webserver bij uw provider draait - en dus niet op uw eigen PC - zijn de vereisten voor uw eigen PC minimaal,

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in Examinering.

Project Focus op standaarden in Examinering. Project Focus op standaarden in Examinering. Deelprojectplan 3 Opdrachtgever Projectleider Focus op standaarden in examinering Projectaannemer deelproject 3 Projectleider deelproject 3 Kostenmodel examinering

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS)

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Versie 0.1 Februari 2015 2 Hoe beheer ik een website met behulp van Ligare CMS v0.1? Inhoudsopgave I. Inhoud II. Algemeen...

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Functiepuntanalyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 WAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

JouwSpulMijnSpul. Een marktplaats voor Windesheim. Technisch Ontwerp. Pascal Oostenbrugge Gerrit van Roekel Victor Klijmeij

JouwSpulMijnSpul. Een marktplaats voor Windesheim. Technisch Ontwerp. Pascal Oostenbrugge Gerrit van Roekel Victor Klijmeij JouwSpulMijnSpul Een marktplaats voor Windesheim Technisch Ontwerp Pascal Oostenbrugge Gerrit van Roekel Victor Klijmeij Versiebeheer Datum Beschrijving wijziging 18-1-2009 Eerste aanzet voor TO. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek

Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek Ontwerpspecificatie Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek Planning / Prioriteiten / Taakverdeling Gebruik / Onderhoud / Versiebeheer Compleet en Eenduidig Demo Concept report Prototype Ontwerpspec Product

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen

! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen ! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen DELTACARE BV. Rijnstraat 495b 5215 EJ s Hertogenbosch T 073-6444666 F 073-6444664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20150623-68455 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0 Rol: e-formulieren Softwareproduct: SIMform 2015.5 Testset: Prefill eformulieren services

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Voorgeslacht rapport generator

Voorgeslacht rapport generator Beschrijving Voorgeslacht rapport generator versie 3.5 (16 mei 2006) auteur:berend Meijer De voorgeslacht rapport generator is een sjabloon voor gebruik met het genealogie-programma Aldfaer (www.aldfaer.nl).

Nadere informatie

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s AGENDA Kennismaking TeamForce Web Solutions Een nieuwe website Doel Wensen voor uw website Creatief ontwerp Structuur van de website Inrichten van Content.Web Vulwerkzaamheden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Intake-formulier. Offerte Web-applicatie

Intake-formulier. Offerte Web-applicatie Intake-formulier Offerte Web-applicatie Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie... 4 3 Opdrachtomschrijving... 5 4 Overige informatie... 7 Intake-formulier Offerte Web-Applicatie Pagina 2

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie