Bijzondere Overeenkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Overeenkomsten"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Bijzondere Overeenkomsten gebaseerd op les / boek Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Titel I Benoemde en onbenoemde overeenkomsten... 1 Hoofdstuk I Het onderscheid tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten... 1 Hoofdstuk II De gemengde overeenkomst... 1 Titel II De koop-verkoop-overeenkomst... 2 Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere OV... 2 Afdeling 1 Begripsomschrijving en essentiële bestanddelen Overdracht van het eigendomsrecht... 2 I Algemeen... 2 II Gevallen van uitgestelde eigendomsoverdracht... 2 A Koop-verkoop van een soortzaak... 2 B Koop-verkoop van een toekomstige zaak... 2 C Bedongen uitstel van eigendomsoverdracht... 2 III Belang van het bepalen van het juiste tijdstip van eigendomsoverdracht Betaling van een geldprijs... 3 Afdeling 2 Onderscheid met andere OV Koop en huur Koop en aanneming van werk Koop en bewaargeving... 5 Hoofdstuk II De geldigheidsvereisten van de koop-verkoop-overeenkomst... 5 Afdeling 1 De wilsovereenstemming tss partijen: specifieke aspecten voor de koop-verkoop-ov 5 1 Voorstel en aanbod tot sluiten van een koopov Verkoopbelofte... 6 I De wederzijdse belofte om te verkopen en te kopen... 6 II De eenzijdige verkoopbelofte Beding van voorkeur of voorkoopct Verkoop naar gewicht, getal of maat Verkoop op proef Verkoop op monster Verkoop met handgeld De verkoop met commandverklaring... 9 Afdeling 2 De handelingsbekwaamheid van de partijen Algemeen Bijzondere onbekwaamheden inzake koop-verkoop I Koop-verkoop-verbod tussen echtgenoten II Onbekwaamheid tot aankopen voor de personen belast met het beheer van andermans vermogen III Onbekwaamheid van gerechtsdienaars om betwiste rechten en rechtsvorderingen over te nemen... 12

4 IV Andere bijzondere onbekwaamheden Afdeling 3 Het voorwerp van de koop-verkoop-overeenkomst Algemeen De verkochte zaak I Verkochte zaak moet bestaan of kunnen bestaan II De verkochte zaak moet bepaald of bepaalbaar zijn III Verkochte zaak moet in de handel zijn IV Verkoop van andermans zaak De prijs in geld I Prijs moet bepaald of bepaalbaar zijn II Vaststelling van de prijs door een derde III Vaststelling van de prijs door de overheid IV Moet de prijs reëel zijn? Hoofdstuk III Vorm, bewijs, kosten en interpretatie van koop-verkoop-overeenkomst Afdeling 1 Vorm van de koop-verkoop-overeenkomst Algemeen beginsel: afwezigheid van vormvereisten Vormvereisten krachtens bijzondere wetsbepalingen Vormvereisten krachtens de wil van de partijen Afdeling 2 Het bewijs van de koop-verkoop-ov Afdeling 3 De kosten van de koop-verkoop-ov Afdeling 4 De interpretatie van de koop-verkoop-ov Hoofdstuk IV Verbintenissen van de verkoper Afdeling 1 De levering van de verkochte zaak Begripsomschrijving Voorwerp van de leveringsverplichting I De levering van een conforme zaak II Levering van het toebehoren van de verkochte zaak III Levering van de opbrengst van de verkochte zaak Bewaring & bewaking van de verkochte zaak tot aan de levering Wijze van levering Plaats van de levering Tijdstip van de levering Kosten van de levering Schorsing van leveringsverplichting Verdwijning van de leveringsverplichting Sancties bij niet-naleving van de leveringsverplichting Afdeling 2 Vrijwaring voor uitwinning Begripsomschrijving & terminologie... 25

5 2 Vrijwaring voor eigen daad I De wettelijke vrijwaringsverplichting A Inhoud en voorwerp van de vrijwaringsverplichting B Sancties bij niet-nakoming van de vrijwaringsverplichting II Bedongen vrijwaring voor uitwinning Vrijwaring voor de daad van een derde I De wettelijke vrijwaringsverplichting A Toepassingsvoorwaarden B Feiten die tot vrijwaring aanleiding geven C Personen die vrijwaring verschuldigd zijn D Voorwerp en inhoud van de vrijwaringsverplichting II De bedongen vrijwaring voor de daad van een derde Afdeling 3 De vrijwaring voor verborgen gebreken De wettelijke vrijwaringsverplichting in het gemene kooprecht I Toepassingsvoorwaarden II De aan koper ter beschikking staande rechtsvorderingen III Instelling van de vordering binnen een korte termijn IV Inhoud en omvang van de vrijwaringsverplichting V De buitencontractuele aansprakelijkheid van de VK voor schade veroorzaakt door een verborgen gebrek van de verkochte zaak A De buitencontractuele aansprakelijkheid tov de koper B Buitencontractuele aansprakelijkheid tov derden VI Onderscheid tussen vrijwaring voor verborgen gebreken en andere aanverwante rechtsvorderingen A Vrijwaring voor verborgen gebreken & essentiële dwaling B Vrijwaren voor verborgen gebreken & niet-conforme levering C Vrijwaring voor verborgen gebreken & vrijwaring voor uitwinning Bedongen vrijwaring voor verborgen gebreken I Algemeen II Clausules die wettelijke vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken uitbreiden III Clausules die de wettelijke vrijwaringsverplichting voor verborgen gebreken beperken/uitsluiten IV Clausules die de korte termijn van artikel 1648 BW nader omschrijven Bijzondere regeling voor de verkoop van huisdieren en slachtvee Bijzondere regeling betreffende de verkoop van consumptiegoederen wet consumentenkoop I Ontstaan, achtergrond & doelstelling A De Europese richtlijn 1999/44/EG van 25 mei B Omzetting in het Belgische recht... 39

6 II Toepassingsgebied III Het nieuwe begrip conformiteit A Begripsomschrijving B Overeenstemmingscriteria C Gevallen van afwezigheid van gebrek aan overeenstemming D Wettelijke uitbreiding van het gebrek aan overeenstemming E Beoordelingstijdstip betreffende het bestaan van het gebrek aan overeenstemming Garantie- en meldingstermijn IV Sancties bij niet-conformiteit A Overzicht B Voorrang voor de kosteloze herstelling of kosteloze vervanging C Subsidiaire sanctie van een passende prijsvermindering of van ontbinding van de overeenkomst D Schadevergoeding E Verergering van schade door gebruik van consumptiegoed na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming F Verjaring van de rechtsvorderingen van de consument V Commerciële garanties VI Regresvordering van de eindverkoper VII Het dwingendrechtelijk karakter van de wet consumentenkoop Hoofdstuk V De verbintenissen van de koper Afdeling 1 Het in ontvangst nemen van de verkochte zaak Het voorwerp van de verplichting de verkochte zaak in ontvangst te nemen Plaats & tijdstip van het in ontvangst nemen van de verkochte zaak Aanvaarding als eventueel gevolg van in ontvangst nemen van de verkochte zaak Sancties bij niet-naleving van de verplichting de verkochte zaak in ontvangst te nemen.. 45 Afdeling 2 De prijs van de verkochte zaak betalen Algemeen Tijdstip en plaats van betaling van de prijs Interesten op de prijs Schorsing van de verplichting de prijs te betalen Verjaring vordering tot betaling van de prijs Sancties bij niet-betaling van de prijs waarborgen van niet-betalende VK I Algemeen overzicht II Exceptio non adimpleti contractus III De vordering tot ontbinding van de koop-verkoop-ov Hoofdstuk VI Beëindiging van de koopovereenkomst Afdeling 1 Vernietiging van de verkoop van en OG wegens benadeling van VK voor meer dan 7/

7 1 Algemeenheden Toepassingsvoorwaarden van vordering tot vernietiging op grond van benadeling Juridische aard van de vordering tot vernietiging Uitoefening van de vordering tot vernietiging De termijn voor het instellen van de vordering Bewijs van benadeling Gevolgen van de benadeling Afdeling 2 De verkoop met een beding van wederinkoop Begripsomschrijving & juridische kwalificatie Geldigheidsvereisten De rechtstoestand van partijen voor uitoefening van het recht van wederinkoop Uitoefening van het recht van wederinkoop De gevolgen van de uitoefening van het recht van wederinkoop I Gevolgen tussen de partijen II Gevolgen tav derden Hoofdstuk VII Aan bijzondere regelen onderworpen koopovereenkomsten Afdeling 1 Veiling Afdeling 2 De internationale koop Afdeling 3 De overdracht van schuldvordering ( Cessie ) Begripsomschrijving Juridische aard van overdracht van schuldvordering onderscheid met aanverwante rechtsfiguren Voor overdracht vatbare schuldvorderingen In acht te nemen vormvereisten bij overdracht van schuldvordering I Vormvrije overdracht tussen partijen (cedent en cessionaris) II Vormvereisten t.o.v. derden A Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de huidige regeling B Tegenwerpelijkheid van de overdracht van schuldvordering t.o.v. de gecedeerde schuldenaar C Tegenwerpelijkheid van de overdracht van schuldvordering t.o.v. andere derden dan de gecedeerde schuldenaar D Bijzondere regelen Gevolgen van overdracht van schuldvordering voor de cessionaris en gecedeerde schuldenaar Verbintenissen van de cedent Titel III De overeenkomst van aanneming van werk Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere overeenkomsten Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen... 57

8 Afdeling 2 Onderscheid met andere overeenkomsten Hoofdstuk II Enige aspecten ivm de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming van werk Afdeling 1 Wijzen van vaststellen van de prijs De aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs I De aanneming tegen volstrekt vaste prijs (absoluut forfait) en toepassing art BW. 59 II De aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs (relatief forfait) Aannemingsovereenkomst tegen eenheidsprijzen Aannemingsovereenkomst tegen een vooraf niet bepaalde prijs Afdeling 2 Precontractuele fase: kosten van bestekken & voorstudies Afdeling 3 Onverenigbaarheid van de uitoefening van het beroep van architect met dat van de aannemer van bouwwerken Afdeling 4 Openbare aanbestedingen Afdeling 5 De registratie en de erkenning van aannemers Hoofdstuk III De verbintenissen van de aannemer Afdeling 1 Het overeengekomen werk goed uitvoeren De uitvoering van het overeengekomen werk volgens de plans en bestekken en volgens regels van de kunst De informatie-, raadgevings- en waarschuwingsplicht tegenover de opdrachtgever Afdeling 2 Het beloofde werk uitvoeren binnen de overeengekomen of gebruikelijke termijn.. 64 Afdeling 3 Bij aanneming van bouwwerken: het afgewerkte bouwwerk opleveren Hoofdstuk IV De verbintenissen van de opdrachtgever en inzonderheid van de bouwheer Afdeling 1 De uitvoering van het werk mogelijk maken en vergemakkelijken Afdeling 2 De overeengekomen prijs betalen op de afgesproken tijdstippen Afdeling 3 De oplevering en inontvangstneming van het werk, inzonderheid bij aanneming van bouwwerken Begrip De praktijk van de dubbele oplevering bij aanneming van bouwwerken De voorlopige oplevering De definitieve oplevering Hoofdstuk V De aansprakelijkheid voor de gebreken van het bouwwerk na de aanvaarding Afdeling 1 De tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten Bestaansreden & juridische aard Toepassingsvoorwaarden I Een gebouw of een groot werk van onroerende aard II Een overeenkomst van aanneming van bouwwerken III Een gebrek dat de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengt Aanspraakgerechtigden van de vordering tot garantie De aansprakelijke personen (SA van de garantieplicht)... 70

9 I Algemeen II Verdeling van de aansprakelijkheid tussen aannemers, architecten, ingenieurs en studiebureaus III Aansprakelijkheid in solidum van aannemers, architecten, ingenieurs en studiebureaus 71 5 Het door de bouwheer te leveren bewijs en de verweermiddelen van de aangesprokene(n) I Het door de bouwheer te leveren bewijs II De verweermiddelen van de aangesprokene(n) Voorwerp van de vordering tot garantie De garantietermijn en de termijn voor het instellen van de rechtsvordering I Juridische aard van de tienjarige termijn II Vertrekpunt van de tienjarige termijn III Uitzonderingen op de tienjarige termijn Afdeling 2 De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor de zgn. lichte verborgen gebreken Hoofdstuk VI Onderaanneming Afdeling 1 Begrip Afdeling 2 Het recht om in onderaanneming te geven Afdeling 3 Contractuele aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor de daden van de onderaannemer Afdeling 4 De rechtsverhouding tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer Afdeling 5 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever & de onderaannemer Hoofdstuk VII De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden Afdeling 1 Algemeen Afdeling 2 De aansprakelijkheid voor ongevallen op de werf Afdeling 3 De aansprakelijkheid van de bouwaannemer voor de beschadiging van ondergrondse kabels & leidingen Afdeling 4 De aansprakelijkheid van de bouwaannemer en/of van de architect voor overdreven burenhinder Hoofdstuk VIII Beëindiging van de aannemingsovereenkomst Afdeling 1 Gerechtelijke ontbinding & ontbinding zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst Afdeling 2 Eenzijdige beëindiging door de opdrachtgever Hoofdstuk IX De zogenaamde Wet Breyne Afdeling 1 Ontstaansreden Afdeling 2 Toepassingsvoorwaarden Voorwerp van de OV: eigendomsovergang van een te bouwen/verbouwen/uit te breiden huis/appartement of het bouwen/doen bouwen/verschaffen van huis of appartement Bestemming van het huis of appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting... 80

10 3 Verplichting een of meer geldstortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw Uitgesloten overeenkomsten Afdeling 3 Kwalificatie van de overeenkomst Afdeling 4 Verplichte vermeldingen in het contract Afdeling 5 Betalingsmodaliteiten Afdeling 6 Herziening van de prijs Afdeling 7 Eigendoms- en risico-overgang Afdeling 8 Verplichte dubbele oplevering Afdeling 9 De tienjarige aansprakelijkheid van de verkoper Afdeling 10 De door de verkoper of aannemer te verschaffen zekerheden Titel IV De huurovereenkomst Hoofdstuk I Het gemene huurrecht Afdeling 1 Algemeenheden Begripsomschrijving & juridische kenmerken Voor verhuring vatbare goederen De vereiste bekwaamheid Precontractuele informatieverplichting bij verhuring van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning De vorm en het bewijs van de huurovereenkomst Gemene huurrecht & bijzondere huurregelingen Afdeling 2 De duur & beëindiging van de huurovereenkomst Schriftelijke huurov voor bepaalde duur I Algemeen principe II Stilzwijgende wederverhuring Schriftelijke huurovereenkomsten voor onbepaalde duur & mondelinge huurovereenkomsten I Algemeen beginsel II De opzegging Afdeling 3 Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst Ontbinding wegens wanprestatie Het tenietgaan van het gehuurde goed Afdeling 4 De verbintenissen van de verhuurder De levering van het verhuurde goed Onderhoud & herstelling van het verhuurde goed Vrijwaring van het rustig genot I De vrijwaring voor eigen daad II Vrijwaring voor de rechtsstoornis van derden III Vrijwaring voor verborgen gebreken van het verhuurde goed... 89

11 Afdeling 5 De verbintenissen van de huurder De stoffering van het gehuurde goed De betaling van de huurprijs Gebruik van het gehuurde goed als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming De teruggave van het gehuurde goed I In welke staat moet het gehuurde goed worden teruggegeven? II Bebouwingen en verbouwingswerken door de huurder uitgevoerd in het gehuurde goed III De aansprakelijkheid van de huurder voor de brand van het gehuurde goed Afdeling 6 Onderhuur en overdracht van huur Afdeling 7 De vervreemding van het verhuurde goed Probleemstelling onderscheid tussen huurov met en zonder vaste dagtekening Huurovereenkomsten met vaste dagtekening I Het gemeenrechtelijke beginsel van de tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten met vaste dagtekening & zonder uitzettingsbeding A Het toepassingsgebied van art BW B Authentieke huur of huur met vaste dagtekening C Op welk tijdstip dient huurov vaste dagtekening te hebben? II De niet-tegenwerpelijkheid van huurov met vaste dagtekening die een uitzettingsbeding bevatten Huurovereenkomsten zonder vaste dagtekening I Het gemeenrechtelijk beginsel van de niet-tegenwerpelijkheid van huurov zonder vaste dagtekening die geen verblijfsbeding bevatten II Tegenwerpelijkheid van huurov zonder vaste dagtekening maar met een verblijfsbeding Hoofdstuk II De woninghuur Afdeling 1 Het toepassingsgebied van de Woninghuurwet Op welke huurov is de Woninghuurwet van toepassing? Uitzonderingen op het toepassingsgebied van de Woninghuurwet Contractuele uitsluiting van de toepasselijkheid van de Woninghuurwet Afdeling 2 Het rechtskarakter van de bepalingen van de Woninghuurwet Afdeling 3 De staat van het gehuurde goed Algemeen: elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid & bewoonbaarheid Het renovatiehuurcontract Afdeling 4 Duur en beëindiging doo ropzegging van de woonhuurovereenkomst Algemene regel: duur van 9j met 5 opzeggingsmogelijkheden I Minimumduur van 9 jaar II Beëindiging bij het verstrijken van de negenjarige termijn

12 III Beëindiging op ieder ogenblik door de verhuurder IV Beëindiging door de verhuurder bij het verstrijken van de eerste & de tweede driejarige periode, met oog op uitvoering van grote verbouwingswerken V Beëindiging door de verhuurder bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode, zonder opgave van reden, maar tegen betaling van een vergoeding aan de huurder VI Beëindiging op ieder ogenblik door de huurder Wettelijk toegestane afwijkingen I Schriftelijke huurovereenkomst voor maximum 3 jaar II Schriftelijke huurovereenkomst voor meer dan 9j III Schriftelijke huurov voor het leven van de huurder Afdeling 5 De huurprijs, de kosten en de lasten Beperking van de huurprijsverhoging bij opeenvolgende huurov met verschillende huurders, gesloten voor maximum drie jaar Wijzigingen inzake de indexering van de huurprijs I Het indexeringsbeding: van rechtswege deel uitmakend van de woninghuurov II Toepassing van de indexeringsaanpassing: vereiste van een schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij Herziening van de huurprijs en van de kosten & lasten I De herziening van de huurprijs A Principe en juridische grondslag B Herziening van de huurprijs bij onderling akkoord van partijen C Herziening van de huurprijs door een beslissing van de rechter D Verhoging van de huurprijs op verzoek van de verhuurder II De herziening van de forfaitair bepaalde kosten & lasten De onroerende voorheffing betreffende het gehuurde OG Afdeling 6 Overdracht van huur en onderhuur Overdracht van huur Onderhuur Aansprakelijkheid van de huurder Afdeling 7 De huurwaarborg in een som geld Afdeling 8 De verlenging van de huurov wegens buitengewone omstandigheden Afdeling 9 De vervreemding van de verhuurde woning Hoofdstuk III De handelshuur Afdeling 1 Het ontstaan en het doel van de handelshuurwet Afdeling 2 Het rechtskarakter van de handelshuurwet Afdeling 3 Het toepassingsgebied van de handelshuurwet Op welke huurovereenkomsten is de handelshuurwet van toepassing? I Een huurovereenkomst

13 II Een huurovereenkomst betreffende een OG III Gebruik voor uitoefening van een kleinhandel of het bedrijf van een ambachtsman, in rechtstreeks contact met het publiek IV Hoofdzakelijke bestemming tot kleinhandel of tot het bedrijf van een ambachtsman. 115 V Akkoord van partijen met het gebruik voor de uitoefening van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman Uitzonderingen op het toepassingsgebied van de handelshuurwet Toepasselijkheid van de handelshuurwet krachtens overeenkomst van partijen Afdeling 4 De duur en de beëindiging van de handelshuur Algemeen principe: minimumduur van 9 jaar Toepassingsgebied van de minimumduur van 9 jaar Voortijdige beëindiging van de handelshuur Afdeling 5 De huurprijs De aanvankelijke huurprijs De driejaarlijkse herziening van de huurprijs De huurprijs bij de huurhernieuwing Afdeling 6 Verbouwingswerken uitgevoerd door de huurder Afdeling 7 Onderhuur en overdracht van huur De mogelijkheid van onderhuur of overdracht van huur De gevolgen van onderhuur en overdracht van huur I Overdracht van huur of volledige onderhuur, samengaande met de overdracht van de handelszaak II Onderverhuring, samengaande met de verhuring van de handelszaak of met de oprichting van een nieuwe handelszaak Afdeling 8 De vervreemding van het verhuurde goed Uitgangspunt en situering van art. 12 handelshuurwet De vaste dagtekening van de hernieuwde handelshuurovereenkomst Specifieke regeling van art. 12 handelshuurwet I De door art. 12 handelshuurwet beoogde gevallen II Voorwaarden voor de uitzetting van de huurder Afdeling 9 Hernieuwing van de handelshuur Algemene principes De aanvraag tot huurhernieuwing Mogelijke houdingen van de verhuurder I Algemeen overzicht II Procedure bij kennisgeving van andersluidende voorwaarden III Gemotiveerde weigering tot huurhernieuwing A Algemeen B Eigen gebruik door de verhuurder of door zijn naaste familieleden

14 C Uitsluiting van handelsbestemming D Sloping en wederopbouw van het verhuurde goed E Grove tekortkomingen van de huurder F Afwezigheid van een wettig belang bij de huurder G Het aanbod van een hogere huurprijs door een derde H Betwisting door de huurder van het door de verhuurder ingeroepen weigeringsmotief IV Ongemotiveerde weigering tot huurhernieuwing Afdeling 10 De uitzettingsvergoeding Algemeenheden Gevallen waarin een uitzettingsvergoeding verschuldigd is I Uitzettingsvergoeding bij sommige gevallen van weigering van huurhernieuwing II Uitzettingsvergoeding bij voortijdige beëindiging van de handelshuur III Uitzettingsvergoeding bij vervreemding van het verhuurde goed & opzegging van de huurder door de verkrijger Uitzonderingen op het forfaitaire karakter van de uitzettingsvergoeding De huurder die geen rechten op de handelszaak kan laten gelden Verhuring van het OG samen met de handelszaak Verdeling van de uitzettingsvergoeding in geval van onderhuur Retentierecht van de uitgezette huurder Rechtsvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding Hoofdstuk IV De pacht Afdeling 1 Het toepassingsgebied van de Pachtwet Op welke (pacht)overeenkomsten is de pachtwet van toepassing? Uitgesloten (pacht)overeenkomsten Afdeling 2 Het bewijs van de pachtovereenkomst Afdeling 3 De duur en de beëindiging van de pacht De duur van de pacht De beëindiging van de pacht I Beëindiging door een opzegging gegeven door de verpachter A Op welk ogenblik en om welke reden kan de verpachter opzeggen? B Vorm en inhoud van de opzegging C Sanctie bij niet-tenuitvoerlegging van het voornemen op grond waarvan opzegging werd gegeven II Beëindiging door een opzegging gegeven door de pachter en de beëindiging door onderlinge overeenstemming Afdeling 4 De pachtprijs Afdeling 5 De exploitatie van het gepachte goed Afdeling 6 Onderpacht en pachtoverdracht

15 Afdeling 7 De vervreemding van het gepachte goed en het recht van voorkoop van de pachter Het recht van voorkoop van de pachter De vervreemding van het gepachte goed aan een derde bij niet-uitoefening van het recht van voorkoop door de pachter Afdeling 8 Rechtspleging Titel V De overeenkomst van lastgeving Hoofdstuk I Vertegenwoordiging Hoofdstuk II Begripsomschrijving, kenmerken, bewijs en omvang van de lastgeving Afdeling 1 Begripsomschrijving & geldigheidsvereisten Afdeling 2 Juridische kenmerken Afdeling 3 Het bewijs van de lastgeving Afdeling 4 De omvang van de lastgeving Hoofdstuk III De verbintenissen van de lasthebber Hoofdstuk IV De verbintenissen van de lastgever Hoofdstuk V De werking van de lastgeving tegenover derden Afdeling 1 De lasthebber handelt binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling 2 De lasthebber overschrijdt de perken van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling 3 De aansprakelijkheid van de lastgever voor de onrechtmatige daden van zijn lasthebber Hoofdstuk VI Het einde van de lastgeving Hoofdstuk VII Handelstussenpersonen Titel VI De overeenkomst van bewaargeving Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen & juridische kenmerken Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen Afdeling 2 Juridische kenmerken van de overeenkomst van bewaargeving Hoofdstuk II De verbintenissen van de bewaarnemer Afdeling 1 De bewarings- en bewakingsverplichting van de bewaarnemer Afdeling 2 De teruggaveverplichting van de bewaarnemer Afdeling 3 De verhouding tussen de bewakingsverplichting en de teruggaveverplichting van de bewaarnemer Afdeling 4 Oneigenlijke of onregelmatige bewaargeving Hoofdstuk III De bewaargeving uit noodzaak Hoofdstuk IV Hotelbewaargeving Afdeling 1 Algemeenheden Afdeling 2 Het principe van de beperkte aansprakelijkheid van de hotelhouder Afdeling 3 Uitzonderingen op het principe van de beperkte aansprakelijkheid van de hotelhouder

16 Hoofdstuk V Het sekwester Titel VII De lening- en consumentenkredietovereenkomst Hoofdstuk I De leningovereenkomst Afdeling 1 Begrip & soorten Afdeling 2 De bruiklening Begrip & juridische kenmerken De verbintenissen van de lener De eventuele verbintenissen van de uitlener Afdeling 3 De verbruiklening Begrip & juridische kenmerken De verbruiklening om niet De verbruiklening onder bezwarende titel of de lening op interest Geldleningen onderworpen aan bijzondere regelen Afdeling 4 Vergelijkende tabellen Hoofdstuk II De consumentenkredietovereenkomst Afdeling 1 Doelstellingen beoogd door de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 2 Het toepassingsgebied van de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 3 Het rechtskarakter van de bepalingen van de wetgeving op het consumentenkrediet Afdeling 4 De kredietpromotie Afdeling 5 De totstandkoming van de kredietovereenkomst Informatie- & raadgevingsverplichting Tijdstip van totstandkoming van de kredietovereenkomst Bedenktijd Mogelijkheid voor de consument om van de overeenkomst af te zien Band tussen de kredietovereenkomst & de overeenkomst waarvoor de financiering wordt gevraagd Afdeling 6 De uitvoering van de kredietovereenkomst Afdeling 7 Bijzondere regelen voor bepaalde kredietovereenkomsten Afdeling 8 Verwerking van persoonsgegevens betreffende het consumentenkrediet Titel VIII De dading Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen & onderscheid met aanverwante rechtsfiguren Afdeling 1 Begripsomschrijving & essentiële bestanddelen van de dading Afdeling 2 Onderscheid met verwante rechtsfiguren Hoofdstuk II De geldigheidsvereisten en het bewijs van de dading Afdeling 1 De geldigheidsvereisten van de dading Afdeling 2 Het bewijs van de dading Hoofdstuk III De werking van de dading Afdeling 1 De extinctieve werking van de dading

17 Afdeling 2 Declaratieve werking van de dading Hoofdstuk IV Ontbinding van de dading Titel IX Kanscontracten Hoofdstuk I De overeenkomsten van spel & weddenschap Hoofdstuk II Overeenkomsten tegen betaling van een lijfrente Afdeling 1 Begripsomschrijving & betrokken personen Afdeling 2 Lijfrente onder bezwarende titel & lijfrente om niet De lijfrente onder bezwarende titel De lijfrente om niet Afdeling 3 Het in leven zijn van de persoon op wiens hoofd de lijfrente is gevestigd Afdeling 4 Vernietiging van de verkoop van een OG tegen betaling van een lijfrente wegens benadeling van de verkoper voor meer dan 7/12 de Afdeling 5 Ontbinding wegens wanprestatie van de overeenkomst van lijfrente Afdeling 6 Het kost- en onderhoudscontract Titel X Onbenoemde overeenkomsten Hoofdstuk I De roerende leasing Afdeling 1 Begripsomschrijving & kenmerken Afdeling 2 Rechtsverhoudingen tussen partijen Hoofdstuk II De onroerende leasing Hoofdstuk III De overeenkomst van factoring Hoofdstuk IV De overeenkomst van franchising

18 Titel I Benoemde en onbenoemde overeenkomsten Hoofdstuk I Het onderscheid tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten Ruim & eng begrip van onbenoemde overeenkomsten: (Ruime begrip is achterhaald) - Enge zin: alle OV die niet aan specifieke wettelijke regeling zijn onderworpen vb: factoringov, franchisingov - Ruime zin: OV die niet uitdrukkelijk in BW zijn geregeld vb: cao De algemene OV-leer zou volstaan, maar toch 2 redenen om aantal types van OV te regelen: 1. Frequentie van bepaalde types van OV: goed voor rechtszekerheid en om evenwichtige regeling van de rechtsverhouding tot stand te brengen. Suppletierechtelijke wetsbepalingen zijn een nuttige richtsnoer 2. Bescherming van eco of sociaal zwakkere groepen: contractsvrijheid inhoudelijk beperken Rechtsgevolgen? 1. Algemene regelen van verbintenissen- en contractenrecht toepassen 2. Sommige regels voor benoemde contracten per analogie toepassen 3. Art BW: rekening houden met aard & strekking OV, ontstane gebruiken en billijkheid Hoofdstuk II De gemengde overeenkomst Definitie: OV die typische kenmerken van 2 of meer onbenoemde OV vertonen, maar toch juridische eenheid vormen. Vb: hotelct (huurov, koopov, aanneming van werk, bewaargeving) 3 theorieën: Absorptietheorie Cumulatietheorie Sui generis-theorie Wat? Één van CT-types is overheersend Voordelen? - Bevordert Rechtszekerheid - Werkt vereenvoudigend Nadelen? - Miskent werkelijkheid - Soms nt duidelijk welk type determinerend is Regelen van alle CT naast elkaar toepassen - Rekening met juridische complexiteit gehouden - Verschillende CT-types die soms onderling nt verenigbaar zijn Is een onbenoemd CT, onderworpen aan algemene bepal. Bep benoemde CT eventueel naar analogie toepassen Conclusie: geen van 3 is eigenlijk geschikt. - Vooral letten op gemeenschappelijke bedoeling partijen + aard van prestaties - In meeste gevallen: toepassing cumulatietheorie het best in overeenstemming met bedoeling partijen te brengen - Geen criterium welke regelen wel en niet moeten worden toegepast 1

19 Titel II De koop-verkoop-overeenkomst Hoofdstuk I Begripsomschrijving, essentiële bestanddelen en onderscheid met andere OV Afdeling 1 Begripsomschrijving en essentiële bestanddelen Definitie: ene partij verbindt zich ertoe eigendomsr op zaak over te dragen aan andere partij, die hiervoor een prijs betaalt in geld. 1 Overdracht van het eigendomsrecht I Algemeen Overdracht van eigendomsrecht: - Verkoper moet eigendomsrecht overdragen - Eenvoudig + louter akkoord van partijen over zaak en prijs: automatisch en onmiddellijk overdracht van eigendomsr (art BW) - Eigendomsoverdracht dus los van elke materiële daad - Partijen mogen van art 1138 en 1583 BW afwijken II Gevallen van uitgestelde eigendomsoverdracht A Koop-verkoop van een soortzaak Eigendomsoverdracht kan niet onmiddellijk geschieden. - Veronderstelt individueel bepaalbare zaak - Vb: verkoop 10 ton tarwe B Koop-verkoop van een toekomstige zaak Eigendom gaat pas over op ogenblik dat zaak in werkelijkheid bestaat - Vb: totale hoeveelheid aardappelen die dit jaar wordt geoogst C Bedongen uitstel van eigendomsoverdracht Partijen mogen afwijken van art en 1583 BW: kunnen eigendomsoverdracht uitstellen - clausule van eigendomsvoorbehoud - Tussen partijen volkomen geldig. Beding kan nuttig zijn voor verkoper: koper die zaak zou voorverkopen maakt zich schuldig aan strafbaar feit, nl misdrijf van misbruik van vertrouwen. MAAR risico van verlies blijft wel voor verkoper. Werking tegenover derden: 1. Verkoop OG: overschrijven op hypotheekkantoor (art. 1 HypW) voor tegenwerpbaarheid 2. Verkoop Lichamelijk RG: werking gewijzigd: o Cass-arr 33: R van verkoper om bij wanbetaling goederen terug te nemen, kon niet worden tegengeworpen. Gewone SE s mochten erop vertrouwen dat de zaak hem in eigendom toebehoorde (art BW). Tussen VK en de andere, niet-bevoorrechte 2

20 o o SE s van de koper, is er sprake van samenloop zodra de andere SE s aanspraak kunnen laten gelden op verkochte zaak. Kritiek in doctrine: is het realistisch uit te gaan van veronderstelling dat alle machines en koopwaar die zich bij handelaar bevinden, ook diens eigendom zijn? Art. 101, 2 de en 3 de lid Faill: slechts terugvorderen onder 3 voorwaarden. Vroegere recht: clausule behield uitwerking indien ze door VK werd ingeroepen voor de samenloop met derden, SE s van de K. Deze RS blijft geldingskracht behouden wnnr niet is voldaan aan vereisten van art. 101, 2 de en 3 de lid FaillW. III Belang van het bepalen van het juiste tijdstip van eigendomsoverdracht 1. Risicoregeling: art BW: K moet prijs betalen ook al was nog niet geleverd 2. Faillissement VK: nog geen levering? Koper zal als eigenaar aantreden en nt in samenloop komen 3. Faillissement K: VK mag beding van eigendomsvoorbehoud maar inroepen onder voorwaarden art 101 FaillW. 2 Betaling van een geldprijs Wel ontbindende, geen opschortende voorwaarde: - Opschortende: toekomstige + onzekere gebeurtenis (art BW), waarvan uitvoering van verbintenis afhankelijk wordt gemaakt. o Voorwaarde moet vreemd zijn aan R en PL die voor partijen uit OV voortvloeien o Mag niet één van constitutieve bestanddelen van OVV vormen Er dient noodzakelijkerwijs een prijs te zijn. Deze moet in een geldsom bestaan. Arrest p3: Verkoop van een auto. Van belang is de rechterkolom bovenaan. De rechtbank zegt terecht: betaling van prijs behoort tot essentie van koopov en verbintenissen die eruit voortvloeien dus dat kan niet een opschortende vw zijn want dat is een modaliteit. De prijs moet bepaald/bepaalbaar zijn, dat betekent: volgens objectieve gegevens. Partijen kwamen overeen dat de prijs zou afhangen van omstandigheid dat.. RB zegt dat de prijs zou afhangen van omstandigheid of de residuaire waarde stijft of daalt, dat is een subjectief gegeven, dat van loutere appreciatie... Er bestond dus geen prijs. Afdeling 2 Onderscheid met andere OV 1 Koop en huur Benaming die partijen zelf aan OV geven, is niet beslissend om te bepalen om welk CT het gaat, maar wel de aard van de prestaties die de partijen op het oog hebben. Verschillende categorieën van overeenkomsten: 3

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte inhoud...v Over de reeks Recht in Kort Bestek... vii Woord vooraf... ix Inleiding... xi

INHOUD. Beknopte inhoud...v Over de reeks Recht in Kort Bestek... vii Woord vooraf... ix Inleiding... xi INHOUD Beknopte inhoud........................................................v Over de reeks Recht in Kort Bestek....................................... vii Woord vooraf..........................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

INHOUD OVER DE REEKS RECHT IN KORT BESTEK... DEEL I OVEREENKOMSTEN INZAKE OVERDRACHT VAN EIGENDOM

INHOUD OVER DE REEKS RECHT IN KORT BESTEK... DEEL I OVEREENKOMSTEN INZAKE OVERDRACHT VAN EIGENDOM INHOUD BEKNOPTE INHOUD... OVER DE REEKS RECHT IN KORT BESTEK... v vii WOORD VOORAF...ix INLEIDING...xi DEEL I OVEREENKOMSTEN INZAKE OVERDRACHT VAN EIGENDOM HOOFDSTUK 1. KOOP... 3 1. Kenmerken... 3 1. Eigendomsoverdracht...

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ De woninghuurwet HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ sopgave p- I. Inleiding en algemene situering van de woninghuurwet in het huurrecht

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Bijzondere overeenkomsten TITEL I. BENOEMDE EN ONBENOEMDE OVEREENKOMSTEN Hoofdstuk I. Het onderscheid tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten 1. De beginselen van wilsautonomie en contractsvrijheid,

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

EXAMENVRAAG: Juridische grondslag van een beding van eigendomsvoorbehoud. Gelding van een beding van eigendomsvoorbehoud.

EXAMENVRAAG: Juridische grondslag van een beding van eigendomsvoorbehoud. Gelding van een beding van eigendomsvoorbehoud. EXAMENVRAAG: Juridische grondslag van een beding van eigendomsvoorbehoud. Gelding van een beding van eigendomsvoorbehoud. Partijen mogen afwijken van art. 1138 en 1583 B.W. en bedingen dat de eigendomsoverdracht

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN IN KORT BESTEK

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN IN KORT BESTEK Nr. 2 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN IN KORT BESTEK ALAIN VERBEKE NICOLAS CARETTE NELE HOEKX KRISTOF VANHOVE 2007 Vierde herziene uitgavc intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD BEKNOPTE INHOUD OVER DE REEKS

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN ISBN 978 90 4652 022 2 D 2009 2664 043 BP/R_P-BI9058 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Totstandkoming, doelstellingen en evolutie van de Woninghuurwet (A. Van Oevelen) 1 1. De totstandkoming van de huurwet van 20 februari

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSHUUR

KNELPUNTEN HANDELSHUUR KNELPUNTEN HANDELSHUUR REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel EDITORS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3 Voorwoord...v Dankwoord... ix Lijst van verkort geciteerde literatuur... xvii Inleiding Probleemstelling...3 Afdeling 1. Vertrekpunt...3 Afdeling 2. Autonomie en solidariteit...4 Afdeling 3. Europees privaatrecht...

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Overdracht van eigendomsrecht:

1. Overdracht van eigendomsrecht: Overeenkomsten: Benoemde en onbenoemde overeenkomsten: Wils autonomie en contractsvrijheid: binnen de wettelijke grenzen. Benoemd = alle overeenkomsten die aan een specifieke wettelijke regeling zijn onderworpen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop

Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop Verantwoordelijke organisatie Algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor de online verkoop De openbare internetveiling van voorwerpen wordt georganiseerd door de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier.................................. Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten....... i iii DEEL 1. INLEIDING........................................

Nadere informatie

HUUR & VERHUUR Optimalisatie van mijn vastgoed. Inhoudstafel

HUUR & VERHUUR Optimalisatie van mijn vastgoed. Inhoudstafel HUUR & VERHUUR Optimalisatie van mijn vastgoed Inhoudstafel 1. HUURWETGEVING GEMENE HUUR & HANDELSHUUR 1. Gemene huur...p. 4 1. Leveringsverplichting verhuurder vergunningen...p. 4 2. Bewijs van huurschade

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Knelpunten Handelshuur [vol]

Knelpunten Handelshuur [vol] 10-05-2007 13:49 Pagina 1 Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht Overlegtafel Economie,, Brussel Overzicht Voor 1 september 2016 Handelshuurwet Bezetting ter bede Dienstenovereenkomst Na 1 september 2016 Decreet

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

1.3 Gedragstherapeut: Suzy Deurinck, gevestigd te Bergen op Zoom.

1.3 Gedragstherapeut: Suzy Deurinck, gevestigd te Bergen op Zoom. Algemene Voorwaarden Van paardengedragstherapeute Suzy Deurinck, gevestigd te Bergen op Zoom en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64126374. ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1 Opdracht:

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar gemeen recht, huurkoop Roland TIMMERMANS Advocaat a Kluwer business Inhoud VII Inleiding 1 Deel I. Koop op

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Opleiding private huur

Opleiding private huur Opleiding private huur Afdeling Wonen juli oktober 2014 1 Inhoud overzicht hoofdstukken I. Algemene begrippen II. Toepassingsgebied huurwet III. Essentiële elementen huurovereenkomst IV. Duur huurovereenkomst

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

Verbintenissenrecht: inleiding

Verbintenissenrecht: inleiding Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 17/10/2012 Verbintenissenrecht: inleiding Verbintenis = op objectief recht gesteunde rechtsband tussen twee

Nadere informatie

A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,

A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de december 2011 tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Handelshuur en pop-upstores

Handelshuur en pop-upstores Handelshuur en pop-upstores FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Overzicht 1. Algemene inleiding 2. Kernprincipes

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT. Handelshuur. Date: Woensdag 13 maart 2012

BURGERLIJK RECHT. Handelshuur. Date: Woensdag 13 maart 2012 Handelshuur Date: 2013-03-13 Woensdag 13 maart 2012 BURGERLIJK RECHT Toepassingsgebied van de Handelshuurwet Welke zijn de verschillende huurregimes? Toepassingsvoorwaarden van de handelshuurwet (art.1)

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Onvergund kopen en verkopen

Onvergund kopen en verkopen Onvergund kopen en verkopen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Problematiek Gebouw wordt verkocht

Nadere informatie