Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 2. Agenda. Oefenvraag Bespreken oefenvragen Recht Fiscus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 2. Agenda. Oefenvraag 1 26-6-2013. Bespreken oefenvragen Recht Fiscus"

Transcriptie

1 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 2 Agenda Bespreken oefenvragen Recht Fiscus Oefenvraag 1 Aflossing = Dus hoofdsom = x 25 = Rente = (6.300 : ) x 100 = 7% Laatste termijn = x 7% = 252 Gemiddelde rentelast = (1e jaar) : 2 = Totale rentelast = x 25 =

2 Oefenvraag 2 Toetsinkomen: loon + partneralimentatie (niet kind: norm 5.5) = = Bijbehorende woonquote: 28,5% Het maximaal te verwonen bedrag is dan x 28,5% = pj = 1.211,25 pm Maximale financiering is 1.211,25 x 186,2816 = Oefenvraag 3 6 x 5,2% = 31,2 2 x 4,9% = 9,8 1 x 5,5% = 5,5 1 x 6,5% = 6,5 53,0 53 : 10 = 5,30 % Oefenvraag 4 Toetsinkomen: (2.250 x 13,96) = Op basis hoogste inkomen plus 1/3 van het laagste inkomen en 5% rente is de woonquote: 27,5% Maximaal te verwonen: ( ) x 27,5% = ,75 pj = 1.173,56 pm Maximale lening: 1.173,56 x 186,2816 (factor 360/0,4167) =

3 Oefenvraag 5 Er is sprake van een nieuwe lening mede ter aflossing van een bestaande lening Lening mag hier niet meer bedragen dan de som van de restant schuld, de kosten van de kwaliteitsverbetering en de kosten van financiering. Maximale verstrekking: = Oefenvragen x 4% x 3 = x 5% x 7 = x 5% x 10 = Totaal: /10 = 9.640/ = x 100 = 4,82% Oefenvragen 7-10 Vraag 7: Vraag 8: Vraag 9: Vraag 10: C B A A/D 3

4 Kennismeting dag 2 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 10 Vraag 1 Wat wordt onder het netto besteedbaar inkomen verstaan? a) Bruto-inkomen minus vaste lasten. b) Netto-inkomen minus netto-uitgaven. c) Het inkomen dat de belastingplichtige verdient volgens de belastingdienst. d) Het inkomen na aftrek van lasten voor eigenwoningschuld en belastingen. 11 Vraag 2 Wat is juist? a) Zaken zijn zowel stoffelijke voorwerpen als vermogensrechten. b) Een hypotheekrecht op een erfpachtsrecht is geen registergoed. c) Een hypotheekrecht kan alleen op onroerende zaken worden gevestigd. d) Een roerende zaak kan ook een registergoed zijn. 12 4

5 Vraag 3 Wat wordt er belast conform de Successiewet? a) De verkrijging uit de nalatenschap b) De verkrijging uit een schenking c) De verkrijging uit de nalatenschap en schenking d) De verkrijging uit de nalatenschap, schenking en kansspelen 13 Vraag 4 Wat is in fiscale zin juist met betrekking tot de ontvangen huur voor een 2 e woning? a) De huur wordt volledig belast in box 3 b) Een deel van de huur wordt opgeteld bij het eigenwoningforfait c) De huur kan gevolgen hebben voor de rendementsgrondslag in box 3 d) De huur blijft onbelast in box 1 14 Vraag 5 Voor welke handeling is toestemming van de huwelijkse partner nodig? a) De aankoop van een auto b) De aankoop van een woning c) Huurkoop d) De verkoop van de vakantiewoning 15 5

6 Vraag 6 Heffingskortingen a) Verlagen het belastbaar inkomen b) Verlagen de persoongebonden aftrek c) Verlagen de te betalen belasting d) Verlagen de rendementsgrondslag 16 Vraag 7 De eigenwoningreserve vervalt na: a) 1 jaar b) 3 jaar c) 5 jaar d) 7 jaar 17 Vraag 8 Een recht van hypotheek kan niet worden gevestigd op: a) Een appartementsrecht b) Een recht van erfpacht c) Een niet duurzaam met de grond verenigde portacabin d) Een boomgaard. 18 6

7 Vraag 9 Wat is geen voorwaarde voor het fiscaal partnerschap bij samenwonen? a) Meerderjarigheid b) Verzoek op de aangifte c) Notariële samenlevingsovereenkomst d) Dezelfde inschrijving bij de GBA 19 Vraag 10 Wie is handelingsonbevoegd? a) Een onder bewindgestelde b) Een onder curatele gestelde c) Een minderjarige d) Een in bewaringgestelde 20 Einde kennismeting 7

8 Antwoorden 1 B 6 C 2 D 7 B 3 C 8 C 4 C 9 B 5 C 10 A 22 Recht Recht algemeen Relatievermogensrecht Zakelijke rechten Erfrecht Schenkingsrecht Recht Bronnen wetten jurisprudentie gewoonten internationale verdragen Dwingend regelend recht Publiekrecht privaatrecht 8

9 Burgerlijk Wetboek Personen- en familierecht (boek 1) Rechtspersonenrecht (boek 2) Vermogensrecht in het algemeen (boek 3) Erfrecht (boek 4) Zakelijke rechten (boek 5) Verbintenissenrecht (boek 6) Bijzondere overeenkomsten (boek 7) Bijzondere overeenkomsten; vervolg (7a) Verkeersmiddelen en vervoer (boek 8) Internationaal privaatrecht (boek 10) Personen- en familierecht Samenlevingsvormen: Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwonen Samenwoners Niet in de wet omschreven NB. met notarieel samenlevingscontract geen geregistreerde partners! Samenlevingsovereenkomst: 9

10 Samenlevingsovereenkomst Afspraken eigendom/beheer goederen Verdeling kosten huishouding Gevolgen beëindiging ovk Betaling premies levensverzekering Verblijvingsbeding (gemeenschappelijke eigendommen naar langstlevende Mbt persoonlijke vermogensdelen is testament vereist. Huwelijk Wettelijke gemeenschap van goederen (= A.G.V.G) Huwelijkse voorwaarden Niets geregeld dan automatisch getrouwd in algehele gemeenschap van goederen Wettelijke gemeenschap Gevolgen: Boedelmenging Beiden 100% eigenaar van goederen Niet in de gemeenschap: Verkrijgingen onder uitsluiting Verknochte goederen (waarmee je sterke binding hebt, bijv. geërfde sieraden) Pensioenrechten 10

11 Huwelijkse voorwaarden Reden Eigen zaak Groot verschil vermogen bij het huwelijk Eerder gehuwd geweest (kinderen) Ouders drongen hierop aan Huwelijkse voorwaarden Koude uitsluiting (iedere vorm van gemeenschappelijk inkomen of vermogen uitgesloten) Periodiek verrekenbeding (= Amsterdams verrekenbeding) actieplicht Finaal verrekenbeding (bij ontbinding alle eigendommen verdeeld, zoals bij AGVG) Rechten/plichten echtgenoten Kosten van de huishouding Toestemmingsvereiste 11

12 Toestemmingsvereiste Rechtshandelingen mbt echtelijke woning: Vervreemding(verkoop) Bezwaren (hypotheek) In gebruik geven echtelijke woning Beëindiging van het gebruik Doen van bovenmatige giften Stellen borg/hoofd.aansprakelijkheid Koop op afbetaling Gevolg geen toestemming Rechtshandeling vernietigbaar Inroepen door echtgenoot Niet vernietigbaar als wederpartij te goeder trouw: dacht: toestemming niet nodig dacht: toestemming gegeven Tenzij sprake van gift Echtscheiding Via de rechter Verzoekschrift bij rechtbank Beschikking/uitspraak door rechter Inschrijving register Burg.Stand Via mediator In goed overleg zonder rechter Flitsscheiding (tot 1/3/2009) Huwelijk omgezet in geregistreerd partnerschap en dan ontbinding 12

13 Echtscheidingsconvenant Alimentatie (kinder en partner) Bezittingen en schulden Pensioen Regelingen omtrent kinderen NB. Is niet verplicht (zie inschrijving) Rechtshandelingen Handelingsonbekwaam Minderjarigen (handlichting bij >16) Ondercuratelegestelden Rechtshandelingen vernietigbaar Handelingsonbevoegd Vermogenrechtelijke handelingen Onderbewindgestelden Rechtshandelingen nietig Ondernemers Eenmanszaak Maatschap Vennootschap Onder Firma Commanditaire Vennootschap Besloten Vennootschap Naamloze Vennootschap Oprichtingseisen Aansprakelijkheid Belastingen Box 1 IB-ondernemer Box 2 13

14 Vraag Wat is juist ten aanzien van de maatschap? a) Deze heeft dezelfde structuur als een firma waarbij alle maten volledig aansprakelijk zijn met hun privévermogen. b) Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven. c) Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waarbij één maat risicodrager is. d) Dit is net als een besloten vennootschap een rechtspersoon en is als zodanig géén inkomstenbelasting verschuldigd. Vraag Wat is juist ten aanzien van de maatschap? a) Deze heeft dezelfde structuur als een firma waarbij alle maten volledig aansprakelijk zijn met hun privévermogen. b) Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven. c) Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waarbij één maat risicodrager is. d) Dit is net als een besloten vennootschap een rechtspersoon en is als zodanig géén inkomstenbelasting verschuldigd. Vermogensrecht 14

15 Eigendomsrecht Zakelijk recht Overdracht Levering Erfopvolging Verjaring Toe-eigening Natrekking (horizontaal/verticaal) Vraag De heer Willems is eigenaar van een onroerende zaak maar is niet als zodanig ingeschreven in het register. Op welke manier kan hij de eigendom hebben verkregen? a) Door een schenking. b) Door toe-eigening. c) Als legaat. d) Als erfgenaam. Vraag De heer Willems is eigenaar van een onroerende zaak maar is niet als zodanig ingeschreven in het register. Op welke manier kan hij de eigendom hebben verkregen? a) Door een schenking. b) Door toe-eigening. c) Als legaat. d) Als erfgenaam. 15

16 Zak.genots/gebruiksrechten Recht van erfdienstbaarheid Recht van erfpacht Recht van opstal Appartementsrecht Lidmaatschapsrecht Zakelijke zekerheidsrechten Hypotheekrecht Pandrecht Vuistpand Bezitloos pand Stil pand Hypotheekrecht Zakelijk recht Op een registergoed Onroerend goed Zakelijke genotsrechten Geregistreerde schepen/vliegtuigen Vordering met voorrang verhalen op opbrengst (recht van parate executie) Hypotheekhouder is separatist Vastleggen dmv hypotheekakte 16

17 Vaste hypotheek Hoogte lening en aflossingsschema staan vast. Kenmerken in hypotheekakte: Hoofdsom Rentepercentage Aflossingsschema Einde rentevaste periode Bankhypotheek Geldt voor vorderingen die de kredietgever heeft of zal krijgen, ongeacht vermelding in hyp.akte Specifieke leningvoorwaarden in onderhandse akte Bankhypotheek(akte) Inschrijfbedrag ( te vermeerderen met rente en kosten ) te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook 17

18 Krediethypotheek Doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid Specifieke leningvoorwaarden in onderhandse akte Kenmerken in hypotheekakte Hypotheekbedrag (limiet) ( te vermeerderen met rente en kosten ) Vraag Het recht van de hypotheekhouder om de verhuur van het onderpand afhankelijk te stellen van zijn toestemming, komt hem toe op grond van a) een gerechtelijk vonnis. b) de algemene voorwaarden. c) de hypotheekakte. d) de wet. Vraag Het recht van de hypotheekhouder om de verhuur van het onderpand afhankelijk te stellen van zijn toestemming, komt hem toe op grond van a) een gerechtelijk vonnis. b) de algemene voorwaarden. c) de hypotheekakte. d) de wet. 18

19 Einde hypotheekrecht Tenietgaan hoofdverbintenis (royement/doorhalen) Afstand doen van de hypotheek Gedwongen verkoop Pandrecht Bezitloos pand: onderpand blijft bij pandgever op roerende zaken en vorderingen aan toonder (obligatie) dmv notariële/gereg.onderh.akte Stil pand (= bezitloos): op toekomstige vorderingen voortkomend uit reeds bestaande rechtsverhouding Pers. zekerheidsrechten Borgstelling: eerst hoofdschuldenaar dan borg aanspreken Garantie: direct aanspreekbaar Hoofdelijke aansprakelijkheid: volledig voor het gehele bedrag Bijpandstelling: eigen onroerend goed meeverbinden Mede-onderzetting: onroerend goed 3e meeverbinden 19

20 Wettelijk erfrecht Versterf-erfrecht Verdelingswijze nalatenschap Geldend tenzij testament Gebaseerd op bloedverwantschap en verzorgingsgedachte Erfgenamen zijn zowel bloedverwanten als echtgenoot en gereg.partner Aanverwanten zijn geen bloedverwanten Vier groepen Groep 1: Kinderen, echtgenoot, geregistreerd partner Groep 2: Ouders, broers en zusters (ouders beiden min ¼) Groep 3: Grootouders Groep 4: Overgrootouders Positie langstlevende Langstlevende echtgenoot krijgt alle goederen uit de nalatenschap Kinderen krijgen niet-opeisbare vordering ter grootte van erfdeel. Er ontstaat schuld van langstlevende aan kinderen 20

21 Vordering van de kinderen Is rentedragend Rente is enkelvoudig en wordt bijgeschreven op hoofdsom Rente is gelijk aan wettelijke rente verminderd met 6% Vraag Weduwe De Vries is overleden. Zij laat 3 kinderen, Alex, Bert en Cor na. Daan, het 4 e kind, is vorig jaar overleden. Daan liet destijds zijn vrouw Edith en zijn zoon Fred na. De Vries heeft GEEN testament. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? a) Alex, Bert en Cor ieder een 3 e deel. b) Alex, Bert, Cor en Fred ieder een 4 e deel. c) Alex, Bert, Cor en Edith ieder een 4 e deel. d) Alex, Bert, Cor, Edith en Fred ieder een 5 e deel. Vraag Weduwe De Vries is overleden. Zij laat 3 kinderen, Alex, Bert en Cor na. Daan, het 4 e kind, is vorig jaar overleden. Daan liet destijds zijn vrouw Edith en zijn zoon Fred na. De Vries heeft GEEN testament. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? a) Alex, Bert en Cor ieder een 3 e deel. b) Alex, Bert, Cor en Fred ieder een 4 e deel. c) Alex, Bert, Cor en Edith ieder een 4 e deel. d) Alex, Bert, Cor, Edith en Fred ieder een 5 e deel. 21

22 Wilsrechten Omzetten van vordering in eigendomsrecht op goederen Komen toe aan kinderen van erflater Mbt vordering van kinderen op langstlevende Ter versterking positie van kinderen Met name bij stiefouderschap mbt bepaalde (familie)goederen Ongedaanmaking verdeling Recht van langstlevende Binnen 3 maanden na overlijden Notariële akte Aantekening in boedelregister Terugwerkende kracht tot overlijden Onverdeelde nalatenschap Nieuwe verdeling samen met kinderen mogelijk Testament Onterven kind/echtgenoot Vruchtgebruiktestament Uitsluitings(anti-schoonzoon)clausule Legaten/codicil Bewindvoerder Voogdij 22

23 Legitieme portie Helft wettelijk kindsdeel Geldvordering op erfgenamen Opeisbaar tussen 0,5 en 5 jaar Plaatsvervulling overlijden/onwaardig Geen legitieme portie bij verwerping Geen legitieme voor stiefkinderen (tenzij testamentair bepaald) Berekend over legitieme massa Schenken Schenking voor 1 januari 2003 dienen te worden verrekend in erfenis (inbreng) Vanaf 1/1/2003 mogelijke inbreng testamentair vastleggen Schenkingen gedaan binnen 180 dagen vóór overlijden, worden door Belastingdienst gezien als verkrijging uit nalatenschap (successie) Begrippen Legaat (bij testamentaire beschikking geld of goederen nalaten aan personen) Legataris (is geen erfgenaam) Legitieme portie Legitimaris 23

24 Vraag Man en vrouw zijn a.g.v.g. gehuwd. Ze hebben vier kinderen. Stel kind 1 komt te overlijden en die heeft een spaarrekening van Hoe hoog is de nalatenschap? Antwoord: Wie krijgt wat? Antwoord: Man en vrouw 1/4 pp. Kinderen 1/6 pp. Vraag De heer Kuiper is vorige maand overleden. De drie kinderen van de heer Kuiper zijn allen nog in leven. De heer Kuiper heeft een legaat toegekend aan Bert. Dit legaat bestaat uit de vakantiewoning. Wat is juist? a) De woning dient middels een notariële akte door de erven te worden overgedragen aan Bert. Ook dient de akte te worden ingeschreven. b) De woning dient middels een notariële akte door de erven te worden overgedragen aan Bert. c) De erven dienen de woning te leveren aan Bert. d) De erven hoeven geen actie te ondernemen in verband met de overdracht van de woning. Vraag De heer Kuiper is vorige maand overleden. De drie kinderen van de heer Kuiper zijn allen nog in leven. De heer Kuiper heeft een legaat toegekend aan Bert. Dit legaat bestaat uit de vakantiewoning. Wat is juist? a) De woning dient middels een notariële akte door de erven te worden overgedragen aan Bert. Ook dient de akte te worden ingeschreven. b) De woning dient middels een notariële akte door de erven te worden overgedragen aan Bert. c) De erven dienen de woning te leveren aan Bert. d) De erven hoeven geen actie te ondernemen in verband met de overdracht van de woning. 24

25 Vraag De heer Schok komt te overlijden, hij laat een vrouw en 2 kinderen achter. Er is geen testament opgemaakt. De heer en mevrouw Schok waren in gemeenschap van goederen gehuwd en bezitten een banksaldo van Daarnaast heeft de heer Schok een tijdje geleden een schenking onder uitsluitingsclausule ontvangen. De hoogte van de schenking bedroeg en staat op een aparte spaarrekening. Wat verkrijgt mevrouw Schok? Antwoord Helft van vermogen is van mevrouw Nalatenschap is andere helft Gehele schenking onder uitsluiting valt in nalatenschap. Erfdelen mevrouw en kinderen gelijk Dus: : 3 = Mevrouw krijgt alles Overbedelingsschuld aan kinderen Vervolgvraag Stel dat de heer Schok wel een testament had laten opmaken. Uit het testament blijkt dat hij 1 kind het kleinst mogelijke deel uit de nalatenschap wenst te laten erven. Welk deel erft het betreffende kind? Antwoord: de helft van het originele erfdeel, dus

26 Schenken eigen woning Grondslag (WOZ) Voor echtgenoot, partner en bloedverwanten slechts 60% WEV (woning gold als EW voor schenker en voor begiftigde) Er is overdrachtsbelasting verschuldigd en eventueel ook schenkbelasting Schenken lening Bij direct opeisbare renteloze lening van ouders aan kind En bij laagrentende lening Alles wat minder betaald wordt dan 6% belast met schenkbelasting Bij niet direct opeisbare leningen (looptijd langer dan 1 jaar) geen schenking mits rente marktconform Schenken via verzekering Door afsluiten nieuwe kapitaalverzekering Door wijziging begunstiging bestaande kapitaalverzekering 26

27 Aanvaarding begunstiging kind Door beiden getekend verzoek naar verzekeraar Als verzekeraar tekent begunstiging onherroepelijk Plaatsvervulling bij vooroverlijden Hoogte verschuldigd schenkingsrecht bepaald op moment aanvaarding Toekomstige premiebetalingen wellicht onder jaarvrijstelling Aanvaarding begunstiging 3e Geen plaatsvervulling (tenzij in polis opgenomen) Begunstiging niet onherroepelijk Schenkingsrecht verschuldigd over waarde op moment uitkering Erf- en schenkbelasting 2013 Geregeld in de Successiewet Gewijzigd in 2010 Tarieven in tabel Deel van de Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 belaste verkrijging (partners en (kleinkinderen) (overige kinderen) verkrijgers) % 18% 30% < 20% 36% 40% 27

28 Vrijstellingen erfbelasting Partner (Klein)kinderen Ziek/gehandicapt kind Ouders Anderen Artikel 13 Successiewet Na overlijden verkregen Uit levensverzekering Ook ongevallenverzekering Of krachtens beding tbv 3e Geacht door bevoordeelde krachtens erfrecht te zijn verkregen Tenzij voor de verkrijging niets aan vermogen van erflater is onttrokken Hoogte verkrijging Slecht dat deel van de uitkering wordt belast dat kan worden toegerekend aan de onttrekking van de erflater 28

29 Partnerclausule Partner wordt als directe begunstigde van levensverzekering aangewezen In plaats van verstrekker Opbrengst van levensverzekering komt rechtstreeks aan hem/haar toe Valt buiten nalatenschap Erfdeel van overige erfgenamen wordt hierdoor dus kleiner Langstlevende wordt bevoordeeld Vrijstelling schenkbelasting Kinderen Kinderen 18-40: eenmalig ivm. eigenwoning/studie Anderen Inkomstenbelasting Boxenstelsel Eigenwoningforfait Inkomsten Eigen Woning Fiscaal partnerschap Bouwdepot Wet Hillen Bijleenregeling 29

30 Boxenstelsel box 1: inkomen uit werk en woning box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: inkomen uit sparen en beleggen Box 1 inkomens loon, pensioen, sociale uitkeringen winst uit onderneming resultaat uit overige werkzaamheden periodieke uitkeringen/verstrekkingen inkomsten eigen woning (EWF) negatieve uitgaven inkomensvoorzien. negatieve persoonsgeb.aftrekpost Box 1 aftrek Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrente) Persoonsgebonden aftrek 30

31 Eigenwoningregeling Woning valt in box 1 Bijtelling inkomen eigenwoning (EWF) Kosten tbv eigenwoningschuld Rente EWS, per 1 januari 2013 enkel voor leningen die minimaal annuïtair worden afgelost in 30 jaar. Eerbiedigende werking voor bestaande leningen Eigenwoningforfait 2013 Fictieve belastbare (huur)inkomsten Berekend over WOZ-waarde Bij tijdelijk verhuur: bijtelling 70% huurinkomsten % ,20% ,35% ,45% ,60% hoger ,55% WOZ over meerdere boven Kamerverhuur Belastingvrij zolang opbrengst niet hoger dan (2013) Huurder/verhuurder op zelfde adres ingeschreven Kamer geen zelfstandige woning Bij overschrijding vervalt vrijstelling Kamer valt dan in box 3 31

32 Persoonsgebonden aftrek Uitgaven onderhoudsverplichtingen Verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemingen Uitgaven levensonderhoud kids < 21 Buitengewone uitgaven (ziektekosten) Weekenduitgaven gehand.kids > 21 Scholingsuitgaven Uitgaven voor monumentenpanden Aftrekbare giften Eenmalig aftrekbare kosten Notariskosten en kadastrale rechten voor hypotheekakte Taxatiekosten (tbv verkrijging lening) Advieskosten tbv hypotheek Borgtochtprovisie Boeterente Oversluitkosten Bouwdepot en fiscaliteit Start bouw Koop/aann.ovk Passeren Oplevering 1 nov 1 jan 1 mrt 1 dec Bouwrente: niet aftrekbaar Bouwrente: aftrekbaar Rente tijdens bouw: aftrekbaar 32

33 Bouwdepot Depot/lening 2 jaar volledig in box 1 Saldering betaalde/ontvangen rente Na 2 jaar restant (niet bestemd voor verbouwing) naar box 3 Als lening niet in depot, maar direct beschikbaar: rente 6 maanden aftrekbaar. Na 6 maanden werkelijke verbouwingssituatie leidend Overdrachtsbelasting Koopsom Erfpacht (gekapitaliseerd, factor 17) Hoe lang duurt erfpachtrecht? Hoe hoog is de canon? Bij koop binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar werd: Belastingdienst vermindert de waarde van de onroerende zaak met het bedrag dat de verkoper betaalde toen hij eigenaar werd. Overdrachtsbelasting Als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd (tijdelijke maatregel). 33

34 Vraag Evelien heeft een kleine woning op het oog in Amsterdam. Het gaat om een woning die is gebouwd op in erfpacht uitgegeven grond. De vraagprijs bedraagt k.k. en de erfpachtcanon bedraagt jaarlijks De gekapitaliseerde afkoopwaarde van de erfpacht bedraagt Van de vraagprijs krijgt Evelien geen cent af. Zij besluit tot aanschaf van de woning maar de erfpacht (vooralsnog) niet af te kopen. Hoeveel bedraagt de door Evelien verschuldigde overdrachtsbelasting? Antwoord: ( ) x 2% = Vrijstelling overdr.belasting Samenloop met omzetbelasting Bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zusters aan elkaar) Formele schenkingen onr.zaken Verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners Schijventarief box 1 (2013) Inkomen Tarief Vanaf Tot en met < 65 jaar > 65 jaar % 19,10% % 24,10% % 42,00% % 52,00% 34

35 Standaard Box 1 Partner 1 Partner 2 Totaal Bruto inkomen Eigenwoningforfait (WOZ x 0,6%) Aftrekbare rente Eenmalig aftrekbare kosten (Negatieve) inkomsten EW (Persoonsgebonden aftrek) Belastbaar inkomen Toepassen schijven % % % Te betalen box 1 belasting (Te betalen box 2&3 belasting) Totaal boxen Heffingskortingen Te betalen belastingen Netto inkomen Bruto hypotheeklasten NBI Vraag I. Rente op een spaarrekening behoort NIET tot de inkomsten in box 3. II. Wanneer de inkomsten uit sparen en beleggen onder het heffingvrije vermogen blijven is GEEN vermogensrendementsheffing verschuldigd. a) Alleen I is juist. b) Alleen II is juist. c) I en II zijn juist. d) Geen van beide is juist. Vraag I. Rente op een spaarrekening behoort NIET tot de inkomsten in box 3. II. Wanneer de inkomsten uit sparen en beleggen onder het heffingvrije vermogen blijven is GEEN vermogensrendementsheffing verschuldigd. a) Alleen I is juist. b) Alleen II is juist. c) I en II zijn juist. d) Geen van beide is juist. 35

36 Standaard Box 3 Vermogen 1/1 Bezittingen (schulden -/- drempel) Vermogensvrijstelling (2013: ) -/- Rendementsgrondslag Fictief rendement (4%) x Belasting box 3 (30%) Vermogensvrijstelling Doelmatigheidsdrempel NB. waardering 2 e woning: WOZ Vraag De heer van Lunteren (alleenstaand, 36 jaar) heeft in 2013 een vast bruto inkomen van Hij wil een woning kopen met behulp van een hypothecaire lening, liefst met NHG. Hij besluit tot een lineaire hypotheek, 10 jaar rentevast, looptijd 25 jaar met rente van 6,3%. Hij koopt met behulp van deze hypotheek met NHG (hoofdsom ) een appartementwoning, waarvoor hij k.k. betaalt. De WOZ-waarde bedraagt Hoeveel bedragen de inkomsten uit eigen woning over het jaar 2013, gesteld dat de heer van Lunteren de woning koopt en betrekt per 1 september 2013? Laat de eenmalige kosten buiten beschouwing. Antwoord Rente 1 e maand: ( x 6,3%)/12 = 735 Rente 2 e maand: ( x 6,3%)/12 = 732 Rente 3 e maand: ( x 6,3%)/12 = 730 Rente 4 e maand: ( x 6,3%)/12 = 728 Totaal: EWF = WOZ ( ) x 0,6% = 750 x (4/12) = 250 Inkomsten uit eigen woning= =

37 Vraag Fiona en Patrick kopen een woning in Ze hebben naast de aankoopsom en de k.k extra nodig voor een verbouwing. Patrick beschikt over een effectenportefeuille en leent, met de portefeuille en de woning als onderpand, op alleen zijn eigen naam bij een bank tegen 7,0% met een looptijd van 30 jaar. Het betreft hier een lineaire hypotheek. Patrick verkrijgt het volledige eigendom van de woning. Op 1 november wordt de woning verkregen en gaat direct als hoofdverblijf dienst doen. Bij aankoop heeft de woning een WOZ-waarde van De eenmalige financieringskosten waren Patrick s inkomen was De waarde van de portefeuille op 1 januari bedroeg Patrick had geen andere inkomsten of vermogensbestanddelen. Fiona heeft geen vermogen, maar wel inkomen van Hoeveel inkomstenbelasting is Patrick verschuldigd indien Fiona en Patrick geen fiscale partners zijn? Je hoeft geen rekening te houden met heffingskortingen Antwoord Inkomen: EWF: x 0,6% x 2/12 = Rente: x 7% x 1/12 + ( ,11) x 7% x 1/ Financieringskosten: Belastbaar inkomen Box 1: 1 e schijf: 37% x = Box 1: 2 e + 3 e schijf: 42% x Box 3: x 1,2% = Totaal belasting box 1 en 3: jaarstermijn Gewijzigde werking 30-jaarstermijn Voor 2013: uitgangspunt oorspronkelijke hoofdschuld Vanaf 2013: uitgangspunt eindbedrag annuïteit voor resterende termijn

38 Aflossingsstand (AFS) Artikel 3.119d Wet IB 2001 Bedrag en stand van resterende looptijd Vast te stellen bij beschikking door de belastingdienst Al dan niet op verzoek van de inspecteur Met name toe te passen bij doorstromen 112 Voorbeeld 1 Aflossingsstand Albert koopt op 1/1/2013 een woning: EWS Verkoop op 1/2/2018 (geen EWR): EWS Op 1/12/2018 koopt Albert een nieuwe woning voor Albert gaat tijdelijk in een huurwoning Nieuw aflossingsschema: 360 -/- ((5 x 12) + 1) = 299 mnd In de periode 1/2/2018-1/12/2018 geldt géén aflossingseis 113 Vraag 1 Emile koopt op 1/1/2013 een woning (EWS ). Verkoop vindt plaats op 1/2/2018 (EWS ). De EWR bedraagt dus Op 1 december 2018 koopt Emile een nieuwe woning voor koopsom Wat is de aflossingsstand? a) Deel voor 299 maanden, deel voor 360 maanden b) Deel voor 299 maanden, deel voor 360 maanden

39 Vraag 1 Emile koopt op 1/1/2013 een woning (EWS ). Verkoop vindt plaats op 1/2/2018 (EWS ). De EWR bedraagt dus Op 1 december 2018 koopt Emile een nieuwe woning voor koopsom Wat is de aflossingsstand? a) Deel voor 299 maanden, deel voor 360 maanden b) Deel voor 299 maanden, deel voor 360 maanden 115 Fiscaal partnerschap (2013) Vrije verdeling aftrekbare kosten/rente/ewf EWF naar rato verdeling aftrekbare kosten en rente Gehuwden en geregistreerd partners Ongehuwden onder voorwaarden (geen keuze meer) Ongehuwden Beiden meerderjarig Gezamenlijke huishouding (GBA) En 1 van de volgende voorwaarden: samen een not.samenl.ovk samen een kind (of erkend) als partner bekend in pensioen samen eigenaar eigenwoning op adres staat minderjarig kind van 1 van beiden ingeschreven partners vorig jaar fiscale partners 39

40 Echtscheiding Vertrekkende partner volledig eigenaar: 24 maanden volledige aftrek rente en erfpachtcanon EWF optellen bij inkomen EWF ook aftrekbaar als alimentatie (blijft na 24 maanden aftrekbaar) Voor blijvende partner geldt (fictieve) alimentatie als belastbaar inkomen Wet Hillen Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Bij positief saldo EWF en EW-rente Effect: inkomsten eigenwoning altijd 0 of negatief Definities Eigenwoningschuld Vervreemdingssaldo eigen woning Eigenwoningreserve 40

41 Bijleenregeling Doorgroeien naar een duurdere woning Kopen van goedkopere woning Samenwonen Tussentijds aflossen Lening voor onderhoud/verbetering EW Verhuur voormalige eigen woning Verkoop met verlies Scheiding Vraag Piet en Annie hebben vorig jaar hun woning verkocht en daarbij een EWR gerealiseerd van Zij gaan dit jaar een nieuwe woning kopen van k.k. Ze willen een financiering regelen van (inclusief aankoop en financieringskosten van resp en 5.000) Wat is de nieuwe EWS? 122 Antwoord Koopprijs Bij:aankoopkosten Totaal Af: EWR Totaal Fin.kosten: x 270/315 =

42 Einde dag 2 Voor volgende week: Herhalen dag 2 Maken oefenvragen dag 2 Voorbereiden dag 3 42

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB Onderwerpen Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Civiele gevolgen Fiscale gevolgen Overige fiscale maatregelen 2018: wijziging Successiewet

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Wft PE Levensverzekeringen

Wft PE Levensverzekeringen Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 Colofon Titel Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 Auteur Raymond Mars CT Interfin B.V. Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 versie 1.0 2 Erfrecht (boek 4 BW): Verkrijging

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uw vermogen nu en later... 1. 2. Goed om vooraf te weten... 26. Voorwoord... IX. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 1. Uw vermogen nu en later... 1. 2. Goed om vooraf te weten... 26. Voorwoord... IX. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord...................................................... IX 1. Uw vermogen nu en later... 1 1.1. Inleiding.... 1 1.1.1. Vermogen tijdens leven......................... 1 1.1.2. Hoe

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert 26-11-2015 Copyright

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans Register Belastingadviseur Koren 16 Tel: 0492-841336 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl De Vliegert, november 2013 Copyright

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie