Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke"

Transcriptie

1 Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

2 colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Afdeling Ruimtelijke Planning verantwoordelijke uitgever Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Graaf de Ferraris-gebouw Koning AlbertII-laan 20 bus Brussel

3 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke De ontwerper, Peggy Totté Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaams regering van houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke de minister-president van de Vlaamse regering de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie Bart SOMERS Dirk VAN MECHELEN

4 INHOUDSTAFEL A INLEIDING... 1 B IN UITVOERING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN... 1 C BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND... 3 C.1 Basisgegevens... 3 C.2 Juridisch kader... 4 C.3 Planningscontext... 4 D BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR... 6 D.1 Kenmerken van het bedrijf... 6 D.2 Ruimtelijke kenmerken van de omgeving E VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN INZAKE INRICHTING EN ONTWIKKELING F BEGRENZING VAN DE ZONES IN HET BESTEMMINGSPLAN EN VERTALING VAN INHOUDELIJKE ELEMENTEN NAAR VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN F.1 Begrenzing van de zones F.2 Zone voor bedrijfsactiviteiten van historisch gegroeid bedrijf F.3 Zone voor groene buffer F.4 Zone voor groen F.5 Zone voor wonen F.6 Opheffing van reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied G OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN H RUIMTEBOEKHOUDING... 25

5 1 Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke A Inleiding De vestiging van Lotus Bakeries in Lembeke wordt beschouwd als een historisch gegroeid bedrijf, gelegen in een gemeente van het buitengebied. In 1932 werd het bedrijf Lotus in Lembeke opgericht door de drie gebroeders Boone. Vandaag is de groep Lotus Bakeries - na verscheidene overnames en joint-ventures en door uitbreiding van de productie - uitgegroeid tot een bedrijf met een grote omzet en een hoge tewerkstellingsgraad. De vestiging in Lembeke is, binnen de bedrijfsstructuur van Lotus Bakeries, als hoofdzetel behouden en verder ontwikkeld. Op het gewestplan ligt de vestiging van Lembeke volledig binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven of voor kleine en middelgrote ondernemingen (met uitzondering van de waterzuiveringsinstallatie). Het bedrijf Lotus Bakeries vraagt nu om uitbreidingsmogelijkheden op deze locatie. Enerzijds wil men een uitbreiding van de productie van speculoos binnen deze vestiging mogelijk maken. Anderzijds worden nieuwe overnames van bedrijven verwacht en bestaat de wens om deze desgevallend te integreren binnen de vestiging van Lembeke. Door de sterke regionale gebondenheid is een herlocalisatie van de hoofdzetel te Lembeke noch wenselijk, noch haalbaar. 30% van de werknemers woont in Kaprijke, en 50% woont in de regio. Tevens sluit de vestiging in Lembeke aan bij de huidige concentratie van voedingsindustrie in de regio. Op lokaal niveau grenst het bedrijventerrein van Lotus Bakeries direct aan de dorpskern van Lembeke. Ondanks de ligging van grote productiegebouwen op korte afstand van woningen, worden het bedrijf en haar activiteiten niet als hinderlijk in de omgeving beschouwd. Een uitbreiding van het bedrijf op de bestaande locatie wordt toelaatbaar geacht, maar is nog maar zeer beperkt mogelijk binnen de huidige begrenzing van het bedrijventerrein. Gezien de bovenlokale problematiek is deze vraag tot uitbreiding overwogen op gewestelijk niveau binnen de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en zijn de nodige uitbreidingsmogelijkheden met kwalitatieve vereisten vastgelegd in dit gewestelijk uitvoeringsplan. B In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Ruimte en economie moeten beter op elkaar worden afgestemd, dit is de algemene doelstelling voor de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen, gesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De Vlaamse economische potenties moeten worden versterkt, en de troeven liggen in de concentratiegebieden voor economische activiteiten, en meer bepaald in de economische knooppunten en in de poorten. Naast de concentratie van bedrijventerreinen in de economische knooppunten en de poorten, worden in het Ruimtelijk Structuurplan ontwikkelingsperspectieven gegeven voor historisch gegroeide bedrijven. Dit betreft bedrijven met een hoge toegevoegde waarde, een aanzienlijke tewerkstelling, en een internationale uitstraling en imago, die gelegen zijn buiten de economische knooppunten. Deze bedrijven zijn morfologisch en ruimtelijk verweven met de omgeving en hebben een specifieke sociaal-economische relatie met die omgeving. Door de aard van hun bedrijfsactiviteiten of de schaal kennen zij een bovenlokale problematiek, en vereisen zij een afweging op Vlaams niveau. Volgens die kenmerken wordt Lotus Bakeries beschouwd als een historisch gegroeid bedrijf.

6 Wat betreft de bestemmingen in het gewestplan, kan een historisch gegroeid bedrijf ofwel gelegen zijn in industrie- of KMO-gebied, en een uitbreiding vragen in een aangrenzend open ruimtegebied, ofwel volledig zonevreemd gelegen zijn. Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen worden afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gewestelijk RUP wordt vastgesteld door de Vlaamse regering. Algemeen kan de aanleiding tot opmaak van een gewestelijk uitvoeringsplan ofwel de aanvraag van een planologisch attest door het bedrijf zijn, ofwel een signaal van de gemeente aan de hogere overheid omtrent de problematiek van het bedrijf. De vestiging van Lotus Bakeries te Lembeke ligt volledig binnen een bedrijventerrein, maar in functie van de gevraagde uitbreiding is een herbestemming van de aangrenzende landbouwgronden noodzakelijk. Daarom heeft Lotus Bakeries een planologisch attest aangevraagd bij de gemeente Kaprijke. De gewestelijke planologisch ambtenaar heeft echter negatief advies gegeven omwille van de schaal en de aard van het bedrijf. Bijgevolg is de voorbereiding van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in gang gezet. De beoordeling van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden in dit gewestelijk uitvoeringsplan gebeurt aan de hand van volgende principes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (p.453): een maximale verweving van de economische activiteit met de activiteiten in haar (bebouwde of onbebouwde) omgeving wordt nagestreefd, waarbij goed nabuurschap het uitgangspunt moet vormen; alle mogelijkheden en voorzieningen voor ontwikkeling op de bestaande locatie worden uitputtend aangewend; de ruimtelijke implicaties bij een herlokalisatie worden afgewogen tegenover de ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie; de ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden; historisch gegroeide situaties en hinder zijn medebepalend voor de draagkracht; er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd, zowel in de ruimte als in de tijd; de verwachte ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijf moeten goed ingeschat worden, evenals bedrijfseconomische implicaties, volgens het batneec-principe. Deze principes mogen niet los gezien worden van de vooropgestelde multifunctionele ontwikkelingen, en worden gekaderd binnen de uitgangshouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor kwaliteit en gebaseerd op ruimtelijke draagkracht. In de analyse van het bedrijf en van de omgeving worden deze elementen bekeken en beoordeeld. In de inleiding is de afweging van deze principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgewogen voor de uitbreiding van Lotus Bakeries in Lembeke. Op basis van deze afweging is tot de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan besloten.

7 C Bestaande feitelijke en juridische toestand C.1 Basisgegevens Naam bedrijf Adres Kadasternummers Stedenbouwkundige vergunningen Milieuvergunningen Lotus Bakeries Gentstraat Kaprijke (Lembeke) Percelen in eigendom van Lotus Bakeries en Margarinerie Hinnekens: Afd 2, Sie C, nrs 1036c, 835e2, 835w2, 835x2, 835c3, 835z2, 781, 782, 779a, 784b, 5c, 5d, 6a (totale oppervlakte = 15ha 81a 96ca) Lotus Bakeries: 30/10/1976: bijbouwen van een werkplaats 16/12/1980: uitbreiden van de bedrijfsruimte 23/08/1983: het bijbouwen van bedrijfsruimte 10/01/1984: het aanbouwen van een silo 20/08/1993: uitbreiden bestaand bedrijf 10/04/1995: uitbreiden met kantoorgebouw 23/10/1995: waterzuiveringsinstallatie 07/05/1996: oprichten van 2 silo s Margarinerie Hinnekens NV: 18/04/1981: oprichten van een margarinefabriek 15/10/1990: uitbreiden bestaand bedrijf 21/10/1996: oprichten van een opslagtank bij bestaand bedrijf 27/08/2001: plaatsen van 2 opslagtanks bij bestaande bedrijfsgebouwen Lotus Bakeries: 03/02/1994: veranderen van een biscuitfabriek 22/09/1994: wijzigen van bijzondere milieuvoorwaarde 24/08/1995: exploiteren van een biscuiterie 23/05/1996: uitbreiden van een biscuiterie 04/12/1997: wijziging van de exploitatievoorwaarden (lozingsdebieten) Margarinerie Hinnekens NV: 24/10/1996: verandering van de vergunde inrichting (tank voor vloeibare stikstof) 24/08/1995: exploitatie van een margarinerie (als onderdeel van de milieutechnische eenheid met Lotus Bakeries)

8 C.2 Juridisch kader Type In het gebied Gewestplan Gewestplan Eeklo-Aalter (KB 24/03/78): gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen, agrarisch gebied, en reservatiegebied voor omleidingsweg BPA - Beschermd monument - Beschermd landschap - Beschermd dorpsgezicht - Vogelrichtlijngebied - Habitatrichtlijngebied - Verkavelingsvergunning - Waterwingebied - C.3 Planningscontext Type Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld door Vlaamse regering op 23/09/97 bindende bepalingen bekrachtigd door Vlaams Parlement op 17/12/97 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen Inhoudelijke elementen Kaprijke is gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied, of anders gezegd: in het Meetjesland. In dit gebied kent de landbouw een dynamisch karakter. Het Meetjesland wordt tevens beschouwd als een gaaf landschap, wat betekent een landschap waarvan de samenhangende landschappelijke structuur slechts in beperkte mate geschonden en versnipperd is door grootschalige ingrepen. Kaprijke is niet geselecteerd als economisch knooppunt. In het noorden wordt Kaprijke doorsneden door de N49, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd is als hoofdweg. Voor de zeehavens (Zeebrugge, Gent, Antwerpen) is dit de belangrijkste verbindingsweg. Conform haar internationale verbindingsfunctie, moet het aantal op- en afritcomplexen aan deze weg beperkt blijven. Voor Lotus Bakeries gelden de ontwikkelingsperspectieven voor historisch gegroeide bedrijven (zie hoofdstuk B). Er is momenteel geen (ontwerp)-provinciaal structuurplan. Gemeentelijk Structuurplan Kaprijke Er is momenteel geen (ontwerp)-gemeentelijk structuurplan.

9 Type Streefbeeldstudie N49 MER-studie N49/A11 Inhoudelijke elementen In juli 2000 is de opmaak van het ontwerp streefbeeld voor de N49/A11 afgerond. In dit streefbeeld worden de doelstellingen, de rol en het profiel van de weg geformuleerd in afstemming met de gewenste ruimtelijke rol van de N49 als hoofdweg A11, zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangegeven. Als afwegingskader voor onder meer de keuze van de aansluitingscomplexen van de N49/A11 met het onderliggend wegennet, worden in het streefbeeld een ruimtelijke visie en concepten geformuleerd. Na afloop van de streefbeeldstudie is in juli 2000 een MERstudie opgestart. De resultaten van deze studie zijn heden nog niet gekend. In deze MER moet de aandacht voornamelijk uitgaan naar volgende aspecten die nog geen beslissing kennen in de streefbeeldstudie: Afweging op milieueffecten van een scenario met de aansluiting en een scenario zonder de aansluiting van de N456 te Kaprijke-Lembeke; Afweging van 2 alternatieven voor de buslijn 787 tussen Hoeke en Westkapelle; Afweging van bijkomende ongelijkvloerse doorgangen nr.36 en nr.43; Afweging van de verlenging van het parallelle fietspad tussen Aalstgoed en de N434.

10 D Bestaande ruimtelijke structuur In de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur wordt eerst ingezoomd op de verschillende kenmerken van het bedrijf en de vraag tot uitbreiding. Daarna wordt de ruimere omgeving van het bedrijf bekeken. D.1 Kenmerken van het bedrijf Economische kenmerken: De groep Lotus Bakeries (recente naamwijziging van groep Corona-Lotus) is ontstaan uit de fusie van twee ondernemingen, en gespecialiseerd in speculoos, cakes, wafels en galetten. Er zijn productiecentra in België, Nederland, Frankrijk en Tsjechië. In België wordt er geproduceerd in Lembeke, Oostakker, Meise en Courcelles en is er een distributiecentrum in Lokeren. Lotus Bakeries is de laatste vijf jaren enorm gegroeid. Zo is de omzet in de periode met 78% gestegen. In deze periode werden in totaal 8 bedrijven overgenomen en drie joint-ventures aangegaan. Een belangrijk aspect in de strategie van Lotus Bakeries is groeien door overnames. Op die manier is de productie van de groep Lotus Bakeries in de afgelopen 30 jaar bijna vervijfvoudigd. Een goede integratie van het overgenomen bedrijf in de Lotus Bakeries activiteiten en de organisatie is daarbij van wezenlijk belang. Afhankelijk van de concrete situatie kan de productieactiviteit van het overgenomen bedrijf naar een andere vestiging van Lotus Bakeries worden overgebracht. Naast uitbreidingsmogelijkheden door overnames van bedrijven, is tevens een groei van de productie een realistische optie, in het bijzonder van de speculoos. De groei van de verkoop van speculoos is hoofdzakelijk afkomstig van het buitenland. Op dit ogenblik wordt reeds 50% van de totale productie uitgevoerd naar voornamelijk Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, Verenigde Staten, en het Verre Oosten. Een verdere stijging van de productievolumes wordt verwacht. Tot slot is een verdere mechanisatie en automatisering van het bedrijf van vitaal belang. Lembeke In de vestiging Lembeke is de maatschappelijke zetel van de moedermaatschappij gevestigd met de algemene dagelijkse leiding, de verkoop en marketing, de personeelsafdeling, en de centrale diensten (kwaliteit en onderzoek, centrale technische dienst, administratie en financiën, aankoop en secretariaat-generaal). Qua productie wordt in Lembeke een afdeling uitgebaat van speculoos en gebakspecialiteiten. De geproduceerde goederen worden ter plaatse tijdelijk opgeslagen in een fabrieksmagazijn en dan vervoerd naar het distributiecentrum in Lokeren (gevestigd langs E17), of worden per container rechtstreeks naar het hoofdzakelijk buitenlands cliënteel getransporteerd. Naast de productie van speculoos en gebak van Lotus Bakeries, is op de locatie te Lembeke tevens Margarinerie Hinnekens NV gevestigd. Dit betreft een filiaal van Lotus Bakeries die voornamelijk optreedt als toeleverancier voor verschillende productieafdelingen binnen de groep Lotus Bakeries. Het fabriceert en commercialiseert margarines en enkele gespecialiseerde vetstoffen. In totaal zijn in de vestiging in Lembeke ongeveer 320 personen tewerkgesteld, en zo vormen zij één van de grootste werkgevers van het Meetjesland.

11 Historische context: Lotus Bakeries is zijn bedrijfsactiviteiten gestart in 1932 op de locatie te Lembeke (deelgemeente van Kaprijke). In de periode heeft dit bedrijf een belangrijke omvang gekregen. Tot op heden is de oorspronkelijke vestiging in Lembeke de grootste en belangrijkste binnen de groep Lotus Bakeries, zowel op het vlak van de productie als van de tewerkstelling. Mobiliteitsprofiel: In opdracht van Lotus Bakeries heeft Groep Planning in 1995 een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de effecten van de mogelijke omleidingsweg in functie van de bereikbaarheid van Lotus Bakeries en de verkeersleefbaarheid in het centrum van Lembeke. De conclusies uit het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: - De woon-werkverplaatsingen van Lotus Bakeries gebeuren in hoofdzaak met de auto (180 met auto, 66 met fiets, 5 te voet). Hiervoor heeft het bedrijf 119 parkeerplaatsen ter beschikking, maar deze voldoen niet aan de vraag. Voorlopig worden er nog een groot deel parkeerplaatsen langs de Gentstraat in gebruik genomen door personeelsleden. - Naast het woon-werkverkeer, genereert Lotus Bakeries zowel vrachtverkeer als zakelijk autoverkeer. Per week bedraagt dit 188 vrachtwagens en 226 auto's. Uit de routes blijkt dat de auto's en vrachtwagens de Gentstraat uitrijden zowel in de richting van de Vaartstraat (richting N49) als van de Ledestraat (richting Gent). - Ondanks de voornoemde verkeersbewegingen van en naar Lotus Bakeries stellen er zich nog geen capaciteitsproblemen op de N456 in Lembeke. De invloed van het doorgaand vrachtverkeer in de richting van N49 op de leefbaarheid en de verkeersonveiligheid blijft tevens binnen acceptabele normen. - De aanleg van de omleidingsweg wordt in het onderzoek gekoppeld aan de aanleg van een op- en afrittencomplex op de N49 ter hoogte van Kaprijke. Ingeval van het op- en afrittencomplex zal er meer verkeer door het centrum van Lembeke rijden, en zal de noodzaak aan de omleidingsweg groter zijn. Ingeval geen op- en afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke wordt aangelegd, zal zonder omleidingsweg het doorgaand verkeer en de verkeersleefbaarheid status quo blijven. De aanleg van de omleidingsweg zal in dit laatste geval enkel een positieve invloed op het centrum uitoefenen door het weren van het vrachtverkeer. Bron: Mobiliteitsonderzoek Corona-Lotus door Groep Planning

12 Lotus Bakeries is voorstander van de aanleg van het op- en afrittencomplex, en van de omleidingsweg rond Lembeke. In dit geval wensen zij rechtstreeks aan te sluiten op de omleidingsweg, en zal alle verkeer van en naar Lotus Bakeries quasi geen hinder meer uitoefenen op het centrum van Lembeke. Het tracé van de omleidingsweg moet wel worden aangepast. Zoals ingetekend op het gewestplan, verhindert deze omleidingsweg immers de uitbreidingsmogelijkheden van Lotus Bakeries. Een verschuiving van de omleidingsweg naar het oosten wordt voorgesteld. Ruimtegebruik: Momenteel hebben Lotus Bakeries en Margarinerie Hinnekens ongeveer 3,5 ha in gebruik waarvan m² bebouwd is. Het geheel bevindt zich in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van de waterzuiveringsinstallatie en een deel van het bedrijfsgebouw (vergund via mini-decreet) die gelegen zijn in agrarisch gebied. Schaal, visuele en vormelijke aankleding: Het bedrijf is zeer verzorgd aangekleed en is relatief goed ingepast in de woonomgeving. Het kantoorgebouw langs de Gentstraat is recent gebouwd, en past binnen het straatbeeld. De achterliggende silo is goed zichtbaar, maar visueel niet storend. Binnen de VLAREM-wetgeving wordt het bedrijf ingedeeld in de eerste klasse van de lijst van hinderlijke inrichtingen. De risico's van de bestaande inrichting voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het milieu, op het water en de natuur, zijn evenwel tot een aanvaardbaar niveau beperkt. In 1995 werd een nieuwe milieuvergunning bekomen voor de gehele vestiging Lembeke voor 20 jaar. Tijdens het betreffende openbaar onderzoek werd geen enkele klacht geregistreerd. De relatie met de buurtbewoners is zeer goed. Ruimtelijke vraag van het bedrijf: Actueel worden de productie en andere behoeften gedekt door de huidige infrastructuur. Dit betekent dat er geen acuut probleem is, maar dat thans alle beschikbare gebouwen wel volledig ingenomen zijn en er geen plaats meer is voor uitbreiding. Bijgevolg wordt gevraagd om bijkomende mogelijkheden voor opties op langere termijn: Vanuit de bedrijfsstrategie die gericht is op overnames van bedrijven en deze zo goed mogelijk te integreren in de bestaande bedrijfsstructuur, kan het wenselijk zijn om de vestiging te Lembeke van Lotus Bakeries uit te breiden. In dit geval voldoet de huidige omvang van het bedrijventerrein niet, en zal uitbreiding noodzakelijk zijn. Vanuit de optie tot het groeperen van de verschillende productie-activiteiten, is bij een verhoging van de productie van speculoos enkel een uitbreiding van de productielijnen op de locatie te Lembeke wenselijk. Bij een verdergaande automatisering, moet rekening worden gehouden met de grote plaatsinname van de verschillende machines. Er is bijgevolg steeds meer plaats nodig voor de verschillende productieprocessen. Naargelang de capaciteit van de productie stijgt, stijgt ook de behoefte aan bijkomende magazijncapaciteit zowel op het vlak van grondstoffen en verpakkingsmateriaal als op het vlak van de afgewerkte producten. Een herlokalisatie van het bedrijf is niet wenselijk aangezien van de 300 werknemers ongeveer 30% in Kaprijke woont, en 50% in de overige gemeenten van het Meetjesland. Lotus Bakeries vestiging Lembeke heeft op die manier een belangrijke regionale verankering. Bovendien sluit de vestiging van Lotus Bakeries zich in deze regio aan bij de aanwezige concentratie aan voedingsbedrijven.

13 Binnen het bestaand bedrijventerrein op het gewestplan zijn enkel nog uitbreidingen mogelijk in de richting van het woongebied, maar dit wordt enkel wenselijk en haalbaar geacht voor een beperkte uitbreiding van Margarinerie Hinnekens. Voor deze uitbreiding zal op korte termijn een stedenbouwkundige aanvraag worden ingediend. (fase 0) In functie van de geformuleerde behoeften op lange termijn, vraagt het bedrijf bijgevolg een uitbreiding van het bedrijventerrein in oostelijke richting, en een verplaatsing van de geplande omleiding rond Lembeke. Hiertoe werd reeds 10 ha agrarisch gebied aangekocht. Met de landbouwers werden overeenkomsten gesloten die enerzijds een einde stellen aan de lopende pacht, en anderzijds een gratis gebruik van de gronden voorzien. Dit betekent dat de gronden op korte termijn beschikbaar kunnen zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Als basis voor deze uitbreiding, heeft Lotus Bakeries een voorstel tot uitbreiding, gekoppeld aan een mogelijke fasering (op lange termijn) opgemaakt. Deze kan kort als volgt worden beschreven: Fase 1: verlengen van bestaande productiehal. Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 2.6 mio EURO Hierdoor kunnen de ovens achteruit worden getrokken en wordt plaats gecreëerd in inpakafdeling om de verpakkingslijnen in het verlengde van de oven te brengen. Deze fase is absoluut noodzakelijk om verdere productieuitbreidingen mogelijk te maken, en zou bij voorkeur op termijn van drie jaar worden gerealiseerd (tenzij zich een onverwacht project vroeger aandient). Fase 2: uitbreiding van magazijnen verpakkingsmateriaal en afgewerkte producten Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 1.5 mio EURO Om de stijgende volumes in productie te kunnen volgen en tevens een toename van een aantal referenties te kunnen opvangen, zal er ook een stijging zijn van de behoefte aan stockageplaats van verpakkingsmateriaal en afgewerkte producten. Fase 3: uitbreiding van productiehal in de breedte Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 4.6 mio EURO In dit geval wordt ruimte gecreëerd om bijkomende productielijnen te plaatsen, zijnde ovens en geautomatiseerde verpakkingsinstallaties. Dit om de stijgende productievraag te kunnen volgen. Fase 4: 2 de uitbreiding van de productiehal in de breedte Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 4.5 mio EURO Deze bijkomende ruimte is opnieuw voorzien voor bijkomende productielijnen. Wanneer de productievolumes toenemen zal ook het aantal werknemers toenemen. Om die reden is er ook nood aan bijkomende parking.

14 D.2 Ruimtelijke kenmerken van de omgeving Macroniveau Het historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries is gevestigd in Lembeke, een deelgemeente van Kaprijke. Deze gemeente maakt deel uit van een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied Krekengebied, en ligt aan de rand van het kleinstedelijk gebied Eeklo. De kern Lembeke bestaat uit een dorpscentrum, enkele woonlinten en verkavelingen, sportvelden en het bedrijf Lotus Bakeries. In de Atlas van de Traditionele Landschappen van Antrop ligt de gemeente Kaprijke in twee verschillende gebieden. Het grootste, noordelijk gedeelte van de gemeente is gelegen in het Meetjesland, een eerder vlak gebied dat wordt gevormd door lineaire gehuchten en pleindorpen. Het zuidelijk gedeelte maakt deel uit van de dekzandrug Maldegem-Stekene dat vooral bestaat uit hoger gelegen naaldboscomplexen. Het gebied ten zuiden van Kaprijke, ongeveer tussen de dekzandrug en Gent, wordt het straatdorpengebied genoemd. Dit is een vlak gebied met gemengde land- en tuinbouw en een grote dichtheid aan bebouwing langs de wegen. Wat betreft verkeers- en vervoersinfrastructuur, wordt de kern Lembeke vandaag direct onsloten naar de N49 via het kruispunt met de N456, en zo naar het Vlaamse hoofdwegennet. N49 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als hoofdweg, en zal op termijn volledig heringericht worden. Het is voorlopig nog niet beslist of een op- en afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke zal behouden blijven. Dit betreft de vraag of er nog nood is aan een bijkomende op- en afrit tussen Eeklo en Zelzate, en of alle verkeer uit het tussenliggend gebied kan afgeleid worden naar deze twee op- en afritten. Deze beslissing heeft een grote invloed op de ontsluiting van het bedrijf Lotus Bakeries. Indien het op- en afrittencomplex wordt opgeheven, zal alle verkeer van en naar Lotus Bakeries ofwel via Eeklo naar de N49 moeten verlopen, ofwel via de N456 naar Gent (R4/E40). Langs spoorwegen- of waterwegeninfrastructuur wordt Kaprijke niet ontsloten.

15 Mesoniveau Het bedrijventerrein van Lotus Bakeries sluit langs de zuidelijke en westelijke zijde direct aan op de dorpskern van Lembeke. Daar grenst het bedrijventerrein aan de achterzijde van de tuinen van rijwoningen. Over beperkte lengtes is reeds een groene buffer aangelegd tussen het bedrijf en de woningen. Een verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in deze richting is slechts in beperkte mate wenselijk en haalbaar. Aan de noordelijke en oostelijke zijde grenst het gebied aan landbouwterreinen. Deze landbouwgronden zijn reeds in eigendom van Lotus Bakeries, en zijn voorlopig gratis in gebruik gegeven aan één landbouwer. Enige uitbreiding van het bedrijventerrein in deze richting is aanvaardbaar, mits de nodige beperkingen en randvoorwaarden worden opgelegd. De hoofdontsluiting van het bedrijf ligt aan de Gentstraat. Aan de Kerkstraat is een secundaire ontsluiting voorzien. Vanaf de Gentstraat verplaatst het vracht- en personenverkeer zich hoofdzakelijk langs de N456 in noordelijke richting naar de N49 en in zuidelijke richting naar Gent. Het vrachtverkeer in noordelijke richting vormt in beperkte mate een hinder voor de dorpskern van Lembeke. Gekoppeld aan de keuze voor een op/afrittencomplex op N49 ter hoogte van Kaprijke, moet beslist worden over de eventuele aanleg van een omleidingsweg rond de kern van Lembeke. In de huidige versie van het gewestplan is hiervoor een reservatiestrook voorzien. Indien geen op/afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke wordt aangelegd, heeft de omleidingsweg weinig betekenis. De noordelijke grens van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries wordt vandaag gevormd door een kerkwegel, die een goede voetgangers- en fietsersverbinding geeft tussen de dorpskern en achterliggende woon- en landbouwgebieden.

16 E Visie en ruimtelijke concepten inzake inrichting en ontwikkeling Visie Om het historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries in de toekomst zo goed mogelijk te laten functioneren en daardoor zijn concurrentiepositie binnen de sector te laten behouden, worden uitbreidingsmogelijkheden voor de vestiging te Lembeke gegeven. Bij de inrichting van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries en de uitbreiding ervan te Lembeke moet wel gestreefd worden naar een zuinig ruimtegebruik, een maximale ruimtelijke kwaliteit, een optimale functionele organisatie, een goede functionele en ruimtelijke aansluiting van de uitbreiding op de bestaande bedrijfsactiviteiten, een goede integratie in het omringend woonweefsel en in het achterliggend open landschap en een maximale buffering ten opzichte van de aangrenzende woonzones. Ruimtelijke concepten 1. Uitbreidingszone weg van de dorpskern De bestaande productiegebouwen sluiten nauw aan op de dorpskern van Lembeke. In functie van het behoud van de leefbaarheid en woonkwaliteit van deze dorpskern wordt geopteerd om een verdere uitbreiding van de productiegebouwen van Lotus Bakeries vooral te voorzien in de noordelijke en oostelijke richting (landbouwvelden). Enkel het gebouw van Margarinerie Hinnekens (op de noordwestelijke hoek van het terrein) kan zich nog beperkt uitbreiden in zuidelijke richting, in de richting van de woonzone. Andere uitbreidingsmogelijkheden voor deze bedrijfseenheid of een herlokalisatie ervan zijn immers niet haalbaar.

17 2. Uitbreidingszone beperkt tot mogelijke uitbreiding van de productiegebouwen Vanuit zuinig ruimtegebruik, is er geopteerd om de uitbreidingszone van het bedrijventerrein te beperken tot de ruimte die noodzakelijk is voor de uitbreiding van drie productiehallen en een rondweg. Binnen deze vorm is een optimale organisatie van bestaande en nieuwe productielijnen van speculoos en andere koekjes mogelijk. Voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein en voor brandveiligheidsredenen wordt een weg volledig rond de gebouwen voorzien. Binnen de afbakening van dit bedrijventerrein is een nieuwe personeelsparking in eerste instantie mogelijk in open lucht op maaiveldniveau. Indien de volledige terreinoppervlakte wordt benut voor productiegebouwen, zal de personeelsparking ondergronds of op een verdieping worden georganiseerd. 3. Maximale buffering ten opzichte van de woonzones en landschappelijke inkleding Vanuit een goed nabuurschap met de woningen dient aan de randen van het bedrijventerrein een maximale bufferzone te worden ingericht. Aan de west- en zuidzijde van het terrein is deze bufferzone reeds aangelegd. Aan de noordzijde wordt een nieuwe bufferzone wenselijk geacht, ten dele als buffer naar de woningen en ten dele als landschappelijke inkleding van het bedrijventerrein. Daarmee wordt tevens een uiterste grens voor elke toekomstige ontwikkeling gesteld. 4. Verzorgde randen van het bedrijventerrein aan de straatzijde Zowel aan de zijde van de Gentstraat, als van de Kerkstraat is het belangrijk om het beeld van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries zo goed mogelijk te verzorgen. Langs de Gentstraat draagt de inplanting van het nieuwe kantoorgebouw hiertoe bij. Langs de Kerkstraat is eveneens een kwalitatieve afwerking van de ingang naar de Marginerie Hinnekens wenselijk.

18 5. Ontsluiting langs bestaande wegeninfrastructuur De reservatiestrook voor een omleidingsweg, zoals ingetekend op het gewestplan, wordt in dit gewestelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk geschrapt. Het huidige tracé laat immers geen uitbreiding van Lotus Bakeries toe. Er wordt evenwel geen nieuwe reservatiestrook voor de omleidingsweg ingetekend in het gewestelijk uitvoeringsplan, aangezien de rol en betekenis van deze omleidingsweg is gekoppeld aan de beslissing voor de aanleg van een op- en afrittencomplex aan de N49 ter hoogte van Kaprijke. In een latere fase kan de provincie Oost- Vlaanderen in overleg met de gemeente bepalen in hoeverre een omleidingsweg wenselijk is, en kan deze desgevallend worden opgenomen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die manier blijft de ontsluiting van het bedrijventerrein gericht op de bestaande wegeninfrastructuur. Dit betekent dat de hoofdontsluiting van Lotus Bakeries langs de Gentstraat wordt ingericht, en dit zowel voor de personeelsparking, als voor het laden en lossen van grondstoffen en afgewerkte producten. De secundaire ontsluiting langs de Kerkstraat kan tevens blijven functioneren. Ingeval de omleidingsweg wordt aangelegd is een ontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk langs deze nieuwe weg. 6. Verlegging van bestaande kerkwegel Ten gevolge van de uitbreiding van de productiegebouwen dient de huidige kerkwegel ten dele worden opgeheven. Om de voetgangers- en fietsersverbinding langs de kerkwegel te behouden wordt voorgesteld een nieuwe verbinding in de noordelijke bufferzone aan te leggen, en te laten aansluiten op het te behouden deel van de kerkwegel.

19 F Begrenzing van de zones in het bestemmingsplan en vertaling van inhoudelijke elementen naar verordenende voorschriften F.1 Begrenzing van de zones Het uitvoeringsplan bestaat uit volgende zones: De zone voor bedrijfsactiviteiten betreft zowel het bestaand bedrijventerrein (zonering gewestplan) als de noodzakelijke ruimte voor de vier mogelijke uitbreidingsfases van de productiegebouwen. De maatvoering van deze zone is gebaseerd op het inrichtingsvoorstel van Lotus Bakeries, waarbij in eindfase drie hallen met een lengte van circa 270 meter naast elkaar worden geplaatst. Voor Margarinerie Hinnekens wordt een beperkte uitbreiding in zuidelijke richting mogelijk gemaakt. Tevens wordt binnen deze zone een nieuwe weg met minimale breedte rond de bedrijfsgebouwen (voor brandveiligheid) voorzien, en het bestaande waterzuiveringsstation en de woning op perceel 835x2 opgenomen. De zones voor groene buffer zijn voorzien aan de rand van het bedrijventerrein, en worden afgebakend op de perceelsgrenzen, of op een breedte van minimaal 30 meter. De percelen in deze zones zijn allemaal eigendom van Lotus Bakeries. Tussen de zone voor groene buffer en de aangrenzende woonzone wordt het restgebied als een zone voor groen. Wat betreft de omleidingsweg rond de kern van Lembeke wordt de reservatiestrook, zoals aangeduid op het gewestplan, ter hoogte van de zone voor historisch gegroeide bedrijfsactiviteiten, de zone voor groene buffer en de achterliggende woonzones langs de Kerkstraat geschrapt. Het overige deel van de reservatiestrook wordt voorlopig niet geschrapt, en legt tevens geen hypotheek op mogelijke ontwikkelingen. De zone voor wonen is enkel opgenomen ter hoogte van de reservatiestrook voor de omleidingsweg, zoals aangeduid op het gewestplan. Aangezien de omleidingsweg niet meer kan gerealiseerd worden volgens de huidige reservatiestrook, wordt deze geschrapt ter hoogte van het bedrijventerrein Lotus Bakeries én ter hoogte van de zone voor wonen langs de Kerkstraat. Op die manier wordt niet langer een hypotheek op deze wonen gelegd.

20

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 3: toelichting Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

Historisch gegroeide bedrijven Deba nv & Nevelland vzw te Nevele

Historisch gegroeide bedrijven Deba nv & Nevelland vzw te Nevele Historisch gegroeide bedrijven Deba nv & Nevelland vzw te Nevele bijlage III TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN 1. INLEIDING De gemeente Schoten zal in de loop van 2013 starten met de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Cordeel te Hoeselt

Historisch gegroeid bedrijf Cordeel te Hoeselt Historisch gegroeid bedrijf Cordeel te Hoeselt BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT Toelichtingsnota 1. Aanleiding tot de herziening van het BPA. 38 Motivatie gemeenteraad Antwerpen d.d. 1 maart 1999, gelet op de gemeentewet; gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige verordening inzake de dorpelhoogte en het uitzetten van de dorpelhoogte en de voorgevelbouwlijn Versie: 0.3 Datum: 10 oktober 2011 www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle COLOFON

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB NV. Bovin Kortenaken A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN juni 2016 Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 - www.leiedal.be ruimte@leiedal.be

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 29 SEPTEMBER 2000. - Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-bpa en het sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie