Bijzondere Overeenkomsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Overeenkomsten"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Bijzondere Overeenkomsten gebaseerd op les / boek Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Titel I Benoemde en onbenoemde overeenkomsten... 1 Hoofdstuk I Het onderscheid tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten... 1 Hoofdstuk II De gemengde overeenkomst... 1 Titel II De koop-verkoop-overeenkomst... 2 Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere OV... 2 Afdeling 1 Begripsomschrijving en essentiële bestanddelen Overdracht van het eigendomsrecht... 2 I Algemeen... 2 II Gevallen van uitgestelde eigendomsoverdracht... 2 A Koop-verkoop van een soortzaak... 2 B Koop-verkoop van een toekomstige zaak... 2 C Bedongen uitstel van eigendomsoverdracht... 2 III Belang van het bepalen van het juiste tijdstip van eigendomsoverdracht Betaling van een geldprijs... 3 Afdeling 2 Onderscheid met andere OV Koop en huur Koop en aanneming van werk Koop en bewaargeving... 5 Hoofdstuk II De geldigheidsvereisten van de koop-verkoop-overeenkomst... 5 Afdeling 1 De wilsovereenstemming tss partijen: specifieke aspecten voor de koop-verkoop-ov 5 1 Voorstel en aanbod tot sluiten van een koopov Verkoopbelofte... 6 I De wederzijdse belofte om te verkopen en te kopen... 6 II De eenzijdige verkoopbelofte Beding van voorkeur of voorkoopct Verkoop naar gewicht, getal of maat Verkoop op proef Verkoop op monster Verkoop met handgeld De verkoop met commandverklaring... 9 Afdeling 2 De handelingsbekwaamheid van de partijen Algemeen Bijzondere onbekwaamheden inzake koop-verkoop I Koop-verkoop-verbod tussen echtgenoten II Onbekwaamheid tot aankopen voor de personen belast met het beheer van andermans vermogen III Onbekwaamheid van gerechtsdienaars om betwiste rechten en rechtsvorderingen over te nemen... 12

4 IV Andere bijzondere onbekwaamheden Afdeling 3 Het voorwerp van de koop-verkoop-overeenkomst Algemeen De verkochte zaak I Verkochte zaak moet bestaan of kunnen bestaan II De verkochte zaak moet bepaald of bepaalbaar zijn III Verkochte zaak moet in de handel zijn IV Verkoop van andermans zaak De prijs in geld I Prijs moet bepaald of bepaalbaar zijn II Vaststelling van de prijs door een derde III Vaststelling van de prijs door de overheid IV Moet de prijs reëel zijn? Hoofdstuk III Vorm, bewijs, kosten en interpretatie van koop-verkoop-overeenkomst Afdeling 1 Vorm van de koop-verkoop-overeenkomst Algemeen beginsel: afwezigheid van vormvereisten Vormvereisten krachtens bijzondere wetsbepalingen Vormvereisten krachtens de wil van de partijen Afdeling 2 Het bewijs van de koop-verkoop-ov Afdeling 3 De kosten van de koop-verkoop-ov Afdeling 4 De interpretatie van de koop-verkoop-ov Hoofdstuk IV Verbintenissen van de verkoper Afdeling 1 De levering van de verkochte zaak Begripsomschrijving Voorwerp van de leveringsverplichting I De levering van een conforme zaak II Levering van het toebehoren van de verkochte zaak III Levering van de opbrengst van de verkochte zaak Bewaring & bewaking van de verkochte zaak tot aan de levering Wijze van levering Plaats van de levering Tijdstip van de levering Kosten van de levering Schorsing van leveringsverplichting Verdwijning van de leveringsverplichting Sancties bij niet-naleving van de leveringsverplichting Afdeling 2 Vrijwaring voor uitwinning Begripsomschrijving & terminologie... 25

5 2 Vrijwaring voor eigen daad I De wettelijke vrijwaringsverplichting A Inhoud en voorwerp van de vrijwaringsverplichting B Sancties bij niet-nakoming van de vrijwaringsverplichting II Bedongen vrijwaring voor uitwinning Vrijwaring voor de daad van een derde I De wettelijke vrijwaringsverplichting A Toepassingsvoorwaarden B Feiten die tot vrijwaring aanleiding geven C Personen die vrijwaring verschuldigd zijn D Voorwerp en inhoud van de vrijwaringsverplichting II De bedongen vrijwaring voor de daad van een derde Afdeling 3 De vrijwaring voor verborgen gebreken De wettelijke vrijwaringsverplichting in het gemene kooprecht I Toepassingsvoorwaarden II De aan koper ter beschikking staande rechtsvorderingen III Instelling van de vordering binnen een korte termijn IV Inhoud en omvang van de vrijwaringsverplichting V De buitencontractuele aansprakelijkheid van de VK voor schade veroorzaakt door een verborgen gebrek van de verkochte zaak A De buitencontractuele aansprakelijkheid tov de koper B Buitencontractuele aansprakelijkheid tov derden VI Onderscheid tussen vrijwaring voor verborgen gebreken en andere aanverwante rechtsvorderingen A Vrijwaring voor verborgen gebreken & essentiële dwaling B Vrijwaren voor verborgen gebreken & niet-conforme levering C Vrijwaring voor verborgen gebreken & vrijwaring voor uitwinning Bedongen vrijwaring voor verborgen gebreken I Algemeen II Clausules die wettelijke vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken uitbreiden III Clausules die de wettelijke vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken beperken/uitsluiten IV Clausules die de korte termijn van artikel 1648 BW nader omschrijven Bijzondere regeling voor de verkoop van huisdieren en slachtvee Bijzondere regeling betreffende de verkoop van consumptiegoederen wet consumentenkoop I Ontstaan, achtergrond & doelstelling A De Europese richtlijn 1999/44/EG van 25 mei B Omzetting in het Belgische recht... 39

6 II Toepassingsgebied III Het nieuwe begrip conformiteit A Begripsomschrijving B Overeenstemmingscriteria C Gevallen van afwezigheid van gebrek aan overeenstemming D Wettelijke uitbreiding van het gebrek aan overeenstemming E Beoordelingstijdstip betreffende het bestaan van het gebrek aan overeenstemming Garantie- en meldingstermijn IV Sancties bij niet-conformiteit A Overzicht B Voorrang voor de kosteloze herstelling of kosteloze vervanging C Subsidiaire sanctie van een passende prijsvermindering of van ontbinding van de overeenkomst D Schadevergoeding E Verergering van schade door gebruik van consumptiegoed na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming F Verjaring van de rechtsvorderingen van de consument V Commerciële garanties VI Regresvordering van de eindverkoper VII Het dwingendrechtelijk karakter van de wet consumentenkoop Hoofdstuk V De verbintenissen van de koper Afdeling 1 Het in ontvangst nemen van de verkochte zaak Het voorwerp van de verplichting de verkochte zaak in ontvangst te nemen Plaats & tijdstip van het in ontvangst nemen van de verkochte zaak Aanvaarding als eventueel gevolg van in ontvangst nemen van de verkochte zaak Sancties bij niet-naleving van de verplichting de verkochte zaak in ontvangst te nemen.. 45 Afdeling 2 De prijs van de verkochte zaak betalen Algemeen Tijdstip en plaats van betaling van de prijs Interesten op de prijs Schorsing van de verplichting de prijs te betalen Verjaring vordering tot betaling van de prijs Sancties bij niet-betaling van de prijs waarborgen van niet-betalende VK I Algemeen overzicht II Exceptio non adimpleti contractus III De vordering tot ontbinding van de koop-verkoop-ov Hoofdstuk VI Beëindiging van de koopovereenkomst Afdeling 1 Vernietiging van de verkoop van en OG wegens benadeling van VK voor meer dan 7/

7 1 Algemeenheden Toepassingsvoorwaarden van vordering tot vernietiging op grond van benadeling Juridische aard van de vordering tot vernietiging Uitoefening van de vordering tot vernietiging De termijn voor het instellen van de vordering Bewijs van benadeling Gevolgen van de benadeling Afdeling 2 De verkoop met een beding van wederinkoop Begripsomschrijving & juridische kwalificatie Geldigheidsvereisten De rechtstoestand van partijen voor uitoefening van het recht van wederinkoop Uitoefening van het recht van wederinkoop De gevolgen van de uitoefening van het recht van wederinkoop I Gevolgen tussen de partijen II Gevolgen tav derden Hoofdstuk VII Aan bijzondere regelen onderworpen koopovereenkomsten Afdeling 1 Veiling Afdeling 2 De internationale koop Afdeling 3 De overdracht van schuldvordering ( Cessie ) Begripsomschrijving Juridische aard van overdracht van schuldvordering onderscheid met aanverwante rechtsfiguren Voor overdracht vatbare schuldvorderingen In acht te nemen vormvereisten bij overdracht van schuldvordering I Vormvrije overdracht tussen partijen (cedent en cessionaris) II Vormvereisten t.o.v. derden A Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de huidige regeling B Tegenwerpelijkheid van de overdracht van schuldvordering t.o.v. de gecedeerde schuldenaar C Tegenwerpelijkheid van de overdracht van schuldvordering t.o.v. andere derden dan de gecedeerde schuldenaar D Bijzondere regelen Gevolgen van overdracht van schuldvordering voor de cessionaris en gecedeerde schuldenaar Verbintenissen van de cedent Titel III De overeenkomst van aanneming van werk Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere overeenkomsten Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen... 57

8 Afdeling 2 Onderscheid met andere overeenkomsten Hoofdstuk II Enige aspecten ivm de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming van werk Afdeling 1 Wijzen van vaststellen van de prijs De aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs I De aanneming tegen volstrekt vaste prijs (absoluut forfait) en toepassing art BW. 59 II De aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs (relatief forfait) Aannemingsovereenkomst tegen eenheidsprijzen Aannemingsovereenkomst tegen een vooraf niet bepaalde prijs Afdeling 2 Precontractuele fase: kosten van bestekken & voorstudies Afdeling 3 Onverenigbaarheid van de uitoefening van het beroep van architect met dat van de aannemer van bouwwerken Afdeling 4 Openbare aanbestedingen Afdeling 5 De registratie en de erkenning van aannemers Hoofdstuk III De verbintenissen van de aannemer Afdeling 1 Het overeengekomen werk goed uitvoeren De uitvoering van het overeengekomen werk volgens de plans en bestekken en volgens regels van de kunst De informatie-, raadgevings- en waarschuwingsplicht tegenover de opdrachtgever Afdeling 2 Het beloofde werk uitvoeren binnen de overeengekomen of gebruikelijke termijn.. 64 Afdeling 3 Bij aanneming van bouwwerken: het afgewerkte bouwwerk opleveren Hoofdstuk IV De verbintenissen van de opdrachtgever en inzonderheid van de bouwheer Afdeling 1 De uitvoering van het werk mogelijk maken en vergemakkelijken Afdeling 2 De overeengekomen prijs betalen op de afgesproken tijdstippen Afdeling 3 De oplevering en inontvangstneming van het werk, inzonderheid bij aanneming van bouwwerken Begrip De praktijk van de dubbele oplevering bij aanneming van bouwwerken De voorlopige oplevering De definitieve oplevering Hoofdstuk V De aansprakelijkheid voor de gebreken van het bouwwerk na de aanvaarding Afdeling 1 De tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten Bestaansreden & juridische aard Toepassingsvoorwaarden I Een gebouw of een groot werk van onroerende aard II Een overeenkomst van aanneming van bouwwerken III Een gebrek dat de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengt Aanspraakgerechtigden van de vordering tot garantie De aansprakelijke personen (SA van de garantieplicht)... 70

9 I Algemeen II Verdeling van de aansprakelijkheid tussen aannemers, architecten, ingenieurs en studiebureaus III Aansprakelijkheid in solidum van aannemers, architecten, ingenieurs en studiebureaus 71 5 Het door de bouwheer te leveren bewijs en de verweermiddelen van de aangesprokene(n) I Het door de bouwheer te leveren bewijs II De verweermiddelen van de aangesprokene(n) Voorwerp van de vordering tot garantie De garantietermijn en de termijn voor het instellen van de rechtsvordering I Juridische aard van de tienjarige termijn II Vertrekpunt van de tienjarige termijn III Uitzonderingen op de tienjarige termijn Afdeling 2 De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor de zgn. lichte verborgen gebreken Hoofdstuk VI Onderaanneming Afdeling 1 Begrip Afdeling 2 Het recht om in onderaanneming te geven Afdeling 3 Contractuele aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor de daden van de onderaannemer Afdeling 4 De rechtsverhouding tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer Afdeling 5 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever & de onderaannemer Hoofdstuk VII De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden Afdeling 1 Algemeen Afdeling 2 De aansprakelijkheid voor ongevallen op de werf Afdeling 3 De aansprakelijkheid van de bouwaannemer voor de beschadiging van ondergrondse kabels & leidingen Afdeling 4 De aansprakelijkheid van de bouwaannemer en/of van de architect voor overdreven burenhinder Hoofdstuk VIII Beëindiging van de aannemingsovereenkomst Afdeling 1 Gerechtelijke ontbinding & ontbinding zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst Afdeling 2 Eenzijdige beëindiging door de opdrachtgever Hoofdstuk IX De zogenaamde Wet Breyne Afdeling 1 Ontstaansreden Afdeling 2 Toepassingsvoorwaarden Voorwerp van de OV: eigendomsovergang van een te bouwen/verbouwen/uit te breiden huis/appartement of het bouwen/doen bouwen/verschaffen van huis of appartement Bestemming van het huis of appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting... 80

10 3 Verplichting een of meer geldstortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw Uitgesloten overeenkomsten Afdeling 3 Kwalificatie van de overeenkomst Afdeling 4 Verplichte vermeldingen in het contract Afdeling 5 Betalingsmodaliteiten Afdeling 6 Herziening van de prijs Afdeling 7 Eigendoms- en risico-overgang Afdeling 8 Verplichte dubbele oplevering Afdeling 9 De tienjarige aansprakelijkheid van de verkoper Afdeling 10 De door de verkoper of aannemer te verschaffen zekerheden Titel IV De huurovereenkomst Hoofdstuk I Het gemene huurrecht Afdeling 1 Algemeenheden Begripsomschrijving & juridische kenmerken Voor verhuring vatbare goederen De vereiste bekwaamheid Precontractuele informatieverplichting bij verhuring van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning De vorm en het bewijs van de huurovereenkomst Gemene huurrecht & bijzondere huurregelingen Afdeling 2 De duur & beëindiging van de huurovereenkomst Schriftelijke huurov voor bepaalde duur I Algemeen principe II Stilzwijgende wederverhuring Schriftelijke huurovereenkomsten voor onbepaalde duur & mondelinge huurovereenkomsten I Algemeen beginsel II De opzegging Afdeling 3 Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst Ontbinding wegens wanprestatie Het tenietgaan van het gehuurde goed Afdeling 4 De verbintenissen van de verhuurder De levering van het verhuurde goed Onderhoud & herstelling van het verhuurde goed Vrijwaring van het rustig genot I De vrijwaring voor eigen daad II Vrijwaring voor de rechtsstoornis van derden III Vrijwaring voor verborgen gebreken van het verhuurde goed... 89

11 Afdeling 5 De verbintenissen van de huurder De stoffering van het gehuurde goed De betaling van de huurprijs Gebruik van het gehuurde goed als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming De teruggave van het gehuurde goed I In welke staat moet het gehuurde goed worden teruggegeven? II Bebouwingen en verbouwingswerken door de huurder uitgevoerd in het gehuurde goed III De aansprakelijkheid van de huurder voor de brand van het gehuurde goed Afdeling 6 Onderhuur en overdracht van huur Afdeling 7 De vervreemding van het verhuurde goed Probleemstelling onderscheid tussen huurov met en zonder vaste dagtekening Huurovereenkomsten met vaste dagtekening I Het gemeenrechtelijke beginsel van de tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten met vaste dagtekening & zonder uitzettingsbeding A Het toepassingsgebied van art BW B Authentieke huur of huur met vaste dagtekening C Op welk tijdstip dient huurov vaste dagtekening te hebben? II De niet-tegenwerpelijkheid van huurov met vaste dagtekening die een uitzettingsbeding bevatten Huurovereenkomsten zonder vaste dagtekening I Het gemeenrechtelijk beginsel van de niet-tegenwerpelijkheid van huurov zonder vaste dagtekening die geen verblijfsbeding bevatten II Tegenwerpelijkheid van huurov zonder vaste dagtekening maar met een verblijfsbeding Hoofdstuk II De woninghuur Afdeling 1 Het toepassingsgebied van de Woninghuurwet Op welke huurov is de Woninghuurwet van toepassing? Uitzonderingen op het toepassingsgebied van de Woninghuurwet Contractuele uitsluiting van de toepasselijkheid van de Woninghuurwet Afdeling 2 Het rechtskarakter van de bepalingen van de Woninghuurwet Afdeling 3 De staat van het gehuurde goed Algemeen: elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid & bewoonbaarheid Het renovatiehuurcontract Afdeling 4 Duur en beëindiging doo ropzegging van de woonhuurovereenkomst Algemene regel: duur van 9j met 5 opzeggingsmogelijkheden I Minimumduur van 9 jaar II Beëindiging bij het verstrijken van de negenjarige termijn

12 III Beëindiging op ieder ogenblik door de verhuurder IV Beëindiging door de verhuurder bij het verstrijken van de eerste & de tweede driejarige periode, met oog op uitvoering van grote verbouwingswerken V Beëindiging door de verhuurder bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode, zonder opgave van reden, maar tegen betaling van een vergoeding aan de huurder VI Beëindiging op ieder ogenblik door de huurder Wettelijk toegestane afwijkingen I Schriftelijke huurovereenkomst voor maximum 3 jaar II Schriftelijke huurovereenkomst voor meer dan 9j III Schriftelijke huurov voor het leven van de huurder Afdeling 5 De huurprijs, de kosten en de lasten Beperking van de huurprijsverhoging bij opeenvolgende huurov met verschillende huurders, gesloten voor maximum drie jaar Wijzigingen inzake de indexering van de huurprijs I Het indexeringsbeding: van rechtswege deel uitmakend van de woninghuurov II Toepassing van de indexeringsaanpassing: vereiste van een schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij Herziening van de huurprijs en van de kosten & lasten I De herziening van de huurprijs A Principe en juridische grondslag B Herziening van de huurprijs bij onderling akkoord van partijen C Herziening van de huurprijs door een beslissing van de rechter D Verhoging van de huurprijs op verzoek van de verhuurder II De herziening van de forfaitair bepaalde kosten & lasten De onroerende voorheffing betreffende het gehuurde OG Afdeling 6 Overdracht van huur en onderhuur Overdracht van huur Onderhuur Aansprakelijkheid van de huurder Afdeling 7 De huurwaarborg in een som geld Afdeling 8 De verlenging van de huurov wegens buitengewone omstandigheden Afdeling 9 De vervreemding van de verhuurde woning Hoofdstuk III De handelshuur Afdeling 1 Het ontstaan en het doel van de handelshuurwet Afdeling 2 Het rechtskarakter van de handelshuurwet Afdeling 3 Het toepassingsgebied van de handelshuurwet Op welke huurovereenkomsten is de handelshuurwet van toepassing? I Een huurovereenkomst

13 II Een huurovereenkomst betreffende een OG III Gebruik voor uitoefening van een kleinhandel of het bedrijf van een ambachtsman, in rechtstreeks contact met het publiek IV Hoofdzakelijke bestemming tot kleinhandel of tot het bedrijf van een ambachtsman. 115 V Akkoord van partijen met het gebruik voor de uitoefening van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman Uitzonderingen op het toepassingsgebied van de handelshuurwet Toepasselijkheid van de handelshuurwet krachtens overeenkomst van partijen Afdeling 4 De duur en de beëindiging van de handelshuur Algemeen principe: minimumduur van 9 jaar Toepassingsgebied van de minimumduur van 9 jaar Voortijdige beëindiging van de handelshuur Afdeling 5 De huurprijs De aanvankelijke huurprijs De driejaarlijkse herziening van de huurprijs De huurprijs bij de huurhernieuwing Afdeling 6 Verbouwingswerken uitgevoerd door de huurder Afdeling 7 Onderhuur en overdracht van huur De mogelijkheid van onderhuur of overdracht van huur De gevolgen van onderhuur en overdracht van huur I Overdracht van huur of volledige onderhuur, samengaande met de overdracht van de handelszaak II Onderverhuring, samengaande met de verhuring van de handelszaak of met de oprichting van een nieuwe handelszaak Afdeling 8 De vervreemding van het verhuurde goed Uitgangspunt en situering van art. 12 handelshuurwet De vaste dagtekening van de hernieuwde handelshuurovereenkomst Specifieke regeling van art. 12 handelshuurwet I De door art. 12 handelshuurwet beoogde gevallen II Voorwaarden voor de uitzetting van de huurder Afdeling 9 Hernieuwing van de handelshuur Algemene principes De aanvraag tot huurhernieuwing Mogelijke houdingen van de verhuurder I Algemeen overzicht II Procedure bij kennisgeving van andersluidende voorwaarden III Gemotiveerde weigering tot huurhernieuwing A Algemeen B Eigen gebruik door de verhuurder of door zijn naaste familieleden

14 C Uitsluiting van handelsbestemming D Sloping en wederopbouw van het verhuurde goed E Grove tekortkomingen van de huurder F Afwezigheid van een wettig belang bij de huurder G Het aanbod van een hogere huurprijs door een derde H Betwisting door de huurder van het door de verhuurder ingeroepen weigeringsmotief IV Ongemotiveerde weigering tot huurhernieuwing Afdeling 10 De uitzettingsvergoeding Algemeenheden Gevallen waarin een uitzettingsvergoeding verschuldigd is I Uitzettingsvergoeding bij sommige gevallen van weigering van huurhernieuwing II Uitzettingsvergoeding bij voortijdige beëindiging van de handelshuur III Uitzettingsvergoeding bij vervreemding van het verhuurde goed & opzegging van de huurder door de verkrijger Uitzonderingen op het forfaitaire karakter van de uitzettingsvergoeding De huurder die geen rechten op de handelszaak kan laten gelden Verhuring van het OG samen met de handelszaak Verdeling van de uitzettingsvergoeding in geval van onderhuur Retentierecht van de uitgezette huurder Rechtsvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding Hoofdstuk IV De pacht Afdeling 1 Het toepassingsgebied van de Pachtwet Op welke (pacht)overeenkomsten is de pachtwet van toepassing? Uitgesloten (pacht)overeenkomsten Afdeling 2 Het bewijs van de pachtovereenkomst Afdeling 3 De duur en de beëindiging van de pacht De duur van de pacht De beëindiging van de pacht I Beëindiging door een opzegging gegeven door de verpachter A Op welk ogenblik en om welke reden kan de verpachter opzeggen? B Vorm en inhoud van de opzegging C Sanctie bij niet-tenuitvoerlegging van het voornemen op grond waarvan opzegging werd gegeven II Beëindiging door een opzegging gegeven door de pachter en de beëindiging door onderlinge overeenstemming Afdeling 4 De pachtprijs Afdeling 5 De exploitatie van het gepachte goed Afdeling 6 Onderpacht en pachtoverdracht

15 Afdeling 7 De vervreemding van het gepachte goed en het recht van voorkoop van de pachter Het recht van voorkoop van de pachter De vervreemding van het gepachte goed aan een derde bij niet-uitoefening van het recht van voorkoop door de pachter Afdeling 8 Rechtspleging Titel V De overeenkomst van lastgeving Hoofdstuk I Vertegenwoordiging Hoofdstuk II Begripsomschrijving, kenmerken, bewijs en omvang van de lastgeving Afdeling 1 Begripsomschrijving & geldigheidsvereisten Afdeling 2 Juridische kenmerken Afdeling 3 Het bewijs van de lastgeving Afdeling 4 De omvang van de lastgeving Hoofdstuk III De verbintenissen van de lasthebber Hoofdstuk IV De verbintenissen van de lastgever Hoofdstuk V De werking van de lastgeving tegenover derden Afdeling 1 De lasthebber handelt binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling 2 De lasthebber overschrijdt de perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling 3 De aansprakelijkheid van de lastgever voor de onrechtmatige daden van zijn lasthebber Hoofdstuk VI Het einde van de lastgeving Hoofdstuk VII Handelstussenpersonen Titel VI De overeenkomst van bewaargeving Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen & juridische kenmerken Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen Afdeling 2 Juridische kenmerken van de overeenkomst van bewaargeving Hoofdstuk II De verbintenissen van de bewaarnemer Afdeling 1 De bewarings- en bewakingsverplichting van de bewaarnemer Afdeling 2 De teruggaveverplichting van de bewaarnemer Afdeling 3 De verhouding tussen de bewakingsverplichting en de teruggaveverplichting van de bewaarnemer Afdeling 4 Oneigenlijke of onregelmatige bewaargeving Hoofdstuk III De bewaargeving uit noodzaak Hoofdstuk IV Hotelbewaargeving Afdeling 1 Algemeenheden Afdeling 2 Het principe van de beperkte aansprakelijkheid van de hotelhouder Afdeling 3 Uitzonderingen op het principe van de beperkte aansprakelijkheid van de hotelhouder

16 Hoofdstuk V Het sekwester Titel VII De lening- en consumentenkredietovereenkomst Hoofdstuk I De leningovereenkomst Afdeling 1 Begrip & soorten Afdeling 2 De bruiklening Begrip & juridische kenmerken De verbintenissen van de lener De eventuele verbintenissen van de uitlener Afdeling 3 De verbruiklening Begrip & juridische kenmerken De verbruiklening om niet De verbruiklening onder bezwarende titel of de lening op interest Geldleningen onderworpen aan bijzondere regelen Afdeling 4 Vergelijkende tabellen Hoofdstuk II De consumentenkredietovereenkomst Afdeling 1 Doelstellingen beoogd door de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 2 Het toepassingsgebied van de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 3 Het rechtskarakter van de bepalingen van de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 4 De kredietpromotie Afdeling 5 De totstandkoming van de kredietovereenkomst Informatie- & raadgevingsverplichting Tijdstip van totstandkoming van de kredietovereenkomst Bedenktijd Mogelijkheid voor de consument om van de overeenkomst af te zien Band tussen de kredietovereenkomst & de overeenkomst waarvoor de financiering wordt gevraagd Afdeling 6 De uitvoering van de kredietovereenkomst Afdeling 7 Bijzondere regelen voor bepaalde kredietovereenkomsten Afdeling 8 Verwerking van persoonsgegevens betreffende het consumentenkrediet Titel VIII De dading Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen & onderscheid met aanverwante rechtsfiguren Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen van de dading Afdeling 2 Onderscheid met verwante rechtsfiguren Hoofdstuk II De geldigheidsvereisten en het bewijs van de dading Afdeling 1 De geldigheidsvereisten van de dading Afdeling 2 Het bewijs van de dading Hoofdstuk III De werking van de dading Afdeling 1 De extinctieve werking van de dading

17 Afdeling 2 Declaratieve werking van de dading Hoofdstuk IV Ontbinding van de dading Titel IX Kanscontracten Hoofdstuk I De overeenkomsten van spel & weddenschap Hoofdstuk II Overeenkomsten tegen betaling van een lijfrente Afdeling 1 Begripsomschrijving & betrokken personen Afdeling 2 Lijfrente onder bezwarende titel & lijfrente om niet De lijfrente onder bezwarende titel De lijfrente om niet Afdeling 3 Het in leven zijn van de persoon op wiens hoofd de lijfrente is gevestigd Afdeling 4 Vernietiging van de verkoop van een OG tegen betaling van een lijfrente wegens benadeling van de verkoper voor meer dan 7/12 de Afdeling 5 Ontbinding wegens wanprestatie van de overeenkomst van lijfrente Afdeling 6 Het kost- en onderhoudscontract Titel X Onbenoemde overeenkomsten Hoofdstuk I De roerende leasing Afdeling 1 Begripsomschrijving & kenmerken Afdeling 2 Rechtsverhoudingen tussen partijen Hoofdstuk II De onroerende leasing Hoofdstuk III De overeenkomst van factoring Hoofdstuk IV De overeenkomst van franchising

18 Titel I Benoemde en onbenoemde overeenkomsten Hoofdstuk I Het onderscheid tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten Ruim & eng begrip van onbenoemde overeenkomsten: (Ruime begrip is achterhaald) - Enge zin: alle OV die niet aan specifieke wettelijke regeling zijn onderworpen vb: factoringov, franchisingov - Ruime zin: OV die niet uitdrukkelijk in BW zijn geregeld vb: cao De algemene OV-leer zou volstaan, maar toch 2 redenen om aantal types van OV te regelen: 1. Frequentie van bepaalde types van OV: goed voor rechtszekerheid en om evenwichtige regeling van de rechtsverhouding tot stand te brengen. Suppletierechtelijke wetsbepalingen zijn een nuttige richtsnoer 2. Bescherming van eco of sociaal zwakkere groepen: contractsvrijheid inhoudelijk beperken Rechtsgevolgen? 1. Algemene regelen van verbintenissen- en contractenrecht toepassen 2. Sommige regels voor benoemde contracten per analogie toepassen 3. Art BW: rekening houden met aard & strekking OV, ontstane gebruiken en billijkheid Hoofdstuk II De gemengde overeenkomst Definitie: OV die typische kenmerken van 2 of meer onbenoemde OV vertonen, maar toch juridische eenheid vormen. Vb: hotelct (huurov, koopov, aanneming van werk, bewaargeving) 3 theorieën: Absorptietheorie Cumulatietheorie Sui generis-theorie Wat? Één van CT-types is overheersend Voordelen? - Bevordert Rechtszekerheid - Werkt vereenvoudigend Nadelen? - Miskent werkelijkheid - Soms nt duidelijk welk type determinerend is Regelen van alle CT naast elkaar toepassen - Rekening met juridische complexiteit gehouden - Verschillende CT-types die soms onderling nt verenigbaar zijn Is een onbenoemd CT, onderworpen aan algemene bepal. Bep benoemde CT eventueel naar analogie toepassen Conclusie: geen van 3 is eigenlijk geschikt. - Vooral letten op gemeenschappelijke bedoeling partijen + aard van prestaties - In meeste gevallen: toepassing cumulatietheorie het best in overeenstemming met bedoeling partijen te brengen - Geen criterium welke regelen wel en niet moeten worden toegepast 1

19 Titel II De koop-verkoop-overeenkomst Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere OV Afdeling 1 Begripsomschrijving en essentiële bestanddelen Definitie: ene partij verbindt zich ertoe eigendomsr op zaak over te dragen aan andere partij, die hiervoor een prijs betaalt in geld. 1 Overdracht van het eigendomsrecht I Algemeen Overdracht van eigendomsrecht: - Verkoper moet eigendomsrecht overdragen - Eenvoudig + louter akkoord van partijen over zaak en prijs: automatisch en onmiddellijk overdracht van eigendomsr (art BW) - Eigendomsoverdracht dus los van elke materiële daad - Partijen mogen van art 1138 en 1583 BW afwijken II Gevallen van uitgestelde eigendomsoverdracht A Koop-verkoop van een soortzaak Eigendomsoverdracht kan niet onmiddellijk geschieden. - Veronderstelt individueel bepaalbare zaak - Vb: verkoop 10 ton tarwe B Koop-verkoop van een toekomstige zaak Eigendom gaat pas over op ogenblik dat zaak in werkelijkheid bestaat - Vb: totale hoeveelheid aardappelen die dit jaar wordt geoogst C Bedongen uitstel van eigendomsoverdracht Partijen mogen afwijken van art en 1583 BW: kunnen eigendomsoverdracht uitstellen - clausule van eigendomsvoorbehoud - Tussen partijen volkomen geldig. Beding kan nuttig zijn voor verkoper: koper die zaak zou voorverkopen maakt zich schuldig aan strafbaar feit, nl misdrijf van misbruik van vertrouwen. MAAR risico van verlies blijft wel voor verkoper. Werking tegenover derden: 1. Verkoop OG: overschrijven op hypotheekkantoor (art. 1 HypW) voor tegenwerpbaarheid 2. Verkoop Lichamelijk RG: werking gewijzigd: o Cass-arr 33: R van verkoper om bij wanbetaling goederen terug te nemen, kon niet worden tegengeworpen. Gewone SE s mochten erop vertrouwen dat de zaak hem in eigendom toebehoorde (art BW). Tussen VK en de andere, niet-bevoorrechte 2

20 o o SE s van de koper, is er sprake van samenloop zodra de andere SE s aanspraak kunnen laten gelden op verkochte zaak. Kritiek in doctrine: is het realistisch uit te gaan van veronderstelling dat alle machines en koopwaar die zich bij handelaar bevinden, ook diens eigendom zijn? Art. 101, 2 de en 3 de lid Faill: slechts terugvorderen onder 3 voorwaarden. Vroegere recht: clausule behield uitwerking indien ze door VK werd ingeroepen voor de samenloop met derden, SE s van de K. Deze RS blijft geldingskracht behouden wnnr niet is voldaan aan vereisten van art. 101, 2 de en 3 de lid FaillW. III Belang van het bepalen van het juiste tijdstip van eigendomsoverdracht 1. Risicoregeling: art BW: K moet prijs betalen ook al was nog niet geleverd 2. Faillissement VK: nog geen levering? Koper zal als eigenaar aantreden en nt in samenloop komen 3. Faillissement K: VK mag beding van eigendomsvoorbehoud maar inroepen onder voorwaarden art 101 FaillW. 2 Betaling van een geldprijs Wel ontbindende, geen opschortende voorwaarde: - Opschortende: toekomstige + onzekere gebeurtenis (art BW), waarvan uitvoering van verbintenis afhankelijk wordt gemaakt. o Voorwaarde moet vreemd zijn aan R en PL die voor partijen uit OV voortvloeien o Mag niet één van constitutieve bestanddelen van OVV vormen Er dient noodzakelijkerwijs een prijs te zijn. Deze moet in een geldsom bestaan. Arrest p3: Verkoop van een auto. Van belang is de rechterkolom bovenaan. De rechtbank zegt terecht: betaling van prijs behoort tot essentie van koopov en verbintenissen die eruit voortvloeien dus dat kan niet een opschortende vw zijn want dat is een modaliteit. De prijs moet bepaald/bepaalbaar zijn, dat betekent: volgens objectieve gegevens. Partijen kwamen overeen dat de prijs zou afhangen van omstandigheid dat.. RB zegt dat de prijs zou afhangen van omstandigheid of de residuaire waarde stijft of daalt, dat is een subjectief gegeven, dat van loutere appreciatie... Er bestond dus geen prijs. Afdeling 2 Onderscheid met andere OV 1 Koop en huur Benaming die partijen zelf aan OV geven, is niet beslissend om te bepalen om welk CT het gaat, maar wel de aard van de prestaties die de partijen op het oog hebben. Verschillende categorieën van overeenkomsten: 3

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982)

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982) OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982) Jacques H. HERBOTS Gewoon Hoogleraar aan de K.U.Leuven door en Joz. WERCKX Assistent aan de K.U.Leuven Dominique CLARYSSE Assistente aan

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME INLEIDING Het is de bedoeling dat Boek 7 uiteindelijk zal bestaan uit een twintigtal titels, waarvan elk de regeling van een benoemde,

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

DE VERKOOPOVEREENKOMST

DE VERKOOPOVEREENKOMST DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN Fabienne Claeys Bouuaert- Ann D'Hoore Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof H. Vandenberghe INLEIDING Kopen en

Nadere informatie

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Rechtshandeling: een handeling van een rechtssubject waaraan een rechtsgevolg wordt verbonden dat ook door het handelend subject

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Zekerheden en Executierecht

Zekerheden en Executierecht Zekerheden en Executierecht [27/09/2005] Notities 2005-2006 (L. Caesens) Centrale vraag : hoe komt een schuldeiser aan zijn geld als een debiteur zijn verbintenis niet nakomt? Wat bij samenloop van SE

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Samenvatting Handelsrecht

Samenvatting Handelsrecht 1 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Samenvatting Handelsrecht 3e Bachelor Rechten, 2009-2010 Prof. M. Tison Samengevat door Brecht Warnez Titel I. Algemeen handelsrecht Hoofdstuk 1. Situering van

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie