Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt"

Transcriptie

1 Procesmodellering II : de gebeurtenissen als uitgangspunt Het logboek met registratie van gebeurtenissen In een logboek zijn opgenomen, wàt er gebeurde, wanneer dat iets gebeurde, wie daarbij betrokken waren, wat de rol van elk van de betrokkenen daarbij was en welke eigenschappen van die betrokkenen daarbij relevant waren. Voorbeeld een stadhuis met een logboek m.b.t de bevolkingsregistratie: op tijdstip T1 deed persoon P1 aangifte van de geboorte van persoon P2, waarbij P1 zelf de moeder en persoon P3 de vader is en de geboorte plaatsvond op tijdstip T2 en persoon P2 ingeschreven werd als woonachtig op adres A1 en: en: op tijdstip T3 meldde persoon P4 het overlijden op tijdstip T4 van persoon P5 op tijdstip T5 meldde persoon P6 zijn verhuizing naar adres A2 etc. Achteraf is uit de registratie van deze gebeurtenissen voor elk moment uit het verleden (+ heden) de inhoud van de betreffende database te reconstrueren. RU Nijmegen / NIII 1

2 Een aanpak via objecten Een gebeurtenissen-analyse kunnen we uitvoeren door allereerst te bepalen welke objecten (beter: objecttypen) binnen het UoD een rol spelen. Onder een object verstaan we een reëel of conceptueel iets, waarvan we een of meer (gegevens-) waarden willen of kunnen vastleggen/opslaan en dat een gedrag heeft. Het gedrag van een object wordt (vooral) bepaald door de wijze waarop veranderingen in de attribuutwaarden van dat object tot stand komen. RU Nijmegen / NIII 2

3 Gebeurtenissen betekenen acties op objecten. Acties op objecten veroorzaken veranderingen in de object-eigenschappen. Acties hebben over het algemeen te maken met invoer-functies. Input functions Actions Operations Attributes Objects Output functions Figuur 1 Structuur van een object-georiënteerd informatiesysteem (Schema uit de KISS-methode ) Acties op objecten veroorzaken operaties op attributen van die objecten. Bij een bepaalde Input function kunnen meerdere acties horen. Dit heeft meestal consequenties voor de user interface van die invoerfunctie. Als we bijvoorbeeld ook de gezinssamenstellingen willen bijhouden, dan zal vaak gelijktijdig met een actie op een object van het type Persoon ook een (update-) actie op een object van het type Gezin moeten plaatsvinden. In zo n geval zal het voor de hand liggen om bij een invoerscherm voor het verwerken van een nieuwe geboorte-aangifte ergens op dat scherm ook de huidige samenstelling van het betreffende gezin te tonen. RU Nijmegen / NIII 3

4 Het object life model : de levenscyclus van een object We kunnen schematisch de samenhang tussen acties op objecten aangeven. Voorbeeld: Rekening Opmaken Versturen Betalen Archiveren Figuur 2 De levenscyclus van een 'rekening'-object De in deze object life model schematechniek meest gebruikte symbolen zijn: 1 objecttype vervolg actie decompositie van acties objecttype initialisatie actie herhaling van acties keuze tussen acties parallelle acties herhaling/keuze van acties Algemene levenscyclus voor een object: het object wordt aangemaakt (Create); tijdens het bestaan van het object zijn er -al dan niet in een herhalingmeerdere Update- en/of Opvraag(/inspectie)-acties op mogelijk; (niet per se noodzakelijk): het object wordt verwijderd (Destroy). 1 Afkomstig uit het proefschrift van Paul Frederiks. RU Nijmegen / NIII 4

5 Toepassing: op de eerder gebruikte levenscyclus van een object van het Persoon-type, waarbij we tevens de acties huwen en scheiden en diverse wijzen van verhuizen introduceren. Persoon Repeatedly * * Verhuizen van buiten stad Aanmelden bij geboorte Verhuizen binnen stad Huwen Scheiden Verhuizen naar andere stad Overlijden *) extra constraint: scheiden kan slechts bij een gehuwd persoon Voor het op deze proces-analyse-manier ontwikkelen van een informatiesysteem moeten we een compleet overzicht hebben van alle object(typ)en en acties die daarop kunnen toegrijpen en hoe daardoor hun kenmerken (attribuutwaarden) veranderen. RU Nijmegen / NIII 5

6 Inventarisatie van (potentiële) objecttypen via zinsanalyse Om een overzicht van objecttypen en bijbehorende acties te maken, bestaan meerdere mogelijkheden: a) via een analyse van verwoordingen van gebeurtenissen zoals die in een logboek staan. Als er geen concreet logboek bestaat, dan kunnen we misschien een verzonnen logboek maken, uitgaande van: Wat kan er allemaal gebeuren in ons UoD en wat zouden we ervan willen vastleggen? b) door een beschrijving van de bedrijfsprocessen van die organisatie te analyseren. Bepaal van elk in zo n beschrijving voorkomend zelfstandig naamwoord of van het achterliggende concept gegevens moeten worden opgeslagen. Indien dat zo is, dan hebben we een kandidaat objecttype. Handige -niet altijd geldende- vuistregels hierbij zijn: als er méérdere eigenschappen van zo n kandidaat object vastgelegd worden, dan hebben we welhaast zeker met een object te doen; ook hebben we (vrijwel zeker) met een object te doen, als we van zo n kandidaat object eigenschappen (/attribuutwaarden) willen kunnen veranderen (en uiteraard registreren in ons informatiesysteem). Bij een eerste analyse leggen we vaak alleen de identificerende attribuutwaarde(n) van een object(type) vast én de acties die eigenschappen van een object kunnen wijzigen (d.w.z. create-, update- en destroy-acties). Het gedrag van objecttypen is af te leiden uit aangetroffen werkwoordsvormen. De opvraag(/inspectie)-acties laten we bij een eerste analyse vaak achterwege. RU Nijmegen / NIII 6

7 Een uitgewerkt voorbeeld: de boekhandel Situatieschets In het functioneren van een plaatselijke boekhandel kan men vier (hoofd)activiteiten onderscheiden. Op de eerste plaats worden in de winkel de te verkopen boeken op een aantrekkelijke manier op rekken geëtaleerd en te koop aangeboden. Klanten nemen de door hen uitgekozen boeken mee naar de kassa, waar het afrekenen met geld of cheques plaatsvindt. Tevens worden daar de gegevens van de verkochte boeken bijgehouden. De klant neemt de gekochte boeken mee naar huis. Op het einde van de werkdag gaan geld, cheques en verkoopgegevens van de kassa naar de afdeling administratie. Die afdeling administratie zorgt ervoor, dat nog diezelfde dag het geld en cheques naar de nachtkluis van de bank wordt gebracht. Bovendien zorgt die afdeling ervoor dat de die dag verkochte boeken weer worden aangevuld, door bestellingen te plaatsen bij de groothandel. Die bestelde boeken worden -meestal binnen een paar dagen- door de groothandel afgeleverd bij de magazijnbeheerder van de boekhandel. De bijbehorende leveringsgegevens worden doorgespeeld naar de afdeling administratie. Vanuit het magazijn worden systematisch de winkelrekken afgespeurd en worden de erin opengevallen plaatsen weer aangevuld met boeken uit het magazijn. Die aanvulgegevens worden per dag geregistreerd, waardoor later (als je aanvulgegevens combineert met verkoopgegevens) een overzicht te genereren is van de boeken die in de winkelrekken moeten staan. De magazijnbeheerder zorgt er ook voor, dat iedere eerste maandag van de maand een lijst met voorraadgegevens van zowel het magazijn als wat in de winkelrekken staat (althans: zou moeten staan) aan de administratie wordt verstrekt. Door een vergelijk van die voorraadgegevens van de magazijnbeheerder en de die maand van de kassa verkregen verkoopgegevens, kan de administratie erachter komen of er boeken op een ongewenste manier uit de winkel zijn verdwenen. De afdeling administratie verzorgt halverwege de maand voor de eigenaar van de zaak een overzicht van die verdwenen boeken en plaatst in de winkelrekken weer nieuwe, vervangende exemplaren. RU Nijmegen / NIII 7

8 De boekhandel: gebruikte gegevensformulieren Boekhandel De Boekenwurm Kassabon Aankoop d.d Tijd: 14:22 u Titel Mussen onder uw dak Aantal 2 Prijs 35,90 Introduction to Database Systems 1 87,35 Totaalbedrag 123,25 U werd geholpen door verk.nr: 3 Ruilen binnen 2 weken na aankoopdatum Voorbeeld kassabon auteur ISBN-nr titel uitgave verkoopsprijs Daniels, N.C Information Technology Addison-Wesley, ,90 Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Addison-Wesley, Introduction to Database Systems Addison-Wesley, ,90 87,35 Davies, P Indispensable Guide to C, The Addison-Wesley, ,95 Deel gebruikte lijst met catalogusgegevens van verkrijgbare boeken Voorraadsituatie d.d auteur ISBN-nr titel in magazijn Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Introduction to Database Systems Deel van de voorraadstaat op een bepaalde datum aantal in voorraad 3 1 in winkelrek 2 1 Aanvulgegevens d.d auteur ISBN-nr titel Date, C.J Guide to SQL-Standard, A Introduction to Database Systems Deel van de aanvulgegevens op een bepaalde datum aantal van magazijn naar winkelrek 2 1 Bestel- / leveringsgegevens ISBN-nr besteldatum aantal besteld 2 leveringsdatum Deel van de bestellings/leveringsstaat RU Nijmegen / NIII 8

9 Op zoek naar objecttypen binnen dit UoD We verzamelen als kandidaat objecttypen (met mogelijke acties erop): Objecttype Boek Boekverkoop Bestelling Aanvulling Actie invoeren en verwijderen (uit de boekencatalogus) realiseren ( create ) en (binnen 2 weken) annuleren ( destroy ) plaatsen ( create ) en afleveren aanvullen ( create ) en aanvullen_na_ verdwijning Magazijnvoorraad aanvullen (boeken gaan naar winkel) en bestelling_aannemen Winkelvoorraad aanvullen (boeken komen uit magazijn), verkopen (het verkopen van een boek vermindert de winkelvoorraad), constateren verdwijning (deze zal een Aanvulling moeten triggeren). In dit overzicht zijn geen verdere benodigde inspectie -acties opgenomen. RU Nijmegen / NIII 9

10 De diverse object-levenscycli Boek Repeatedly eventueel ooit Invoeren in catalogus verkopen aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Seldom annuleren verkoop Verwijderen uit catalogus (destroy) Boekverkoop Aanvulling Bestelling Seldom verkopen annuleren verkoop (destroy) aanvullen (winkelrek) plaatsen bestelling afleveren (bestelling) RU Nijmegen / NIII 10

11 Boek Boekverkoop eventueel ooit Seldom Invoeren in catalogus Verwijderen uit catalogus (destroy) verkopen annuleren Verkoop (destroy) Bestelling Magazijn voorraad Repeatedly plaatsen bestelling afleveren (bestelling) aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Winkel voorraad Aanvulling Repeatedly Seldom aanvullen (winkelrek) verkopen annuleren verkoop aanvullen (winkelrek) RU Nijmegen / NIII 11

12 We combineren deze object life cycles tot een totaal Objecttype/acties-schema: Verwijderen uit catalogus (destroy) Invoeren in catalogus verkopen eventueel ooit Seldom Boekverkoop Boek annuleren verkoop Aanvulling aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling ) Bestelling plaatsen (bestelling) Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Figure 3 Object action involvement-schema voor het boekhandel-voorbeeld In één oogopslag is te zien, dat de acties verkopen, annuleren verkoop, afleveren bestelling en aanvullen (winkelrekken) allen effect hebben op de life cycle van objecten van telkens twéé verschillende typen. Gevolgen: a) We hebben hier te maken met elementaire acties of transacties, waarvoor geldt, dat een combinatie van meerdere acties (liefst onmiddelijk achter elkaar) moet worden uitgevoerd om de database integer te houden. 2 b) Dit zal waarschijnlijk ook zijn uitwerking hebben voor de user interface voor deze invoerfuncties (!). Waarschijnlijk zal de gebruiker wensen, dat bij het invoeren van Aanvulling -gegevens, dat op hetzelfde moment (lees: in hetzelfde window) de huidige aantallen zoals die in voorraad zijn op zowel de winkelrekken als in het magazijn worden weergegeven. 2 Het verstrengelde van deze acties heeft ook te maken met de afleidbaarheid tussen verkoop-, leverings- en aanvulgegevens enerzijds en boek-voorraadgegevens anderzijds. RU Nijmegen / NIII 12

13 Invoeren in catalogus Winkel voorraad Seldom verkopen Boekverkoop Boek Aanvulling aanvullen (winkelrek) annuleren verkoop eventueel ooit Verwijderen uit catalogus (destroy) Magazijn voorraad afleveren (bestelling ) Bestelling plaatsen (bestelling) Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Maar: zeer vreemd dat het Boek-objecttype los hangt van de rest RU Nijmegen / NIII 13

14 Verduidelijken samenhang door opnemen van inspectie -acties annuleren verkoop Seldom Winkel voorraad verkopen Boekverkoop Aanvulling aanvullen (winkelrek) Boek eventueel ooit Invoeren in catalogus Verwijderen uit catalogus (destroy) plaatsen (bestelling) Magazijn voorraad afleveren (bestelling ) Bestelling Legenda: xxx objecttype create-actie update - actie destroy-actie inspectie -actie user interface aspecten nog duidelijker.. RU Nijmegen / NIII 14

15 Objecten: data + bijbehorende operaties ( methodes ) Schematisch: Boek Data: Identificerend: ISBNnr aantal-in-magazijn aantal-in-winkelrek.(+ evt. resterende data) Methodes: invoeren in catalogus verwijderen uit catalogus verkopen annuleren verkoop aanvullen (winkelrek) afleveren (bestelling) Boekverkoop Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + datum + uuraanduiding + verkopernr. (+ evt. resterende data) Methodes: verkopen annuleren verkoop Aanvulling Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + datum.(+ evt. resterende data) Methodes: aanvullen (winkelrek) Bestelling Data: Identificerend: ISBNnr + aantal + besteldatum.(+ evt. resterende data) Methodes: plaatsen afleveren Let op de time stamp -achtige identificerende attributen van Boekverkoop, Aanvulling en Bestelling => logboek van gebeurtenissen! RU Nijmegen / NIII 15

16 Mogelijke uitbreidingen: o.a. bepalen welk database-type + structuur ( implementatie-aspect ) b.v. naar een relationele database (uitgaande van het ORM-CS: ) Verkoper Auteur (Verk_naam) (Aut_naam) heeft als Uur "Tijdstip" P op...om... Titel van...zijn door...op...verkocht heeft als Boek (ISBNnr) Verkoopsprijs (Bedrag) heeft van...zijn...exemplaren op...in winkel aangevuld Uitgever (Uitg_naam) Jaar (Jaartal) is uitgave van met jaar van eerste uitgave van...zijn...in magazijnvoorraad van...zijn in winkelrekken...in voorraad "Bestelling" P Aantal Datum van...zijn...exemplaren op...besteld is geleverd op RU Nijmegen / NIII Cursus IS0 / Informatiesystemen 16 in hun context

17 Met als mogelijke relationele tabelstructuur: Verkopen PK,FK ISBNnr PK Verkoper PK Datum PK Uur Aantal PK Boek ISBNnr Titel Auteur Bedrag Uitgever Uitgavejaar Aantal_In_Magazijn Aantal_in_Winkel Aanvulllingen PK,FK ISBNnr PK Datum Aantal Bestelling PK,FK ISBNnr PK Aantal PK Besteldatum Leverdatum De relationele gegevenstabellen (b)lijken overeen te komen met de van-acties-ontdane objecttypen! RU Nijmegen / NIII Cursus IS0 / Informatiesystemen 17 in hun context

18

19 Een tweede uitgewerkt voorbeeld: een bank-afdeling terugsturen opdracht Seldom Opmaken+Versturen Rekeningafschrift Betalingsopdracht * * saldo verlagen saldo verhogen Rekening (houder) invoeren uitvoeren opdracht adres wijzigen? toesturen betaalformulieren invoeren Bijzondere opdracht * Extra constraint: eerst wordt gechecked of voldoende saldo aanwezig is; zo ja, dan wordt de betalingsopdracht teruggestuurd; zoniet, dan pas uitvoeren opdracht Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie Figure 4 Object action involvement-schema voor het bank-afdeling-voorbeeld Opmaken+Versturen Rekeningafschrift Seldom terugsturen opdracht Betalingsopdracht * * saldo verlagen saldo verhogen Rekening (houder) invoeren uitvoeren opdracht adres wijzigen? toesturen betaalformulieren invoeren Bijzondere opdracht * Extra constraint: eerst wordt gechecked of voldoende saldo aanwezig is; zo ja, dan wordt de betalingsopdracht teruggestuurd; zoniet, dan pas uitvoeren opdracht Legenda: xxx objecttype normale actie create-actie destroy-actie inspectie-actie Figure 5 Object action involvement-schema voor het bank-afdeling-voorbeeld met inspectie-acties aangegeven RU Nijmegen / NIII 19

20 Aanpak via de KISS-methode (Kristen Information and Software Services BV) De KISS-methode is sterk gebaseerd op objectorientatie, maar ook zien we aspecten uit BSP terug. De bij de KISS-methode toegepaste zinsanalyse is zeer stringent. Er worden onderscheiden: gezegde (engels: predicate) verwijst naar een actie; onderwerp (engels: subject) is meestal géén object, maar wèl als door de actie de eigenschappen ervan veranderen en dat bijgehouden moet worden (b.v. als iemand iets koopt, dan veranderen de bezittingen van die persoon). Vaak zal het onderwerp iets of iemand aanduiden die verantwoordelijk is voor, respectievelijk controle uitoefent op het verloop van een bedrijfsproces (lees in dit geval: op een of meer acties); lijdend voorwerp (engels: direct object) en het: meewerkend voorwerp (engels: indirect object) verwijzen vaak naar een object(type) Aanpak: bepaal de relatie tussen het organisatorische procedurele systeem en het informatiesysteem-in-engere-zin. Analyseer daartoe: de te regelen processen (vaak op basis van gegevens-output ) verantwoordelijkheden en autorisatie van personen voor gebruik van het IS welke acties op welke gegevens/objecten zijn nodig? (toevoegen, veranderen, verwijderen, opvragen van welke objecten?) RU Nijmegen / NIII 20

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma Opleidingen informatica Deze cursus is eigendom van de VDAB 2/70 Inhoudsopgave 1.1 Gegevens

Nadere informatie

Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen

Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 1, 2003 Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen door M. SNOECK Monique Snoeck KULeuven, Departement Toegepaste Economische

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.

Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten. 1 De procesinvalshoek De procesinvalshoek is niet de enige mogelijkheid om organisaties te bestuderen. Er zijn zeker andere invalshoeken. Denk maar aan organisatiestructuur en functies. In het verleden

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Basis richtlijnen RuleSpeak R

Basis richtlijnen RuleSpeak R Basis richtlijnen RuleSpeak R Do's-and-don'ts voor het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). De originele Engelse versie is opgesteld door Ronald G. Ross Oprichter

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Van papierwinkel naar ICT

Van papierwinkel naar ICT Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Van papierwinkel naar ICT Een onderzoek naar de integratie van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het verpleeghuis Zonnehuis te Doorn en opzet

Nadere informatie

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux.

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux. Algemene informatie 1. Wie zijn wij? 1.1 Promidata Promidata is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van software specifiek voor de promotionele

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Het uitgeefproces als model

Het uitgeefproces als model Het uitgeefproces als model Hoofdstuk 3 Het uitgeefproces als model In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er allemaal achter de schermen van een uitgeverij gebeurt. Dit uitgeefproces behandelen we aan de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie