ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. Artikel 1: begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TLF : The Legal Factory B.V. Contractspartij : een juridische entiteit of een natuurlijk persoon die deelneemt aan de zakelijke markt en een abonnement bij TLF heeft Cursist : een juridische entiteit of een natuurlijk persoon die een overeenkomst tot het volgen van cursus/opleiding/ congres/symposium is aangegaan Artikel 2: overeenkomsten 2.1 Alle door TLF gedane aanbiedingen, met een Cursist en/of Contractspartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke TLF diensten en/of producten levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TLF voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld. 2.3 Alle door TLF gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door TLF. TLF is gerechtigd een (nieuwe) Cursist en/of Contractspartij te weigeren dan wel bepaalde extra voorwaarden aan een overeenkomst te verbinden. 2.4 Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover TLF de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Afwijking(en), welke op een overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor de betreffende Cursist en/of Contractspartij en niet automatisch voor alle bestaande en/of toekomstige partijen, tenzij TLF dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd. 2.5 Door inschrijving voor een cursist en/of voor het afnemen van een abonnement, aanvaardt de Cursist en/of Contractspartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.6 Alle gegevens die een Cursist en/of Contractspartij verstrekt teneinde zich bij TLF in te schrijven voor een opleiding cursus/congres/symposium/abonnement worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door TLF in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door TLF en speciaal geselecteerde bedrijven. Door het ondertekenen van de overeenkomst en/of het online accepteren van de Algemene Voorwaarden, geeft de Cursist en/of Contractspartij TLF toestemming de gegevens bedoeld in dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in dit artikel. 2.7 Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk één dag voor de datum van een cursus, door overmaking van het factuurbedrag op een door TLF aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. TLF is gerechtigd ingaande de 15 ste dag de wettelijke vertragingsrente te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Artikel 3: TLF 3.1 TLF is een internetplatform, welke middels het in stand houden van een website directe toegang biedt tot informatie en gegevens van de aan haar gelieerde zakelijke professionele dienstverleners (de Partners ). Tussen TLF en de Partners bestaat uitdrukkelijk geen personenassociaties van welke aard dan ook. De Partners handelen uitdrukkelijk

2 individueel en uit eigen titel. TLF draagt zorg voor alle benodigde ondersteunde, administratieve en coördinerende werkzaamheden, waaronder het in stand houden van de website: 3.2 TLF behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de tarieven en/of andere zaken te wijzigen respectievelijke aan te vullen. Indien er ten aanzien van de inhoud van een overeenkomst wijzigingen respectievelijk aanvullingen plaatshebben, dan worden deze wijzigingen/aanvullingen op de website kenbaar gemaakt. Indien nodig zal er een mailing naar een Cursist en/of Contractspartij volgen. Indien een wijziging aantoonbaar nadelig is voor een Cursist en/of Contractspartij, dan heeft hij/zij het recht om de overeenkomst binnen 10 dagen na de ingangsdatum van de bekendmaking van de wijziging schriftelijk op te zeggen. De opzeggingsmogelijkheid geldt niet voor het jaarlijkse recht om in de eerste maand van het jaar de tarieven voor een abonnement te verhogen met een maximum van 5%. Een verhoging gaan pas in zodra een abonnement wordt verlengd. 3.3 TLF staat niet in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan een Contractspartij door een Partner ter beschikking gestelde documenten en/of gegevens adviezen en/of gegeven cursus. Voor klachten en claims kan een Cursist en/of Contractspartij zowel TLF als de betreffende Partner rechtstreeks benaderen. TLF zal zich inspannen om het geschil te verhelpen. De bemoeienis van TLF is uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan nimmer tot een claim leiden. TLF is geen verzekeraar en geeft ten aanzien van de dienstverlening van de Partners uitdrukkelijk geen garanties af. Artikel 4: het volgen van een cursus/opleiding/congres/symposium 4.1 Aanmelding (ook wel reserveren ) voor een cursus/opleiding/congres/symposium dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan TLF te verstrekken. Deze formulieren zijn online via in te vullen of worden op verzoek toegezonden. Pas na een schriftelijk bevestiging van TLF is deelname bevestigd. 4.2 TLF kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Cursist. Om vast te stellen of de Cursist voldoet aan de toelatingseisen kan TLF onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen. De Cursist wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen, indien door TLF aan de Cursist schriftelijk is medegedeeld dat de Cursist tot de cursus is toegelaten. 4.3 TLF is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een cursus/opleiding/congres/symposium, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan TLF betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de Cursist tot een cursus/opleiding/ /congres/symposium wordt door TLF schriftelijk bevestigd. 4.4 Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 2.7, is TLF onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten. 4.5 Annulering van de cursus/opleiding/ /congres/symposium door de Cursist dient schriftelijk te geschieden. Annulering door de Cursist is zonder kosten mogelijk tot drie weken voor aanvang van de cursus/opleiding/congres/symposium. Bij annulering later dan drie weken voor aanvang van de cursus/opleiding/congres/symposium is de Cursist de gehele cursusprijs verschuldigd. 4.6 De Cursist kan een vervanger aan de cursus/opleiding/congres/symposium laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij TLF is gemeld en mits de Cursist voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de cursus/opleiding/ congres/symposium deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

3 4.7 TLF is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/opleiding/congres/symposium op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de Cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door TLF. 4.8 TLF is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/opleiding/congres/symposium te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan TLF betaalde cursusprijs. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door TLF. 4.9 De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de cursusdag van de desbetreffende cursus/opleiding/congres /symposium schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Cursist niet op. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd heeft gehandeld met door TLF gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens TLF heeft voldaan. Indien de Cursist met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door TLF gegrond bevonden, zal TLF de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden. De Cursist dient dit schriftelijk te melden aan TLF. Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Cursist recht op een prijsreductie. Artikel 5: het abonnement, duur, verlening, betaling, blokkering en beëindiging 5.1 Het Abonnement staat in beginsel open voor alle participanten die deelnemen in de zakelijke markt, zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen. TLF kan zonder opgaaf van redenen binnen twee weken nadat een Contractspartij zich heeft ingeschreven alsnog het abonnement weigeren. Een Contractspartij mag het abonnement uitdrukkelijk alleen voor zijn/haar eigen onderneming gebruiken. Voor dochterondernemingen dient een apart Abonnement te worden afgenomen. 5.2 De inhoud van het abonnement staat omschreven op de website Voor zover er in deze Algemene Voorwaarden niet (volledig) wordt ingegaan op (een onderdeel van) het Abonnement, zal de tekst op de hiervoor genoemde website leidend zijn. 5.3 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, startende op de dag van inschrijving en wordt hierna telkens automatisch verlengd met één (1) jaar. Een Contractspartij kan het abonnement, zonder opgaaf van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, per de eerst volgende vervaldatum opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 5.4 Betaling van het abonnement geschiedt per jaar, of wel per maand middels een automatische incasso. De prijs voor een abonnement met een maandelijkse betaling wijkt af van de prijs voor een abonnement waarbij betaling ineens geschiedt. Een Contractspartij werkt onvoorwaardelijk mee, waaronder het binnen twee (2) weken retour zenden van de ontvangen machtigingskaart, aan het goed verlopen van de automatische incasso. 5.5 TLF is in ieder geval gerechtigd om het abonnement (tijdelijk) te blokkeren, indien één van de hierna genoemde voorvallen zich voordoet: - de automatische incasso wordt gestorneerd en de maandbetaling is niet voldaan voor het begin van de nieuwe maand of de jaarlijkse factuur wordt niet tijdig voldaan; - de machtigingskaart voor het akkoord geven van de automatische incasso wordt niet binnen twee (2) weken na ontvangst getekend retour gezonden; - een Contractspartij maakt misbruik van het abonnement. Onder misbruik wordt onder andere (maar niet beperkt tot) verstaan het gebruik ervan ten behoeve van derden die geen Contractspartij zijn;

4 Een (tijdelijke) blokkering heeft geen invloed op de betalingsverplichting van een Contractspartij en lijdt uitdrukkelijk in geen geval tot (gedeeltelijke) restitutie van het abonnement, tenzij de blokkering onrechtmatig is geschiedt. 5.6 Een abonnement wordt in ieder geval beëindigd indien: - TLF daartoe gegronde redenen heeft; - een Contractspartij tijdig heeft opgezegd; - een Contractspartij is staat van faillissement is geraakt; 5.7 Voorts is TLF bevoegd het abonnement te (doen) eindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het abonnement in redelijkheid niet mag worden verwacht. TLF zal voor zover mogelijk een Contractspartij naar evenredigheid van de resterende duur van het abonnement, het abonnementsgeld restitueerden. Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten 6.1 TLF behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht. 6.2 Een Cursist en/of Contractspartij heeft het recht de door TLF aan de Cursist en/of Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Cursist en/of Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door TLF ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Cursist en/of Contractspartij heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen. De door TLF verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Cursist en/of Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven. 6.3 Het is een Cursist en/of Contractspartij niet toegestaan enige in of op de door TLF aan de Cursist en/of Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Cursist en/of Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door TLF ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van TLF of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 6.4 TLF is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 6.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Cursist en/of Contractspartij een direct opeisbare boete van EUR voor elke overtreding verschuldigd zijn aan TLF, onverminderd het recht van TLF op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 6.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst. Artikel 7: aansprakelijkheid 7.1 Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van TLF in de nakoming van een verplichting volgend uit een overeenkomst, zal een Cursist en/of Contractspartij TLF in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen verplichting alsnog na te kunnen komen. In dat geval is TLF nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

5 7.2 TLF is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door Partners respectievelijk derden. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is TLF nimmer aansprakelijk. 7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat een Cursist e/of Contractspartij een volgens hem/haar aan TLF toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan TLF heeft gemeld. 7.4 De aansprakelijkheid van TLF is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het cursusgeld of abonnementsgeld voor het lopende jaar dat is voldaan. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan TLF geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de TLF sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Artikel 8: gegevensverstrekking 8.1 Een Cursist en/of Contractspartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TLF overeenkomstig haar oordeel nodig acht voor het uitvoeren van de diensten of waarvan een Cursist en/of Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten en/of service, tijdig in de door TLF gewenste vorm en op de door TLF gewenste wijze ter beschikking te stellen. TLF heeft het recht de uitvoering van een verzoek op te schorten tot het moment dat een Cursist en/of Contractspartij aan de verplichting heeft voldaan. Artikel 9: geschillen en toepasselijk recht 9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van de rechtbank Den Haag, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 9.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen aan een Cursist en/of Contractspartij schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval een Cursist en/of Contractspartij niet binnen één (1) maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt een Cursist en/of Contractspartij wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht. Artikel 10: vindplaats van de voorwaarden 10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag op, onder nummer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Algemene voorwaarden van: SaaS Online Keppelenkamp 35 5311 GZ Gameren Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 110544070000 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden FWG Bedrijf BV Stichting FWG Lunettenbaan 59 3524 GA Utrecht Postbus 85266 3508 AG Utrecht T 030-2669 400 F 030-2669 401 FWG Bedrijf BV: BTW-nr: 81.43.74.025.B.01 / IBAN NL67 FVLB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens,

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie