ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Interster International. 1.2 Cursist: iedere partij die een Cursus volgt en/of aanwezig is bij een lesdag. 1.3 Cursussen: de door Interster International georganiseerde opleiding(en), lesprogramma s en lesdagen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het Sterren Educatie Programma. 1.4 Dienstverlening: iedere vorm van dienstverlening in de ruimste zin van het woord waartoe Opdracht is gegeven aan Interster International. 1.5 Interster International: de besloten vennootschap Interster International Sterilisatie en Steriliteit B.V., gevestigd te (1521 RC) Wormerveer, gemeente Zaanstad, aan de Samsonweg 2A. 1.6 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Interster International aan Wederpartij. 1.7 Opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. 1.8 Opdrachtgever: degene die Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden aan Interster International. 1.9 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Wederpartij en Interster International Partijen: Wederpartij en Interster International tezamen Producten: alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst Wederpartij: iedere partij die met Interster International een Overeenkomst sluit, dan wel iedere partij die de intentie heeft met Interster International een Overeenkomst te sluiten. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Wederpartij, van toepassing op al onze Offertes, verkopen, leveringen en Dienstverlening en maken tevens een integraal onderdeel uit van al onze Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten. 2.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door Wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Interster International uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

2 zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 2.3 Interster International behoudt het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Interster International Wederpartij van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht. 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden, vernietigd wordt of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Artikel 3 Identiteit en gegevens van Interster International 3.1 Interster International is gevestigd te (1521 RC) Wormerveer, gemeente Zaanstad, aan de Samsonweg 2A. Het vestigingsadres is gelijk aan het bezoekadres. 3.2 Interster International is telefonisch bereikbaar tussen uur op het telefoonnummer +31 (0) en is tevens bereikbaar onder het algemene adres: 3.3 Interster International staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer en heeft BTW-identificatienummer NL B01 Artikel 4 Offertes 4.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.2 Acceptatie van de Offerte door Wederpartij houdt in, dat Wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 5 Overeenkomst 5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien Interster International deze schriftelijk heeft bevestigd. 5.2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Interster International aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen. 5.3 Mondelinge toezegging door en afspraken met ondergeschikten van Interster International, bindt Interster International niet dan nadat en voor zover zij door Interster International schriftelijk zijn bevestigd. 5.4 Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Interster International in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten 2

3 zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat Interster International aan te bieden heeft. Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn aldus toelaatbaar. In geval van tussentijdse modellenwijziging van de fabrikant, is Interster International gerechtigd het gewijzigde model te leveren. Artikel 6 Prijzen 6.1 De prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende fabrieksprijzen en valutaverhoudingen. 6.2 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is Interster International bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit vindt tevens overeenkomstige toepassing indien de producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering. 6.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan Wederpartij doorberekend. 6.4 Voor afroeporders geldt tevens dat geleverd wordt tegen dagprijzen. Bij prijswijzigingen van de fabriek, waardeverandering (revaluatie/devaluatie) van de valuta (bijvoorbeeld de valuta van het land van import) etc., zal voor zover mogelijk een tijdige aankondiging worden gedaan; de nog openstaande aantallen kunnen op dat moment, indien voorradig, tegen de oude prijzen binnen drie dagen worden afgenomen. 6.5 In geval van prijswijziging door Interster International van de oorspronkelijk overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Wederpartij bevoegd de Overeenkomst binnen zeven dagen, nadat Wederpartij van de prijswijziging heeft kennis genomen, dan wel kennis had kunnen nemen, schriftelijk te ontbinden. Interster International is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding. 6.6 Indien, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze Overeenkomst eventueel door Interster International te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft Interster International het recht deze verhogingen in de prijzen door te berekenen. Artikel 7 Levering 7.1 Leveringen binnen Nederland van Producten die een productwaarde vertegenwoordigen van boven de 150,00 (zegge: honderdvijftig Euro) worden door Interster International franco afgeleverd. Voor de levering met een factuurwaarde daaronder worden verzendkosten in rekening gebracht. 7.2 Leveringen buiten Nederland worden door Interster International Ex Works afgeleverd. 3

4 7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Interster International, indien levering franco is overeengekomen, steeds slechts gehouden om een bestelling af te leveren op een door Wederpartij aangegeven adres in Nederland, ook al zijn de Producten bestemd om uiteindelijk over verschillende plaatsen gedistribueerd te worden. Indien Wederpartij levering op een adres buiten Nederland wenst, geschiedt de levering nimmer franco doch Ex Works. Indien Wederpartij een andere wijze van aflevering wenst dan de bij Interster International gebruikelijke wijze, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten bij Wederpartij in rekening worden gebracht. 7.4 Tenzij levering franco is overeengekomen en/of de Producten door Interster International zelf worden getransporteerd, geldt als tijdstip van aflevering het ogenblik waarop de Producten het magazijn van Interster International verlaten of indien verzending door oorzaken buiten de schuld van Interster International om niet mogelijk is, het ogenblik waarop de Producten ter verzending gereed staan. Indien levering franco is overeengekomen en/of de Producten door Interster International zelf worden getransporteerd geldt als tijdstip van aflevering het moment van aflevering bij Wederpartij. 7.5 Een door Interster International opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Interster International bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Interster International verstrekte gegevens. De levertijd zal door Interster International zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven. 7.6 Indien Interster International zelf voor transport zorgdraagt, inhoudende dat het transport niet door Wederpartij of een derde al dan niet in opdracht van Interster International of de Wederpartij geschiedt, en de Producten franco aan Wederpartij levert, is het risico van transport voor Interster International. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is het transport dat door Wederpartij of een derde al dan niet in opdracht van Interster International of de Wederpartij geschiedt, voor rekening en risico van Wederpartij. 7.7 Opgegeven levertijden zullen door Interster International zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7.8 Indien vertraging in de levering ontstaat, dan wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 7.9 Bij overschrijding van de levertijd, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Wederpartij niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd heeft Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat Interster International heeft het recht, de Producten in gedeeltes af te leveren. Indien een levering slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden 4

5 genoteerd. Wederpartij ontvangt hierover mondeling dan wel schriftelijk bericht. De hierna omschreven betalingsvoorwaarden zijn tevens van kracht voor elke deellevering Voor zover levering op afroep is overeengekomen kan Interster International, bij niet of niet tijdig afroepen, naar eigen goedvinden aan Wederpartij factureren en de Producten opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende twee maanden géén afroep is gevolgd een opslag van 5 % (zegge: vijf procent) per maand van de waarde van de op dat moment op voorraad gehouden Producten die reeds afgeroepen hadden dienen te worden, in rekening worden gebracht. Artikel 8 Uitvoering van de Opdracht 8.1 Interster International is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende Dienstverlening onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Interster International zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap) uit te voeren. 8.2 Interster International bepaalt de wijze waarop de Dienstverlening worden uitgevoerd. Interster International zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht. 8.3 Bij de uitvoering van de Opdracht is Interster International gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan Interster International zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van Interster International wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Interster International is nimmer aansprakelijk voor het tekortschieten van zulk een persoon. 8.4 De bij de Dienstverlening door Interster International overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde termijn dient de Opdrachtgever Interster International per aangetekend schrijven in gebreke te stellen waarbij Interster International een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 8.5 Indien door Interster International of door Interster International ingeschakelde derde(n) in het kader van de Opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8.6 Interster International is gerechtigd de Dienstverlening in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Interster International de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5

6 8.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interster International aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienstverlening, tijdig aan Interster International worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Dienstverlening benodigde gegevens niet tijdig aan Interster International zijn verstrekt, heeft Interster International het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Interster International ter beschikking heeft gesteld. Interster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Interster International is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Artikel 9 Cursussen 9.1 Interster International heeft te allen tijde het recht de plaats en/of tijden van de Cursussen te wijzigen. Een Cursus kan vervallen of worden opgeschort indien zich te weinig Cursisten aanmelden. Cursisten ontvangen hierover schriftelijk (en/of per bericht) bericht. Indien de Cursus vervalt, vervallen automatisch ook de verplichtingen van Wederpartij en/of Cursist. 9.2 Interster International heeft te allen tijde het recht tussentijds het programma van de Cursus te wijzigen. 9.3 De Cursist is verplicht op verzoek van de docent of een medewerker van Interster International het schriftelijke bewijs van inschrijving / betaling te kunnen tonen tijdens de Cursus. 9.4 Tussentijds onderbreken of opschorten van de Cursus is niet mogelijk tenzij dringende (medische) redenen voor de afwezigheid van de Cursist hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de Cursus schriftelijk ter beoordeling aan de directie van Interster International te worden voorgelegd. In alle andere gevallen is Wederpartij het volledige bedrag aan Interster International verschuldigd. De door Wederpartij in het begin van het kalenderjaar eventueel ontvangen ster(ren) worden ingeleverd bij inschrijving van de Cursist, ongeacht of de desbetreffende Cursist aanwezig zal zijn bij de Cursus. 9.5 Van het door derden en/of Interster International verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interster International. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Artikel 10 Garantie 10.1 Interster International verleent voor de door haar geleverde Producten dezelfde garantie, als door de leveranciers van Interster International wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen. De garantie op Producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de Producten in andere producten 6

7 zijn verwerkt of gebruikt. Ten aanzien van Producten geleverd onder het eigen merk van Interster International is de duur van de garantie gelijk aan die van de in artikel 10 opgenomen klachtenregeling De in artikel 10.1 genoemde garantie houdt in dat Interster International de Producten opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Interster International niet tot creditering van factuurbedragen De in artikel 10.1 genoemde garantie geldt slechts indien Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Interster International heeft voldaan. Artikel 11 Klachten 11.1 Wederpartij is verplicht de Producten onmiddellijk bij ontvangst in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Interster International of de Dienstverlening of ter zake van gebreken aan de Producten die bij een inspectie worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dienen door Wederpartij onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur dan wel ontvangst van de Producten, schriftelijk ter kennis van Interster International te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten Klachten ter zake van gebreken aan de Producten die niet kunnen worden geconstateerd binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, dienen door Wederpartij onmiddellijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen nadat Wederpartij deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren en binnen de garantietermijn doch uiterlijk binnen 2 maanden, schriftelijk ter kennis van Interster International te worden gebracht,onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in artikel 11.2 is Wederpartij verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Wederpartij zal daarbij de aanwijzingen van Interster International stipt opvolgen en Interster International alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie van Interster International bewaard te blijven en niet, dan na schriftelijke toestemming van Interster International, aan Interster International te worden gezonden Klachten dienen vergezeld te gaan met de vermelding van de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Interster International alsmede met het artikel-, serie-, charge- en lotnummer van de Producten Indien Interster International van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft Interster International het recht hetzij een in onderling vast te stellen schadeloosstelling in geld te geven, hetzij 7

8 tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, in dat geval onder terugzending van het verkeerd geleverde aan Interster International Indien Wederpartij nalaat klachten binnen de hierboven gestelde termijnen bij Interster International in te dienen, wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en kan Wederpartij zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden. Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en revindicatie 12.1 De eigendom van alle door Interster International verkochte en geleverde Producten gaat eerst op Wederpartij over nadat Wederpartij zijn algehele betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten integraal en met inbegrip van boeten, renten en kosten heeft voldaan Interster International is te allen tijde bevoegd tot haar behorende eigendommen tot haar te nemen, in het bijzonder indien Wederpartij niet (tijdig) betaalt, dan wel vermoedelijk niet is staat is of bereid is of zal zijn om te betalen Alle door Interster International gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door Interster International verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Wederpartij. Artikel 13 Betaling 13.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Wederpartij aan Interster International, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Interster International of op een door Interster International aan te wijzen rekening, een en ander indien schriftelijk niet anders is overeengekomen. Interster International is altijd gerechtigd zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen Indien Wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Interster International, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Wederpartij een rente van 12% (twaalf procent) per jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Interster International toekomende rechten Alle in redelijkheid door Interster International gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van 1.000,00 (zegge: duizend Euro). 8

9 13.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur Indien Interster International op Wederpartij een vordering bezit, is Interster International gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Wederpartij en/of Dienstverlening voor de Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Wederpartij wordt ontvangen. Artikel 14 Beëindiging 14.1 Interster International kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de overeenkomst met Wederpartij in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van Interster International jegens Wederpartij met directe ingang ontbinden indien Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Interster International niet nakomt, indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien ten aanzien van Wederpartij een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken, indien Wederpartij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van Wederpartij ter zake substantiële schulden of indien Wederpartij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat Indien een dergelijk geval zoals bedoeld in artikel 14.1 zich voordoet, is Interster International gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen alsmede is Interster International gerechtigd het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan Interster International toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de Producten door Interster International. Artikel 15 Aansprakelijkheid 15.1 Onverminderd de garantiebepalingen aanvaardt Interster International geen enkele aansprakelijkheid jegens Wederpartij voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van Interster International van bij Interster International werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Interster International rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Interster International van bij Interster International werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering Het bepaalde in sub 15.1 en 15.2 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Interster International ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de on- 9

10 derhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 15.1 en 15.2 zou volgen Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Interster International aansprakelijk is. Artikel 16 Overmacht 16.1 Indien Interster International door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Interster International nimmer aansprakelijk jegens Wederpartij voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Interster International onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Interster International haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen. Artikel 17 Overige verplichtingen van Wederpartij 17.1 Wederpartij, groothandelaar, is verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan, of beschadiging daarvan; b. De artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren; c. bij voorverkoop van de artikelen van Interster International als leveringsvoorwaarde te stellen, dat zijn afnemer en elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn de hiervoor genoemde sub a. en b. genoemde verplichtingen na te leven Wederpartij, inkoopcombinatie, alsmede haar individuele leden zijn verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan; b. de artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren; c. bij doorlevering van de artikelen van Interster International als leveringsvoorwaarde te stellen, dat haar leden verplicht zijn de hierboven sub a. en b. genoemde verplichtingen na te leveren. 10

11 17.3 Wederpartij, detaillist, is verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan; b. de artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren Het is Wederpartij verboden zonder de schriftelijke toestemming van Interster International de door Interster International geleverde artikelen te exporteren. Artikel 18 Constitutie van Wederpartij 18.1 Indien Wederpartij op eigen naam een Overeenkomst met Interster International is aangegaan, terwijl de Overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een rechtspersoon, of vennootschap onder firma of een commandite of een andere derde, en waarvan Wederpartij bevoegd is deze te vertegenwoordigen, dal zal Wederpartij geacht worden ook voor die rechtspersoon of die vennootschap onder firma of en commandite of die andere derde te hebben gehandeld en zijn Wederpartij en de rechtspersoon c.q. vennootschap onder firma of een commandite of andere derde tegenover Interster International hoofdelijk aansprakelijk. Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen 19.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door Interster International waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede degene die betrokken zijn bij deze Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verbandhoudende met door Interster International gedane Offertes, Dienstverlening, leveringen, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. 11

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GAMI ARNHEM B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GAMI ARNHEM B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GAMI ARNHEM B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, verkopen en leveringen alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jevy Web Development, hierna te noemen: Jevy Web Development, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

De eenmanszaak handelend onder de naam Uitlijnspecialist van der Velden, voor zover deze de voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

De eenmanszaak handelend onder de naam Uitlijnspecialist van der Velden, voor zover deze de voorwaarden van toepassing hebben verklaard. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN UITLIJNSPECIALIST VAN DER VELDEN. 1 Definities a. Uitlijnspecialist van der Velden De eenmanszaak handelend onder de naam Uitlijnspecialist van der Velden, voor

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie