ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Interster International. 1.2 Cursist: iedere partij die een Cursus volgt en/of aanwezig is bij een lesdag. 1.3 Cursussen: de door Interster International georganiseerde opleiding(en), lesprogramma s en lesdagen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het Sterren Educatie Programma. 1.4 Dienstverlening: iedere vorm van dienstverlening in de ruimste zin van het woord waartoe Opdracht is gegeven aan Interster International. 1.5 Interster International: de besloten vennootschap Interster International Sterilisatie en Steriliteit B.V., gevestigd te (1521 RC) Wormerveer, gemeente Zaanstad, aan de Samsonweg 2A. 1.6 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Interster International aan Wederpartij. 1.7 Opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. 1.8 Opdrachtgever: degene die Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden aan Interster International. 1.9 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Wederpartij en Interster International Partijen: Wederpartij en Interster International tezamen Producten: alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst Wederpartij: iedere partij die met Interster International een Overeenkomst sluit, dan wel iedere partij die de intentie heeft met Interster International een Overeenkomst te sluiten. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Wederpartij, van toepassing op al onze Offertes, verkopen, leveringen en Dienstverlening en maken tevens een integraal onderdeel uit van al onze Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten. 2.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door Wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Interster International uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

2 zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 2.3 Interster International behoudt het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Interster International Wederpartij van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht. 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden, vernietigd wordt of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Artikel 3 Identiteit en gegevens van Interster International 3.1 Interster International is gevestigd te (1521 RC) Wormerveer, gemeente Zaanstad, aan de Samsonweg 2A. Het vestigingsadres is gelijk aan het bezoekadres. 3.2 Interster International is telefonisch bereikbaar tussen uur op het telefoonnummer +31 (0) en is tevens bereikbaar onder het algemene adres: 3.3 Interster International staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer en heeft BTW-identificatienummer NL B01 Artikel 4 Offertes 4.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.2 Acceptatie van de Offerte door Wederpartij houdt in, dat Wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 5 Overeenkomst 5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien Interster International deze schriftelijk heeft bevestigd. 5.2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Interster International aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen. 5.3 Mondelinge toezegging door en afspraken met ondergeschikten van Interster International, bindt Interster International niet dan nadat en voor zover zij door Interster International schriftelijk zijn bevestigd. 5.4 Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Interster International in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten 2

3 zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat Interster International aan te bieden heeft. Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn aldus toelaatbaar. In geval van tussentijdse modellenwijziging van de fabrikant, is Interster International gerechtigd het gewijzigde model te leveren. Artikel 6 Prijzen 6.1 De prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende fabrieksprijzen en valutaverhoudingen. 6.2 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is Interster International bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit vindt tevens overeenkomstige toepassing indien de producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering. 6.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan Wederpartij doorberekend. 6.4 Voor afroeporders geldt tevens dat geleverd wordt tegen dagprijzen. Bij prijswijzigingen van de fabriek, waardeverandering (revaluatie/devaluatie) van de valuta (bijvoorbeeld de valuta van het land van import) etc., zal voor zover mogelijk een tijdige aankondiging worden gedaan; de nog openstaande aantallen kunnen op dat moment, indien voorradig, tegen de oude prijzen binnen drie dagen worden afgenomen. 6.5 In geval van prijswijziging door Interster International van de oorspronkelijk overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Wederpartij bevoegd de Overeenkomst binnen zeven dagen, nadat Wederpartij van de prijswijziging heeft kennis genomen, dan wel kennis had kunnen nemen, schriftelijk te ontbinden. Interster International is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding. 6.6 Indien, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze Overeenkomst eventueel door Interster International te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft Interster International het recht deze verhogingen in de prijzen door te berekenen. Artikel 7 Levering 7.1 Leveringen binnen Nederland van Producten die een productwaarde vertegenwoordigen van boven de 150,00 (zegge: honderdvijftig Euro) worden door Interster International franco afgeleverd. Voor de levering met een factuurwaarde daaronder worden verzendkosten in rekening gebracht. 7.2 Leveringen buiten Nederland worden door Interster International Ex Works afgeleverd. 3

4 7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Interster International, indien levering franco is overeengekomen, steeds slechts gehouden om een bestelling af te leveren op een door Wederpartij aangegeven adres in Nederland, ook al zijn de Producten bestemd om uiteindelijk over verschillende plaatsen gedistribueerd te worden. Indien Wederpartij levering op een adres buiten Nederland wenst, geschiedt de levering nimmer franco doch Ex Works. Indien Wederpartij een andere wijze van aflevering wenst dan de bij Interster International gebruikelijke wijze, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten bij Wederpartij in rekening worden gebracht. 7.4 Tenzij levering franco is overeengekomen en/of de Producten door Interster International zelf worden getransporteerd, geldt als tijdstip van aflevering het ogenblik waarop de Producten het magazijn van Interster International verlaten of indien verzending door oorzaken buiten de schuld van Interster International om niet mogelijk is, het ogenblik waarop de Producten ter verzending gereed staan. Indien levering franco is overeengekomen en/of de Producten door Interster International zelf worden getransporteerd geldt als tijdstip van aflevering het moment van aflevering bij Wederpartij. 7.5 Een door Interster International opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Interster International bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Interster International verstrekte gegevens. De levertijd zal door Interster International zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven. 7.6 Indien Interster International zelf voor transport zorgdraagt, inhoudende dat het transport niet door Wederpartij of een derde al dan niet in opdracht van Interster International of de Wederpartij geschiedt, en de Producten franco aan Wederpartij levert, is het risico van transport voor Interster International. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is het transport dat door Wederpartij of een derde al dan niet in opdracht van Interster International of de Wederpartij geschiedt, voor rekening en risico van Wederpartij. 7.7 Opgegeven levertijden zullen door Interster International zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7.8 Indien vertraging in de levering ontstaat, dan wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 7.9 Bij overschrijding van de levertijd, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Wederpartij niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd heeft Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat Interster International heeft het recht, de Producten in gedeeltes af te leveren. Indien een levering slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden 4

5 genoteerd. Wederpartij ontvangt hierover mondeling dan wel schriftelijk bericht. De hierna omschreven betalingsvoorwaarden zijn tevens van kracht voor elke deellevering Voor zover levering op afroep is overeengekomen kan Interster International, bij niet of niet tijdig afroepen, naar eigen goedvinden aan Wederpartij factureren en de Producten opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende twee maanden géén afroep is gevolgd een opslag van 5 % (zegge: vijf procent) per maand van de waarde van de op dat moment op voorraad gehouden Producten die reeds afgeroepen hadden dienen te worden, in rekening worden gebracht. Artikel 8 Uitvoering van de Opdracht 8.1 Interster International is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende Dienstverlening onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Interster International zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap) uit te voeren. 8.2 Interster International bepaalt de wijze waarop de Dienstverlening worden uitgevoerd. Interster International zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht. 8.3 Bij de uitvoering van de Opdracht is Interster International gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan Interster International zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van Interster International wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Interster International is nimmer aansprakelijk voor het tekortschieten van zulk een persoon. 8.4 De bij de Dienstverlening door Interster International overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde termijn dient de Opdrachtgever Interster International per aangetekend schrijven in gebreke te stellen waarbij Interster International een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 8.5 Indien door Interster International of door Interster International ingeschakelde derde(n) in het kader van de Opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8.6 Interster International is gerechtigd de Dienstverlening in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Interster International de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5

6 8.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interster International aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienstverlening, tijdig aan Interster International worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Dienstverlening benodigde gegevens niet tijdig aan Interster International zijn verstrekt, heeft Interster International het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Interster International ter beschikking heeft gesteld. Interster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Interster International is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Artikel 9 Cursussen 9.1 Interster International heeft te allen tijde het recht de plaats en/of tijden van de Cursussen te wijzigen. Een Cursus kan vervallen of worden opgeschort indien zich te weinig Cursisten aanmelden. Cursisten ontvangen hierover schriftelijk (en/of per bericht) bericht. Indien de Cursus vervalt, vervallen automatisch ook de verplichtingen van Wederpartij en/of Cursist. 9.2 Interster International heeft te allen tijde het recht tussentijds het programma van de Cursus te wijzigen. 9.3 De Cursist is verplicht op verzoek van de docent of een medewerker van Interster International het schriftelijke bewijs van inschrijving / betaling te kunnen tonen tijdens de Cursus. 9.4 Tussentijds onderbreken of opschorten van de Cursus is niet mogelijk tenzij dringende (medische) redenen voor de afwezigheid van de Cursist hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de Cursus schriftelijk ter beoordeling aan de directie van Interster International te worden voorgelegd. In alle andere gevallen is Wederpartij het volledige bedrag aan Interster International verschuldigd. De door Wederpartij in het begin van het kalenderjaar eventueel ontvangen ster(ren) worden ingeleverd bij inschrijving van de Cursist, ongeacht of de desbetreffende Cursist aanwezig zal zijn bij de Cursus. 9.5 Van het door derden en/of Interster International verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interster International. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Artikel 10 Garantie 10.1 Interster International verleent voor de door haar geleverde Producten dezelfde garantie, als door de leveranciers van Interster International wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen. De garantie op Producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de Producten in andere producten 6

7 zijn verwerkt of gebruikt. Ten aanzien van Producten geleverd onder het eigen merk van Interster International is de duur van de garantie gelijk aan die van de in artikel 10 opgenomen klachtenregeling De in artikel 10.1 genoemde garantie houdt in dat Interster International de Producten opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Interster International niet tot creditering van factuurbedragen De in artikel 10.1 genoemde garantie geldt slechts indien Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Interster International heeft voldaan. Artikel 11 Klachten 11.1 Wederpartij is verplicht de Producten onmiddellijk bij ontvangst in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van Interster International of de Dienstverlening of ter zake van gebreken aan de Producten die bij een inspectie worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dienen door Wederpartij onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur dan wel ontvangst van de Producten, schriftelijk ter kennis van Interster International te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten Klachten ter zake van gebreken aan de Producten die niet kunnen worden geconstateerd binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, dienen door Wederpartij onmiddellijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen nadat Wederpartij deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren en binnen de garantietermijn doch uiterlijk binnen 2 maanden, schriftelijk ter kennis van Interster International te worden gebracht,onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in artikel 11.2 is Wederpartij verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Wederpartij zal daarbij de aanwijzingen van Interster International stipt opvolgen en Interster International alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie van Interster International bewaard te blijven en niet, dan na schriftelijke toestemming van Interster International, aan Interster International te worden gezonden Klachten dienen vergezeld te gaan met de vermelding van de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Interster International alsmede met het artikel-, serie-, charge- en lotnummer van de Producten Indien Interster International van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft Interster International het recht hetzij een in onderling vast te stellen schadeloosstelling in geld te geven, hetzij 7

8 tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, in dat geval onder terugzending van het verkeerd geleverde aan Interster International Indien Wederpartij nalaat klachten binnen de hierboven gestelde termijnen bij Interster International in te dienen, wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en kan Wederpartij zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden. Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en revindicatie 12.1 De eigendom van alle door Interster International verkochte en geleverde Producten gaat eerst op Wederpartij over nadat Wederpartij zijn algehele betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten integraal en met inbegrip van boeten, renten en kosten heeft voldaan Interster International is te allen tijde bevoegd tot haar behorende eigendommen tot haar te nemen, in het bijzonder indien Wederpartij niet (tijdig) betaalt, dan wel vermoedelijk niet is staat is of bereid is of zal zijn om te betalen Alle door Interster International gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door Interster International verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Wederpartij. Artikel 13 Betaling 13.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Wederpartij aan Interster International, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Interster International of op een door Interster International aan te wijzen rekening, een en ander indien schriftelijk niet anders is overeengekomen. Interster International is altijd gerechtigd zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen Indien Wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Interster International, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Wederpartij een rente van 12% (twaalf procent) per jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Interster International toekomende rechten Alle in redelijkheid door Interster International gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van 1.000,00 (zegge: duizend Euro). 8

9 13.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur Indien Interster International op Wederpartij een vordering bezit, is Interster International gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Wederpartij en/of Dienstverlening voor de Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Wederpartij wordt ontvangen. Artikel 14 Beëindiging 14.1 Interster International kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de overeenkomst met Wederpartij in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van Interster International jegens Wederpartij met directe ingang ontbinden indien Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Interster International niet nakomt, indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien ten aanzien van Wederpartij een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken, indien Wederpartij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van Wederpartij ter zake substantiële schulden of indien Wederpartij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat Indien een dergelijk geval zoals bedoeld in artikel 14.1 zich voordoet, is Interster International gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen alsmede is Interster International gerechtigd het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan Interster International toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de Producten door Interster International. Artikel 15 Aansprakelijkheid 15.1 Onverminderd de garantiebepalingen aanvaardt Interster International geen enkele aansprakelijkheid jegens Wederpartij voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van Interster International van bij Interster International werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Interster International rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Interster International van bij Interster International werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering Het bepaalde in sub 15.1 en 15.2 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Interster International ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de on- 9

10 derhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 15.1 en 15.2 zou volgen Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Interster International aansprakelijk is. Artikel 16 Overmacht 16.1 Indien Interster International door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Interster International nimmer aansprakelijk jegens Wederpartij voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Interster International onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Interster International haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen. Artikel 17 Overige verplichtingen van Wederpartij 17.1 Wederpartij, groothandelaar, is verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan, of beschadiging daarvan; b. De artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren; c. bij voorverkoop van de artikelen van Interster International als leveringsvoorwaarde te stellen, dat zijn afnemer en elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn de hiervoor genoemde sub a. en b. genoemde verplichtingen na te leven Wederpartij, inkoopcombinatie, alsmede haar individuele leden zijn verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan; b. de artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren; c. bij doorlevering van de artikelen van Interster International als leveringsvoorwaarde te stellen, dat haar leden verplicht zijn de hierboven sub a. en b. genoemde verplichtingen na te leveren. 10

11 17.3 Wederpartij, detaillist, is verplicht: a. alle door Interster International in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van Interster International afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan; b. de artikelen van Interster International nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden en/of te leveren Het is Wederpartij verboden zonder de schriftelijke toestemming van Interster International de door Interster International geleverde artikelen te exporteren. Artikel 18 Constitutie van Wederpartij 18.1 Indien Wederpartij op eigen naam een Overeenkomst met Interster International is aangegaan, terwijl de Overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een rechtspersoon, of vennootschap onder firma of een commandite of een andere derde, en waarvan Wederpartij bevoegd is deze te vertegenwoordigen, dal zal Wederpartij geacht worden ook voor die rechtspersoon of die vennootschap onder firma of en commandite of die andere derde te hebben gehandeld en zijn Wederpartij en de rechtspersoon c.q. vennootschap onder firma of een commandite of andere derde tegenover Interster International hoofdelijk aansprakelijk. Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen 19.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door Interster International waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede degene die betrokken zijn bij deze Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verbandhoudende met door Interster International gedane Offertes, Dienstverlening, leveringen, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. 11

Algemene voorwaarden. versie 1.1

Algemene voorwaarden. versie 1.1 Algemene voorwaarden versie 1.1 Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: iedere vrijblijvende aanbieding, aanbod en/of en prijsopgave (inclusief bijlagen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAURICE WILLEMS COMMERCI√čLE SERVICES BV, TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM NOVOLINO, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE STEIJL (GEMEENTE VENLO), INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vidaa: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie