Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke"

Transcriptie

1 Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

2 colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Afdeling Ruimtelijke Planning verantwoordelijke uitgever Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Graaf de Ferraris-gebouw Koning AlbertII-laan 20 bus Brussel

3 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke De ontwerper, Peggy Totté Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaams regering van houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke de minister-president van de Vlaamse regering de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie Bart SOMERS Dirk VAN MECHELEN

4 INHOUDSTAFEL A INLEIDING... 1 B IN UITVOERING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN... 1 C BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND... 3 C.1 Basisgegevens... 3 C.2 Juridisch kader... 4 C.3 Planningscontext... 4 D BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR... 6 D.1 Kenmerken van het bedrijf... 6 D.2 Ruimtelijke kenmerken van de omgeving E VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN INZAKE INRICHTING EN ONTWIKKELING F BEGRENZING VAN DE ZONES IN HET BESTEMMINGSPLAN EN VERTALING VAN INHOUDELIJKE ELEMENTEN NAAR VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN F.1 Begrenzing van de zones F.2 Zone voor bedrijfsactiviteiten van historisch gegroeid bedrijf F.3 Zone voor groene buffer F.4 Zone voor groen F.5 Zone voor wonen F.6 Opheffing van reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied G OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN H RUIMTEBOEKHOUDING... 25

5 1 Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke A Inleiding De vestiging van Lotus Bakeries in Lembeke wordt beschouwd als een historisch gegroeid bedrijf, gelegen in een gemeente van het buitengebied. In 1932 werd het bedrijf Lotus in Lembeke opgericht door de drie gebroeders Boone. Vandaag is de groep Lotus Bakeries - na verscheidene overnames en joint-ventures en door uitbreiding van de productie - uitgegroeid tot een bedrijf met een grote omzet en een hoge tewerkstellingsgraad. De vestiging in Lembeke is, binnen de bedrijfsstructuur van Lotus Bakeries, als hoofdzetel behouden en verder ontwikkeld. Op het gewestplan ligt de vestiging van Lembeke volledig binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven of voor kleine en middelgrote ondernemingen (met uitzondering van de waterzuiveringsinstallatie). Het bedrijf Lotus Bakeries vraagt nu om uitbreidingsmogelijkheden op deze locatie. Enerzijds wil men een uitbreiding van de productie van speculoos binnen deze vestiging mogelijk maken. Anderzijds worden nieuwe overnames van bedrijven verwacht en bestaat de wens om deze desgevallend te integreren binnen de vestiging van Lembeke. Door de sterke regionale gebondenheid is een herlocalisatie van de hoofdzetel te Lembeke noch wenselijk, noch haalbaar. 30% van de werknemers woont in Kaprijke, en 50% woont in de regio. Tevens sluit de vestiging in Lembeke aan bij de huidige concentratie van voedingsindustrie in de regio. Op lokaal niveau grenst het bedrijventerrein van Lotus Bakeries direct aan de dorpskern van Lembeke. Ondanks de ligging van grote productiegebouwen op korte afstand van woningen, worden het bedrijf en haar activiteiten niet als hinderlijk in de omgeving beschouwd. Een uitbreiding van het bedrijf op de bestaande locatie wordt toelaatbaar geacht, maar is nog maar zeer beperkt mogelijk binnen de huidige begrenzing van het bedrijventerrein. Gezien de bovenlokale problematiek is deze vraag tot uitbreiding overwogen op gewestelijk niveau binnen de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en zijn de nodige uitbreidingsmogelijkheden met kwalitatieve vereisten vastgelegd in dit gewestelijk uitvoeringsplan. B In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Ruimte en economie moeten beter op elkaar worden afgestemd, dit is de algemene doelstelling voor de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen, gesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De Vlaamse economische potenties moeten worden versterkt, en de troeven liggen in de concentratiegebieden voor economische activiteiten, en meer bepaald in de economische knooppunten en in de poorten. Naast de concentratie van bedrijventerreinen in de economische knooppunten en de poorten, worden in het Ruimtelijk Structuurplan ontwikkelingsperspectieven gegeven voor historisch gegroeide bedrijven. Dit betreft bedrijven met een hoge toegevoegde waarde, een aanzienlijke tewerkstelling, en een internationale uitstraling en imago, die gelegen zijn buiten de economische knooppunten. Deze bedrijven zijn morfologisch en ruimtelijk verweven met de omgeving en hebben een specifieke sociaal-economische relatie met die omgeving. Door de aard van hun bedrijfsactiviteiten of de schaal kennen zij een bovenlokale problematiek, en vereisen zij een afweging op Vlaams niveau. Volgens die kenmerken wordt Lotus Bakeries beschouwd als een historisch gegroeid bedrijf.

6 Wat betreft de bestemmingen in het gewestplan, kan een historisch gegroeid bedrijf ofwel gelegen zijn in industrie- of KMO-gebied, en een uitbreiding vragen in een aangrenzend open ruimtegebied, ofwel volledig zonevreemd gelegen zijn. Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen worden afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gewestelijk RUP wordt vastgesteld door de Vlaamse regering. Algemeen kan de aanleiding tot opmaak van een gewestelijk uitvoeringsplan ofwel de aanvraag van een planologisch attest door het bedrijf zijn, ofwel een signaal van de gemeente aan de hogere overheid omtrent de problematiek van het bedrijf. De vestiging van Lotus Bakeries te Lembeke ligt volledig binnen een bedrijventerrein, maar in functie van de gevraagde uitbreiding is een herbestemming van de aangrenzende landbouwgronden noodzakelijk. Daarom heeft Lotus Bakeries een planologisch attest aangevraagd bij de gemeente Kaprijke. De gewestelijke planologisch ambtenaar heeft echter negatief advies gegeven omwille van de schaal en de aard van het bedrijf. Bijgevolg is de voorbereiding van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in gang gezet. De beoordeling van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden in dit gewestelijk uitvoeringsplan gebeurt aan de hand van volgende principes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (p.453): een maximale verweving van de economische activiteit met de activiteiten in haar (bebouwde of onbebouwde) omgeving wordt nagestreefd, waarbij goed nabuurschap het uitgangspunt moet vormen; alle mogelijkheden en voorzieningen voor ontwikkeling op de bestaande locatie worden uitputtend aangewend; de ruimtelijke implicaties bij een herlokalisatie worden afgewogen tegenover de ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie; de ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden; historisch gegroeide situaties en hinder zijn medebepalend voor de draagkracht; er wordt ten aanzien van de ontwikkeling van de economische activiteit een maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nagestreefd, zowel in de ruimte als in de tijd; de verwachte ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijf moeten goed ingeschat worden, evenals bedrijfseconomische implicaties, volgens het batneec-principe. Deze principes mogen niet los gezien worden van de vooropgestelde multifunctionele ontwikkelingen, en worden gekaderd binnen de uitgangshouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor kwaliteit en gebaseerd op ruimtelijke draagkracht. In de analyse van het bedrijf en van de omgeving worden deze elementen bekeken en beoordeeld. In de inleiding is de afweging van deze principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgewogen voor de uitbreiding van Lotus Bakeries in Lembeke. Op basis van deze afweging is tot de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan besloten.

7 C Bestaande feitelijke en juridische toestand C.1 Basisgegevens Naam bedrijf Adres Kadasternummers Stedenbouwkundige vergunningen Milieuvergunningen Lotus Bakeries Gentstraat Kaprijke (Lembeke) Percelen in eigendom van Lotus Bakeries en Margarinerie Hinnekens: Afd 2, Sie C, nrs 1036c, 835e2, 835w2, 835x2, 835c3, 835z2, 781, 782, 779a, 784b, 5c, 5d, 6a (totale oppervlakte = 15ha 81a 96ca) Lotus Bakeries: 30/10/1976: bijbouwen van een werkplaats 16/12/1980: uitbreiden van de bedrijfsruimte 23/08/1983: het bijbouwen van bedrijfsruimte 10/01/1984: het aanbouwen van een silo 20/08/1993: uitbreiden bestaand bedrijf 10/04/1995: uitbreiden met kantoorgebouw 23/10/1995: waterzuiveringsinstallatie 07/05/1996: oprichten van 2 silo s Margarinerie Hinnekens NV: 18/04/1981: oprichten van een margarinefabriek 15/10/1990: uitbreiden bestaand bedrijf 21/10/1996: oprichten van een opslagtank bij bestaand bedrijf 27/08/2001: plaatsen van 2 opslagtanks bij bestaande bedrijfsgebouwen Lotus Bakeries: 03/02/1994: veranderen van een biscuitfabriek 22/09/1994: wijzigen van bijzondere milieuvoorwaarde 24/08/1995: exploiteren van een biscuiterie 23/05/1996: uitbreiden van een biscuiterie 04/12/1997: wijziging van de exploitatievoorwaarden (lozingsdebieten) Margarinerie Hinnekens NV: 24/10/1996: verandering van de vergunde inrichting (tank voor vloeibare stikstof) 24/08/1995: exploitatie van een margarinerie (als onderdeel van de milieutechnische eenheid met Lotus Bakeries)

8 C.2 Juridisch kader Type In het gebied Gewestplan Gewestplan Eeklo-Aalter (KB 24/03/78): gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen, agrarisch gebied, en reservatiegebied voor omleidingsweg BPA - Beschermd monument - Beschermd landschap - Beschermd dorpsgezicht - Vogelrichtlijngebied - Habitatrichtlijngebied - Verkavelingsvergunning - Waterwingebied - C.3 Planningscontext Type Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld door Vlaamse regering op 23/09/97 bindende bepalingen bekrachtigd door Vlaams Parlement op 17/12/97 Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen Inhoudelijke elementen Kaprijke is gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied, of anders gezegd: in het Meetjesland. In dit gebied kent de landbouw een dynamisch karakter. Het Meetjesland wordt tevens beschouwd als een gaaf landschap, wat betekent een landschap waarvan de samenhangende landschappelijke structuur slechts in beperkte mate geschonden en versnipperd is door grootschalige ingrepen. Kaprijke is niet geselecteerd als economisch knooppunt. In het noorden wordt Kaprijke doorsneden door de N49, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd is als hoofdweg. Voor de zeehavens (Zeebrugge, Gent, Antwerpen) is dit de belangrijkste verbindingsweg. Conform haar internationale verbindingsfunctie, moet het aantal op- en afritcomplexen aan deze weg beperkt blijven. Voor Lotus Bakeries gelden de ontwikkelingsperspectieven voor historisch gegroeide bedrijven (zie hoofdstuk B). Er is momenteel geen (ontwerp)-provinciaal structuurplan. Gemeentelijk Structuurplan Kaprijke Er is momenteel geen (ontwerp)-gemeentelijk structuurplan.

9 Type Streefbeeldstudie N49 MER-studie N49/A11 Inhoudelijke elementen In juli 2000 is de opmaak van het ontwerp streefbeeld voor de N49/A11 afgerond. In dit streefbeeld worden de doelstellingen, de rol en het profiel van de weg geformuleerd in afstemming met de gewenste ruimtelijke rol van de N49 als hoofdweg A11, zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangegeven. Als afwegingskader voor onder meer de keuze van de aansluitingscomplexen van de N49/A11 met het onderliggend wegennet, worden in het streefbeeld een ruimtelijke visie en concepten geformuleerd. Na afloop van de streefbeeldstudie is in juli 2000 een MERstudie opgestart. De resultaten van deze studie zijn heden nog niet gekend. In deze MER moet de aandacht voornamelijk uitgaan naar volgende aspecten die nog geen beslissing kennen in de streefbeeldstudie: Afweging op milieueffecten van een scenario met de aansluiting en een scenario zonder de aansluiting van de N456 te Kaprijke-Lembeke; Afweging van 2 alternatieven voor de buslijn 787 tussen Hoeke en Westkapelle; Afweging van bijkomende ongelijkvloerse doorgangen nr.36 en nr.43; Afweging van de verlenging van het parallelle fietspad tussen Aalstgoed en de N434.

10 D Bestaande ruimtelijke structuur In de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur wordt eerst ingezoomd op de verschillende kenmerken van het bedrijf en de vraag tot uitbreiding. Daarna wordt de ruimere omgeving van het bedrijf bekeken. D.1 Kenmerken van het bedrijf Economische kenmerken: De groep Lotus Bakeries (recente naamwijziging van groep Corona-Lotus) is ontstaan uit de fusie van twee ondernemingen, en gespecialiseerd in speculoos, cakes, wafels en galetten. Er zijn productiecentra in België, Nederland, Frankrijk en Tsjechië. In België wordt er geproduceerd in Lembeke, Oostakker, Meise en Courcelles en is er een distributiecentrum in Lokeren. Lotus Bakeries is de laatste vijf jaren enorm gegroeid. Zo is de omzet in de periode met 78% gestegen. In deze periode werden in totaal 8 bedrijven overgenomen en drie joint-ventures aangegaan. Een belangrijk aspect in de strategie van Lotus Bakeries is groeien door overnames. Op die manier is de productie van de groep Lotus Bakeries in de afgelopen 30 jaar bijna vervijfvoudigd. Een goede integratie van het overgenomen bedrijf in de Lotus Bakeries activiteiten en de organisatie is daarbij van wezenlijk belang. Afhankelijk van de concrete situatie kan de productieactiviteit van het overgenomen bedrijf naar een andere vestiging van Lotus Bakeries worden overgebracht. Naast uitbreidingsmogelijkheden door overnames van bedrijven, is tevens een groei van de productie een realistische optie, in het bijzonder van de speculoos. De groei van de verkoop van speculoos is hoofdzakelijk afkomstig van het buitenland. Op dit ogenblik wordt reeds 50% van de totale productie uitgevoerd naar voornamelijk Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, Verenigde Staten, en het Verre Oosten. Een verdere stijging van de productievolumes wordt verwacht. Tot slot is een verdere mechanisatie en automatisering van het bedrijf van vitaal belang. Lembeke In de vestiging Lembeke is de maatschappelijke zetel van de moedermaatschappij gevestigd met de algemene dagelijkse leiding, de verkoop en marketing, de personeelsafdeling, en de centrale diensten (kwaliteit en onderzoek, centrale technische dienst, administratie en financiën, aankoop en secretariaat-generaal). Qua productie wordt in Lembeke een afdeling uitgebaat van speculoos en gebakspecialiteiten. De geproduceerde goederen worden ter plaatse tijdelijk opgeslagen in een fabrieksmagazijn en dan vervoerd naar het distributiecentrum in Lokeren (gevestigd langs E17), of worden per container rechtstreeks naar het hoofdzakelijk buitenlands cliënteel getransporteerd. Naast de productie van speculoos en gebak van Lotus Bakeries, is op de locatie te Lembeke tevens Margarinerie Hinnekens NV gevestigd. Dit betreft een filiaal van Lotus Bakeries die voornamelijk optreedt als toeleverancier voor verschillende productieafdelingen binnen de groep Lotus Bakeries. Het fabriceert en commercialiseert margarines en enkele gespecialiseerde vetstoffen. In totaal zijn in de vestiging in Lembeke ongeveer 320 personen tewerkgesteld, en zo vormen zij één van de grootste werkgevers van het Meetjesland.

11 Historische context: Lotus Bakeries is zijn bedrijfsactiviteiten gestart in 1932 op de locatie te Lembeke (deelgemeente van Kaprijke). In de periode heeft dit bedrijf een belangrijke omvang gekregen. Tot op heden is de oorspronkelijke vestiging in Lembeke de grootste en belangrijkste binnen de groep Lotus Bakeries, zowel op het vlak van de productie als van de tewerkstelling. Mobiliteitsprofiel: In opdracht van Lotus Bakeries heeft Groep Planning in 1995 een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de effecten van de mogelijke omleidingsweg in functie van de bereikbaarheid van Lotus Bakeries en de verkeersleefbaarheid in het centrum van Lembeke. De conclusies uit het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: - De woon-werkverplaatsingen van Lotus Bakeries gebeuren in hoofdzaak met de auto (180 met auto, 66 met fiets, 5 te voet). Hiervoor heeft het bedrijf 119 parkeerplaatsen ter beschikking, maar deze voldoen niet aan de vraag. Voorlopig worden er nog een groot deel parkeerplaatsen langs de Gentstraat in gebruik genomen door personeelsleden. - Naast het woon-werkverkeer, genereert Lotus Bakeries zowel vrachtverkeer als zakelijk autoverkeer. Per week bedraagt dit 188 vrachtwagens en 226 auto's. Uit de routes blijkt dat de auto's en vrachtwagens de Gentstraat uitrijden zowel in de richting van de Vaartstraat (richting N49) als van de Ledestraat (richting Gent). - Ondanks de voornoemde verkeersbewegingen van en naar Lotus Bakeries stellen er zich nog geen capaciteitsproblemen op de N456 in Lembeke. De invloed van het doorgaand vrachtverkeer in de richting van N49 op de leefbaarheid en de verkeersonveiligheid blijft tevens binnen acceptabele normen. - De aanleg van de omleidingsweg wordt in het onderzoek gekoppeld aan de aanleg van een op- en afrittencomplex op de N49 ter hoogte van Kaprijke. Ingeval van het op- en afrittencomplex zal er meer verkeer door het centrum van Lembeke rijden, en zal de noodzaak aan de omleidingsweg groter zijn. Ingeval geen op- en afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke wordt aangelegd, zal zonder omleidingsweg het doorgaand verkeer en de verkeersleefbaarheid status quo blijven. De aanleg van de omleidingsweg zal in dit laatste geval enkel een positieve invloed op het centrum uitoefenen door het weren van het vrachtverkeer. Bron: Mobiliteitsonderzoek Corona-Lotus door Groep Planning

12 Lotus Bakeries is voorstander van de aanleg van het op- en afrittencomplex, en van de omleidingsweg rond Lembeke. In dit geval wensen zij rechtstreeks aan te sluiten op de omleidingsweg, en zal alle verkeer van en naar Lotus Bakeries quasi geen hinder meer uitoefenen op het centrum van Lembeke. Het tracé van de omleidingsweg moet wel worden aangepast. Zoals ingetekend op het gewestplan, verhindert deze omleidingsweg immers de uitbreidingsmogelijkheden van Lotus Bakeries. Een verschuiving van de omleidingsweg naar het oosten wordt voorgesteld. Ruimtegebruik: Momenteel hebben Lotus Bakeries en Margarinerie Hinnekens ongeveer 3,5 ha in gebruik waarvan m² bebouwd is. Het geheel bevindt zich in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van de waterzuiveringsinstallatie en een deel van het bedrijfsgebouw (vergund via mini-decreet) die gelegen zijn in agrarisch gebied. Schaal, visuele en vormelijke aankleding: Het bedrijf is zeer verzorgd aangekleed en is relatief goed ingepast in de woonomgeving. Het kantoorgebouw langs de Gentstraat is recent gebouwd, en past binnen het straatbeeld. De achterliggende silo is goed zichtbaar, maar visueel niet storend. Binnen de VLAREM-wetgeving wordt het bedrijf ingedeeld in de eerste klasse van de lijst van hinderlijke inrichtingen. De risico's van de bestaande inrichting voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het milieu, op het water en de natuur, zijn evenwel tot een aanvaardbaar niveau beperkt. In 1995 werd een nieuwe milieuvergunning bekomen voor de gehele vestiging Lembeke voor 20 jaar. Tijdens het betreffende openbaar onderzoek werd geen enkele klacht geregistreerd. De relatie met de buurtbewoners is zeer goed. Ruimtelijke vraag van het bedrijf: Actueel worden de productie en andere behoeften gedekt door de huidige infrastructuur. Dit betekent dat er geen acuut probleem is, maar dat thans alle beschikbare gebouwen wel volledig ingenomen zijn en er geen plaats meer is voor uitbreiding. Bijgevolg wordt gevraagd om bijkomende mogelijkheden voor opties op langere termijn: Vanuit de bedrijfsstrategie die gericht is op overnames van bedrijven en deze zo goed mogelijk te integreren in de bestaande bedrijfsstructuur, kan het wenselijk zijn om de vestiging te Lembeke van Lotus Bakeries uit te breiden. In dit geval voldoet de huidige omvang van het bedrijventerrein niet, en zal uitbreiding noodzakelijk zijn. Vanuit de optie tot het groeperen van de verschillende productie-activiteiten, is bij een verhoging van de productie van speculoos enkel een uitbreiding van de productielijnen op de locatie te Lembeke wenselijk. Bij een verdergaande automatisering, moet rekening worden gehouden met de grote plaatsinname van de verschillende machines. Er is bijgevolg steeds meer plaats nodig voor de verschillende productieprocessen. Naargelang de capaciteit van de productie stijgt, stijgt ook de behoefte aan bijkomende magazijncapaciteit zowel op het vlak van grondstoffen en verpakkingsmateriaal als op het vlak van de afgewerkte producten. Een herlokalisatie van het bedrijf is niet wenselijk aangezien van de 300 werknemers ongeveer 30% in Kaprijke woont, en 50% in de overige gemeenten van het Meetjesland. Lotus Bakeries vestiging Lembeke heeft op die manier een belangrijke regionale verankering. Bovendien sluit de vestiging van Lotus Bakeries zich in deze regio aan bij de aanwezige concentratie aan voedingsbedrijven.

13 Binnen het bestaand bedrijventerrein op het gewestplan zijn enkel nog uitbreidingen mogelijk in de richting van het woongebied, maar dit wordt enkel wenselijk en haalbaar geacht voor een beperkte uitbreiding van Margarinerie Hinnekens. Voor deze uitbreiding zal op korte termijn een stedenbouwkundige aanvraag worden ingediend. (fase 0) In functie van de geformuleerde behoeften op lange termijn, vraagt het bedrijf bijgevolg een uitbreiding van het bedrijventerrein in oostelijke richting, en een verplaatsing van de geplande omleiding rond Lembeke. Hiertoe werd reeds 10 ha agrarisch gebied aangekocht. Met de landbouwers werden overeenkomsten gesloten die enerzijds een einde stellen aan de lopende pacht, en anderzijds een gratis gebruik van de gronden voorzien. Dit betekent dat de gronden op korte termijn beschikbaar kunnen zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Als basis voor deze uitbreiding, heeft Lotus Bakeries een voorstel tot uitbreiding, gekoppeld aan een mogelijke fasering (op lange termijn) opgemaakt. Deze kan kort als volgt worden beschreven: Fase 1: verlengen van bestaande productiehal. Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 2.6 mio EURO Hierdoor kunnen de ovens achteruit worden getrokken en wordt plaats gecreëerd in inpakafdeling om de verpakkingslijnen in het verlengde van de oven te brengen. Deze fase is absoluut noodzakelijk om verdere productieuitbreidingen mogelijk te maken, en zou bij voorkeur op termijn van drie jaar worden gerealiseerd (tenzij zich een onverwacht project vroeger aandient). Fase 2: uitbreiding van magazijnen verpakkingsmateriaal en afgewerkte producten Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 1.5 mio EURO Om de stijgende volumes in productie te kunnen volgen en tevens een toename van een aantal referenties te kunnen opvangen, zal er ook een stijging zijn van de behoefte aan stockageplaats van verpakkingsmateriaal en afgewerkte producten. Fase 3: uitbreiding van productiehal in de breedte Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 4.6 mio EURO In dit geval wordt ruimte gecreëerd om bijkomende productielijnen te plaatsen, zijnde ovens en geautomatiseerde verpakkingsinstallaties. Dit om de stijgende productievraag te kunnen volgen. Fase 4: 2 de uitbreiding van de productiehal in de breedte Oppervlakte: m² Investeringskost: ca. 4.5 mio EURO Deze bijkomende ruimte is opnieuw voorzien voor bijkomende productielijnen. Wanneer de productievolumes toenemen zal ook het aantal werknemers toenemen. Om die reden is er ook nood aan bijkomende parking.

14 D.2 Ruimtelijke kenmerken van de omgeving Macroniveau Het historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries is gevestigd in Lembeke, een deelgemeente van Kaprijke. Deze gemeente maakt deel uit van een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied Krekengebied, en ligt aan de rand van het kleinstedelijk gebied Eeklo. De kern Lembeke bestaat uit een dorpscentrum, enkele woonlinten en verkavelingen, sportvelden en het bedrijf Lotus Bakeries. In de Atlas van de Traditionele Landschappen van Antrop ligt de gemeente Kaprijke in twee verschillende gebieden. Het grootste, noordelijk gedeelte van de gemeente is gelegen in het Meetjesland, een eerder vlak gebied dat wordt gevormd door lineaire gehuchten en pleindorpen. Het zuidelijk gedeelte maakt deel uit van de dekzandrug Maldegem-Stekene dat vooral bestaat uit hoger gelegen naaldboscomplexen. Het gebied ten zuiden van Kaprijke, ongeveer tussen de dekzandrug en Gent, wordt het straatdorpengebied genoemd. Dit is een vlak gebied met gemengde land- en tuinbouw en een grote dichtheid aan bebouwing langs de wegen. Wat betreft verkeers- en vervoersinfrastructuur, wordt de kern Lembeke vandaag direct onsloten naar de N49 via het kruispunt met de N456, en zo naar het Vlaamse hoofdwegennet. N49 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als hoofdweg, en zal op termijn volledig heringericht worden. Het is voorlopig nog niet beslist of een op- en afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke zal behouden blijven. Dit betreft de vraag of er nog nood is aan een bijkomende op- en afrit tussen Eeklo en Zelzate, en of alle verkeer uit het tussenliggend gebied kan afgeleid worden naar deze twee op- en afritten. Deze beslissing heeft een grote invloed op de ontsluiting van het bedrijf Lotus Bakeries. Indien het op- en afrittencomplex wordt opgeheven, zal alle verkeer van en naar Lotus Bakeries ofwel via Eeklo naar de N49 moeten verlopen, ofwel via de N456 naar Gent (R4/E40). Langs spoorwegen- of waterwegeninfrastructuur wordt Kaprijke niet ontsloten.

15 Mesoniveau Het bedrijventerrein van Lotus Bakeries sluit langs de zuidelijke en westelijke zijde direct aan op de dorpskern van Lembeke. Daar grenst het bedrijventerrein aan de achterzijde van de tuinen van rijwoningen. Over beperkte lengtes is reeds een groene buffer aangelegd tussen het bedrijf en de woningen. Een verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in deze richting is slechts in beperkte mate wenselijk en haalbaar. Aan de noordelijke en oostelijke zijde grenst het gebied aan landbouwterreinen. Deze landbouwgronden zijn reeds in eigendom van Lotus Bakeries, en zijn voorlopig gratis in gebruik gegeven aan één landbouwer. Enige uitbreiding van het bedrijventerrein in deze richting is aanvaardbaar, mits de nodige beperkingen en randvoorwaarden worden opgelegd. De hoofdontsluiting van het bedrijf ligt aan de Gentstraat. Aan de Kerkstraat is een secundaire ontsluiting voorzien. Vanaf de Gentstraat verplaatst het vracht- en personenverkeer zich hoofdzakelijk langs de N456 in noordelijke richting naar de N49 en in zuidelijke richting naar Gent. Het vrachtverkeer in noordelijke richting vormt in beperkte mate een hinder voor de dorpskern van Lembeke. Gekoppeld aan de keuze voor een op/afrittencomplex op N49 ter hoogte van Kaprijke, moet beslist worden over de eventuele aanleg van een omleidingsweg rond de kern van Lembeke. In de huidige versie van het gewestplan is hiervoor een reservatiestrook voorzien. Indien geen op/afrittencomplex ter hoogte van Kaprijke wordt aangelegd, heeft de omleidingsweg weinig betekenis. De noordelijke grens van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries wordt vandaag gevormd door een kerkwegel, die een goede voetgangers- en fietsersverbinding geeft tussen de dorpskern en achterliggende woon- en landbouwgebieden.

16 E Visie en ruimtelijke concepten inzake inrichting en ontwikkeling Visie Om het historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries in de toekomst zo goed mogelijk te laten functioneren en daardoor zijn concurrentiepositie binnen de sector te laten behouden, worden uitbreidingsmogelijkheden voor de vestiging te Lembeke gegeven. Bij de inrichting van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries en de uitbreiding ervan te Lembeke moet wel gestreefd worden naar een zuinig ruimtegebruik, een maximale ruimtelijke kwaliteit, een optimale functionele organisatie, een goede functionele en ruimtelijke aansluiting van de uitbreiding op de bestaande bedrijfsactiviteiten, een goede integratie in het omringend woonweefsel en in het achterliggend open landschap en een maximale buffering ten opzichte van de aangrenzende woonzones. Ruimtelijke concepten 1. Uitbreidingszone weg van de dorpskern De bestaande productiegebouwen sluiten nauw aan op de dorpskern van Lembeke. In functie van het behoud van de leefbaarheid en woonkwaliteit van deze dorpskern wordt geopteerd om een verdere uitbreiding van de productiegebouwen van Lotus Bakeries vooral te voorzien in de noordelijke en oostelijke richting (landbouwvelden). Enkel het gebouw van Margarinerie Hinnekens (op de noordwestelijke hoek van het terrein) kan zich nog beperkt uitbreiden in zuidelijke richting, in de richting van de woonzone. Andere uitbreidingsmogelijkheden voor deze bedrijfseenheid of een herlokalisatie ervan zijn immers niet haalbaar.

17 2. Uitbreidingszone beperkt tot mogelijke uitbreiding van de productiegebouwen Vanuit zuinig ruimtegebruik, is er geopteerd om de uitbreidingszone van het bedrijventerrein te beperken tot de ruimte die noodzakelijk is voor de uitbreiding van drie productiehallen en een rondweg. Binnen deze vorm is een optimale organisatie van bestaande en nieuwe productielijnen van speculoos en andere koekjes mogelijk. Voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein en voor brandveiligheidsredenen wordt een weg volledig rond de gebouwen voorzien. Binnen de afbakening van dit bedrijventerrein is een nieuwe personeelsparking in eerste instantie mogelijk in open lucht op maaiveldniveau. Indien de volledige terreinoppervlakte wordt benut voor productiegebouwen, zal de personeelsparking ondergronds of op een verdieping worden georganiseerd. 3. Maximale buffering ten opzichte van de woonzones en landschappelijke inkleding Vanuit een goed nabuurschap met de woningen dient aan de randen van het bedrijventerrein een maximale bufferzone te worden ingericht. Aan de west- en zuidzijde van het terrein is deze bufferzone reeds aangelegd. Aan de noordzijde wordt een nieuwe bufferzone wenselijk geacht, ten dele als buffer naar de woningen en ten dele als landschappelijke inkleding van het bedrijventerrein. Daarmee wordt tevens een uiterste grens voor elke toekomstige ontwikkeling gesteld. 4. Verzorgde randen van het bedrijventerrein aan de straatzijde Zowel aan de zijde van de Gentstraat, als van de Kerkstraat is het belangrijk om het beeld van het bedrijventerrein van Lotus Bakeries zo goed mogelijk te verzorgen. Langs de Gentstraat draagt de inplanting van het nieuwe kantoorgebouw hiertoe bij. Langs de Kerkstraat is eveneens een kwalitatieve afwerking van de ingang naar de Marginerie Hinnekens wenselijk.

18 5. Ontsluiting langs bestaande wegeninfrastructuur De reservatiestrook voor een omleidingsweg, zoals ingetekend op het gewestplan, wordt in dit gewestelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk geschrapt. Het huidige tracé laat immers geen uitbreiding van Lotus Bakeries toe. Er wordt evenwel geen nieuwe reservatiestrook voor de omleidingsweg ingetekend in het gewestelijk uitvoeringsplan, aangezien de rol en betekenis van deze omleidingsweg is gekoppeld aan de beslissing voor de aanleg van een op- en afrittencomplex aan de N49 ter hoogte van Kaprijke. In een latere fase kan de provincie Oost- Vlaanderen in overleg met de gemeente bepalen in hoeverre een omleidingsweg wenselijk is, en kan deze desgevallend worden opgenomen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die manier blijft de ontsluiting van het bedrijventerrein gericht op de bestaande wegeninfrastructuur. Dit betekent dat de hoofdontsluiting van Lotus Bakeries langs de Gentstraat wordt ingericht, en dit zowel voor de personeelsparking, als voor het laden en lossen van grondstoffen en afgewerkte producten. De secundaire ontsluiting langs de Kerkstraat kan tevens blijven functioneren. Ingeval de omleidingsweg wordt aangelegd is een ontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk langs deze nieuwe weg. 6. Verlegging van bestaande kerkwegel Ten gevolge van de uitbreiding van de productiegebouwen dient de huidige kerkwegel ten dele worden opgeheven. Om de voetgangers- en fietsersverbinding langs de kerkwegel te behouden wordt voorgesteld een nieuwe verbinding in de noordelijke bufferzone aan te leggen, en te laten aansluiten op het te behouden deel van de kerkwegel.

19 F Begrenzing van de zones in het bestemmingsplan en vertaling van inhoudelijke elementen naar verordenende voorschriften F.1 Begrenzing van de zones Het uitvoeringsplan bestaat uit volgende zones: De zone voor bedrijfsactiviteiten betreft zowel het bestaand bedrijventerrein (zonering gewestplan) als de noodzakelijke ruimte voor de vier mogelijke uitbreidingsfases van de productiegebouwen. De maatvoering van deze zone is gebaseerd op het inrichtingsvoorstel van Lotus Bakeries, waarbij in eindfase drie hallen met een lengte van circa 270 meter naast elkaar worden geplaatst. Voor Margarinerie Hinnekens wordt een beperkte uitbreiding in zuidelijke richting mogelijk gemaakt. Tevens wordt binnen deze zone een nieuwe weg met minimale breedte rond de bedrijfsgebouwen (voor brandveiligheid) voorzien, en het bestaande waterzuiveringsstation en de woning op perceel 835x2 opgenomen. De zones voor groene buffer zijn voorzien aan de rand van het bedrijventerrein, en worden afgebakend op de perceelsgrenzen, of op een breedte van minimaal 30 meter. De percelen in deze zones zijn allemaal eigendom van Lotus Bakeries. Tussen de zone voor groene buffer en de aangrenzende woonzone wordt het restgebied als een zone voor groen. Wat betreft de omleidingsweg rond de kern van Lembeke wordt de reservatiestrook, zoals aangeduid op het gewestplan, ter hoogte van de zone voor historisch gegroeide bedrijfsactiviteiten, de zone voor groene buffer en de achterliggende woonzones langs de Kerkstraat geschrapt. Het overige deel van de reservatiestrook wordt voorlopig niet geschrapt, en legt tevens geen hypotheek op mogelijke ontwikkelingen. De zone voor wonen is enkel opgenomen ter hoogte van de reservatiestrook voor de omleidingsweg, zoals aangeduid op het gewestplan. Aangezien de omleidingsweg niet meer kan gerealiseerd worden volgens de huidige reservatiestrook, wordt deze geschrapt ter hoogte van het bedrijventerrein Lotus Bakeries én ter hoogte van de zone voor wonen langs de Kerkstraat. Op die manier wordt niet langer een hypotheek op deze wonen gelegd.

20

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Masterplan Nieuw Zuid projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Colofon Opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Bestuurders Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Dirk Cavens, Benoît De Landsheer Projectleider Ontwikkeling

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 14 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING Januari 2014 Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld: Functie

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied

Plan van Transformatie ENCI-gebied Plan van Transformatie ENCI-gebied 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1. Inleiding 7 2. Gebiedsbeschrijvingen 8 2.1. Groeve... 8 2.1.1. Het basispakket...10 2.1.2. Het eindplan...15 2.1.3. Toekomstige

Nadere informatie