ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. Artikel 1: begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TLF : The Legal Factory B.V. Contractspartij : een juridische entiteit of een natuurlijk persoon die deelneemt aan de zakelijke markt en een abonnement bij TLF heeft Cursist : een juridische entiteit of een natuurlijk persoon die een overeenkomst tot het volgen van cursus/opleiding/ congres/symposium is aangegaan Artikel 2: overeenkomsten 2.1 Alle door TLF gedane aanbiedingen, met een Cursist en/of Contractspartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke TLF diensten en/of producten levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TLF voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld. 2.3 Alle door TLF gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door TLF. TLF is gerechtigd een (nieuwe) Cursist en/of Contractspartij te weigeren dan wel bepaalde extra voorwaarden aan een overeenkomst te verbinden. 2.4 Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover TLF de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Afwijking(en), welke op een overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor de betreffende Cursist en/of Contractspartij en niet automatisch voor alle bestaande en/of toekomstige partijen, tenzij TLF dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd. 2.5 Door inschrijving voor een cursist en/of voor het afnemen van een abonnement, aanvaardt de Cursist en/of Contractspartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.6 Alle gegevens die een Cursist en/of Contractspartij verstrekt teneinde zich bij TLF in te schrijven voor een opleiding cursus/congres/symposium/abonnement worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door TLF in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door TLF en speciaal geselecteerde bedrijven. Door het ondertekenen van de overeenkomst en/of het online accepteren van de Algemene Voorwaarden, geeft de Cursist en/of Contractspartij TLF toestemming de gegevens bedoeld in dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in dit artikel. 2.7 Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk één dag voor de datum van een cursus, door overmaking van het factuurbedrag op een door TLF aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. TLF is gerechtigd ingaande de 15 ste dag de wettelijke vertragingsrente te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Artikel 3: TLF 3.1 TLF is een internetplatform, welke middels het in stand houden van een website directe toegang biedt tot informatie en gegevens van de aan haar gelieerde zakelijke professionele dienstverleners (de Partners ). Tussen TLF en de Partners bestaat uitdrukkelijk geen personenassociaties van welke aard dan ook. De Partners handelen uitdrukkelijk

2 individueel en uit eigen titel. TLF draagt zorg voor alle benodigde ondersteunde, administratieve en coördinerende werkzaamheden, waaronder het in stand houden van de website: 3.2 TLF behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de tarieven en/of andere zaken te wijzigen respectievelijke aan te vullen. Indien er ten aanzien van de inhoud van een overeenkomst wijzigingen respectievelijk aanvullingen plaatshebben, dan worden deze wijzigingen/aanvullingen op de website kenbaar gemaakt. Indien nodig zal er een mailing naar een Cursist en/of Contractspartij volgen. Indien een wijziging aantoonbaar nadelig is voor een Cursist en/of Contractspartij, dan heeft hij/zij het recht om de overeenkomst binnen 10 dagen na de ingangsdatum van de bekendmaking van de wijziging schriftelijk op te zeggen. De opzeggingsmogelijkheid geldt niet voor het jaarlijkse recht om in de eerste maand van het jaar de tarieven voor een abonnement te verhogen met een maximum van 5%. Een verhoging gaan pas in zodra een abonnement wordt verlengd. 3.3 TLF staat niet in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan een Contractspartij door een Partner ter beschikking gestelde documenten en/of gegevens adviezen en/of gegeven cursus. Voor klachten en claims kan een Cursist en/of Contractspartij zowel TLF als de betreffende Partner rechtstreeks benaderen. TLF zal zich inspannen om het geschil te verhelpen. De bemoeienis van TLF is uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan nimmer tot een claim leiden. TLF is geen verzekeraar en geeft ten aanzien van de dienstverlening van de Partners uitdrukkelijk geen garanties af. Artikel 4: het volgen van een cursus/opleiding/congres/symposium 4.1 Aanmelding (ook wel reserveren ) voor een cursus/opleiding/congres/symposium dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan TLF te verstrekken. Deze formulieren zijn online via in te vullen of worden op verzoek toegezonden. Pas na een schriftelijk bevestiging van TLF is deelname bevestigd. 4.2 TLF kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Cursist. Om vast te stellen of de Cursist voldoet aan de toelatingseisen kan TLF onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende cursussen verplicht stellen. De Cursist wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen, indien door TLF aan de Cursist schriftelijk is medegedeeld dat de Cursist tot de cursus is toegelaten. 4.3 TLF is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een cursus/opleiding/congres/symposium, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan TLF betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de Cursist tot een cursus/opleiding/ /congres/symposium wordt door TLF schriftelijk bevestigd. 4.4 Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 2.7, is TLF onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten. 4.5 Annulering van de cursus/opleiding/ /congres/symposium door de Cursist dient schriftelijk te geschieden. Annulering door de Cursist is zonder kosten mogelijk tot drie weken voor aanvang van de cursus/opleiding/congres/symposium. Bij annulering later dan drie weken voor aanvang van de cursus/opleiding/congres/symposium is de Cursist de gehele cursusprijs verschuldigd. 4.6 De Cursist kan een vervanger aan de cursus/opleiding/congres/symposium laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij TLF is gemeld en mits de Cursist voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de cursus/opleiding/ congres/symposium deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

3 4.7 TLF is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/opleiding/congres/symposium op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de Cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door TLF. 4.8 TLF is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/opleiding/congres/symposium te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan TLF betaalde cursusprijs. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door TLF. 4.9 De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de cursusdag van de desbetreffende cursus/opleiding/congres /symposium schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Cursist niet op. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd heeft gehandeld met door TLF gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens TLF heeft voldaan. Indien de Cursist met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door TLF gegrond bevonden, zal TLF de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden. De Cursist dient dit schriftelijk te melden aan TLF. Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Cursist recht op een prijsreductie. Artikel 5: het abonnement, duur, verlening, betaling, blokkering en beëindiging 5.1 Het Abonnement staat in beginsel open voor alle participanten die deelnemen in de zakelijke markt, zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen. TLF kan zonder opgaaf van redenen binnen twee weken nadat een Contractspartij zich heeft ingeschreven alsnog het abonnement weigeren. Een Contractspartij mag het abonnement uitdrukkelijk alleen voor zijn/haar eigen onderneming gebruiken. Voor dochterondernemingen dient een apart Abonnement te worden afgenomen. 5.2 De inhoud van het abonnement staat omschreven op de website Voor zover er in deze Algemene Voorwaarden niet (volledig) wordt ingegaan op (een onderdeel van) het Abonnement, zal de tekst op de hiervoor genoemde website leidend zijn. 5.3 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, startende op de dag van inschrijving en wordt hierna telkens automatisch verlengd met één (1) jaar. Een Contractspartij kan het abonnement, zonder opgaaf van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, per de eerst volgende vervaldatum opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 5.4 Betaling van het abonnement geschiedt per jaar, of wel per maand middels een automatische incasso. De prijs voor een abonnement met een maandelijkse betaling wijkt af van de prijs voor een abonnement waarbij betaling ineens geschiedt. Een Contractspartij werkt onvoorwaardelijk mee, waaronder het binnen twee (2) weken retour zenden van de ontvangen machtigingskaart, aan het goed verlopen van de automatische incasso. 5.5 TLF is in ieder geval gerechtigd om het abonnement (tijdelijk) te blokkeren, indien één van de hierna genoemde voorvallen zich voordoet: - de automatische incasso wordt gestorneerd en de maandbetaling is niet voldaan voor het begin van de nieuwe maand of de jaarlijkse factuur wordt niet tijdig voldaan; - de machtigingskaart voor het akkoord geven van de automatische incasso wordt niet binnen twee (2) weken na ontvangst getekend retour gezonden; - een Contractspartij maakt misbruik van het abonnement. Onder misbruik wordt onder andere (maar niet beperkt tot) verstaan het gebruik ervan ten behoeve van derden die geen Contractspartij zijn;

4 Een (tijdelijke) blokkering heeft geen invloed op de betalingsverplichting van een Contractspartij en lijdt uitdrukkelijk in geen geval tot (gedeeltelijke) restitutie van het abonnement, tenzij de blokkering onrechtmatig is geschiedt. 5.6 Een abonnement wordt in ieder geval beëindigd indien: - TLF daartoe gegronde redenen heeft; - een Contractspartij tijdig heeft opgezegd; - een Contractspartij is staat van faillissement is geraakt; 5.7 Voorts is TLF bevoegd het abonnement te (doen) eindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het abonnement in redelijkheid niet mag worden verwacht. TLF zal voor zover mogelijk een Contractspartij naar evenredigheid van de resterende duur van het abonnement, het abonnementsgeld restitueerden. Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten 6.1 TLF behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht. 6.2 Een Cursist en/of Contractspartij heeft het recht de door TLF aan de Cursist en/of Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Cursist en/of Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door TLF ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Cursist en/of Contractspartij heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen. De door TLF verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Cursist en/of Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven. 6.3 Het is een Cursist en/of Contractspartij niet toegestaan enige in of op de door TLF aan de Cursist en/of Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Cursist en/of Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door TLF ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van TLF of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 6.4 TLF is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 6.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Cursist en/of Contractspartij een direct opeisbare boete van EUR voor elke overtreding verschuldigd zijn aan TLF, onverminderd het recht van TLF op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 6.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst. Artikel 7: aansprakelijkheid 7.1 Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van TLF in de nakoming van een verplichting volgend uit een overeenkomst, zal een Cursist en/of Contractspartij TLF in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen verplichting alsnog na te kunnen komen. In dat geval is TLF nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

5 7.2 TLF is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door Partners respectievelijk derden. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is TLF nimmer aansprakelijk. 7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat een Cursist e/of Contractspartij een volgens hem/haar aan TLF toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan TLF heeft gemeld. 7.4 De aansprakelijkheid van TLF is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het cursusgeld of abonnementsgeld voor het lopende jaar dat is voldaan. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan TLF geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de TLF sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Artikel 8: gegevensverstrekking 8.1 Een Cursist en/of Contractspartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TLF overeenkomstig haar oordeel nodig acht voor het uitvoeren van de diensten of waarvan een Cursist en/of Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten en/of service, tijdig in de door TLF gewenste vorm en op de door TLF gewenste wijze ter beschikking te stellen. TLF heeft het recht de uitvoering van een verzoek op te schorten tot het moment dat een Cursist en/of Contractspartij aan de verplichting heeft voldaan. Artikel 9: geschillen en toepasselijk recht 9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van de rechtbank Den Haag, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 9.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen aan een Cursist en/of Contractspartij schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval een Cursist en/of Contractspartij niet binnen één (1) maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt een Cursist en/of Contractspartij wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht. Artikel 10: vindplaats van de voorwaarden 10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag op, onder nummer.

ALGEMENE VOORWAARDEN THE MKB FACTORY

ALGEMENE VOORWAARDEN THE MKB FACTORY Artikel 1: Begripsomschrijving ALGEMENE VOORWAARDEN THE MKB FACTORY In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TMF : The MKB Factory Haaglanden B.V. en The MKB Factory B.V. Lid : een bedrijf of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CPO Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

ALGEMENE VOORWAARDEN CPO Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN CPO Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs AFDELING I - ALGEMEEN De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien het CPO met de Contractspartij een Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MODULAIR OPLEIDEN REVALIDATIE FRIESLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MODULAIR OPLEIDEN REVALIDATIE FRIESLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MODULAIR OPLEIDEN REVALIDATIE FRIESLAND Artikel 1. DEFINITIES a. Contractpartij: de partij die een Overeenkomst met Revalidatie Friesland is aangegaan. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand op de dag dat:

1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand op de dag dat: Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ZorgpleinNoord: Stichting ZorgpleinNoord (hierna: ZPN) is statutair gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067635.

Nadere informatie

Per 01 september 2015

Per 01 september 2015 Per 01 september 2015 Deelname is geheel op eigen risico, wij accepteren geen aansprakelijk voor explosieve groei van creativiteit, opdrachten en een tekenverslaving. En daarnaast: Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE (VERHUUR)VOORWAARDEN VAN DER GOES STAGE CONSTRUCTIONS B.V. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE (VERHUUR)VOORWAARDEN VAN DER GOES STAGE CONSTRUCTIONS B.V. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE (VERHUUR)VOORWAARDEN VAN DER GOES STAGE CONSTRUCTIONS B.V. Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : Van der Goes Stage constructions B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. Inleiding: Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die Sociale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - OEFENTHERAPIE BOLSWARD 1 januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN - OEFENTHERAPIE BOLSWARD 1 januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN - OEFENTHERAPIE BOLSWARD 1 januari 2014 Mw I. Meijerink, Oefentherapeut Mensendieck Artikel 1 - Toepassing Algemene Voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd voor alle leer en begeleidingstrajecten (opleiding/cursus/training/supervisie/coaching)

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TACTESS Training B.V. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin TACTESS Training B.V. opdrachtnemer is. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training Algemene voorwaarden trainingen en trajecten Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training 1.1 De in-company overeenkomst komt tot stand door ondertekening van

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VCA meesters

Algemene voorwaarden VCA meesters Algemene voorwaarden VCA meesters 1. Definities 1. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus/Opleiding/Examen waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. 2.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie